Hotărârea nr. 169/2020

HCLS3 nr.169 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.piimarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019

și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 357796/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 356946/19.05.2020 al Serviciului Corp Control Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 1344/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL, înregistrată cu nr. 356750/CP/l 9.05.2020;

 • - Adresa nr. 356963/19.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 alin. (1) și 194 alin.(l) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • - HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic sau majoritar;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. d), g) și h), art. 16 lit. e) și art. 20.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndepinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2019.prezentei hotărâri.


Cțjntrasemnfează pentru legalitate

Secretar general Marius Mi hă iță

NR. 169

DIN 27.05.2020

1

esteflizu/;

C

Mari Contribuabil! care depun bilanțul la București

S1002 A1.0.0 07.05.2020 Tip situație financiară: BL

D

Sucursala

I* An C Semestru

Anul 2019

D

GIE - grupuri de Interes economic

[2

Activ net mal mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control

2S3.000.000

Entitatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

«e

O

Județ

Sector

Localitate

{București                                              |

Sector 3

București

43

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

jBLD. BASARABIA                                                  j

256        1

1

...

L.___________

Număr din registrul comerțului

Cod unic de înregistrare

3 7 7 1 4 3 6 0

J4CWS65Î/2017

Forme de proprietate


35-Soctead cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN}

4120 Uicrjrl de construcții a cBdlrlior rezidențiala l nerezidențteh


Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEhfl

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale jl nerezidențiale

Situații financiare anuale

C Raportări anuala


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Indicatori

Capitaiuri-total

285.069.183

Capital subscris

283.000.000


Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

1.764398]

____—.


P interes publit ______ j

Entități mici       j

[C~ Mkrcenth^            "J

Entități de

[h*! Entan*

pubNc

jj

[—i Eenfle rare au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

>—‘ «nul ralendartrtk.cf.arL 27din LețcaaxitaWitdț/înr.&Z/W)

0 2persoanefeJurtdiceaflateînBdiWare,poo*#fegff

r—i 3.subuniuțllet1escbiseinRomaniadesocieUprezldente in state

1—* aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.123019 de către entltă din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMO !> ILIZATE

iie de interes public si de entitățile prevăzute la pct9 alin.(4) I, cu modificările și completările ulterioare, al căror

Numele si prenumele

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE O


Formular V,Entitatea are obligație legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(â DA |C NU

Entitatea a optat voluntar pentru ariditatea situațiilor financiare anuale?

C DA (î NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/Denumire firma de atidft INTERSCOPESHL


Nr.de înregistrare In Registrul ASPAAS 1004/2010


CIF/CU)

1

6

T

6{8

3Z


____JXț^Q.. L?

-H tfe 3 ftS JG3 '/&, 05.MHA

BILANȚ ia data de 31.12.2019

Cod 10

zw—A'

ujr           p /

^cupt^cjx

FIO - pag. 1

-lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nrjrd. din col.B)

Hud. OMfP nr378U 3019

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

2

A. ACTIVE [MOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

0

0

2.CheituieiHe de dezvoltare (ct203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare $1 alte imobilizări necorporale (ct, 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

8.276

11.926

4. Fond comercial (CL2G71-2807)

04

04

5.Actlve necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd,01 ta 06)

07

07

8276

11.926

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

23.116.695

33.477.791

2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

38.144.266

29.717251

3. Alte instalații, utilaje șl mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

87.318

95260

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. imobilizări corporale in cura de execuție (ct. 231-2931)

12

12

64.625.863

136.659282

6Jnvestirii Imobiliare In curs de execuție (ct 235-2935)

13

13

7 Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216-2816-2916)

14

14

8<Active biologice productive (ct217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

135.132

221.471

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

126.109.274

200.171.055

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate sl fa entitatile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate s! entităților controlate in comun (ct 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri Imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675 +- 2676' + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 +17 + 24) B. ACTIVE CIRCULANTE

25

25

126.117.550

200.182.981

1. STOCURI

1

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 -3951- 3958 - 398)

26

26

4.470.621

5.095362

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite șl mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348’ + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

1.434.611

4. Avansuri (ct. 4091 4901)

29

29

1.023.590

6.691.100

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

30

5.494.211

13221.073

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mal mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418 4902-491)

31

31

3.388.816

17.306.917

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495')

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitățile controlate In comun (ct 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 04428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

39

34

18.144.788

2.088.460

5. Capital subscris șl nevărsat (ct 456 - 495*)

35

35

50.000.000

69310.000

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

3Sa (301)

TOTAL (rd. 31 la35 +35a)

37

36

71533.604

89205377

III. INVESTIT!! PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct 501 - 591)

38

37

2. Aîte Investiții pe termen scurt

(ct 505 + 506 + 507 + din ct. 508-595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+ 38)

'46

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNC fdln ct. 508+cî. 5112 + 512 + 531 +532 + 541+ 542)

41

40

4426.340

19.539.682

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36+39 + 40}

41

81454.155

121.966.132

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

73

42

206.913

288.140

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471')

4A

43

206.913

288,14o|

Sume de reluat Intr-o perioada mal mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

r

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA IAN

‘ ' 7

1

n j

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

1!

45

j 2. Sume datorate Instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624+ 1625 + 1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)

4?

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4.164.416

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

807.663

4.588.711

5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

/<77

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

ÎS-

o1

ir . , ! i

r

FIO - pag. 3

...

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale $1 datoriile privind asigurările sociale (ct. 1523 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421+423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447***+4481 +455 + 456***+457 + 4581 +462 + 4661+473***+509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

2.088.285

2.207315

TOTAL (re. 45 ta 52)

54

53

2.895.948

î 0.960.442

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

78,765.120

111293830

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

204.882.670

311-476JB11

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)

60

59

21.846.239

21.402231

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 +1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (Ct 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, Inclusiv datoriile fiscale țl datoriile privind asigurările sociale (et. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

138

5.005.397

TOTAL (rd. 56 la 63)

65

64

21.846.377

26.407.628

K. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatiior (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 + 1513 +1514 +1518)

68

67

TOTAL (fd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate In avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la ciiențl (ct 478)(rd.76+77)

76

75

i*/

M  \

Wi \ ■ i

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

1 z    M- ■

i         Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478 )

78

77

\ 9\ vM

\

-

Fond comercial negativ (ct2075)

79

78

no/W

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

133.000.001)|

213.190.000

FIO -pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

50.000.000

69.810.000

3. Patrimoniul regie! (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoitare (ct 1018)

84

83

SJtlte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

183.000.000

283.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 106î)

89

88

26.168

194.743

2. Rezerve statutare sau contractuale (a. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct 1068)

9!

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

26.168

194.743

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)      SOLD C (ct. 117)

96

95

278817

SOLD D(ct 117)

97

96

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

98

97

36.293

1.764.398

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

26.16E

168.575

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

183.036.293

285.069.183

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+W2) (nL25+41+42-53-64-(ă8‘7£)

104

103

183.036.293

285.069.183


Suma de control FIO: 42&Z752584/8S3J33i2g6i

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ate conturilor respective.


 • 1) Sumele Înscrise ia acest dnd fl preluate din contul 2675 la 2679 reptezintă creanțele e rente

- contractefar de leasing financiar fi altor contracte asimilate, precum fi alte creanțe ImobUaate. scadente Intr-o perloadâ mal mică de 12 kml

 • 2) Se va ccmpleiz de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor pubSce șî a! ministrului delegat pentru buget nr. 668/2074 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea fi actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată c statului ;f a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările țt completările ulterioare


ADMINISTRATOR,

INTOCM8T,


WS3 Mi, Ifâ/ĂWăMĂO

F20 - pag. 1


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

/♦ZI——LV

la data de 31.12.2019

d 20

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nud. din coLB)

Nnrd. OMFP nr37S1/ 2019

Nr. rd.

Exercițiulfinanciar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd.02+03-04+06)

01

01

2.786.297

47.091358

Prod ucțfa vândută (ct.7O1 +702+703+704+705+706+708)

02

02

2.786297

34.211.724

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

12380.134

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

04

—Venituri din dobânzi înregistrate deentitățile radiate dir+Rcgistrul general

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției tn curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

397383

SoldD

07

06

0

3. Venituri din producția de Imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

08

09

48.598209

71332.729

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de Investiții imobiliare (ct. 725)

W

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(Ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct751 +758+7815)

12

t î'X

16389.405

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-d i n ca re, venituri din fondul comercial negativ (cL7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

5 î.384.506

135.411375

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ți materialele consumabile (ct601 +602)

16

17

21.415267

39.433.423

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

938.089

507265

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ți apă)(ct.605)

18

19

136.999

352.876

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

12.169292

Reduceri comerciale primite (ct 609)

20

21

2.700

37.644

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

9.196.749

20287.524

a) Salarii ți indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

8.966361

19308.749

b) Cheltuieli cu asigurările $1 protecția socială (ct.645+646)

23

24

230388

478.775

10j) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25

1.910.168

6.419379

a.1) Cheltuirii (ct6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

1.910.168

6.419379

a2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

975.769

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (0.654+6814 + din rt.6818)

28

29

975.769

b2) Venituri (ct.754+7814 + din rt.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

17.697255

53.041.298

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

17.577.29C

36.966.912

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămlnte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate Tn baza unor acte normative speclalefct. 635 + 6586*)

32

33

118.020

1251.633

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct 655)

34

35

115. Cheltuieli privind calamitățile șl alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (0.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

1.945

14322.753

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40*41)

37

39

-Cheltuieli (0.6812)

38

40

- Venituri (ct7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 ia 20-21+22+25+28+31+ 39)

40

42

51291327

133.149.182

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE-

- Profit (rd. 16-42)

41

43 ;

92.679

2262393

- Pierdere (rd. 42 -16)

42

•44

0

0

12. Venituri din interese de participare țct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

25.641

182

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (O.762+764+765+767+768+7615)

48

i Jj

4598

26.702

- din care, venituri din alte Imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)

50

52

30.239

26384

16. Ajustări de valoare privind Imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (0.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (0.666)

■’

56

- din care, cheltuielile In relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)         _

56

58

1431

12.411

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (nd. 53+56+58)

- . ....                                                                         X                                       t

57

59

1.431

12411

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):          / V fe'SăX’

- Profit (rd. 52-59)                            j |J

60

28308

14.473

- Pierdere (rd. 59 - 52)                        Vl+K               j

----—---------------.------‘—„-----------------------\y.<   ------ <+? , £

f 59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

51.414.745

135.438.459

CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59)

61

63

51293258

133.161.593

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

1213187

2276.866

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

85.194

512.468

21. Impozitul specific unor activități (ct695)

65

67

22. Alte Impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64- 65 - 66-67 - 68)

67

36293

1.764.398

- Pierdere (rd. 65 + 66+67+68-64)

68

70

0

0

Suma de control F20: 1280165832/8976461641

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781 /2019)- se cuprind țl drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din ruinul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii', analitic „Colaboratori persoane fizice'.

La rândul 32 (cf.OMFP 378172019)- In contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative speciale' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri ți contribuții datorate th baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru exercițiul financiar Încheiat la 31 decembrie 2019

(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

NOTA 13: INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE

Natura tranzacțiilor cu părțile afiliate

Nume societate (inclusiv forma juridică)

Natura relației

Tip tranzacții

Algorithm Residential S3 SRL

Societatea mama

comerciala

OPS3 Ordine si Protecție SRL

Societate afiliata

comerciala

Administrare Active Sector 3 SRL

Societate afiliata

comerciala

Internet si Tehnologie S3 SRL

Societate afiliata

comerciala

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Societate afiliata

comerciala

Investirii Spatii Verzi S3 SRL

Societate afiliata

comerciala

AS3- Administrare Străzi SRL

Societate afiliata

comerciala

SMART CITY INVEST S3 S.RL.

Societate afiliata

comerciala

Delta ACM SA

Societate afiliata

comerciala

DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -ACTIVITATE ECONOMICA

Societate afiliata

comerciala

La 31 decembrie 2019 si 2018 situația soldurilor si a tranzacțiilor cu părțile afiliate se prezintă astfel:

Vanzari de bunuri si servicii

Sold la 31 decembrie

Tranzacții in anul încheiat la data de 31 decembrie

2019

2018

2019

2018

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

8.815.942

1.981.350

13.657.808

1.665.000

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

4.234.527

167.790

20.254.795

141.000

SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

SRL

289.053

55.442

5.349.231

46.590

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

17.826

195.867

5.399.227

164.954

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

-

177.950

597.493

149.538

SMART CITY INVEST S3 S.RL.

119.656

316.189

-

Delta ACM SA

3.273.008

275.807

2.518.656

231.771

16.750.012

2,854.206

48.093399

2.854206


RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019
Statutul Societății si activitatea in exercițiul financiar

SC Algorithm Construcții S3 SRL („Societatea”) a fost infiintata la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu răspundere limitata avand sediul social in București, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, clădire administrativa, birou 5, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/8651/2017, avand cod unic de Înregistrare 37714360.

La data acestor situații financiare Societatea desfasoara in principal lucrări de consolidare si reabilitare a Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, București, in scopul pregătirii acesteia pentru lucrări cu caracter edilidar-cultural, precum si alte lucrări de construcții si inchiriere de utilaje tehnologice in beneficiul unor companii afiliate.

BILANȚ

Active imobilizate Active curente Capitaluri proprii

Datorii

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Profit din exploatare Alte venituri Alte cheltuieli

Profit înainte de impozitare Impozit pe profit

Profit net


31.12.2018

31.12.2019

126.117.550

200.182.981

81.661.068

122.254.272

183.036.293

285.069.183

24.742.325 #

37.368.070

2018

2019

51.384.506

135.411.575

(51.291,827)

(133.149.182)

92.679

2.262.393

30.239

26.884

_________(1.431)

(12.411)

121.487

2.276.866

(85.194)

(512.468)

_______36.293    _

1.764.398


Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 2S6, Corp CI, Sector 3

București, Romania

E-mail: pfficepacs3.ro

Web: www.aa3.ro


Date Fiscale:

OF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT04149127O1

Banca Transilvania


Datele dumr ivoastrS personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terți tn baza unul temei legal Justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2O16, prlntr-o cerere scrisă, semnată șl datată transmisa pe adresa Algorithm Construcții S3.

La Întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP10/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Principalii indicatori de performanta financiari ai societarii se prezintă astfel:

Denumire indicator

Formula de calcul

2018

2019

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente

active curente/datorii curente

3,29

3,77

Indicatorul lichidității imediate

(active curente-stocuri)/datorii curente

3,07

3,36

Indicatori de performanta

Viteza de rotatie a stocurilor

Costul vanzariior/stoc mediu

6,97 ori

5.57 ori

Nr zile de stocare

stoc mediu*365/costul vânzărilor

52,40 zile

65.49 zile

Rata profitului operațional

profit din exploatare/venituri din exploatare

0.18%

2,00%

Rata profitului net

profit net/venituri totale

0.07%

1.00%

Gradul de utilizare a capitalului social

Active totale/Capital social

1,14

1,14

Rata de imobilizare

Active imobilizate/Active totale

0,61

0,62

Fata de anul trecut indicatorii de lichiditate s-au menținut relativ constând, in timp ce indicatorii de performanta au înregistrat îmbunătățiri semnificative.

Profitul in suma de 1.764.398 RON va fi distribuit la rezultat reportat.

Inventarierea s-a realizat la sfârșitul anului, in procesul verbal de inventariere a fost cuprins întreg patrimoniu, iar rezultatele inventarierii au fost înregistrate in contabilitate.

Dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleași domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rata a profitului


Date Fiscale:

C1F 37714360

RC140/8651/2017

ISAN RO32BTRIRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorlthm Construcții S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți In baza unul temei legal Justificat Vă puteți exercite drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2O16, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Algorlthm Construcții S3.

Alte informații relevante eu privire la exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019:

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele perioadei de raportare.

Conducerea Societății a asigurat realizarea obligațiilor privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilității in conformitate cu regulile legale in vigoare.

Astfel, bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia si a anexelor sale.

înregistrările in contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative, cu respectarea principiilor contabilității si a regulilor si metodelor contabile prevăzute de reglementările in vigoare.

Posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate in contabilitate, puse de acord cu situația reala a patrimoniului, stabilita in urma inventarierii.

Societatea nu are credite sau împrumuturi bancare, nici creanțe sau datorii prescrise.

Societatea nu are deschise sucursale in Romania sau in afara României.

Controlul intern

Controlul intern al Societarii vizeaza asigurarea;


e e o t e ©


conformității cu legislația in vigoare;

aplicării deciziilor luate de conducerea societarii;

bunei funcționari a activității interne a societarii;

fiabilității informațiilor financiare;

eficacității operațiunilor societarii;

utilizării eficiente a resurselor;

prevenirii si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele stabilite de societate*^

Evenimente ulterioare

Ulterior datei bilanțului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidențial care a instituit stare de urgenta pentru 30 de zile pe teritoriul României in contextul pandemiei COVID-19. Ulterior aceasta a fost prelungita pana la data de 15 mai 2020.

Algorithm Construcții 53

8d. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania

E-mafi; Office^» acs3.ro

Web: www.acs3.rc


Date Fbcate;

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLR0NCRT0414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții 53 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baia unui temei legal Justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2O16, prinț r-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții 53.In acest context, au existat analize interne cu privire la consecințele acestei stări de urgenta asupra activitatii si in legătură cu acest aspect, conducerea Societarii aduce la cunoștința utilizatorilor situațiilor financire următoarele:

 • -  Estimam ca Societatea isi poate derula operațiunile cu o ușoara scădere fata de nivelul anului 2019 si dispune de resursele necesare pentru desfășurarea activitatii inclusiv pe perioada stării de urgenta. După terminarea acestei stări de urgenta activitatea companiei va reveni la normal in mod gradual ținând cont de recomandările făcute de autoritatile abilitate.

 • -  Pot aparea anumite scăderi ale activitatii in contextul unor masuri temporare mai restrictive decât in prezent pentru siguranța sanitara a populației.

 • -  Iii ceea ce privește masurile pentru protecția personalului, Societatea a dispus de următoarele: respectarea masurilor dispuse de autoritatile publice din Remania, telemunca (acolo unde este posibil), asigurarea echipamentelor de protecție pentru angajați in conformitate cu situația de pandemie.

Consideram ca sectorul construcțiilor este un sector in care activitatea nu va Înregistra scăderi semnificative si de durata. Societatea menține constant comunicarea cu clientii si furnizorii sai si va face planuri suplimentare de adaptare in cazuri extreme.

La data aprobării situațiilor financiare conducerea Societarii nu estimează scăderi drastice in operațiunile curente; la acesta data nu sunt așteptate anularea contractelor in vigoare cu furnizorii si colaboratorii sai.

De asemnea, la data aprobării situațiilor financiare conducerea Societarii nu are in vedere o restructurare a activitatii.

Managementul Riscului
Riscul de piața

Riscul de piața este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al modificărilor in preturile pieței. Activele financiare disponibile pentru vanzare si activele financiare prezentate la valoarea justa prin intermediul contului de profit si pierdere deținute de către societate sunt susceptibile riscului prețului de piața ce rezulta din incertitudinea in preturile viitoare ale investițiilor. Riscul prețului de piața al societarii este controlat prin diversificarea portofoliului de investirii.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de piața. Veniturile si fluxurile de trezorerie operaționale ale societarii sunt in mod substanțial independente de modificările ratelor de piața ale dobânzilor, deoarece societatea nu are creanțe purtătoare de dobânzi semnificări ^Conducerea societarii monitorizează fluctuațiile ratei


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 tn scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterțl în baza unul temei legal Justificat. Vi puteți exercita drepturile prevăzute Tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată șl datată transmisă pe adresa Algortthm Construcții S3.


Riscul de credit

Riscul de creditare apar atunci când neindeplinirea obligațiilor uneia din părțile participante la o tranzacție care cantine active financiare, deținute la data bilanțului, duce la reducerea fluxului de numerar si echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun con intrarea semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca vânzările de produse si servicii sunt făcute către clienti cu o istorie adecvata a ereditarii si monitorizează in mod continuu vechimea creanțelor sale. Numerarul este tinut in instituții financiare de credit performante, societatea avand politici ce presupun limitarea expunerii sumei împrumutate de la oricare din instituțiile financiare.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci când scadentele activelor si datoriilor nu sunt in corespondenta. O potențiala situație de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate in aceeași măsură creste riscul unor pierderi. Societatea deține proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi menținerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar.

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificărilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci când tranzacțiile comerciale viitoare impreuna cu activele si datoriile recunoscute sunt denominate intr-o moneda, care nu este moneda utilizata de societate. Societatea este expusa riscului de schimb valutar care apare din variațiile unor valute, in principal USD si EUR.

Conducerea societarii monitorizează fluctuațiile ratelor de schimb in mod continuu si actioneaza in consecința.

Riscul de preț

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piața.

Mediulfiscal

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanțului. Sistemul fiscal din România este in curs de consolidare si in continua schimbare, putând exista interpretări diferite ale autoritarilor in legătura cu legislația fiscala, care pot da naștere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritățile statului descoperă încălcări ale prevederilor legale din România, acestea pot determina după caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerisa obligațiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorări de întârziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sancțiunile fiscale rezultate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plătit către Stat


Aigorfthm Construcții 53

Fiscale: 37714360 J40/8651/2017 rO32BTRLRONCRT0414912701


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romanța

E-mall: pfflceaacs3.ro

Web: www.acs3.ro

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Aigorfthm Construcții S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți îh baza unul temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/Z016, printr-o cerere scrisă, semnată ji datată transmisă pe adresa Aigorfthm Construcții 53.


Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitățile si dobânzile penalizatoare, in măsură in care este cazul.

Conducerea Societății

Conducerea societății este asigurata de Consiliul de Administrația format din: Dan Alexandru Cosocariu (Președinte) si Mircea Gabriel Marinescu, Daniela Dede, Florentina Doina Matache si Alexandru Gabriel Usurelu (Membri).

Obligațiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite si virate in termen.

Conducerea Societarii considera ca a înregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii către stat

Fata de cele de mai sus propunem descărcarea raportului administratorilor in totalitate si fara rezerve pentru mandatul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019.

PREȘEDINTE CA,Algcrittm Construcții SS

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Remania

E-mall: officeffittt3.ro

Web: www.ats3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

(BAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de AJgorithm Construcții 53 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 m scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terți fn baza unul temei legal Justificat VI puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE679/2O16, printr-o cerere scrisă, semnată $1 datată transmisă pe adresa Atgorithm Construcții 53.

"C'î              1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             “pag

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                            -lei —

1. Date privind rezultatul iregistrat

Hrjd.

OMFP

W370V 2019

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

1.764398

Unități cane au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

tl Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 ta 17 +18)

0*1

04

23.640273

2.094.765

21545.508

Furnizori restanți - total (rd.06 la 08)

05

05

23.640273

2.094.765

21545.508

- peste 30 de zile

06

06

2.168.426

2.021.794

146.632

- peste 90 de zile

07

07

21.471.847

72.971

21.398.876

- peste 1 an

08

08

Obltostli restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totai(rd.10 la î4)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

-alte datorii sociale

14

Î4

'V/Ș.

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

f *7

L 7

uS1 4-

Obligații restante fata de aiti creditori

16

16

z nL

j') '• "i

■ii

H 1

Impozite, contribuții si taxe neplatlte la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

\

)4

/□'/ 111 ĂY /        i

-contribuția aslgtsratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe nepfatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

________

III. Număr mediu de salariat!

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariat!

20

19

119

253

Numărul efectiv de salarfetl existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

192

322

IV. Redevențe pl£tit@ în cursul perioade! de raportare, subvenții încasate șl creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Bedevenț» plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

->

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

Redeveință petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

F30-pag. 2

Chirii plătite Tn cursul perioadei de raportare pentru terenuri T)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- Impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- Impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate In cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

39

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate le termenele prevăzute în contractele comerciale șl/sau în actele normative Tn vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V, Tichete acordate salariațllor

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariațllor

38

37

92.580

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariat»

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *•)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

| VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de Inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru Imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezîdente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale (ct4093), din care:

51

47

135.132

221.471

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

OM-O \ \

F30 - pag. 3

Imob’llzârf financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

15.991

16222

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51+52 + 53)

55

49

-acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezident!

57

51

- acțiuni si part! sociale emise de nerezidenti,dln care;

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe Imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

15.991

16222

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in Iei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct 267)

62

55

15.991

16222

- creanțe imobilizate In valută (din ct 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate jrnizorilor și alte conturi asimilate, in sume brute

(CL4091 +4092 + 411+413 + 418), din care:

64

57

4.124.889

24.957.564

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neaflilate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neaflliați nereztdenți $1 alte contur! asimilate, în sume brute în relație cu neafliiații nerezidențf (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

creanțe comerciale in relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șî pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiiiațl nerezldenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu aflliații nereztdenți (din ct. 4091 f din ct 4092 + din ct. 411 < din ct 413 r din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct 4091 + din ct 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul șl contur) asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

11.918

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul •totului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 ta 66)

69

61

18.119.180

2.040.541

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

94.586

368.742

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (0.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

18.024.594

i

1.671.799

- subvenții de incasat(ct.445)

■V

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statulul(ct,4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

/ Sf

1^-

iri!

Creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct 444 + din ct. 445 + din ct.

446 tdjn d-447 + din <*• 4482>____ ___I

78

70

\

v /S^ -----r~—.

! x^șșț

1 1

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd.72la74)

79

71

50220.604

69.857919

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatle (ct.453+456+4582)

80

72

50.000.00C

69.810.000

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice sl persoanele Juridice, altele decât creanțele in legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din CL473+4662)

81

73

220.604

27.148

-sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii șl nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

ț

20.771

Dobânzi de încasat (ct 5187) , din care:

83

75

- de ia nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de Ia nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.

4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct 501 + 505 + 506 + 507+din ct508), (rd.79 Da 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa In lei șl în valută (rd.85+86)

93

84

33.488

24.612

- în lei (ct. 5311)

94

85

33.488

24.426

-în valută (CL5314)

95

86

186

Conturi curente la bănci în lei $1 în valută (rd.6£+£C)

96

87

4.376.964

19.572219

-în iei (ct. 5121), din care:

97

88

4.376.521

19.571.747

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct 5124), din care

99

90

443

472

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci $1 acreditive, (kL93+94)

101

92

 • - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de i încasat în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

 • - sume în curs de decontare șl acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

103

93

94

”■■--------

=“““--------------------

Datorii (rd, 96 + 99 +102 +103 +106+ 108 +110+111 + 116+119 + 122+128)

104

95

24.470.800

37,368.070

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de Ia Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-miei

106

97

- în valută

107

98

/♦/

x \

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct, 162), (rd.100+101)

108

99

"          z

ii

' .• 'si i:

1

1

-îniei _______

109

100

iulJX____

F30 - pag.5

-în valută

Credite de la trezoreria statului sl dobânzile aferente {ct.

1626 + din Ct 1682)

110

111

101

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+1 OS)

112

103

- în lei sl exprimate in lei, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

138

5397

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dlenți șl alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

22382.516

30.155.358

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dlenți neaflliațl nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neaflliațll nerezidenți (din ct.4O1 + din ct. 403 + din ct.4O4 din ct 405 + din ct 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale in relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afli tați nerezidenți și alte conturi asimilate,în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

119

109a

009)

J

Datorii în legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

526.905

1.059.014|

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale $1 bugetul statului (ct. 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) țrd.112 la 115)

121

111

1361241

'                             ' 1

1.148301

- datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sociale (CL431 +437+4381) ___________ ______

-datorii fiscale In legătură cu bugetul steiului

(ct.436+441 +4423+4 ! 8+444+ : 16)

122

123

112

113

1.140.105

386213

847395

258368

 • - fonduri speciale - taxe sl varsamînte asimilate (ct.447)

4______ ___-____-r-

 • - alte datorii In legătură cu bugetul statului (ct.4481)

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                   ____ _____ ___ _____

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)

(din ct. 451), din care:

125

126

127

114

115

116

117

34.923

42.138

• cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

.. Zzp

__

țițj v*__

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

[i k.

W r.

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fcice

131

120

//j

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.jurîdice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

5.000.000

-decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații In participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii In legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât datoriile In legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) ________(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)____________

135

124

5.000.000

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsamînîe de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de ia clienți (ct 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

către nerezldenți

140

128a

(311)

/z

Dobânzi de plătit către nerezidențl (din cl. 4518 + din ct. 4538)

141

128b (314)

J7

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici “**)

141

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

133.000.000

213.190.000

-acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

133.000.000

213.190.000

- capital subscris varsat de nsrezldentl (din ct 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

A

bJ

1

2                   i

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140 |

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

Suma (lei)

%/)

31.12.201?

Suma (lei)

%7) j

A

B

Coli

Col.2 j       Coi.3

CoL4

Capital social vărsat (ct. 1012) z», (rd. 142 +145 + 149 + 150 + 151 +152)

154

141

133.000.000

X

213.190.000

X

* deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

 • - deținut de instituții publice de subord. centrală

 • - deținut de instituții publice de subord. locală

156

~'r.

143

144

— -----— -----—-

- deținut de societățile cu capital de stat, din care

145

133.000.000

100,00

213.190.000

100,00

- cu capital Integrai de stat

759

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

16'

148

-----

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

J65

152

Nr. m.

' “-----—---- - —------—■ - ■ ..........

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Divldende/vărsămlnte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de ore companiile naționale, societățile naționale, societățile $1 regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către Instituții publice locala;

168

155

- către alțf acționari la care statul/unitățile administrativ terltoriale/lnstituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni isau participați! Indiferent de ponderea acestora.

16$

l

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

201®

XIV. Divldende/vărsămlnte cuvenite bugetului de stat sau local si virate In perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților șl al regiilor autonome, din care:

170

157

- dlvldende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

* către instituții publice centrale

172

159

- către Instituții publice locale

173

160

- către alțl acționari ia care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indlrect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

/vT ÎI

- divldende/vărsămlnte din profitul exercițliior financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

■A

5// r-> T

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

-către a Iți acționari la care statui/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indlrect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr.

rd.

Sume (Iei)

A

B

201S

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

dividendele interimare repartizate 8}

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de Ea persoane juridice *•***)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

__     2018       j___     2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice (la valoarea nominală), din care:

rar

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de ia persoane Juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

165

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

4* <» <■ M. 1

W® M ă X j

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)


X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

749


136


Nr. rd.


526.169


31.12.2018

635.874


31,12.2019

Valoarea bunurilor din domeniul public sl statului aflate în administrare

Valoarea bunurilor din domeniul publica! statuiiîTâflăte în concesiune


137


138


Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate


75.


139


XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a ■>< itului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.


31.12.2018

31.12.2019

F30- pag 7


Suma de control F30: ’S§âQ57i68/ 8830319261

ADMINISTRATOR,

Numele sl prenumele


IcOSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Semnătură____ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

T^~--—Pai-----------

g AL<?Pft?TnJ t , CONSTRUCȚII N

< S3SRL /


vjBRADIN MIHAELA MAGDALENA


Calitatea


12-CONTABILSEF


Semnătură


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

absolvenții or Instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează tn muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care


«cadrează In muncă pe perioadă nedeterminată șomeri In vârsta de peste 45 ani, șomeri Intreținătorl unici de familie sau șomeri care In termen de 3 ani de la data


*) Subvenții pentrci stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipați parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația tn vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj șl stimularea ocupării forței de muncă.

•*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea decercetare-dezvoitare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică șl inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică șl dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări șl completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările șl completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere tn aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere tn aplicare a Dectzlef nr. 1.608/2003/CEa Parlamentului European șl a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare Tn domeniul științei șl al tehnologiei pubtlcatîn Jurnalul Ofidal al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

I **®) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punerefn aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 {octombrie 2012 de stabilire a iwmetor de punerefn aplicare a Deciziei nr. 1 £08/20030 a Parlamentului European și a Consiliului privind producția șl dezvoltarea I statisticilor comunitare în domeniul științei șl al tehnologiei publicat tn Jurnalul Ofidal al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.102012.

[ *"*•) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate șl supravegheate de Banca Națională a României respectiv Autoritatea de ; Supraveghere Financiară, societățile reclasfflca te tn sectorul administrație! publice șl Instituțiile fără scop lucrativ in servidul gospodăriilor popul apel.

■ «om) pentnj creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât șl costul lor de achiziție.

i Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea In vedere prevederile art. 7 pct. 26 Ut c) țl d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările șl Icompletările ulterioare.

I *•"**) Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 a! Parlamentului European șl al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin In cadrul politicii agricole comune șl de modificare a anexei X la regulamentul menționat '(1)... veniturile obținute (fin activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă tn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) cfin regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013),In cadrul exploatați sale, indushr sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) șl din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum șl Orice ajutor național acordat pentru activități agrkule, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole tn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatare! sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului șl ca o astfel de prelucrare să albă ca rezultat un alt □redus agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

s Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) fii sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor țf Impozitelor aferente.


 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, ffinețe etc.) șl aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, Inclusiv chfriHe pentru folosirea ludului de apă în scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'rfetorlf cu entități afiliate nerezidente (din CL451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența Inițiată mai mare de un an' șl 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente Indiferent de scadență (din ct_451)‘.

 • 3) în categoria 'Alte datorii tn legătură cu persoanele fizice și persoanele juricfice, altele decât datoriile In legătură cu Instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile șl tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționare.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea Inventarului centralizat al bunurtor Imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse Inventarierii cu modificările ți completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'Xfi Capital social vărsat' la rd. 155 -165 In col. 2 șl col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea șl completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/199(1 precum șl modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.


  F40 - pag. 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

  Cod 40                                                                                                 - lei -

  Eiemeniede Imobilizări

  Nr.

  rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final (001.5=1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări sl casari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  □mobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  185

  X

  !

  j               185

  Alte imobilizări

  Avansuri acordate pentru Imobilizări necorporale

  02

  03

  50.022

  24.373

  —— —--------■ - —

  X

  X

  74.395

  Active necorporaie de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 ia 04)

  05

  50207

  24.373

  X

  74.580

  SWmoblilteari serponde

  Terenuri

  06

  8.596.888

  8.589330

  X

  17.186.718

  Construcții

  07

  14.608.103

  2215.345

  16.823.448

  Instalații tehnice si mașini

  08

  39.936.974

  12.154.986

  16.118390

  35.973.070

  Alte Instalații, utilaje sl mobilier

  09

  143263

  81.172

  224.435

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  Active biologice productive

  12

  Imobilizări corporale In curs de execuție

  13

  Investit!! Imobiliare in curs de execuție

  14

  64.625.863

  72.033.419

  136.659.282

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  135.132

  3.368.988

  3282.649

  221471

  TOTAL (rd. 06 ia 15)

  16

  128.046.223

  98.443.740

  19.401.539

  207.088.424

  lil.lmobilizari financiare

  17

  X

  ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.05+16+17)

  18

  128.096.43Ci

  98.468.113

  19.401.539|

  207.163.004

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei*

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare te sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

l.imobllizari necorporale

Cheltuieli de constituire s! cheltuieli de dezvoltare

19

185

185

Alte Imobilizări

20

41.746

20.723

62469

Active necorporaie de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

,OTAL (rd.19+20+21)

22

41.931

20.723

62.654

■■.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

88296

444.080

532376

Instalat!! tehnice si mașini

25

1.792.707

5334.501

1371.389

6255319

Alte instalat!! .utilaje si mobilier

26

55.946

73228

129.174

investit!! imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 te 29)

30

1.936.949

6.351.809

1371389

6.917.369

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd22 +30)

31

1.978.880

63/2.532

1.371389

6.980.023

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- iei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold Inițial

Ajustări constituite In cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (coL 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

■.imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd .32 la 34)

34

35

: ------ W» —----- - — - " - ---

■--

lUmobilizari corporale

erenurl

36

Construcții

37

Instalații tehnice sl mașini

38

Alte Instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții Imobiliare

40

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale In curs de execuție

43

Investiții Imobiliare in curs de execuție

44

/v

/*/

--

cVT i :

TOTAL (rd. 361*44}

45

1 rțf.r, yl , ,,

j-J <

!ll.!imobîlizairi financiare

46

Jpj

UUSTAR1 PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.35+45+46)

47

I

Xa

Suma de control F40: W.9343677 / 883Q319261

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele sl prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Formular

VALIDAT


Calitatea

12-CONTABILSEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in orga

jptâmil profesional:


ATENT1E!

Conform prevederilor pct 1.1) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr, 3781/2019.In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 In format hărtle fi fn format electronic sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul CV extensia ife va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru. Hribi?

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situațiifinandare anuale, potrivit art 28 afin. (1)dln legea contabilității:

fe: termen de depunere -150 de zBe de ia încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

O termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

C entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările ți completările ulterioare;

 • -   entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

subunitățile deschise Tn România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European;

 • -   persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen da 90 de zile de la încheierea anului calendaristic

Depun situații financiare anuale # raportări contabile anuale:

 • -   entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările ți completările ulterioare; șl

 • -   entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere -60 dezfle de la încheierea exercițiului financl

B. Corectareade erori cuprinse In situațiile financiare anuale ți raportările contabile anuale - se poate efectua doar In cnnd8ți1le Procedurii de corectare a erorilor cuprinse tn situațiile financiare anuale șl raportările contabile anuale depuse de operatorii economic! ți persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările țl completările ulterioare.

Erorile contabile, ața cum sunt definite de reglementării contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, tn cazul corectării acestora, nu poate fl depus un alt set de slt ții financiare anuafe/raportări contabile anuale corectate.

G Modalitatea de ret>r>rțare în aurul revenirii k anul ceJsKfejiSfc ulterior alegerii unul exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea îți alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, ss aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea țl completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contaibfiltățH nu prevede depunerea vreunei înființări In acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7} din ordinul mențfonstjn cazul în care entitatea Iți modifică data aleasă pentru întocmirea de situații finandare anuale astfel încât exerdțiu! financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțlere raportate începând cu următorul exercițiu financiar11 încheiat se referă ia data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie. Iar rulajele conturilor de venituri ți cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2-, respectiv exercițiului finandar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 Ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

D. fpntalriLizareițdirrelorprimitei®Jș acțfoc?ri£șspgja',i - se efectuează tn contul 455 31 „Sume datorate acțfonarllor/asoclațllor'.

In căzui fit care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate'.

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unul an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mal sus, soldurile bllanțiere cuprinse în situațiile finandare anuale încheiate la data de 3ldecembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, Iar rulajele conturilor de venituri țl cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului finandar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, tn acest sens, prevederile pct 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asodațl la dispoziția entității, precum șl dobânzile aferente, calculate In condițiile legii, se Inre^strează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asodațf -contur! curente', respectiv contul 4558„Acționari/asodațf-dobânzi la conturi curente*),


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 {an curent)

Atentie J Selectări mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK

1

(ultimul rand sau nrxr. rând necompterat)

Nrxr.

Cont

Suma

1


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: ALGORJTHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Județul; 40--MUN.BUCUREST1

Adresa: BUCUREȘTI SECT. 3 STR BD.BASARABIA NR. 236 BL. CORP CI COD POȘTAL 030352 TEL. 0723313932

Nutntr (fin registre! comerțului; J4W8651Z2017

Forme de proprietate: 35~Societati comerciale cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 LucrBri de construcții ale clEdiriior rezidențiale *1 nerezidențiiale

Cod de identificare fiscala: 37714360

Subsemnatul, COSOCARIU ALEXANDRU DAN , isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la Întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


  HOTARAREA CONSILIULUI DE ADM’ENISTRATIE
  NR.^/18.05.2020

  Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3. București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societarii si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

  HOTĂRĂȘTE:

  Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea bilanțului pe anul 2019, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

  Art. 2. u 5 voturi din 5, Aprobarea contului de profit si pierderi, pe anul 2019, confonn documentelor atașate ia mapa de ședință.


  PREȘEDINTE C.A.

  COSOCARIU ALEXANDRU

  Membri C.A.

  MARINESCU GABRIEL MIRCEA

  IAATACHE DOINA FLORENTIN

  USURELU GABRIELALEXAND  Algorithm Construcții $3

  Bd Basarabia nr ÎS6 f^ntl Set-1 ■ fcbtu/tMi Run.arna

  t mad oUiiegralgoritrimtoiișii utțnss n Wfb www aigțirithmcpnsțrurtlisî jo


  Date Fiscale;

  Ol P7M36U

  R( 140/8651/201«

  IBAN RO’JSTRf RtINt RVM MU

  Banra Tr»n«>('?-!5 (uh 1^9 /OS'.âO^J}

RAPORT DE ACTIVITATE al

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL pentru anul 2019

 • I.   PREZENTARE GENERALĂ

 • 1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, Înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric ”Hala Laminor”, Societatea Algorithm Residențial S3 SRL a fost înființată prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, a fost înființata prin HCLS3 nr 223 din 30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată.


Algorithm Construcții $3                                                          Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                         CIF 37714360

Bourul:, HimiHll                                                       RC J4O/B651/2O17

E mail: offlce^acsă.rc                                                         I BAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Web: www.acsî. ro                                                           Banca Transilvania

ii

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale - cod CAEN 4120. înființarea societății are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor”.

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitati secundare.

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societarii ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic a fost de 8.000.000 Lei, aportat în numerar; capitalul social era divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social. Ulterior, au fost aprobate mai multe majorați ale capitalului social care s-au si realizat, după cum urmeaza:

 • -  prin HCLS3 299/11.07.2017 -15.000.000

 • -  prin HCLS3 5/11.01.2018 - 60.000.000 lei,

 • -  prin HCLS3 403/31.082018 - 50.000.000 lei

La acestea se adauga majorări aprobate, dar care nu s-au varsat integral pana la 31.12.2019, respectiv:

 • -  HCLS3 586/19.12.2018 prin se aproba majorarea capitalului social al Societarii cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a varsat pana la 31.12.2019, suma de 6.510.000 lei

 • -  HCLS3 330/13.06.2019 prin care se aproba coopotarea unui nou asociat—SD3 Salubritate si Deszăpezire - si majorarea capitalului social tot cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a varsat pana la 31.12.2019, suma de 13.300.000 lei.

 • -  HCLS3 768/28.11.2019 prin care se aproba majorarea capitalului social al Societarii cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a varsat pana la 31.12.2019 nevarsat pana la 31.12.2019.


In urma cooptării unui nou asociat - SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE, capitalul social este divizat in 42.638 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat în numerar de asociați, după cum urmează:

 • -  ALGORTTHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. deține 35.298 parti sociale in valoare totala de 176.490.000 lei, representand 82,7853% din capitalul social total.

 • -  SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. deține 7.340 de parti sociale in valoare totala de 36.700.000 lei, representant 17,2147% din capitalul social total.

 • 2, Conducerea Societății

Atribuțiile AGA sunt următoarele:

 • -  hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

 • -  hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • -  hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

 • -  hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

 • -   hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;

 • -  numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare

oricărui reprezentant;

 • -  examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • -   aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politia de prețuri (remunerația pentru

activitățile Societății);

 • -  numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

 • -   ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor


de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite pri

Societății;

Algorlthm Construcții S3

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2017


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI. Sector 3 București, Românie

E-mall: officeffacs3.ro

Web: www.acs3.ro


 • -  hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • -   ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • -  sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societarii care depasesc valoarea de 100.000(unasutamii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

 • -  hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

 • 3. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotarare de Consiliul Local Sector 3 București conform HCLS3 nr 586/27.11.2017. Urmare a acestei hotărâri, membrii numiți au semnat contractele pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017, pentru o perioada de 4 ani.

Conform Actului Consituriv, Consiliul de administrație se întrunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință în vederea exercitării atribuțiilor ce vizează:

 • -   stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

 • -  aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în

buna funcționare a societății;


aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania

E-maii: Office® ao3,rp

Web: www.acs3.ro

 • -  supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societarii, precum si a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • -  mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fiara personalitate juridică;

 • -  sunt de competenta Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

 • -  executarea oricăror alte actiutiuni date in competenta sa, de către Adunarea Generala a Asociaților.

Conducerea curentă a societății este asigurată de Președintele Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege. Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii nr.215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Președintele Consiliului de Administrație susținut de Managerul Operațional, Managerul de Proiect și Managerul de Mecanizare, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației

Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

Președintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele :

 • - obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;

 • - are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;

 • - are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;

 • - urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividentelor;

 • - obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;

 • - aproba selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;

 • - încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;

 • - răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;

 • - urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aproba măsuri de sancționare, dacă este cazul;

 • - obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;

 • - supervizează (organizează, coordonează și îndrumă ) activitatea de pregătire și urmărire a producției;

 • - analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de

---

Algortthm Construcții Sî                                                          Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                      UF 37714360                   \

RC J40/8651/2O17

L -uil.                                                                  I BAN RO32BTRLRONCRTO414912703

Web: www.acs3.rn                                                       Banca Transilvania                            L 22^'

 • - ia măsurile necesare prin compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicelor programați;

 • - aproba răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;

 • - îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;

 • - aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;

-aprobă si supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;

 • - urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;

 • - urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - aprobă/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecțonarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;

 • - aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;

 • - răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;

 • - asigura rezolvarea reclamațiilor și obiecțiunilor semnalate în procesele verbale de recepție;

 • - organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelora care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;

 • - studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea Ia timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

  H. EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


H. EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AtgorHhm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

Date Fiscalei


Date Fiica)»:

CIF 37714360

IUI Uti'Sti-i/291 ‘

mAh nîn^irnTLîrriNr^în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 27 ședințe și au fost luate 74 hotărâri de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

Astfel printre principalele atribuții ale Consiliului de Administrație al Algorithm Construcții S3 conform Regulamentului de Organizare și Funcționare se enumeră :

 • a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat ;

 • b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcțioăari a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;

 • d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;

 • e) supunerea, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar incheiaț, a raportului cu privire la activitatea societarii, precum si a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • f)  mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică;

 • g) sunt de competenta Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care

depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de

schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferenta fiecărei operațiuni


singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;


Algorithm Construcții S3

Ud. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2017E-maii; office^acsl.ic


Web: www.acs3.ro


IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania • h) executarea oricăror alte actiutiuni date in competenta sa, de către Adunarea Generala a Asociaților;

Prima hotărâre a Consiliului de Administrație in anul 2019 a fost luată în data de 16.01.2019.

HOTĂRÂREA Nr 1 din 16.01.2019

Aprobă prelungirea contractului cu SC STANCOR DISTRIBUȚIE SRL pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 16.01.2019

Aprobă prelungirea contractului cu SC BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/ecbipament, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 16.01.2019

Aprobă încheierea unui contract cu SC AIC TRUCKS SRL în vederea achiziției unui număr de 5 dfe model MAN TGS 35400 și 35440, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor

HOTĂRÂREA Nr, 4 din 13.02.2019

Aprobă încheierea unui contract cu WIRTGEN ROMÂNIA SRL în vederea achiziției unei

instalații mobile de concasare cu impact KLEEMANN MOBIREX MR110Z EVO, necesare

eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.


HOTĂRÂREA Nr. 5 din 13.02.2019


Algortthm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr256, Corp CI, Sector 3


E-mail: officeJBacș3.ro

Web: wMnv.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN RQ32BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaAprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administraliv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzional1, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar


unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTH S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara;

 • 6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 7.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare                                  97.839,43 m",oî

 • B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


1. Venituri din producția vanduta


15.862,17 mii lei


din


care


-Venituri din servicii prestate


2.315,63 mii lei,


-Venituri din redevențe și chirii


8.913,64 mii lei,


-Alte venituri


4.632,90 mii lei,


2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție


79.552,94 mii lei,


3. Alte venituri din exploatare


2.424,32 mii lei,din


care


-din vanzarea activelor sl alte operații de capital


2.214,32 mii lei,


gorithm Construcții 53

Bd, Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3


Date Fiscale:

CIF 37714360


Banca Transilvania-alte venituri

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri financiare din diferente de curs mii lei,

 • 2. Venituri financiare din dobânzi

  210,00 mii lei.  30,00 mii lei.


Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate prindpala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentîale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „BALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

H.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

Algortthm Construcții S3                                                          Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 256, Carp CI, Sector 3                                         CIF 37714360

București, Remania                                                           AC            7

E-mall: officeFacs3.ro                                                             i P> ■: fjci?jptn | pi o» nm 1

Web: www.acs3.rn                                                       I—1 mtiBir*; j


 • A. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,


 • B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

 • A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 37539,81 mii lei,din care;

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.48038 mii lei, vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii Iei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

Algorlthm Construcții Sî

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3


Date Fiscale:

CIF 37714360

Banca Transilvania


-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356^2 mii lei, -cheltuieli de deplasare,detasare in snma de 331,22 mii lei,

- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii Iei, -alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind Întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei,cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii Iei.

 • B.CheEtuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din

care:

 • a) Cheltuieli eu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;


 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza In suma 15.748,32 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.

Algortthm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/86S1/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 300 angajați, conform organigrama si stat de fiinctii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

 • D.AJte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei,cuprind:

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate In suma de 1.831,20 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.

 • B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 13.02.2019


Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

Eiiliule.II. Murneiill


Date Fiscale:

GIF 37714360

RCJ40/86S1/2017

1BAN R032BTRLRDNCRT0414912701

Banca TransilvaniaAprobă încheierea contractelor pentru prestare servicii manoperă: cofrare, armare, turnare beton, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 13.02.2019

Aprobă încheierea unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, în vederea dezvoltării unui complex de agrement.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 22.03.2019

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății

Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile adnânistrativ-teritorude sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza nnui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzional2, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele iui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 8.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 9.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 10.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

£1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările


 • 12.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 13.   Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 14.   Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli» precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • 15.   Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.RL. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul


 • C. Venituri din exploatare

 • D. Venituri financiare

  Atgorithm Constructl S3

  Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701


ALOOIUTMM eOMSTWUCTIS 83Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


 • 4. Venituri din producția vanduta                15.862,17 mii lei               din

care

-Venituri din servicii prestate                                        2.315,63 mii lei,

-Venituri din redevențe și chirii                                   8.913,64 mii lei,

-Alte venituri                                                    4.632,90 mii lei,

 • 5. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 79.552,94 mii lei,

 • 6. Alte venituri din exploatare                                     2.424,32 mii lei,din


care


-din vanzarea activelor si alte operații de capital


2.214,32 mii lei,


-alte venituri

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 3. Venituri financiare din diferente de curs mii lei,

 • 4. Venituri financiare din dobânzi


210,00 mii leL30,00 mii lei.


Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod

CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza


Aigorfthrn Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

E-maii: offlceffiacs3.ro

Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTHLRONCRTD414912701

Banca Transilvania


realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul ur.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

n.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii Iei

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

B. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 340,00 mii Iei.


Structura cheltuielilor din exploatare:

ACheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei,din care:

Ateortthm Construcții S3

Date Fiscale:

CIF 37714360 HC

Banca Transilvania


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector3

București, Remania

E-maik Office (gacs3.ro

Web: www.acs3.ro

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care: cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care;

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.480,38 mii lei, vizeaza

 • - cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheli consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei, -cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei, -cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei, -cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii lei,


 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei, -alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza In suma de 988,20 mii lei, cheltuirii privind Întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,chrituirii cu pregătirea

Algortthm Construcții S3

Date Fiscale:

C1F 37714360


Banca Transilvania


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

■-L-. jri-ui to -; i r

7 n»|i-             -

profesionala in suma de 48,50 mii lei,cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vftrsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:

 • e) Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • f)  Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

 • g) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • h) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii Iei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • e) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;

 • f) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • g) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • h) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea actlvitatii societății si sunt aferente unui număr de 300 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societarii si HCL S3 nr.452/29.09 .2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

 • D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei,cuprind:

 • c) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • d) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei. B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuirii privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societarii S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S JLL. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.ILL. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 29.03.2019


HOTĂRÂREA Nr. 10 din 29.03.2019

Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 29,03.2019

Aprobă prelungirea contractului nr. 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 29.03.2019

Aprobă încheierea unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați.

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 29.03.2019

Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de U00.000(lei fără TVA).

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 29.03.2019

Aprobă vânzarea imobilelor-teren și construcții din Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, la un

preț de 10.290.116,67 Lei la care se adaugă 19% TVA


HOTĂRÂREA Nr. 15 din 09.04.2019

Algorithm Construcții $3                                                          Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                         CIF 377X4360

BtidlelU, fiMtienUl                                                                ftll UrMfSriJ/HN?

F-mni.                                                          tjuwaujhHMAin

Banca Transilvania


Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi al Societății Algorithm Construcții S3 SRL aferente anului 2018 cu următorii indicatori:

 • > Venituri totale: 51.414.745 LEI

 • > Cheltuieli totale : 51.293.258 LEI

 • > Profit brut: 121.487 LEI

Impozitul pe profit: 85.194 LEI

 • > Profitul net: 36.293 LEI

La Întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilit ii nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.

1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale fi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMJFP10/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și

depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.


HOTĂRÂREA Nr. 16 din 09.04.2019

Aprobă raportul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2018

Activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor funcționale ale' societății s-a desfășurat în conformitate cu legislația în viigoare și cu procedurile de lucru stabilite prin

Algortthm Construcții 53

Date Flatate:

CIF 37714360

Hsiicj Tiihtilv


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 ll.tui icfl, >rn|r:Pbl&

5 -m.rț             fv

Web: www.acs3.ro


decizii interne. Au fost îndeplinite conform reglementărilor toate solicitările venite din partea Asociatului Unic, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administrație cu Mangerii Departamentelor au fost respectate prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentelor de Organizare și Funcționare.

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 09.04.2019

Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2018

Consilul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și Funcționare. în activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari:

 • 1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

 • 2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților

 • 3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

 • 4. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

 • 5. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

 • 6. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă


 • 7. Solvabilitate

 • 8. Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Algorithm Construcții $3                                                          Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                         CIF 37714360

Etktd tafi, Ițurhsmf l                                                           «CI 4WM5 I/70!

r qftwgytl-no                                              leANUteîKTHlnO

WH                                                                        Banca Transilvania


HOTĂRÂREA Nr. 18 din 09.04.2019

Aprobă programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 09.04.2019

Aprobă raportul auditorului independent Tudor lonescu în numele Interscope SRL.

Conform auditului financiar statutar au fost auditate situațiile financiare anexate ale Societății Algorithm Construcții S3 SRL care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat.

HOTARAREA Nr. 20 din 25.04.2019

Aprobarea primei de Paște în cuantumn de 300 lei net, acordată conform legislației în vigoare, respective 150 lei neimpozabili și 150 lei(net) supuși impozitării, pentru salariații activi la data de 25.04.2019.


HOTARAREA Nr, 21 din 07.05.2019

Aprobarea indicatorilor de performanță pentru semestrul I, anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 07.05.2019

Aprobă încheierea contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euroțplus TVA)/mp.

Algorithm Construcții $3

Bd. Basarabie, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, România

E-mail. officeffacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania


■y


HOTĂRÂREA Nr. 23 din 22.05.2019

Aprobă încheierea contractelor de realizare a protecției pardoselilor în subsol pentru sistemul OS8 la un preț maxim de 18 euro/mp (fără TVA) și pentru OS13 la un preț maxim de 30 euro/mp.

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 22.05.2019

Aprobă încheierea contractului cu SC LNTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.

HOTARAREA Nr. 25 din 22.05.2019

Aprobare remunerație Consiliu de Administrație, componentă non-core Business.


HOTARAREA Nr. 26 din 24,05.2019

Aprobă abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 25 din 22.05.201'

HOTARAREA Nr. 28 din 24.05.2019

Art. 1 Conform evoluției activităților companiei S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se ratifică faptul că există ca o pondere importantă în cifra de afaceri servicii de închiriere utilaje și vânzare/cumpărare de produse secundare exploatării Halei Laminor și nu numai, inclusiv și prestarea de servicii cu scopul obținerii profitabilității către companii care solicită serviciile oferite și prestarea de servicii către companii din sectorul privat și companii terțe care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3.

Art 2 Aprobare actualizare plan de activitate conform situației actuale a companiei.

Algorithm Construcții S3                                                          Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 256. Corp CI, Sector 3                                            CIF 37714360

i*iii-' ac                  >

t-rrrwll (lOIl'Haatilt                                                         ||SANTO1înTRI"QWintH!4’|S/rpi

wbo: wMMrfiXnt                                                       Banca Transilvania


HOTARAREA Nr. 29 din 24.05.2019

Aprobarea formalei de calcul pentru componenta variabilă rezultată din afaceri secundare desfășurate cu companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sector 3 astfel: „Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare - 30% * (Profit din afaceri secundare) - 30% * (Cifra de afaceri generată din afaceri secundare - Total cheltuieli generate din afaceri secundare)”

HOTARAREA Nr. 30 din 24.05.2019

Aprobă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, cu suma de 50.000.000 lei(cincizecimilioanelei), necesară pentru continuarea lucrării “Punerea în siguranță a construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, imobil situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3W, conform autorizației de construire nr. 543/26.10.2018, având la bază Hotărâera Consiliului Local nr. 589 din 19.122018.

HOTARAREA Nr. 31 din 19.062019

Art. 1 Aprobă revizuirea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin adaugarea componentei aferente afacerilor secundare, in condițiile Îndeplinirii indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018.

Art 2 Abrogare formula calcul aprobată prin Hotărârea Consiliului de 29 din data de 24.052019.


Algorithm Construcții 53

Date Fiscale:

Clf 37714360


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

t H»|l g <V

Wld            ffl

HOTARAREA Nr. 32 din 19.06.2019

Aprobă continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței.

HOTARAREA Nr.33 din 19.06.2019

Aprobă continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALTTY SRL pentru furnizarea de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 34 din 19.06.2019

Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel:

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel; bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM

CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:


I.

Algorithm Construcții S3

DeteFUcale:

CfF 37714360

IU


8d. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 liu.nl rill. Ilc I iitlb


Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii Iei.


Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • E. Venituri din exploatare

 • F. Venituri financiare


175.614,65 mii lei,

174,00 mii iei.


Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


7. Venituri din producția vanduta care


40.837,47 mii lei


din


-Venituri din servicii prestate


27.290,93 mii


lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3


nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu


suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevențe și chirii

-Alte venituri

-Venituri din vanzarea mărfurilor8.913,64 mii Iei,

4.632,90 mii Bei,

22.964,04 mii lei,


cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.


Algorithm Construcții $3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, România


Date Fiscale:

CIF 377143608. Venituri aferente costului producției hi curs de execufie 89.552,94 mii lei, cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de Ia suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cn suma de 10.000,00 mii lei.


9. Alte venituri din exploatare care


22.260,20 mii lei,din


10. -din vanzarea activelor si alte operații de capital                   22.050,20 mii lei,

cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.


-alte venituri


210,00 mii lei.


Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 5. Venituri financiare din diferente de curs miild,

 • 6. Venituri financiare din dobânzi11. Alte venituri financiare


120,00 mii lei,


cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3


Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, România

E-mall: officepacs3.ro

Web: wwwacs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360 rc               ?

Banca Transilvania


nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HAT.A LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

H.

12. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei,

cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3

nr.l94/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.


mii lei la suma de 167.905,31 mii lei


Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de

Aigortthm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

E H-dli                f

Web: www.ars3.ro


Date Fiscale:

C(F 37714360

;n' -I ■■7r'rniiKit<- irni; VI:.;

Banca Transilvania97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii Id. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.


Structura cheltuielilor din exploatare:

ACheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul bug de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

Al Cheltuieli privind stocurile in snma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii Id la suma de 81.815,77 mii Id respectiv cu suma de 44.275,96 mii Id din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuirii aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii Id respectiv cu suma de 21.944,66 mii Id din care: cheltuirii cu piesele de schimb In suma de 3.081,18 mii Id si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii Id.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii Ici respectiv cu suma de 655,50 mii id

Algortthm Construcții $3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI. Sector 3

București, Remania

Email: office(Șacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

<• , ■ | * K-.~ 1         '

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912703 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 662,84 mii Iei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,

 • d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2258^5 mii lei la suma de 4.715.57 mii lei respectiv cu suma de 2,457,22 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 698,96 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile iu suma de 3.765,25 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 35.532,54 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de

Ațgorithm Construcții S3                                                          Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                         CIF 37714360

tyi faMr'liU                                                       f*tJ*îV65M/H

E mal. tiHlcsaMsSjh                                                        Iff AS- SCȘRțîRi,

Web: www.acs3.ro                                                    Fam înMlhrai
-cheltuieli de deplasare,detasare iu suma de 331,22 mii lei,

- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei, -alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii Iei, cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei «cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei,cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din

care:


 • i) Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

J) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

k) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • l)  Cheltuirii alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

 • C. Cheltuirii de personal in suma de 25.197,12 mii lri,cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • i) Cheltuirii cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lti,cresc fota de ultimul buget de venituri si cheltuirii aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la

Mgorlthm Construcții S3

Date Fiscale:

CIF 37714360


Bd Basarabia, nr 256, Corp CI. Sector 3

Hucdl.il!, Kr.rt^ola

iVrl- wn-'w v n                                                           Banca Transilvania


suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;

 • j)  Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • k) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • l)  Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei;

 • m) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății si sunt aferente unui număr de 500 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fîscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - edica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

 • D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltu                   CL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de


Date Fiscale:

CIF 3771436(1

ilUN HcrjiUTȘțiJiîJnlCJlIOI

Banca Transilvania


10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

 • e) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • f)  cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

 • g) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii Iei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile im suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de Ia suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii iei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

HOTARAREA Nr. 35 din 19.062019

Aprobă încheierea contractelor de achiziție balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+-TVA.


Algorlthm Construcții 53

Date Fiscale:

CIF37714B60

KuSEfil/Jtil r

ROJJFTni.lHl'.r uiimj

l 'iiriobiiiriiii


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Remania

E-mail: offfceSacșl ro

Web: www.acs3.ro

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorlthm Construcții 53 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 ih în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată jl datată transmisă pe adresa Algorlthm Construcții 53.

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți In baza unul temei legal Justificat Vă puteți exercita d repiurlie prevăzuteHOTĂRÂREA Nr. 36 din 19.06.2019

Aprobi încheierea contractelor de realizare a pereților mulați Ia un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA si a pilotilor forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0600.

HOTARAREA Nr. 37 din 19.06.2019

Aprobă continuarea colaborării în vederea încheierii contractelor de achiziție cu SC ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

HOTARAREA Nr. 38 din 27.06.2019

Aprobarea încheierii unui nou contract cu firma SC TOCARI&CO S.R.L.


HOTARAREA Nr, 39 din 27.06.2019

Aprobarea încheierii unui contract cu firma SC DARGOV SJR.L.

HOTARAREA Nr. 40 din 27.06.2019

Asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societății, încadrat cu cotnract de munca de minim 4 ore pe zi.

HOTARAREA Nr. 41 din 27.06.2019

Aprobarea încheierii unui contract cu firma SC GRÂDINARIU IMPORT XPORT S.R.L.

Algorithm Construcții $3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Remania

< '■-.d t1ic»* > ■■ ■ I

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

ar 37714360

RCJ40/8651/2017

1BAN R032BTRLRONCKT0414912701

Banca Transilvania


HOTARAREA Nr. 42 din 10.072019

Aprobarea operațiunilor juridice a căror valoare depășește suma de 10.000 Euro tara TVA, ce nrmeaza a fi efectuate de către Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform documentelor atașate la mapa de ședința.

HOTARAREA Nr. 43 din 10.07.2019

Avizează si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a realizării operațiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 Euro exclusiv TVA - contracte si plăti - pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrica, realizarea lucrării de racordare si furnizarea ulterioara a energiei electrice permanent, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

HOTARAREA Nr. 44 din 10.07.2019

Avizează si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

HOTARAREA Nr. 45 din 10.07.2019

Avizează si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu S.C. VECTRUM SOLUTIONS S.R.L. pentru furnizare si montaj pereți gips carton si blocheti ipsos, rezistenti la foc 180 minute, conform documentelor atașate la mapa de ședința.


HOTARAREA Nr. 46 din 10.072019

Algorithm Construcții S3

Date Fiscale:

C!F 37714360


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

E-mall: offlce(8)acs3.rp

Web: www.acs3.ro


IBAN R032BTRLRONCRT041491270J

Banca Transilvania

Avizează si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu S.C. UNIREA HYPERMARKET CENTER S.RJL. pentru închiriere teren si paza bunuri mobile pentru parc thematic, conform documentelor prezentate in ședința.

HOTARAREA Nr. 47 din 10.07.2019

Aprobarea situației indicatorilor de performanta ai membrilor CA realizați la data de 31.12-2018, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

HOTARAREA Nr. 48 din 26.072019

Avizarea actualizării Actului Constitutiv ai societății, în sensul modificării Literei m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul ari. 12 PUTERILE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, care va avea următorul conținut:

” m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile in cursul unui an, daca acestea nu an fost prevăzute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit in planul de Investiții.”

HOTARAREA Nr. 49 din 26.07.2019

Aprobarea realizării operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10,000 Euro fără TVA conform listei prezentate în Anexa la prezenta și implementarea de către Președintele Consiliului de Administrație, in sensul continuării cadrului contractual existent, respectiv încheierea de contracte, după caz, precum și/sau emiterea de comenzi, și realizarea plăților în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.


Aprobarea vanzarii de utilaje din patrimoniul societății către Direcția Generală de

Salubritate Sector 3, conform Ofertei de preț, si asigurarea implementării masurilor dispuse

prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.


HOTARAREA Nr. 42 din 10.07.2019

Aprobarea operațiunilor juridice a căror valoare depășește suma de 10.000 Euro fără TVA, ce urmează a fi effectuate de către Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 43 din 10.07.2019

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a realizării operațiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 Euro exclusiv TVA - contracte și plăți - pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 44 din 10.07.2019

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

Date Fiscale:

CIF 37714360

i- t'i


Algorithm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

HOTARAREA Nr. 45 din 10.07.2019

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS S.R.L. pentru furnizare și montaj pereți gips carton și blocheți ipsos, rezistenți la foc de 180 minute, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 46 din 10.07.2019

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. pentru închiriere teren și paza bunuri mobile pentru parc tematic, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 47 din 10.97.2019

Aprobarea situației indicatorilor de performanță ai membrilor CA realizați Ia data de 31.12.2018, conform documentelor atașate 1 a mapa de ședință.

HOTARAREA Nr, 48 din 26.07.2019

Avizarea actualizării Actului Constitutiv al societății, în sensul modificării Literei m) de la alin. 12.2. Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul art 12 PUTERILE

ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV; CONDUCEREAAi OOltITHM COHSTItUCTll «3______________________________jtfWMMMBaiiM

“m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (unasutămii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabile în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în Planul de investiții.”

HOTARAREA Nr. 49 din 26.07.2019

Aprobarea realizării operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro fără T.VJL conform listei prezentate în Anexa la prezenta și implemetarea de către Președintele Consiliului de Administrație, în sensul continuării cadrului contractual existent, respectiv încheierea de contracte, după caz, precum și/sau emiterea de comenzi și realizarea plăților în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

HOTARAREA Nr. 50 din 26.07.2019

Aprobarea vânzării de utilaje din patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, conform Ofertei de preț și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.


HOTARAREA Nr, 51 din 26.07.2019

Adoptarea Raportului Consiliului de Administrație aferent activității societății pentru semestrul 1/2019.

Afgorithm Construcții Sî

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Roman la

E-mail: office;gacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ4O/8651/2O37

I0AN RO32BTfiLRONCRT04M9127Ql

Banca TransilvaniaHOTARAREA Nr. 52 din 19.08.2019

Aprobarea situațiilor financiare semestriale, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 53 din 19.08.2019

Artl Aprobarea modificării structurii organizatorice a societății, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

Art.2 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 54 din 30.08.2019

Aprobarea grilei de salarizare a societății, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

HOTARAREA Nr. 55 din 30.08.2019

Aprobarea modificării si actualizării Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

HOTARAREA Nr, 56 din 30,08.2019

Art. 1. Numirea in funcția de secretar al Consiliului de Administrație a doamnei Ghiță


Andrada-Elena, pe perioadă nedeterminată.

Aigorlthm Construcții S3

Date Fiscale:

CIF 37714360


IBAN RO32BTRI RONCRTO41491270X.O'? tu .Ls iunșJI.


Bd. Basarabia, nr 2S6, Corp CI, Sector 3 liu.iiinni..<orruinh

f.mall: Office .aacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Art. 2. Stabilirea remunerației pentru Secretarul Consiliului de Administrație la suma de 700 lei net/lună și încheierea actului adițional la contractul individual de muncă pentru atribuțiile suplimentare, cu respectarea prvederilor legale în vigoare.

HOTARAREA Nr. 57 din 30.082019

Actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA

HOTARAREA Nr. 58 din 13.09.2019

Asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societății, încadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 59 din 27.09.2019

Transferarea sumelor între capitolele bugetare ca urmare a creșterii cheltuielilor aferente imobilizărilor cedate, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr, 60 din 03.10.2019

Aprobarea încheierii contractului de vânzare între Administrare Active Sector 3 SRL și

Algorithm Construcții S3 SRL, având ca obiect vanzarea a 10 autobetoniere/ autoutilitare, conform documentelor atașate la mapa de ședință.


Algorithm ComtroctH 53


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romanța

E-mail: officegacs3.ro

Web: www.acs3.ro

HOTARAREA Nn 61 din 03.10.2019

Aprobarea achiziției unui încărcător frontal pe senile, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 62 din 03.10.2019

Aprobarea achiziției unui excavator pe senile cu braț lung de excavare 12-18m, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr, 63 din 23.10.2019

încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 330/04.01.2019 cu S.C. OCTAGON FUNDAȚII SPECIALE S.R.L. prin care se va modifica Cap. 9, art 9.1. după cum urmeaza: “Din sumele datorate cu titlul de preț, Beneficiarul va retine Prestatorului un cuantum de 5% din contravaloarea flecarei facturi fiscale cu titlul de garanție de buna execuție. Cuantumul garanției de buna execuție va fi garantat de către prestator cu o polița de asigurare sau un alt instrument de garantare emise de către societatea Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.”

HOTARAREA Nr. 64 din 25.11.2019 încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAȚII CANALIZARE


HOTARAREA Nr. 65 din 25.11.2019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAȚIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW la un preț maxim de 320.146,70 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 66 din 25.112019

Majorarea investiției cu suma 40.000.000 Euro exclusiv TVA, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 67 din 25.112019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAȚII ELECTRICE Ia un preț maxim de 481.413,54 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 68 din 25.112019 încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAȚII DETECȚIE,

SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU, la un preț maxim de 99.118,60 EURO

exclusiv TVA., conform documentelor atașate Ia mapa de ședință.


HOTARAREA Nr. 69 din 25.112019

Algorhhm ConstructH S3

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

I. I l iill țjlilllg., jL! J Li


Majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții 83 SRL, cu suma de 50.000.000 LEI inclusiv TVA, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor”, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 70 din 25.11.2019 încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAȚII SANITARE ȘI DE STINGERE A INCENDIILOR, la un preț maxim de 787.651,30 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr.71 din 25.11.2019

încheierea contractelor de executare a lucrărilor de INSTALAȚII HVAC, la un preț maxim de 586.650,88 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate Ia mapa de ședință.

HOTARAREA Nr, 72 din 09.12.2019

Aprobarea situației indicatorilor de performanta ai membrilor CA realizați la data de 06.12.2019, ca urmare a încheierii celui de-al doilea an din contractul de mandat, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

HOTARAREA Nr, 73 din 09.12.2019

Art 1. Cu 5 voturi din 5, acordarea de bonificații cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru angajarii societarii, in suma de 300 LEI NET/angajat, respectând prevederile legale in vigoare si a normelor interne ale societarii, conform documentelor atașate la mapa de

ședință.


Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr256, Corp CI, Sector 3

Web; www.ar_s3.ro

Art 2. Cu 5 voturi din 5, aprobarea cheltuielilor ocazionate cu organizarea mesei festive cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA Nr. 74 din 09.12.2019

Aprobarea modificării Regulamentului Intern al societății privind acordarea tichetelor de masa pentru angajatii SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., conform documentelor atașate la mapa de ședință.

n.  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI TEHNIC PE ANUL

2019

 • > ORGANIZARE DE ȘANTIER

o asigurare paza o toalete ecologice

o asigurare utilitati (apa, energie electrica)

o relocare containere birou organizare de șantier

o gospodărie apa+distributie in cadrul obiectivului prin sisteme flexibile o pichete incendiu

o sistem supraveghere video

 • > ACOPERIȘ

o spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafețelor metalice in vederea aplicării protecției anticorozive -15%

o vopsire cu rol anticoroziv si protecție - 15%

o hidroizolare jgheaburi cu membrana lichida - 92%

o panouri tennoizolante la atice - 98%

 • > CONSOLIDARE STRUCTURA METALICA EXISTENTA

o reparații ferme transversale si longitudinale - 60% o alte structuri de completare

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Remania

E-mall: offlqefflacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Finale:

CIF 37714360

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania • > LUMINATOARE

o spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafețelor metalice in vederea aplicării protecției anticorozive -10%

o vopsire cu rol anticoroziv si protecție -10%

o montare geam izolant+tamplarie aluminiu (luminator înclinat si vertical, cu ochiuri mobile) - 15%

 • > FAȚADE

o desfacere cu grija a zidăriilor afectate, cu recuperarea, curatarea si stivuirea cărămizilor

o completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii si soclurile de zidărie afectate, refacerea rosturilor, curatarea zidăriilor fațadelor nord si sud conform regulilor de restaurare si conservare a monumentelor istorice

o reparații si consolidare stâlpi beton fațada est - 96%

o placare cărămidă stâlpi fațada est - 90%

o execuție si montare rame metalice cu sticla dubla pe fațade - 90%

o reparații, înlocuiri si completări profîle metalice la fațade - 90%

o închideri cu panouri termoizolante la fațada nord si sud - 99%

 • > INSTALAȚII PLUVIALE

o execuție sistem interior Pluvia Geberit - 98%

o execuție instalație pluviala exterioara, cămine liniștire -100%

 • > EXECUȚIE PARCARE SUBTERANA

o straturi compactate si egalizări cu beton concasat si beton turnat

o armare, cofrare, betonare radiere, pereți, placi subsol - 98%

o consolidări si intervenții la fundații ale structurii existente

 • > ÎNCEPERE EXTINDERE PARCARE SUBTERANA

o săpături, demolări construcții tehnologice vechi din beton, evacuări moloz - 25%

o straturi compactate si egalizări cu beton concasat si beton turnat -15%

 • > REABILITARE CORP CI

o reparații si înlocuiri structura rezistenta și acoperiș, reconfigurari, rețele noi instalații, fațade, finisaje - 85%

o racordare la utilitari organizare șantier: apa, canal, energie electrica -100%

 • > ZONA PRĂBUȘITĂ MARE


o fundații noi la stâlpi -100%

o aprovizionare si montare structura metalica formata stâlpi si longitudinale -100%

Algortthm Construcții 53                                                          Date Fiscale:

Ud. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                         QF 37714360

llL-rnmiL                                                           RC J40/8651/2017

I m.p                                                              IBAN R032BTRLRONCRT0414S12701

Web: www.acs3.ro                                                           Banca Transilvania


o începere livrare ferme transversal

DL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI MECANIZARE PE

ANUL 2019

 • > Excavare subsol Hala Laminor

o Excavare pamant 100000 mc

o Piconare, excavare, transport beton din demolări 120000 mc

o Debitare cu flacara oxiacetilnica a resturilor de armaturi si structuri metalice din subsol

 • > Realizare depozit argila, transport argila de la hala Ia zona depozitare 80000 mc

 • > Demolare clădiri anexe nefunctionale cu rol distructiv asupra Halei Laminor

 • > Concasare primara, sortare beton concasat

o Beton concasat sort 0-63mm - 150.000 mc

o Utilizat in realizarea platformelor cat si pentru comercializare către terti (primcipalii beneficiari fiind; Algorithm Residential S3, Administrare Străzi S3 SRL, Administrare Active Sector 3, Smart City Invest)

 • > Realizare platforme din material reciclat din cadrul proiectului Hala Laminor 40000 mp

o Defrișare arbuști si flora spontana cu transport de material

o Decopertare sol vegetal

o Compactare sol

o Transport si punere in opera beton concasat reciclat

o Nivelare si compactare beton concasat

 • > Furnizare de material si echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din sectorul 3

o aproximativ 100.750 tone de: Amestec agregate reciclate din beton 0 - 125

o decopertare sol vegetal

o furnizare echipamente compactare sol

o punere in opera beton concasat reciclat

 • ■  transport material concasat

 • ■  nivelare cu buldozer

  Algorithm Construcții $3                                                          Date Fiscale:

  Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                         CIF 37714360

  «OCWti I, fi prrwnii»                                                                RC J40/86S1/2017

  I11                                                         RO32BTRLRONCRT0414912701

  woL                                                                        Banca Transilvania
 • ■  nivelare finala cu autogreder

 • ■  compactare cu compactor terasier

 • > In cadrai proiectului “Parcare bvd. Decebal”

o Pregătire pentru realizare grinzi de ghidaj (spargere/desfacere beton rutier cu picon montat pe excavator pe senile si incarnare si transport al materialului rezultat)

o Execuție pereți mulați, evacuarea pământului rezultat din săpătură transeelor pentru pereți mulați

o Excavatie deschisa cota -3,25 si evacuarea pământului rezultat

o Excavatie subterana la cota -9m si evacuarea pământului rezultat

o Lucrări de umpluturi strat fundare

 • > Prestări servicii

o Principala activitate in cadrul departamentului de mecanizare o reprezintă închirierea de utilaje si autobasculante

o In perioada lanuarie-Decembrie 2019 s-au relizat incasari conform anexei 1 in valoare de 27.374.896,551ei

 • > Demontare/Relocare TERRA PARK

o Demontarea a 32 de ride-uri si transportul in vederea relocării pe alt amplasament

 • > Transport Agabaritic

o Elemente prefabricate agabariticetgrinzi, stâlpi, fundație tip pahar transportate pentru parcarea din bvd Decebal si Hala Visagului

 • > Relocare macara 25®t

o Relocarea realizata de la punctul de lucru “Hala Visagului” la punctul de lucru “Parcare Decebal” in timp record (24ore)

 • > Achiziție utilaje construcții

o Excavator pe senile Liebherr R912LC 1 bucata

o Excavator pe senile Liebherr LITRONIC R934HDS 1 bucata

o Excavator pe senile Liebherr LITRONIC R944HDSL 1 bucata

o încărcător frontal pe pneuri Caterpillar 1 bucata

o încărcător frontal pe senile Caterpillar 2 bucăți

o Miniincarcator frontal Caterpillar 2 bucăți

o Miniincarcator frontal Komatsu 2 bucăți

o Macara TELEMAC 1 bucata

Algorithm Construcții S3                                                          Date Fiscale:

44 Sco< IU »t-, CotP LL ’ eon-1                                      CIF 37714360

ț -mu l-r ;î    țflbî fjj                                                                               lîAflr      iSTR^.ÎiOkvirl 'l11 f| 1 ??CFJ
o Macara SENNEBOGEN 613 1 bucata

o Macara TAKRAF RDK 300 1 bucata

o Automacara tip Hiab MAN 26.414 FNLLC

 • IV. CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și Funcționare.

în activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari aprobați prin Hotărârea Consiliului Local S3 nr. 181 din 26.04.2018, aceștia fiind în conformitate cu OUG 109/ 2011 și conform standardelor de Contabilitate și Guvemanță Corporativă. Indicatorii raportați sunt prezentați după cum urmează:

 • 1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

 • 2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților

 • 3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

 • 4. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii Ia timp a managementului riscului

 • 5. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

 • 6. Indicatorul privind respectarea procesului de guvemanță corporativă


  Date Fiscale:

  CtF 37714360

  Rt MCWHVJU) 1

  Banca T ransilvarrla


 • 7. Solvabilitate

 • 8. Viteza de rotație a creditelor - furnizor

  RATA DE SUCCES INDICATORI


Algorithm Construcții 53

3d. Basarabia, nr 2S6, Corp CI, Sector 3 București, Romanța E mili               ir-

Web: www.ac.s3.ro

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanți operaționali

Indicator

1

i

Unitate de măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare îndeplinire indicator

Grad    de

îndeplinire

1

pentru perioada 01.01.2019 31.12.2019

Coeficient de pondere în ramura de indicatori

Reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă

! 1 ! ____—._______-1

%

i

!

__J

Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în aproprierea noului centrul social și cultural        Hala

Laminor,     aceștia

făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.

i

Minim 5%, în semestrul 1 și 2.

Minim 7% în semestrul 3 și 4.

Minim 8% în semestrul 5 și 6.

Minim 10% în semestrul 7 și 8.

22,77%, minim 7%, indicator ÎNDEPLINIT

A/ i O \o<\

40%

I- "fâ fc

JS /

Algortthm ConstnictB S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

I' muri T-^rlU

1 dl. ■ =■'          ’!

im țr.i.'fl:ULi3l ..

Date Hs cale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT041491270)

Banca Transilvania

i

Formula de calcul utilizată este:

(Angajați domiciliați hi sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie

1

i

Dezvoltarea capacității angajaților

i

Nr.

i

1 i

i

_________ i

Pentru a considera acesta      indicator

□efinanciar       de

performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media

Media minim 10 puncte.

12,3 răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT

Z*zr— / ■v W

I s ■ 1 -         fiii

1 Ol      Ij. *

\3\

60%

^-nVX

W n ■

OJy j;


Algorithm Construcții 53

Date Fiscale:

CI- 37714360


Aii.


.■JCl:


răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.

Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)


Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de guvernanți corporativă


Indicator

1 Uhitat e de măsur i

!

; Calcul

1 îndeplinire

i

indicator

Valoare îndeplinire indicator

Nivelul      de

implementare a

Nr.

Pentru ca acest indicator

Primele       2

semestre minim

strategiei de management al riscurilor pentru centrul

i

să fie atins se completează un formular de evaluarea

10 puncte.

Următoarele semestre minim

riscului de

12 puncte.

Algorlthm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

BuCulzih. hirnsn*

E n:«           ro


Grad    de

Coefiden

îndeplinire

t      de

pentru

pondere

perioada

în

01.01.2019

ramura

31.12.2019

de

indicator

i


13 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la


40%Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2037

Banca Transilvaniasocial și cultural

Hala Laminor


către responsabilul ui cu implementare j a strategiei de managementu 1 riscului.

12

răspunsuri afirmative, indicator

ÎNDEPLINI T


Formularul are o ciclici tate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APUCĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 :


I punct, iar j indicatorul i este atins dacă suma punctelor

! depășește '

Algorlthm Construcții $3

Ixl HiiM’itur.ni 2SQ,O Sci'lUtj

R-.i; i«im- •rwjnu

Date Fiscale:

CIF 37714360

tM*               rwi vii. ;.T.r;


pentru primele     2

semestre 10 puncte     și

pentru următoarele semestre 12 puncte.

Formularul se regăsește ca Anexai.


Realizarea

Și

Nr.

raportarea

revizuirii

la

timp

a


managementul ui riscului


Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura i guvernanți corporativi ca fiind     atins

trebuie ca la nivel de companie si fie întocmit și revizuit

MMm sau egal eu 2.


Pentru anul doi       de

mandat au fost completate ANEXA 3, 4 și 5, iar pentru îndeplinirea indicatorului trebuiau completate minim    2

dintre anexe.

20%


Algorithm Constructl 53                                                      Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 2S6, Corp CI, Sector 3                                         O F 37714360

București, Remania                                                           RC

Web: www.acs3.ro

| semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadra pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Pian de implementare

deci indicatorul este

ÎNDEPLINI T

pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate

/*/l 1 7 w

ij ■■            i -

----_—, --------.--

!

1

___i


Algorithm Construcții 53

Date Fiscale:


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI. Sector 3 București. Remania

Wt'Ei stfAW


sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual, întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri,


Măsuri

de

control intern,

Plan

de

implementare

măsuri

de

control)

se

notează

cu

valoarea 1,

iar

suma lor să fie

minim

sau

egală

cu

valoarea 2

ca


Algortthm Construcții S3                                                          Dat* Fiscale:

tei IU wsbIk'ÂtJESU-'CbtSCI înJui 3                                      CIF 37714360

rrFr.rtK'J ft                                                 I8ANROS2BTRIRONCRTO414M 2701

ivsij. aawvact1 *u                                                                Banca Tra nsllvanla

• ■ CSNVTKUCni 13


acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).

Transparența si comunicarea pentru imaginea companiei

f

%

Pentru     a

considera acest indicator nefinandar de performanță Ia nivel de guvernanță corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel       de

companie să fie completat de      către

persoana împuternicită pentru      a

completa formularul de

Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100%

/ */ O-1 O             ■

ANEXA 6 include 36 de răspunsuri de DA și 5 în care    NU

ESTE CAZUL, respectiv acest indicator are valoarea de 100%, fiind astfel ÎNDEPLINI

M \ \ iHj tl O ___

35%

Algorlthm Construcții $3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru flecare răspuns de DA se acordă un punct,     iar

formularul are        41

elemente care trebuie atinse.

Se bifează flecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost


Algorithm Construcții 53

M. Nurebi» 'n 2S6. Ci»


Date Fiscale:

CIF 37714360desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NUECAZUL.

Formula de calcul a Indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL).


Algorithm Construcții $3

PAMOfR r.r


Date Fiscale:

1:1 - rl43frL

IB.'Z. 1K3G.TORespectarea procesului de guvernanți corporativi


Formularul se regăsește ca Anexa 6.

Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.

Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a i primei luni după încheierea


1.

 • 2.

 • 3.


Trimestri


Semestrial


Anual


Dacă


raportul


asupra


îndeplinirii


indicatorilor


este depus


până în


de 10


lunii


data


ale


raportare, inclusiv data


de 10, atunci


acest


indicator


este


considerat a


ÎNDEPLINIAlgortthn Constructl S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania

L - ■ '

WbL wwn.i»i:a i i


Date Fiscale:

CIF 37714360

|UIJ I. jlJUH L.

II....... Ttumllvtaitilri


ST! S?) SÎJ ar


ianci :sci i-:ric.i isc


trimestrului anterior (data

de 10 a lunii poate       fi

înlocuită de prima      zi

lucrătoare dacă data de 10        este

considerată zi liberii     prin

lege).


Tabel 3. Indicatori financiari de performanți

Indicator

Unitate de măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare îndeplinire indicator

1 Grad     de

îndeplinire pentru perioada 01.01.2019 31.12.2019

Coeficient de pondere în ramura de indicatori

Solvabilitate

%

Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)

Pentru semestrul 1 și 2: _

11,29%

Valoarea maximă

60%

Aigortthm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr2S6, Corp CI, Sector 3

i - i ii ii Mi

■ 'l'i’l': S-fii* ti

iVth pYi *' ; 3 r.Componenta    din

maxim

admisă este

ecuație     denumită

75%;

de     73%,

Total         Active

reprezintă activele patrimoniale     ale

Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt

Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;

rezultând că acest

indicator este ÎNDEPLINIT

deținute de companie,

Pentru

dar care reprezintă

semestrul

parte a procesului de

5 și

6:

execuție, respectiv

maxim

Corpurile C6 și C61,

71%;

active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active

Pentru semestrul

7 și 8:

S.R.L..

Maxim

Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este

70%.

/>

7

iWfp

de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).

ol

'CiV

^ișș^


Date Fiscale:

CIF 37714360

FQ<îFt4fL»ri

Banca Transilvania


în cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.

Viteza de rotație    a

creditelor -furnizor

i

Zile

Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)

Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).

30

0,2 zile

Valoarea maximă admisă este de 30 de zile, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT

40%

Nota: Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă este considerat îndeplinit deoarece avizarea Consiliului de Administrație si predarea către Primăria S3-Guvernanta Corporativa a fost efectuata pana iu data de 10 ale lunii raportării, inclusiv data de 10 ale luniL

In contextul datelor prevăzute in raportul de activitate, Consiliul de Administrație al

societății Algorithm Construcții Sector 3 SRL propune aprobarea si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.


Algorithm Construcții 53

Bd, Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania


Date Fiscale;

CIF 37714360

RC140/8651/200

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701V


Prezentul raport de activitate are anexată raportarea indicatorilor financiari și nefinanciari aferenta anului 2019.
APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație dl                  0
PREȘEDINTE CA : COS OCĂRI U ALEXANDRU-D

MEMBRU CA : DEDE DANIELA


MEMBRU CA: MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA: USURELU GABRIEL ALEXANDRU

PREȘEDINTE DE ȘEAlgorlthm Construcții $3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania

Date f Iscate:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017


ALGOfttTHM CONSTRUCȚII S3

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR^l8.05.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017. avand CUI 37714360, legai si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Cu 5 voturi din 5, Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

Art. 2. Aprobarea Programului de activitate pe anul 2020 , conform documentelor atașate la mapa de ședință.

PREȘEDINTE C.A.

Afcorithm Construcții $3

Hti Bațj'ilt'l» im 256 ;C‘< <1 Aettm

Bu< Jiestt RPrnania

E mari otiicefi»lg(jfithmiorutru{.tiis3 r.

Wet mțww aigorithmtonjțriKțușJ


ALOOKrrHM CONSTRUCTii 83


[011^-XWOI I s o 14001 ISO 900 i


ia HttSS

PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C.

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.RX PENTRU ANUL 2020

CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE


CAPITOLUL H: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL UI: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITLOUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPOTOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Remania

E-mall; Office #iat:s3.ro

Web: www.ats3.ro

Date Fiscale:

C!F 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Program de activitate 2020


CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2020 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de

managementul societății cât și cu cerințele Adunării Generale a Asociaților.


Liniile directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2020 sunt:
 • -  Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor

 • -  Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism

 • -   Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat

* Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a autoritarii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Ahprithm Construcții S3

Date Fiscale:

CIF 37714360


Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

SiAviti!' V<,rn- lr


CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII 83 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric”Hala Laminor”.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatari împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Adunării Generale a Asociaților, în anul 2020, următoarele:

stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;


Algornhm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, România

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unul temei legal justificat. Vâ puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrlsJ, semnatâ fl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;

supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societarii, precum si a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică;

sunt de competenta Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

executarea oricăror alte actiutiuni date in competenta sa, de către Adunarea Generala a Asociaților.


CAPITOLUL HI

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul

Algorithm Comtmcti S3                                                  Date Fiscale:

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sectar 3                                         CIF 37714360

n I. Homarn»                                                           RC140/8651/2017


1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Etapele proiectului:

 • I. Punerea în siguranță și reabilitarea Halei LAMINOR - REALIZATA

H. Construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei LAMINOR - ÎN CURS DE REALIZARE

 • III. Lucrări de construcție pentru «Hala LAMINOR - Destinație de relaxare» - ÎN CURS DE REALIZARE

Descriere Etapa Dl: Lucrări de construcție pentru „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza—Destinație de relaxare)”

Conform Studiului conceptual și de design realizat de MAXMAKERS etapa HI a proiectului „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza - Destinație de relaxare)” se desfășoară pe mai multe zone (vezi Anexa 1 - Buget Proiect), astfel:

 • 1. PARC DE DISTRACȚII cu o suprafața estimate de 9.792 mp va include circa 35-40 ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.

 • 2. Zona VEST cu o suprafață estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre Piața Republica, amenajarea unui spațiu expozițional pentru expoziții temporare, zona de

  bowling, spații pentru t *


  copii;


  AlgOninm vwrstruun »

  Bel. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

  Suenstt), Ronwtin»  jazine si o gradină cu loc de joaca pentru • 3. Zona NORD are o suprafața de circa 4.633 mp și va include 10 săli de cinema și

magazine;

 • 4. Zona SUD cu o suprafață estimată de 13.952 mp va include un hotel thematic, săli de conferință, restaurant și SPA, un centru sportiv petru familii cu diverse jocuri, tema principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în axeastă zonă, este prevăzut a se amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.

 • 5. Zona CENTRALĂ cu o suprafață estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, mgazine cu articole pentru copii precum și o zonă destinată produselor tradiționale românești. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” si “Flying Theatre”.

 • 6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară și o sală de spectacole în suprafață de 3.315 mp. în plus, spațiile comune reprezintă circa 16.206 mp iar spațiile administrative reprezintă 6.500 mp.


CAPITOLUL IV

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

Etapele proiectului:

 • IV.   Punerea în siguranță și reabilitarea Halei LAMINOR - REALIZATA

 • V.   Construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei LAMINOR - ÎN CURS DE REALIZARE

  Algorlttim Construcții S3

  Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ4CJ/86S1/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

■■sino Br jininvHn r

 • VI. Lucrări de construcție pentru «Hala LAMINOR - Destinație de relaxare» - ÎN CURS DE REALIZARE

Descriere Etapa HI: Lucrări de construcție pentru „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza — Destinație de relaxare)”

Conform Studiului conceptual și de design realizat de MAXMAKERS etapa III a proiectului „Laminor Piaza Leisure Destination, (Laminor Piaza - Destinație de relaxare)” se desfășoară pe mai multe zone (vezi Anexa 1 - Buget Proiect), astfel:

 • 1. PARC DE DISTRACȚII cu o suprafața estimate de 9.792 mp va include circa 35-40 ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.

 • 2. Zona VEST cu o suprafață estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre Piața Republica, amenajarea unui spațiu expozițional pentru expoziții temporare, zona de bowling, spații pentru birouri, restaurant, magazine si o gradină cu loc de joaca pentru copii;

 • 3. Zona NORD are o suprafața de circa 4.633 mp și va include 10 săli de cinema și magazine;

 • 4. Zona SUD cu o suprafață estimată de 13.952 mp va include un hotel thematic, săli de conferință, restaurant și SPA, un centru sportiv petru familii cu diverse jocuri, tema principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în axeastă zonă, este prevăzut a se amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.


 • 5. Zona CENTRALĂ cu o suprafață estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, mgazine cu articole pentru copii precum și o zonă destinată produselor tradiționale românești. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” si “Flying Theatre”.

 • 6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară și o sală de spectacole în suprafață de 3.315 mp. în plus, spațiile comune reprezintă circa 16.206 mp iar spațiile administrative reprezintă 6.500 mp.

Pentru ca această companie să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea să execute etapele necesare finalizării construcției, Algorithm Construcții S3, a obținut certificările internaționale:

 • 1.  ISO 18001:2007 (august 2017) - Sisteme de management ocupațional pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

 • 2.  ISO 9001:2015 (august 2017) - Sisteme de managementul calității pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

 • 3.  ISO 14001:2015 (august 2017) - Sisteme de managementul mediului pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvemanță corporativă care să acopere îndeplinirea indicatorilor de

performanță financiari și non-financiari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern si Guvemanță Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei. Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive asupra zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finali


Algorithm CoostructO S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, România

E-maii: Officeacs3.ro

Web: www.acs3.ro

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții $3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 67 scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți m baza unul temei legal Justificat vi puteți exercita drepturile preva în Regulamentul UE679/2O16, prlntr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


centrului cultural și social Hala Laminor. Indicatorii de performanță utilizați pentru tnanagerierea eficientă a companiei și eficientizarea relației cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sunt prezentați în tabelul care urmează:

Tabel 1. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari utilizați în eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Categorie indicator

Denumire indicator

Indicatori nefinanciari de performanți operaționali

Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

Dezvoltarea capacității angajaților

Indicatori nefinanciari de performanță de guvernanți corporativi

Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

Realizarea și raportarea revizuirii ta timp a managementului riscului

Transparența           si

comunicarea       pentru

imaginea companiei

Respectarea procesului de guvernanță corporativăAțgorithm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Remania

E-mail: pfflce#acs3,ro

Web: www,gțș3,ro


DMe Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/S651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuții lor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unul temei legal Justificat. Vi puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2O16, printr-o cerere scrisă, semnați jl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții 53.

Indicatori de performanță financiari

Solvabilitate

Viteza de rotație a creditelor - furnizor

UIPOl iȘQ 14QU1 750900-"


Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefînanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

 • 1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă - acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor.

 • 2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților - menținerea unei relații strânse cu angajații din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din segmentul de guvemanță corporativă avem următoarea abordare:

 • 1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor -

acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular

pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.


Algorithm Construcții $3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romanța

E-mall: officeffacs3.roWeb: www.acs3.ro


Banca Transilvania


 • 2. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

- acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control.

 • 3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei -pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.

 • 4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă - acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliu! de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. Solvabilitate - acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de Ia bugetul Primăriei Sectorului 3.

 • 2. Viteza de rotație a creditelor - furnizor - acest indicator aproximează numărul de

zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi.

în plus față de elementele prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. construiește un cadru la standarde internaționale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea elementelor transparente de construcție ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se și studiile de cost - beneficiu și de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor etapelor necesare finalizării proiectului propus.

Au fost standardizate și create proceduri care urmăresc în cadrul companiei și în relația cu exteriorul a eficientizârii funcționale a tuturor proceselor din cadrul companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L., exemplificate în următoare obiective, după cum urmează:

 • 1.  Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;

 • 2.  Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboratorii noștri;

 • 3.  Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu non-calitatea;

 • 4.  Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;

 • 5.  Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, valorificarea creativității potențialului uman;

 • 6.  Asigurarea fiabilității informațiilor externe și interne, ținerea sub control a interfețelor de proces, asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor propuse;

 • 7.  Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;

 • 8.  Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății;

 • 9.  Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii companiei, îmbunătățirea managementului deșeurilor, utilizarea rațională a resurselor naturale;

  și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajați lor apariției incidentelor în zonele de producțiej^Qf-'-^ZV/


 • 10. Prevenirea și protecția împotriva rănilor


a riscurilor, prevenirea

Algorithm Construcții $3

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania


0d. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Roman la E-mail: offlceț'acșȘro Web: www.acs3.ro

S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal Justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute Tn Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


 • 11. Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;

 • 12. Utilizarea procesului și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele.

La nivelul controlului intern este conturat un program de dezvoltare axat pe principalele activități coordonate de către cele 3 mari departamente: Operațional, Mecanizare și Proiect (Tehnic șî Execuție).

Principalele obiective ale sistemului de control intern managerial sunt

 • 1.  Implementarea straie eî de manageriient al riscurilor pentru creșterea certitudinii îm realizarea obiectivelor prin actualizarea registrului riscurilor și a măsurilor de tratate și control a sccsiora

 • 2. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate eu obiectivele generale și specifice ale societății.

 • 3. Perfecționarea profesionala a personalului în domeniul controlului intern/managerial

 • 4.  Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning}- Planificarea Resurselor întreprinderii, destinat managementului integrat al tuturor proceselor și operațiunilor dta societate în cadrul unei platforme informatice unice.

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos și de adoptarea de politici interne create pentru întâmpinarea corupției (politica anti-corupție) și prevenirea spălării de bani.

Un segment important în evoluția societății este reprezentat de planificarea activității departamentelor Tehnic, Execuție și Mecanizare din cadrul șantierului Hala Laminor.


Algorithm Construcții SS


Date Fis cate: CIF 37714360 RCJ40/8651/2017 iBAN RO32BTRLRONCRTD414912701 «I4HU ................


ALOCRGTHM CCH1MUSTII S3CAPITOLUL V
OBIECTIVE SPECIFICE
ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2020
Departamentul Tehnic
 • > FINALIZARE INSTALATEI SI ECHIPARE PARCARE SUBTERANA
 • > FINALIZARE STRUCTURA REZISTENTA EXTINDERE PARCARE
Departamentul Mecanizare

La nivelul Departamentului Mecanizare se dorește în principal dezvoltarea departamentului pe toate palierele organizaționale atât pentru service cât și pentru execuție în strânsă legătură cu omogenizarea echipei nou formate și îmbunățirea relațiilor de comunicare și colaborare dintre angajați.

Planul de lucrări pentru anul 2020 este structurat astfel
> Excavare subsol Hala Laminor

o Excavare pamant 100000 mc

o Piconare, excavare, transport beton din demolări 120000 mc


Algorithm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3


Date Ascale:

CIF 37714360București, Romanla

E-mall: offlcgga_cș3,ro

Web: www.ecș3..rp


RC740/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvaniao Debitare cu flacara oxiacetilnica a resturilor de armaturi si structuri metalice din subsol

 • >  Realizare depozit argila, transport argila de la hala la zona depozitare 80000 mc
 • > Demolare clădiri anexe nefunctionale cu rol distructiv asupra Halei Laminor
 • >  Concasare primara, sortare beton concasat

o Beton concasat sort 0-63mm -150.000 mc

o Utilizat in realizarea platformelor cat si pentru comercializare către terti (primcipalii beneficiari fiind: Algorithm Residential S3, Administrare Străzi S3 SRL, Administrare Active Sector 3, Smart City Invest)

> Realizare platforme din material reciclat din cadrul proiectuior: Hala Laminor,
Hala Visagului, Pista de carturi ( Făgetului Brutarii) Parc Brutarii, Pod Teclu

o Defrișare arbuști si flora spontana cu transport de material


o Decopertare sol vegetal

o Compactare sol

o Transport si punere in opera beton concasat reciclat

o Nivelare si compactare beton concasat

 • > Furnizare de material si echipamente pentru relizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din sectorul 3
 • >  Străzile: Gura Brățării, Ion Agarbiceanu, Lunca Bisericii, Lunca Cetatii, Lunca Dochiei , Malul Mierii, Nîcolae Teclu, Nicolae Pascu, principalul beneficiar fiind societatea; S.C. ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

  Al rlthm Construcții S3

  Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

  București, Remania

  E-mail: office@acs3.ro

  Web: www.acs3.ro


  Date Fiscale:

  CIF 37714360

  RCJ40/8651/2017

  IBAN RO32RTRLRONCRT0414912TO1 fiunu liui'UMni.o aproximativ 115.000 tone de: Amestec agregate reciclate din beton 0 -125, o 15.000 tone Material rezultat din excavați!

o decopcrtare sol vegeta]

o furnizare echipamente compactare infrastructura

o punere in opera beton concasat reciclat


 • ■   transport material concasat

 • ■  nivelare cu buldozer

 • ■  nivelare finala cu autogreder

 • ■  compactare cu compactor terasier

> In cadrul proiectului “Parcare bvd. Decebul”

o Rxcavatie deschisa cota -3,25 si evacuarea pământului rezultat

o Excavatie subterana la cota -9m si evacuarea pământului rezultat

o Lucrări de umpluturi strat fundare

Livrări de echipamente adaptate procesului tehnologic de realizare acestei investiții ( pompe epuisment, pompa fixa beton, motostivuitor, Manitou 1840, Macara Sennbogen 613, Macara Greve GMK 4080 -1)

 • >  Prestări servicii

o Principala activitate in cadrul departamentului de mecanizare o reprezintă, închirierea de utilaje si autobasculante specifice activitatii de construcții.

o Demararea procesului de autorizare pentru activitatea de tip‘ ’ SERVICE* in cadrul atelierului propriu de reparații

 • > Demontare/Relocare TERRA PARK

o Demontarea a 32 de ride-uri si transportul in vederea relocării pe alt amplasament.

Algorithm ConstruetH S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

I0AN RO32BTRIRONCRT0414912701


âLaoRrmM can»TRUCTfi sa


 • > Transport Agabaritic

o Elemente prefabricate din beton agabaritice:grinzi, stâlpi, fundație tip pahar

 • >  Achiziție utilaje construcții

o STIVUITOR NISSAN U1D2-E703149

o STIVUITOR NISSAN U1D2-E703103

o STIVUITOR NISSAN U1D2A25LQ-E703109

o STIVUITOR NISSAN U1D2A25LQ-E70311

o Excavator pe senile KOMATSU PC95


o Miniincarcator frontal CATERPILAR—BobCat 236B2 o Minincarcator frontalCATERPILAR-BobCat236B o Miniincarcator frontal KOMATSU SK815 o Miniincarcator frontal KOMATSU SK815T o Automacara BENDINI25 BETA o STIVUITOR HYUNDAI SOL - 7A

o STIVUITOR MITHSUBISHI FG50K2

o KART SODI RX8 4buc.

> Nevoia implementării unui serviciu de identificare si localizare pe rezervorul mașinii sau utilajului, avand ca scop creșterea nivelului de siguranța si rapiditate in alimentarea cu carburant, al autovehiculelor si utilajelor cat si un instrument de control prin transmitem datelor la un calculator, a dus la Încheierea unui contract,

de aprovizionare si monitorizare a carburantului cu operatorul economic Compania Rompetrol

AlgorMim ConstructS S3

Bd- Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Remania

E meii: offlceff acs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaCAP VI
OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:

 • a)  hotărârile adunărilor generale ale asociaților, în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • c)  raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • d) raportul de audit anual;

 • e)  lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;

 • f)  rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;

 • g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;

 • h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație împreună cu Membrii Consiliului de Administrație vor colabora pentru îndeplinirea programului de activitate. împreună cu salariații vor monitoriza criteriile de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță pe baza cărora este structurat acest program de activitate.


Algorithm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3


Date Fiscale:

CIF 37714360


București, Remania


RC740/8651/2017


E-malî: .tjfftegacs3.ro


IBAN RO32BTRLRONCRTQ4149127O1


Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții 53 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 îr> scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unorterți In baza unui temei legal Justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute In Regulamentul UE679/2CU6, prîntr-o cerere scrisă, semnată șl datată tra nsmi   pe adresa Algorithm Construcții 53.

Către     ALGORITHM RESLDENTIAL S3 SRL

SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


Sediul         Sediul Social: București, sector 3, Bd. Basarabia nr. 256.

Referitor

Program de Activitate pentru anul 2020

APROBAT, in ședința Consiliului de Administrație din data de

PREȘEDINTE CA: COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

MEMBRU CA: DEDE DANIELA

MEMBRU CA: MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA: MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA: USURELU GABRIEL ALEXANDRU ■


2020

Algortthm Construcții 53

Bd, Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romanîa

E-mall: offia ' ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscala:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Datate dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorlthm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în bata unui temei legai Justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată fi datată transmisă pe adresa Algortthm Construcții S3.

fcwa K f Is ucisa mh. J 6°>1&. fâĂM)

Raportul auditorului independent

Către Asociații S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Opinie

 • 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situațiile financiare menționate se refera la:

 • •  Activ net/Total capitaluri:

  285.069.183 lei

  1.764.398 lei, profit


 • •  Rezultatul net al exercițiului financiar:

 • 2 In opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii Ia data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Boxa pentru opinie

 • 3 Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Remania si ne-am Îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastre.

Alte aspecte —Aria de aplicabilitate a audituhă

 • 4 Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt Întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania inclusiv OMFP nr. 1802/2014.


Alte informații-Raportul administratorilor

Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastre cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar Încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si daca în baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul audituhri situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a)  in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru aed control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare

In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societarii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu

excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 8  Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilorfinanciare

 • 9  Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situării financiare.

 • 10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

«- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de oroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

e înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fiara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societarii.

« Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

c Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.

o Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.


scape

 • 11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Alte aspecte

 • 12 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatului unic al Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatului unic al Societarii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In măsura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de Societate si de asociatul unic al acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Pentru si in numele Interscope SRL:


Tudor lonescu


Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor financiar: lonescu Tudor Laurentiu Registrul Public Electronic: AF1622

Înregistrat in Registrul public electronic ASPAAS cu numărul 1622


înregistrat in Registrul public electronic ASPAAS cu numărul 1004


București, 18 mai 2020


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - î8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQprimarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. ............Zc'

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit șl pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL

în raporturile cu societățile la care este asociat, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate, urmărind eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea Algorithm Construcții S 3 SRL prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 1.764.398 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentat nr.356946/19.05.2020 al Serviciului Corp Conjrt^ prezentul proiect de hotărâre pe care îl sup/n spr inând seama de raportul de specialitate ent Guvernanță Corporativă, am inițiat nsiliului Local Sector 3.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL

Având în vedere:

 • • adresa societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. cu nr.1230/18.05.2020 către Algorithm Residential și SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SR1

 • - adresa societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. cu nr. 1344/19.05.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 356750/19.05.2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38 din 18.05.2020 de aprobare a Raportului de audit

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 39 din 18.05.2020 de aprobare a Bilanțului pe anul 2019 și a contulu de profit și pierderi

 • • Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33 din 18.05.2020 de aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a Programului de activitate pe 2020

 • - Programul de activitate pentru anul 2020

 • - Raportul de activitate pe anul 2019 al Consilului de Administrație

 • - Raportul auditorului independent - INTERSCOPE SRL

 • - Bilanțul la data de 31.12.2019

Conform prevederilor:

-art. 12.1 lit. d) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”

 • - art. 12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului Consiliului de Administrație”

 • - art. 12,1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”

 • - art. 16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.: Consiliul de Administrație ia decizii privind „ supunerea, în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate precum și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor”

 • - Art 20.1 din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL „ Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății vor fi întocmite prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”

 • - Art. 194 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să ie dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; ”

 • - art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

 • - art. 3. din Ordinul MFP 3781/2019 „ Entitățile cărora Ie sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. ”

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 • - - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic sau majoritar:

 • - Art. 47 din OUG nr. 109/2011 (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (I1) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

 • I. Bilanțul contabil anual: conține informații atât despre active, cât și despre pasiv și are rolul de a reda o situație clară, atât în foma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și Ia o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății este prezentată sintetic in tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și sitația contului de profit și pierderi pentru extercițiul financiar 2019.

lei

Denumire element

Sold la 01.01.2019

Sold la 31.12.2019

A. Active imobilizate-total din care:

126.117.550

200.182.981

Imobilizări necorporale

8.276

11.926

Imobilizări corporale

126.109.274

200.171.055

Imobilizări financiare

0

0

B. Active circulante-total din care:

81.454.155

121.966.132

stocuri

5.494.211

13.221.073

creanțe

71.533.604

89.205.377

investiții pe termen scurt

0

0

casă și conturi la bănci

4.426.340

19.539.682

C, Cheltuieli în avans

206.913

288.140

D. Datorii (până Ia un an)

2.895.948

10.960.442

E. Active circulante nete/Datorii curente nete

78.765.120

111.293.830

F.Total active minus datorii curente

204.882.670

311.476.811

G. Datorii (trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an)

21.846.377

26.407.628

H. Provizioane

0

0

I.      Venituri în avans

0

0

J.     Capital și rezerve

183.036.293

285.069.183

II. Contul de profit și pierderi

Indicator

2018

2019

Venituri totale din exploatare

51.384.506

135.363.896

Cheltuieli totale din exploatare

51.291.827

133.101.503

Venituri financiare

30.239

26.884

Cheltuieli financiare

1.431

12.411

Venituri totale

51.414.745

135.390.780

Cheltuieli totale

51.293.258

133.113.914

Profit net

36.293

1.764.398

III. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Membrii Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL sunt următorii:

 • -  Corșocariu Alexandru Dan - președinte numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017

 • -  Dede Daniela - membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017

 • -  Marinescu Gabriel Mircea - membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017

 • -  Matache Doina Florentina - membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017

 • -  Ușurelu Gabriel Alexandru - membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017

Raportul de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele informații:

 • -  Prezentarea generală a societății,

 • -  Informații cu privire la bazele legale de cosntituire, capitalul social, structura acționariatului.

 • -   Conducerea și administrarea societății

• Informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație;

 • -  Activitatea Consiliului de Administrație al societății în anul 2019

 • -  Raportul de activitate al departamentului tehnic

 • -  Raportul de activitate al departamentului mecanizare

 • -  Prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019

 • - Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

IV. Programul de activitate al societății pentru anul 2020

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric "Hala Laminor” acesta fiind încadrat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 și se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale în Sectorul 3.

Proiectul „Laminor Piaza Leisure Destination (Laminor Piaza Destinație de relaxare)” se desfășoară pe mai multe zone, astfel:

 • 1. PARC DE DISTRACȚII cu o suprafață estimată de 9.792 mp va include circa 35 - 40 ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.

 • 2. Zona VEST cu o suprafață estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre Piața Republica, amenajarea unui spațiu expozițional, zona de bowling, spații pentru birouri, restaurant, magazine și o gradină cu loc de joacă pentru copii;

 • 3. Zona NORD are o suprafață de circa 4.633 mp și va include 10 săli de cinema și magazine;

 • 4. Zona SUD cu o suprafață estimată de 13.952 mp va include un hotel tematic, săli de conferință, restaurant și SPA, un centru sportiv petru familii cu diverse jocuri, tema principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în axeastă zonă, este prevăzut a se amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.

 • 5. Zona CENTRALĂ cu o suprafață estimată dc 19.343 mp va include magazine sportive, mgazine cu articole pentru copii precum și o zonă destinată produselor tradiționale românești. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” si ‘‘Flying Theatre”.

 • 6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară și o sală de spectacole în suprafață de 3.315 mp. în plus, spațiile comune reprezintă circa 16.206 mp iar spațiile administrative reprezintă 6.500 mp.

 • V. Raportul de audit

Acesta a fost întocmit de INTERSCOPE SRL cu nr. de înregistrare în registrul ASPAAS 1004/2010 CUI 16776874 conform reglementărilor legale corespondente auditului

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019, a raportului de audit și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NRJfjU 8.05.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd, Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr, J40/8651 /2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea Raportului de audit pe anul 2019, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

PREȘEDINTE C.A.

COSOCARIU ALEXA


Membri CA. 4MARINESCU GABRIEL MIRCEA

DEDE DANIELA

MATACHE DOINA FLORENTINA

USURELU GABRIEL ALEXANDRU

Algorithm Construcții 53

Bd Basaribla m 756 f'.'ipt 1 Set toi 1 Bmvrtsti România

f nud ofțKetjȘalgpiithi nconsv ix,tns3 ,i‘-

Web www algorlthmronslructilș3 re

Finele:

01 37714360

St 14U/86S17200

IRAN ROîîaiMRONf RKl 114917701

Santa r> ansifvanri

Residential S3 s.r.l.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Consiliul Local al Sectorului 3 București Și


Către:

Sediul:

Referitor:


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

CABINET PRIMAR

„ 3^/5?


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanțului contabil, contului de profit și pierderi cu toate anexele acestora pentru exercițiul financiar 2019, Raportului de audit pe anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Programul de activitate pentru anul 2020, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor societății Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-financiare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București. Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dL Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: llt,d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lit.h) ”aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stanbilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”; lit m) "hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investirile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, Iii, o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanțului contabil, contului de profit și pierderi cu toate anexele acestora pentru exercițiul financiar 2019, Raportului de audit pe anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Programul de activitate pentru anul 2020, precum și descărcarea de

Algorîthm

Residentîal S3


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, *“2^ SSSiSL «ÎSț&S.»

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


gestiune a administratorilor societății Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residentîal S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-fmanciare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.l 169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12.2, Asociatul Unic: :lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; litk) "aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stanbilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”; liL m) "hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusive TVA, pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții”.

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanțului contabil, contului de profit și pierderi cu toate anexele acestora pentru exercițiul financiar 2019, Raportului de audit pe anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Programul de activitate pentru anul 2020, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor societății Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea

Residential S3 s.R-L.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-financiare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrata la sediul subscrisei cu numărul 1031 din 19.05.2020, dar și documentele menționate.

Cu deosebită considerație,

dl. Panait Radu Alin în calitate de Președi Algorithm ResidentialRESIDENTIAL S3C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg Com 740/5431/2017   R097RNCB008715754606000I -Ron

R070RNCB0037I57546060002 - FUR


Tel: 0314.334.452


Fax: 0314.334.451 algoritlun.residential@gniail.com constractiis3.ro

Către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL


SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


I SC ALGORITHM CpySTȘLICTU 3RL j INTRARE // O0, ' IEȘIRE

iawZzL-i.ii(a.z9 XAnut.aa^


Sediul Sediul Social: București, sector 3, Bd. Basarabia nr. 256.

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora pentru exercițiul financiar 2019, raportul de audit pe anul 2019, raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L pentru anul 2019, programul de activitate pentru anul 2020 precum si descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019 si aprobarea programului de activitate pe anul 2020.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017. având CUI 37714360, reprezentată lega!

de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație,

având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societarii SD3

Salubritate si Deszăpezire S3, de asociati ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Algorithm Construcții 53

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romanla

E mail; officePacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC MO/B651/2O17

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaPentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L, precum si descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019 si aprobarea programului de activitate pe anul 2020.

Cu considerație,


Algorithm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256. Corp Ci, sector 3 București, Remania

E mail. oflicepacs3.ro

Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 377M360

RC J4Q/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTW149127O1

Banca Transilvania


SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvLrt1antatorporairva@primarte3.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3,030328, București

Nr.356963 719.05.2020


Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele document^-proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea inițierii proiectului menționat


Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu HondolaDalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor ten i in baza unui teniei legal justificat. Va puteți exercita drepturile prevăzute In Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata $i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economicosociale, buget, finanțe

AVIZUL       . j

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisi^ de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZZ.Y*..

de pe ordinea de zi / suplimeatarea-ordinii de zi a, ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) Iit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ==fe=E

PREȘEDINTE, PĂUNIC “ADRIANA

MEMBRI:       '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEA NU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul — de pe ori

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită. în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul 7......de pe ordinea de zi / saplimentareanordmii de zi a ședinței

ordinare/extHioidiiiare, și consideră că acesta A FOST / NU~~A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELI AN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN