Hotărârea nr. 174/2020

HCLS3 nr.174 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHPrOpUS = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.363565/CP/25.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 66/20.12.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 360419/21.05.2020 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic Zonal Sector 3 al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/I/36-2018/20.12.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 64/20.12.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 65/20.12.2019;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 3”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 400 mp din acte și 403 mp conform măsurătorilor cadastrale, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 64/20.12.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de< către Serviciul Documentații de Urbanism.'asemnează pentru legalitate Secretar general | Marius Mihăiță

NR. 174

DIN 27.05.2020

ARHITECT SEF >


TELEFON (004 021) 31S 03 23 - 23 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@pnmaTie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 031084, București

MexA d iA^^NAi.h^/ilcs.AaJlo

Ca urmare a cererii adresate de lumiții                                       ________________ , ambii cu domiciliul în jud. oraș

Strada '     ........ 1, nr. ■ telefon/fex........, e-mail.......... înregistrată la nr. 113464/2018 si completată cu nr. 189682/2018, nr. 209889/2018,

nr. 263439/2018, nr. 674306/2019 și nr. 14866/2020.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/20Q1 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ Nr. D/l/36-2018/20.12.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Imobil locuință unifamilială, cu RHpropus = Ds+P+ generat de imobilul4* situat în Strada llioara nr. 43F Sartorul 3. Bnc.nrR.sti.

Inițiatori: I

Proiectant: S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Marius-Vasîle P. Găbureanu, RUR - DE.Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Camil Ressu și B-dul Theodor Pallady, la Vest Strada Fizicienilor, la Sud Splaiul Unirii, la Est B-dul Nicolae Grigorescu și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 400mp. din acte și 403mp. conform măsurătorilor cadastrale și construcția edificată pe acesta (corpuri C1), autodemolată conform Notei de constatare nr. 001731/10.01.2018, emisă de D.G.P.L.S.3-B.D.C.

Prevederi R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului Bucureștii, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează în U.T.R. CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

 • - funcțiuni predominante: instituții și servicii publice supra municipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate; se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor;

 • - Hm'aximă - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unui sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade (conform tabelului de fa art. 10 din R.L.U. pentru subzona CB1);

 • - POTmax. = 50%;

 • - CUTmax. = 2,2 mp.ADC/mp.teren - pentru clădiri cu 3-4 niveluri;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în raport cu caracterul străzilor existente, clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuințare;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile se vor retrage minim 3,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină; clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună sau se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată și sunt îndeplinite condițiile specifice din R.L.U.;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină;

 • - retrageri minime între clădiri pe aceeași parcelă = clădirile se vor amplasa la distanța de 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor). în cazul în care 2/3 din înălțime > 10,00 m, se poate reglementa distanța între clădiri la 10,00 m. Distanța se poate reduce la 5,00 metri, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțime, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi, fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală. între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța dintre acestea va fi minim 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor).

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în P.U.Z. - Zone construite protejate și nu se află în zona de protecție a unor monumente istorice izolate, stabilită prin P.U.Z.-S.3, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 258/02.02.2018 și nr. 1204/12.07.2019, emise de Primăria Sectorului 3.

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, art. 5 - Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 5.1 - Prin derogare se înțelege modificarea Condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUTși alin. 5.2. - Derogările de la prevederile prezentului Regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art. 32 - alin. (1) în cazul Tn care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit d) să solicite elaborarea unui pian urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea artiitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designui spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita dreaptă (Sud) a proprietății (alipire la calcanul existent), retras 2,00m. cu consoie/balcoane retrase la 1,00m., față de limita stângă (Nord) a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară = retras 8,80 m față de limita de proprietate (Est);

 • - POTmax. propus = 50%;

“ CUTmax. propus = 2,2 mp-ADC/mp.teren;

 • - Hmax. = 11,00m. (pentru Ds+P+2E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D. sunt interzise cu excepția elementelor cuprinse Tn prevederile R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului Bucureștii sau în planul de reglementări urbanistice, vizat spre neschimbare, anexat prezentului aviz;

 • - necesitatea obținerii acordului notarial al tuturor proprietarilor vecini de pe limita dreaptă a proprietății (str. Iiioara nr. 43F), pentru lucrări propuse la limita de proprietate, se va stabilita faza D. T.A.C.;

 • - circulații și accese; conform Avizului de circulații nr. 8332/04.06.2018-1622950/24.05.2018, emis de D.T.-P.M.B. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordurile/declarații/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edifocabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de ia data emiteri! sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1204/12.07.2019 emis de Primăria Sectorului 3.

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpmpus ~ Ds+P+2E,pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3"

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 30 martie 2020 la punctul 4 a fost introdus prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHprOpus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3", cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în cadrul ședinței au fost semnalate anumite aspecte (a se vedea paginile 3-4 din procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din 30.03.2020), iar votul exprimat al consilierilor locali a fost de respingere a proiectului de hotărâre.

în data 21 mai 2020, Arhitectul Șef a retransmis prezentul Plan Urbanistic de Detaliu în vederea introducerii pe ordinea de zi a Consiliului Local, cu mențiunea că nu a suferit modificări/completări/adăugiri, anexând în acest sens punctul de vedere al întocmitorului/inițiatorului documentației de urbanism, respectiv societatea AX Consult Design SRL, argumentat tehnic în sensul respectării reglementărilor urbanistice, cât și a dispozițiilor legale aplicabile.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de adresa nr. 360419/21.05.2020 a Arhitectului Șef, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.TELEFON (004 ozi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism @primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiDe asemenea, vă înaintăm răspunsul întocmitorului/inițiatorului documentației de urbanism -P.U.D., referitor la aspectele ridicate de către Dl. Consilier Dumitru Constantin în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 30.03.2020, în cadrul căreia a fost respins punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 3”, însoțit de documente/acte în susținerea acestuia.

Cu stimă,
S. C. AX CONSULT DESIGN S.RL.

J40/7735/2016

CIF 36155537

SOS ELECTRONICII NR. 27, SECTOR 2, BUCUREȘTI’

CĂTRE ARH SEF PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

SPRE STIINTA: DIRECȚIA ASISTENTA LEGISLATIVA - BIROUL RELAȚII

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

CONSILIER DUMITRU CONSTANTIN

Ref adresa 334420/08.05.2020

Subscrisa SC AX CONSULT DESIGN SRL, in numele              si

va aducem la cunoștința armatoarele:

 • 1. Având in vedere documentele care au fost ridicate pe site-ul Primăriei Sector 3 București in vederea intrării proiectului de HOTARARE PUD - LOCUINȚA UNIFAMILIALA CU RH = Ds+P+2E PE UN TEREN AFLAT IN STRILIOARA 43E SECTOR 3, va anunțam ca:

 • a.  exista scanat de către primărie si chiar afișat Certificatul 1204/12,04.2019 pe care s-a bazat elaborarea documentației înaintate spre aprobare.

 • b. s-a depus la dosar studiul de insorire cu concluzii si ca urmare a faptului ca exista posibilitatea ca imobilul propus sa afecteze insorirea imobilului vecin, s-a depus Ia dosar acordul vecinului in forma autentificata - notariala - de a se construi pe proprietatea studiata in forma studiata si depusa spre aprobare in documentația de PUD către Primăria sector 3, lucru care s-a aprobat in comisia tehnica de urbanism.

 • 2. Planurile de urbanism elaborate s-au executat in conformitate cu legislația in vigoare. Reprezentarea CONSOLELOR - CARE NU SUNT BALCOANE - s-a făcut conform legislației in vigoare si ele respecta servitutea de vedere atat DIRECTA cat si INDIRECTA.

Având in vedere ca exista acordul vecinului fata de care imobilul are niște pereți la minim l.OOm - fara geamuri - si avand in vedere ca proiectul PUD reglementează tocmai aceste retrageri laterale fata de limitele proprietăților vecine, cu respectarea normelor si a codului civil, nu vedem motivul pentru care s-a ridicat aceasta obiecție.

Având in vedere ca in Comisia preliminară Ședinței de consiliu care a introdus pe ordinea de zi proiectul menționat, s-au studiat aceste aspecte pe care domnul Consilier pretinde ca parțial nu le-a văzut si parțial nu le-a înțeles, va solicitam sa aduceți la cunostiinta dumnealui punctul nostru de vedere .

Va rugam respectuos sa ii puneți la dispoziție domnului consilier documente din dosarul studiat pentru a nu mai putea obiecta ulterior, eventual pe orice alta tema care are susținere in documentația depusa.S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L

SOS ELECTRONICII NR. 27, sector 2, București

STUDIU DE ÎNSORIRE

CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA DS+P+2E SI ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Ilioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, București

DATA:      AUGUST 2019

BORDEROU

A. PARTE SCRISĂ

01. Memoriu justificativ

B. PARTE DESENATĂ

01. Pian de încadrare

02. Situația pe 21 martie

03. Diagrama polară: Echinocțiu de primăvară

04. Situația la 21 iunie - Solstițiu de vară

05. Diagrama polară:Solstițiu de vară

06. Situația la 23 septembrie - Echinocțiu de toamnă

07. Diagrama polară: Echinocțiu de toamnă

08. Situația la 21 decembrie - Solstițiu de iarnă

09. Diagrama polară: Solstițiu de iarnă

Data:

AUGUST 2019
STUDIU DE ÎNSORIRE

CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA DS+P+2E SI IMPREJMUi Str. Hioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, București

MEMCjRIU JUSTIFICATIV

WwT kj ////li   //

fiii.

1. INTRODUCERE

'1.1, Date de recunoaștere a documentației             ___________________

Denumirea lucrării:

Studiu de însoțire Construire locuința individuala DS~rT^2E si împrejmuire teren

Beneficiar:

Proiectant: SC AX CONSULT DESIGN S.R.L.

Data: august 2019

1,2. Obiectul lucrării

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea studiului de însorire, ce servește la reglementarea imobilului de la adresa Str. Ilioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, București.

Pentru a respecta ordinul Nr. 536 din 23.06.1997 privind normele de igienă (mai precis art. 12 privind "Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorlrea acestora pe o durată de minimum 1 V2 ore zilnic, la solstițiul de iarnă") s-a realizat studiul de însorire anexat, în care s-a ținut cont de următoarele caracteristici tehnice:

 • 2. CARACTERISTICI TEHNICE

j2.1« Zonele-de însorire din România:

Nivelul de insolație se determină în funcție de locația geografică cu ajutorul unei hărți dedicate de însorire, specifică țării noastre. Acest tip de hartă împarte țara noastră în trei zone principale de însorire :

Denumire zona

Nivel de însorire [KWh/m2/an]

Teritoriul Inclus

Zona 0

> 1250 i 1300

Litoralul Marii Negre (cca.50 lan de la tarul)

Zona I

1159- 1250/1200-1300

Regiunile carpatice si subcarpatice (cca.75 km. stanga / dreapta Munților Caipați)

Zona n

1000- 1150/1050- 1200

Restul teritoriului României                   v 7

*Ca nivel de însorire, Municipiul București face parte din Zona II.


Gradul mediu de însorire diferă de la o lună la alta și chiar de la o zi |. localitate și cu atât mai mult de la o localitate la alta.

Distribuția geografică a zonelor de însorire din România:


;2.2. Controlul seteaiv al însoririi cu ajHtoixtl Diagrameide protecție și al Măștiî diS umbră:

Metoda de construire a măștii de umbră din studiul anexat este bazată pe următoarele observații s

© Reprezentarea în masca de umbră a unei drepte verticale infinite este o rază a cercului, reprezentând planul orizontului, raza ce trece prin punctul în care verticala înțeapă planul orizontului;

® Reprezentarea în masca de umbră a unei drepte orizontale infinite este un arc ce depinde de orientarea dreptei și de unghiul făcut de planul ce trece prin dreapta și centrul măștii cu planul orizontului;

0 Dreptele orizontale și verticale nu sunt infinite în realitate, dar ele sunt mărginite de alte drepte verticale, respectiv orizontale.

2.3. Utilizarea nomogramei de luminădifuza

® Bolta cerească este considerată ca având o iluminare difuză totală minimă de 4000 Ix (valoare convențională, minimă). Această iluminare nu este distribuită uniform, fiind mai mare în zonele superioare ale bolții și mai mică spre orizont. Nomograma de lumină difuză, o reprezentare plană a bolții ( prin proiecție pe planul orizontului ) ce conține 1000 de puncte de egală iluminare (iluminarea corespunzătoare fiecărui punct este de 4Ix) a fost suprapusă peste masca de umbră și s-a determinat (s-au numărat) punctele vizibile de pe bolta cerească, punctele care dau cantitatea minimă de lumină naturală ce ajunge în punctele studiate.
 • 3. Studiul a fost realizat în următoarele etape de lucru :_________________________

 • a) Construirea măștii de umbră pentru suprafața edificată, luând în considerare un regim de înălțime maxim de P+2.

 • b) Suprapunerea peste masca de umbră a diagramei solare, respectând orientarea cardinală.

 • c) Suprapunerea diagramelor polare de iluminare naturală și determinarea numărului de puncte vizibile.

Datele calendaristice pentru care s-a rulat programul sunt:
 • •  21 martie - echinocțiul de primăvară;

 • •  21 iunie - solstițiu de vară;

 • •  23 septembrie - echinocțiu de toamnă;

 • •  21 decembrie - solstițiu de iarnă.

f^ațîap^'W^reș-ah^i^sMuie^

 • •  44.406502 Latitudine N și 26.162795 Longitudine E (format decimal), reprezentând adresa amplasamentului, respectiv Str. Ilioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, București.

 • 4. Concluzii:
 • 1. Amplasarea imobilului DS+P+2E -locuința familiala în poziția și cu volumetria propusă afectează însorirea clădirilor situate în vecinătate pe terenul de la adresa Bdul. Nicolae Grigorescu nr.43D, nerespectându-se alin. 1 al art. 3 al Ordinului 119/2014, și anume durata de însorire de minim 1 Va ore la solstițiul de iarnă â încăperilor de locuit din locuința învecinată. In vederea executării construcției s-a obtinut acordul din partea vecinului,                 i, proprietar al imobilului situat in

mun. București, str. Ilioara, nr 43D, sector 3, in vederea edificării construcției de DS+P+2E, chiar daca se afecteaza insorirea clădirii vecine.                         /fO Acordul a fost obtinut in urma încheierii de autentificare nr. 1148 din 13.06.2019 in fata notarului public Elena Simona Alexandru.

 • 2. Se respectă normativul NP 057-02, Anexa 3.4.(D)1.1 din Ordinul nr. 1383 din 24.02.2002 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței privind durata minimă de însorire de 2h pentru cel puțin una din încăperile de locuit pentru construcții l;e vecine, într-o zi de referință (21 februarie sau 21 octombrie).

  Data: august 2019Diagrama Polara Echinoctîu de toamna - 23 Septembrie


DATA         23 SEPTEMBRIE


44.406502, 26.162795


ORA            07:03    09.00    10:00

AZIMUT         88.92    110.61    123.14
ADRESA


SEF PROIECT


arh. E. Chis


PROIECTAT


arh, E. Chis


DESENAT


M. FratimanDATA

sept 2019


Strada Dioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, BUCUREȘTI

BENEFICIAR


Diagrama Polara - Echinoctîu de toamna 23 Septembrie


FAZA

S.l.

"planșa

SI-06


Diagrama Polara Solstitiu de iarna - 21 Decembrie


DATA

21 DECEMBRIE

44.406502, 26.162795

ORA

07:48

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

AZIMUT

122.67

136.27

148.68

162.13

176.97

191.51

205.88

218.62

DECLINATIE

-0.35

9.30

15.79

20.17

22.14

21.36

17.87

12.27

COTANGENTA

6.11

3.54

2.72

2.46

2.56

3.10

4.60

oeotNta

16:BWR&MX*IU&.-d


S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L.

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E+M ȘT ÎMPREJMUIRE TEREN

INDICATIV PROIECT


Aleea Sucidava, nr. 7, sector 2, București


SEFPROIECT


arh. E. Chis


PROIECTAT


arh. E. Chis


DESENAT


M. FratimanDiagrama Polara - Solstitiu de iarna 21 Decembrie


Diagrama Polara Echinoctiu de primavara - 21 Martie

----RUTO----

io 0 io

DATA          21 MARTIE

ORA

06.17

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

18.29

AZJMUTf)

88.33

119.95

134.44

151.60

172.27

193.28

213.31

229.94

271.17

DECLINATIEf)

-0.30

27.22

35.77

42.13

45.54

45.05

40.74

33.63

-0.16

COTANGENTA

1.94

1.39

1.11

0.98

1.00

1.16

1.50

S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L.

Aleea Sucitfava, nr. 7, sector 2, București __

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAM1LIALĂ S+ME+M Șl ÎMPREJMUIRE TEREN

INDICATIV PROIECT

faza

A ESA

Strada nioara, nr. 43E, iot 1, sector 3, BUCUREȘTI

SEF PROIECT

arh. E. Cids

SCARA

BENEFICIAR    •

SJ.

PROIECTAT

arh. E. Chis

DATA

sept 2019

Diagrama Polara - Echinoctiu de primavara

21 Martie

PLANȘA

SI-02

DESENAT

M. Fratiman


TELEFON {004 027) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@prinr1arip3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 66/20.12.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 639/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr. 258/02.02.2018 și nr. 1204/12.07.2019, emise de Primăria Sectorului 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/l/36-2018/20.12.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 50%, CUTmax. propus = 2,2 mp.ADC/mp.teren și Hmaxima = 11 (pentru Ds+P+2E).

A fost avizată realizarea unui imobil, într-un edificabii maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 5,00m. față de aliniamentul existent al arterei de circulație - Strada llioara, în aliniere cu imobilele învecinate, pe limita dreaptă (Sud) a proprietății (alipire la calcanul existent), retras min. 2,00m. cu console/balcone retrase min. 1,00m., față de limita stângă (Nord) a proprietății, retras min. 8,80m. față de limita posterioară (Est) a proprietății, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. U08) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropus= Ds+P+2E.

Parcarea se va asigura în incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3".ARHITECT SEP

>


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E.MAIL urbanism Ig)primarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

Nr. 65/20.12.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 5,00m. față de aliniamentul existent al arterei de circulație - Strada llioara, în aliniere cu imobilele învecinate, pe limita dreaptă (Sud) a proprietății (alipire la calcanul existent), retras min. 2,00m. cu console/balcone retrase min. 1,00m., față de limita stângă (Nord) a proprietății, retras min. 8,80m. față de limita posterioară (Est) a proprietății, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. U08) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHprapus= Ds+P+2E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 50%, CUTmax. propus = 2,2 mp.ADC/mp.teren și Hmaximă = 11 (pentru Ds+P+2E).

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, amplasamentul studiat se află U.T.R. CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate, cu POTmax. = 50%, CUTmax. = 2,2 mp.ADC/mp.teren. (pentru clădiri cu 3-4 niveluri) și Hmaximâ conform prevederilor art. 10 din R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3, pentru subzona CB1.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 64/20.12.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință unifamilială cu RHproPus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3".

Pe parcursul procesului de informare și consultare a publicului, au fost depuse observații/ reclamați! cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului, a respectat soluțiile funcționale și normele privind asigurarea spațiilor verzi, conform legislației incidente în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@lpriTnarie3.ro

Calea Dudețti nr. igi, Sector 3, 031084, București

Nr. 64/20.12.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada liioara nr. 43E, Sector 3”

Beneficiarul documentației:

Urbanist: Marius-Vasile P. GÂBUREAhIU

Proiect nr.: 1U/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • • la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 11.10.2018;

 • • pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 11.10.2018;

 • • pe panoul rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 10.06.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • www.anuntul.ro, pag.68, din data de 20.06.2018;

 • • Evenimentul Zilei, pag. 10, din data de 20.06.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare                    - vecin dreapta (Sud) - Strada nr. ■ „         , . , București,

nr. cad.

 • - notificare/acora                    vecin stânga (Nord) - Strada r. Sector 3, București,

nr. cad.'/

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - vecin dreapta (Sud) - Strada nr.             Sector 3, București, nr. cad. ;

 • - vecin stânga (Nord) - Strada nr. Sector 3, București, nr. cad.:

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului, respectiv din partea doamnei <

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de ■ informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Refacerea/corelarea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi. Necesitatea obținerii acordului notarial al tuturor proprietarilor vecini de pe limita dreaptă a proprietății (str. Ilioara nr. 43F), pentru lucrări propuse la limita de proprietate, se va stabili la faza D.T.A.C.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcțiilor au fost respectate prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. Sector 3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, precum și legislația, normele și reglementările specifice în vigoare;

 • -  referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din Avizul de circulații nr. 8332/04.06.2018-1622950/24.05.2018, emis de D.T.-P.M.B. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu, P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.


municipiul bucurești

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                    2018

ÎN SCOPUL:


pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de I

cu domiciliul în orașul >            str.                       nr. , înregistrată la nr. 115623 din

14.12.2017.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, ȘTRADA ILI0ARA NR. 43 lE, Iot 1 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin

 • H. C.G.M.B. nr.269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

 • I. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafață de 401,00 mp din acte si 403,00mp din măsurătorile cadastrale, având nr. cadastraiC>08702'ș\ construcția edificată pe acesta, este proprietatea soților ■               ‘            r -                   '            ‘ , conform actelor:

contract de vânzare cumpărare cu încheiere de autentificare nr.1845 din 21 iulie 2016, act adițional cu încheiere de autentificare nr. 591 din 30 martie 2017 si a Extrasului de Carte Funciară nr.

208702, emis de A.N.C.P.I, în baza cererii nr.83421/23.11.2017.

Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren curți/construcții - corp CI -locuință parter.

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în/Llej-locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare.

Terenul este cuprins în zona fiscală „C" a Municipiului București.

Propunere: construire locuința unifamilială S+P+1E+M și împrejmuire teren.

 • 3. REGIMUL TEHNIC :

Lucrările solicitate privind realizarea unei locuințe unifamilială cu regim de înălțime S+P+1E+M si împrejmuire teren , se poate realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației în vigoare. Indicatorii urbanistici aprobați pentru subzona Lle - P.O.T.max. = 60 %, C.U.T.max = 1,2 mp. ADC/mp. teren și RhMax. = S+P+1E+M, conform RLU aferent PUG -Municipiul București aprobat.

în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri

Edificabilul/amplasamentui va fi definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcarea/gararea și organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietății.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi ceie care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea

Autorizației de Construire.______________________________________________________________________

~CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚ

<5 3     ț^/ lâ             j J i jr-1. fr, ir 1 i 4 *-i «.»■>• L V ■•-*’ ■*-*   4. v>m X. <?A i X. î X        1 "J ii». l» >2 ă-* lU W i V fi-‘ Jfk. Pi j w l*il

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființaie, solicitantul se va adresa autorității .-competente peatru -pcotecția mediului i Agenția pentru Protecția Mediului-București, Str. Aleea Lacul Morii nr.- l-, sector-6/București-............

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EJAj privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării Consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții;________________________________________________________-

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația in care autoritatea' competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are aidigațla de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația In care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la Intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra Imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însușită de expert tehnic și însoțită de evaluare lucrări.

|x|D,T-A.C.                    IJD.T.O.E.                    L| D.T.A.D.


d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d.1.                                ........


d.2.


Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

,|x | alimentare cu apă

Lx4 canalizare

/ Jjt | gaze naturale

Avize șî acorduri privind:

11 securitatea la incendiu


J i'l alimentare cu energie electrică | x | alimentare cu energie termică | x | salubritate


11 telefonizare

11 transport urban


| protecție civilă


11 sănătatea populației


d.3. Alte acorduri/declarații:

Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarilor privind existența șan inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la acest imobil;


Acordul notarial al proprietarilor vecini direct afectați in cazul realizării lucrărilor la limita de proprietate, daca lucrările noi impun luarea unor masuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente ( subzidirii, consolidări, etc.) si daca prin proiect se menține aceasta obligativitate.


Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate aleacestora:

Certificat de rol D.G.I.T.L. Sector 3 - în original; Aviz D.G.I.S.P.-C.T.C. - P.M.B.;   * ~—11 c z'     ’ • ■

Studii de specialitate : | x | Documentație cadastrală | x | P.U.D. aprobat conform legii | x | Studiu/Geotehnic | x | Calcul “G!

(J^jlStudiu de Ensorire

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacu

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C. și taxă timbru O.A.R.

CERTIFI


d.4.


d.5.Acord I.S.C.
I.


| x | Expețti tehnica

orii Nr.l, S.6, București)


ANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSȚRU Ă DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE


are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.Achitat laxa de:8,0 ron , conform CJ*. nr. 4757504 din 14.12.2017.

Prezentul Certificat de utbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-poș la data de__.__.___

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările fi completările ulterioare, ftivind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEACERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de . _ .____până Ia data de__.__.____

PRIMAR, Robert Sorin Negoiță

SECRETAR, Marius MihăițS


ARHITECT ȘEF Arh. Ștefan C. Dumitrașcu

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicifantu! urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității: _ _.__.____•

Achitat taxa de:..............................ron lei, confi -rm chitanței nr.................din  _ .__.____.

ROM ANI A

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

SdU.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM Nr. ' i'Gh din U ,f■> ] .2019

ÎN SCOPUL :


pentru promovarea P.U.D. și pentru elaborarea documentației în autorizării lucrărilor de construire

vederea


Ca urmare a cererii adresate de                        , cu domiciliul în Orașul

jud. Strada ’                        , înregistrată la nr. 452642 din 19.06.2019.

Pentru imobilul - terenul și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3

Strada mioara nr. 43E sau identificate prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.Z. Sector 3 at Municipiului


București


aprobată prin Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului București - HCGMB nr. 49/31.01.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafață de 400 mp. din acte și 403 mp. conform măsurătorilor cadastrale, având nr. cadastral 208702 «i construia edificată pe acesta, este coproprietatea în indiviziune a soților                    '   ' ’ și

conform Contractului de Vânzare - Cumpărare nr. 1845/21.07.2016, a Actului Adițional la C.V.C. nr. 591/30.03.2017, autentificate de N.P. Elena Simona Alexandru șl a extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 208702 emis de ANCPI în baza cererii nr. 46944/03.06.2019.

Pentru acest imobil. Primăria Sectorului 3 a emis C.U. nr. 258/02.02.2018, având ca scop promovarea P.U.D. si elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire pentru o locuință unifamiliaiă S+P+1E+M si împrejmuire teren, aflat în termenul de valabilitate.

Imobilul nu are înscrieri privitoare !a sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în PUZ - Zone construite protejate, și nu se află în zona de protecție a unor monumentelor istorice izolate, stabilită prin P.U.Z.-S.3.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren - curți construcții, corp CI construcții de locuințe P, în stare avansată de degradare (S.C. = S.D.C. = 62 mp).

Destinația: Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 aprobat, amplasamentul se află în UTR CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate șf parțial afectat de lucrări de infrastructură rutieră.

Terenul este cuprins în zona riscată „C" a Municipiului București^

Propunere: construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, eu RHpropus = DS+P+2E, rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord ia drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Autorizația de construire se va emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind, autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.-S.3 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, a Codului Civil, precum și alte prevederi legale incidente în vigoare.

Notă; Terenul se află în zopa de impact - dispersie C.T.E. SUD.

Terenul va fi posibil afectat la Vest de supralărolrea arterei de circulație existentă - Strada Ilioara. respectiv posibil afectat la Fst de supralăroirea arterei de circulație existență - Bulevardul Nîcolae Griqorcscu la un profil de 42.00m- (artere de circulație cateq. I), propuse prin avizul de circulații D.Ț.-P.M.B. nr, 9142/26,06,2018 (P.U.Z.-S.3), astfel gradul de afectare al parcelei va fi stabilit prin soluția tehnică care va fi însoțită de suport topografic în sistem Stereo 70, precum și prin avizul de circulații. Lucrările de construire. Inclusiv împrejmuiri, parcaje, rețele interioare si echipamentele aferente (firide, cofrete, etc.) se ypr realiza strict de la limita exterioară a noilor profile stradale propuse spre Interiorul proprietății.

Pentru realizarea lucrărilor propuse de construire a unul imobil locuință unifamiliaiă, cu regim de înălțime propus Ds+P+2E, rețele interioare, accesuri/alei auto șl pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări, este necesară întocmirea unei documentații de urbanism P.U.D., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.-S.3, aprobată ~l conform legislației și normelor specifice în vigoare.

Potrivit Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare -art. 32 alin (1) "In cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism șe solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o Impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: llt. d). să solicite elaborarea unui Pian Urbanistic de Detaliu".

Edjfîcabilul/am plasamentul:

se va definitiva prin P.U.D., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. întocmirea D.T.A.C. ăe recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației de urbanism - P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcări/circulatii/accese:

parcela are deschidere și acces direct la Strada Ilioara, care are un profil existent de aprox. 14,00mr, urmând ca pe termen scurt profilul să fie posibil majorat, respectiv un viitor acces la Bulevardul Nicolae Grigorescu după supralărgirea profilului existent de aprox, 10,00m., la un profil propus de 42,00m. (artere de circulație categ. I), conform avizului de circulații D.T.-P.M.B. nr. 9142/26.06.2018 (P.U.Z.-S.3);

asigurarea parcărilor, circulațiilor și acceselor se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului P.U.Z.-S.3 - art. 9 Generalități - punctul 9.7. și 9.8. și alin. 4.11. din Anexa nr. 4 aferentă art. 40 din Regulementul General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare șl repectiv, prevederile O.M.S. nr. 119/2014;

în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor (minim 4,00m. lățime și 4,50m. înălțime); distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30,00m.; parcarea/gararea se vor rezolva în Incinta proprietății;

spațiile destinate circulațiilor auto, locurilor de parcare, precum și spațiile tehnice, nu își vor modifica destinația pe întreaga existență a construcției.

înălțimea maximă admisă a codirilor:

Regimul de înălțime propus al clădirii (RH) este de Ds+P+2E, cu Hmax. = 10-llm. la atic în planul fațadei principale și raportat la cota de acces.

în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri retrase sau integrale, în funcție de volumetria caracteristică străzii (cf. art. 10 R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3);

în căzui în care înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, noua construcție se va retrage suplimentar astfel încât H max să nu depășească distanța dintre alinieri sau în cazul în care nu este configurat frontul de vis-a-vis, clădirea nu va depăși dublul distanței din axul străzii până la clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; prevederi aplicabile inclusiv în cazul parcelelor cu acces la drumuri/servltuți private;

acoperirea va fi în sistem terasă, iar în cazul învelitorilor de tip șarpantă, se recomandă ca acestea să nu fie vizibile din spațiu public, excepție fiind zonele pentru care acest tip de acoperire este caracteristic, iar diferența în plan vertical dintre înălțimea coamei și cea a comișei nu va depăși 4 m., astfel se recomandă o pantă maximă de 40%.

Utilități/aspect exterior/amenajări/dotări:

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice; se recomandă ca toate rețelele să fie Introduse în subteran; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare; toate investițiile noi vor avea prevăzute racorduri separate de canalizare (apa uzată menajeră și apă pluvială);

scurgerea apelor pluviale șl organizarea executării lucrărilor se vor realiza în Incintă;

platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanța de min. 10,00m. de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spalare șl sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului șl a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanență în stare de curățenie, platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare (conform O.M.S. 119/2014, art. 4);

se recomandă ca terasele vizibile de la înălțimile înconjurătoare să fie înverzite pe min. 70% din suprafață;

se va asigura accesul persoanelor cu dizabilltăți prin rampe de acces, la parterul tuturor clădirilor având funcțiunea de locuințe colective, iar pentru clădirile cu funcțiuni de Interes public, accesul la etajele superioare va respecta preverile legale Incidente în vigoare;

organizarea de șantier se va realiza în incinta proprietății, în conformitate cu prevederile art. 28 lit. a)-g) din HCGMB 120/2010 cu modificările și completările ulterioare;

sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Spatii libere șt spații plantate:

suprafața minimă de spații verzi se va asigura conform prevederilor Regulamentului PUZ-S3 - art. 9 Generalități - punctul 9.12. șl conform legislației specifice în vigoare.

împrejmuiri:

gardurile spre stradă/drum de acces vor fi transparente cu înălțimea de max. 2,00 m din care un soclu opac de 0,60 m șl o parte transparentă din fler forjat sau plasă metalică, dublate de gard viu și amplasate pe viitoarea limită de proprietate. Spre trotuare și circulații piețonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc. Porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietății. Pe parcele afectate de străzi noi propuse sau supralărgiri, gardurile spre stradă/ drum de acces se vor realiza strict de la limita exterioară a noului profil spre interiorul proprietății, în conformitate si cu prevederilor avizului tehnic de circulații D.Ț.-P.M.B.;

gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2,50 m.

Indicatori urbanistici:

Conform Regulamentului P.U.Z.-S.3 aprobat indicatorii urbanistici pentru UTR CB1 sunt:

POTmax. = 50%

CUTmax. = 2,2 mp. ADC/mp.teren - pentru clădiri cu 3-4 niveluri

o Posibilitatea de depășire a CUT (conform art. 9 Generalități - punctul 9.14.):

proprietarii parcelelor, din care prin PUZ sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferată în domeniul public;

majorare prin cumulare în cazul amenajării parcajelor necesare investiției dacă acestea sunt amplasate la parterul clădirilor sau în construcții speciale având destinația de parcaje, cu condiția ca acestea din urmă să fie deschise. în acest caz, majorarea C.U.T.-ului este egală cu suprafața destinată parcajelor;

C.U.T, nou nu poate depăși 4,0, în situația depășirii RH maxim, P.O.T. sau modificarea retragerii față de aliniament se va elabora PUZ.

Condiționări:

Lucrările de construire, inclusiv împrejmuiri, parcaje, rețele interioare și echipamentele aferente (firide, cofrete, etc) se vor realiza strict de fa limita exterioară a noului profil stradal propus șpre interiorul proprietății, înainte de recepția finală a lucrărilor șe va dezmembra terenul afectat de noua stradă propusă/lărgirea profilului stradal prevăzut prin documentațiile de urbanism, în cazul utilării majorării de CUT, proprietarul terenului afectat de noua ștradă propusă/lărgirea profilului stradal Va face notarea în carțea funciară a obligației de cedare către autoritatea publică. pricând la solicitarea autorității intr-un interval de 49 de ani de la notare.

în cazul în care nu se utilizează majorarea de CUT, la cererea de emitere a autorizației de construire, proprietarul va da o declarație notarială pe proprie răspundere care va conține acordul acestuia de a transfera în domeniul public terenul afectat de noua stradă propusă/lărgirea profilului stradal, oricând ia solicitarea autorității pentru demararea investiției.

Recepția imobilului este condiționată de echiparea edilitară conform 0,M.T. gr. 1294/30.08,2Q17 si de realizarea drumului de acces/alei carosabile cu respectarea prevederilor O.M.T. nr, 49/27.01.1998,

- în măgura în care avizele,__acordurile__gi__studiile de specialitate obținute în baza

C,U. nr. 258/02-02.2018 se încadrează în termenul de valabilitate și în soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza atât la elaborarea documentației de urbanism - P.U.D., cât șl 8a elaborarea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de construire.

Proiectul va fi întocmit de proiectând autorizați și verificat de către specialiști verificatori de proiecte atestați conform Legii 10/1995.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice șl private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului șl accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției pubiice/prlvate în lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea

satisfacem cerințelor cu privire fa procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:


Pupă primirea prezentului Certificat de urbanișm, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a Investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abllgația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire Ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) Certificatul de urbanism, incusiv anexe (copie);


b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan

cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;


| x | Certificat de rol fiscal D.G.LT.L. Sector 3 - în original | x | Atribuire/confirmare număr poștal - P.M.B.

c) Documentația (clinică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic și însoțită de deviz lucrări.

| x | D.T.A.C.

| x J D.T.O.E.

d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x | alimentare cu apă

| x | alimentare cu energie electrică

| x | canalizare

j x | alimentare cu energie termică

| x | gaze naturale

j x j salubritate (D.G.S. - P.S.3)

d.2. Avize și acorduri privind:

| _ | protecție civilă

| __ | securitate la incendiu

d.3. Alte acord uri/declarații:


| D.T.A.D.

(_ | telefonizare

| _ | Luxten

| _ | Transgaz SA

| x | sănătatea populației

| x | Declarație notarială pe proprie răspundere a tuturor proprietarilor din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești

| x | Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini direct afectați, pentru lucrări Ia limita de proprietate, dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări, etc.), pentru afectarea gradului de însorire ți dacă prin proiect se menține această obligativitate

| x | Alte acorduri se vor stabili Ia faza P.U.D.

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație S.P.U.-P.M.B.

| x | Aviz circulații D.T.-P.M.B.

| x | Aviz Brigada de Poliție Rutieră București

| x | Acord inspectoratul de Stat în Construcții București-llfov

| x | Aviz Ispectoratul General pentru Situații de Urgență - M.AJ. (pentru “zone impact - dispersie C.T.E. SUD” - Seveso)

d.5. Studii de specialitate: | x | Documentație cadastrală            | x | Studiu Geotehnic (verificat Ai)          | x | Studiu de însorire

| x | Calcul “G” + Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

| x | Suport topografic Stereo 70 realizat pe planuri cadastrale OCPJ (inclusiv cote) - existent ți propus, zonă afectată de lucrări de infrastructură (însușit ing. topograf și proiectant)

| x j P.U.D. aprobat în condițiile Legii inclusiv planșă reglementări și planșă rețele edilitare (color)


| x | Ilustrare de temă (pt. faza P.UJ>.)                                                                  ,

| x | Autorizație de Desființare pentru construcția existentă (pt. faza D.T.A.C.)                         >

 • e) Actnl administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Morii Nr.l, S.6, București)

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C., taxă timbru O.A.R., taxă R.U.R. /

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONȘTRUpȚII


construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la dala de

PRIMAR,

Robert Sorin Negoiță


până la data de__.__.____.

SECRETAR, Marius Mihăiță

ARHITECT ȘEF arh. Robert Bașca

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității:__.__.____

Achitat taxa de:..............................lei, conform chitanței nr.................din__.__.____

cAiKAb ut PLAN CADASTRAL SCARA 1:5QQ aferent Imott263 ""‘^--562^62 51


IE213168


o 6650


S27^-

55-Vft^


63J6


°SZ.5Q


6276


6267»


Br

56


Br 58


Br

2!


62


63./


■IE204076/3


■Si


© ■ 366 406

7366


*63.33


' l 6^22


IE226416


n-6375

6396-/J&571

S3Sf


zarzavat


54-13 4

/ &W(| <538/


u638^


0 6378


64/5:


J&3.8S S3SS 5375/1


6370


IE2320Q8 .


5230

y;

@2^7

o            7

54-13ă9®

1

IE203289

o6ț$ y

X           /;

L^JL^ocumerttS

^cadastrale avizate

6246  "


întocmit: Manolache CiorianPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


floa

România

1918 2018. SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


COMISIA TgțIMgĂ CIRCULAȚIE

1622950


Mai. 2406

Către

S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L.

Str. Litovoi Voievod nr. 54A, sectorul 2, București.

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 24.05.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. Str. Ilioara nr.43, lot 1, sector 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr.258/02.02.2018 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............ de pe^ofdinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordfnare din data de

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....*/.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii

de zi a ședinței ordinare/extraprdifiare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, MAIUNEAȚĂ MARCEL

MEMBRI.

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LTVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA