Hotărârea nr. 179/2020

HCLS3 nr.179 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/01.08.2017 încheiat cu societatea Algorithm Residențial S3 SRL pentru realizarea obiectivului de

investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico GardaLorca (fostă nr. 196)”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 364980/CP/26.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 361087/22.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • -  H.C.L.S. 3 nr. 98/13.04.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196)”

 • -  Adresa nr. 361095/22.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

*■ Instrucțiunii nr. 1/2019 a Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

 • -  Contractului nr. 8878/01.08.2017 încheiat cu societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fostă nr. 196)”

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea prețului contractului nr. 8878/01.08.2017 încheiat cu societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L în vederea realizării obiectivului de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196f\ prețuri prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actultional încheiat în baza art. 1, iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.


NR. 179

DIN 27.05.2020

W la -UCls 3 nJ;, H-3ISȘ.05'- Zo&O „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3 - București

CENTRALIZATOR VALORIC PE OBIECTIV Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
DENUMIRE OBIECT

VALOARE obiectiv CONFORM AA6 nr. 162799/10.08.2018 (lei fara TVA)

VALOARE DECONTATA (lei fara TVA)

VALOARE REST DE DECONTAT fara indexare (lei fara TVA)

VALOARE REST DE DECONTAT - cu Indexare (lei fara TVA)

Valoare finala contract (lei fara TVA)

1

STRUCTURA

1,080,385.74

67,375.55

1,013,010.19

1,091,407.04

1,158,782.59

2

ARHITECTURA

1,261,559.11

0.00

1,261,559.11

1,357,438.61

1,357,438.61

3

HVAC - INCLUSIV ECHIPAMENTE

441,601.33

0.00

441,601.33

454,442.52

454,442.52

4

SANITARE SALA-induslv echipamente

297,518.69

0.00

297,518.69

328,564.42

328,564.42

5

SANITARE GOSPODARIE-inclusiv echipamente

101,286.38

0.00

101,286.38

101,602.18

101,602.18

6

CURENT! SLABI-induslv echipamente

183,013.39

0.00

183,013.39

192,370.23

192,370.23

7

ELECTRICE SALA - Inclusiv echipamente

414,197.28

0.00

414,197.28

446,838.01

446,838.01

8

ELECTRICE GOSPODĂRIE - inclusiv echipamente

128,234.41

84,636.34

43,598.07

47,910.34

132,546.68

TOTAL EXECUȚIE

3,907,796.32

152,011.89

3,755,784.44

4,020,573.35

4,172,585.24

9

DOTĂRI

55,547.81

0.00

55,547.81

55,547.81

55,547.81

10

ORGANIZARE DE ȘANTIER

66,495.99

0.00

66,495.99

66,495.99

66,495.99

11

PROIECTARE

111,000.00

105,450.00

5,550.00

5,550.00

111,000.00

TOTAL

4,140,840.12

257,461.89

3,883,378.23

4,148,167.15

4,405,629.04

T.V.A. 19%

786,759.62

48,917.76

737,841.86

788,151.76

837,069.52

TOTAL CU T.V.A.

4,927,599.74

306,379.65

4,621,220.09

4,936,318.91

5,242,698.56

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICI1

SEF SERVICIU MARIUS POPESC U


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cabinctprimar@Jprimarie3.ro

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREal proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării prețului contractului

nr. 8878/01.08.2017 încheiat cu societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fostă nr. 196)"

Prin Hotărârea nr.297 din 11.07.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016, către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă, pentru următoarele obiective de investiții:

 • > Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), Sector 3, București

 • > Construire complex multifuncțional  pentru activități didactice și sport la Școala

Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București,

 • > Construire complex multifuncțional  pentru activități didactice și sport la Școala

Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București

 • > Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București fiind încheiat contractul nr. 8878/01.08.2017.

Pe parcursul derulării acestui contract, au fost aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 3 o serie de modificări urmare noilor soluții tehnice propuse pentru realizarea obiectivelor respective sau apariției unor acte normative în domeniu.

Astfel, intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018 a determinat modificarea manoperei, urmare majorării salariului de bază minim brut pe țară din domeniul construcțiilor la 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri.

în acest sens, Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice a emis Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, modificată și completată prin Instrucțiunea nr. 1/2019 , potrivit cărora, în temeiul prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, actualizarea prețului contractului de achiziție publică poate avea loc în urma apariției unei situații imprevizibile, chiar și încondițiile în care ajustarea prețului nu a fost prevăzută prin documentația de atribuire a contractului, situațiile imprevizibile fiind detaliate în mod expres la art. 7 din Instrucțiune, printer care și modificarea salariului minim aplicabil.

Drept urmare, prin adresa nr. 1236/24.04.2020, înregistrată cu nr. 338042/27.04.2020, societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL a solicitat actualizarea cu suma de 315.098,82 lei inclusiv TVA a prețului contractului, prin ajustarea tarifului unitar al manoperei pentru cantitățile de lucrări rămase de executat la obiectivul de investiții „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice și sport Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196}" , noua valoare a contractului devenind 5.242.698,56 lei inclusiv TVA, respectiv 4.405.629,04 lei fara TVA și 837.069,52 lei valoarea TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 361087/22.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SECTORULUI <

BUCUREȘTI J____________________%\C^|<3XL,<g.4oaQ

TELEFON (004 021} 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL i11vestitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind actualizare valorii contractului nr. 8878/01.08.2017 in conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publica/sectoriala la obiectivul de investiții „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”

Prin H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 s-a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 297/11.07.2017 s-a aprobat atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

S-a încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca obiect:

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București

 • -  Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

Prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 - Caietul de sarcini, privind noi categorii de lucrări propuse în vederea realizării structurilor din beton armat prefabricat și anveloparea sălilor de sport cu panouri tip sandwich.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 s-au aprobat prețurile/tarifele unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, în urma Procesului Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire.

Prin H.C.L.S 3 nr. 194/04.05.2018 s-au aprobat preturile /tarifele/tip de activitate - P recalculate in conformitate cu noile modificări ale legislației in domeniul fiscal si in domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv in parte, la contractul nr. 8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2018 s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea atribuirii către interprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferenta realizării unor obiective de investiții, modificata si completata cu HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor categorii noi categorii de lucrări.

Prin H.C.L.S 3 nr. 285/03.07.2018 s-au aprobat preturile/tarifele/tip activitate - norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2019, necesare in vederea optimizării si imbunatatirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție: Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis(fosta nr. 89), Sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr. 8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 336/31.07.2018 s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Prin H.C.L.S 3 nr. 344/07.08.2018 s-au aprobat preturile/tarifele/tip activitate - norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

Prin H.C.L. S. nr. 98/13.04.2020 s-au actualizat indicatorii tehnico-economici aferent! obiectivului de investiții „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”;

Ținând cont si avand in vedere cele de mai sus si cele ce urmeaza:

Adresa nr. 1236/24.04.2020 a societarii Algorithm Rezidențial S3 S.R.L înregistrata Ia Primăria Sectorului 3 cu nr. 338/27.04.2020 cu privire aplicarea OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul Investițiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare pentru Obiectivul Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196);

 • - OUG 114/2018 privind creșterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 3000 lei pentru un program normal de lucru in medie de 167.333 ore pe luna, reprezentând un tarif orar de 17.928 lei/ora;

 • - Instrucțiunea AN AP nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publica/sectoriala;

- Art. 19. Ajustarea prețului contractului, pct. 19.2 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului”;

Se impune actualizarea prețului contractului menționat, prin ajustarea manoperei utilizând tariful orar de 17.928 lei/ ora, in unna aplicării OUG 114/2018 si a prevederilor cuprinse in Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.

In urma ajustării manoperei pentru restul lucrărilor de executat, valoarea contractului se actualizeaza cu suma de 315.098,82 lei inclusiv TVA.

Noua valoare a contractului devine 5.242.698,56 lei inclusiv TVA din care 4.405.629,04 lei fara TVA, respectiv 837.069,52 lei reprezentând valoarea TVA.

Restul clauzelor raman neschimbate.

Având în vedere prevederile art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 1/2019 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea prețului la contractul de execuție nr. 8878/01.08.2017 pentru obiectivul de investiție „ Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

SEF SERVICIU INVESTITH, LUCRĂRI PUBLIC MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE

LUCRARI/SERVICII

SEF SERVICIU OVIDIU TARIGRADEANU

întocmit,

Ivan Georgeta

BUCUREȘTI


www.primarie3.ro


TELEFON (004 D21) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL invesiit11achEZ1lii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

APROBAT

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOITA

PROCES VERBAL DE ANALIZA


NR:              ?£■. ZO'ZOAvând in vedere:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 297/11.07.2017 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

■ S-a încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca obiect:

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

 • -  Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

 • -  Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

 • - Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București

 • -  Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 - Caietul de sarcini, privind noi categorii de lucrări propuse în vederea realizării structurilor din beton armat prefabricat și anveloparea sălilor de sport cu panouri tip sandwich.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea prețurile/tarifele unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, în urma Procesului Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3nr. 194/04.05.2018 privind aprobarea preturile /tarifele/tip de activitate - P - recalculate in conformitate cu noile modificări ale legislației in domeniul fiscal si in domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv in parte, la contractul nr. 8878/01.08.2017.

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite in vederea atribuirii către interprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferenta realizării unor obiective de investiții, modificata si completata cu HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor categorii noi categorii de lucrări.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 285/03.07.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor/tip activitate - norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2019, necesare in vederea optimizării si imbunatatirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție: Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labisffosta nr. 89), Sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr. 8878/01.08.2017.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 336/31.07.2018 privind aprobarea modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/07.08.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor/tip activitate - norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

• Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 397/30.07.2019 s-a aprobat actualizarea prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu(fosta nr. 21), Sector 3 București”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 398/30.07.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere Școala Gimnazială nr. 81”,aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 133/07.04.2017

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 475/27.09.2019 privind aprobarea preturilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantitati si devize aferente notelor de comanda suplimentare si notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnaziala Li viu Rebranu ( fosta nr.21)” din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 98/13.04.2020 privind actualizarea Anexei nr. 9 la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 70/28.02.2017 referitoare la actualizarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investiții „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si Sport Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196);

Dispoziția Primarului nr. 2817/14.06.2017 privind constituirea comisiei de negociere si atribuire, către Societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L a contractului sus menționat;

Dispoziția Primarului nr. 2981/26.06.2018 privind modificarea componentei Comisiei de negociere si atribuire constituita prin dispoziția nr. 2817/14.06.2017

- Dispoziția Primarului nr. 1070/06.03.2020 privind modificarea componenței comisiei de negociere si atribuire constituita prin dispoziția nr. 2817/14.06.2017;

Dispoziția Primarului nr. 2136/19.05.2020 privind modificarea componentei comisiei de negociere si atribuire constituita prin Dispoziția nr. 2817/14.06.2017;

Adresa nr. 1236/24.04.2020 a societarii Algorithm Rezidențial S3 S.R.L înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 338042/27.04.2020, cu privire aplicarea OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul Investițiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare pentru Obiectivul Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196);

OUG 114/2018 privind creșterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 3000 lei pentru un program normal de lucru in medie de 167.333 ore pe luna, reprezentând un tarif orar de 17.928 lei/ora;

- Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publica/sectoriala;

Ig         PRIMĂRIA ■

SECTORULUI <

BUCUREȘTI,. J


Art. 19. Ajustarea prețului contractului, pct. 19.2 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”;

încheiat azi 18.05.2020, data la care comisia de analiza si atribuire s-a intrunit in vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizării devizului de lucrări actualizat aferent obiectivului de investiții „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” depus de societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L se constata ca in urma ajustării tarifului unitar al manoperei după aplicarea prevederilor OUG 114/2018 pentru cantitățile de lucrări ramase de executat, valoarea de contract la obiectivul de investiții susmenționat se actualizeaza cu suma de 315.098,82 lei inclusiv TVA, astfel noua valoare pentru obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” devine 5.242.698,56 lei inclusiv TVA.

Având in vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal de analiza insotit de anexa privind noua valoarea pentru obiectivul de investiții „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” si anexa centralizatoare privind valoarea totala a obiectivului care face obiectul contractului nr. 8878/01.08.2017.

S-a încheiat prezentul proces verbal de analiza in 3 exemplare originale.

Președinte - Ion Alexandru — Direcția Investiții Achiziții si Invatamant

Membru - Popa Rodica - Direcția Investiții Achiziții si Invatamant

Membru - Camelia Dana Gavrila - Direcția Economica

Membru - Țugui Adrian Alexandru - Direcția de Investiții si Achiziții

Membru - Irina Valentina Vasile - Direcția Juridica


.Construire complex multifuncțional pentru actlvitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3 - București

CENTRALIZATOR VALORIC PE OBIECTIV Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)

DENUMIRE OBIECT

VALOARE obiectiv CONFORM AA6 nr. 162799/10.08.2018 (lei faraTVA)

VALOARE DECONTATA (lei fata TVA)

VALOARE REST DE DECONTAT fara indexare (lei faraTVA)

VALOARE REST DE DECONTAT - cu indexare (lei faraTVA)

Valoare finala contract (lei fara TVA)

1

STRUCTURA

1,080,385.74

67,375.55

1,013,010.19

1,091,407.04

1,158,782.59

2

ARHITECTURA

1,261,559.11

0.00

1,261,559.11

1,357,438.61

1,357,438.61

3

HVAC - INCLUSIV ECHIPAMENTE

441,601.33

0.00

441,601.33

454,442.52

454,442.52

4

SANITARE SALA-inclusiv echipamente

297,518.69

0.00

297,518.69

328,564.42

328,564.42

S

SANITARE GOSPOD ARIE-Induslv echipamente

101,286.38

0.00

101,286.38

101,602.18

101,602.18

6

CURENTI SLABI-Induslv echipamente

183,013.39

0.00

183,013.39

192,370.23

192,370.23

7

ELECTRICE SALA ■ Inclusiv echipamente

414,197.28

0.00

414,197.28

446,838.01

446,838.01

8

ELECTRICE GOSPODĂRIE - inclusiv echipamente

128,234.41

84,636.34

43,598.07

47,910.34

132,546.68

TOTAL EXECUȚIE

3,907,796.32

152,011.89

3,755,784.44

4,020373.35

4,172,585.24

9

DOTĂRI

55,547.81

0.00

55,547.81

55,547.81

55,547.81

10

ORGANIZARE DE ȘANTIER

66,495.99

0.00

66,495.99

66,495.99

66,495.99

11

PROIECTARE

111,000.00

105,450.00

5,550.00

5,550.00

111,000.00

TOTAL

4,140,840.12

257,461.89

3,833,378.23

4,148,167.15

4,405,629.04

T.V.A. 19%

786,759.62

48,917.76

737,841.86

788,151.76

837,069.52

TOTAL CU T.V.A.

4,927,599.74

306,379.65

4,621,220.09

4,936,318.91

5,242,698.56


Președinte - Ion Alexandru - Direcția Investiții Achiziții si Invatamant

Membru - Popa Rodtca - Direcția Investiții Achiziții si Invatamant

Membru - Camelia Dana Gavrila - Direcția Economica

Membru - Țugui Adrian Alexandru - Direcția de Investirii si Achiziții


Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
Nj.         ' 2*M Hj CMWta-al • ‘72J

160 14001:3004 tJHSAS


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. 1236/24.04.2020

Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - BUCUREȘTI

DIRECȚIA DE INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - Înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Președinte C.A. - Radu Alin Panait

In cadrul: Contract de lucrări nr. 8878/01.08.2017

Referitor:

aplicarea OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare

adresa răspuns a PS3 , nr. 317785/27.03.2020

In cadrul contractului de lucrări mai sus menționat, la obiectivul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Federico Garda Lorca (fosta nr 196) din Sector 3-Bucuresti”,

> Conform art.71 alin.l din OUG nr.l 14/2018, prin derogare de Ia prevederile art. 164.alin (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, de la 1 ianuarie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabilește in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora.

Creșterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost implementata la nivelul societății Algorithm Residential S3 SRL.

In conformitate cu cele menționate mai sus, atașam la prezenta adresa devizul lucrărilor cu cantitatile rest de executat indexate la manopera - in 2 ex originale.CĂTRE,

CABINET PRIMAR


___________^6/ 0^/^

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 O4E*M>tiL investiti1achizitii@primarie3.ro

Calea Dudestî nr. 191, Sector 3, 031084, București

In vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea de inițiere către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotarare:

1) Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 in conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publica/sectoriala la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca(fosta nr. 196);

Anexat, va transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate nr. ^l/Z?8XyZ^.‘.^^^2Pintocmit de Direcția Investiții,

Achiziții si Invatamant;               '

Expunerea de motive;

Proiectul de hotarare;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI P ȘEF SERVICIU , MARIUS POPESCU ‘

ILICE


SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZAREHCONTRACTE

LUCRARI/SERVICII \\i y SEF SERVICIU W/

O VID IU TARIGRADEANU /[

întocmit:

Ivan Georgeta

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordi

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința, din data de............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul............

de pe .ordinea de zW suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUXICAXDRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .„.fa......de pe ordtrrSa^ezi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extruordffiare din data de.............................

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                      ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.....(a.........de pe ordi neajie'zî / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraurdmare,

și consideră că acesta A FOST / HU^A-FOSTTntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA^LE^A- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL