Hotărârea nr. 177/2020

HCLS3 nr.177 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 365864/CP/26.05.2020 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 364766/25.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Procesul verbal nr. 364757/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

Nota justificativă nr. 364765/25.05.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • - Adresa nr. 364767/25.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții si învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a Contractului având ca obiect ..Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3 ”, în valoare totală de 2.747.581,05 Iei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Contractului având ca obiect „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3 ” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Afl-tXA ,

44 UA 3 (vn. 1^/A4 Ob, Aolto

Nr. 364757 din 25.05.2020EGOIȚĂ


PROCES VERBAL DE ANALIZĂ

a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3”

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii

(Nota estimativa nr. 350327/12.05.2020): 2.308.891,64 lei (exclusiv T.V.A), adică 2.747.581,06 lei (inclusiv T.V.A).

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 25.05.2020 cu ocazia ședinței de analiză a ofertei depuse de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. cu 357539/20.05.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 1328/20.05.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 2127/18.05.2020 compusă din: Președinte- DanVasile

Secretar - Călin Mihaela Membru - Șerban Cristina Maria Membru - llie Constanța

Membru - Vasile Irina ValentinaMembrii supleanți: Carabulea Emilia Tudoran Constantin Pârvan Roxana

Gavrilă Dana Camelia

Președintele comisiei dl. Dan Vasile se înlocuiește cu dl. Tudoran Constantin membru de rezervă.

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

 • -   Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17,07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 • -  HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018

Anunțul de intenție al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 1264/13.05.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 352212/14.05.2020;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector3 al Municipiului București nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statutului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

 • -  Nota nr.350487/13.04.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Investiții Achiziții și învățământ

 • -  Modelul de contract, Caietul de sarcini, nota privind determinarea valorii estimate și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, Înregistrate sub nr. 352100/14.05.2020, in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3”

 • -  Referatul nr. 352104/14.05.2020 emis de Direcția Investiții Achiziții și învățământ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., aferente „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3”

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 si a Programului de activitate pentru anul 2020 al societarii INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

 • -  Includerea în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 350716/13.05.2020 a contractului și a modalității de atribuireț poziția 37 la Anexa la SAAP nr. 350716/13.05.2020).

 • -  Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 2127/18.05.2020 emisă de către Primar;

 • -  Oferta depusă de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr.357530/20.05.2020.

 • -  Procesul verbal de deschidere cu nr.359076 din 20.05.2020


Comisia de analiza s-a întrunit astazi 25.05,2020 la sediul Primăriei Secto evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3

i 3- iii. vederea analizării și


Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor/de ofertant astfel:

 • A. EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

în urma desfășurării procesului de evaluare a documentelor de calificare și         erii tehnice în raport

cu caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare (pag. 1-222) și a propunerii tehnice prezentate (pag. 223-228), acestea reprezentând anexă, parte integrantă a prezentului proces verbal și analizate în procesul verbal de deschidere nr.

359076/20.05.2020

 • B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului având ca obiect „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3”. Propunerea tehnică este valabilă 60 zile.

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnică, comisia de analiza a constatat următoarele:

- Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnică prezentată, aceasta fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare. Analiza propunerii tehnice se regăsește în Anexa la Proces verbal nr. 359076/20.05.2020.

Comisia de analiză a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusă de către ofertant.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanți), au fost detaliate în Anexa nr. 1 Grila financiară și Anexa nr. 2 Grila financiară Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

Abonament/ locații

Sistem antie&actie (lei)

Sistem control acces(lei)

Sistem CCTV(lei)

Sistem

CCTV examene(lei)

Detecție incendiu(lei)

Valoare(lei) exclusiv TV.

Total abonament lunar (lei, exclusiv TVA)

16.190,22

5.396,88

37.777,21

26.983,71

21.586.93

107.934.95

Perioada iunie 2020- decembrie 2020 (7 luni)

Total abonament pentru 7 luni (lei, exclusiv TVA)

113331,54

37.778,16

264.440,47

188.885,97

151.108,51

755.544,65

Perioada ianuarie 2021- aprilie 2021(4 luni)

Total abonament - 4 luni(lei, exclusiv TVA)

64.760,88

21.587,52

151.108,84

107.934,84

86.347,72

431.739,80

Total abonament -11 luni(lei, exclusiv TVA)

178.092,42

59.365,68

415.549,31

296.820,81

237.456,23

1.187.284,45

Piese de schimb/materiale/echipamente pentru întreaga perioadă contractuală

1.121.607,19

Valoare totala, lei exclusiv TVA

2.308.891,64


Valoarea totală de 1.187.284,45 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 225.584,04, rezultând astfel o valoare de 1.412.868,49 lei inclusiv TVA, compusă din:

Abonament pentru 7 luni în valoare de 755.544,65 lei (perioada iunie 2020-decembrie 2020) conform Anexei nr. 1 la formularul de ofertă

Abonament pentru 4 luni în valoare de 431.739,80 lei (perioada ianuarie 2021-aprilie 2021) conform Anexei nr. 2 la formularul de ofertă

Piese de schimb/materiale/echipamente pentru întreaga perioadă contractuală în valoare maximă de 1.121.607,19 lei exclusiv TVA, conform Anexei nr. 2 Grila financiară.

Propunerea financiară este valabilă 60 zile conform Formular de ofertă.

Propunerea financiară prezentată de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează in valoarea angajată potrivit Referat nr.352104/14.05.2020 aprobat de către Primar, a Direcției Investiții Achiziții și învățământ. Totodată se constată faptul ca prețul total ofertat se încadrează in valoarea estimată pentru realizarea contractului având ca obiect: „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3”    / /

Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite toate cerințele solicitate.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziția nr. 2126/18.05.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1.Procedura de atribuire a contractului „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în cadrul procesului de analiză a ofertei, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea 98/2016.

 • 2.Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constată ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanți. Comisia de analiza declară oferta depusă Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L-ADMISIBILĂ , fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect: “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3”

 • 3.Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

-valoarea estimată potrivit Notei privind determinarea valorii estimate nr. 3 50327/12.05.2020 Direcției Investiții Achiziții și învățământ, pentru realizarea contractului având ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3”

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 350716/13.05.2020 a contractului și a modalității de atribuire ( poz. 37 din Anexa la SAAP nr. 350716/13.05.2020)

 • -  Referat de angajare privind încheierea contractului de servicii: “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3” cu nr. 352104/14.05.2020, aprobat de către Primar.

 • 4. Comisia de analiza declară oferta INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S. înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

 • 5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 și respectă prevederile Caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București ia încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Și in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea încheierii contractului având ca obiect “Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3” cu Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu o valoare totală 2.308.891,64 lei, exclusiv TVA, respectiv 2.747.581,05 lei, inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse Ia procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astăzi 25.05.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.


COMISIA DE ANALIZA:

Președinte- Tudoran Constantin

Secretar - Călin Mihaela

Membru - Șerban Cristina Maria

Membru - Iile Constanța

Membru - Vasile Irina Valentina

OFERTANT:

Societatea INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L prin împuternicit '

GROSU CRIST1NELA (cf. Împuternicire pentru participarea la ședința de deschidere a ofertelor din 20.05.2020) l'w              ]l (semnătură)

Al A     PRIMĂRIA

sectorului

,£» '       BUCUREȘTI


TELECOM (004 021) 318 03 23 - 2S FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL mvest1huchizih1@primane3.roCalea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

4ACXS3

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

S.R.L

în conformitate cu prevederile:

 • 1.4.    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • 1. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • 2. mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 3. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea serviciilor in Tehnologia Informațiilor;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • - Actul constitutiv al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.;

/<l

/•*/ 7 7' J

Luând în considerare:                                                IJ

 • 1.5.   Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 364757/25.05.2020 al Comisiei <1 B de analiza;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/67^^j1’țXJ?-scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevfetrte— în Regulamentul UE 2016/679, prmtr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

 • 1.6.   Declarația reprezentantului legal ARGHIR CRISTINA ELENA al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., anexă la prezenta nota justificativă.

 • 1.7.   Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art, 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

”Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art, 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiză, prin oferta nr. 1328/20.05.2020, înregistrată cu nr. 357539/20.05.2020, de către Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 364757/25.05.2020 al Comisiei de analiza, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

Conform Art. 2 lit f) și g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea serviciilor in Tehnologia Informațiilor:

” f) asociați: 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

2. Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L, cu sediul in București, Calea Vitan nr. 154-158, biroul 2, parter, sector 3, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/9896/2017, avand CUI 37804020;

gjcapital social ;2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;


- Societatea SD3 — Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L, 20.000 lei, coresp părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoaneijuridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi simt încredințate de către autoritatea

contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 1.8.   Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3SRL;

 • 1.9. Declarația reprezentantului legal ARGHIR CRISTINA ELENA al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.;

Astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privai care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 99 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99 %, Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. deținând o parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele menționate, Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant, prin Serviciul Investiții, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31, alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, ZI MARIUS POPESCU 7

ÂA/eXA aji)i 3


•UCLS 3 M • 144- [li.O5\ W

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr....................data...............

 • 1.Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica^

Având în vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect ” Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizică din unitățile de invatamant si clădirile administrate de Sectorul 3”nr. 350487/13.05.2020 aprobata de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între:

Părțile contractante:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr .........................., deschis la Trezoreria sector 3,

reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, și

B. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L cu sediul in București, Calea vitan nr. 242, CI, C2, C6, Sector 3, telefon/fax 031.069.91.45, Înregistrata la ONRC sub J/40/15452/2017 cod fiscal R038189005 cont

........................................................................ reprezentata  prin ARGHIR CRISTINA-

ELENA in funcția de PREȘEDINTE CA, în calitate de furnizor, pe de altă parte, în calitate de prestator, pe de altă parte,


DIRECȚIA INVESTTII, ACHIZIȚII, INV; SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUB1 MARIUS POPESCU              j


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN

 • 2.Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a.    contract de achiziție publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect prestarea de servicii; prezentul contract și toate anexele sale;

 • b.    contract de achiziție publică de prestări servicii - contractul care are ca obiect exclusiv prestarea de servicii;

 • c.    achizitor - beneficiarul contractului de prestări servicii, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • d.    prestator- persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizare obiectului contractului;

 • e.    prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • f.     forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g.     zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in următoarea ordine de prioritate :


 • - Prevederile legii romane;

 • - Prezentul contract, împreuna cu anexele sale;

  Clauze obligatorii


 • 4. Obiectul principal ai contractului

  • 4.1. Prestatorul se obligă să presteze “Servicii de mentenanta a sistemelor de secu e fizică din unitățile de invatamant si clădirile administrate de Sectorul 3 ”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul

contract.


 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite prezentul Contract.

  DIRECȚIA INVESTTII, ACHIZIȚII, JNVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI HJBLICE MARIUS POPESCU          / \


AVIZAT

ZAT ECONOMICADIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN

S.Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de

2.747.581,05 lei inclusiv TVA, din care TVA 438.689,41 lei, reprezentând 2.308.891,64 lei exclusiv TVA, ,conform Procesului-verbal de analiză nr. 364757/25.05.2020 aprobat prin H.C.L.S 3 nr.......din........

 • 5.2. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.

 • 6.Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv..............., până

la data de 31.12.2020, prelungire pentru o perioadă de 4 luni, conform legislației în vigoare.

 • 7.Executarea contractului

  • 7.1. (1) Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție si emiterea Notei de comandă.

(2) Garanția se constituie în 5 zile de la semnarea contractului.

 • 8.Documentele contractului


  • 8.1.Documentele contractului sunt:

 • a.    Caietul de sarcini;

 • b.    Oferta tehnico-financiara a prestatorului;

 • c.    Proces-verbal de deschidere a ofertei;

 • d.    Proces-verbal de analiză;

 • e.    Anexe;

 • f.    Alte documente, după caz.

 • 9. Protecția patrimoniului cultural național

  • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

  • 9.2. Prestatorul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de

i dispoziții prestatorul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care prestatorul are dreptul.

 • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

  1 ©.Obligațiile principale și drepturile prestatorului


 • 10.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în comcordanță cu obligațiile asumate prin

  contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.


(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 10.2 Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.                  /]


  DIRECȚIA INVESTTII, ACHIZIȚII, INVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

  MARIUS POPESCU


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN

 • 10.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a activităților contractului.

 • 10.4 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 10.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu obligațiile asumate și documentele contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 10.6 Pe toata durata contractului, executantul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 10.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitoare la orice problemă privitoare la serviciile prestate, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 10.8 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i)  reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 10.9 (1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului.

 • (2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța Ia locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor

 • 10.10 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor

prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.


11.Obligațiile și drepturile achizitorului

 • 11.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art. 5.1. din

  t/ către


INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în contul deschis la Trezoreria ........

conform prevederilor prezentului contract.

 • 11.2. (1) Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract. în vederea realizării recepționării, achizitorul va notifica prestatorul într-un termen rezonabil.

 • 11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

 • 11.4. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul prestării serviciilor, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 11.5. Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, manifestate prin prestatrea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parami stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

  lor tehnici


  DIRECȚIA INVESTTII, ACHIZIȚII, IN VAL SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLIC MARIUS POPESCU


AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,                         DIRECȚ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN

] 1.6 (1) Achizitorul are obligația de a examina serviciile prestate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea prestatorului.

(2) Achizitorul va recepționa serviicile aferente prezentului contract prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

11.7 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.


12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligațiilor

 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea


obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.


12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are


dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.


Clauze specifice13.Garanția de bună execuție a contractului

13.1.Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractul valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 115.444,581ei, în termen de zile de la semnarea


prezentului contract de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.


Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze


contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la


concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința


contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘANAVIZAT

CONOMICA AVIAN GHEȚU


 • 13.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul

 • 13.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 14. Modalități de plată

  • 14.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 de zile de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție a serviciilor acceptat de ambele părți.

  • 14.2. Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

  • 14.3. Dacă achizitorul nu onorează facturii eîn termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, afinei prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat duă ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

14.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art,14.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbal de recepție a serviciilor de către cahizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 15. Recepție și verificări

 • 15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din contract.


 • 15.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, î prevederile din prezentul contract Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, iden persoanelor împuternicite pentru acest scop.

 • 15.3 Recepția (cantitativă și calitativă) se va face la livrare, în prezența ambelor părți și va fi conse într-un proces-verbal, semnat de ambele părți.

16. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 16.1 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin prezentul contract.

(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

 • 16.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termen, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

 • 16.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatordlhi.

  irestare, oriceAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN

16.4 Daca pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are obligația de a notifica, în timp util, prestatorului modificarea datei de efectuare a plăților. Modificarea datei de


efectuare a plăților se face cu acordul ambelor părți, prin act adițional.


16.5 Cu excepția prevederilor clauzelor privind forța majoră, o întârziere în efectuarea plăților dă dreptul


prestatorului de a solicita penalități achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 12.

17. încetarea și rezilierea contractului:

17.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) prin ajungere la termenul prevăzut în art 5;

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a raport cu anumite praguri valorice;

 • c) prin acordul părților consemnat în scris, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în


condițiile prezentului Contract;


e)) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

17. 4.Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la


apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

17. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi contractuale, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate achizitorului o sumă egală cu 10% din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a) prestatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în prezentul contract, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în contract;

 • b) prestatorul nu presteazp servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază serviciile necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de către achizitor;


 • c) prestatorul subcontractează serviciile ce fac obiectul contractului;

 • d) în cazul în care împotriva prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau falimentul.


 • 17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le presteze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.


17.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului co


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,                         DIRECȚ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE    OC

GEORGETA VIȘANECONOMICA VIANGHEȚU17.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării


prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

18.Ajustarea prețului contractului

18.1 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.


19 Amendamente 19.1(1) Părțile pot conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul în care intervin modificări legislative incidente prezentului contract.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de către prestator.

2O.Cesiunea

 • 20.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de ari. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • 21.Forța majoră

  • 21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 21.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 21.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 21.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 21.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 22. Soluționarea litigiilor

  • 22.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu Îndeplinirea contractului.

   DIRECȚIA INVESTTII, ACHIZIȚII, INVAT SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLIC MARIUS POPESCU                /


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN


 • 22.2. Daca, după 15 de zile de ia începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 23.Limba care guvernează contractul

23.1 .Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 24.Comunicări

  • 24.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 24.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 24.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 24.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 24.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 24.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 25.Legea aplicabilă contractului

  • 25.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 26.Dispoziții finale

  • 26.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

  • 26.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

 • 27.Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului:.............................................................

-din partea achizitorului:..........................

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Prestator.
CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 .'3 • 28 FAX Șoo, 021) 3 iS 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prlrrcrie3.r0

Calea Dude ti nr. 191, Sectar 3. 031084. București

Referat de aprobarea proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect " Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3"

Având in vedere necesitatea reparațiilor curente, remedierea in timp util a oricărei probleme administrative, buna funcționare a sistemelor de securitate fizica din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3, se impune achiziționarea serviciilor de mentenanță, pentru asigurarea desfășurării in bune condiții a activitatilor desfășurate unităților de invatamant si a clădirilor adminitrate de Primăria Sectorului 3.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București si HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 1264/13.05.2020 înregistrat cu nr.352212/CP/14.05.2020, prin care îsi exprima intenția privind prestarea serviciilor de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant șl clădirile administrate de Primăria Sectorul 3".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, aceasta având o valoare de 2.747.581,05 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 364766/25.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământm am initiat prezentul proiect de hotarare pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                                 1


(004 021) p8 03 04 E-MAIL investitiiachizitir@primanej.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

ia proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect “ Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”

în conformitate cu prevederile:

 • 1. Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • 1.4.   autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

  • 1.5.   mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

  • 1.6.   nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -   Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • 1) Nota nr. 350487/13.05.2020 cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “ Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3” Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți în baza unui temei legal justificat. Vă puteji exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

 • 2)      Nota estimativa a Direcției Investiții,Achiziții si Invatamant - Serviciul Investiții, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate nr. 350327/12.05.2020 aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • 3)      Anunțul de intenție al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L nr. 1264/13.05.2020 inregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr.352212/14.05.2020;

 • 4)      Caietul de sarcini, instrucțiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L aferente obiectivului " Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de invatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3 "înregistrate sub nr. 352100/14.05.2020;

 • 5)     Referatul nr. 352104/14.05.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Internet și Tehnologie S3 S.R.L aferente obiectivului “ Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de invatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3

 • 6)      Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • 7)      Invitația de participare nr. 352111/14.05.2020 transmisă către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L

 • 8)      Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2127 din data 18.05.2020;

 • 9)      Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1328/20.05.2020 depusă de societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sector 3 — Cabinet Primar cu nr. 357530/20.05.2020

 • 10)    Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 359076/20.05.2020;

 • 11)    Procesul -Verbal de analiza nr. 364757/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • 12)     Nota justificativă nr. 364765/25.05.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

"Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza va fi semnat de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art, 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei jară TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L a contractului având ca obiect “ Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”, respectiv:

 • 2. aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr. 364757/25.05.2020 aferent proiectului având ca obiect „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”

  Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

  2.308.891,64 lei.

  Valoare T.V.A.:

  438.689,41 lei

  Valoarea ofertei inclusiv TVA

  2.747.581,05 lei

 • 3.  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • 4.  aprobarea încheierii contractului având ca obiect Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBUICE ȘEF SERVICIU, Z3 MARIUS POPESCU


SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRA ȘEF SERVICIU, OVIDIU TĂRIGRĂDEANU


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

S.R.L a contractului având ca obiect “ Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”;

 • - Raportul de specialitate nr. 364766/25.05.2020 al Direcției Investiții,Achiziții si învatamant -Serviciul Investiții, Lucrări Publice și Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrării/Servicii;

 • - Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr.364757/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 364765/25.05.2020;

 • - Modelul de contract având ca obiect “ Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3 "ca societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRĂRII/SERVICII

ȘEF SERWCIU, / OVIDIU TĂRIGRADEANU

întocmit:

Alina Ioana DiDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 ît? scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL        .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe or suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința, din data de................ , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

COR NEA NU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. de peurdi suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmafe din data de ...^

Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de          ............a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ../.5?*‘^L..-de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, VĂDUVA IUL I ANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN