Hotărârea nr. 178/2020

HCLS3 nr.178 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www. prima rie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect “ Furnir,are, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative) “

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 365853/CP/26.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.364761/25.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții si învățământ;

 • -  Proces verbal nr. 364701/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr. 364759/25.05.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L;

 • - Adresa nr. 364763/25.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții si învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul

3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiza și atribuire, întocmit de Comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a Contractului având ca obiect “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de masware a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitati de invatamant si clădiri administrative) în valoare totală de 1.319.893,88 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Contractului având ca obiect “ Furnizare, montaj si punere in junctiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de invățământ si clădiri administrative) “ în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Contractul, iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea șf implementarea contractului.


Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziți societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la în hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A VĂD


NR. 178

DIN 27.05.2020

Invatamant, și ire a prezentei


Contrasemnea;

\J Sec retdțj general Marlus Mihâiță


:ă pentru legalitate


APROBAT

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚ


Nr. 364701 din 25.05.2020


PROCES VERBAL DE ANALIZĂ

a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane Ia clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii (Nota estimativa nr. 351556 din 13.05.2020): 1.512.605,04 lei (exclusiv T.V.A), adică 1.800.000,00 lei (inclusiv T.V.A).

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 25.05.2020 cu ocazia ședinței de analiză a ofertei depuse de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 357530/20.05.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 1327/20.05.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 2126/18.05.2020 compusă din:


Președinte- Chivu Silviu Marian Secretar - Țărigrădeanu Ovidiu Cosmin Membru - Șerban Cristina Maria Membru - Ilie Constanța Membru - Vasile Irina Valentina


Membrii supleanți:

Carabulea Emilia

Strat Andrei Constantin

Pârvan Roxana

Gavrilă Dana Camelia

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

 • -   Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018

Având în vedere:

Anunțul de intenție al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 1265/13.05.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București- Cabinet Primar sub nr. 352174/14.05.2020;

Ordinul nr. 4220/769/2020 al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ

Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 6520/28.04.2020

Solicitările unităților de învățământ cu privire la acordarea de sprijin privind implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecției cu SARS-CoV-2

- Nota nr.350485/13.05.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Investiții Achiziții și învățământ

Modelul de contract, Caietul de sarcini, nota privind determinarea valorii estimate și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”,

Referatul nr. 352119/14.05.2020 emis de Direcția Investiții Achiziții și învățământ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., aferente obiectivului “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 si a Programului de activitate pentru anul 2020 al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statutului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

Includerea în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 350716/13.05.2020 a contractului și a modalității de atribuire( poziția 38 la Anexa la SAAPnr. 350716/13.05.2020).

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 2126/18.05.2020 emisă de către Primar;

Oferta depusă de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr.357530/20.05.2020.

Procesul verbal de deschidere cu nr.359057 din 20.05.2020

Adresa nr. 362310 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ prin care se comunică Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L că procedura inițiată se va limita la unițățile de învățământ și la cele 3 sedii în care își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Sectorului 3 prezentate în anexa, în total 48 obiective.

Răspunsul nr. 1352/22.05.2020 al Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L înregistrat cu nr. 362356/22.05/2020 la Primăria Sectorului 3 prin care aceasta își exprimă acordul de a se limita la unițățile de învățământ și la cele 3 sedii în care își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Sectorului 3 prezentate în anexa, în total 48 obiective.

Adresa de înaintare nr. 356786/25.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ prin care informează Comisia de analiză că se reconsideră prevederile legale ale art.31 alin. 3 din Legea nr. 98/2016, achiziția respectivă se va limita la unitățile de învățământ și la cele 3 sedii ale Primăriei Sectorului


362310 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ și Răspunsul nr. 1352/2!

ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L înregistrat cu nr. 362356/22.05/2020 la Primăria

Comisia de analiza s-a intrunit astazi 25.05.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea analizării si evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare, depuse de către ofertant astfel:

 • A.   EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

în urma desfășurării procesului de evaluare a documentelor de calificare și al propunerii tehnice în raport cu caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare (pag. 1-216) și a propunerii tehnice prezentate (pag. 217-247), acestea reprezentând anexă, parte integrantă a prezentului proces verbal și analizate în Procesul verbal de deschidere nr. 359057 din 20.05.2020

 • B.   EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului având ca obiect “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”. De asemenea, prin adresa nr. 356786/25.05.2020 Direcția Investiții, Achiziții și învățământ a adus la cunoștință Comisiei de analiză faptul că în urma reconsiderării prevederilor legale, în speță art.31 alin.(3) din Legea nr. 98/2016 s-a renunțat la achiziția de sisteme de măsurare a temperaturii umane pentru anumite locații, achiziția respectivă urmând a se limita la cele 45 unități de învățământ și la cele 3 sedii ale Primăriei Sectorului 3. Astfel analiza propunerii tehnice urmează să se facă raportat la cele 48 locații rămase.

La capitolul III. Soluția propusă este DAHUA THERMAL SOLUTION -DAHUA VS COVID-19.

Se anexează prezentului proces verbal, propunerea tehnică ofertată (pag. 219-248) ce cuprinde următoarele:

Propunerea tehnică (pag 219-224) + Anexa nr. 1 Sisteme de măsurare a temperaturii umane (pag 225-229) + Anexa nr. 2 Fise tehnice Camera video bispectrala (pag. 230-232) + Anexa nr. 3 Fise tehnice Calibrator de temperatură (pag. 234) + Anexa nr. 4 Fise tehnice înregistrator NVR (pag. 235-237) + Sistem DAHUA VMS DSS Pro (pag. 238-245) TAnexa nr. 5 Monitor_DHL24-F600 (pag. 246-247); Propunerea tehnică este valabilă 60 zile.

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnică, comisia de analiza a constatat următoarele:

- Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnică prezentată, aceasta fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Comisia de analiză a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusă de către ofertant.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară analizată de către comisia de analiză este cea prezentată de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ca anexă la adresa nr. 362356/22.05.2020, propunerea financiară fiind actualizată în conformitate cu cele 48 de locații convenite.

Comisia de analiză a analizat și a concluzionat că în urma acordului dintre cele 2 entități contractante procedura de atribuire a contractului “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)” se va limita la unițățile de învățământ și la cele 3 sedii în care își desfășoară activitatea compartimentele Primăriei Sectorului 3 prezentate în anexa, în total 48 obiective.

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile


documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.     /j——XV \

Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

■ /—f        Jj/'L. ’ ' - "L i"                 a

Elementele principale ale ofertei financiare prezentată de către Societatea INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L:

Nr crt

Denumire produs

U.M.

Cantitate

P.U lei

Valoare lei, exclusiv TVA

Echipamente

1

înregistrator NVR DAHUA NVR5216-16P-I, Caracteristicile tehnice cf Fisa tehnica producător Anexa 4

Procesor: încorporat, mutti-core Categorie: 16 canale pentru recunoaștere umană și a autovehiculelor în mișcare Configurări permise: Detecție la mișcare și alarmare Porturi: 1xRJ 45

2xUSB

1XRS232 1XRS485 16xPoE(IEEE 802.3 af/at)

HDD: 2 sloturi pentru SATAIIl, până la 8 TB capacitate pentru fiecare HDD Pentru punerea in funcțiune a sistemului, se va furniza un HDD de minim 1 TB Softwareiinclus in NVR

Detecție corectă a fețelor umane Posibilitatea de măsurare a diverselor zone din zona facială și/sau gât și de analiză a imaginilor colectate

buc

48

2.469,72 lei

118.546,56 lei

2

HDD 1TB, 3.5 inch, Surveillance

buc

48

200,79 lei

9.637,92 lei

3

Monitor LED 21,5" DAHUA DHL24-F600,

Caracteristicile tehnice cf Fișa tehnică producător Anexa 5

Gamă: Profesional

Diagonala: 24 inch

Rezoluție: 1920x1 OBO(FHD),

Format: Wide

Timp de răspuns: 5 ms

buc

48

445,62 lei

21.389,76 iei

I 4

Cablu HDMI, 5m, negru

buc

48

79,88 lei

3.834,24 iei

I

I                             I

[

l

c

Cameră Video bispectrala- DAHUA DH-TPC-BF5421-T

Caracteristici cf. Fișa tehnică producător Anexa 2

Camera termică

Rezoluție: 400x300

Interval Spectral: 8 pm~ 14pm Imaginea : Stabilizarea electronică a maginilor termice; îmbunătățirea detaliilor digitale

Distanța focală a lentilei: 13 mm

Unghiul de vizibilitate a lentilei:

Drizonta(:30°; Verticală: 22,6°

Damera foto vizibilă

Rezoluție: 1920x1080

Senzor 1/2.8" -in.CMOS

Distanța IR: 35 mm

Distanța focală a lentilei :8 mm Jnghiul de vizibilitate a lentilei: -irizontal 40°

Verticala 22°

buc

fi

48

im

S5 //

12.274,38 lei

589.170,24 lei

Interval de temperatură măsurat 30 •C-45°C

Marjă de eroare ta măsurarea temperaturii:

± 0.3 ° C, cu controler de temperatură, ± 1 “ fără controler de temperatură Compresia video: H.265, H264, H.264B, MJPEG

Detecție la mișcare: da Reducerea zgomotuluhminim 2D Rețea: RJ 45

IEEE 802.1x,acces controlat la rețea Slot cârd memorie: da Acces concurerrtial: 20 utilizatori Standardizări/certificări:EN60950-1:2006+

A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 55032:2015

EN 61000 3 2:2014

/ V /

I -1

l o\

V

-

l 1

ic

__:

---------------------------------fa-1 i. :'''■

6

Callbrator de temperatura DAHUA DH-TPC-HPP,

buc

48

4.669,24 lei

224.123,52 lei

Caracteristici tehnice cf Fișei tenmce producător din Anexa 3

Temperatura de tucru: 40.0° C (ring temperature + 5.0   50.0 ° C

adjustabile)

Temperature resolution: 0.1 * C

Stabilitatea temperaturii:! (0.1 - 0.2) °C/ 30 min

Temperatura ambientala si umiditate: 0~40°C/<80% RH

Putere- 220V   ; AC 50Hz

7

Kit de montaj

set

48

323,50 lei

15.528,00 lei

VALOARE PRODUSE LEI, EXCLUSIV TVA _______________________

982.230,24 tei

Servicii                        ____________________ ________1________________________________________

1

Manopera de instalare și punere în fi inr+ii inA

serv

48

2.644,26 lei

126.924,28 lei

VALOARE SERVICII LEI, EXCLUSIV TVA

126.924,28 lei

VALOARE OFERTA LEI, EXCLUSIV TVA __________

1.109.154,52 tei

-------- TVA__|

19%

210.739,36 lei

VALOARE OFERTA LEI, INCLUSIV TVA

1.319.893,88 lei

Propunerea financiară este valabilă 60 zile conform Formular de ofertă.

Propunerea financiara prezentata de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează in valoarea angajată potrivit Referat nr.352119/14.05.2020 aprobat de către Primar, a Direcției Investiții Achiziții și învățământ. Totodată se constată faptul ca prețul total ofertat se încadrează in valoarea estimata pentru realizarea contractului având ca obiect: “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)”,

Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite toate cerințele solicitate.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziția nr. 2126/18.05.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a conttaotelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor trrt.31 din Legea 9S/2016 privind t publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează armatoarele.

ofeteî(^^d^cătreo^ratom^wmomicînrap3rtde^^n^escr^^at^^ta«Cm«uI desaramarmiexeteafee a realizat conform prevederilor^HCLS 3nr.530/20U^vmd apț^ Bn prevederilor att.31 din Municipiului            ““bUjee modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcur

9W016 Pn’md         £ fc^nuSdosarului achiriției și au stat la baza inifiorii pmcedurii respective.

£ acaS2?s Xdrul procesului de baliză a ofertei, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăi

Fafă de cele mai sus menfianate. Comieia de analiză eoM tndeplinlle candide prevăzute la ort. 31 alin (1) din. 98/2016.

■ ■ a u,a a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofei

 • 2.Conusia de               constată ca documentele de calificare prezentate de c^tre ofertant sunt conforme cu ceri.

Urmare a acest©.wfi ,                  de                    pentru ofertanți. Comisia de analiza declară o

de calificare               SITEHNOLOGIE S3 S.R.L-ADMISIBILA, fiinddepusă de un ofertant care îndeplin

d^ăi®TțTfic^ pri^d ]prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului avân 'S^XSToX si punere ta funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturi, umane la căutate admmist de Sntt secretai 3 (unități de învățământ și clădiri admimstratrve) ,

„      - Analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevede!

“XimX^Δ CaieJde sarcini si înstracțtani pentru ofertare, precum și Încadrarea prețului total oferi

potrivit Notei privind determinarea valorii estimate nr. 351556 din 13.05.2020 Direcției Investi -valoarea eshm p          realizarea contractului având ca obiect “Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unt

tode’inire a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădi "XTXă de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 350716/13.05.2020 a contractului și a modalității de atribuia , «din AnexalaSAAPnr. 350716/13,05.2020)                           . .              .

(poz. 33 am               încheierea contractului de furnizare “Furnizare, montaj și punere in funcțiune a unor sisteme

-Referat degajare p^_ Ja                     de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri

XtoSe)” cu nr. 352119/14.05.2020, aprobat de către Primar.

4. Comisia de analiza declară oferta INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L ca fiind CONFORMA cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare,

»   4 I           de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de INTERNET

1 TE^St S           aceasta face dovada îndeplinirii condițiUor pre^ute de ari.31 din Lege. 98/2016

CXprevederile Caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare, precum șt valoarea eshmată comunicată prin invitația de participare.

Față de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind apro metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contracte! or/acordurilor-cadru de achiziție pu in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulteric în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul depriorit a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contrac având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipi București,                                                                                   .             .....

Și in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presup minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiză propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea încheierii contractului având ca obi «Furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)” cu Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S.R.L, cu o valoare totală 1.109.154, 52 Iei, exclusiv TVA, respectiv 1.319.893,88 lei, inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse Ia procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 25.05.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA:


Președinte- Chivu Silviu Marian Secretar - Țărigrădeanu Ovidiu Cosmin Membru - Șerban Cristina Maria Membru - Iiie Constanța

Membru - Vasile Irina Valentina

OFERTANT:

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L


prin împuternicit GROSU CRISTINELA

la ședința de deschidere a ofertelor din 20.05.2020)


(cf. împuternicire pentru participarea
TELEFON (004 oii) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL invost1luachiz1t1i@primane3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

A țVQXSk

+țCJLS> 3 Oih. 14^ /^, OS,

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

S.R.L

în conformitate cu prevederile:

1.4. Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • 1. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • 2. mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 3. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -   Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 3 5 5/25.08.2017privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea serviciilor in Tehnologia Informațiilor;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • - Actul constitutiv al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.;

  Luând în considerare:

  1.5. Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 364701/25.05.2020 de analiza;


  L ii . -i f'1'

  Con^siei iji/


to

■ -1 . ‘„tAi

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

PRIMĂRIA


Kg® SECTORULUI < ... ■". / O H r > I 6 CCTI ■

BUCU REȘTI„ J


 • 1.6.   Declarația reprezentantului legal ARGH1R CRISTINA ELENA al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., anexă la prezenta nota justificativă.

 • 1.7.   Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

”Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr, 98/2016.

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiză, prin oferta nr. 1327/20.05.2020, înregistrată cu nr, 357530/20.05.2020, de către Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 364701/25.05.2020 al Comisiei de analiza, respectiv;

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoaneiJuridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

Conform Art. 2 lit f) și g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea serviciilor in Tehnologia Informațiilor:

” f) asociați: 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

 • 2. Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L, cu sediul in București, Calea Vitan nr. 154-158, biroul 2, parter, sector 3, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/9896/2017, avand CUI 37804020;

g)capital social .*2.000.000 lei divizat în 100părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;


- Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L, 20.000 lei, corespunzăi părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoaneijuridice controlate sunt efectuate în1

îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea

contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 1.8.   Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • 1.9. Declarația reprezentantului legal ARGHIR CRISTINA ELENA al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.;

Astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 99 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99 %, Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. deținând o parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele menționate, Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant, prin Serviciul Investiții, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31, alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, /! MARIUS POPESCU /A

<\T. 3x i

WS3 . FW !OS, Mo

CONTRACT DE FURNIZARE

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

Ordinului ministruluii educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;

 • -  Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

Alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

Ținând cont de:

- Nota nr. 350485/13.05.2020 privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect “Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitari de invatamant si clădiri administrative)”;

între


A. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul Buc Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, reprezentat prin P ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

B. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L cu sediul in București, Calea vitan nr. 242, CI, C2, C6, Sector 3, telefon/fâx 031.069.91.45, înregistrata la ONRC sub J/40/15452/2017 cod fiscal RO3 8189005 cont ........................................................................


DIRECȚIA INVESTTII, ACH1 SERVICIUL INVESTIȚII LUC MARIUS POPESCU >


, INVATAMANT PUBLICE


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN

reprezentata prin ARGHIR CRISTINA-ELENA in funcția de PREȘEDINTE CA , în calitate de furnizor, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare.

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

 • j. costul achiziției - totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o. materialele - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor fiice sau fac parte din lucrările permanente

 • k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care faceimposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • 1. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul „zi”sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1. Obiectul contractului constă în “Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitari de invatamant si clădiri administrative) ”, inclusiv transportul la locație și montajul acestora, conform anexelor la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 1.109.154,521ei fără TVA, respectiv 1.319.893,88 lei cu TVA.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv........

și până la îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioada de maxim 4 luni, in funcție de alocările bugetare existente.

 • 6.2. Furnizarea se va realiza etapizat, pe baza notelor de comandă parțiale ale achizitorului, prin direcția de specialitate, în termen de maxim 30 zile calendaristice de la emiterea flecarei note de comandă parțială, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • i.   Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;


 • iii.   Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv.   garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

 • v.   Proces-verbal de negociere al Comisiei de atribuire;

 • vi.   H.C.L.S 3 nr............. din   ............. privind atribuirea către

................................. a contractului având ca obiect furnizare de “Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitari de invatamant si clădiri administrative)

 • vii.   orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.


 • 7.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 7.3. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului

  • 8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

  • 8.2. (1) Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

(2) Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.3. Prestatorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 30 zile de la emiterea fiecărei note de comandă parțială de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.6. Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.8. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătura cu produsele achiziționate, si

4


DIRECȚIA INVESTTII, ACHIZIȚII, INVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE MARIUS POPESCU


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în contul .................................,

deschis la......................................................

 • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

 • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor furnizorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a produselor.

 • 9.5. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 9.6. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 9.7. Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin furnizarea unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 9.8. (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite funizorului.

 • 9.9. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.


lO.Modalități de plată

10.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către furnizor în term 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economi Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

 • 10.2. Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor p

în acord cu graficul de plăți.

DIRECȚIA INVESTIT!, ACH1 SERVICIUL INVESTIȚII LU£ MARIUS POPESCU


U, INVATAMANT EU PUBLICE


AVIZAT                                       AVI

DIRECȚIA JURIDICA,                         DIRECȚIA i

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN.CONOMICA [AN GHEȚU


 • 10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua furnizarea, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 10.4. Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractul


Clauze specifice

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

  • 12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de 55.457,721ei, în termen de 5 z semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanție (24 luni).

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.


DIRECȚIA INVESTTII.ACH SERVICIUL INVESTIȚII LUI MARIUS POPESCU .


TI, INVATAMANT RI PUBLICE


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atât cantitativă cât și calitativă și se va efectua de către reprezentanții

după încheierea operațiunii de livrare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora în termen de 5 zile.

- Procesul Verbal de recepție va fi semnat de reprezentanții desemnați de către achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul că furnizorul a livrat produsele în concordanță cu caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficiențelor calitative constatate se va efectua în momentul livrării, în acest sens, întocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai furnizorului, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

 • 14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor fumizate.în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.  'IZAT ECONOMICA


  'AVIANCHEȚU • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

 • 15. Asigurări

  • 15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 16. Perioada de garanție

  • 16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si însorite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

  • 16.2. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de 24 luni. Perioada de garanție va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepție, respectiv după livrare.

  • 16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 72 de ore sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

  • 16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

 • 17. Ajustarea prețului contractului

  • 17.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 18. Conflictul de interese

  • 18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 19. Amendamente

 • 19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îhdeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 19.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 19.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 19.4 Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de furnizor.


 • 20. încetarea contractului

 • 20.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin confo contract și legislației aplicabile;

  tulul


  ÎTl.


 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 20.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 20.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 20.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 20.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 20.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente

10


DIRECȚIA INVESTTII.ACl SERVICIUL INVESTIȚII LI MARIUS POPESCU i


INVATAMANT

PUBLICE


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN

între părțile contractante.

 • 20.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 20.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 21. Rezilierea contractului

 • 21.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 21.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i.   Furnizorul nu furnizează produse de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii.   în cazul în care împotriva Furnizorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 21.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 22. Cesiunea

22.1 Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • 23. Forța majoră

  • 23.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  • 23.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

Z  Zr—-

/ATAMANT iLICE


AVIZAT           / / fȘ?--1\'A AVIZAT n

DIRECȚIA JURIDICA, f S;/                  DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘT AVIZARE CONTRACTE    OCTAVIAN GEEȚU

GEORGETA VIȘAN L //.<' JpUț'V , I              jf

 • 23.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar iară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 23.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 24. Soluționarea litigiilor

  • 24.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 24.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 25. Dispoziții finale

  • 25.1. în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 25.2. în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

  • 25.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 25.4. Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 26. Răspunderea contractuală

 • 28. Comunicări

28.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 28.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 29. Legea aplicabila contractului

  • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 30.  Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

 • - din partea furnizorului, INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

 • -  din partea achizitorului, Sectorul 3 al Municipiului București: DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVATAMANT

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor                                                                     FurnizorAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

GEORGETA VIȘAN

AVIZAT

DIRECȚIA ECONOMIC. OCTAVIAN GHERt


PRIMĂRIA


WWW.primari33.ro


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 <j2s) 318 03 zj - z8 FAX {004 oas) 3)80304E-MAILea’.inetprimarOprim;:riej.ro

Calea rvi.-tțț.»; nu tjr, ?;;*■■■ J, “J',tX4. w'«'ț‘,l"*țw

Lirlațti nr< rgr, SectOl 3, UjlU&4> U'ffi SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Referat de aprobare a proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect " Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitari de invatamant si clădiri administrative) "

Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită intervinirea eficientă și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei.

Pe lângă măsurile de igienizare a spațiilor de lucru periodic, a dotărilor necesare acestor clădiri cu materiale de protecție și igienizare, un element principal îl constituie asigurarea că toți oamenii cu care vor intra în contact în incintele clădirilor, chiar și păstrând distanța socială recomandată, nu prezintă simptome care ar putea induce o suspiciune de infectare cu Covid-19. Printre aceste simptome, cel mai important și destul de facil de identificat, este simptomul febril.

De asemenea, în contextul reluării activităților din unitățile de învățământ și ca urmare a Ordinului ministrului! educației șî cercetării și al ministrului sănătății nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, unitățile de învățământ de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3, au solicitat sprijinul acestuia în vederea asigurării echipamentelor necesare.

Prin urmare se impune achiziționarea unui nr. de 48 de echipamente de măsurare a temperaturii umane asigurând astfel, toate măsurile de prevenire și identificare a eventualelor situații cauzatoare de infectare cu noul coronavirus COVID-19, la reluarea activității în aceste spații de clădiri.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritîzare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București si HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 1265/13.05.2020 înregistrat cu nr.352174/CP/14.05.2020 prin care îsi exprima intenția privind furnizarea, montarea si punerea in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane.

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă aroacts având valoarea de 1.319.893,88 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menți                         de raportul de specialitate nr.

364761/25.05.2020 al Direcției Investiții, Ai                          itiat prezentul proiect de hotarare

pe care il supun aprobării Consiliului Local <DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

1     '


tâMi________

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL in vesti liiachizitb@ prim ane3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitari de invatamant si clădiri administrative) “

în conformitate cu prevederile:

7. Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • 1.4.   autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • 1.5.   mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 1.6.   nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • 1) Nota nr. 35U485/13.U5.2020 cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitari de invatamant si clădiri administrative) “

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

 • 2)     Nota estimativa a Direcției Investiții,Achiziții si Invatamant - Serviciul Investiții, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate nr. 351556/13.05.2020 aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • 3)     Anunțul de intenție al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L nr. 1265/13.05.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr.352174/14.05.2020;

 • 4)     Caietul de sarcini, instrucțiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L aferente obiectivului “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitati de invatamant si clădiri administrative) “ înregistrate sub nr. 352118/14.05.2020;

 • 5)     Referatul nr. 352119/14.05.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Internet și Tehnologie S3 S.R.L aferente obiectivului “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitati de invatamant si clădiri administrative)

 • 6)     Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • 7)     Invitația de participare nr. 352125/14.05.2020 transmisă către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L

 • 8)     Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2126 din data 18.05.2020;

 • 9)     Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1327/20.05.2020 depusă de societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr. 357530/20.05.2020.

 • 10)   Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 359057/20.05.2020;

 • 11)   Procesul -Verbal de analiza nr. 364701/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • 12)    Nota justificativă nr. 364759/25.05.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art, 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

"Art 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza va fi semnat de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fiară TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L a contractului având ca obiect “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitati de invatamant si clădiri administrative) respectiv:

2. aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr. 364701/25.05.2020 aferent proiectului având ca obiect“ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitati de invatamant si clădiri administrative) “

Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

1.109.154,52 LEI

Valoare T.V.A.:

210.739,36 LEI

Valoarea ofertei inclusiv TVA

1.319.893,88 LEI

 • 3.  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • 4.  aprobarea încheierii contractului având ca obiect “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitati de invatamant si clădiri administrative) “

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, / \ MARIUS POPESCU Z

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRĂRII/SERVICI1

ȘEF SERVICIU, OVIDIU TÂRIGRĂDEANUTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FA)t (004 021) 3)8 03 04 E-MAIL investitt1achizrt1i@Iprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sectar 3, 031084, București


CĂTRE,


CABINET PRIMARReferitor: atribuirea către societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 Sl având ca obiect “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a


temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitari de invatamant si clădiri administrative) “


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a contractului având ca obiect “ Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitari de invatamant si clădiri administrative)

 • - Raportul de specialitate nr. 364761/25.05.2020 al Direcției Investiții,Achiziții si Invatamant -Serviciul Investiții, Lucrări Publice și Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrării/Servicii;

 • - Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 364701/25.05.202 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 364759/25.05.2020;

 • - Modelul de contract având ca obiect Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unitati de invatamant si clădiri administrative) “cu societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L;


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


ȘEF SERVICIU MARIUS POPESCU


SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE C ȘEF SERVICI

OVIDIU TĂRIGRĂlj|^|jy/
întocmit:

Alina loamDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europeni

'9 în scopul


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economlco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris


de pe ordiComisia ^de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...,j.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNlrfADklANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. de pe or suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ..

Comisia de administrație publică locală, juridic^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinargrși considera că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin,(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVOR ABLL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IUL IAN A

MEMBRI:               l

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN