Hotărârea nr. 168/2020

HCLS3 nr.168 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dud ești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentrul anul financiar 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 361008/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 360776/21.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 1033/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL;

 • -  Adresa nr.360796 /21.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12.1 lit. h) m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, se modifică de la suma de 79.619,06 mii lei la suma de 82.586,39 mii lei.

(2) Veniturile totale estimate în buget se modifică de la 80.364,00 mii lei/la 84.559,50


mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1 — 1.5, care fac parte integrantă din prezen

Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire pr hotărâri.


NR.

DIN 27.05.2020


168

Contrase nreazaj ' Secr rtar genjeraî

Măr us Mihjlță


pentiu legalitate


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENT1AL SRL Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960


ANEXA Nr.l.

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pentru anul 2020

V-A-O          W<s 1 “VT-. LAJ.                                                                                  -mii lei-

INDICATORI

Nr.rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

K

Estimări an (N + l« 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

94

9-7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

71,534.95

84,559.50

1.18

94,706.64

105,699.38

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care;

2

71,505.38

84,512.50

1.18

94,654.00

105,640.63

1.12

1.12

subvenfii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

om

0.00

2

Venituri financiare

5

2957

4790

1.59

52.64

58.75

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

71,452.96

82,586.39

1.16

88,367.44

94,974.35

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

71,442.45

82,536.69

1.16

88,314.26

94.917,19

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri ți servicii

9

62,063.27

63,213.99

1.02

67,638.97

72,696.09

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate

10

165.74

93.20

0.56

99.72

107,18

1.07

1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8,773.15

17,625.00

2.01

18,858.75

20,268.75

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de naturi salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

8,056.00

16367.00

2.06

17,726.69

19,052.05

1.07

1.07

CI

ch. cu salariile

13

8,056.00

16,000.00

1.99

17,120.00

18,400.00

1.07

1.07

C2

bonusuri

14

0.00

$67.00

0.00

606.69

652.05

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

ÎS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HDIV/OI

WOIV/O!

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orgi

17

518.43

578.00

1.11

618.46

664.70

1.07

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

198.72

480.00

2.42

513.60

552.00

1.07

1.07

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

440.29

1,604.50

3.64

1,716.82

1,845.18

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare

20

10.51

49.70

4.73

53.18

57.16

1.07

1.07

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

81.99

1,973.11

24.07

6,339.20

10,725.03

3.21

1.69

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

104.53

315.70

3.02

1,014.27

1,716.00

3.21

1.69

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITUL!

24

-22.54

1,657.41

-73.53

5,324.93

9,009.02

3.21

1.69

^1'

Rezerve legafei

25

-1.13

98.66

-87.54

266.25

450.45

2.70

1.69

7^% « ALGORITHMV .RESIDENTIALS3 SBU

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele i

28

-21.41

1,558.76

-72.80

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ODO

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25

30

0.00

0.00

0.00

5,058.68

8,558.57

0.00

1.69

7

Participarea salariațMor la profit în limita a 10% din profitul r

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazi

32

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

HDIV/OI

«DIV/01

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

«DIV/0!

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/0!

b)

■ dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

HDIV/OI

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

HDIV/OI

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. ■

35

0.00

0.00

«DIV/O!

0.00

0.00

HDIV/0!

«DIV/0!

VI,

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

«DIV/0!

0.00

0.00

«DIV/01

«OIV/OI

VH

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

HDIV/OI

0.00

0.00

«DIV/01

HDIV/OI

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

HDIV/OI

0.00

0.00

HDIV/0!

HDIV/OI

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

«DIV/01

o.ob

0.00

HDtV/O!

HDIV/OI

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

HDIV/OI

0.00

0.00

«DIV/01

HDIV/OI

d)

cheltuieli cu reclama ți publicitate

41

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

HDIV/OI

e>

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

HDIV/OI

0.00

0.00

«DIV/01

HDIV/OI

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0.00

0.00

HDIV/OI

0.00

0.00

«DIV/01

HDIV/OI

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

«REFI

0.00

0.00

«REFI

«REFI

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

0

0.00

HDIV/0!

0.00

0.00

«DIV/01

«REFI

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/0!

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8,056.00

4,800.00

0.60

5,136.00

5,496.00

1.07

1.07

2

Nr. mediu de salariați total

49

250,00

350.00

1.40

375.00

401.00

1.07

1.07

3

Câțtigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat p

50

2,685.33

3,944.52

1.47

4,190.83

4,212.13

1.06

1.01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat p

51

X

X

0.00

0.00

0.00

«VALUEI

HDIV/OI

5

✓<Cka'4'aX.

Pipduettvitateaynuncîiîn unități valorice oe total personal rr

-#===&>.      f

52

286.02

60.37

0.21

252.41

263.44

4.18

1.04X AtGORITHM ~ , RE5IDENTIAL 33 W SBL Jv


6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal n

53

0.00

0.00

HDIV/01

0.00

0.00

HDIV/01

HDIV/01

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mec

54

0.00

0.00

HDIV/01

0.00

0.00

HDIV/01

HDIV/0!

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IțxlOOO

55

998.85

976.67

0.98

933.06

898.53

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

HDIV/01

0.00

0.00

HDIV/01

HDIV/01

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

HDIV/01

0.00

0.00

HDIV/01

HDIV/01


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL INITACWSUJUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESlDENTtAL SRL Sediul/Adresa București 5«tor3, Calea Vitan, Nr.242 Cod nnfc do tnrtgbtrareRO 37409960


Detalierea Indicatorilor economlco-flnandarf prevăiuțlln bugetul de venitul ri chettufeH ți repartizarea pa trimestre a acestora

P cls 3 <uh A#. 05; <£p&0________

Prevederi un precedent


INDICATORI

Nr. td.

ReaHiat an (N 2=2018]

Prevederi an prec (N-l= 2019)

sdent

Propuneri an curent (N- 2020}

*

K

Aprobat

Preliminat/ ReaJIirt

din care

7*6/5

8«yjo

conform

HCLS3

conform

Hotărârii

C.A.

Execuție

Triml

Trin» II

Trim III

TrimW

Xn

0

2

3

31

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

L

VENITURI TOTALE (rd. 2+fd. 22 ♦ rd. 28)

1

11,81081

82J2 84.49

82,284.49

7X534.95

19,397.50

26,751X0

19,251.00

19.lfiJ.00

84,559 J0

1.18

6.06

1

Venituri Letale din exploatare {rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + fd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

11,79X35

82.705.03

82,205,03

7XS0M8

19389.50

26,73800

19,238.00

19,147.00

84,512.50

1.18

6.06

din producția vândută (rd, 4 + rd. 5 + rd, 6 + rd. 71 din țâre:

3

11,773.85

80,465.54

80,465.54

70/179.77

19,16X00

25,025.00

19,025.00

19,025.00

9J.236.00

1.16

6.02

Îll_

din vârnarea produsele»

4

11,772.05

3,102.26

3,102.26

1X5A63

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

an?

0.09

aa)

din sorricH prestate

5

0.00

76,733.00

76,733.00

69,733.33

19,000.00

75,000.00

19,000.00

19,000.00

87.000.00

1.18

tfDIV/DI

13)

dFnredovwițeți chirii

6

ian

50.00

50.00

0.00

0.00

aorv/O!

0.00

alte venituri

7

580.28

580.28

87 81

156.0D

20.00

20.00

20.00

316.00

2.46

4DJV/01

din vânzarea mărfurilor

8

850.00

850.00

615.33

21X50

LI 02.00

700.00

LOO.OQ

1.614.50

2,67

fonvru

9

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri' nete (rd, 10 ♦ rd. 11},

9

0.30

0.00

n.w?

0.00

0.00

0.00

O.DO

0.00

0.00

ItDiV/Oț

WWW»

el

subvenții, cf. prevederiiwlegaleîh vipere

10

0.00

WiV/Of

ODf^/Df

c2

transferuri, cf. prevederilor 'egale fn vigoare

11

aoo

HDtV/0!

8DtV/0t

n

din producția de imobMizSr F

12

aoo

KDfV/Qt

M2tV/0t

ri

venituri aferente costului producției în cun de execuție

13

275.00

275.00

O.CKJ

aoo

801V/0!

MW/at

El

alte venituri dhn exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 4 rd. 20+rd. 21din caro:

14

17.50

614,49

614.49

10.28

1500

611.00

13-00

2X00

662.00

64.40

0.59

fl)

din amerwi ți penalități

15

8-40

27.50

27.50

D.DO

10.00

5.00

5X0

10.00

30,00

/foiv/a

aw

121

din vântarea activelor ți alte operații de capital (rd. 18 * rd. 19), dm urp

16

600.00

0.00

0.00

600.00

mv/0!

tfDW/O!

■ active corporale

17

0.00

600.CC

0.00

0.00

600.00

4DIV/0)

- active neconwnfe

18

0.00

4DV/W

irorv/Oi

El_

din subvenții pentru invetțițE

19

0.00

#DjV/W

troiv/oi

Wl

din valorificarea certificatelor CO2

20

OM

4DIV/0!

ItDIV/»!

Bl

alte venituri

21

9.10

5B6X9

586.99

10.28

6.00

6.00

aoo

12.00

32X0

3.11

1.13

?

Venituri financiare (rd 23 4 rd. 24 * rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

19.46

79.46

79.46

29.57

8.00

13.00

13.00

13.00

47.00

1.59

1.52

tu

dfr> imobflFiiri financiare

23

aoo

4D1V/0!

4CHV/W

m

din investiții financiare

24

aoo

MW/ttf

WfV/W

El

dlndferențedecun

25

15.00

15X0

aoo

miv/oi

M7AțAM

El

din dob&rtti

26

19.46

39.46

39.46

17.58

8.00

8.00

8.00

8.00

32X0

w

090

n

alte venituriflnindftre

27

25X0

75.00

11.99

0.00

5X0

5-00

5.00

15.00

1.25

HDMQ!

3

j VenRu ri «rtta mdi n «re

28

0.00

*tW/Q!

KHV/01

n

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 * rd. 136 ♦ »d, 144)

29

11,157.50

82/180.41

32.080,41

71/152.96

17,837.35

72,580.18

16,729.18

15,439.68

62.586.33

1.16

5M

1

Cheltuieli de exploatare (rd, 31 ♦ rd. 79 » rd. 86+ rd. Î20), din care:

30

11,156X1

82/127.16

82,027,16

71,442.45

17,835.15

32,563.18

16,714.68

15,423 68

B2fi36.69

"îd

6.4Q

A. Chdhjlef] cu bunul ți leniciF (rd. 32 + rd. 40+ rd. 46), din care:

31

6,518X8

71,778.29

71,776.29

62.063,27

14.768J5

27,456.88

ii.ai.8B

9,676.88

63.213.99

1.02

9.52

Al

Cheftulett privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 * rd. 39), din care:

32

5,220.17

33,98X16

33,981.16

32,862.15

8,028.78

14,013.78

6,058.78

4,553.78

3Z.CS5.12

0.99

6J0

■L

ehrftiileti cu materiile prime

33

4,933. «7

28,870.00

28,870.00

24,573.83

3,000.00

7,000.00

3,000.00

1,500.00

14,50100

059

4.98

bl

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

185.95

3,951.04

3,951.04

7,565.11

4.555.00

4^W.0C

2,585.00

2,580.00

14,310.00

IM

40.68

bl)

cheftuMi cu piesele de schimb

35

0.85

74.49

74.49

48.62

15.00

25XC

20.00

15.00

75X0

154

S7.2O

bz]

Cheltuieli CU combustibilii

36

77, M

415.02

415-02

18& 87

40.00

65.OC

65,00

65.00

235.00

1.24

2.45

Ml bft

alte cheltuieli cu materialele comumafarie

Bftw

7327.63

'1^00.00

4300.DC

23000C

2,500.00

14,000.00

1,91

tfDfV/0!

chettuleB privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

90X'

436-5*

436.5/

442.8

25D.M

250.01

250,00

25O.OC

1,000.00

226

4M

dj

cheftideK privind energia fi apa

38

10.3

269.23

269.2

175J

173,71

173.7

173.7E

173.71

695.12

3.95

17.05

«1

cheltuieli privi^Tnsrfu^^^

39

DXC

4543"

454,3

104.3

50.M

2,000.0

50.0C

so.oc

2.15O.OC

20.50

»D!V/a

Al a]

Oiefrui^r      swvîcffe ww tuti‘e de terți (rd 41 + rd. 42jfrjd-45)rdipcMe:

ctieftules cu înw^țmerea ți rejrenți;^

40

41

483.01

33.1

1,332.5’

85.1

1,332.5

85.1

869.7

67.9

195.9

12.CH

605.01

15.01

365,0(

I5.(H

385,K

15.B

1560.91

57M

1.73

0.84

1.80

2.050.00
b) cheltuiri privind chlriDe (rd. 43 ♦ rd. 44) din care;

42

292.11

1,06 L74

8^61.74

637.25

135.00

370.00

270,00

270.00

1/M5.00

L64

2.18

ML.

către operatori eu capital integral/majoritar de stat

43

54.71

63B.72

638.72

335.12

135.00

135.00

135.00

135.00

540X0

1.61

6.13

w>

către operatori cu capital privat

44

237.40

423.02

423.02

302.13

235.00

135.00

135.00

505.00

1.67

1.27

<) prime du Miguran*

45

41.52

iis.se

18S.GR

164.60

38.97

220.00

1O0.D0

100.00

458.97

2.79

9.9S

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd, 4? * rd. 4B ♦ rd, 5o + rd. 57 ♦ rd, 62 * rd.

M 63,rd.«7,Kl.e«*rd.69+nlMdlnrare:

46

B14.91

36,462.61

35X62.61

28331.36

6.553.60

12.888.10

4,838.10

4,738.10

28,997.90

1.02

3<77

a) cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

5.00

5.00

0.00

doi

vorv/fi!

IKXV/t><

b] chdtuîell privind      wnrtc ț| onorariul, din care;

48

32X9

124.82

124.82

76.16

25.00

25 00

25.C0

25.00

joaoo

132

2.34

bl J fchettuWI privind consultanta Juridică

49

26.69

124X2

124.82

76.16

2S.M

25.00

25.0Q

25.00

100.00

131

2.85

c) cheltuieli de protocol, redamS ți publicitate frd_ 51 * rd. 53), din care:

50

ie_6«

62.11

62.11

12.38

11.00

19.00

1000

10.00

4J.00

931

0.74

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

13.27

32.11

32.11

7.98

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

2.51

O.6O

ticbrte cadou potrivit LegH nr. 193/2006, cu modlRtlrile ulterioare

52

0.00

ffDTVAff

8D1V/0!

t2)

cheltuieli de reclamă *1 publicitate, din care:

53

3X1

30.00

30,00

4X0

6.00

5.C0

5.0C

5.0C

21.00

4,77

1.29

-ticbrte cadou ptr. cheltuieli de reclamă țl puMiqtale, potrivit Legii nr. 193/îDOG, cu modHkărfle ulterioare

54

O.OJ

4CMV/0!

IfDIV/O'

-tithrte cadou ptr. campanii de marketing, studiul piețe*. promovarea pe piețe erirtwrte sau noi,potrivit legii nr, 193/2005,cu modificările ulterioare

55

ooo

«W/D/

NtfW/W

- ch. de promovare a produselor

56

10-00

10.00

aad

8DfV/0t

*DiV/D*

d) Ch- cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. $8 + rd. 59

*

rd. fel), din care:

57

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

#ww

WW/0!

"L

ch. de sponsorizare In domeniul medical țl sănătate

58

OHO

ffDMO!

rt>rv/tH

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social ți sport, din care:

59

Q.00

ffDlV/O!

W/V/W

- pentru cluburile sgoftive

60

0.00

KHV/O!

4Drv/ai

d4)

ch. de sponsorii** pentru alte aețJunf ți activități

61

abo

HOfV/OI

401V/01

e) di d 4 uit li cu transportul de bunuri ți persoane

62

150.20

1,021.43

1,02143

7/1.05

300.00

300.00

300.00

300.00

JJOO.OO

1.56

5.13

î) chaituiBlî do deplasare, detașare, transfer, tffn tare:

63

4.04

179.10

179.10

22.12

^.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.90

5.48

- dtdtiHeir cu diurni (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0.00

179.10

179.10

22.12

5.00

5.00

SOO

5.00

2ttOO

090

HXV/DI

-interna

65

0.00

17B.J0

179.10

22.12

5.001

5.00

5.00

5.00

20.00

0.90

HDtV/Of

«externa

66

0.00

8DIV/0I

flW/Of

g) cheltuieli pojtale șl taxe de tefecomunicațH

67

33.35

55X9

55.49

36.14

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

1.11

2.08

h) cheltuieli cu servkffle bancare ți asimilata

68

3.70

14,66

14.66

9.29

2.60

2,60

2.60

2.6Q

10.40

L12

2.51

i) alte cheltuieli eu serviciile executata de terți, din care:

69

98X1

28,000.00

28,000.00

27,229.47

5,000X0

12,215.50

4,185.30

4,185,50

25,586.50

0.94

276.69

21—

cheHuieH de asigurare țl pez*

70

85.37

773.10

773.10

440,94

140X0

140.00

140.00

140,OC

560.00

1.27

5.17

21_

cheftufeD privind thtratfn**” J* funcționarea tehniai decalcul

71

12,00

20.00

20.00

19.00

35-00

35.00

35X0

3500

140X0

737

L58

, 01

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1.04

35-00

35.00

32.4]

10.00

30-00

10.00

10.00

4000

133

31.16

Ml

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale ți necorporale, din care:

73

0.00

WN

ITDiY/DI

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

«ww

fiOMOf

ia_

cheltuieli eu alte prestat H de servicii

75

4.784.5C

12,000.00

4X00.00

4,000. W

24r7M.5O

4OV/DI

8CHV/0!

16)

cheltuieli privind recrutarea ți plasata* personalului de conducere d. Ordonanței de urgent* a Guvernului nr. 109/2011

76

3O.«

3QXC

0.00

D0(

60.00

#DÎV/Of

ttotv/ot

. !?L

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile ți alte anunțuri

77

17.5C

17.5

O.0C

0.5

0.5C

0.M

0.51

2.00

«w/vr

ZfDfV/Ot

|} ahe cheltuieli

78

476.01

7.000.CK

7JM0.W

174.75

1,200.0

Mffl.OC

300.0C

200.0

7.000.00

11.44

037

B Cheltuieli cu Impozite, taxe ți vărsăntlnt* asimilate (rd. 80 + rd. Bl

+ rd.82 + rd. 83+rd. W

79

42.01

300.2

300.2

165.74

10.3

28.31

273

27.34

93.20

0.56

3.94

[ a] |ch. eu taxa pt, activitatea de expfottwea resurselor minerale

BD

0.00

MHV/W

fflW/b'

| b) |d). cn redevența pentru eoncesionarca bunurilor publke șl resunefe minerale

81

0.00

MW/W

] c) jch.Gu taxa de licență

82

20.01

20.04

0,00

«W/W

#OIV/O/

j d) (eh. cu taxa de autorizare

83

IA

50.01

50.01

49.4

8.01

am

7.04

7.0

a         3o.og

0.61

26.5S

1 a) |<h. cu taxa de mediu

B4

27,01

27.04

0,1

0.3

0.31

034

DJ

0           1.2C

12.0C

MIWOI

j <) |cheltuieli cu alt*taxe ți Impozite

40.2

2   2012

203.2

116.2

2.0

20.04

20.0

70.0

62.0C

OSd

239

]__       C. Cheltuieli cu personalul (rd. B7 + rd. 100 » rtf. 104 y

113), din care:

4,383.8

6 9A0Q.4

9.BOO.4

B.773.1

2,956.0

0     4,096.04

5,129.9

5.4435

Q 17,625.x

2.01

2.00
IV

co

Jiefiufe» de natura wlarîală(rd. H3 * rd. 92)

37

<10057

8,673.52

8,673.52

8,056.00

2,750-00

3.B50.00

4,883.50

5,083.50

26,567.00

2.05

l.f»

ci

Iheltui&H cu salariile {rdL 89 + rd. 90 + rd. 91), din ore;

88

4,100.97

8,673.52

3,673.52

8,056.00

2,750.00

3,850.00

4.600.00

4.830.00

16,00000

1.99

1.96

r) salarii de taiă

89

4,10.97

8,67332

8.573.52

8,056.00

2,750.00

3,750.00

<SOO.OD

<700.00

15,70000

1.95

2J6

i) sporuri, prime ți alte bcniFiraW aferente salariului da taiă (conform CCM)

90

0.00

0.00

0.00

100430

100.00

J00.M

30000

Hfxv/O'

tfDiV/Dt

) aM« bonificații (conform CtM)'

91

0.00

mw/o>

4(W/0!

Q

tonusuri (rd. 93 + rd. 96 ♦ rd. 974 rd. 98 + rd. 99), din tare:

92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

283.50

283.SC

S6Z00

*DfV/bf

roivjU

») cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Hstag*. cu modlficfrite țl ctwnpIeiSrUe ulterioare, din care;

93

0 00

O.DO

O.DO

OHM

0.00

OuOfl

o.oo

0.00

0.00

ffWV/0!

4orv/oi

lichele de cre$5, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările uheriown;

94

0.00

nav/0!

irmv/Of

Uchetc cadou pentru cheltuieli sodale potrivit Legii nr. 193/2006, cu nodfficătile ui teri oare;

95

0.00

«orv/ot

KSV/Ol

bJtlchetedemasS;

96

0.00

o.no

0.00

oro

0.00

0.00

283.50

283.50

557.00

ftDIV/Oi

irnv/oi

c) vouchere de vacanță;

97

0.00

‘Otv/Ol

fiDtV/Oi

(f) ch. privind participare» Mlariatllor la profitul obținut in anul precedent

98

0.00

HDfV/OI

(IDIV/Qț

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

aoo

ifDiV/O!

C3

AHe chelurieli cu personalul (rd. 101 + r± 102 + rd. 103), din care:

100

2.08

10000

ioo.oo

0.00

0.00

0.00

O.DO

000

ftOO

0.Q0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente drâponibiHiătilof de personal

101

ftw

trtw/ot

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecător ețti

102

aoo

1OIV/0I

WMQi

ejchettuierll de naturisatarâtâ aferente restructurări, privatizării, administrator

103

0.00

(KW/Oi

aatv/ot

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere ți control,

1D4

184.39

547.68

547,68

5Î&43

116.00

116.00

116.00

230.00

578.00

1.11

2.31

a) pentru rirectori/directorat

105

0.00

0.00

0X0

0,«

0.00

Q.OO

000

n.oo

O.W

80JV/0!

4DIV/D!

componenta fixă

106

0.00

XDfV/OI

4CHV/O!

componenta variabili

W7

0.00

ffDtV/Q!

MW/0?

h) pentru consiliul de admlmstrație/consitluî de supraveghere, din care:

108

184.39

547.68

S47.6R

518.43

116.00

116.00

116XHI

230.00

578.00

1,11

2.81

componenta fixă

109

18439

547.68

547.68

518.43

116.00

116X101

116.00

730.00

57800

1.11

2.81

componenta variabilă

110

0.00

8DIVAH

WW/IW

cj pentru AGA ji cenzori

111

0.00

fOtV/O!

tmrv/oi

d) pentru alte comfsH ți comitete constituite potrivit legii

112

0.00

mtv/ot

4DIV/&

€5

Cheltuieff cu contribuțiile datorate de angajator

113

96.42

479.26

479,26

198.72

90.00

130.0D

130.00

130.00

480.00

2.42

2.05

□.Alte cheltuieli de exploatare (rd, 115 * <tf. 118 * rd. 119 ♦ rd. 120 * rd. 121 + rd. 122}, An

114

212.59

739.56

739.56

440.29

100,50

952.00

276.00

276.00

1,504.50

3.G4

2.07

chdtulftfi cu majorări țl penalități (rd. 122 + rd. 123). din care.

115

4.93

82-86

82A6

17.44

6.00

200

6.00

6.00

20.00

1.15

3.49

- către bugetul general consolidat

116

ioo

20.00

20.00

6.50

2-00

2.00

2-00

2.00

8.00

1.23

3.2S

- către afțî creditori

117

2.99

62.86

62.86

10.94

4.00

0.00

4.00

4.00

I2.W

J.10

3.66

bJ

cheltuieli privind activele imobilizate cedate

118

550.00

D.O0

0.00

550.00

HDtV/Ot

Ci

chettviell aferente transferurilor pentru plot* personalului

119

aoo

IftJJV/OI

JMW/Of

A

alte cheltuieli

120

3.24

150.19

150.19

0.00

0.00

•1

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necorparafe

121

204.36

506.51

506.51

422.85

94.50

400.00

270.00

220.00

1.034.50

2.45

207

<1

ajustări ți deprecieri pentru pierdere de vatoare țr provirinene (rd. 1 £3 -rd. 126), din cere:

122

0.00

O.DO

0.00

0.GQ

0.00

0,00

0,01

0.00

aoo

WV/tH

4DMG!

cheltuieli privind ajustările ți provizioanele

123

0.00

000

0.00

0.00

D.OQ

o.w

0.00

o.oo

0.00

flDtV/Oi

mrv/0.

fi. 11

-provizioane privind participarea fa profit * «alariajltor

124

0.00

ItDfVSO!

KW/DI

fl.2|

- provizioane in legătura tu contractul de mandat

125

0.00

HOlVflH

«W/W

Q)

venituri rin provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, rin care:

126

O.tX)

0.00

OLOQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

rtxv/oi

jWW/0.(

tt. i)

rin anularea provizioanetor (rd. 128 + rd. 129 * rd. 130), din care:

122

0.00

O.DO

0.00

0.00

0.00

O.OT

0.00

0.00

aoa

MW/W

8DMW

* rin participarea salariațitor k profit

128

0.00

HDtV/Ot

4tw/m

- din deprecierea Imobilizări kw corporale țl * activelor crcuiante

129

0.00

ifDlV/Of

mnf/ot

-venituri dfn alt» provizioane

130

0.00

ittW/0!

40WO!

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd, 195 + rd. 138), din CMt

131

0.8S

53.25

53.25

10.5]

2.20

17.0C

14.5€

16.0C

49.70

4.73

1L81

•)

Ctattuteh privind dobântita, din care:

132

o.oc

4 LOC

4JL0C

10.34

L2C

16,«

11.0C

11.5C

39.70

3J4

aoiv/oi

»1)

aferente creditelor pentru Investiții

133

L5.0C

15.W

1.ZC

l.Ot

LOC

1.5t

4.70

nw/of

«DIWW

pentru xtivftatea curentă

134

26JX

26. CK

10.34

15.0C

1O.«

10.0(

35M

3.38

HDW01

11

cheltuieli din diferențe decurs valutar, din are;

135

0.0

6J0C

6.H

o.r

D.5C

0.S

3.«

4.0f

8.00

47.06

17.00

M)

aferente creditelor pentru investiri

136

O.5C

0.51

3.0C

4.W

80C

40tVfl>!

PDfV/Of

b2)

pentru activitatea curentă

137

0.01

6XK

6.»

o,r

O.OG

o.oa

#orv/w

C)

aftedielliriefi financiare

138

04»

6-2*

6.2.

0.01

05(

0.51

051

OSI

3.0C

mivn

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

MC

#DJV/OI

tmiv/a

REZULTATUL BRUT(prcrfît/pfeftfere) (rd. 1-rd.

140

«3.3

204.01

204.0.

8L9*

U60.L

-5329.1

2,521.8.

3,720.3

1,973.11

24,07

0J3

venituri neinpoiabite

141

0.01

0.0

O.Q

0.01

O.CK

0.0

0.»

OXM

ax

«Mf/Of

chdhjien nedednctlblla fiscal

142

0.0

0,0

0.0

0.01

0.01

0.0

O.W

0.0

o.x

WW/Df

IfOiV/Gl

IMPOZIT PE PROFIT                                          ' V

143

104.5

32.61

32.6

13.1

249.6

-932.6

403.4

595.2.

31S.7t

24.03

an


V

DATE OE FUNDAMENTARE

ttOW/Ot

HDtV/W

1

Venituri totale din exploatare, din cane: (ni. 2]

144

11,791.35

82,205.03

82,205.03

71,50538

19,389.50

26,736. OU

19,238.00

19,147.00

84.512.50

1.18

6.06

•)

-venituri «fin subvenții îl transferuri

145

0.00

0.00

0.M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

fHJtV/D!

itOlV/OI

b)

aha venituri eara nu se iau îh calcul la determinarea productivii 5t li muncii, cf. Legii

146

0.00

tav/oi

MW/OI

2

Cheltuieli de naturi satarialâ (rd. 87J, din care: **)

147

4,100,97

8,673.52

8,673.52

8,056.00

2,750.00

3,850.00

<883.50

5,083.50

16,567.00

2.06

1.96

Eli

..........

148

0.00

KOtV/0!

JtW/Ot

CI

149

0.00

Itotv/ot

•iOfV/Of

El

ISO

0.00

MW/»/

HDfV/Of

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88]

151

4,100.97

8,873.52

1*679.52.

8,056.00

2,750.00

3,850.00

4,000.00

4,800.00

16,000.00

199

1.96

4

Nr. de personal progrrowt ia finele anului

152

0.00

8.82332

8^23.52

8,055.00

2.7SO.OO

3,850.00

4,600.00

4,800.00

4,800.00

0.60

MW/0!

5

Nr. mediu desalartați

153

BB.00

250.00

250.00

250.00

3W.00

3JW.W

350,00

35U.DO

350.00

1,40

2-84

6

a)

CSțtigui mediu lunar pe salariat [lei/persaanJ] determinat pe baia cheltuielilor de naturi salarii» [țrd. 147 - rd. 93’ ■ rd. 98Vrc£ 1531/12*10(0

154

4,100.97

8^73.52

2,891.17

2,68533

X

X

X

l

3,944.52

1.47

0.65

n

CAțlfeul mediu tunai pe salariat (lei/pervcanJJ determinat pe baza dielfiiidilar de

155

0.00

8DWD!

MDfV/Ol

D

El

Productivi tatei muncii In uni fiți valorice pe total personal mediu (mii let/petsaanâî [rd.

155

133.99

328.82

328.82

286.02

55.40

7635

54.97

54.71

6CL37

0.21

2.33

El

Productivitatea muncii în unfilți valeu fee pe total personal mediu recalculata rf. Legii

157

aoo

ttorv/oi

9DIV/0!

EI

ProductivHaiea muncii fn urHfițt Irilce pototal personal mediu (cantitate produse

158

0.00

Miv/a!

trofv/ot

GJ1

Elemente de calcul al productluftățil mundf în unttfiți fizice» din cure

159

O.DO

nav/ot

notv/or

- cantitatea de produse finite (QPF)

IOD

0.00

9DN/0f

»D(V/0l

preț mediu (p]

161

0.00

#DTV/O!

/IDN/D!

- vakjare >QPFxp

16?

OJJO

norv/oi

ttDIV/O!

- pondere tn venituri toW* do exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0.00

wjv/di

tfOWO!

8

PUțl restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UDO

HDfV/Dl

irOlV/Ol

5

Cream

c restante, din ore:

165

0.00

0.00

□.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

ftotvfijț

fDAVW

- de la operatori cu capital integra l/majcmtw de stat

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.DO

0.00

eoiv/o'

*OiV/W

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

0,0a

0.00

0.00

0.00

O.DO

0.00

0.00

0.00

rniV/Oi

4D/V/W

• de fa bugetul de stat

168

O.DO

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66

0.00

tonf/ot

-de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

votv/or

KOIV/OI

- de la alte errtfiiți

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.DO

0.00

0.00

0.00

mtv/Of

4DIW

1“

Credite pentru finanțarea acthHtfițH curente (soMul rimat de rambursați

171

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

O.DO

0.00

0.00

NJ1V/01

frOJW

conducătorul umrĂȚti.CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL MOIOOVAN DOINIEA /


Gradul de realizare a veniturilor totaleNr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

%7 = 6/5 I

Aprobat |

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2.

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.50

11,810.81

1                    ' '

19.97

82,284.49

71,534.95

0.871

1

Venituri din exploatare*)

544.31

11,791.35

21.66

82,205.03

71,505.38

0.87»

2

Venituri financiare

47.19

19.46

0.41

79.46

29.57

0.37

3

Venituri extraordinare___________

0.00

0.00

WDIV/01

0.00

0.00

#DIV/0I


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI F1NANC1AR-CONTABIL NIOLDOV

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORJTHM RES1DENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vîtan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960


Programul de investiții, dotări ți sursele de finanțare


.AcM)- mii lei -

p,w'

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

o|l|                  2

3

4

5

6

7

8

f I IsURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din 1 |care:

O.OC

O.OC

0.00

0.0C

0.00

|l|Surse proprii, din care:

o.oc

0.00

0.00

o.oc

0.00

| |a) - amortizare

i |b) - profit

| |c) - încasarea din vanzarea unor active

12 (Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

13 (Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ■interne

b) - externe

4 Alte surse, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- majorarea capital

î

- (denumire sursă)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 Investiții în curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

2 Investiții noi, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

| - (denumire obiectiv)                         î


7*

SftLGOWTHMn iRES'OENTtALSSI k SRL iJi.«g


b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

0.0(

O.OC

o.ot

o.oc

0.00

- {denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Ic) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

s Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

|b) - externeCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANC1AR-CONTABIL MOLDOVAN
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1,5 *015$ flât             451

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante |

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

____x____

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n ...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct, 1 + pct.

IITELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREal proiectului de hotărâre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentrul anul financiar 2020

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S 3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Prin adresa nr. 1342/19.05.2020, înregistrată cu nr. 356692/CP/19.05.2020, societatea Algorithm Residential S3 SRL ne aduce la cunoștință faptul că, bugetul rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL se formează din următoarele:

 • i. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se vor modifica de la 80,364.00 mii lei la 84,559.50 mii lei.

Veniturile societății provin din executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1.  Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c)  Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6.  Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație-zona Nicolae Teclu;

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79.619,06 mii lei la suma de 82.586,39 mii lei

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 79.604,36 mii lei la 82,536.69 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare                         49.70 mii lei

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr. 1033/19.05.2020 societății Algorithm Residential S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 360776/21.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativ, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


E‘MAIL guvcfnantacorporativa^piimariej.*o

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 360776/21.05.2020

Raport de specialitate

Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru! anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28,12.2016. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1.  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. O.M.F.P. 3 818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

HCLS 3 nr. 33/10.02,2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

 • -  HCLS 3 nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

 • -  Adresa nr. 1342/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 356692/19.05.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

 • -  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din 14.05.2020 care aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020

 • -  Nota de fundamentare nr. 1033/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaților se iau în Adunarea Generală.”

 • -   Art. 10. alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...:” „ în alte situatți impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;

Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • -  Art. 12.1 lit. m) din actul consitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

 • -  Art. 12.1 lit. o) din actul consitutiv ai societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Bugetul rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. se formează din următoarele:

 • 1. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se vor modifica de la 80,364.00 mii lei la 84,559.50 mii lei.

 • A. Venituri din exploatare                            84,512.50 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                   47,00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         82,236.00 mii lei,

 • 2.  Venituri din vânzarea mărfurilor                  1,614.50 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         662.00 mii Iei

Veniturile societății provin din executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu’5;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr. 195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicoiae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Alte venituri financiare                         47.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,619.06 mii lei la suma de 82,586.39 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 79.604,36 inii lei Ia 82,536.69 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare                       49.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de Ia suma de 61,217.16 mii lei la suma de

 • 63,213.99 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 32,655.12 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli privind materii prime în sumă de 14,500.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 14,310.00 mii iei,

’ cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000,00 mii lei,

 • -   cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

PklMÂRtA^J

SECTORULUI <

/ BUCUREȘTI^/

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1,560.97 mii lei din care:

 • -   cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 57.00 mii lei,

 • -   cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,045.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la 28,322.10 mii lei la 28,997.9 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,200.00 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

-cheltuieli poștale șî taxe de telecomunicații în suma 40.00 mii lei

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 25,586.5 mii lei,

 • - alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 39.20 mii iei la 93.20 mii lei din care:

 • a) cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 62.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,908.00 mii lei la 17,625.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,700.00 lei,

 • b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații in suma de 300.00 mii lei

 • c) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 439.50 mii lei la 1,604.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii Iei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.034.5 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                       39.70 mii lei,

 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de        8.00 mii lei,

 • 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de                            2.00 mii lei.

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, 5^^        «stîs^s.,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 14.05.2020 a

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L.

Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Art. 13.4. și Art. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi, 14..05.2020:

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obieet servicii de aplicare (montare) și furnizare amorsă epoxidică Epoxy Primer și membrană bituminoasă Gemini Poduri, grosime 5mm, -20°C pentru obiectivul„Construire cale de comunicație peste obstacol natural și acccsibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”cu societatea 1ZOCLASS CONSTRUCT PROF S.R.L. - valoare 68.656,00 lei fără TVA;

Art3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare tablouri pentru aparate electrice pentru obiectivul “Hale separare deșeuri din Lunca Visagului”, cu societatea TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L. - valoare; 60.802 lei fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art.5.Se aprobă propunerea privind aprobarea bilanțului și contului de profit și pierderi pentru anul 2019, după verificarea și semnarea acestuia de către auditorul statutar;

Art.6.Se aprobă propunerea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, cu societatea ADPB S.A. - valoare: 1.796.139,24 lei fără TVA;

Art.7.Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract cu societatea BUSY FULL TIME - 33600 kg fier x 1.25 lei=42.000 Iei fără tva;

Art.8.Se aprobă propunerea aprobarea încheierii unui contract cu societatea BUSY FULL TIME - cofraj 930 ml x 45 lei = 41.850 lei fără tva;

S,CALGORITHMRESI&ENTML S 3 SRL

Sediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter,S.’îS & «SS'SWS,. Camerele C3, C4t C5, Sector 3.


Art.9.Se aprobi propunerea privind transmiterea către AGA a solicitării privind împuternicirea în vederea semnării unui contract având ca obiect vânzarea unui autobuz marca SETRA, tip S415HD, către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

ArtJO.Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii Procesului verbal al ședinței organizată și desfășuratăPreședintele Consiljhlui de Administrație Panait/RadMembru Consiliul de Adminis Roșea Lăcrămioara - Maria.


Membru Consiliul de

Banțâ Adrian - Sc
Membru Consiliul de Administrație Burghelia GheorgheC.U.l. 37409960 Reg. Cam 140/5431/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Pstieliomn R097RNCB0087I57H606MOI -Ron R070RNCBOM7157546060002 - EUR


Tel 0314 334452 Fa*. 0314.334 451


algonthmnsidaitial@gtnail.cotn conttnictiis3 ni


Algof’îthm    S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL @


Residentiai S3 s.r.l.     Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,                «S.TSS.&7

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București         fJ

și                                  yssj

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucureștSediul:


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Referitor:


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Lrectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residentiai S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății), precum și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății. ", înaintează următoarea:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 33/10.02.2020.

Conform Art.10, alin (2), lit. f ) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: lit.f) în alte situații impuse de prevederile legale. ”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art.3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal. Societatea Algorithm Residentiai S3 S.R.L. se


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Menționăm că rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobată de Consiliul de Administrație în ședința organizată în data de 14.05.2020, prin Hotărârea nr. 11.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-fînanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 80,364.00 mii lei Ia

84,559.50 mii lei.

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, «SSa»

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                         84,512.50 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                47.00 mii lei.

 • A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         82,236.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                  1,614.50 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         662.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "'Angliei Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

 • B.    Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Alte venituri financiare                         47.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,619.06 mii lei la suma de 82,586.39 mii lei

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de Ia 79.604,36 mii lei la 82,536.69 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare                            49.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 61,217.16 mii lei la suma de

 • 63,213.99 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 32,655.12 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli privind materii prime în sumă de 14,500.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 14,310.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1,560.97 mii lei din care:

 • -   cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 57.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,045.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la 28,322.10 mii lei la 28,997.9 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,200.00 mii Iei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de

40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 25,586.5 mii lei,

 • - alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 39.20 mii lei la 93.20 mii lei din care:

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 62.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,908.00 mii lei la 17,625.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,700.00 lei,

 • b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații in suma de 300.00 mii lei

 • c) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 439.50 mii lei la 1,604.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.034.5 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de

  39.70 mii lei, 8.00 mii Iei, 2.00 mii lei.


 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de

 • 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de

Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a

S.C ALGORÎTHMRESIDENTIAL S 3 SRL (gg @ Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

unei hotărâri prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • 1. Nota de fundamentare - rectificare buget venituri și cheltuieli 2020;

 • 2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020- rectificat;  Tel: 0314.334.452


Fax: 0314.334.451 algorithm.residential@gruail.com coiisrrucliis3.ro

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

ANUL 2020

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

In vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

L     Veniturile totale; estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 80,364.00 mii lei

la 84,559.50 inii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                         84,512.50 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                47.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         82,236.00 mii Iei,

 • 2.  Venituri din vânzarea mărfurilor                  1,614.50 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                        662.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele;

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

S.Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare

47.00 mii lei.


Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,619.06 mii lei la suma de 82,586.39 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 79.604,36 mii lei la 82,536.69 mii Iei

 • B. Cheltuieli financiare                      49.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 61,217.16 mii lei la suma de

 • 63,213.99 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 32,655.12 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli privind materii prime în sumă de 14,500.00 mii Iei,

cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 14,310.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1,560.97 mii lei din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 57.00 mii lei,

cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,045.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la 28,322.10 mii lei la 28,997.9 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,200.00 mii Iei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 25,586.5 mii lei,

 • - alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 39.20 mii lei K-93.20 mii Iei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 62.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,908.00 mii lei la 17,625.00 mii Iei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,700.00 lei,

 • b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații in suma de 300.00 mii lei

 • c) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii Iei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 350 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 439.50 mii lei la 1,604.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei,

 • c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.034.5 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                       39.70 mii lei,

 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 8.00 mii lei,

 • 3.  Alte cheltuieli financiare în sumă de                            2.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem spre adoptare bugetul de venituri și cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2020 și a anexelor acestuia.

Președinte C.A., Panait Radu - Alin


întocmit,

Moldo', an Doinita

We 4 of 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

Ia punctul.      . de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de........23.                 ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..^J......

) de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a. ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

-------WWW.primarie3.r0E-MAIL gjvernanlacorpof41t1va@pfirr1ar1e3.ro

Șoseaua Mihaî Bravu nr.428. Sector 3, 030328, București


Nr. 360796/21.05.2020Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1