Hotărârea nr. 176/2020

HCLS3 nr.176 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico- economică) ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.365857/CP/26.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.364771/25.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Proces verbal nr. 364695/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă nr. 364770/25.05.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • - Adresa nr. 364772/25.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții si învățământ;

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economică)”, în valoare totală de 1.009.678,67 lei inclusiv TVA și încheierea Contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL,să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico- economică) ” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Contractul, iar Direcția contractului.

Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea


Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții .și învățământ, și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.                                                                        /

NR. 176


DIN 27.05.2020•HCLSS oiX


Nr. 364695/25.05.2020PROCES VERBAL DE ANALIZA

a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico-economica)”

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA INTERNET & TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii

 • 1.175.000,00 lei inclusiv TVA, respectiv 951.750,00 lei exclusiv TVA, din care: 5.875,00 lei inclusiv TVA - întocmire documentație tehnico-economica- Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon; 1.169.125,00 lei inclusiv TVA - Execuție lucrări - Reparații sistem de iluminat Parc Pantelîmon; (conform Referat nr. 326469/08.04.2020):

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 25.05.2020 cu ocazia ședinței de analiza a ofertei depuse de societatea INTERNET

& TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3- Cabinet Primar cu 349294/12.05.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 1253/12.05.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 1905/28.04.2020 compusă din:

Președinte- Marius Constantin Popescu Secretar - Ovidiu Cosmin Tarigradeanu Membru - Gavrilă Dana Camelia Membru - Emilia Carabulea


Membru - Galatanu Robert Alexandru

Membrii supleanți:

Ilie Constanța

Șerban Cristina Maria

Președintele Comisiei de analiza face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

 • -   Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 • -  HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice , aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018

Având în vedere:

 • -  Anunțul de intenție al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, nr. 582/18.03.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București Cabinet Primar sub nr. 309319/18.03.2020;

 • -  Nota nr.308598/17.03.2020 aprobata de către Primarul Sectorului 3, privind cuprinderea în Strategia Anuală de Achiziții Publice;

 • -  Modelul de contract, Caietul de sarcini, nota privind determinarea valorii estimate și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, înregistrate sub nr. 326244/08.04.2020, in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru „Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimonținclusiv întocmire documentație tehnico-economica)”

Referatul nr. 326469/08.05.2020 emis de Direcția Investiții si Achiziții privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare si angajarea valorii estimate in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET si TEHNOLOGIE S3 S.R.L., avand ca obiect „Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv intocmire documentație tehnico-economica)”

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 30/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Internet și Tehnologie S3;

 • -  Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 1905/28.04.2020 emisă de către Primar;

 • -  Oferta depusă de Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3, Cabinet Primar cu nr.349294/12.05.2020.

 • -  Procesul verbal de deschidere nr. 363349/25.05.2020;

Comisia de analiza s-a intrunit astazi 25.05.2020 la sediul Primăriei Sectorului 3 in vederea analizării și evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET si TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare, depuse de către ofertant astfel:

 • A.  EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

în urma desfășurării procesului de evaluare a documentelor de calificare și în raport cu caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate, comisia de analiză constată următoarele ;

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele solicitate din Caietul de sarcini prin documentele de calificare prezentate (pag. 1-191 ) și analizate de către comisia de evaluare in Procesul verbal de deschidere nr. 363349/25.05.2020.

 • B.   EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului.

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnică, comisia de analiza a constatat următoarele:

- Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnică prezentată, aceasta fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare. Analiza propunerii tehnice se regăsește în Anexa la Proces verbal nr. 363349/25.05.2020.

Comisia de analiză a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusă de către ofertant.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile caietului de sarcini si instrucțiuni ptr. ofertanti, conform celor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanți).

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către SOCIETATEA INTERNET &

TEHNOLOGIE S3:

Nr. crt.

Obiectiv

Valoare lei exclusiv TVA

Valoare lei TVA

Valoare totala lei inclusiv TVA

1.

Execuție lucrări - reparatiisistem iluminat parc

843.533,37

160.271,34

1.003.804,71

2.

întocmire documentație tehnico-economica

4.936,10

937,86

5.873,96

TOTAL

848.469,47

161.209,20

1.009.678,67

Propunerea financiară este valabilă 60 zile conform Formular de ofertă.

Propunerea financiară prezentată de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează in valoarea totala angajată, potrivit Referatului nr. 326469/08.04.2020 aprobat de către Primar, al Direcției Investiții si Achiziții. Totodată se constată faptul ca prețul total ofertat se încadrează in valoarea estimată pentru realizarea contractului având ca obiect: „Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)”

Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite toate cerințele solicitate.


Urmare celor expuse mai sus, numită prin Dispoziția nr. 1905/28.04.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa

COMISIA DE ANALIZA


Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului avand ca obiect „Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica, în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în cadrul procesului de analiză a ofertei, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constată ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanți. Comisia de analiza declară oferta depusă Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L-ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect: “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)”

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat potrivit Referatului nr. 326469/08.04.2020 al Direcției Investiții Achiziții

și învățământ, pentru realizarea contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv intocmire documentație tehnico- economica)”

Comisia de analiza declară oferta Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

 • 4. In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, si respecta prevederile caietului de sarcini si instrucțiunilor de ofertare, precum si încadrarea ofertei financiare in valoarea estimata comunicata prin invitația de participare.

Față de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica, in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Și in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal de analiza in vederea încheierii contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv intocmire documentație tehnico- economica)” cu Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu o valoare totală de 848.469,47 lei exclusiv TVA, respectiv 1.009.678,67 lei inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astăzi 25.05.2020, prezentul proces verbal de analiza în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Președinte- Marius Constantin Popescu

Secretar - Ovidiu Cosmin Tarigradeanu

Membru - Gavrilă Dana Camelia

Membru - Emilia Carabulea

Membru - Galatanu Robert Alexandru


OFERTANT:

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L prin împuternicit

GROSU CRISTINELA (cf. Imputermcire.pcnt.ru participarea la ședința de deschidere a ofertelor) (semnătură )
TELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL mvestiti1aeH2it11@primar1e3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3* 031084, B


’HCjLS 3 Ml .


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

S.R.L

în conformitate cu prevederile:

 • 1.4. Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • 1. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • 2. mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 3. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -   Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea serviciilor in Tehnologia Informațiilor;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • - Actul constitutiv al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.;

Luând în considerare:

 • 1.5.   Proccsul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 364695/25.05.2020 al Comisiei

de analiza;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unortetți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

 • 1.6.   Declarația reprezentantului legal AKGH1K CRISTINA ELENA al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., anexă la prezenta nota justificativă.

 • 1.7.   Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

"Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiză, prin oferta nr. 1253/12.05.2020, înregistrată cu nr. 349294/12.05.2020, de către Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 364695/25.05.2020 al Comisiei de analiza, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoaneijuridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Conform Art. 2 lit f) și g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea serviciilor in Tehnologia Informațiilor:

”J) asociați: 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

2. Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L, cu sediul in București, Calea Vitan nr. 154-158, biroul 2, parter, sector 3, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. 740/9896/2017, avand CUI 37804020;

gjcapital social :2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

- Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L, 20.000 lei, corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoaneijuridice controlate sunt efectuate în ved


îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea

contractantă care o controlează sau de către alte persoane Juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 1.8.   Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • 1.9. Declarația reprezentantului legal ARGHIR CRISTINA ELENA al Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.;

Astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei Juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei Juridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr, de 99 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99 %, Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

S.R.L. deținând o parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele menționate, Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant, prin Serviciul Investiții, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31, alin

 • (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRLPUBLICE ȘEF SERVICIU, !\ MARIUS POPESCU 7

U 4»CtS3 fljJ]. jSf-G/<&05-,


CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr...............data.................................

1.Preambul


în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică,

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, cu modificările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

- Nota nr. 308598/17.03.2020 privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Reparații sistem de iluminat parc Pantelimon (inclusiv documentație tehnico economic) ” aprobata de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract lucrări, între:

Părțile contractante

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr .........................., deschis la Trezoreria sector 3,

reprezentată prin Primar - domnul Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, și

Avizat,

Direcția Investiții Si Achiziții

Serviciul Investiții Lucii

MAR1US POPESCU /


Publice


Avizat.

Direcția Administrarea Domeniului Public

Director Executiv

FLORIN MANEAAvizat,

Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Contracte

GEORGETA V1SAN
B. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L cu sediul in București, Calea vitan nr. 242, CI, C2, C6, Sector 3, telefon/fax 031.069.91.45, Înregistrata la ONRC sub J/40/15452/2017 cod fiscal R038189005

cont........................................................................reprezentata prin ARGHIR CRISTINA-

ELENA in funcția de PREȘEDINTE CA in calitate de executant, pe de alta parte 2.Defmiții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a.    contract de achiziție publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări; prezentul contract și toate anexele sale;

 • b.    contract de lucrări - contractul care are ca obiect execuția de lucrări;

 • c.    achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d.    prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • e.    reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri ;

 • f.   reprezentantul executantului - persoana desemnata de executant sa primească instrucțiuni in numele acestuia aprobate de achizitor;

 • g.    lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

 • h.    amplasamentul lucrării - locul unde excutantul execută lucrarea;

 • i.    graficul de execuție - evaluarea fizica și valorica în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale, întocmit de executant, in condițiile contractului;

 • j.    data de începere a lucrărilor - data stabilita in ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

 • k.    ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisa de achizitor către executant, care stabilește data atacarii lucrărilor de execuție, in corelare cu graficul de execuție;

 • l.    document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea contractului;

 • m.    situații lunare de plata - situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare;

 • n.     situație finala de plata - ultima situație cumulativa de plata intocmita de executant , cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, in vederea recepției la terminarea lucrărilor si supusa aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor

  contractate;


  o. perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa intre data recepției la terminarea lucrărilor si data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract si in cadrul careia executantul are obligația inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;


  p.      costul lucrărilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul;

  q.     utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facili ile si alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentelețZ'^O—

  materiale - produse de orice tip (altele decât echipament

  lucrările permanente;

  t. echipamente - mașinile si aparatele care vor face sau fac p


  s.  vor, face sau fac parte din


  lucrările p


  2

  Avizat,                                  Avizat.                                    Avizat.

  Direcția investiții Si Achiziții Direcția Administrarea Domeniului Public Direcția Juridica

  Serviciul Investiții Lucia Publice Director Executiv             /           Serviciul Legislație Si Avizare Contracte

  MAR1US POPESCU /\ FLORIN MANEA , /       GEORGETA VISAN


 • x.     modificare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

y.     forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

z.      zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in următoarea ordine de prioritate:


 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1. Executantul se obligă să proiecteze, să execute si sa finalizeze lucrările reparații la sistemul de iluminat din parcul Pantelimon (inclusiv realizarea documentației tehnico-economice), în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 5.Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de

1.009.678,67 lei inclusiv TVA, din care TVA 161.209,20 lei, reprezentând 848.469,47 lei exclusiv TVA, conform prețurilor aferente categoriilor de lucrări, conform Procesului verbal de analiza nr. 364695/25.05.2020, aprobat prin...............  din...................  din care:

 • - Documentația tehnico-economică si asistenta tehnica in timpul execuției 5.873,96 lei inclusiv TVA;

 • - Execuție lucrări 1.003.804,71 lei inclusiv TVA.

 • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul lucrărilor proiectate și executate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real executate și a măsurătorilor efectuate în teren.

 • 5.3. Sursa de finanțare va fi: Buget Local

 • 6.Durata contractului

  • 6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte pana la încheierea procesului verbal de recepție finala, fără obiecții, a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de buna execuție, respectiv până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți.

  • 6.2. Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile atunci când intervine orice fel de

   Avizat.


Direcția Investiții Si Achțtitii Serviciul Investiții Lucn MAR1L1S POPESCU /

Publice


sistare comunicată de achizitor.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

  • 7.2. Executantul se obligă să proiecteze și să execute lucrările prevăzute la art. 4.1. după cum urmează:

 • a. Elaborarea documentației tehnico-economice se va face în decurs de 15 zile de la data emitereii Notei de comanda;

 • b. Execuția lucrărilor se va efectua în decurs de 6 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.

  • 8. Documentele contractului

   • 8.1.Documentele contractului sunt:

  • a.    Caietul de sarcini;

  • b.    Oferta tehnico-financiara a executantului;

  • c.    Proces-verbal de deschidere a ofertei;

  • d.    Proces-verbal de analiza;

  • e.    H.C.L.S 3 nr................din  privind atribuirea către societatea


  contractului


  având ca obiect


•*.......■....................................................?

 • f. Anexe.

 • 9. Protecția patrimoniului cultural național

  • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

  • 9.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de Ia achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

  • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

lO.Obligațiile principale și drepturile executantului

 • 10.1.(l) Executantul are obligația să proiecteze și să execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract (inclusiv realizarea documentaței tehnico-economice), precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.

 • (2)    Executantul are obligația să presteze serviciile și să execute lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate atât în caietul de sarcini cât și în legislația incidență.

 • (3)   Executantul se obligă să dețină atât personal de specialitate cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului, inclusiv un manager de proiect care să planifice, să organizeze, să coordoneze, să controleze, să conducă, in cadrul proiectului, pe toata perioada de implementare.

 • (4)   Executantul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • (5)   Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor, în

4

Avizat,

Direcția Investiții Si Achizit/

Serviciul Investiții Lucrări Aiblice

MARIUS POPESCU / \

conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • (6)   Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a)   reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

 • b)   daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • (7)    Executantul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor si execuția lucrărilor, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • (8)    Documentația se va elabora si preda in 3 (trei) exemplare originale, redactate in limba romana, cat si 1 (unu) exemplar pe suport magnetic(CD).

 • 10.2.(l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și a întregii legislații aflate în vigoare.

Executantul lucrărilor are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

 • b) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant si a dirigintelui de șantier;

 • d) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • e) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • f) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

 • (2)   Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului orice documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • (3)   Executantul este obligat să respecte termenele de execuție a lucrărilor, în acest sens depunând toată diligenta pentru organizarea, conducerea și controlarea activității personalului.

 • (4)   Executantul este obligat să garanteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract în condițiile prevăzute în contract și în documentația de atribuire.

 • (5)   Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de viei care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (6)   Executantul este obligat să remedieze și să completeze, pe toată durata de garanție a lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor toate deficiențele, lipsurile și/sau neconformitățile lucrărilor executate.

 • 10.3. Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica riecții, în scris, fără ca epția cazului în care

  obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile acestea contravin prevederilor legale.

  10.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucr5

Avizat,                   z.

Direcția Investiții Si Achitați Serviciul Investiții Lucra/i (biblice MARIUS POPESCU / J

precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

 • 10.5. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

 • a)   de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • b)    de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 10.6.  Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

 • 10.7. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a)    confortul riveranilor;

 • b)   căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 10.8. (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

 • 10.9. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

 • i)    de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • ii)    de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • iii)   de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 10.10. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția la terminarea lucrării.

 • 10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să dețină de la autoritățile competente toate


autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru j     linirea oricărei activități ce

fac obiectul prezentului Contract.

 • 10.12. Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilit programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție ă/lu

 • 10.13. Executantul se obligă să ia măsurile necesare privin

6

Avizat,                                  Avizat.                                    Avizat,

Direcția investiții Si Achiziții Direcția Administrarea Domeniului Public Direcția Juridica

Serviciul Investiții Lucrarfmblice Director Executiv               / Serviciul Legistatie Si Avizare Contracte

MARIUS POPESCU / > FLORIN MANEA . /      GEORGETA VISAN normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 10.14. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

 • 10.15. Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

 • 10.16. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 10.17. Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executare lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

10.18 Pe toata durata contractului, executantul isi asuma obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si de a respecta legislația incidența in vigoare.

10.19. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

 • 10.20 Executantul va pune la dispoziție documentele necesare pentru întocmirea cărții tehnice a construcției, după cum urmeaza:

 • - Documentația tehnico-economica;


 • - Buletinele de verificare PRAM;

 • - PV de lucrări ascunse, declarații de conformitate, documente de calitate etc.

 • 10.21 Executantul va asigura asistență tehnică prin personal autorizat pe toată perie lucrărilor, si după caz, a remedierilor, colaborând în acest sens cu toate entitățiele impli

 • 10.22 Executantul va informa, de îndată, conducerea achizitorului și celelalte entităț

evenimentele privind activitatea aferentă executării prezentului contract și va ține evidența acestora.

 • 10.23 Executantul va întocmi planul de securitate și sănătate, ținând seama de lucrările și activitățile care se desfășoară în cadrul șantierului.

 • 10.24 Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligații ce îi revin potrivit legii, contractului și documentației de atribuire.

 • 10.25 Executantul va prezenta după semnarea contractului, graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • 10.26 Pe cheltuiala sa, Executantul va despăgubi, proteja și apăra Achizitorul, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea contractului de lucrări.

10.27. Executantul are obligația de a isi corela obligațiile asumate prin prezentul contract cu activitățile efectuate de Achizitor - prin Direcția Administrarea Domeniului Public.

11.Obligațiile și drepturile achizitorului

 • 11.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract,

către...............................................în contul deschis             la             Trezoreria

................................  conform prevederilor prezentului contract.

 • 11.2. Achizitorul are obligația de a achita contravaloarea lucrărilor executate în condițiile stipulate în prezentul contract.

 • 11.3. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit

altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

 • (2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către achizitor

 • 11.4. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

 • 11.5. Achizitorul are obligația de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

 • 11.6. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

 • 11.7. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a Executantului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • 11.8.Achizitorul are dreptul să sancționeze Executantul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin execuția unor lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici

  stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;11.9 Achizitorul va asigura, prin Direcția Administrarea Domeniului Public urma

 • a.

 • b.


 • c.

 • d.


Demontarea și montarea stâlpilor de iluminat

Eliberarea traseelor pentru refacerea infrastructurii de cabluri, inclusiv subtraversări de alei

Recablarea prin traseele existente cu pozare de bandă avertizoare

Refacerea integrității traseelor afectate la recablare (refacerea stratului de nisip, compactare, acoperire și refacere gazon, după caz)

e. Refacerea structurilor de susținere a stâlpilor și tabloului electric (pahare de beton, respectiv soclu de beton)


 • f.  Realizare operațiuni de sudură, la nevoie;

 • g. Procurarea și de a întreținerea pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își desfășoară activitatea pe șantier în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor,

12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligațiilor

 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

8

Avizat,                     i

Direcția Investiții Si Achizffil

Serviciul Investiții Lucraiwoblice

MAR1US POPESCU /

 • 12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, iară nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzător tru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.


Clauze specifice prezentului contract de ambele părți.

13.Garanția de bună execuție a contractului

13.1.Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a itractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 42.423,47 lei, în termen de 5 zile de la semnarea


Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga 2 ani (perioada de garanție a lucrărilor).

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 13.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 13.(1), contractul este reziliat de drept, Iară obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

14.începerea și execuția lucrărilor

 • 14.1. (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului.

(2) Ordinul de începere va fi emis după îndeplinirea de către Achizitor prin DADP a pârtii din lucrare ce ii revine.

( 3) Ordinul de începere se refera strict la partea din lucrare ce ii revine Executantului prezentului contract.

 • 14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe

9

Avizat,

Direcția Investiții Si Achiziții

Serviciul Investiții Lucrări Rtiblice

MAR1US POPESCU


Avizat.

Direcția Administrarea Domeniului Public

Director Executiv

FLORIN MANEA


Avizat,

Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Contracte

GEORGETA VISANparcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îi va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute in prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • 14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantuluiși dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 14.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

 • (2)   Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

 • (3)   Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

 • 14.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.

 • (2)   Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate prin consultantul lucrărilor.

 • (3)   Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

 • (4)    în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate


conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.


15.întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1.în cazul în care:icerea vor fi suportate de


 • i)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau                              /

 • ii)   condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

 • iii)   oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului^yihră^survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

16.Finalizarea lucrărilor

 • 16.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 16.2. Recepția serviciilor constă în semnarea de către reprezentanții achizitorului a procesului verbal de


10

Avizat.

Direcția Investiții Si Achiziții

Serviciul Investiții Lucrări W MARIUS POPESCU /


i Avizat.

zitii/ț Direcția Administrarea Domeniului Public

i Psihice    Director Executiv

/ _)   FLORIN MANEA      /


Avizat,

Direcția Juridica

Serviciul Legistatie Si Avizare Contracte

GEORGETA VISANrecepție, fără obiecții.

 • 16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 16.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. In funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

  • 17.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 de luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

  • 17.2. (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

 • i)    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • ii)   neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

 • 17.3. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele /pjiyenițb acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

 • 18. Modalități de plată

  • 18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse și atașamente.

  • 18.2. Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

  • 18.3. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

 • (2)   Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Economică înainte de emiterea facturii și vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii.

 • (3)   Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

 • (4) Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/ notificări / contestării, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită in termenul prevăzut in contract.

11


Avizat,

Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Contracte

GEORGETA VISAN
Avizat,

Direcția Investiții Si Achiziții P

Serviciul Investiții Lucrări Pulflilce

MAR1US POPESCU ./ \

 • 18.4.Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

 • 19.Ajustarea prețului contractului

  • 19.1. Prețul contractului este ferm și se ajustează doar în condițiile prevăzute la art. 21 din prezentul contract.

  • 19.2. Pentru lucrările executate se vor utiliza prețurile aprobate prin H.C.L.S 3 nr............din

21.Amendamente

 • 21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

  (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a executantului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.


  (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.


  (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora, constatate în urma verificărilor


  efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de executant.


  22.încetarea contractului

  22.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

  • a)  la expirarea duratei stabilite prin Contract;

  • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin legislației aplicabile;

  • c)  prin acordul scris al părților;  d) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;


  e) în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;


  f) prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

  22.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

  22.4 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.


  • 22.5   Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

  • 22.6   Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

  23.Rezilierea contractului


 • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 23.2. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului

12

Avizat.

Direcția Investiții Si Achiziții// Serviciul investiții Lucrări Pj/blice MARIUS POPESCU J 3 public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 23.3. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a) Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

 • b) Executantul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • c)  în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • d) Dacă Executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

 • e)  Dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 23.4. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

24.Cesiunea


i Local al Sectorului juridica care are ite de art. 31 din


24.1 Prezentul Contract va putea fi cesionat numai cu

3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile p Legea nr. 98/2016

 • 25.Forța majoră

25. l.Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 25.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 25.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar tară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării

  consecințelor.

  25.5.Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.


 • 26. Soluționarea litigiilor

 • 26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu Îndeplinirea contractului.

 • 26.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

  Avizat,


  Direcția Investiții Si Achiziții > Serviciul Investiții Lucrări Pubere MARIUS POPESCU / \  Avizat,

  Direcția Juridica

  Serviciul Legislație Si Avizare Contracte

  GEORGETA VISAN

 • 27. Limba care guvernează contractul

27.1 .Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 28. Comunicări

 • 28.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 28.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute Ia alineatele precedente.

 • 29. Legea aplicabilă contractului

 • 29.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 30. Dispoziții finale

 • 30.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

 • 30.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

 • 31. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea executantului:................................................................;

-din partea achizitorului: Primărie Sector 3 -..........................................

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR,


EXECUTANT,


Avizat.                    n/

Direcția Investiții Si Achizity \ Serviciul Investiții Lucrări /ibrice MARIUS POPESCU ' S

TELEFON (004 02i) pă 03 23 - 28 FAX (004 021) 3 iS 03 04 E-MAIL cabinetprimar® prin.arie3.r0Referat de aprobare


a proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)"

Sistemul de iluminat al Parcului Pantelimon reprezintă unul din obiectivele de interes pentru Primăria Sectorului 3 de a asigura un climat optim și de siguranță pentru cetățenii sectorului 3 care își petrec timpul liber în acest parc. în acest scop, Primăria Sectorului 3 dorește ca acest sistem să funcționeze în parametri normali și să asigure iluminarea corespunzătoare a aleilor, a terenurilor de sport și a locurilor de joacă din parc.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. {1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București si HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 582/18.03.2020 înregistrat cu nr.309319/CP/18.03.2020 prin care îsi exprima intenția privind execuția lucrărilor reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, aceasta având o valoare totală de 1.009.678,67 lei, inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 364771/25.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, am initiat prezentul proiect de hotarare pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 21)16/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                           1


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE _

TELEFON (004 021) 338 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL irwesViiiachizștit(fJprimarje3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3,031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)”

în conformitate cu prevederile:

 • 1. Art. 31 alin, (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • 1.4.   autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

  • 1.5.   mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

  • 1.6.   nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -   Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • 1) Nota nr. 308598/17.03.2020 cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)”

 • 2)     Anunțul de intenție al societății Internet și Tehnologie S3 S.K.L nr. 582/18.03.2020 Înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr.309319/18.03.2020;

 • 3)     Caietul de sarcini, instrucțiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L aferente obiectivului “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv intocmire documentație tehnico- economica) ” înregistrate sub nr. 326244/08.04.2020;

 • 4)     Referatul nr. 326469/08.04.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Internet și Tehnologie S3 S.R.L aferente obiectivului “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv intocmire documentație tehnico- economica)

 • 5)     Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • 6)     Invitația de participare nr. 337520/27.04.2020 transmisă către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L

 • 7)     Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1905 din data 28.04.2020;

 • 8)     Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1253/12.05.2020 depusă de societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr. 349294/12.05.2020;

 • 9)    Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 363349/25.05.2020;

 • 10)   Procesul -Verbal de analiza nr. 364695/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • 11)    Nota justificativă nr. 364770/25.05.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

”Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza va fi semnat de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei jără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico-economica)”, respectiv:

 • 2. aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr.

364695/25.05.2020 aferent proiectului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat

Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)”____________

Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

848.469,47 lei.

Valoare T. V.A.:

161.209,20 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA

1.009.678,67 lei

 • 3.  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • 4.  aprobarea încheierii contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc PanteUmonțindusivîntocmire documentație tehnico- economica)”

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, M MARIUS POPESCU / \


SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CQNTRA ȘEF SERVICI OVIDIU TĂRIGRĂReferitor: atribuirea către societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

S.R.L a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv întocmire documentație tehnico- economica)”;

 • - Raportul de specialitate nr. 364771/25.05.2020 al Direcției Investiții,Achiziții si Invatamant -Serviciul Investiții, Lucrări Publice și Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrării/Servicii;

 • - Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 364695/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 364770/25.05.2020;

 • - Modelul de contract având ca obiect "Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon(inclusiv intocmire documentație tehnico- economica) “ “cu societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRĂRII/SERVICII ȘEF SERVICIU, / OVIDIU TĂRIGrXdEANU

întocmit:

Alina Ioana Dură

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......J.... de pe <


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/cxtraordinare din data de

Comisia de .studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....3-......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICÂ'XSîhANA

MEMBRI:         / /

RADU CONSTANTIN '

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


. de pe of suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare^in data de £

Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           «de-pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR
ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN