Hotărârea nr. 18/2020

HCLS3 nr. 18 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+IOE+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 758899/CP/17.12.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 51/07.11.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 751896/11.12.2019a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism; în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic Zonal Sector 3 al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/CD/26-2019/07.11.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 49/07.11.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 50/07.11.2019;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,Ansamblu cu funcțiune mixtă — locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+IOE+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3”, proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 8.588mp conform acte de proprietate, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 49/07.11.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la


(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism,


Contrasemnbază pentru legalitate

Sfecmtar general Wați us Mihăiță


ihăiță


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIAN^


NR. 18

DIN 10.02.2020

r.ABlN-SI PRIMAR

.’ 'j Ji.5- nji j • iii FM (MM Clwlj W5 tij OU fi-MAil CHfcinUprLmsi^primar itj rr.CaflM trudeai tit i țp, SrtttH J, n; ' cS< Buc urețl I SECî&H 3

CABINET PRIMAR'

aa.../r/&r

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu cu fucțiune mixta - locuire, servicii și comerț, cu RHpmpUs = S+P+IOE+Duplex, pe un teren situate în Calea Dudești nr. 186, Sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 51/07.11.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/CD/26-2019/07.11.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 49/07.11.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 50/07.11.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpr0Pus = S+P+IOE+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu fucțiune mixtă -locuire, servicii și comerț, cu RHprapus = S+P+IOE+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3".TELEFON (004 O2i) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. igi. Sector 3,031084, București

Nr. 51/07.11.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+10E+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3’*

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+10E+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr. 499/29.03.2019 emis de Primăria Sectorului 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/CD/26-2019/07.11.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 70%, CUTmax propus = 4,5 mp.ADC/mp.teren și Hmaximă = 42,00m. (pentru RHpropus = S+P+10E+Duplex).

A fost avizată realizarea a 3 imobile cu funcțiune mixtă, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras min. 5,00m. față de aliniamentul existent al arterei de circulație - Calea Dudești, în aliniere cu imobilele învecinate, retras min. 5,00m. / 6,50m. față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras min. 8,00m. / 20,00m. față de limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita posterioară (Sud) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 05) pentru funcțiunea mixtă de locuire, servicii și comerț, având RHpropus = S+P+10E+Duplex.

Parcarea se va asigura în incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora*,

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ‘Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+10E+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3".ARHITECT ȘEF


TELEFON (004 021) J18 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@pr1m2rie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

k U               /lo.ox,T0T0

Ca urmare a cererii adresate de societatea ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L., prin societatea DACRA STUDIO S.R.L., cu sediul în Municipiul București, Bulevardul Timișoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Piaza, biroul 12B01, corp B, etaj 12, Sectorul 6, telefon/fax.........e-mail.........., înregistrată la nr. 511563/12.08.2019 și completată cu nr. 670849/16.10.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/CD/26-2019/07.11.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+10E+Duplex, generat de imobilul4situat în Calea Dudesti nr. 186, Sectorul 3, București.

Inițiator: S.C. ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.

Proiectant: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. lulia R.Ș. ALEXANDRESCU - Dzo E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Calea Dudești, la Sud Calea Vitan, la Vest Strada Brăilița, la Est Șoseaua Mihai Bravu și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 8.588mp. conform acte de proprietate.

Prevederi R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează în U.T.R, CB3-Zpr-subzona polilor urbani principali în perimetrul de protecție al monumentelor istorice izolate;

 • - funcțiuni predominante: instituții și servicii publice supra municipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicii financiar-bancare și de asigurări, poștă și telecomunicații (releu infrastructură), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă/mediatică; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe, locuințe cu spațiu special pentru profesiuni liberale, învățământ superior și de formare continuă; unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje multietajate; locuințe cu respectarea prevederilor specifice din R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3.;

 • - Hmaximă- nu se limitează;

 • - POTmax. = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (Hmaximâ = 8 metri) pentru diferite utilizări;

 • - CUTmax. = 4,5 mp.ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuințare;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile se vor retrage minim 3,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri, etc.) fără a lua în considerare streașină;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. Tn condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină;

 • - retrageri minime între clădiri pe aceeași parcelă = clădirile se vor amplasa la distanța de 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor). în cazul în care 2/3 din înălțime > 10,00 m, se poate reglementa distanța între clădiri la 10,00 m. Distanța se poate reduce la 5,00 metri, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțime, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi, fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală. între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța dintre acestea va fi minim 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor).

PRIMĂRIA

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor istorice actualizată, nu se află în P.U.Z. - Zone construite protejate, dar se află în zona de protecție a unor monumente istorice izolate, stabilită prin P.U.Z.-S.3, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 499/29.03.2019, emis de Primăria Sectorului 3.

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, ari. 6 - Condiții de construibilitate a parcelelor, alin. 6.4 - Pentru parcelele cu suprafețe mari și foarte mari, modul de construire se va reglementa prin Planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.), astfel: subzona polilor urbani principali (CB3) - parcele mai mari de 7.000 mp.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art. 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectura I-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 5,00m. / 6,50m. față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras 8,00m. / 20,00m. față de limita stângă (Est) a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară (Sud) = retras 5,00m. față de limita de proprietate;

“ POTmax. propus = 70%;

 • - CUTmax. propus = 4,50 mp.ADC/mp.teren;

 • - Hmax.= 42,00m. (pentru RHpropus = S+P+10E+Duplex);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D. sunt interzise cu excepția elementelor cuprinse în prevederile R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București sau în planul de reglementări urbanistice, vizat spre neschimbare, anexat prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Avizului de circulații nr. 6841/22.04.2019-1727789/18.04.2019, emis de D.T.-P.M.B. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz; De asemenea, la limita de Nord a terenului, se propune supralărgirea arterei de circulație -Calea Dudești la un profil de 35,00m. lățime, cu menținerea bordurii carosabilului existent, adiacent terenului analizat, conform avizul de circulații D.T.-P.M.B. nr. 9142/26.06.2018 (P.U.Z.-S.3).

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi: vaifi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordunl^Keclarații/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții6*: construcțiile se vor încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare ! și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 499/29.03.2019 emis de Primăria Sectorului 3.


înl


ARHITECT SEF r


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 50/07.11.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+10E+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3”

Documentația propune amplasarea a 3 imobile cu funcțiune mixtă, Tntr-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras min. 5,00m. față de aliniamentul existent al arterei de circulație - Calea Dudești, în aliniere cu imobilele învecinate, retras min. 5,00m. / 6,50m. față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras min. 8,00m. / 20,00m. față de limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita posterioare (Sud) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 05) pentru funcțiunea mixtă de locuire, servicii și comerț, având RHpropus = S+P+10E+Duplex.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 70%, CUTmax. propus = 4,5 mp.ADC/mp.teren și Hmaximă = 42,00m. (pentru RHpropus = S+P+10E+Duplex).

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B, nr. 49/31.01.2019, amplasamentul studiat se află U.T.R. CB3-Zpr - subzona polilor urbani principali în perimetrul de protecție al monumentelor istorice izolate, cu POTmax. = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (Hmaximă = 8 metri) pentru diferite utilizări, CUTmax. = 4,5 mp.ADC/mp.teren. și Hmaximă - nu se limitează.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 49/07.11.2019, privind documentația P.U.D. - “Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHprapus = S+P+10E+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi, conform legislației incidente în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
TELEFON {004 021) 31803 23 ■ 28 FAX (004021) 31803 04 E-MAIL urbanisn1@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 49/07.11.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Ansamblu cu fuctiune mixtă - locuire, servicii si comerț, cu RHpropus = S+P+1OE+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. Urbanist: lulia R. Ș. ALEXANDRESCU

Proiect nr.: 437/2019.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în flecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • • la sediul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 17.09.2019;

 • • pe site-ul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 17.09.2019;

 • • pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D. începând cu perioada: 07.08.2019.

 • - anunț în ziare locale:

 • • Adevărul, pag. 06, din data de 06.08.2019;

 • • Jurnalul cotidian național, pag. 02, din data de 06.08.2019.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare Municipiul București prin Administrator Societatea de Transport București S.T.B. S.A. vecin dreapta (Vest) - Calea Dudești nr. 184, Sector 3, București, nr. cad. 212646; la registratura S.T.B. S.A. din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, București;

 • - notificare proprietari ai imobilelor edificate în Ansamblul Rezidențial Incity Residence prin Asociația de Proprietari Incity Residence - vecin stânga (Est) - Calea Dudești nr. 188, Sector 3, București, nr. cad. 210994;

 • - notificare societatea Profi Prinț S.R.L. - vecin spate (Sud) - Strada Vericescu nr. 11, Sector 3, București, nr. cad. 208785.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului;

 • - Municipiul București prin Administrator Societatea de Transport București S. 7.B. S.A. vecin dreapta (Vest)

 • - Calea Dudești nr. 184, Sector 3, București, nr cad. 212646;

 • - proprietarii imobilelor edificate în Ansamblul Rezidențial Incity Residence prin Asociația de Proprietari Incity Residence - vecin stânga (Est) - Calea Dudești nr. 188, Sector 3, București, nr. cad. 210994;

 • - societatea Profi Prinț S.R.L. - vecin spate (Sud) - Strada Vericescu nr. 11, Sector 3, București, nr. cad. 208785. în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

ARHITECT ȘEF

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcțiilor au fost respectate prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. Sector 3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, precum și legislația, normele și reglementările specifice în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 6841/22.04.2019-1727789/18.04.2019, emis de D.T.-P.M.B. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM Nr.       din         2019

ÎN SCOPUL :      pentru alipire terenuri, promovare P.U.D. șl pentru elaborarea documentației în

vederea autorizării lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. -CUI 18410143, prin îonescu Adrian, cu sediul în Municipiul București, sectorul 6, bd. Timișoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Piaza, corp B, etaj 12, birou 12B01, înregistrată cu nr, 339929 din 19.03.2019.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, CALEA DUDEȘTI NR. 186 lot 1/1, 1/2, 2/1 șj 2/2 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.Z. Sector 3 al Municipiului București aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București - HCGMB nr. 49/31,01.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de .construcții, se

CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în Intravilan în suprafață totală de 8.588,00 mp., compus din teren fot 1/1 în suprafață de 2.270,00 mp., având nr. cadastral 231205, din teren iot 1/2 în suprafață de 2.161,00 mp., având nr. cadastral 231206, din teren lot 2/1 în suprafață de 2.072,00 mp., având nr. cadastral 231207 și din teren lot 2/2 în suprafață de 2.085,00 mp., având nr. cadastral 231208, sunt proprietatea ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L., conform Actului de dezmembrare nr. 5656/15.12.2017 autentificat de NP îonescu Criștina Ștefania șt a extraselor de Carte Funciară pentru informare nr. 231205, nr. 231206, nr, 231207 și nr. 231208, emise de ANCPI în baza cererilor nr. 21046/12.03.2019, nr. 21049/12.03.2019, nr. 210450/12.03.2019 și nr. 21052/12.03.2019.

Imobilele nu au înscrieri privitoare la sarcini, nu sunt cuprinse în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în Pl/Z - Zone construite protejate, dar se află în zona de protecție a unor monumentelor istorice izolate, stabilită prin PUZ-S3.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: terenuri libere de construcții.

Destinația: Conform RLU aferent PUZ-S3 aprobat, amplasamentul se află în UTR CBS Zpr - subzona polilor urbani principali în perimetrul de. protecție al monumentelor istorice Izolate și parțial afectat de lucrări de infrastructură rutieră.

Terenurile sunt cuprinse în zona fiscală „A* a Municipiului București.

Propunere: alipire terenuri și construire IMOBIL FUNCȚIUNE MIXȚĂ - locuire» servicii și comerț cu RHpropiis = S+P+10E+Duplex, amenajare și împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Autorizația de construire se va emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările șl completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-S3 aprobat prin HCGMB nr. 49/31,09.2019, Codului Civil, precum și alte prevederi legale incidente în vigoare.

TereriuT^ste posibil să fie parțial afectat de supralărairea arterei de circulație Calea Dudestl la un profil de 35.00m.\ propus prin avizul de circulații D.T.-P.M.B. nr. 9142/26.06.2018 (PUZ-S31. astfel aradul de afectate'al parcelei vă fi stabilit orln soluția tehnică care va fi însoțită de suport topografic în sistem Stereo 70, precum si prin avizului de circulații. Lucrările de construire, inclusiv împrejmuiri, parcaife, rețele interioare și echipamentele aferente ffiride. cofrete, etcl____________se vor

realiza strict de la limita exterioară a noului profil stradal propus spre interiorul proprietății.

Se permite alipirea celor 4 terenuri având nr. cadastral 231205, 231206, 231207 șl 231208, rezultând un teren în suprafață totală de 8.588,00 mp., conform pianului de amplasament șl delimitare a imobilului cu propunerea de alipire (scara 1:500) șl a tabelului de mișcare parcelară pentru alipire imobil, întocmit de specialist autorizat A.N.C.P.I - ing. Deliu Laurențlu Cezărică.

Pentru realizarea lucrărilor de construire a unui Imobil cu funcțiunea mixtă - locuire/ servicii și comerț cu regim de înălțime S+P+10E+Duplex, amenajare și împrejmuire teren și organizare de execuție pe terenul rezultat în urma alipirii parcelelor, este necesară întocmirea unei documentații de urbanism P.U.D., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism aferent PUZ-S3, aprobată conform iegislației și normelor specifice în vigoare.

Potrivit Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările si completările ulterioare - art. 32 alin (1) "în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de Investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca. după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d\ să solicite elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu".

Edificabîtul/amplasamentul:

se va definitiva prin PUD, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației PUD și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcări/circulații/accese:

parcela are deschidere și acces direct la Calea Dudești care un profil existent cuprins între 18-2i,00m., urmând ca pe termen scurt profilul să fie majorat la 35,OOm., conform avizului de circulații D.T.-P.M.B. nr. 9142/26.06.2018 (PUZ-S3);

parcela rezultată în urma alipirii va avea o lungime mai mare de 100,OOm. astfel, conform prezentului Regulament, drumul de acces și/sau aleile carosabile nou create vor fi trebui să aibă min. 2 benzi de circulație de min. 7,00m|., cu trotuar pe cel puțin o latură;

asigurarea parcărilor, circulațiilor și acceselor se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului PU2S3 - art. 9 Generalități - punctul 9.7. șl 9.8. și alin. 4.11. din Anexa nr. 4 aferentă art. 40 din Regulementul General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire ia locurile de parcare șl respectiv, prevederile O.M.S. nr. 119/2014;

în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a Incendiilor (minim 4,00m. lățime și 4,50m. înălțime); distanța dintiș aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30,OOm.; ..                                                      ’           .. ...

 • -   parcare a/g ara rea se vor rezolva în Incinta proprietății;

 • -   se vor asigura spații destinate depozitării bicicletelor, cu o capacitate de stocare suficientă, în funcție , de caracterul funcțiunii șl frecvența publicului (suprafața care revine fiecărei biciclete, inclusiv

suprafața de mișcare este de 60 x 250cm.);

spațiile destinate circulațiilor auto, locurilor de parcare, precum și spațiile tehnice, nu își vor modifica destinația pe întreaga existență a construcției.

înălțimea maximă admisă a clădirilor:

Regimul de înălțime propus ai clădirilor (RH) este de S+P+10E+Duplex, considerând o înălțime a nivelului de 3,00-3,20m. pentru locuire cu Hmax. = 39-42m. la atic în planul fațadei principale șl raportat la cota de acces.

 • -   în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri retrase sau Integrale, în funcție de volumetriacaracteristică străzii (cf. art. 10 RLU PUZS3);

 • -   în cazul în care înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, noua construcție se va retrage suplimentar astfel încât H max să nu depășească distanța dintre alinieri, sau în cazul în care nu este configurat frontul de vis-a-vis, clădirea nu va depăși dublul distanței din axul străzii până la clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate;' prevederi aplicabile inclusiv în cazul parcelelor cu acces la drumuri/servituți private;

 • -   învelitoarea va fi realizată în sistem terasă, ’ Utilități /aspect exterior/amenajări /dotări:

 • -   toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice; se recomandă ca toate rețelele să fie introduse în subteran;

scurgerea apelor pluviale și organizarea executării lucrărilor se vor realiza în incintă;

platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanța de min. 10,OOm. de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabllizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spalare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fr dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanență în stare de curățenie, platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare (conform O.M.S. 119/2014, art. 4);

 • -   spațiile libere din fața construcțiilor vor fi tratate în mod obligatoriu în continuitate cu spațiul public chiar și atunci când frontul este retras de la aliniament șl nu poate fl utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare decât dacă retragerea este mal mare de 11,OOm. și există b bandă de cel puțin 5,OOm, paralelă cu fațada, tratată ca spațiu liber circulației pietonale sau spațiu plantat;

spații amenajate pentru jocul copiilor, luându-șe în calcul pentru dimensionarea acestora "câte l,30mp. teren de fiecare locuitor, fiind amenajate șl echipate cu mobilier urban specjfit; realizate „ ... conform O.M.S. 119/2014 și OMS nr. 994/2018;                                   •          "

se va asigura accesul persoanelor cu dizabilrtăți prin rampe de acces, la parterul tuturor clădirilor având funcțiunea de locuințe colective, iar pentru clădirile cu funcțiuni de interes public, accesul la etajele superioare va respecta preverile legale Incidente în vigoare;

se recomandă ca terasele vizibile de la înălțimile înconjurătoare să fie înverzite pe min. 70% din suprafață;

organizarea de șantier șe va realiza în incinta proprietății, în conformitate cu prevederile ârt. 28 lit. a)-g) din HCGMB .120/2010 cu modificările și completările ulterioare;

sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Spatii libere si scatii plantate;

 • -   suprafața minimă de spații verzi se va asigura conform prevederilor Regulamentului PUZ-S3 - art. 9 Generalități - punctul 9.12. și conform legislației specifice în vigoare.

împrejmuiri:

gardurile spre stradă/drum de acces vor fi transparente cu înălțimea de max. 2,00 m din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă din fler forjat sau plasă metalică, dublate de gard viu și amplasate pe viitoarea limită de proprietate. Spre trotuare și circulații pietonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavate, borduri, garduri vii, terase etc. Porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietății. Pe parcele afectate de străzi noi propuse sau supralărgiri, gardurile spre stradă/ drum de acces se vor realiza strict de la limita exterioară a noului profil spre Interiorul proprietății. în conformitate si cu prevederilor avizului tehnic de circulații D.T.-P.M.B.:

gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2,50 m.

Indicatori urbanistici:

Conform Regulamentului PUZ-S3 aprobat indicatorii urbanistici pentru UTR CB3 Zpr sunt:

 • -  POTmax, -. 70% - cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80% cu clădiri cu maximum 2 niveluri (Hmax. s= 8 metri) pentru diferite utilizări

 • -  CUTmax. = 4,5 mp. ADC/mp.teren

fanditiauări*

înainte de recepția finală a lucrărilor se va dezmembra terenul afectat de noua stradă propusă/lărgirea profirului stradal prevăzut orin documentațiile de urbanism.

la cererea de emitere a autorizației de construire, proprietarul va da o declarație notarială pe proprie răspundere care va conține acordul acestuia de a transfera în domeniul public terenul afectat de noua stradă oropusă/lărairea profitului stradal, oricând la solicitarea autorității pentru demararea investiției,

 • -  recepția imobilului este condiționată de__șchip<y-_fiq—edilitară șonform O-M.T.

nr. 1924/18.10.2017 si de realizarea drumului de acces/alel carosabile cu respectarea prevederilor O.M.T. nr. 49/27.01.1998.

Proiectul va fl întocmit de proiectanți autorizați și verificat de către specialiști verificatori de proiecte atestați conform Legii 10/1995.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru alipire terenuri, promovare PUD șl pentru obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE șl prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri șl programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului șl accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/nelncadrarea proiectului Investiției publlce/prlvate Tn lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului șl al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice, în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are abiigațla de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare aefectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

Nr.

din «■' \ 2019

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DE5FIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbaniștii, incusiv anexe (în copie);

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren ți/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi ți extrasul de Carte Funciară de informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

| x [ Certificat de rol fiscal D.G.f.T.L. Sector 3-în original j x | Alribuire/confirmăie număr poștal ~ PMB

| x | Act de alipire legalizat

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată ți însușită tehnic ți însoțită de deviz lucrări.

[x|D.T,A.C.                       |x|D.T.O.E.

 • d) Avize ți acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x | alimentare cu apă

j x | canalizare | x | gaze naturale

d.2, Avizp și acorduri privind:

] x J protecție civilă

d.3. Alte acorduri/declarații:


| x | alimentare cu energie electricii | x | alimentare cu energie termică

| x j salubritate (D.G.S. ■ P.S.3)


| x | securitate la incendiu


|_| D.T.A.D.


| x| telefonizare

|x|Mem>uiSA/STB I. | Transgaz SA


(x | sănătatea populației


| x | Declarație notarială pc proprie răspundere a tuturor orenrletarBor din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești

| x ] Acordul notarial ai tuturor proprietarilor vecini direct afectați (se va stabili la faza PUD)

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: | x | Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație S.P.U.-P.MJf.

| x | Aviz circulații D.T.-P.MJ),

| x | Aviz Brigada de Poliție Rutieră București

| x ] Acord Inspectoratulde Stal în Construcții Bucurcști-lifov (în caz de alipire la calcanele vecine)

1 x | Aviz cultură-Direcția pentru Cultură a Municipiului Buenrești :

d.5. Studii despecialftăte: |x|Doeumentațiecadastrală ■ -      |x | Studiu Geotehnle(vcrificat Af)

| x | Caicul “G” +Studi u privindposibllita tea utilizăriiunor sfsteme alternătivcdeeficienfă ridicată


| x | Studiu de însoțire


J.x | Suport topografic Stereo 70 realizat pe planuri cadastrale OCPI (incluși vcote)- existent șî propuslygpnă afectată de lucrări de infrastructurii (însușit defng. topografțiproiectant)

| x | Studiu de traflc (circujații)

| x j Expertiză tehnică pcutru țucrările prbpusc (în caz de alipire la calcanele vecini)

| x | PUD aprobat în condițiile Legii, inclusiv planșî reglcmeiitări și plunșă rețele edilitare («lor) I

e) Actul administrativ al șiitbriitățif competente pentru protecția mediului -A.P;M.B. (Aleea La^ul Morii Nr.l, S.6, București)

RlI) Dovada privind achțtarea taxelpr legale (copii): taxă AC, taxă timbru OAR, taxă RUR.

CERTIFICATUL mfeftliâSM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CON!

/ ■ .■ !_ \ ;..... "

Pre^ritul ceftifica^ăb

ț primar,;;

Robert SorinȘT Hjlț ^ȘOTRĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂM PE CO^ȘT^CȚII
m are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.


întocmit: A, PumitreseuRH1TECT


Achitat taxa de: 90 lei, conform C.F. nr. 5162395

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă Ia data de________

în conformitate cu prevederile Legii nr< '50/799'1, republicata, cu modificările ți completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


din 19,93.2019.


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .__..__pfofi la data de__,

PRIMAR,

Robert Sorin Negoîță


SECRETAR, Marius Mihăiță


ARHITECT ȘEF arh, Robert Bașca

întocmit: ............................................................

După această dală, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității:__. _ _.____

Achitat taxa de:..............................iei, conform chitanței nr.................din__.__,____IE 231205 Cal.DudestLnrlSS


oexvwwPRIMĂRIA MUMCRULLH BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Proiecte Urbane

Nr. intrare PMB: 1727794/12.04.2019

Nr. ieșire PMB: 1727794/885/453/. .^ 05.2019

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulâtienr. 453/ £&f05.2019 Categoria A2 - “zonă urbană”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant: S.C. DACRA STUDIO SRL pentru ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPER SRL București, sector 2, Str. Argetoaia nr. 5


Spre știință: Primăria Sectorului 3 al Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dubești nr. 191

Amplasament: București, sector 3, Calea Dudești nr. 186

 • 1. Situația existentă

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Calea Dudești nr. 186 care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate DGUAT - SPU este adiacent Căii Dudești. Artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:

• Calea Dudești este o artera de circulație cu profil variabil, care are în zona terenului analizat, un profil transversal de circa 18,50m lățime între limitele de proprietate, din care carosabil de 11,50m (include zona de tramvai în axul arterei), trotuar de 4,00m adiacent terenului analizat și trotuar de 3,00m adiacent proprietăților cu numere )              poștale impare (conform planului cadastral scara 1:500 vizat de OCPI, anexat cererii

dumneavoastră).

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane In teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aorobate

 • • Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB nr. 877/12.12.2018;

 • • Planul Urbanistic Zonal “PUZ Sector 3, București”, aprobat prin HCGMB nr. 49/31.01.2019;

  • “Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noii construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mur^și^iului București și w


8d. Regina Efeabeia nr. 47. oodpoțtal 050013, sector 5, Bucurețti, Remania

Tel: 021.305.55.00

http:ffwMv.paib.roprospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București*' aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

 • 3. Prevederi generale și detalii de reglementare__

• Prin reglementările PUG/PUZ/Norm sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele In palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profiielor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, îh acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

• în “PUZ Sector 3, București'* reglementările de circulație prevăd pentru Calea Dudești -tronsonul cuprins între str. Viad Județul și str. Vulcan Județul, conform Caietului de profite, un prospect de 35,00fnlățime. Prospectul este compus din carosabil de 21,00m lățime (două fire de circulație f>e sens) ce include zonă proprie de tramvai în axul arterei și trotuare de câte 5,OOm fiecare, despărțite de carosabil prin zone verzi de câte 2,00m lățime. Dezvoltarea prospectului propus se face cu menținerea bordurii carosabilului existent, adiacentă terenului analizat către interiorul proprietăților cu numere poștale impare. Dezvoltarea propusă se suprapune parțial peste terenul analizat.

• HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. I, art 1 că: “Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profiielor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”.

 • 4. Concluzii și recomandări

 • • Certificatul de Urbanism nr. 499 din 29.03.2019, eliberat de Primăria Sectorului 3 a fost emis în scopul alipirii terenurilor, promovare PUD șl pentru întocmirea documentației necesare obținerii Autorizației de construire. Documentațiile care se vor întocmi vor respecta reglementările de circulație aprobate și vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

 • • Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 222869 din 12.04.2019, în valoare de 60,00 lei.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Transporturi

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 6841/.oUl»0HllOl^

1727789


Apr 1836

Către

S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

Str. Argetoaia nr. 5, Mansardă, sectorul 2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 18.04.2019 s-a dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al circulației rutiere și pietonale, pentru documentația „P.U.D. - Calea Dudești nr. 186 Loturile 1/1, 1/2, 2/1 și 2/2, sectorul 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr.499/29.03.2019 emis de Primăria Sectorului 3 București și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul Comisiei Tehnice de Circulație veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 București, fază la care veți prezenta un Studiu de Circulație privind impactul imobilului asupra traficului din zonă.

VICEPREȘEDINTE COMISIE
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL


£

referitor la proiectul de hotărâre înscrisja punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ț.Q.'Jil...............

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de               ......,

a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suplimg ea ordinii

de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / N conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, pro ia, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEF        BIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoa/cle opinii:MARINE

■*OST întocmit în
MEMBRI

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN


HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA


DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

PETRESCU ELENA-------www.pritnariej.roTELEFON (0014 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism13tprimarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. 751896/11.12.2019Ir

/)£//$&■£-


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înairi Consiliului Local Sector 3:

 • -  'Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3";

 • -  "Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+10E+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3”;

 • -  'Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


■ ,1 ’ \

'1'®» ■ '1’1

'■1 1 1

tEZH&fc i

■ 1

'O;      '  1

*4

1

/    .   ®! t


IE 203839


><

<?<?//


DEPOUL LIA.T.C-

DUDfSTf

f in Calea hidcs h

nr. W4

W-7.Î7


IE 231207

Cal.DutfesS.nr.186


IE 231206


PLANO XMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMC LULUI ANEXA NR. 1.36 CU PROPUNEREA DE BEZLJPIRE/ALIPIRE

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului [mp)

Adresa imobilului

231205,231206, 231207, 231208

8S88

CALEA DUBEȘTI NR.186, Municipiul BUCUREȘTI

Nr. Cartea Fundară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

231205, 231206, 231207, 231208

SECTOR 3©

j NC2O87B5

w


-OEWPfflB/AL/PJJÎE/MOStt

SITUAȚIA ACTUALĂ (Înainte de deUptre/alipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după-deatfoire/allpire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

231205

2270

Cc

TOI împrej. parțial

8588

Cc

TOI împrejmuit parțial

231206

2161

Cc

TOI imprej. parțial

231207

2072

Cc

TOI împrej. parțial

231208

2C85

Cc

TOI împnțj. patțțal

Total

8588

Total

8588


EUCbtanKDELtU tAURENȚlU CEZAbO

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmiri) documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

-** ‘

Semnătura și parafa

r t             Semnătura și ștampila

1/

Data:......................................

Data: FEBRUARIE 2019

Ștampila BCPI

• : 765/

y\

V

//

\

>

■' %

>

■T

>â

. V .

■• '

*- ■     V •

f ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

325148.526

590351.060

0.17

2

325148.596

590350.910

2.43

3

325150.800

590351.926

8.17

4

325158.218

590355.345

5

325159.581

590352.164

\ 15.32

6

325173.474

590358.630

7

325172.263

590361.323

\6\45

8

325178.170

590363.906

63.96

9

325214.700

590311.409

10

325209.957

590308.519

20(31

11

325191.877

590299.145

6\1\

12

325185.663

590296.127

9.&T

13

325177.521

590292.211

6.4T

14

325171.686

590289.405

3.43^

15

325168.475

590288.212

20.59

16

325149.193

590280.995

3.67

17

325145.754

590279.715

34.38

18

325113.536

590267.723

13.85

19

325100.556

590262.892

47.52

20

325055.703

590247.189

7.66

21

325054.829

590254.799

9.84

22

325053.707

590264.571

10.04

23

325052.562

590274.541

7.41

24

325051.517

590281.878

9.63

25

325060.772

590284.550

9.05

26

325069.029

590288.257

0.10

27

325069.063

590288.168

11.55

28

325079.761

590292.533

7.20

29

325086.409

590295.288

5.28

30

325091.286

590297.309

10.87

31

325086.771

590307.202

2.28

32

325088.841

590308.147

8.93

33

325085.366

590316.371

5.85

34

325090.758

590318.648

0.51

35

325091.231

590318.848

3.72

36

325089.745

590322.260

33.75

37

325120.675

590335.761

20.32

38

325139.298

590343.890

2.65

39

325138.215

590346.304

11.36

S(1CC)=8588mp P=452.66m


BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATA

EXISTENT

PREVEDERI P.UZ.

PROPUS

Suprafața teren

8588

Suprafața construita

0

3864.60

Suprafața desfasurata

0

38646.00

P.O.T.

0

70

45

C.U.T.

0

4.50

4.50

\     R.H. Max

P+10E+ Duplex

H max la comisa

42

Sbati^verzi (Ia sol) 20%

1717

\ Spetii verzi pe terase/pâste subsol 10%

858

\..l-rA \

_^-*frfUnitati locative

347

Nr. locuri clanarcare *

416

Suprafața de teren afectata de supralargire strada

192ELABORAT

NUME

SEF PROIECT PROIECTAT

urb. lulia Alexandrescu urb. lulia Alexandrescu■SI


Parceia (1CC)

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi |

Pcc.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)