Hotărârea nr. 17/2020

HCLS3 nr.17 din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării către societatea Algorithm Construcții S3 SRL a imobilului constituit din teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.32049/CP/29.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.30941/28.01.2020 al Serviciului Control Intem-Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  HCLS3 nr.524/30.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, județul Ilfov și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • -  Adresa nr.30952/28.01.2020 a Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcii Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a imobilului constituit din teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp situat în comuna Glina, satul Cățelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov către societatea Algorithm Construcții S3 SRL la prețul de 36,52 euro/mp, la o valoare estimată de 913.000 euro (exclusiv TVA) la care se adaugă prețurile pentru proiectare, avizare și autorizare a obiectivului, valoarea maximă a tranzacției fiind de maxim 1.000.000 euro (exclusiv TVA).

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIAN A VĂDUVA


Contrasemnează pentru legalitate / ! ecretar general Ă   Vlarius Mi hă iță
NR. 17

DIN 31.01.2020CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. >01 Sertar 3         București

SECTOR 3

Nr.


CABINET PRIMAR

n... '23^2^.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării către societatea Algorithm Construcții S3 SRL a imobilului constituit din teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp

Prin Hotărârea 524/30.10.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat achiziționarea unui teren intravilan în suprafață de 60.953mp, de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, teren situat în comuna Glina, sat Cațelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, identificat prin număr cadastral 51388, înscris în Cartea Funciară a localității Glina. Pe acest teren societatea a avut în vedere dezvoltarea unui nou punct de producție incluzând stațiile mobile de preparat mixturi asfaltice și beton, precum și o nouă hală industrială.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a renunțat la edificarea unei noi hale pe amplasamentul propus înstrăinării și a hotărât valorificarea acestui teren, întrucât necesarul de teren pentru amplasarea unei stații de preparat mixturi asfaltice și a unei- stații de beton este asigurat din terenul ce exclude suprafața de aproximativ 25.000 mp propusă pentru vânzare.

în vederea atingerii scopului comercial al societățiilor, respectiv realizarea activității ecomonice în condiții de rentabilitate, prin adresa comună nr.1225/28.01.2020 a societățiilor Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL, înregistrată cu nr.30706/CP/28.01.2020, se solicită aprobarea vânzării unui teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp situat în orașul Glina, satul Cățelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, și compensare sume de plată din creanțele reciproce, aflat în proprietatea societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

Oferta societății Administrare Active SRL a fost înaintată pentru prețul de 36,52 euro/mp, conducând la o valoare estimată a imobilului de 913.000 euro (exclusiv TVA), la care se adaugă prețurile plătite de către societatea Admnistrare Active Sector 3 SRL pentru proiectare, avizare și autorizare obiectiv/investiție, iar valoarea maximă a tranzacției nu poate depăși suma de 1.000.000 euro (exclusiv TVA), prețul final stabilându-se corespunzător după efectuarea măsurătorilor cadastrale în vederea dezmembrării lotului/terenului supus vânzării, respectiv după stabilirea costurilor pentru proiectare, avizare și autorizare obiectiv/investiție aferente.

Ținând cont cele prezentate și luând în considerarea raportul de specialitate nr.30941/28.01.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ »


E-MAIL guvornaratacorporatîva^prim arîej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg 30941/28.01.2020

Raport de specialitate

ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării către Algorithm Construcții S3 SRL a imobilului constituit din teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp

Administrare Active Sector 3 S.R.L. este proprietarul imobilului situat în comuna Glina, sat Cațelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, identificat prin număr cadastral 51388, înscris în Cartea Funciară a localității Glina nr. 51388 în suprafață de 60.953mp. Pe acest teren societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a avut în vedere dezvoltarea unui nou punct de producție incluzând stațiile mobile de preparat mixturi asfaltice și beton, precum și o nouă hală industrială

Față de strategia inițială de realizare a noului punct de producție, Admnistrare Active Sector 3 SRL a hotărât renunțarea la edificarea unei noi hale pe amplasamentul propus înstrăinării și totodată valorificarea acestui teren, întrucât necesarul de teren pentru amplasarea unei stații de preparat mixturi asfaltice și a unei stații de beton este asigurat din terenul ce exclude suprafața de aproximativ 25.000 mp propusă pentru vânzare

Valorificarea acestui teren va diminua cheltuielile și va contribui parțial la susținere sursei proprii de finanțare a programului dc dezvoltare avut în vedere pe acel amplasament de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Ca urmare a transmiterii adresei nr.744/20.01.2020 de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL către întreprinderile publice, societatea Algorithm Construcții S3 SRL din dorința de a-și dezvolta portofoliul de activități în vederea obținerii de venituri suplimentare prin atragerea de clienți noi având ca sursa exploatarea unei hale de productie/industriale și-a manifestat intenția de a cumpăra terenul în suprafață de aproximativ 25000 mp de la societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Prețul transferului dreptului de proprietate către Algorithm Construcții S3 SRL este de 913.000 euro fără TVA, la care se adaugă prețurile plătite de către Admnistrare Active Sector 3 SRL pentru proiectare, avizare și autorizare obiectiv/investiție, iar valoarea maximă a tranzacției nu poate depăși suma de 1.000.000 Euro fără TVA.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Prin adresa comună nr.1225/28.01.2020 a societăților Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 30706/28.01.2020 se solicită aprobarea vânzării terenului de aproximativ 25.000 mp situat în orașul Glina, satul Cățelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov aflat în proprietatea societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin hotărârea nr.75/23.01.2020 a aprobat vânzarea imobilului constituit din teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp situat în orașul Glina, satul Cățelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov către Algorithm Construcții S3 SRL;

Hotărârea nr.3/27.01.2020 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL face obiectul aprobării cumpărării imobilului constituit din teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp situat în orașul Glina, satul Cățelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov de la Administrare Active Sector 3 SRL.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L art.12, pct.12.1 lit.m Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Potrivit Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, art.12, pct.12.1 litm Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării către Algorithm Construcții S3 SRL a imobilului constituit din teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp.

întocmit,

Compartiment Gi


emanță Corporativă

Raluca


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et 1, sector 3, București Telefon:+40 374 471189 E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

SECTOR?

Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3

CABINET PRIMAR

Date


Sediul:      Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor


Solicitare comună de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Administrare Active Sector 3 S.R.L. către Algorithm Construcții S3 S.R.L. a imobilului constituit din teren in suprafața de aproximativ 25.000 metri patrati, situat in Orașul Glina, satul Catelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, si compensare sume de plata din creanțele reciproce

Subscrisele, societățile Administrare Active Sector 3 S.R.L. si Algorithm Construcții S3 S.R.L., cu asociat unic sau majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Vă înaintăm prezenta:

Solicitare comună de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Administrare Active Sector 3 S.R.L. către Algorithm Construcții S3 S.R.L. a imobilului constituit din teren in suprafața de aproximativ 25.000 metri patrati, situat in Orașul Glina, satul Catelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, si compensare sume de plata din creanțele reciproce

Având în vedere următoarele considerente:

S Administrare Active Sector 3 S.R.L. este proprietarul imobilului situat in comuna Glina, sat Catelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ufov, identificat prin număr cadastral 51388, inscris in Cartea Funciara a localității Glina nr. 51388 in suprafața de 60.953 metri patrati. Pe acest teren societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a avut in vedere dezvoltarea unui nou punct de producție incluzând stațiile mobile de preparat mixturi asfaltice si beton, precum si o noua hala industriala;

Fata de strategia inițiala de realizare a noului punct de producție, Admnistrare Active Sector 3 a hotarat renunțarea la edificarea unei noi hale pe amplasamentul propus instrainarii si totodată

SR EN 9001:2015

UAME SR EN 14001:2015

Carttflaitnr 0930400582 dn 08.03.2019


valorificarea acestui teren pe care urma sa fie construita aceasta, intrucat necesarul de teren pentru amplasarea unei stafii de preparat mixturi asfaltice si a unei stafii de beton este asigurat din terenul ce exclude suprafața de aproximativ 25.000 metri patrati propusa pentru vanzare;

•f Valorificarea acestui teren nu reprezintă deci niciun risc pentru societatea Admnistrare Active Sector 3, din contra, va diminua cheltuielile si va contribui parțial la sustinera sursei proprii de finanțare a programului de dezvoltare avut in vedere pe acel amplasament

J Intenția Societarii Algorithm Construcții S3 S.R.L. de a-si dezvolta portofoliul de activitati in vederea obținerii de venituri suplimentare prin atragerea de clienti noi avand ca sursa exploatarea unei hale de productie/industriale;

S Prin transferul proprietarii cele doua societari ar beneficia de avantajul unei bune vecinătăți, racordarea comuna la utilități, mai mult decât atat, Admnistrare Active Sector 3, este intr-o faza avansata de autorizare a obiectivului;

V Oferta Admnistrare Active Sector 3 a fost inaintata pentru prețui de 36,52 Euro/mp. conducând la o valoare estimata a imobilului de 913.000 Euro fara TVA, la care se adauga preturile plătite de către Admnistrare Active Sector 3 pentru proiectare, avizare si autorizare obiectiv/investitie, iar valoarea maxima a tranzacției nu poate depăși suma de 1.000.000 Euro fara TVA.

Prețul final se va stabili corespunzător suprafeței exacte vândute, după efectuarea măsurătorilor cadastrale in vederea dezmembrării lotului/terenului supus vanzarii, respectiv după stabilirea costurilor pentru proiectare, avizare si autorizare obiectiv/investitie aferente.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea comună de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Administrare Active Sector 3 S.R.L. către Algorithm Construcții S3 S.R.L., a imobilului constituit din teren in suprafața de aproximativ 25.000 metri patrati, situat in Orașul Glina, satul Catelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, si compensare sume de plata din creanțele reciproce.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR.*? /27.01.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a —x Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Cu 5 voturi din 5, Aprobarea cumpărării imobilului constituit din teren in suprafața de aproximativ 25.000 metri patrati, situat in Orașul Glina, satul Catehi, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, de la ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.USURELU GA^rUlALEXANDRU

Algorithm Contenta# SI

Bd Basarabia nr 2S6, Corp CI Sector 3


8ucuresti, Românie


E-mail* Office >lg


WuÂiInlMlj


Web. wwH,^griUrmț6pîțruțfllța.rp


Ort» Recele;

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

ISAM R032BTRLRONCST0414912701

Banca Transilvania


Date lumn vcartte personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 Tn conform Iti   CU Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn

scopul tndeplinfffl atribuțiilor          tete pot fi dezvăluite unor terții     umil temei legal Justificat V# puteți exercita dnsptwfe pn uute

tn nentul UE679/2016, prtntr-o cerere scrisă, semm $i datate transmisă pe adresa Alganthm Construcții $3,


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L str. Chiciurel 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471189 E-mail: office@activesector3.ro www.actfves3.ro

Hotararea Consiliului de Administrație nr. 75/23.01.2020

ConsiEul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data de 23.01.2020, în conformitate cu prevederile Ari. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L.:

Hotărăște:

Articol unic. Aproba vanzarea imobilului constituit din teren in suprafața de aproximativ 25.000 metri patrati, situat in Orașul Glina, satul Catelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, către Algorithm Construcții SRL si compensare sume de plata din creanțele reciproce.


Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 23.01.20

Corbuleanu Florentin - Președinte C.A.

Dohot lonut -Membru C.A.

Dinu Liviu - Membru QAr—

Recoseanu Ileana - Membru CA.


Mihalcescu Catalina-Daria -Membru CA.

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.


CUI. 31012790, R.C. 140/14752/2012

IBANR035UGBKXX»022022893RON GARANT BANK

Sediul social: Calea Vltan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de corepondentS: str. Chidurer 39-45, et. 1, sector 3, București

*■ 1     ■ . k - L. . -l-              rwt I—:ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

i 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon:+40 374 471189

E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

Către:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL SMART CITY INVEST S3 SRL

INTERNET & TEHNOLOGIE S3 SRL

ADPB S.A.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, camera A6, sectorul 3, cu adresa de corespondenta in str. Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1, sectorul 3, București, telefon: 0374471189, e-mail: office@activesector3 .ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, CUI RO 31012790, reprezentată prin Corbuleanu Florentin, in editate de Președinte al Consiliului de Administrație, emite prezenta:

ADRESA

Prin prezenta va informam ca societatea noastra scoate spre vanzare un imobil constituit din teren in suprafața de aproximativ 25.000 metri patrati, situat in Orașul Glina, satul Catelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov.

Va rugam sa ne comunicați, in termen de maxim 3 zile de la data primirii prezentei, daca sunteti interesați de inchirierea spațiului.S.CâUjORITHM RESIDENTIALS 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               -țyaaB.

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

■ ~ ~ ~ n . T ^1^ '—IM ~ ~ — ■ I '

Către:

Sediul:


Administrare Active Sector 3 SJLL.

Str. Chitiurei39-45,etl, SectorS, București


Referitor: Adresa nr. 744 din 20.012020

Subscrisa, societatea Algorithm Residential 53 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., înaintează prezentul.*

RĂSPUNS:

Având în vedere adresa transmisă de către societatea Administrare Active Sector 3 S.RX. cu nr. 744 din 20.012020, vă comunicăm că societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. nu este interesată dl închirieze/cumpcre imobilul constituit din teren ta suprafață de aproximativ 25.000 metri pătrați, situat în Orașul Glina, str. Industriei nr. 22, județul Ilfov.
AJjari*mRaidaataJS3SRL

Calea Vitan nr 343

Bueutetti Sector 3 051295


CUI 37-W9960       BANCACOMERCIALA ROMANA-SncimltPuKhoau

Re* Corn J40W481Z2017   tKHIRNCm» 157546060001 -Rob

RD70RNCB0087137546060002-EUR

Td O3HJJ4452

Eu. 0314 334 451

d|iitttmnidMiiiiieiimit«vin


Ti


INTERNET

& TEHNOLOGIE

Sector 3


INTERNET & TEHNOLOGIE S3

CUI R0381890Q5; Nr inreg. I g. Com, J40/15452/2017

TeLQ310659145, Web: office®tts3.ro, www.Rs3.ro

Calea Vltan, nr. 242, birourile 1,2,6, Sect. 3, București


Nr. 55/20.01.2020

RĂSPUNS

Către:      SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

în atenția: domnului Florentin CORBULEANU, Președinte CA,

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, nr. 744/ 20.01.2020, înregistrată la societatea Internet și Tehnologie S3 cu nr. 52/20.01.2020, vă comunicăm faptul că societatea noastră nu este interesata nici de cumpărarea și nici de închirierea spațiului menționat
prezenta, subscrisa ADMINISTRAREA

3 zi j ir%mm c? a s                        *. ti        . <


DOMENIULUI


J^avand numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/9601/1997,


noastra dis nu luate.


Cu deosebita
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3S.RM


C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017                          S J^aZÎ $3 S R._.;

Sediul Social: Calea Vifan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucurețti             //             1


Capital social subscris ți vărs ai 16.500.000 lei TeIefoB:+40759 0404«0 E-mafl-Jttrctariat@as3-strari.ro


c - -ns Q1


Web: www.as3-strari.ro


Către: Administrare Active Sector 3 iurei 39-45, sector 3, BucureștiReferitor: Răspuns adresa 744/20.01.2020


Subscrisa, AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având CUI RO 37804080 reprezentată legal de doamna Roxana Bălăceami, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, urmare adresei dumneavoastră nr. 744 720.01.2020 și înregistrată la AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu nr.98/20.01.2020, vă transmitem că societatea noastră nu este interesata de compararea sau închirierea imobilului menționat de dvs in adresa de mai sus.

Cu deosebită considerație,OPS3

OPS3-ORDINE 81 PROTECȚIE 83 SRL

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE 83 SRL

Str. Calea Vito ,nr. 154-158, Clădire Administrativa, București, sector 3

] mail:i x toi i3.ro www4jpa3.ro

Nr.29/2601^029

Către: SC. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Refl ttor la Adresa dumneavoastră Nr. 744/20.01.2020, înregistra i la societatea noastră cu nr. 2&3A0ZJEA30 vă comunicăm următoarele: societatea 0PS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL, reprezentată tfeD^dBuitfscu Alexandru-Răzvan , in calitate de Președinte al Consiliului de administrație, N0 ESTE IM 3 1SATĂ de a achiziționa imobilul descris in adresa sus-mentionata.

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

PREȘEDINTE CA

BUNESCU ALEXANDRU RAZP'AN

S   «dai: StL Calea Vtaiim IM-15S

Oadfc M inistntira. Sector3, București

Puuet de lucra: B-nl H rgetidenllar nr. 5. Sector 3, București

^^SALUBRITATE

ȘlMSZJ»BBttS3


Sediul Sedai: Calea Vtan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/2L06.2017

email: saiubritate.s3@vahoo.com    email: salubrftates3.runos@gmail.com

Către,Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Urmare a adresei dvs. cu nr. 744/20.01.2020 înregistrată la sediul societății noastre cu nr196/20.01.2020, prin care ne informați cu privire la oferta dvs. de vanzare imobil teren in suprafața de 25.000 mp situat in Glina sat Catelu pe strada Industriei nr. 22 județ Ilfov, vă informăm faptul că societatea noastră nu dorește să achiziționeze acest imobil..

Cu deosebită considerație,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


SMART CITY IN VEST S3S.RX. țsaay-Mr. £32^3-

ziua


Smart CityInvestS3 SRL

CU.L.RO 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul 3, sectar 3, București

Către: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Având în vedere adresa transmisă de dumneavoastră cu w. 744/20.01.2020 și înregistrată la sediul societății Smart City Invest S3 cu numărul 0256/23.01.2020, vă

Vă mulțumim!

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471189 E-matl: office@activesector3.ro www.actives3.ro

CĂTRE.

Algorithm Construcții S3 S.R.L


Subscrisa, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul în București, strada Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, cu adresa de corespondenta in str. Chiciurei, nr. București, str. Chiciurei, nr. 39-45, sectorul 3, e-mail: ofGce@activesector3.ro, telefon: 0374471189, înregistată la Oficul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, cod fiscal RO 31012790, reprezentata legal de către domnul Corbuleanu Florentin, având funcția de Președinte Consiliu Administrație, in urma solicitării dumneavoastră înregistrata sub nr. 73/20.01.2020, va transmitem următoarea:

OFERTA DE PREȚ

Prețul pentru imobilului constituit din teren in suprafața de aproximativ 25.000 metri patrati, situat in Orașul Glina, satul Catelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, este de 36,52 Euro/mp, conducând la o valoare estimata a vanzarea a imobilului de 913.000 Euro, la care se adauga preturile plătite de către Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru proiectare, avizare si autorizare obiectiv/investitie.

Menționam faptul ca prețul final se va stabili corespunzător suprafeței exacte vândute, după efectuarea măsurătorilor cadastrale in vederea dezmembrării lotului/terenului supus vanzarii, respectiv după stabilirea costurilor pentru proiectare, avizare si autorizare obiectiv/investitie aferente.CartHat n 09304005*2 dn OM3JOU


Către

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Referitor

ADRESĂ NR. 744/20.01.2020


Ca urmare a adresei dumneavoastră înregistrată cu nr. 744/20.01.2020, vă informăm că societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alerandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, va infomam ca suntem interesați de cumpărarea imobilului constituit din teren în suprafață de 25.000 mp, situat în Orașul Glina, satul Cățelu, Str. Industriei nr. 22, Județul I^ov și vă solicităm sa ne transmiteți o ofertă de preț.

Cu deosebita considerație,


Bd. Basarabia, nr 255, Corp CI, Sector 3


București, Remania

E-maii: officggacs3.ro

Web-www.acs3.ro


DareFbcale:

OF 37714360

RC‘40/8631/2017

ÎBAN HO32BTRLRONCRTO414912TO1

Banca Transilvania


Datele dumr ivaattriperti^le surt preluoete de < prfthm Construcții S3 h conformitate cu Regulamentul UniunH Europene 679/2016 scopii îndeplinirii at uți r leg»*®- Datele pot fi tfeztâtfte unor ten* lh treze unui temei lesei WHat W puteți exerciți drepturile prevăzute to Regulamentul UE679/2D16, prtntr-n cerere scrisă, senrnMS p datată treramisi pe adresa Algorithm Construcții 53.


ACT DE ALIPIRESubscrisa, Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Cal. Vitan nr. 242, parter, camera 6, cu număr de ondine în Registrul Comerțului J40/14752/13.12.2012, cod unic de înregistrare 31012790, prin reprezentant legal Președinte al Consiliului de Administrație. CORBULEANU FLORENTIN, cetatean roman, domiciliat in Mun. București,                                  , Sector posesor al CI seria . nr.

, emisa de i Sector CNP                 , în calitate de proprietara a

următoarele suprafețe de teren intravilan:

 • 1.  Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 6.700 mp din acte și 6.668 mp din măsurătorile cadastrale, situat în Loc. Glina, Tarla 8/1, Parcela 1, Jud. Ilfov, imobil avand număr cadastral 51388, intabulat in Cartea Funciara nr. 51388 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332401/14.11.2018 emisa de OCPI Ilfov-BCPI Buftea;

 • 2.  Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 8.200 mp din acte și 8.188 mp din măsurătorile cadastrale, situat în Loc. Glina, Tarla 8/1, Parcela 1, Jud. Ilfov, imobil avand număr cadastral 51476, intabulat in Cartea Funciara nr. 51476 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332431/14.11.2018 emisa de OCPI Ilfov-BCPI Buftea;

 • 3.  Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 7.000 mp din acte și 6.990 mp din măsurătorile cadastrale, situat în Loc. Glina, Tarla 8/1, Parcela 5, Jud. Ilfov, imobil avand număr cadastral 52645, intabulat in Cartea Funciara nr. 52645 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332443/14.11.2018 emisa de OCPI Ilfov-BCPI Buftea;

 • 4.  Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 6.700 mp din acte și 6.690 mp din măsurătorile cadastrale, situat în Loc. (Bina, Tarla 8/1, Parcela 5, Jud. Ilfov, imobil avand număr cadastral 52646, intabulat in Cartea Funciara nr. 52646 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332392/14.11.2018 emisa de OCPI Ilfov-BCPI Buftea;

 • 5.  Terenui intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 8,000 mp din acte și 7.988 mp din măsurătorile cadastrale, situat în Loc. Glina, Tarla 8/1, Parcela 5, Jud, Ilfov, imobil avand număr cadastral 52647, intabulat in Cartea Funciara nr. 52647 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332381/14.11.2018 emisa de OCPI Ilfov-BCPI Buftea;

6- Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 2.500 mp, situat în Loc. Glina, Tarla 8/1, Parcela 4, Jud. Ilfov, imobil avand număr cadastral 52649, intabulat in Cartea Funciara nr. 52649 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332393/14.11.2018 emisa de OCPI Ilfov-BCPI Buftea;

 • 7.  Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 5.000 mp, situat în Loc. Glina, Tarla 8/1, Parcela 3, Jud. Ilfov, imobil avand număr cadastral 55616, intabulat in Cartea Funciara nr. 55616 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332451/14.11.2018 emisa de OCPIIlfov-BCPI Buftea;

 • 8.  Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 4.700 mp, situat în Loc. Glina, Tarla 8/1, Parcela 2, Jud. Ilfov, imobil avand număr cadastral 55620, intabulat in Cartea Funciara nr. 55620 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332364/14.11.2018 emisa de OCPI Hfov-BCPI Buftea;


 • 9. Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 4.400 mțydlffăc și 4.394 mp din măsurătorile cadastrale, situat în Loc. Glina, Tarla 8/1, Parceld Ilfov, imobil avand număr cadastral 55628, intabulat in Cartea Funciara nr. 5 localității Glina, Jud. Ilfov, în baza încheierii de intabulare nr. 332365/14.11.201 de OCPI Ilfov-BCPI Buftea;

 • 10. Terenul intravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 7.835 mp, s Loc. Glina, Tarla 8/1, Parcela 5, Lot 1, Jud. Ilfov, imobil avand număr cadastral intabulat in Cartea Funciara nr. 55632 a localității Glina, Jud. Ilfov, în baza închelertrcte intabulare nr. 332334/14.11.2018 emisa de OCPI Ilfov~BCPI Buftea;


Dobândite de către subscrisa, Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, prin cumpărare, în baza Contractului de vânzare autentificat sub nr. 2961/07.11.2018, Contractului de vânzare autentificat sub nr.  2962/07.11.2018,  Contractului  de vânzare autentificat sub nr.

2963/07.11.2018, Contractului de vânzare autentificat sub nr. 2964/07.11.2018, Contractului de vânzare autentificat sub nr.  2965/07.11.2018,  Contractului  de  vânzare autentificat sub nr.

2966/07.11.2018, Contractului de vânzare autentificat sub nr. 2967/07.11.2018 și Contractului de vânzare autentificat sub nr. 2968/07.11.2018, toate de notar public Diaconescu Remus-Ștefan din București.

Am hotărât alipirea celor 10 (zece) suprafețe de teren într-un singur Imobil, respectiv:

Terenul intravilan în suprafață măsurată de 60.953 mp. situat în Loc. Glina, Jud. Ilfov. având număr cadastral 55736..

Totododată, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații următoarele:

 • - terenurile care fac obiectul acestui act de alipire sunt în proprietatea subscrisei exclusiv, nu au fost înstrăinate, nu sunt sechestrate, inchiriate, arendate, grevate de sarcini, servituți și urmăriri de orice natură, și nu s-au constituit alte drepturi reale în favoarea altor persoane, conform Extraselor de carte funciară pentru autentificare nr. 103934/09.04.2019, nr. 103941/09.04.2019, nr. 103950/09.04.2019, nr. 103968/09.04.2019, nr. 103986/09.04.2019, nr. 103959/09.04.2019, nr. 103991/09.04.2019, nr. 103982/09.04.2019, nr. 103974/09.04.2019 si nr. 104000/09.04.2019, eliberate de BPCI Buftea-OCPI Ilfov, nu sunt clasate ca monumente istorice, ansambluri sau situri arheologice, nu fee obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale și nu a fost scoase din circuitul civil.

 • - impozitele și taxele datorate către stat achitate sunt achitate la zi, așa cum rezultă și din Certificatul de atestare fiscala nr. 723/09.04.2019 eliberat de Comuna Glina, Jud. Ilfov - Biroul Taxe și Impozite.

 • - terenurile nu sunt racordate la serviciile de utilități publice.

- terenurile nu sunt aduse ca aport la capitalul/patrimoniul vreunei societăți comerciale, asociații, fundații, persoane fizice autorizate, etc.

în vederea încheierii prezentului act de alipire Primăria Comunei Glina, Jud Ilfov a emis Certificatul de urbanism nr. 93 din data de 14.03.2019.

Documentația cadastrală în vederea alipirii terenurilor a fost întocmită de Inspector Florin Cătălin Vișan, persoană fizică autorizată de ANCPI să execute lucrări de cadastru, geodezie si cartografie, documentație înregistrata la OCPI Ilfov - BCPI Buftea sub nr. 79558/20.03.2019.

Tehnoredactat si autentificat la Sediul Biroului Individual Notarial Chelaru Ana-Luisa intr-un exemplar original si 5 duplicate din care exemplarul original si un duplicat se pastreaza in arhiva biroului notarial, un duplicat pentru OCPI Ilfov - BCPI Buftea, iar 3 duplicate s-au eliberat pârtii.

PROPRIETARA,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL prin reprezentant legal Președinte al Consiliului de Administrație, CORBULEANU FLORENTIN


IA

EA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI OU INDIVIDUAL NOTARIAL

LARU ANA-LUISA

Licența de funcționare nr. 316/3391/10.10.2014 Str. Mihai Eminescu, Nr 102-104, Parter stânga, București, Sector 2

Tel/fax: 0212110424

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 200 Anul 2019 luna Aprilie ziua 17

în fața mea, CHELARU ANA-LUISA, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:

- CORBULEANU FLORENTIN, cetatean roman, domiciliat in Mun. București,

Sector identificat cu CI seria nr.                   , emisa de SPCEP

Sector CNP .               . in calitate de reprezentant legal, Președinte al Consiliului de

Administrație al Societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

In temeiul art. 12 lit. B din Legea notarilor publici și activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a încasat onorariul de 500 lei + 95 lei TVA cu OP în baza FF BIR 0678/17.04.2019.

S-a incasat taxa ANCPI de 60 lei cu chitanța nr. 1702009/17.04.2019.

NOTAR PUBLIC, CHELARU ANA-LUISA L.S

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN 5 EXEMPLARE, DE CHELARU ANA-LUISA, NOTAR PUBLIC, ASTĂZI, DATA AUTENITIFICĂRII ACTULUI SI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ILFOV

! Nr. cerere

r 410725

Ziua

;     20      j

Luna

i 12

Anul

!    2019 i

..___ ___Cod verificare___ _

100077885648


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea

XANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

{SRMJW                   PENTRU INFORMARE

HiumviniotiH mia

Carte Funciară Nr. 55736 Glina

A. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Glina,

ud. Ilfov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații I Referințe

Al

55736

Din acte: 61.035 Măsurată: 60.953

Teren neimprejmuit; neimprejmuit

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

114753 / 18/04/2019

Act Notarial nr. 200, din 17/04/2019 emis de Chelaru Ana Luisa;

Bl

Se infiinteaza cf. 55736 a imobilului cu nr. cad. 55736/Glina ca urmare a alipirii următoarelor 10 imobile:

 • — nr.cad.51388\cf.51388;

 • — nr,cad.51476\cf.51476;

 • — nr.cad,52645\cf.52645;

 • — nr.cad.52646\cf.52646;

 • — nr.cad.52647\cf.52647;

 • — nr.cad.52649\cf .52649;

 • — nr.cad.55620\cf .55620;

 • — nr.cad.55616\cf,55616;

 • — nr.cad.55628\cf.55628;

 • — nr.cad.55632\cf.55632;

Al

Act Notarial nr. 2964, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 51388/Clina, inscrisa prin încheierea nr. 332401 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCPI ILFOV;

B3

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale    :

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un singur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 51388/Glina, inscrisaprin încheierea nr, 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2966, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan; Act Notarial nr. 2883, din 29/10/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 51476/Glina, inscrisa prin încheierea nr. 332431 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCPI ILFOV;

B5

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un singur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 51476/Glina, inscrisa prin încheierea nr. 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2967, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 52645/Glina, înscrisa prin încheierea nr. 332443 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCP1 ILFOV;

B7

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un sinqur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 52645/Giina, înscrisa prin încheierea nr. 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2963, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 52646/Glina, înscrisa prin încheierea nr. 332392 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCPI ILFOV;

B9

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale    :

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un sinqur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 52646/GIina, inscrisa prin incheierea nr. 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2962, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 52647/Glina, inscrisa prin încheierea nr. 332381 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCPI ILFOV;

Bll

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale    :

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un sinqur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 52647/Glina, inscrisa prin incheierea nr. 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2963, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 52649/G/ina, inscrisa prin incheierea nr. 332393 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCPI ILFOV;

813

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale    :

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un sinqur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 52649/Giina, inscrisa prin incheierea nr. 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2961, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 55620/Glina, inscrisa prin încheierea nr. 332364 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCPI ILFOV;

B15

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un sinqur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 55620/Glina, inscrisa prin incheierea nr. 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2968, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 55616/Glina, inscrisa prin incheierea nr. 332451 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCPI ILFOV;

B17

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 ntr-un sinqur imobil cu număr cadastral :55736

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

|    OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 55616/Glina, înscrisa prin încheierea nr. 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2961, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 55628/Glina, înscrisa prin incheierea nr. 332365 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de 0CP1 ILFOV;

B19

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale    :

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un sinqur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 55628/Glina, inscrisa prin Încheierea nr. 95905 din 03/04/2019;

Act Notarial nr. 2965, din 07/11/2018 emis de Diaconescu Remus Ștefan;

B20

intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 55632/Giina, înscrisa prin incheierea nr. 332334 din 14/11/2018;

Act Administrativ nr. 79558, din 20/03/2019 emis de OCPI ILFOV;

B21

se noteaza recepția propunerii de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale    :

51388,51476,52645,52646,52647,52649,55616,55620,55628,55632 intr-un sinqur imobil cu număr cadastral :55736

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 55632/Glina, inscrisa prin încheierea nr. 95905 din 03/04/2019;


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

55736

Din acte: 61.035

Masurata: 60.953

neimprejmuit

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

27.528

4

5

21.268

7

8

20.81

10

11

16.22


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

30.664

5

6

40.454

8

9

15.042

11

12

28.465


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

37.687

6

7

17.293

9

10

14.437

12

13

4.447


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vifan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

Din acte:

61.035 Masurata:

60.953

8/1

1,2,3,4,5

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

început

Sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

13

14

27.55

14

15

34.884

15

16

30.291

16

17

19.0

17

18

11.461

18

19

8.473

19

20

8.797

20

21

15.377

21

22

11.879

22

23

6.599

23

24

24.326

24

25

9.244

25

26

23.518

26

27

31.596

27

28

37.325

28

29

10.2

29

30

28.058

30

31

26.482

31

32

18.066

32

33

12.25

33

34

9.372

34

35

15.292

35

36

5.363

36

37

25.735

37

38

33.29

38

39

40.772

39

40

1.917

40

41

19.71

41

42

38.358

42

43

31.209

43

44

38.315

44

45

226.078

45

1

5.179

** Lungim

le segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo

70 șl sunt rotunjite

a 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.108980/20-12-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 06-01-2020

Data eliberării,

J~J


Asistent Registrator,

PETRUTA VIORICA CAPLAN

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Petruta -Viorica Caplan


Digitally signed by Petruta-Viorica Caplan Date: 2020.01.06 13:33:29 +02'00’


ROMANIA PRIMĂRIA GLINA Jud. ILFOV „ Nr.13005/


CERTIFICAT DE NOMENCLATURĂ

NR.67

în urma cererii înregistrate la Primăria Giina cu nr de mai sus, de către ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3, cu sediul în BUCUREȘTI

SE CERTIFICĂ

Pentru imobilul, teren, identificat cu număr cadastral NC 55736 - T 8/1, P 1,2, 3,4, 5 situate în Com.GLINA, sat CATELU

URMĂTOARELE:

Imobilul identificat mai sus, proprietar: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 are adresa

Str. INDUSTRIILOR nr.22 Comuna GLINA, Sat CATELU cod 077105

SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ Jl

E-MAIL guvern an tacerporativa@p ri m ariej. no

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 30952/28.01.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării către Algorithm Construcții S3 SRL a imobilului constituit din teren în suprafață de aproximativ 25.000 mp, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1225/28.01.2020 a societățiilor Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.30706/28.01.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......X.. de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de . ..... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......vL...

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul'^2?^/!t.. de pe>ț suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordiuare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea dc-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinarc/extraofdinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

»

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-1OAN