Hotărârea nr. 167/2020

HCLS3 nr.167 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.359778/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 358937/20.05.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvernantă Corporativă

 • -  Adresa nr. 1343/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 356660/19.05.2020;

 • -  Adresa nr.358939/20.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  Art. 194 alin.(l) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr.59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit.d), f), g) și h) , art. 13, pct. 13.6 alin (3) lit.e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, prevăzute în Anexele nr, 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndepinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Art.6. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                        /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIAN A VĂDUVA
rasemneaz j pentru legalitate

Secreta r general

Marius Mihăiță______


Mariu^Mihăiță


NR. 167

DIN 27.05.2020

Bifatinumai dacă este cazul;

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

0 Sucursala

17] GlE-grupuri de interes economic

□ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1002..A; o.o 24.02.2020 Tjp situație financiară: BL


(« An C Semestru


Anul 2019


Entitatea ALGORITHM RESIDENT1 AL S3 SRL


Județ_______

[București

Strada_______

[CALEA VITAN


Sector

J [sector 3


Localitate_________

J [bucurești

Nr.__________ Bice

1^      |


Număr din registrul comerțului


J40/54B1Z2017

~~~ Forma de proprietate


35-Sodetati cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod sl denumire clasa CAEN)


4120 lucrări du construcții a clădirilor rezidențiale ți ne rezidențiale


Suma dc control Q


2J2.000.000Cod unic de înregistrare


Activitatea preponderenta efectiv desfășurata (cod si denumire clasa CAEN)


4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale $1 nerezidențiale


Situații financiare anuale


(5

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Jntlîlți rnljtoclt. wvl si entfc^i da

** iinaras public.___________J


Raportări anuale


IC Entități mici


C friic~oeritltă;i


Interes public


 • 1. entitățile ca re au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, efort 27 din Legea conrotr'frrffff nr. 62/1991

|~~1 2. persoanele juridice aflate In lichidare, potrMt legii

 • 2. subunitățile deschise tn România de societăți rezidente tn state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazi din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. I.802/20I4, cu modificările și completările ulterioare exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic                                                Za?

FIO-BILANȚ                                                                                    Vxl

F20-CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE                                        £           IS

F30 - DATE INFORMATIVE                                                    VA 1 f >

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


ilin.(4)


Indicatori


Capitaluri-total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele [PANAIE RADU-ALIN


JNTOCMÎT,


SemnăturaNumele si prenumele [mOLDOVAN OOtNITA


Calitatea

|l2-CONTABlLSEF                     î

Semnătura___________________________Kr? i

Nr.de înregistrare in organismul profesional v /

t____________________________________


\RESlDEțllALS5

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ VALIDARE CORECBArs''


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? i(o DA NU

* • -                1        ..... ———■      ■ i I        I ■»


Formular VALIDAT


, Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii'eg^tiji Statutar (ASPAA5) ?'rmj de Audit. ESTANA AUOtT refjrrnadeauSltUCOUN'î.'.NCY SRț Registrul Public Elnctrcnir FAIOȘ^ _____CIF/CUI


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAA5

[fa'iosi


Autoritatea pentru Suprțv


Activității de Audtt S Auditor financiar? £ ANAMARIArpcs

E


Registrul Public Electronic: AF3S53
JjN&XA wh.A HC16-3M


BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10

ÎS M'W b) FIO - pag. 1

------- - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.Bi

Nr.rd. OMFP m.3781 2D19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

07

01

^.Cheltuielile de dezvoltare (ct.2O3-28O3-29O3)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporafe (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

26.442

26.142

4. Fond comercial (ct.2O71-2807)

<M

04

5 Active necorporaie de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 • 4904}

06

06

TOTAL(rd.01la06)

07

07

26.442

26.142

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-28Î1 -2812-2911 -2912)

08

08

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913)

09

09

1.499318

3.349.506

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)

10

10

34.355

43514

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

J2

12

©.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (Ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct 4093 - 4903)

16

16

3.614

TOTAL (rd. 08 la 16)

12

17

1533.873

3.396.634

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatlle controlate in comun (ct 262+263-2962)

20

20

133.000.000

233.000.000

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676 + 2677 + 2678' + 2679* - 2966 - 2968 )

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

133.000.000

233.000.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

134.560.315

236.422.776

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI
FIO - pag. 2

1. Materii prime ți materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

Z227.191

9.065.331

2. Producția în curs de execuție (a 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 -3952)

?7

27

3. Produse finite șr mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +Z-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct 4428)

28

28

43,571

1.249.273

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

6359.532

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

2270.762

16.674.136

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

1.935.370

282.323

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct 451 ** - 495 )

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatiie controlate in comun (ct. 453 4 -495*)

33

33

4. Alte crea nțe (ct. 425+4282+431;" +436” + 437“+ 4382+ 441 **+4424+ din Ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

178.432

1.416.706

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 )

35

35

50,010.000

56.510.000

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate in cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

3Sa (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

52.123.802

58.209.029

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598+5113 + 5114)

39

38

9.198.216

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

9.198.216

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct.5O8+Ct.5112 + 512+ 531 +532 + 541 +542)

41

40

6.017.211

14.185.483

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

69.609.991

89.068.648

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

«

42 ’

36.617

95.338

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

36.617

95338

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471 *)

45

44

0. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA DE PĂNA LA IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

273.996

6.013.483

4. Datorii comerciale-furnizori (ct401 +404 + 408)

49

48

2.041.168

10.834.483

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 +1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entrtatiior controlate in comun (ct 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

56.510.000

--------- —

‘WsH^^O-pag.3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 +1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431* ** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444‘« + 446*** + 447*« + 4481 +455 + 456***+ 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473'- + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

742.605

917552

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

3.057.768

74.275.518

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DAT0RH CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

66.588.839

14.888.468

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

201.149.154

251.311.244

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 1NTR-0 PERIOADA MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 • 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624+1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405}

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (Ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626 + 167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+ 436**' +437*’*+ 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446**’ + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

93.171

186.835

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

93.171

186.835

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

(.VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475 )

71

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472')

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 j

75

74

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clrenți (ct.478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 478 )

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct 1012)

81

fcMl'°'^-ooo.ooo

195.390.000

RESIDENTIAL S31

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

82

81

60.000.000

56.610.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cerceta re-dezvoltare (ct 7018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 Ia 84)

86

85

202.000.000

252.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct 1061)

89

88

12.120

12.120

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 fa 90)

92

91

12.120

12.120

Acțiuni proprii (ct. 109}

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATfĂ)       SOLD C (ct 117)

96

95

SOLDD(ct117)

97

96

1.186.419

969.611

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 721)

93

97

242.402

81.900

SOLD D(Ct. 121)

99

98

Repartizarea profitului (ct 129)

100

99

12.120

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

tot

100

201.055.983

251.124.409

Patrimoniul public (ct 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

201.055.983

251.124.409

Suma de control FIO:     4073112413 <j5j.4QP2493

 • 1) Sumele Înscrise la acest rândși preluate din contul 267S la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum și alte creanțe Imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr. 658/2014 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului șl a drepturilor reale supusa Inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective ") Solduri debitoare ale conturilor respective.

***} Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

MOLOOVAN DOINITACalitatea

12-CONTABIL SEF                                        |

Semnătura__________ V__

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


-ANEXA Mh.l

Acta 3 M

pag-1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE"^-^

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                      - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul te refera la Nr.rd. din col.Bl

Nr.rd. OMFP nr.37âV 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar       |

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

11.773.85C

71.407.289

Producția vândută (ct.7O1 +702+703+704+705+706+708)

02

02

11.773.850

70.791.961

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)

03

03

615328

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

0

0

• ■Ven+tur+din dobânzi înregistrate de entitățile radiate-din Registrul general si care mal at+in derulare contracte de leasing (et.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

06

07

SoldD

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct, 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

17.565

10.281

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

0

0

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct7815)

14

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13)

15

16

11.791.415

71.417.570

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

5.103.106

32.072.615

Alte cheltuieli materiale (ct,603+604+606+608)

17

18

94.961

509.196

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

10.323

175.983

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

3.500

104.368

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

11.800

87.811

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

4.199.474

8.254.726

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

4.100.972

8.056.003

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (CL645+646)

23

24

98.502

198.723

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd.26-27)

24

25

204.363

423.085

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

204.363

423.085

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct,7818)

26

27

0

___►

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

2?

—//CTl

0

0

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

(

0

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

30

(

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

31

1.956.64Î

29.902.577

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.908.197

29.719248

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe țr vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speeiale(ct 635 + 6586-)

32

33

40.215

165.735

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (a. 655)

34

35

0

0

11,5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (Ct.651+6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

8.232

17.594

-Cheltuieli-ctr debânzile de refinanțare+nregtstrtțe de entitățile radiate din Registful-generat si care-mai au H+derutere-eontraete-de leasing fct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

0

0

-Cheltuieli (rt.6812)

38

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

39

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 ta 20-21+22+25+28+31+ 39)

4C

42

11.560.575

71.354.739

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

230.840

62.831

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

- din care, veniturile obținute de ta entitățile afiliate

43

44

45

46

0

0

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct 766)

45

47

19.451

17.585

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct762+764+765+767+768+7615)

46

50

0

11.988

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct 7615)

49

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

19.451

29573

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

-Cheltuieli (ct.686)

51

52

53

54

0

0

0

0

- Venituri (ct.786)

53

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct666)

54

56

865

10.339

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

0

0

18. Alte cheltuieli financiare (ct663+664+665+667+668)

56

58

15

165

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

57

59

880

10.504

- Profit (rd. 52 - 59)                /&

x» A

58

60

18571

19.069

- Pierdere (rd. 59-52)                /

©t

\ A l-1 1

59

61 j

0 muc-rX__

V cA

\

\oK

^ÎJFÎE§V

Io: 1

/o /

......,

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

11.810.866

71.447.143

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 5»)

£1

63

11.561.455

71.365243

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

249.411

81.900

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

0

0

21. Impozitul specific unor activități (ct 695)

65

67

0

0

22. Alte impozite neprezentate ia elementele de mai sus (ct.698)

66

68

7.009

0

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR;

- Profit (rd. 64-65-66-67-68)

67

69

242.402

81.900

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68-64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 527865288./5534002493

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019}- se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor ai contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative speciale' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri ți contribuții datorate tn baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019          F3°' pag1

Cod 30 (formnk’e de calcul se refera la Nr.rd. d<n                                                                            - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.378!/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

81.900

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

1.053.608

1.053.608

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

OS

1.053.608

1.053.608

-peste 30 de zile

06

06

0

0

-peste 90 de zile

07

07

1.053.608

1.053.608

- peste 1 an

08

08

0

0

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10Ia14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

/A

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

f*/

-alte datorii sociale

M

14

/ V i

Obligații restante fota de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

1 *

1 ol |

w i

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

'-'REȘ'/q^ aJ U L

- contribuția asiguratorie pentru munca

îs

17a <301)

Impozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit la bugetele locale

ÎS

18

III. Număr mediu de salariat!

Nr. rd.

31.12.201d

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariat!

20

19

72

151

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

88

195

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

——*

Redevență minieră plătită la bugetul de stat - - -

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

/ « Z1—p.-—

Z:

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

1 2;       (•'*£ -“'!;=!l

I -          : jf' .'.ii

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale ți/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare •*)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

-după natura cheltuielilor (rd.43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

e

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

40

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporaie (din ct.4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4O93), din care:

51

47

3.614

3.614

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

3.614

3.614

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

F30 - pag. 3

imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

7.75!

233.013.774

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51+52 + 53)

55

49

233.000.000

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezident!

57

51

233.000.000

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti.din care:

F"

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, in sume brute (rd. 55+56)

61

54

7.759

13.774

- creanțe imobilizate in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

7.759

13.774

-creanțe imobilizate în valută (din ct.267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate. In sume brute (ct, 4091 +4092 + 411+413 + 418), din care:

64

57

1.886.296

6.628.082

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiiiațli nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din Ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (3081

c

Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul ți conturi asimilate (Ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (din Ct. 431 +436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482}, (rd.62 la 66)

69

61

94.118

965541

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

44593

207.644

- creanțe fiscale In legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

49525

455.204

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

302.693

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

o

>


«ALGORITHM’Y
F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd.72ta74)

79

71

50.132.92-

57.056.502

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (CL453+456+4S82)

60

72

50.010.OOC

56.510.000

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

122.923

546.502

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ți nedecontate până la data de raportare (din ct 461)

B2

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

83

75

- de la nerezldenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

76a 1315)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici "**)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

i

- acțiuni emise de nerezidenți

90

81

- obligatiun i emise de nerezidenți

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei ți în valută (rd.85+86)

93

84

5.115

20.982

- în lei (ct. 5311)

SM

85

5.115

20.982

- în valută (ct 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei ți în valută (rd.88+90)

96

87

6.012.269

14.164.501

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

6.012.249

14.164.481

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

20

20

- conturi curente în valută deschise ia bănci nerezidente

roo

91

Alte conturi curente la bănci ți acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive ți alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare ți acreditive în valută (din ct 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

3.052.457

74.462.353

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezîdente pentru care durata contractului de credit este mal mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)

105

96

-Iniei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai rnare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

tos

99

-în lei

109

100

-

/'____________F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626+ din ct. 1682)

ni

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct, 166 + 168S + 1686+ 1687) (rd. 104+105}

ni

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care;

115

106

93.171

301.158

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

2.109.598

16.847.966

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct 401 + din ct. 403 + din ct 404 + din ct. 405 + din ct.408 + din ct 419)

11S

109

/& l*7

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, in sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din Ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a (309!

f sf

1 cl

1 z

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

139.126

'462J46

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 Ia 115)

121

111

472.312

234.950

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

132.133

198.731

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.436+441+4423+4428+444+446)

123

113

340.415

14.459

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

124

114

-236

21.760

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

200.000

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițiată mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

1 ISA (310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

38.250

56.615.333

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in partidpatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) j)

(din ct.462+4661+din ct472+din ct.473)

135

124

38.250

105.333

_

O

$
s


F30 - pag.6


■ subvenții nereluate la venituri (din ct 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

56.510.000

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la diențl (ct 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care;

139

128

-către nerezidenți

140

128a

(311J

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

142.000.000

195.390.000

-acțiuni cotate 4)

144

131

-acțiuni necotatei)

145

132

- părți sociale

146

133

142.000.000

195.390.000

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct2O5)

148

135

18.301

20.648

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)

149

136

184392

518.432

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniu! public al statului aflate tn administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune

151

138

/♦/ 1V

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

1 C1

1 zi

\

1 • T

li

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nn rd.

31.12.2018

31.12, 1

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col .4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+145+149 + 150 + 151+ 152)

154

141

142.000.000

X

195390.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

141,900.000

99,93

195.290.000

99,95

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

141.900.000

99,93

195390,000

99,95

- deținut de socletăp'le cu capital de stat, din care:

158

145

100.000

0,07

100.000

0,05

- cu capital integral de stat

159

146

100,000

0,07

100.000

0,05

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

cilii•>F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau loca! si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților ți al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

/•/

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent din care virate:

175

162

1 cf j -l

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statui/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a (312!

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate si

180

165b (315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

F30 - pag. 8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

156

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ****##)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30: 2870983628 / 8534002493


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele sî prenumele


Numele si prenumele


PANAIT RADU-ALIN


MOLDOVAN DOINITA


Semnătură


Calitatea


12-CONTABILSEF


Semnătură


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organisi


profesional:
F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (ccl.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

32.020

12.299

294

X

44.025

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd.O1 la 04)

05

32.020

12.299

294

X

44.025

li.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

1.727.189

2.490.025

228.612

3.988.602

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

56.052

7.592

0

63.644

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

3.614

3.614

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

1.783.241

2.501.231

228.612

4.055260

II1. Imobilizări financiare

17

133.000.000

100.000.000

X

233200.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18,     134.815.261

________1_____________________________________

102.513530

228.906

237.099.885

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

5378

12.599

294

17.883

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL [rd.19+20+21)

22

5.578

12.599

294

17.883

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice sl mașini

25

227.671

411.425

0

639.096

Alte instalații .utilaje sl mobilier

26

21.697

-1.567

0

20.130

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

249368

409.858

0

659.226

amortizări ■ total țrd.22 +30)

31

254.946

422.457

294

677.109

F40 pag. 3


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluarea resurselor minerale

34

TOTAL(rd.32la34)

35

II .imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

imobilizări corporale in curs de execuție

43

investiții imobiliare in curs de execuție

44

# /

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

4 !5X

\cf» \

11 (.Imobilizări financiare

46

. 1' '-.'b - -■! ’țjl

)b j

/O /

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.35+45+46)

47 !

____i

Suma de control F40: 9.62037164/853^02493

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Calitatea

/)

12--CONTABILSEF             j

v M/l

Semnătura


ATEHTIE1

Confotm prevederilor pct. 1.11 al n 4 din Anexa nr. î ia OMFP nr. 3781/2019. "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019in format hâitie și în format electronic sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital ratificat, fișierul cu extensia zîp va conține si pgmg Baginădin iitua3nle_finpnc!gj:egnudl{ listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanata alb negm. Hribii1.

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea


A folprmuvriponan anușțf

1 . Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: O termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Intemaționalede Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844 cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise in România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele Juridice aflate în lichidare, potrivit legii -în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

 • -   entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările șl completările ulterioare; șl

 • -   entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse In situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii. Ja anul calendaristic ulterior alegerii unul exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de căte ori entitatea Iși alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii Ia anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7) din ordinul menționat,in cazul în care entitatea îți modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bllanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează si revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

0. Contabilizarea sumelor primite de la actioparj/ așociațl - se efectuează în contul 455 3i .Sume datorate acționarilor/asociaților'.

In cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 .Decontări între entitățile afiliate'.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se relntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

21 Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bllanțiere cuprinse în situa (iile financiare anuale încheiate ia data de 3ldecembrle 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează in contabllitateîn conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 .Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Alentie ’s Selectați mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) i

Conturi entitati mijlocii st mari


1011 SCI-IFHJL RKI

OK

1

(ultimul rand sau nw. rând necompletat)

Nr.cr

Cont

Suma

1S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

-WeX-A 3

•UCLĂS            0?.fiOAo

RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație a! societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 201!


Aprobat, Președinte C.A.: Panait Radu-Alin;Membri C.A.:

Gherghe Florian;^^

Cristea Valericâ;

Banță Sorin Adrian:

Roșea Lăcrămioara Maria;

Măgureanu Emilia Carmen;


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitau nr. 242, Parter, '                                        r              J KlU MVU

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


CUPRINS
 • 1. Prezentare generală;

 • 2. Ședințe C.A. 2019;

 • 3. Activitatea societății;

 • 4. Stadiul lucrărilor;

 • 5. Viziune;

 • 6. Strategie generală de administrare;

 • 7. Transparență;

 • 8. Concluzii;

Anexe care fac parte integrantă din prezentul raport:

Anexa 1 - Indicatori de performanță;

Anexa 2 - Situație financiară aferentă 2019;

Anexa 3 - Cheltuieli cu personalul și Consiliul de Administrație;


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  @     @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

^.PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Conform Actului Constitutiv la data de 11.12.2019, capitalul social total subscris și vărsat al societății este de 142.000.000 lei, aport în numerar.

Capitalul este divizat în 28.400 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează, 141.900.000 lei corespunzător unui număr de 28.380 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Conform Actului Consitutiv al subscrisei, sunt de competența Consiliul de Administrație supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de zile de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Conform Actului Consitutiv al subscrisei, sunt de competența Consiliul de Administrație supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de zile de Ia încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

/<'■%

SI              \

9 raf k ->\ Vtw/vMmji Ar /o


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL @ Q1

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, KțJSS

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

 • -  Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

 • -  Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • -  Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • -  Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea societății;

Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare

oricărui reprezentant;

- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • -  Aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății);

 • -  Numește cesionarii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

 • -  Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a a Itor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;

 • -  Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • -  Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

• Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • -  Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

Consiliul de Administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența Armării Generale a Asociaților.

Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Algorithm Residential S3

S.R.L., prin Președintele Consiliului de Administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul constitutiv

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL       @

Sediul Social: București, Calea Vitan mr. 242, Parter,        £‘SSiSl

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Consiliul de Administrație este condus de Președinte, care coordonează activitatea de administrare. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv, pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la Art 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

Pe parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabiliate de autoritatea publică tutelară - Consiliul Local Sector 3.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activiate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvemanță corporativă aplicabile.

In acest context Consiliul de Administrație a luat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor, pentru creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă.

De asemenea, membrii C.A. s-au implicat în consolidarea relațiilor cu cetățenii/clienții și creșterea gradului lor de încredere, prin furnizarea de servicii regulate și de calitate.

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, în situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire pe parcursul anului 2019:

 • a) Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

 • b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive;

 • c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

 • d) Monitorizarea performanței conducerii executive;

 • e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control finanaciar și management al riscului sunt eficace;

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;AlgoȘ'îthm    S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


Resîdentiai S3 s.r.l     Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, £
___________________________Camerele C3, C4, C5, Sector 3.____________

° Aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

 • •  Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

■ Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operațiune a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Ia data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

 • *  încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea bunei funcționări a societății;

Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății

 • 2.ȘEDINȚECA.2019

Potrivit Actului Consitutiv, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3

S.R.L. se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății impun acest lucru și deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019, Consiliul de Administrație s-a reunit în 12 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 12 hotărâri.

Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație.

Ședințele Consiliului de administrație, din intervalul ianuarie - decembrie 2019, au vizat următoarele:

ILa ședința organizată în luna ianuarie s-au discutat și aprobat: propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției, inclusiv achiziția materialelor necesare pentru organizarea de șantier pentru proiectul "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto Decebal” ( gard organizare de șantier; container magazie; barăci birouri; barăci vestiar muncitori; cabină pază; toalete mobile; container cu duș și wc; tablouri electrice distribuție; tablou general cu contoar; cablu alimentare tablouri; instalație de desfumare; cofrag metalic pentru pereți ( cumpărare sau închiriere); coftag stâlpi (cumpărare sau închiriere); coftag planșeu; utilaj tip Manitou cu rotire ( cumpărat sau închiriat); țevi metalice pentru spraituri; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea realizării următoarelor lucrări:

Algorrthm    S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Residentîai sa s.r.l. Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, AtăâSS, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


 • •  execuție pereți mulați și piloți inclusiv evacuare pământ;

 • -  procurare carcase de armatură;

 • -  procurare beton;

 • •  procurare oțel beton fasonat;

 • -  excavații incintă cu evacuare pământ;

propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru achiziția de beton și prefabricate de la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea desfășurării proiectului "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto Decebal”; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru contractarea de servicii/lucrări în vederea realizării următoarelor: deviere conducte Radet; deviere conducte ApaNova (apă și canalizare); alimentare curent organizare șantier; propunerea privind aprobarea Raportului aferent semestrului II al anului 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., asupra activității de administrare, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției, inclusiv achiziția, a trei autoturisme în regim de leasing financiar; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea punerii în aplicare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a Art.8, alin. 2, din OUG 26/2013, ca urmare a cheltuielilor suplimentare apărute după semnarea Contractului de lucrări nr. 279631 din 14.12.2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București;_împutemicirea domnului Panait Radu Alin - Președinte C.A. pentru a semna procura notarială în vederea împuternicirii doamnei Ambro Beatrice, având funcția de contabil șef, pentru depunere declarații fiscale on-Iine, accesare dosar fiscal, accesare SPV, accesare SPV plus toate operațiunile din SPV, accord pentru accesarea informațiilor anterioare din SPV, prin semnătura electronică (digitală) a societății. Termenul de valabilitate a procurii este de 3 (trei) ani de la data emiterii;

La ședința organizată în luna februarie s-au discutat și aprobat: propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru cesionarea Contractului de lucrări nr. 182763 din 06.09.2018; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L, pentru aprobarea Raportului de activitate pe semestrul II 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției a două autoturisme în regim de leasing financiar.

La ședința organizată în luna martie s-au discutat și aprobat: propunerea privind aprobarea Raportului de activitate pentru emul 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea Proiectului de program de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pentru anul al societății Algorithm Residential S3

S.R.L.; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării schimbării sediului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La ședința organizată în luna aprilie s-au discutat și aprobat: propunerea privind modificarea Regulamentului de Ordine Interioară; propunerea privind reluarea procedurii de atribuire a contractelor având ca obiecte:

Lot 1- Furnizare materiale inclusiv montajul acestora necesare pentru devierea rețelelor publice de alimentare cu apa potabila si canalizare aferente parcajului Decebal;

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Lot 2-Fumizare materiale material inclusiv montajul acestora necesare pentru devierea rețelelor de termoficare aferente parcajului Decebal, prin negociere direct; propunerea privind încheierea contractului de Furnizare beton ( inclusiv transportul) Ia obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a prcului auto în zona Bulevardul Decebal ”, valoarea estimată a contractului: 10,007,816.50 lei fără TVA; propunerea privind modificarea statului de funcții; propunerea privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prin adăugarea de noi obiecte de activitate, respectiv:


3811 - colectare deșeuri de la terți

4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor.

La ședința organizată în luna mai s-au discutat și aprobat: propunerea privind procedurii de atribuire a contractului având ca obiect:

Lot 2-Fumizare materiale, inclusiv montajul acestora, necesare pentru devierea rețe termoficare aferente parcajului Decebal, prin negociere directă; propunerea privind demararea


procedurii și încheierea unui contract pentru devierea provizorie a conductelor RADET pentru obiectivulJ’Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea demarararea procedurii și încheierea unui contract de prestări servicii de lăcătușerie -suduri, manșonări, analize defectoscopice pentru obiectivul "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea privind încheierea unui contract de Furnizare beton (inclusiv transportul) la obiectivul de investiții „ Creșterea capacității de staționare și mobilitate a prcului auto în zona Bulevardul Decebal propunerea privind încheierea unui contract de Furnizare oțel-beton la obiectivul de investiții „ Creșterea capacității de staționare și mobilitate a prcului auto în zona Bulevardul Decebal propunerea privind împuternicirea Președintele Consiliului de Administrație în vederea încheierii unui contract de achiziție panouri sandwich; propunerea privind împuternicirea Președintele Consiliului de Administrație în vederea încheierii unui contract de vânzare - cumpărare macara autoridicatoare.

La ședința organizată în luna iunie s-au discutat și aprobat: propunerea privind contractarea de servicii manoperă în construcții (fierari, sudori); propunerea privind demararea procedurii și încheierea unui contract de prestări servicii manoperă sprijiniri, pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal; propunerea privind încheierea unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru furnizare oțel beton; propunerea privind încheierea unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru închirierea de utilaje; propunera privind shimbarea statului de funcții; propunerea privind încheierea unui contract de achiziție/închiriere cofraje, pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal; propunerea privind demararea și încheierea unui contract de achiziție țevi provizorat și țevi sprijiniri, pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal; propunerea privind împuternicirea contabilului șef, doamna Ambro Beatrice, pentru a verifica listele cu propunerile de casare înaintate de comisia de inventariere și pentru îndeplinirea formalităților în vederea casării.

La ședința organizată în luna iulie s-au discutat și aprobat: încheierea unui contract de furnizare echipamente pentru bucătărie (inclusiv montajul și transportul), în urma organizării procedurii de licitație competitivă pentru Obiectivul de investiții "Lucrări de creștere a eficienței energetice, modernizare și reconversie sala de sport în cantină și bucătărie - Corp C5 Mihai Bravu”; încheierea unui contract de furnizare mobilier, placaje decorative (inclusiv montajul și transportul), în urma organizării procedurii de licitație competitivă pentru Obiectivul de investiții "Lucrări de creștere a

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

eficienței energetice, modernizare și reconversie sala de sport în cantină și bucătărie - Corp C5 Mihai Bravu”; privind încheierea unui contract de achiziție centrale de tratare a aerului (ventilație) pentru obiectivul Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), Sector 3, București; propunerea privind aprobarea acordării unei mese calde pentru fiecare salariat al societății; propunerea privind realizarea contractului de prestări servicii manoperă hale de prefabricate pentru depozitare și sortare deșeuri reciclabile în strada Lunca Vișagului, inclusiv încheierea contractelor pentru îndeplinirea acestui obiectiv; propunerea privind încheierea unui contract de lucrări de foraj direcționat pentru obiectivul “Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea privind aprobarea procedurii operaționale privind circuitul documentelor; Raportul aferent semestrului I al anului 2019, asupra activității de administrare, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă.

La ședința organizată în luna august s-au discutat și aprobat: propunerea privind creșterea salariului Directorului General cu suma de 1.000 de lei net/lună; propunerea privind modificarea Actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prin adăugarea de noi obiecte de activitate; propunerea privind acordarea unor prime pentru angajați; propunerea privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții în vederea constituirii Serviciului Intern de Prevenire și Protecție și Situații de urgență;

La ședința organizată în luna septembrie s-au discutat și aprobat: propunerea privind introducerea vizei pentru control financiar preventiv; împuternicirea domnului Panait Radu Alin -Președinte C.A. pentru a semna procura notarială în vederea împuternicirii doamnei Puiu Elena, având funcția de economist, pentru depunere declarații fiscale on-line, accesare dosar fiscal, accesare SPV, accesare SPV plus toate operațiunile din SPV, accord pentru accesarea informațiilor anterioare din SPV, prin semnătura electronică (digitală) a societății. Termenul de valabilitate a procurii este de 3 (trei) ani de la data emiterii; propunerea privind aprobarea Rectificării bugetare;

La ședința organizată în luna octombrie s-au discutat și aprobat: propunerea privind achiziția a două mașini marca Mercedes Benz Spinter 519 Doka, care vor fi cumpărate de la firma C&I Eurotrans XXI S.R.L., suma fiind de 25.000€+tva/ bucata, iar carosarea, o bucată basculabilă și o bucată benă fixă va costa 4.000€+tva/bucată si se va factura de către carosierul C&I Service Auto

S.R.L.; încheierea unui contract de prestări servicii proiectare iluminat subsol pentru obiectivul “Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea privind organizarea unei acțiuni ce urmărește perfecționarea atât a personalului managerial, cât și a personalului TESA (team building/curs);

La ședința organizată în luna noiembrie s-au discutat și aprobat: propunerea privind încheierea unui contract de achiziție prefabricate/scări/pereți/asflat, pentru obiectivul "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal'', de la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție lifturi și pavaj, pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal', propunerea privind aprobarea încheierii unui contract de instalare infrastructură curenți slabi, pentru obiectivul "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal"', propunerea privind aprobarea acordării de prime pentru angajații nominalizați de șefii de departamente (100 de lei net pentru muncitorii necalificați, 200 de lei net pentru muncitorii calificați și 350 de lei net pentru personalul TESA); propunerea propunerea privind organizării unui team building/curs, a formatului de curs și a bugetului;


A' n

Residential S3

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.            ____________

La ședința organizată în luna decembrie s-au discutat și aprobat: propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind modificarea ștatului de funcții; propunerea privind încheierea unui contract de închiriere spațiu de cazare și servire a mesei;

Nu au fost constituite comisii/comitete la nivelul membrilor C.A.

Aceștia au fost remunerați conform H.C.L.S3 nr. 588 din 19.12.2018, fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/comitete.

 • 3.ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

4.STADIUL LUCRĂRILOR LA FINALUL ANULUI 2019
 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București:

1 .Se propune construcția unei clădiri în incinta unității de îvățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. în acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P+2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

 • 2. La acest obeictiv se dorește exinderea la P+3.

S-au executat stâlpi, pereți, planșeu peste etajul 2.                                   Iif           V

S-au executat lucrări de zidărie la etajul 1.                                               3 W I”

S-a montat tâmplărie PVC P+l.                                                           

 • 2.Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”:
 • 1. Obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului și conversia acestuia în cantină. în urma intervențiilor propuse asupra clădirii, corp C5, C6 și C7, din cadrul Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu”, funcțiunea acestuia se va schimba din sală de sport în cantină și sală de mese. Lucrările de reabilitare termică la anvelopa clădirii în scopul creșterii energetice vor respecta prevederile legislației în vigoare.

 • 2. La subsolul clădirii s-au consolidat pereții, prin cămășuit, în proporție de 100%, s-au efectuat lucrările de consolidare stâlpi de beton și grinzi în proporție de 100%, tencuieli interioare executate în proporție de 100%, tavane false 100%, a fost amenajată și finisată zona bucătăriei, s-a finalizat structura accesului principal și s-a făcut compartimentarea. La parterul clădirii s-au executat lucrările de cămășuire pereți în proporție de 100%, lucrări de consolidare și grinzi în proporție de 100%, s-au finalizat tencuielile și s-au făcut compartimentări ușoare. De asemnea, au fost montate în totalitate ferestrele, atat la parter, cât si la subsol.

 • 3.Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:
 • l. Parcarea propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17,50

m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilitati și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din

B ©j c© r □ ft  șira

Residential S3 s.r.l.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. în cele două capete ale parcării sunt prevăzute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 la subsolul 2. Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municipiului București, situat pe Bd. Decebal. Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primăria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătură între Piața Muncii și Piața Alba lulia.

 • 2.La sfârșitul anului 2019 stadiul lucrărilor la Parcarea Decebal era următorul:

Devierile de rețele au fost executate în proporție de 95%, suficient cât să permită executarea fără probleme a incintei parcării. Incinta de pereți mulați a fost complet inchisă inclusiv grinzile de coronament executate. Planșeul prefabricat peste parcare a fost executat integral inclusiv suprabetonarea, hidroizolația și protecția acesteia. A fost turnat covorul asaltic, iar în ziua de

 • 15.12.2019 circulația pe bulevard a fost redeschisă cu două benzi pe sensul de mers.

Au început lucrările de amenajări exterioare executându-se în primă fază pavajul pietonal pe o zonă de 4 m lățime începând de la blocuri spre carosabil pentru a asigura buna circulație a pietonilor. Volumul cel mai mare al lucrărilor s-a mutat în subteran, unde s-a executat excavația în procent de 85%. S-a turnat betonul de egalizare pe zona axelor 5-8 si 27-28. Pe zona axelor 5-8 a fost executată hidroizolația radierului și s-a început armarea acestuia, executându-se până la sfârșitul anului aproape integral. Radierul pe această zonă a fost turnat pe data de 06.01.2020.

 • 4.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport ia Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București:

l.Se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. în acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă.

2.S-au definitivat lucrările de hidroizolații și termoizolații la bazinul de incendiu, precum și umpluturile de pământ compactat în jurul acestuia. La această unitate de învățământ lucrările la sala de sport nu au putut înainta deoarece amplasamentul este traversat pe toată lungimea lui de o conductă de alimentare cu apă, propritatea societății Apa Nova. La finalul semestrului I 2019 se lucra la devierea acesteia de pe amplasamentul existent. In plus, comparativ cu perioada ianuarie -iunie 2019, la acest obiectiv s-a efectuat săpătura și s-a turnat betonul de egalizare pentru fundații corp de legătură între școala veche și sala de sport. De asemnea, s-a efectuat săpătura și s-a turnat beton de egalizare pentru șase fundații tip pahar.

5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentrr obiectivele:


 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;


 • c) Colegiul tehnic C Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • l.Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21):

  S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL      @ @

  î -—v B—.+ ■ ~* 1 ■<C'S> -- b-. ■                      «rJ S’ A A n rrr X a IfJ In »— _ m A. A xt                YrîkjB —            jtl                      » la B.BA— t?, Jfrt',1 »• • Ti?l* tv rr.


Residentîai ss s.r.i_ Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agetului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe. Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta liceului.

 • 2. Școaia gimnazială nr.195:

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agetului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe. Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta liceului

 • 3. Colegiul Tehnic C Nenițescu:

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agetului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe. Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta Colegiului Tehnic C. Nenițescu și anume liceul, căminele, depozit de carte, Logos, grădiniță nr. 211, școala nr. 20.

Țevile din otel preizolate au fost montate în pământ și racordate toate unitățile deservite de centrala termică. în camera tehnică s-au pus cazanele pe poziție urmând a se executa partea de distribuție a agentului termic.

 • 4. LiceuI Teoretic Decebal:

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agetului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe. Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta liceului teoretic Decebal și anume liceul, atelierul, biserica, căminele, precum și către echipamentele de preparare apă caldă menajeră.

Țevile din otel preizolate au fost montate în pământ și racordate toate unitățile deservite de centrala termică. în camera tehnică s-au pus cazanele pe poziție urmând a se executa partea de distribuție a agentului termic.

 • 6. Lucrări de investiții Ea Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”:
 • 1. Acest obiectiv presupune lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații

sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”:

Se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

 • 2. Situație privind lucrările în perioada iulie-decembrie 2019:


  Desfaceri tencuieli: 2450 mp Decopertat gresie: 330 mp Decopertat faianță: 670 mp Turnat șapă: 900 mp Montat gresie 915 mp Montat faianță: 730 mp


  Residentiat S3 s.r.i


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL       @

Sediul Soclul: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               «fiKăiSie

Camerele C3, C4, C5? Sector 3.

Tavane rigips: 440 mp

 • -  Glet: 4600 mp

 • -  Vopsitorii lavabile : 4600 mp

 • -  Placare fațadă - termosistem (inclusiv glafuri și soclu): 1298 mp

 • -  Placare fațadă la îmbinări cu vată minerală: 148 mp

 • -  Finisaje exterioare cu tencuială decorativă: 1196 mp

 • -  Montare ușă metalică rezistentă la foc: 1.68 mp (1 buc)

 • •  Termoizolare cu vată minerală bazaltică pe terasă: 480 mp

 • -  Șapă ușor armată pe terasă: 480 mp

Hidroizolație din membrane bituminoase pe terasă: 480 mp

 • -  Barieră de vapori terasă: 490 mp

 • -  Pereți despărțitori din gips carton: 90 mp

 • -  Montare parchet: 520 mp

 • -  Spargere zidărie pentru creare goluri în zidărie: 4mc

 • -  Zidărie din cărămidă: 30 mc

 • •  Realizat trasee de cablu electric în cameră: 123 5 ml

 • -  Realizare pat cablu pe holuri: 300 ml

 • -  Tras cablu alimentare de la tabloul principal către fiecare cameră: 990 ml

Realizat instalație termică în camera centralei ( 3x centrale termice, 2x boilere apă caldă + instalațiile și pompele aferente): finalizat.

 • 8.Construire Hală din prefabricate pentru depozitare și sortare deșeuri:

La finalul anului 2019 stadiul lucrărilor era următorul:

 • -  Cuzineți moțați 100%;

 • -  Placă turnată 100%;

 • -  Stâlpi prefabricați montați 100%;

 • -  Grinzi prefabricate și pene prefabricate montate 100%;

Confecții metalice montate 100%;

 • -  Carotaje pentru uși - stadiu de execuție 95%;

 • -  Contravânturi acoperiș - 95%;

 • -  închidere hală panouri isopan -100%;


 • -  Tablă acoperiș - 100%;

 • -  Termoizolație cu vată și membrană pentru acoperiș 90%;

 • -  Atic montat (isopan) - 100%;

■ Bazin detonat pentru levigat montat 100%;

 • -  Bazin canalizare menajeră realizat 100%;

 • -  Gard împrejmuire realizat 95%;

 • -  Porți acces 60% realizat;

Contracte finalizate în 2019:

 • l.Compîex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București:

A fost realizată o clădire în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu fimcțiune sportivă. în acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+lE(parțial), care să

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL           @


Resîdentiai ss s.r.l.    Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, BowSîgu «£?£&
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

aibă ca și funcțiune principală o sală de spori cu un teren de spori multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces ' ’ '

una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.


Pe parcursul semestrului II a anului 2019, societatea Algorithm Resîdentiai încheiat cu Primăria Sectorului 3 contracte cu următoarele obiecte:


LLucrări instalare delimitatoare metalice;

2. Furniza re 3 buldoexcavatoare cu fiirci, instalație hidraulică și picon;


 • 3.Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”

Algorithm Resîdentiai S3 S.R.L. respectă H.C.L.S.3 nr. 614 / 27.11.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societăți la care Sectorul 3 al Municipiului București, este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 și H.C.L.S.3 nr. 681/ 28.12.2017 prin care s-au modificat titlul H.C.L.S.3 nr. 614/27.11.2017, ari. 1 șiart. 2, precum și Anexa acestei hotărâri.

De asemenea, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a încheiat contracte cu societățile pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, în baza HCL S3 nr. 532 din 15.11.2018 privind completarea HCL S3 nr. 304 din 17.07.2018 prin care s-a aprobat prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheiere de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

 • 5. VIZIUNE

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se concentrează pe realizarea de repere ce conduc spre o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunităților în care intervenim.

De asemenea, viziunea companiei noastre a fost, încă de la început, de a se îndrepta spre realizarea de lucrări de anvergură de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a societății, drept pentru care a sesizat atât necesitatea, cât și oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități ce compun lanțul valoric al unui proiect. Pentru Algorithm Residential S3 S.R.L., resursa umană reprezintă unul dintre cele mai importante elemente pe care își bazează activitatea.

Societatea pune un accent deosebit pe dezvoltarea personalului, fiind dedicată integrării experților în domeniu, precum și a tinerilor cu potențial. Prin inițiativele educaționale promovăm permanenta perfecționare a echipei, dar și identificarea de noi soluții care să susțină efortul companiei de a livra valoare clienților și comunităților, adaptându-se permanent evoluțiilor sociale și ale domeniului construcțiilor.

Valorile în care societatea crede sunt: profesionalismul echipei, experiența, clienții, piața liberă. Experiența acumulată până în prezent oferă siguranța că societatea poate merge înainte promovând calitatea în tot ceea ce face. Societatea dorește să construiască relații de bună colaborare cu toți clienții, bazate pe încredere și respect față de necesitățile acestora și față de actul investițional.

Piața liberă îi permite să colaboreze și, în același timp, să concureze cu firmele de construcții, aplicând metode de lucru modeme și utilizând materiale de calitate.

Obiectivul societății este să ofere soluții optime, de calitate, care să respecte cerințele beneficiarilor, termenul de execuție al construcției și bugetul alocat. Este pregătită să transpună în realitate proiectele cele mai complexe.

S.CALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL      @ @


Residentiai 53 s.r.l.    Sediul Social: București, Calea Vitam sr. 242( Parter, «îSmEi <»&££&»


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 5.1. Punctele tari:

Resurse financiare - flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității;

Clientul principal - Primăria Sectorului 3;

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern;

Resurse umane calificate.

 • 5.2. Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția;

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor;

Contractarea de clienți noi.

SJ.Oportunități:

Fidelizarea clienților;


Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri.

5.4.Amenințiri:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional

6.STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

Ideea înființării firmei a pornit de la problemele întâmpinate de către locuitorii Sectorului 3 privind lipsa de locuințe. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și

Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

6.1 Societatea Algorithm Residentiai S3 S.R.L. are la bază următoarele linii directoare:
 • •  îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;

 • •  realizarea îmbunătățirii succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;

° menținerea și îmbunătățirea politicii de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

» transparență și comunicare;

 • •  stabilitate și motivare - angajații sunt motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, este menținut un climat organizațional favorabil performanței;acces direct la informație - societatea furnizează informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de

° dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public;

15

Al g ©rotth rtre

Residentiai S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RES1DENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

• nediscriminare - toate aceste linii directoare sunt fi respectate de administratori, manageri și personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvemanță corporativă să se realizeze rapid și complet;

 • 6.2.Principii strategice

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este o companie modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

 • •  îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului, societatea promovează o abordare echilibrată între politica de refînanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;

 • •  preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

 • •  atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

6.3.Obiectivele generate ale Consiliului de Administrație sunt:

asigurarea serviciilor la un nivel cât mai ridicat, în condiții de siguranță, pent curat și asigurarea unui profit asumat prin bugetul de venituri și cheltuieli;

^luipubUc


(O


îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spa pentru toți locuitorii Sectorului 3 și nu numai.

înțelegerea și îndeplinirea cerințelor partenerilor;

realizarea de proiecte ce respectă cele mai înalte standarde de calitate, luând în c< complexitatea provocărilor întâlnite pe parcursul dezvoltării lucrărilor.

Societatea colaborează îndeaproape cu beneficiarii și partenerii săi strategici pentru a oferi soluții optimizate ce acopera toate fazele unui proiect, în virtutea respectării specificațiilor legate de durata de execuție, buget, calitate și sustenabilitate și dezvoltă de relații pe termen lung atât cu beneficiarii, cât și cu furnizorii, pe baza respectului reciproc, eticii în afaceri și încrederii.

Se respectă normele și regulile de protecție și siguranța muncii în vigoare, se asigură siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, se asigură împrejmuirea, paza, supravegherea și iluminarea lucrărilor pe perioada execuției și până la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se realiză conform normativelor în vigoare.

Pentru eliminarea oricăror accidente de muncă și a consecințelor dăunătoare asupra igienei și sănătății oamenilor, se ia măsura instruirii personalului muncitor pentru cunoașterea, însușirea și respectarea obligațiilor ce îi revin conform normativelor în vigoare.

Măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, executantul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă măsuri prevăzute.

ABaori’tt^cnre

Residential S3 s.r.l.


&C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

7.TRANSPARENȚĂ

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L. S3 nr. 121 din 28.03.2018 privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională. Astfel pe pagina de internet http://www.construcliis3 .ro/ sunt publicate toate informațiile referitore la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membri C.A. și orice altă informație care poate prezenta interes public.8.CONCLUZIE

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvemanței corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul anual are la bază Planul de administrare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat în ședința Coniliului de Administrație din 22.08.2017 și prin H.C.L. S3 nr, 189 din 04.05.2018.

Pe baza celor prezentate mai sus, pe parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de Mandat și obiectivelor stabilite prin indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Prezentul Raport de Activitate a fost aprobat de membrii Consiliului de Administrație în ședința ordinară din data de 02.04.2020.


INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de numerar

Cnst

Datorie

Investiții

Venituri

Politici social guvernamentale

Calitate servicii

Satisfacția clientilor

Guvernanfă

Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Costul per angajare

Raport datorii -capital propriu

Timpul pentru pragul de rentabilita te(*)

Rata de creșterea veniturilor

Egalitatea de sansa (’•)

Procent restituit din garanfia de bună execufie

Recomandare pozitiva

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă

Formula de calcul indicator

[(Facturi restante)/(Fact uri totale)]* J 00

[(Cheltuieli angajări noi) !

(Număr angajări noi))

(Total datorii / Capital propriu) * 100

-

((Venituri actuale-Venituri anterioare)/ (Venituri anterioare)] *100

Număr angajați din categoriile: studenti, șomeri, persoane cu dizabilitati

[(Suma restituita per contract)/(Suma totala per contract)]*100

[(Nr. Recomandați pozitive)/(Nr, Total recomandari)]*100

[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari )]*100*

■ U.M. indicator de performanta

%

RON

%

ANI

%

NUMĂR

%

%

%

■ film iiis.irv.riis'> Vil performantă piamficattcumul an I ■    -i cru "i -înm.

17%

200

63%

4

-37%

3IST). 4(SO), 2(PD)

1011%

90%

60%

Nivel indicator.de performantă anul 2019

8.58%

97.48

29.41%

4

504.92%

5(ST), 4(SO), 2(PD)

N/A

100%

100%

OBSERVAȚII

ÎNDEPLINIT

INDEPLIN

ÎNDEPLINIT

INDEPLIN

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

[(FACTURI RESTANTE= 480)/(FACTU RI TOTALE=559 Drioo

u IELI ANGAJAR I NOI=23.68 9,16)/(NU MAR ■AMfiA1A.ll

1^101 rti-r DATORII = 73869370/ CAPITAL PROPRIU 251.124.409) *100

(71.447.14

3-11.810.866 )/] 1.810.86 6*100

3/3*100=100%

33/33*100=100%

(*) Timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o întreprindere publica s cazul in care costurile sunt mari la început aceasta măsură ajuta la determinarea perj 1


I de rentabilitate a investițiilor sale intr-un nou produs sau proces. In sare pentru a recupera aceste cheltuieli.

egalitatea de gen, muncă, sănătate, mediu, etc. Egalitatea de sanse este o tfel, a fost considerata ca fiind necesara angajarea unor


ALGOR1THM RESIDENTIAL S3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux dc numerar

Cost

Datorie

Investiții

Venituri

Politiei social guvernamentale

Calitate servicii

Satisfacția ctientllnr

Guvernanță Corporativă

Indicator de performanța nsodat indicatorului cheie

Procent al facturilor ratările

Costul per angajare

Raport datorii -capital propriu

Timpul pentru pragul de rentabilitate (*)

Raia de creștere a veniturilor

Egalitatea de MUS» (“)

Procent restituit din garan[ia de bună execuție

Recomandare pozitiva

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativi

Formula de calcul indicator

[(Facturi rcstante)/(Facturi totale)]* 100

[(Cheltuieli angajări noi)! (Număr angajări noi)]

(Total datorii / Capital propriu) * 100

-

[(Venituri actuale-Veniluri anterioarey(Venitu ii anterioare)]*100

Număr angajați din categoriile: studenti. șomeri, persoane cu dizabilitati

[(Suma restituita per contractyțSuma totala peroontract)]*100

[(Nr. Recomandări pozitivcXNr. Total recomandari)]*100

[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total întrebări }]*100*

U.M. indicator de performanta

%

RON

%

ANI

%

NUMĂR

%

%

%

tinta indicator dc performanță planificattcumul an 1 + an 2 * SEM 22019)

17%

200

63%

4

t|STt.4iSOt.21PDf

1004.

Nivel indicator dc performantă anul 2019

8.58%

97.48

7.09%

4

504.92%

5(ST), 4(50), 2(PD)

100%

100%

100%

OBSERVAȚII

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

[(FACTURI RESTANTE=480y(F ACTURI TOTALE=5591)]’tOO

[(CHELTUIELI ANGAJARI NOI-23.689.I6WN UMĂR ANGAJARI NOI-243)]

‘(TOTAL DATORII’ 17.805.197/ CAPITAL PROPRIU 251.125.737)*1OO

(71.447.143-11.810.867)11 1.810 .867*100

[(SUMA RESTITUITA PER CONTRACT—2.247,666 .42MSUMA TOTALA PER CONTRACT~2.247.666 ,42)]*100

2/2*100=100%

33/33* 100=100%

(*) Timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o întreprindere publica sa atlnga pragul de rentabilitate a Investițiilor sale intr-un nou produs sau proces, in cazul in care costurile sunt mari la început aceasta măsură ajuta la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli. 2

CHELTUIELI CU SALARIATI! SI C.A

AN/LUNA

NR.SALAR.

VENIT NET

CHELT.BUGET

VENIT BRUT

CAM

FD.HANO

CHELT .SOC

1.2019

SALARIAT)

115

313,062

95,867

408,929

4992

C.A

7

22800

16174

38,974

0

TOTAL

122

335,862

112,041

447,903

9,868

4992

14,860

11.2019

TOTAL

SALARIATI

143

450,964

130,099

581,063

8403

C.A

7

22800

16174

38,974

0

150

473,764

146,273

620,037

13,758

8403

22,161

111.2019

TOTAL

SALARIATI

155

488,901

140,999

629,900

9526

C.A

7

22800

16174

38,974

0

162

511,701

157,173

668,874

14,899

9526

24,425

IV..2019

TOTAL

SALARIATI

157

510,607

144,027

654,634

10192

C.A

7

22800

16174

38,974

0

164

533,407

160,201

693,608

15,416

10192

25,608

V..2019

SALARIATI

167

495,747

147,728

643,475

6698

C.A

7

22800

16174

38,974

0

TOTAL

174

518,547

163,902

682,449

15,080

6698

21,778

VI..2019

TOTAL

SALARIATI

157

511,827

149,760

661,587

6677

C.A

7

22800

16174

38,974

0

164

534,627

165,934

700,561

15,501

6677

22,178

VIL.2019

TOTAL

SALARIATI

170

546,683

156,880

703,563

C.A

7

22800

16174

38,974

177

569,483

173,054

742,537

16,320

7,363

23,683

VIII..2019

TOTAL

SALARIATI

177

591,740

161,369

753,109

C.A

7

22,800

12,282

35,082

184

614,540

173,651

788,191

17363

8320

25,683

IX.2019

TOTAL

SALARIATI

178

579,500

158,023

737,523

C.A

7

22,800

12,282

35,082

185

602,300

170,305

772,605

16909

8112

25,021

X.2019

SALARIATI

196

611,493

166,204

777,694

OTAL

C.A

7

22,800

12,282

35,082

203

634,293

178,486

812,776

17869

8840

26,709

XI.2019

TOTAL

SALARIATI

189

654,568

177,251

831,819

C.A

7

63,000

39,517

102,517

196

655,799

216,768

934,336

20676

7696

28,372

XII.2019

TOTAL

SALARIATI

188

655,799

179,236

835,035

C.A

7

24,600

13,251

37,851

195

680,399

192,487

872,886

19279

72181

26,497

TOTAL SALARIATI

TOTAL C.A

TOTAL GENERAL

6,410,891    1,807,443     8,218,331

315,600      202,832      518,432____________________________________

6,664,722    2,010,275     8,736,763    192,938      94,037    286,975

TOTAL FINAL

CM CE SE VOR RECUPERA DIN9,023,738

159.664

8,863,914
Algorîthm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGOR1THM RESIDENTIAL S 3 SRL  @1

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

■Aucxa <uh. h W& sM/ttto'.Wz)

PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Aprobat,


Panait Radu-Alin.

Președinte al Consiliului de Administrație;

Gherghe Florian, Membru al Consiliului de Administrație;

Cristea Valerică,

Membru al Consiliului de Administrație;


Banță Sorin Adrian, Membru în Consiliul de Administrai

Roșea Lăcrămioara Maria,            / ]

Membru în Consiliul de Administrație; ( /

Măgureanu Emilia Carmen, Membru în Consiliul de Administrație.


Alciorrthm

Residential S3 s.p.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,                -arâs.'Sw

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • A. DATE GENERALE

 • 1) Denumirea societății:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3,

 • 2) Nr. înmatriculare:

La Oficiul Registrului Comerțului: Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/ 5481/19.04.2017, având C.I.F. RO 37409960

 • 3) Tipul de activitate:

Prestări servicii - în domeniul construcțiilor.

 • 4) Obiectul de activitate:

Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- 4120.

 • 5) Natura capitalului:

Conform Actului Constitutiv la data de 11.12.2019, capitalul social total subscris și vărsat al societății este de 142.000.000 lei, aport în numerar.

Capitalul este divizat în 28.400 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează, 141.900.000 lei corespunzător unui număr de 28.380 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local ai Sectorului 3 cu cota de 99,930% și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 0.070%

6) Asociați, acționari principali

Numele și prenutnele/Denumire

Domiciliu/sediul societății

Pondere în Capital social

Consiliu Local Sector 3

Calea Dudești nr.191, sector 3 București

99,930%

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Calea Vitan nr.242, Parter, Camera 6, Sector 3, București

0.070%

l

1 Cf

1 -

l o\

b S-.; W

Persoană de contact: Panait Radu Alin - Președintele Consiliului de Administrație

 • 7) Forma juridică și un scurt istoric de la data înființării, cu menționarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.

Algorithm Residential S3 S.R.L. s-a înființat în aprilie 2017, ca societate cu răspundere limitată, în scopul de a dezvolta activități în domeniul construcțiilor civile care să aibă drept finalitate creșterea gradului de mulțumire al locuitorilor sectorului 3.

Misiunea firmei este de a oferi soluții complete în ceea ce privește orice tip de lucrări pentru construcții civile și industriale.

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri. Acesta este condus de președinte, care coordonează activitatea de administrare.

Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe perioada determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv,

pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute Ia Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

 • 8) Capitalul social al firmei de Ia înființare până la finalul anului 2019 este următorul:
 • 1. H.C.L. S3 nr. 97 din 29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale - 10.000.000 lei;

 • 2. H.C.L. S3 nr. 223 din 30.05.2017 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată - capital social 8.000.000 lei divizat în 1.600 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 de lei constituit prin aport în numerar de către asociatul unic, societatea Algorithm Residential;

 • 3. H.C.L. S3 nr. 299 din 11.07.2017 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 22.000.000 lei, din care 15.000.000 lei reprezintă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.;

 • 4. H.C.L. S3 nr. 05 din 11.01.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului "Hala Laminor”;

 • 5. H.C.L. S3 nr. 403 din 31.08.2018 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu 50.000.000 lei, sumă necesară lucrărilor de execuție a parcării subterane și a circulațiilor aferente la obiectivul "Hala Laminor”;

 • 6. H.C.L. S3 nr. 538 din 15.11.2018 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 10.000.000 lei, în vederea achiziției de utilaje, materiale, contractarea de forță de muncă, constituirea de garanții de bună execuție, în vederea demarării lucrărilor la următoarele obiective:

"Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului

 • -  "Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu ”;

 • -  "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona DecebaP-, "Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny".

 • -  Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investișii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny ”

 • 7. H.C.L. S3 nr. 586 din 19.12.2018 privind aprobarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vedera majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție al obiectivului "Hala Laminor”;

 • 8. H.C.L. S3 nr. 330 din 13.06.2019 privind majorarea capitalului social al s Construcții S3 S.R.L. prin cooptarea unui nou asociat;


Algorithm    S,C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL  @

Residentiat sa s.r.l. Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Qaeîrinntial C3 «-                                Du mionn^î f’ulnrt l7«4-na>» nm A Dw^-mAaw -■-■«■■» Hrr Hi.mMltl ÎMI Ni<Mki: «Tu

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 9. H.C.L. S3 nr. 768 din 28.11.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară continuării lucrărilor de execuție a obiectivului ”Hala Laminor”;

 • 9) Componența Consiliului de Administrație la data de 03.03.2020:

Domnul Panait Radu - Alin - Președintele Consiliului de Administrație;

Domnul Gherghe Florian - Membru al Consiliului de Administrație;

Domnul Cristea Valerică - Membru al Consiliului de Administrație;

Domnul Banță Sorin Adrian - Membru în Consiliul de Administrație;

Doamna Roșea Lăcrămioara Maria - Membru în Consiliul de Administrație;

Doamna Măgureanu Emilia Carmen - Membru în Consiliul de Administrație.

 • 10) Informații referitoare la locul desfășurării activității:

în prezent activitatea firmei se desfășoară la sediul din Calea Vitan Nr. 242, Sector 3, București.

 • 11) Drepturi de proprietate sau de folosință

Firma deține în folosință spații de:

Birouri administrative cu o suprafață de 183 mp, închiriate pentru suma de 6,40 EURO/mp + tva.

 • 12) Litigii

Firma nu a avut și nu are litigii în desfășurare.

 • B. POLITICA RESURSELOR UMANE

Societatea are la data de 31.03.2020 198 de angajați, dintre care 46 TESA ( 28- departamentul tehnic, 13 - departamentul administrativ ( inclusiv biroul ssm ) , 4 - biroul achiziții, 1 - director general), în baza organigramei.

Echipele executante sunt formate din 10-20 de muncitori, care se află sub supravegherea atentă a șefilor de șantier.

Societatea desfășoară activități strâns legate de obiectul principal de activitate, respectiv: lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 4120.

Resursele și competențele intangibile și tangibile ale societății:

 • a) obiectivele stabilite pe parcursul efectuării lucrărilor;

 • b) relațiile cu furnizorii și clienții;

 • c) buna relaționare între departamente;

 • d) echipa de profesioniști cu experiență vastă în domeniul construcțiilor;

 • e) capacitate relevantă pentru luarea de decizii;


  echipamente de ultimă generație;  Residential S3 s.r.l.


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL           @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               «Sffisa,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • C. PERFORMANȚA FINANCIARĂ

în data de 10.02.2020 prin H.C.L. S3 nr.33 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80364.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                        80,328.00 mii Iei;


 • B. Venituri financiare                                36.00 mii lei.
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:
 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         79,416.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                   850.00 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         62.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în

Algorithm

Residential S3 s.r.u.


S.C ALG0R1THM RES/DENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        «SSaa «SX’ZiAi

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

 • B.     Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • C.

 • 1. Alte venituri financiare                        36.00 mii lei.                    /'/

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,629.76 mii lei la suma de 79,619.06 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 79615.06 mii Iei la suma de 79604.36 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare                            14.70 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare este:
 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 61,217.16 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la suma de 53345.12 mii lei la suma de

32,145.12 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la suma de 31,200.00 mii lei la suma de 12,000.00 mii lei

 • -  cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la suma de 20,250.00 mii lei la suma de 18,250.00 mii lei

 • -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și

 • -  cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

 • -  cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,

  Residential S3 s.r.l.


  S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

  Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • -  cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.


 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la suma de 25,520.00 mii lei Ia suma de 28,322.10 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii iei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la suma de 70.00 mii lei la suma de 1200 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți se modifica de la suma de 1,176.00 mii lei la suma de 21,210.70 mii lei

 • - alte cheltuieli se modifica de la suma de 24.062,60 mii lei la suma de 5,700 mii Iei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 17,775.00 mii Iei la suma de 17,908.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la suma de 8,672.00 mii lei la suma de

 • 16.850.50 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu tichete de masă se modifica de la suma de 8,000.00 mii lei la suma de

 • 850.50 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 45.00 mii lei Ia suma de 0.00 Iei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

AlgJrîthm    S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL  @

Resîdentiai sb s.rx. Sediul Social: București, Calea Vitan nr, 242, Parter, iwSSîaa «XsX.'Sm


0deî^4ân+fsl 4^ *3; >- n <                                     l^fla rtlli ma«4-Î                               'Tf <4 U n n m u> »-ta» Mt.OiflBui ‘.MM r1» tmWt rr. rTB

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
 • b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii

  lei.


  B.

  1.

  • 2.

  • 3.


Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

Cheltuieli privind dobânzile în sumă de

4.70 mii lei, 8.00 mii lei, 2.00 mii lei.


Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de

Alte cheltuieli financiare în sumă de

în data de 30.03.2020 prin H.C.L. S3 nr. 80 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020.

 • D. INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Se stabilesc următorii indicatori cheie de performanță pentru Algorithm Residential S 3 S.R.L.:

 • a) flux de numerar;

 • b) cost;

 • c) datorie;

 • d) investiții;

 • e) venituri;

 • f) politici sociale guvernamentale;


 • E. OBIECTIVE DE INVESTIȚII;
 • 1.Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București.

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de îvățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. în acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P+2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Resrdential S3 s.b.l.


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, &

_________Camerele C3, C4, C5, Sector 3. • 3.Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”f<

-obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului și conversia acestuia în cantină. în urma intervențiilor propuse asupra clădirii, corp C5, C6 și C7, din cadrul Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu”, funcțiunea acestuia se va schimba din sală de sport în cantină și sală de mese. Lucrările de reabilitare termică Ia anvelopa clădirii în scopul creșterii energetice vor respecta prevederile legislației în vigoare.

 • 3.Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”:

- arhitectură: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

 • 4. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”:

-se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și efîcientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

 • 5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:
 • - parcarea propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17,50 m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilitati și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. în cele două capete ale parcării sunt prevăzute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 Ia subsolul 2. Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municipiului București, situat pe Bd. Decebal. Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primăria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătură între Piața Muncii și Piața Alba lulia.

 • 9.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport ia Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București:
 • - se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu fimcțiune sportivă. în acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această

  AlgoHthm

  Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Q)


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă.

 • 10. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”;

- podul se va constru în zona de intersecție dintre strada Teclu și Splaiul Unirii și va avea lungimea suprastructurii de 29.30 m, iar lungimea totală va fi de 41.30 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Lățimea totală a podului este de 21.10 cu parte carosabilă de 14.80m, două trotuare de 2.50m și lise de parapet de 2x0.65m; trotuarele pietonale vor asigura și spații care pot fi adaptate pe viitor pentru circulația bicicletelor; în plan, podul este în aliniament cu traversarea râului Dâmbovița sub un unghi de 90°; infrastructura podului este reprezentată de cele două culei din beton armat; culeele au elevațiile alcătuite din beton armat și sunt prevăzute cu ziduri întoarse pentru racordarea cu terasamentele; culeele sunt fundate indirect prin intermediul piloților forați de diametru mare de 1200 mm având lungimea de 19.00 m;lungimea piloților de lucru este de 17.00m; deasupra terenului aceștia formează elevația culeii cu o înălțime de 2.00m; pe acestâ înălțime se realizează o mască de beton armat în fața piloților pentru protejarea acestora împotriva acțiunii apei, dar și pentru reținerea umpluturii din spatele culeilor; pentru fiecare culee au fost prevazuti 7 piloți forați. In secțiune transversală, suprastructura va fi alcătuită din 16 grinzi prefabricate precomprimate, cu înălțimea de 1.03 m și lungimea de 29.30 m. Grinzile prefabricate se vor rezema direct pe bancheta culeilor prin intermediul unui strat de mortar. Conlucrarea grinzilor prefabricate cu placa de suprabetonare (C35/45) se face prin intermediul armăturilor la nivelul tălpii superioare a grinzilor. La capetele grinzilor prefabricate se va realiza un nod de cadru din beton armat. Pentru siguranța circulației pe pod, vor fi prevăzute borduri înalte din beton armat; în exteriorul podului, pe grinda de parapet se prevede realizarea unui canal tehnic format din țevi PVC, destinat pozării utilităților, mascat corespunzător; pentru iluminatul podului se vor folosi stâlpi de iluminat stradal echipați cu panou fotovoltaic; papapetele pietonal este realizat din profile metalice deschise, care se vor proteja anticoroziv prin zincare termica; sunt prevazuti stâlpi de parapet pietonal ornamentali, realizați din beton armat și placați cu travertine; podul propus va avea un impact minim asupra spațiilor verzi existente; după finalizarea execuției, spațiile verzi afectate vor fi reamenajate/refacute.

 • 11. Lucrări instalare delimitatoare metalice;


 • F. VALORI SI VIZIUNE

  I fT I            i ■" ' ■ ’ ■            j

  unul dintre cele iți ai

  integrării experți


Pentru Algorithm Residential S3 S.R.L. resursa umană reprezintă importante elemente pe care își bazează activitatea.

Societatea pune un accent deosebit pe dezvoltarea personalului, fiind dedica în domeniu, precum și a tinerilor cu potențial.

Algorithm Residential S3 S.R.L. promovează permanent perfecționare a echipei, dar și identificarea de noi soluții care să susțină efortul companiei de a livra valoare clienților și comunităților, adaptându-se permanent evoluțiilor sociale și ale domeniului construcțiilor.

Valorile în care societatea crede sunt: profesionalismul echipei, experiența, clienții, piața liberă. Experiența acumulată până în prezent oferă siguranța că societatea poate merge înainte promovând calitatea în tot ceea ce face. Societatea dorește să construiască relații de bună colaborare cu toți clienții, bazate pe încredere și respect față de necesitățile acestora și față de actul

AlgcSrrthm    S,C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL @ @


Residentiai ss s.r.l. Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, £,“SS£ &‘Sm;51 aSJrX,™,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

investițional. Piața liberă îi permite să colaboreze și, în același timp, să concureze cu firmele de construcții, aplicând metode de lucru modeme și utilizând materiale de calitate.

Obiectivul societății este să ofere soluții optime, de calitate, care să respecte cerințele beneficiarilor, termenul de execuție al construcției și bugetul alocat. Este pregătită să transpună în realitate proiectele cele mai complexe.

Toate acestea Ie va realiza cu o echipa tehnică bine pregătită, capabilă să aplice tehnologiile și sistemele de lucru la nivel european.

Care este esența afacerii ? Ce anume va genera bani și profit ?

Societatea își propune dezvoltarea unor proiecte complexe de construcții civile și industriale ce exploatează tehnologii eficiente care să asigure realizarea unui produs final de înaltă calitate, adaptat zonei de impact, în condiții de prezervare a resurselor și de protejare a mediului. Proiectele companiei noastre se concentrează spre a crea repere, ce conduc la o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunităților în care intervine.

Cine vor fi clienții?

 • •  Primăria Sectorului 3 și instituții subordonate Consiliului Local Sector 3 în proporție de 80%

 • •  Persoane fizice și juridice în proporție de 20%

Punctele tari:

Resurse financiare flux de numerar stabil în etape incipiente ale obiectivelor;

Clientul principal, Primăria Sectorului 3;

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern;

Resurse umane calificate;

Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția;

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor;

Contractarea de clienți noi;

Oportunități:

Fidelizarea clienților;


Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri;

Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional;

Creșterea prețurilor materialelor de construcții;

Principalii furnizori de materiale de construcții sunt firme specializate în acest domeniu, aflate pe raza Municipiului București și nu numai.

Aprovizionarea cu materiale de construcții se realizează de la diverși furnizori consacrați din zonă. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate, stadiul și fazele de lucru al obiectivului care urmează a se construi.

HSi


Residenttal S3 s.r.l


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL           @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Aprovizionarea materialelor de construcții de volum mare, respectiv cărămidă, ciment, pietriș, etc. sunt livrate direct de către firmele furnizoare, iar materialele de volum mic (vopsele, adezivi, cuie, șuruburi, etc.) se pot realiza și cu autovehiculele din proprietatea societății.

Aprovizionarea și procurarea materialelor se va realiza în funcție de etapele de execuție astfel încât să nu existe aglomerări de materiale în șantier.

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de construcții și pentru ridicarea deșeurilor revine personalului desemnat.

Materialele de construcții se vor depozita pe categorii, cu atenție, în spații închise sau deschise, astfel încât să poată fi ușor accesibile, să fie ferite sau protejate de intemperii și să excludă pericolul de accidentare, incendii sau explozii.

Depozitarea se face ținându-se seama de dimensiuni și tip de material, ținând seama de pericolul deteriorării, precum și de durata depozitării. Se va asigura accesul la materiale în ordinea


achiziționării acestora, pentru a evita perioade mari de staționare și degradare în timp.

Impactul negativ asupra mediului pe termen scurt care se produce inevitabil în timpul lucrărilor de construcție, va fi minimizat printr-o planificare adecvată și aplicarea măsurilor preventive și va fi compensată prin acțiuni de restaurare după finalizarea lucrărilor civile.

Principalele aspecte de mediu ale procesului de construcție și ale activităților de operare/intreținere a utilajelor sunt legate de;

 • •      praful ridicat de pe căile de acces din șantier și cel produs de camioanele transpo materiale;

 • •      ape uzate generate pe șantierul de construcție;

 • •       deșeuri;

 • •      zgomotul produs de utilaje și echipamentele de construcție;

 • •      perturbarea traficului adiacent;

 • •      contaminarea/poluarea apei și solului prin lucrări de construcții, deșeuri re activității umane, deversări carburanți și ape uzate etc.

Se vor respecta normele și regulile de protecție și siguranța muncii în vigoare, se va avea grijă de siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, se va asigura împrejmuirea, paza,supravegherea și iluminarea lucrărilor pe perioada execuției și până la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor în vigoare.

Pentru eliminarea oricăror accidente de muncă și a consecințelor dăunătoare asupra igienei și sănătății oamenilor, se va lua măsura instruirii personalului muncitor pentru cunoașterea, însușirea și respectarea obligațiilor ce le revin conform normativelor în vigoare.

Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție, se va asigura procurarea echipamentului de protecție pentru personal - în timpul lucrului - sau de

circulație prin șantier - conform normelor SSM în vigoare, se vor monta plăcuțe avertizoare pentru


locurile periculoase, se vor executa orice alte lucrări temporare (drum de acces, pasarele, pază, împrejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe șantier) care sunt necesare pentru protecția publicului și a proprietarului terenului adiacent șantierului.

Măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ executantul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute.

Dotarea personalului muncitor este cu scule de mână specifice și cu mașini și utilaje moderne, iar modul de lucru este în acord global pe formație, cu tehnologii clasice și acolo unde este cazul, cu tehnologii uscate (sisteme gips carton, tavane casetate, etc.), unde gradul de finisare o impune.

Comunicarea cu beneficiarii se face prin reprezentanți desemnați și prin administratorul firmei. în interiorul firmei comunicarea se face în scară ierarhică. La încheierea fiecărei lucrări, sau

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  QB

Residential S3 s,r.l.


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

dacă lucrarea este mai mare, la sfârșitul fiecărei luni, se întocmește raportul de lucru, în baza căruia se întocmesc situațiile de lucrări, respectiv caietul de atașament și devizele.

Algorithm Residential S3 S.R.L. asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție, precum și prin înființarea unui serviciu intern de prevenire și protecție.

Principalii clienți

Principalul client al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este Primăria Sectorului 3, care are ca obiectiv de investiții, printre altele, unități de învățământ preuniversitar de stat aflate în propria administrare, un program de modernizare și dezvoltare a bazei materiale, astfel încât toți elevii institutionalizați să beneficieze de condiții propice de studiu.

Riscuri majore identificate:

Societatea prezintă riscuri minore, riscuri de piață și indicatori de lichiditate. Așa cum am precizat și mai sus, riscurile sunt: schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății: Intrareh într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional. I           j k

Creșterea prețurilor materialelor de construcții                                 \ Â           J?

Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite

Firma urmărește să obțină un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta firmei de cea a concurenților sunt legate de calitatea produselor, serviciilor și a termenelelor de execuție

Preocuparea pentru creșterea confortului s-a mărit constant în ultimii ani, situație reflectată și în producția de plăci pentru pereți și pardoseli și cele din roci ornamentale (marmura, granit), în producția de obiecte sanitare și în cea de tâmplărie cu geam termopan.

Infrastructura

Lucrarea începe cu trasarea construcției, adică încadrarea construcției conform planului de amplasament. Apoi se materializează axele principale ale clădirii, precum și cota +-0.00. Se materializează pe teren forma din plan a fundațiilor.

După trasarea construcției, au loc excavații, săpături; se execută spargerile eventualelor platforme de beton existente și se excavează fundațiile la adâncimea prevăzută în proiect (ultimii 20 cm se sapă manual).

După ajungerea Ia cota de fundare, inginerul geotehnician stabilește natura terenului de fundare și confirmă dacă este bun de construcție. Se continuă cu turnarea betonului de egalizare, se montează armătura conform planurilor de execuție, se toarnă betonul în talpa de fundație și se execută armătura în elevația fundațiilor și se execută cofragul elevației pentru turnarea betonului. Se execută umpluturile de pământ în jurul fundațiilor. Se pregătesc și se execută straturile de sub pardoseala parterului: strat pietriș, strat termoizolant, folie polietilen. Se execută armatura pardoselii, cofragul de contur și se toarnă betonul.

Suprastructura

Se începe cu execuția elementelor verticale: armare, cofrare, betonare. Pe măsură ce se execută elementele verticale, se începe execuția planșeelor în zona unde verticalele sunt terminate: cofrag, armare, betonare. Pentru rapiditate propunem turnarea planșeelor în două etape: după terminarea primei etape se poate începe execuția verticalelor de la etajul următor concomitent cu execuția etapei a doua a planșeului. în cazul folosirii elementelor din beton prefabricat se începe cu montarea stâlpilor în fundațiile tip pahar apoi se trece la monolitizarea acestora. în etapa următoare se montează grinzile prefabricate precum și predatele planșeului peste parter, se execută armarea

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL Q @

Residential S3 s.r.l.


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        •S'SSWSi «âSTASc

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


suplimentara și apoi se toarnă suprabetonarea predatelor concomitent cu monolitizârile nodurilor grinzilor. Aceleași operații se aplică și pentru planșeul de la nivelul imediat superior. După terminarea structurii de rezistență din beton armat se execută acoperișul metalic și învelitoarea aferentă.

Tencuială-Finisare

Tencuiala este o operație de acoperire a suprafețelor elementelor de construcție din cărămidă, beton, lemn, piatră, etc., cu mortar care, după un anumit timp, se întărește și formează un strat rezistent.

Tencuielile au rolul să protejeze zidurile, tavanele și alte elemente de construcție de acțiunea umidității, gerului, căldurii soarelui și altor factori nocivi, care pot duce la deteriorarea materialelor din care sunt executate. De asemenea, tencuielile ajută la imbunatățirea izolării termice a locuinței și acoperă neregularitătile, creând suprafețe netede ce ușurează întreținerea locuinței și contribuie la aspectul estetic plăcut al acesteia. Tencuirea mecanizată se aplică pe orice strat suport, atât la finisajul fațadelor cât și a interioarelor.

Pentru îmbunătățirea actului de transparență instituțională Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, a aprobat H.C.L. 121 din 28.03.2018, prin care instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, inclusiv societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., au obligația să creeze pe pagina de internet un meniu "Transparență instituțională" în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate documente și informații ce țin de domeniul financiar, domeniul achizițiilor, domeniul investițiilor și contracte.

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L.S.3 nr. 614 / 27.11.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societăți la care Sectorul 3 al Municipiului București, este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 și H.C.L.S.3 nr. 681/ 28.12.2017 prin care s-au modificat titlul H.C.L.S.3 nr. 614/27.11.2017, art. 1 și art. 2, precum și Anexa acestei hotărâri.

Consiliul de Administrație a elaborat Programul de activitate pentru anul 2020 pe baza priorităților și măsurilor necesare pentru asigurarea unui trend ascendant al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Programul de activitate pentru anul 2020 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării.

în aceste condiții Programul de activitate pentu anul 2020 reprezintă un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față de comunitatea locală, care obligă la performanțe și Ia perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2020 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății, stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a AsociațilorESTANA


(Uh 5" ta Wa£>2>(^ W g.Ob.lta Sediu! centra!: București, Sector 1, Str, Jiului nr.4,sc.C. ap.10 Nr. inreg. ORNC: J40/18047/1992; CIF RO1585426;

Cont bancar : ING BANK R017iNGB0000999900975843

TeWax: 021.667.31.12/0318.173.549;

Mobil; 0727,229.152; Email: este!la.enachegeștana.ro

RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE ASUPRA INFORMAȚIILOR INCLUSE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2019, A REALIZĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIAR Șl NEFINANCIARI ÎNTOCMIȚI CONFORM OUG 109/2011 Șl A RESPECTĂRII REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE, APROBAT PRIN HCL SECTOR 3 NR.614/2017

Către Consiliul de Administrație,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Scopul raportului auditorului independent

Noi am fost angajați de către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL. („Societatea") pentru:

 • 1. Verificarea situațiilor financiar contabile la 31.12.2019, întocmite conform O.M.F. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și "Legii contabilității nr. 82/1991", cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Loca! ai Sectorului 3 pentru anul 2019;

 • 3. Verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractele»* de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu a<t 31 alin. (1) lit a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019.

Responsabilitatea conducerii Societății

Conducerea Societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019


șl a realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local al Sectorului 3, precum și de respectarea Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art 31 alin. (1) llt. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta responsabilitate include proiectarea, .implementarea si menținerea unui control intern pe care conducerea ii considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2019 (“situații financiare"), a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 ("BVC"), care sa nu conțină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. De asemenea, această responsabilitate include respectarea, Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar ("Regulament,,), menținerea documentelor justificative adecvate în legătură cu situațiile financiare, BVC și Regulament. Conducerea Societății este responsabilă pentru prevenirea și identificarea fraudei și asigurarea conformității Societății cu legislația și regulamentele în vigoare aplicabile.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este să analizăm și să verificăm tranzacțiile efectuate, înregistrare și raportate de către Societate în situațiile financiare și în BVC, să verificăm respectarea Regulamentului și să raportăm sub forma unei concluzii independente de asigurare, pe baza probelor obținute. Noi am efectuat angajamentul nostru in conformitate cu Standardul International pentru Misiuni de Asigurare („ISAE") 3000 adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Remania privind misiunile de asigurare, altele decât auditul sau revizuirea informațiilor financiare istorice. Acest standard cere ca noi să respectăm cerințele etice, inclusiv cerințele de Independență, să planificăm și să efectuăm procedurile noastre de așa manieră, încât sa obținem o asigurare rezonabilă dacă situațiile financiare au fost întocmite conform OMFP1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost realizați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari întocmiți conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și aprobați de Consiliul Local Sector 3, dacă a fost respectat Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) fit a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Aplicam Standardul internațional de control ai calității 1 (ISQC1) și, în consecință, menținem un sistem solid al controlului calității, inclusiv politici si proceduri care documentează conformitatea cu standardele si cerințele etice și profesionale relevante din legislație sau reglementări.

obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și comportament profesional.

Procedurile selectate depind de înțelegerea noastră asupra tranzacțiilor verificate, a situațiilor financiare și BVC si a altor circumstanțe ale angajamentului, precum și de considerațiile noastre privind ariile în care ar putea apărea denaturări semnificative. In dezvoltarea înțelegerii noastre am luat in considerare controlul intern relevant al Societății, pentru a stabili procedurile relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimai unei concluzii asupra eficacității controlului intern al Societății cu privire la situațiile financiare, BVC și respectarea Regulamentului.

în prezenta misiune de asigurare rezonabilă noi reducem riscul misiunii ia un nivel acceptabil de scăzut, în circumstanțele misiunii, ca bază pentru concluzia de audit Ca parte a acestui angajament, noi am efectuat proceduri de audit asupra situațiilor financiare, BVC și în legătură cu respectarea Regulamentului, în conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România.

Criteriile

Am efectuat următoarele proceduri: 1 .Am obținut din partea Societății situațiile financiare întocmite la 31.12.2019 și am verificat conformitatea acestora cu OMFP 1802/2014 ,cu modificările și completările ulterioare, ( "OMFP 1802/2014“) și cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 82/1991");

 • 2.Am obținut și am verificat bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, aprobat de Consiliul Local Sector 3, precum și rectificările bugetare ulterioare; de asemenea, am solicitat și am obținut proceduri interne referitoare fa guvemanța corporativă și indicatorii cheie de performanță aprobați prin HCL sector 3 nr,402/2017, anexați la actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

 • 3.Am obținut și verificat informațiile contractele de achiziții de produse, servicii și lucrări necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art 31 alin. (1) Ut. a), b) șl c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a! Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 • 1. Referitor la conformitatea situațiilor financiare cu prevederile OMFP1802/2014 șî Legii 82/1991

Baza pentru Concluzia cu rezerve

în urma efectuării procedurilor mai sus menționate, precizăm următoarele:

 • - deși societatea a Inventariat patrimoniul fa 31.12.2019, noi nu am participat la Inventarierea generală a patrimoniului la 31.12.2019, ceea ce constituie o autolimitare semnificativă a auditului, datorită valorilor mari ale imobilizărilor corporale și ale stocurilor; neparticlparea noastră la inventariere este datorată încheierii contractului de audit la o dată ulterioară desfășurării inventarierii stocurilor, imobilizărilor corporale și a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosință;

 • - au fost obținute confirmări ale tranzacțiilor furnizorilor și clienților într-un grad foarte redus; -existența unor tranzacții comerciale și financiare cu societățile afiliate, dată fiind complexitatea operațiunilor și valoarea acestora, în lipsa unei documentații aferente prețurilor de transfer, la momentul misiunii nu ne-au permis aprecieri cu privire la caracterul just al prețurilor și tarifelor practicate; de asemenea, tranzacțiile cu afiliații nu sunt înregistrate în contabilitate în conturile special prevăzute de Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014.

Concluzia cu Rezerve

în opinia noastră, pe baza procedurilor efectuate si a probelor obținute, cu excepția efectelor aspectelor descrise în paragraful Baza pentru Concluzia cu rezerve, nu am luat cunoștință de niclun aspect care să ne determine să credem că situațiile financiare încheiate la

 • 31.12.2019 nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, conformitatea cu cerințele prevăzute de OMFP 1804/2014 șl cu Legea 82/1991.

 • 2. Referitor la verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local ai Sectorului 3 pentru anul 2019

Paragraf de evidențiere a unor aspecte în urma efectuării procedurilor mai sus menționate, precizăm următoarele:

- cifra de afaceri din 2019 este în creștere semnificativă față de anul precedent, dar cea realizată efectiv la 31.12.2019 este mai mică decât cea aprobată prin HCLS Sector 3 nr.795/19.12.2019 cu 13%;

-profitul realizat în anul 2019 este mai mic decât cel realizat in anul 2018 și față de cel aprobat

Opinia nemodificată

în opinia noastră, în anul 2019 societatea s-a conformat cerințelor realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, sub toate aspectele semnificative, întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor șl aproba# de Consiliul Local al Sectorului 3.

 • 3. în legătură cu verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Baza Opinie contrare

în urma efectuării procedurilor mai sus menționate, în legătura am constat următoarele:

 • - nu sunt respectate codurile CPV, achlziționându-se aceleași produse pe coduri diferite;

 • - pragurile prevăzute în Regulament pentru achiziția directă de produse și servicii sunt depășite chiar și pentru produse și servicii achiziționate de către compartimentul de specialitate.

Concluzia contrară

Din cauza semnificației aspectelor descrise în paragraful Baza pentru Concluzia contrară a raportului nostru, încheierea contractelor de achiziții de produse, servicii și lucrări de către Societate pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 nu prezintă fidel conformitatea cu Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 afin. (1) lit a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2O17. cu modificările și completările ulterioare.

Raportul nostru a fost întocmit exclusiv pentru scopul stabilit in primul paragraf si pentru informarea Conducerii Societății, si nu poate fi utilizat in alte scopuri. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de orice parte care dorește să dobândească drepturi față de noi, altele decât Societatea, pentru orice scop sau in orice context Orice parte, alta decât Societatea, care obține acces la raportul nostru sau o copie a acestuia șl alege să se bazeze pe raportul nostru sau o parte a acestuia, va face acest lucru pe propria răspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta conducerii Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportăm într-un raport independent de asigurare rezonabilă, și nu în alte scopuri. Raportul nostru se referă numai la obiectivele menționate anterior și nu se extinde asupra altor rapoarte ale Societății.


In numele ESTANA AUD înregistrata în Regi

ANCYSRL

nr. FA1051NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE LA 31 DECEMBRIE 2019

întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare si cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL gg

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter

If.nAU'țni 0MM*


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE (MOBILIZATE

VALOAREA DE ACHiZmE

amortizare

VALOAREA NETA CONTABILA

SOLD LA 01012019

INTRĂRI

REDUCERI

SOLD IA 3112-2019

SOLDIA 014112019

IN nisoL ANULUI

AFERENTA CELOR SCOASE DIN EVIDENTA

SOLD LA

31.123019

SOLD LA 0(312019

SOLD LA 31.122019

1, Artise nec«rp<irale, din rare:

31020

12.299

194

44.025

5370

(2390

294

(7383

26442

26.142

- Concesiuni,brevete, licențe, alte drept si active similare

32620

12299

294

44.025

5.373

12399

294

17.883

26.442

26.142

l, Active corporale, din care:

1.703241

2301.231

nun

4.055360

249361

409350

0

659226

' 1333.573

3396334

■Instalații tehnice si «asini

1.727.189

2.490.025

228612

3.988.602

227671

411.425

639.096

1.499.518

3349.506

-Alte instalații, utilaje si mobilier

56.052

7.592

63.644

21.697

-1.567

20.130

34.355

43.514

- Avansuri acordate pentru mobiliari corporale

3.614

3.614

0

0

3.6)4

llmobiiiniri financiara

133.1IOO.OTO

lOODMiJWO

2333MO.OTO

0

1334OTJM0

233300300

IVI AL IMOBILIZĂRI

13MI5.2M

102313330

220306

2374)99385

254.946

422457

294

677.109

134360315^236422.776

Valorile din tabel sunt exprimate in lei.

Societatea nu a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale.

Nu sunt imobilizări gajate si restricționate.

Societatea are imobilizări corporale achiziționate in leasing financiar după cum urmeaza:

Denumire imobilizare corporala

Valoarea (lei)

LOG AN MCV PRESTIGE SL PLUS B-3O3-ALG

57.308

LOGAN LODGY

71.748

DACIA LOGAN SL PLUS BLUE

49.702

DACIA LOGAN SL PLUS BLUE

49.796

RENAULT TRAFIC

109.331

DACIA DOKKER LAUREATE BLUE DCI

55.916

RENAULT TRAFIC PERSOANE

93.475

TOTAL_______________________

487.276

Imobilizările financiare sunt reprezentate de titluri/parti sociale sub forma de interese de participare la ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, după cum urmeaza:

-capitalul social subscris si varsat este de 176.490,000 lei, deținând 35.298 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 86,8596 %.

-capital social subscris si nevarsat 56.510.000 lei.


C.UJ.: 37409960

Reg.Com J40Z5481/20J7

NOTA 2. PROVIZIOANE Societatea nu are constituite provizioane

 • 3.REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net realizat la 31.12.2019 este in valoare de 81.900 lei, care, la propunerea conducerii, va fi distribuit pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedent.

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat ia 31 decembrie 2019

1

Venituri din exploatare- total, din care:

11.791.418

71.417.570

- Cifra de afaceri

11.773.850

71.407.289

- Alte venituri din exploatare

17.565

10.281

2.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

11.560.575

71.354.739

- Cheltuielile materiale, alte cheltuieli externe

5.208.390

32.757.704

- Cheltuieli privind mărfurile

3.500

104.368

- Reduceri comerciale

(11.800)

(87.811)

- Cheltuieli cu personalul

4.199.474

8.254.726

- Cheltuieli cu amortizarea

204.363

423.085

- Cheltuielile privind prestațiile externe

1.908.197

29.719,248

-Cheltuielile cu alte impozite, taxe

40.219

165.735

- Alte cheltuieli

8.232

17.594

3

Rezultatul din exploatare (1-2)

230.840

62.831

5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI A DATORIILOR

Creanțe an precedent- 2018

Sold la 31

Termen de lichiditate

!

decembrie

sub 1 an

peste 1 an

Peste 5 ani

1=2+3

2

3

4

Creanțe comerciale

1.935.370

1.935.370

Din care, sume de încasat de la entitatile afiliate

1.251.163

1.251.163

Alte creanțe

178.432

178.242

Capital subscris și nevarsat

50.010.000

50.010.000

TOTAL

52.123.802

52.123.802

Creanțe an curent-2019

Creanțe comerciale

282.323

282.323

Din care, sume de încasat de la entitatile afiliate

142.089

142.089

Alte creanțe

1.416.706

1.416.706

—f

Capital subscris și nevarsat

56.510.000

56.510.000

AlgorithmResidsstislSJSRL C.UJ.: 374119960         BANCA COMERQAIJV ROMANA - Sucursala                      Teii 03:4.334.452

Colea Vitan nr 2C              Reg. Com J4W548I/2UI7   R097RNCB0087157546060001 -Ron                   ;      _țjl-fWV314.Ț|3<l.45i

București Sector 3 031295                                RO70RNCBW®7157546W>0tXI2-EUR               ! o -1 GMj&^»rifiin»BsidcntialJi!

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter

Camerele C3, C4, C5, Sector 3,


| Total

I 58.209.0291 58.209.029 |

Datorii an precedent *2018

Sold la 31 decembrie

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

Avansuri încasate în contul comenzilor de la clienti

273.996

273.996

Datorii comerciale

2.041.168

2.041.168

Din care, sume datorate entităților afiliate

1.430.982

1.430.982

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale

835 .T16

742.605

93.171

Total

3.150.940

3.057.769

93.171

Datorii an curent * 2019

Avansuri încasate în contul comenzilor de la clienti

6.013.483

6.013.483

Datorii comerciale

10.834.483

10.834.483

Din care, sume datorate entităților afiliate

5.521.908

5.521.908

Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare

56.610.000

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale

1.104.387

917.552

186.835

Total_______________________________________

74.462.353

74.275.518

186.835

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

 • A.Principii contabile introduse

Situațiile financiare pentru perioada de 12 luni, încheiata la 31 decembrie 2019, au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității - Societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Principiu permanentei metodelor ~ aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei - a fost inclus profitul realizat la data bilanțului, s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, s-a tinut cont de toate datoriile aparate in cursul exercițiului financiar curent sau a! unui exercițiu precedent, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.C.UJj 37409960

Reg. Cum J40/5481/2017

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL (jg gg

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter«așa «S&ST&’S,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Principiul independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plătii.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului financiar la 31 decembrie 2019 a corespuns bilanțului de Închidere la 31 decembrie 2018.

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

 • B.Bazele întocmirii situațiilor financiare

a. Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

• Legea Contabilității 82/1991 republicata

« ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile,

 • b) Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 și modificările ulterioare cere conducerii Societății sa faca estimări și ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

 • c) Continuitatea activitatii

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activitatii care presupune ca Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activitatii în întocmirea situațiilor financiare este justificata.


GUX; 37409960

Reg.Com J40/5481/20I7

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter^^^ kTSS;!» Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

W offtarnK OHSAt 1NV1JMT


 • d) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea de tine în limba româna și în moneda naționala. Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt prezentate în lei românești.

Leul nu este o moneda convertibila în afara României.

 • C. Conversia tranzacțiilor în moneda străină

Tranzacțiile Societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naționala a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Soldurile în moneda străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o moneda străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute îh contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

 • D. Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire

Cheltuielile de constituire sunt capitalizate ca imobilizări necorporale.

Cheltuielile de constituire sunt amortizate pe o perioada de maximum 1 an.

Cheltuieli de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoștințe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătățite substanțial, înainte de stabilirea producției de serie sau utilizării, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale și se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. Cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc criteriile menționate anterior sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care au loc. Cheltuielile de dezvoltare care au fost trecute pe cheltuieli nu sunt capitalizate în perioadele ulterioare.

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează la costul de achiziție sau la valoarea de aport.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește o durata și o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii se înregistrează pe durata de folosire a acesteia, stabilita conform contractului.

Brevetele, licențele, mărcile comerciale și activele similare sunt amortizate folosind metoda liniara pe o perioada de 3 ani.


C.U.I.: 37409960

Rcg. Cum J4O/54K1/2O17


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursal R097RNCB0087157546060001 -Ron R070RNCBD08715754606W02 - EUR


ii: 0314.334,452

ix: 0314.334.451 ^OTilhmreftidBntîal.rQi bnstructiis3.ro


S.C ALGORÎTHM RESIDENTIALS 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Avansuri și alte imobilizări necorporale

în cadrul avansurilor și altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necoiporale, programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terti pentru necesitățile proprii de utilizare, precum și alte imobilizări necorporale de Societate,

Cheltuielile care permit imobilizărilor necorporale sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevăzută inițial sunt adaugate Ia costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale daca nu sunt parte integranta a imobilizărilor corporale.

 • E.Imobilizari corporale

 • (i) Cost/evaluare

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

 • (ii) Amortizare

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, după cum urmeaza:

—■ ——————* --' - ------,—

Activ

Ani

Construcții

15-60

Instalații tehnice și mașini

3-21

Alte instalații, utilaje și mobilier

3-15

 • (iii) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreuna cu amortizarea cumulata corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultata) dintr-o asemenea operațiune este inclus(a) în contul de profit și pierdere curent.

 • (iv) Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.


CUI: 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantclioiîm

Reg. Corn J4W548J/2017 RO97RNCBQ087157546060001 -Ron

R070RNCBLW157546060002 - EUR

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL gg gg) gg

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter«'SSUSi


DNSM 1WT;m7


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • F.Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferența dintre valoarea contabila și valoarea de inventar

 • G.Imobilizari financiare

Imobilizările financiare cuprind actiunile/partile sociale deținute la entitatile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităților de care Societatea este legata în virtutea intereselor de participare precum și alte investiții deținute ca imobilizări. Imobilizările financiare sunt recunoscute în bilanț la costul de achiziție sau la valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora. Costul de achiziție cuprinde și costurile de tranzacționare. Imobilizările financiare sunt evaluate ulterior la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

Creanțele imobilizate cu scadenta mai mare de un an, se prezintă în bilanț, la imobilizări financiare, numai pentru partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferența urmând sa fie prezentata la creanțe

 • H. Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mica valoare dintre cost și valoarea realizabila neta. Costul este determinat pe baza metodei FBFO. Valoarea realizabila neta este estimata pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției si prelucrării, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se găsesc.

Costul de producție sau de prelucrare al stocurilor cuprind cheltuielile directe aferente producției, si anume :materii prime si materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de producție, precum si cote ale cheltuielilor indirecte de producție alocate in mod rațional ca fiind legate de realizarea acestora.

 • I. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturata mai puțin ajustările pentru deprecierea acestor creanțe. Ajustarea pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituita în cazul în care exista evidente obiective asupra faptului ca Societatea nu va fi în măsură sa colecteze toate sumele la termenele inițiale. Daca exista indicatori de depreciere, ajustarea este calculata ca diferența între valoarea înregistrata în contabilitate și valoarea recuperabila, valoare ce reprezintă valoarea actualizata a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectiva aferenta unui instrument financiar similar.


Ka.cMMM tra OHSAfl

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • J.In vestirii financiare pe termen scurt

Acestea includ depozitele pe termen scurt la banei și alte investiții pe termen scurt cu lichiditate mare, precum și certificate de trezorerie.

 • K. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț Ia cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, conturi la banei, numerar în tranzit, descoperit de cont, avansuri de trezorerie.

 • L. Capital social

Părțile sociale sunt clasificate în capitalurile proprii.

Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii în linia Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii.

La răscumpărarea pârtilor sociale ale Societarii suma plătită va diminua capitalurile proprii. Atunci când aceste parti sociale sunt ulterior re-emise, suma primita (net de costurile tranzacției) este recunoscuta în capitaluri proprii.

 • M. Dividende

Dividendele vor fi recunoscute in anul in care se vor aproba de către Adunarea generala a acționarilor.

 • N. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primita, net de costurile aferente obținerii împrumuturilor. în perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferentele dintre sumele primite (nete de costurile de obținere) și valoarea normala de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut.

Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în “Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioada de până la un an ” și inclusa împreuna cu dobânda acumulata la data bilanțului contabil în "Sume datorate instituțiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

 • O. Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar

(1) Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea își asuma toate riscurile și beneficiile aferente proprietarii sunt clasificate ca și contracte de leasing financiar. Criteriile de clasificare a contractelor de leasing sunt specificate în OMFP 1802/2014. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizata estimata a plăților. Fiecare plata este împartita între elementul de capital și dobânda pentru a se obține o rata constanta a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobânda este trecut în contul de profit și pierdere pe măsura derulării contractului. Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate și amortizate pe durata lor de viata utila.

___>

AlgerilhmResMtmtiaIS3SRl. C.UJ.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Panicliomn            Tel: 0314.334.452

CaleaVitannr.242               Rcg.Com J4M4K1/20I7   RO97RNCB00S7157546M000I-Ron                    //A‘

București Sector 3 031295                                   KD70RNCB0087157546060002 - EUR                    l ui         Jsoriilunresidcntial.n>

S.CALGORITHM RES1DENTIAL S 3 SRL

Algorîthm SediulSocial: București, Calea Vitan nr. 242, Parter              «S.TțW.’î

Residentiai sa 5 B L.Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

(2) Contracte de leasing operațional

Contractele de leasing în care o porțiune semnificativa a riscurilor și beneficiilor asociate proprietarii sunt reținute de locator sunt clasificate ca și contracte de leasing operațional.

Plățile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilitați acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe o baza liniara pe durata contractului.

 • P. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominala, care aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite,

Q .Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legala sau implicita generata de un eveniment anterior, când pentru decontarea obligației este probabil sa fie necesara o ieșire de resurse și când poate fi făcută o estimare credibila în ceea ce privește valoarea obligației.

R. Beneficiile angajatilor

Pensii și alte beneficii după pensionare

în cursul normal al activității, Societatea face plăti către fondurile de sanatate, pensii și șomaj de stat în contul angajatilor sai .Toți angajatii Societarii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odata cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

S. Subventii

(1) Subvenții aferente activelor

Subvențiile primite în vederea achiziționării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate ca subvenții pentru investirii bilanțul în contabil și recunoscute în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor achiziționate din respectiva subvenție.

(2) Subvenții aferente veniturilor

Subvențiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit în contul de profit și pierdere pe perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmeaza a le compensa.


Residential S3 s.r.i


5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL @ Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, ParterOHSAS WMWW


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


U. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referința cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

Veniturile din redevente sunt recunoscute pe baza principiilor contabilității de angajament în conformitate cu substanța economica a contractelor aferente.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.

Dividendele sunt recunoscute ca și venituri în momentul în care se stabilește dreptul legal de a primi aceste sume. Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanțului.

în aceste situații financiare, veniturile și cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta. în bilanțul contabil, datoriile și creanțele de la aceiași parteneri sunt prezentate la valoarea neta în momentul în care exista un drept de compensare.

 • V. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de factura neta, fara TVA si rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

W. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

 • X. Managementul riscului financiar

Factori de risc financiar

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rata a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societății.

Riscul de credit


S.CALGORITHMRESIDENTIALS3SRL @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter

*                 vwM.zvOv


Mr.H—m TTM QH1AS


Camerele C3, C4, C5, Sector 3,

Riscul valutar

Societatea este expusa fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de împrumuturile sau datoriile comerciale exprimate în valuta. Datorita costurilor mari asociate, politica Societății este sa nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Riscul de rata a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorita împrumuturilor în valuta. O parte semnificativa din împrumuturile Societarii au o rata a dobânzii variabila. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja fata de fluctuațiile ratei dobânzii.

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Datorita naturii activitatii, Societatea urmărește sa aiba flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activitatilor de exploatare.

Z.Evenimente ulterioare bilanțului

Situațiile financiare trebuie sa reflecte evenimentele ulterioare sfârșitului de an care furnizează informații suplimentare despre poziția societarii la data încheierii bilanțului sau cele care indica o posibila încălcare a principiului continuității activitatii (evenimente ce determina ajustări).

Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente ce determina ajustări sunt prezentate in note atunci când sunt considerate semnificative.

Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate in contabilitate după aprobarea si depunerea situațiilor financiare anuale, se corectează in anul in care se constata.

Cu toate ca incepand cu luna martie si pana Ia data de 15.05.2020 a fost instaurata starea de urgenta ca urmare a pandemiei cu virusul Sars Cov 2, asupra societății noastre nu a avut impact, activitatea desfasurandu-se in condiții normale.

7. PARTICIPAU! ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social al societății

In anul 2019 , asociatul majoritar, prin Hotararea Consilului Local Sector 3 768/28.11.2019, a hotarat majorarea capitalului social al societății cu 50.000.000 lei, astfel ca Ia sfârșitul anului 2019, capitalul social devine 252.000.000 lei.

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2019, de 252.000000 lei, reprezentinta 50.400 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala. Capitalul social subscris si varsat era

 • 31.12.2019 de 195.390.000 lei, iar cel nevarsat este de 56.610.000 lei.

La Oficiul National al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Municipiului București este de 190.490.000 lei, conform Extras nr 31167/17.01.2020                                      X

iul National al Registrului Comerțului de pe 1.000 lei, conform Extras nr 31167/17.01.2020


București este


<&■

“!<!■'kl.1

Algorîihm Residcntial 53 SRL

Colea Vilan nr.242

București Sector 3 031295


C.UJ. 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala ftmfcliunm

Rcg. Cura J4U/54S1/2017   R097RNCB008715754Mfi0001 -Ren


R070RNCB0087157546060002 • EUR


Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451 gfîîcc^algOTilhînrcsidailial.roconstTUCtiis3.ro


S.CALGORÎTHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,&“*£yg Camerele C3, C4, C5, Sector 3,

CMSA5 W01-JW


Structura actionariatului la 31 decembrie 2019 este prezentata astfel:

ACȚIONARI

VALOARE LEI

NR PARTI SOCIALE

_____%

SECTOR 3 AL MUN BUCUREȘTI

251.900.000

50.380

99.9603

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

100.000

20

0.0397

Obligațiuni

Societatea nu are emise niciun fel de obligațiuni la 31.12.2019.

Participării

Societatea deține parti sociale la ALGORÎTHM CONSTRUCȚII S3 SRL, cu sediul in Calea Vitan, nr 154-158, Clădire administrativa, Birou 5, sector 3, București, J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360. La 01.01.2019, părțile sociale subscrise erau in valoare de 133.000.000 lei, in anul 2019 fiind subscrise 100.000.000 lei, astfel ca la 31.12.2019 valoarea participatiilor deținute este in valoare de 233.000.000 lei, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala. Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 176.490.000 lei, reprezentând 35.298 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 86,8596 %.

Capitalul social subscris si nevarsat este la 31.12.2019 in valoare de 56.510.000 lei.

«.INFORMAȚII PRIV IND SALARIAT» ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE. CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE

a) Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere

Explicație

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Cheltuiala cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație (lei)

518.432

Cheltuiala cu indemnizația directorului general (Iei)

158.307

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019. De asemenea, nu exista obligșțjî: " pe asumate de Societate în numele directorilor sau administratorilor la 31 decembrie 2019.


Algcrîthin Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Scci&rS 03)295


GUJ.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala l’anteliomn

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157M606000J -Ron

RO70RNCB0C87157546060002 - EUR

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter^j^«

Hr.MMM- mi 0H5A3 1WHfc2tor


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


b) Salariat!

Numărul mediu de angajați în timpul anului = 151

Explicație

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Nr efectiv angajați

195

Cheltuiala cu salariile angajatilor (lei)

8.056.003

Salarii de plata Ia sfârșitul perioadei (lei)

452.602

9.ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatori de lichiditate

Activul curent(circulant) cuprinde: stocuri! e(inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu au fost întocmite facturi), creanțele, investițiile financiare pe termen scurt, casa si conturile la banei.

Datoriile curente(datorii pe termen scurt) sunt reprezentate de sumele ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Indicatorul lichidității curente = active circulante / datorii curente

22,76

1,2

Indicatorul lichidității imediate = (active circulante - stocuri) / datorii curente

22,02

0,97

Interpretare:

Indicatorul lichidității curente

La data de 31.12.2019, societatea Algorithrn Residential S3 S.R.L. a înregistrat o scădere fata de data de 01.01.2019 a lichidității curente de la 22,76 la 1,2, adica a scăzut capacitatea de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele curente. Aceasta scădere se explica prin creșterea volumului de activitate foarte mare prin semnarea mai multor contracte noi de lucrări datorita domeniului principal de

activitate. Totodată, știm ca nivelul optim al acestui indicator este 1, astfel ca societatea are capacitatea

de a-si plăti datoriile pe termen scurt fata a apela la resurse pe termen lung.


Algorilhm Residcnllnl S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Psnteli

Rug. Corn MW548U2O17   R(W7RNCB00871J7J46060001 -Roti

R070RNCB00871J7546060002 - EURțj .p


SffiESTl 0314.3M.452

' Fsi.03l4.334.4Jt oCiice@aljorithrnresldetill4l.ro consmiciiis3.ro


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Qi @

Algdnthm    Sediul Social: București, Calea Vitannr. 242, Parter^-j^ ZTZ&g. «ZZSSAt

Resictentiai sa s.r.u Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Indicatorul lichidității imediate

Rezultatele diferă foarte puțin fata de cele ale indicatorului de lichiditate curenta, diferența la

 • 31.12.2019 fata de 01.01.2019. Acesta arata ca societatea are o capacitate de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Dat fiind faptul ca valoarea optima a acestui indicator este 0,7, iar societatea se situează la un nivel superior, concluzionam ca numerarul, investițiile pe termen scurt si creanțele sunt suficiente pentru a acoperi datoriile indiferent de valoarea stocurilor existente.

Indicatori de risc

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Gradul de acoperire al dobânzilor = Profit inainte de plata dobânzilor si a impozitului pe profit (EBIT) / Cheltuieli cu dobanda

289,33

7,92

Rata de indatorare globala = datorii totale / active totale

2%

23%

Rata solvabilității generale = Active totale / Datorii curente

6678,30%

438,35%

Interpretare:

Gradul de acoperire al dobânzilor -Acest indicator masoara de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât riscul este mai mic. Astfel

ca, deși exista o diferența foarte mare la 31.12.2019 fațade 01.01.2019, valoarea indicatorului este una

acceptabila și se explica prin prisma diferenței de profit.

Rata de indatorare globala - Indicatorul exprima gradul de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu si lung ale companiei din activele sale patrimoniale. Un nivel de 70% (nivel standard aceptabil) inseamna de fapt ca 70% din activele societății sunt finanțate din datorii iar diferența din capitaluri. Cum indicatorii sunt pentru anul 2018 2% ,iar pentru 2019 23% afirmam faptul ca obligațiile pe termen scurt mediu si lung se accepta din capitaluri.

Rata solvabilității generale- reflecta capacitatea unei Întreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale,

atat' pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. Intervalul de siguranța financiara este 150%-300'


C.UJj 37409960

Rug. Com J4CV54K1/20J7

Algonthm

Residential S3 s.h.i


S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Q

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, ParterasSSS
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Potrivit rezultatului, societatea isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in proporție de 438,35% in 2019, ceea ce ne sugerează o situație buna a entitatii.

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

INDICATOR

2018

2019

Rotatia stocurilor = Costul vânzărilor / Stoc mediu (nr. de ori)

5,49

11,34

Durata de rotatie a stocurilor = Stoc mediu / Costul vânzărilor * 365 (nr. de zile)

66,53

32,19

Rotatia debitelor - clienti = Cifra de afaceri / Sold mediu clienti (nr. de ori)

171,90

99,11

Durata de rotatie a debitelor - clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 365 (nr. de zile)

2,12

3,68

Rotatia creditelor - furnizor =Cifra de afaceri/ Sold mediu furnizori (nr. de ori)

91,10

11,30

Durata de rotatie a creditelor - furnizor = Sold mediu furnizorilor / Cifra de afaceri*365 (nr. de zile)

4,01

32,31

Rotatia activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate

0,87

0,30

Durata de rotatie a activelor imobilitate = 365/Rotatia activelor imobilizate

417,15

1.198,26

Rotatia activelor circulante = Cifra dc afaceri / Active circulante

1,69

0,80

Durata de rotatie a activelor circulante - 365/Rotatia activelor circulante

215,80

455,28

Rotatia activului total = Cifra de afaceri / Activ total (365/Rotatia activului total)

0,58

0,22

Durata de rotatie a activelor totale=365/Rotatia activelor totale

633,06

1.654,02

Interpretare:

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Potrivit acestui indicator, societatea Algorithm Residential S3 a rulat stocurile în anul 2019 de 11,34 ori. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Acest indicator arata eficacitatea managementului in utilizarea elementelor patrimoniale in vederea obținerii de venituri. Valoarea recomandata/optima pentru acest indicator este superioara lui 1, deci de constata o situație nefavorabila societarii avand in vedere valoarea de 0,3020.

Viteza de rotatie a activelor totale

Acest indicator arata eficienta utilizării tuturor activelor aflate in patrimoniul societății, rezultatul de 0,2195 reflectând o situație de rotatie a activelor aflata sub medie


Algorithm Residential 53 SRL

Calea Vîian nn 242

București Sector 3 031295

Indicatori de profitabilitate

INDICATOR

2018

2019

Rentabilitatea capitalului angajat = Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit/Capital angajat

0,12%

0,04%

Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari * 100 /Cifra de afaceri

0,20%

0,09%

Profitabilitate = Profit din exploatare / Capital angajat

0,11%

0,03%

-3*


S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter^«^^«Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Interpretare:

Rentabilitatea capitalului angajat

Acest indicatori reprezintă profitul obtinut de societate din banii investiți pe termen lung, unde drept capital angajat a fost utilizat indicatorul total active minus datorii curente. Fiindcă rentabilitatea capitalului angajat este net mai mica decât costul capitalului atras de către societate, deducem faptul ca profitul este mai mic decât costul pentru atragerea lui.

Marja bruta din vânzări

Pe langa faptul ca este foarte mic, scăderea lui de la 01.01.2019 la 31.12.2019 denota faptul ca nu au fost controlate costurile de producție sau nu au fost obținute preturile de vanzare optime

Indicatori Financiari De Performanta

1. Flux de numerar

1.1. Procent al facturilor restante

fAClUB! RESTANTE

FACTOR! TCTAEE


X100 =    = 8,58% Interpretare:

Indicatorul de performanta al Consiliului de Administrație, cu privire la procentul facturilor restante, este indeplinit, dar fiind faptul ca tinta propusa pentru anul 2019 a fost de 17%, iar rezultatul de 8.58% este inferior tintei ceea ce indica o capacitate buna de achitare a facturilor de furnizori.

 • 2. Cost

2.1. Cost per angajare

CRELTVIELt ANGAJAȘI NOI_ îg-SSW»? j g.

NU.VAR ANGAJAT! HO! 343      ’

Interpretare:

Tinta acestui indicator este de 200 Iei la nivelul anului 2019. Deoarece cheltuielile cu angajările noi se situează sub aceasta valoare, consideram indicatorul indeplinit.

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala PanlolUnlii **   _..T1 Td: <

334.452

UM45I fretidetttiaJ.ro

;iis3_ro


Rej. Corn MlV5<ISI/2017   R097RNCB00871S7S46060001-Ron             V aPStOEN’

RO70BNCB0(B7I57546ffiM02-E(IR            V*

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL @      @

Alaorît h m    Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter^î.^

^Residentiai s3s.r u Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


3. Datorie


3.1. Raport datorii-capital propriu


7CTAL CATOIW CAPITAL PROPRIU A


100 = 74.462.353*100/251.124.409 = 29,65%


Interpretare:

Ținta acestui indicator este de 63% la nivelul anului 2019. Deoarece cheltuielile cu angajările noi se situează sub aceasta valoare, consideram indicatorul indeplinit.

4. Venituri

4.1. Rata de creștere a veniturilor

VBMTVR! ACTUALR-VBNJTURJ ASTRRIOARZ Y 1(1(1 _ 'TX-44~.14î-ll .810.846 Y1 An - SO4

VESJTURt ANTERIOARE                ~     11.810.266 A1UU - 3U4,yZ%>

Interpretare:

Pentru acest indicator s-a previzional o scădere a veniturilor in 2019 fata de 2018 cu 37%. Calculul demonstrează ca veniturile au crescut in 2019 fata de 2018 de aproximativ 5 ori, fiind considerat indeplinit.


10. ALTE INFORMAȚII


a) Informații cu privire Ia prezentarea Societății

Societatea a fost înregistrata ca societate comerciala cu răspundere limitata la Registrul Comerțului București, sub nr. 140/5481/2017, are cod unic de înregistrare 37409960, atribut fiscal RO,.

Adresa sediului social al societarii este: Calea Vitan, nr 242, sector 3, București

Domeniul de activitate principal : cod CAEN 4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Capitalul social înregistrat al societarii la 31.12.2019 este de 252.000.000 lei, din care capital social subscris varsat = 196.390.000 lei, din care declarat la ONRC 190.490.000 lei si capital social subscris nevaisat = 56.610.000 lei, fiind format din 50.400 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 iei fiecare.« ALGORITHM t RESIDENTIAL S3Aîgcrithm Rcsîdeniial S3 SRL

Calea Vitan fir. 242

București Secior 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panlcliomn

Rug. Corn J40/5481/2017   RO97RNCBO0R7157546060001 -Ron

RO70RNCB(M187l5754606iXX)2 - EUR


Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451

□fiice Salgmthmresidcnual.ro conslruciiis3.ro


-3u


5. C ALGORITHM RESÎDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parterj'^jS *                                     *                 TVV lîiw#

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


UD


b) Informații privind relațiile entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati în care se dețin titluri de participare strategice

Societatea are armatoarele entitati afîlitate:

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.D.P.B.) S.A.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

In anul 2018, societățile afiliate au obtinut următoarele rezultate financiare:

SOCIETATEA

Profit +1 Pierdere -

Administrare Active Sector 3 SRL

2.706.960

OPS3 Ordine si Protecție S3 SRL

230.877

Internet si Tehnologie S3 SRL

2.265.054

AS3 Administrare Străzi S3 SRL

178.337

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

30.821

Algoritm Construcții S3 SRL

36.293

Investiții Spatii Verzi S3 SRL (SMART CITY INVEST S3 SRL)

240.257

Tranzacții cu parii afiliate

• Achiziții de imobilizări corporale

Explicație

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

61.029

SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

171.687

TOTAL

232.716

• Vânzări de bunuri si servicii

Explicație

Exercițiu! financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Vânzări de servicii

70.78833C'

Vânzări de bunuri

£11.644C.UJL: 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantei

Rcg. Corn J40/5481/2017   RO97RNCB0087157546060001 -Roi

R07DRNCB008715754606D002 - EUR

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL țg

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter^jț'£• .««SaS. Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

• Cumpărări de bunuri și servicii

Explicație

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Cumpărări de servicii

24.852.280

Cumpărări de bunuri

21.434.776

• Solduri rezultate din vânzarea/cumpararea de bunuri/servicii

Explicație

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Creanțe comerciale

109.218

Furnizori debitori

427.103

Furnizori

5.149.867

Clienti creditori

6.033.613

• împrumuturi de la parti afîliate/legate

La 31.12.2019 nu sunt împrumuturi primite de la parti afiliate/Iegate.

Stocuri

-lei

Stocuri

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Materii prime si materiale consumabile

2152490

8724465

Ajustări pentru deprecierea stocurilor

0

0

Produse finite si mărfuri

43571

1249273

Avansuri pentru cumpărări de stocuri

567856

6323108

Total

_____ _ 2763917

16296846

Stocuri

Exercițiul financiar încheiat ia 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat ia 3] decembrie 2019

Creanțe comerciale

1916355

157369

Avansuri pt servicii furnizori

19015

124954

Alte creanțe imobilizate

0

0

Avansuri-pt cumpărări de stocuri

0

6359532,

Total

2113802

7766735

CUI.. 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala (WbVm&LG ORITHM *3)4.334.452

Rog. Com J-W54&1/2017 RO97RNCB0Q87157546060001 -Ren                            a *^^03,14.334.451

R070RNCB0087I57546060002 - EUR           \\         WAfeaQâi/hmrcwtetrtlal.

wȘ S.R.L cottfLciiîalra

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL @      g

Alaorîthm    Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter&““~;

9 Ftesidentiai sa s.H.u.Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

e) Alte creanțe

Alte creanțe

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Creanțe cu bugetul statului

1520

207635

Alte creante-debitori diverși

5485

34089

Alte creanțe- tva neexigibila

49272

163388

Ajustări pt deprecierea creanțelor -debitori

0

0

Alte creanțe

178432.00

1124880

Total

234709

1529992

țț Casa ți conturi Ia banei __________________________________________________-lei

Explicație

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Disponibilități la banei in lei

6012249

14164481

Casa in lei

5339

20982

Avansuri de trezorerie

-173

0

Total

6017415

14185463

g) Datorii comerciale ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an

-lei

Exercițiu) financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Furnizori

1834423

10807648

Furnizori facturi nesosite

206745

26835

Clienti creditori

273996

6013483

Total

2315164

________________16847966

 • 11. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

Societatea nu deține contracte la termen sub forma unor instrumente financiare derivate încorporate în contracte de cumpărare de echipamente și servicii exprimate într-o alta moneda decât moneda mediului economic primar în care operează părțile contractante sau moneda utilizata în comerțul internațional pentru serviciile sau echipamentele respective.

 • 12. CIFRA DE AFACERI NETA, defalcata pe segmente de activitati și pe piețe geografice este următoarea:

Cifra de afaceri, conform cod Caen 4120, lucrările de construcție clădiri rezidențiale si nerezidentiale, fost realizat doar pe teritoriul României.


C.U.L: 37409960

Re>. Qmi J4Qf5481/2017

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Alqorithm    Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,*;™^ *1S8S

^Residentîai s3 s.B,u Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


 • 13. CREANTEE PRELUTE PRIN CESIONARE

In anul 2019, societatea nu are creanțe preluate prin cesionare.

 • 14. ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE

- dobanda contracte leasing financiar: 3086 lei

- garanții acordate către clienti: 2.299.984 lei

Explicație

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Sector 3 al Municipiului București

2.247.666

AS3 Administrare Străzi S3 SRL

17.823

Administrarea Domeniului Public București

34.495

total

__________________________________2299984

Riscurile sau beneficiile care decurg din garanțiile acordate clientilor nu sunt semnificative, intrucat acestea au fost reduse prin Încheierea de asigurări de răspundere civila si prind deschiderea de conturi de garanții la trezorerie.

 • 15. EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu sunt evenimentele semnificative ulterioare care apar ulterior datei bilanțului și care nu sunt reflectate în contul de profit și pierdere sau în bilanț. Recenta pandemie cu virusul SARS-Covb-2 si starea de urgenta instituita nu au avut impact semnificativ asupra desfășurării activi tatii societarii si care sa pune sub semnul întrebării continuitatea activitatii societarii.

16. TOTALUL ONORARIILOR AUDITORULUI, ESTANA AUDITT & ACCOUNTANCY SRL, aferente exercițiului financiar 2019 percepute pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale este de 1.200 lei, iar pentru pentru alte servicii de asigurare este de 20.315 lei.37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sumsata Paaicliomn

Ref. Com M(V5481f20i7   R097RNCB0087157546060001 -Run

RO7ORNC0OO87157546060002 - EUR

r ALGORITMI^ t RESIDENTIAL S

Ș. TetS0SM-334.«2

Fux: 0314.334.45F

ofil


l.ro


Residerrtial S3 s.r.l.


'.iul Social: București,
ISO 900^:200* w0 «**<32004


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


OMSAS HN1:»QT


ELEMENT DE CAPITAL PROPRIU

Sold la 01.01.2018

Creșteri

Reduceri/

Distribuiri

Sotdla 31.12.2018

Creșteri

Reduceri/

Distribuiri

Sold la 31.12.2019

Capital subscris

32,000,000.00

170.000,000.00

202.000,000.00

50,000,000.00

252,000,000.00

Patrimoniul regiei

0.00

0.00

Prime de capital

0.00

0.00

Rezerve din reevaluare

0.00

0.00

Rezerve legale

12,120.09

12,120,09

12,120.09

Rezerve statutare sau contractuale

0.00

0.00

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

0.00

0.00

Alte rezerve

0.00

0.00

Acțiuni proprii

0.00

0.00

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

0.00

0.00

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii

0.00

0.00

Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

0.00

Sold creditor

0.00

0.00

Sold debitor

1,186,418.69

1,186,418.69

230,281.74

956,136.95

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

0.00

0.00

Sold creditor

1,663.98

1,663.98

0.00

Sold debitor

0.00

13,474.35

13,474.35

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

0.00

0.00

Sold creditor

242,401.49

242,401.49

81,900.06

242.401.49

81,900.06

Sold debitor

1,186,419.00

1,186,419.00

0.00

0.00

Repartizarea profitului

12,120.09

12,120.09

0.00

TOTAL CAPITALURI PROPRII

30,813,581.00

769,068,1U2.89

J -1,186,419.00

201,055,982.80

50,0/0,089.69

i         1,663.64

251,124,408.85

Contabil Sef


Moldovan DoinitAigorithin Residcniial S3 SRL

Calea Viian nr. 242 o„          3 njnnc


CUI: 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panleliomn

Reg. Com JW5481/2OI7 RO97RNCB00S7157546060001 -Roîl rrnnnui.iraAwrn-K/r.ruMihn uirp


Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451S.C ALGORÎTHMRESIDENTIAL S 3 SRL  O &

W w w

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, KS-jS        ofiS’Sfe ™«»

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Contabil sef, Moldo^y Doinita
C.U.I.: 37409960

Reg. Corn 140/5481/2017


~ " ■    '     ■ ' '        " -W   SRL

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn h R0' RO97RNCB00S7157546O6000I -Roii

RO70RNCB00871S7546060002 - EUR


r 0314.334.452

t: 0314.334.451

algohlhra.rcsideniial@gtnail.coin

constmctiis3.ro


I     SI H AHA FU Xl'RILOR Uf. NUMI RAR IX EXERCIȚII'!.

1              UN4.Nl IAR ÎNCHEIA I LA JI.I2.2UI9

VALORI ( LH|

Fluxuri de numerar generate din activitati de exploatare

încasări de la ciienți si alte creanțe

92,608,609

Plăti Ia furnizori si angajați

88,027,219

Plăti alte impozite si taxe

2,952,890

Numerar generat din exploatare

1,628,500

încasări din dobânzi

17,585

Dobânzi plătite

10,339

Dividende plătite

Flux de numerar net generat de activitati de exploatare

1,635,746

Fluxuri de numerar din activitati de investiții

Plata in numerar/prin virament bancar pentru achiziționarea de terenuri si

mijloace fixe, imobilizări necorporale si alte active pe termen lung

45,663,749

încasări din vânzarea de mijloace fixe

Dividende încasate

Flux de numerar net generat de activitati de investiții

-45,663,749

Fluxuri de numerar din activitati de finanțare

Aport in numerar la capitalul social

43,500,000

încasări de la instituții de credit

9,211,163

Plăti către instituții de credit / alti creditori

200,000

Plăti ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar

326,711

Flux de numerar net generat de ucuvttati de Jinanțart-______ _____ J

________ 52,184,451 __________

Efectele variației ratei de schimb valutar

11,823

■                    ‘"i:                    ~ i

Fluxuri de numerar - total                                                  }

8,168^72

Modificările numerarului si echivalentului de numerar

Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei

6,017,211

Crețterea neta a numerarului sau echivalentelor de numerar

8,168,272

Numerar si echivalente de numerar ta sfârșitul perioadei__________________

14,185,483

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, £,‘^25,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


RAPORT PREȘEDINTE C.A. - LA DATA DE 31.12.2019

1, Prezentarea fidela a dezvoltării si performantei activităților entitatii si a poziției sale financiare

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand CUI 37409960, reprezentata legal de dl. Panait Radu - Alin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București si Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

In temeiul imputemicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 97/29.03.2017 Înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființata si funcționează in temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil si Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se incadreaza in prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitata, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primăria Sectorului 3.

Elementele incluse in situațiile financiare sunt prezentate in moneda naționala lei.

Rezultatele economico-financiare înregistrate de societate la 31.12.2019 se prezintă după cum urmeaza:

- venituri totale                                     - 71.447.143 lei;

- cheltuieli totale


- 71.365.243 lei;

 • - impozit pe profit

  0 lei;

  81.900 lei;


 • - profit

Situația patrimoniului societarii la 31.12.2019 se prezintă astfel:

 • - active


 • - cheltuieli in avans

  Tasg»


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL igg gg gg

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,              -MWSk

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


 • - datorii TS                                        - 17.359.370 lei;

 • - datorii TL                                              301.158 lei;

 • - capital propriu                                      - 251.124.409 lei;

A.G.A a hotarat ca profitul Înregistrat in exercițiul financiar curent in valoare de 81900 Iei va acoperi pierderea din anii precedent!.

Profitul a fost generat de activitatea de baza, lucrări de construcții clădiri rezidențiale si nerezidentiale, in procent de 100 % pe piața interna .

Conducerea societății va continua sa mențină si sa amplifice un management riguros, care sa permită o dezvoltare previzibila optima a societății.

Datorita tipului de activitate a! societății, nu au fost desfășurate in anul financiar 2019 activitati din domeniul cercetării si dezvoltării.

 • 2. Descrierea principalelor riscuri si incertitudini

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rata a dobânzii si riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societății.

Riscul de credit

Societatea este supusa unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clientilor sunt obținute in mod normal pentru toti ciientii noi, data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Riscul valutar

Societatea este expusa fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de Împrumuturile sau datoriile comerciale exprimate in valuta. Datorita costurilor mari asociate, politica societarii este sa nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Riscul de rata a dobânzii


Fluxurile de numerar operaționale ale Societarii sunt afectate de variațiile ratei dobanzilo principal datorita împrumuturilor in valuta.

Aljoriltai Rcsidemial S3 SK1. C.U.I.: 37409980         BANCA COMERCIALA ROM AN A - Sucursala PantelmrtjfALGOoWi

Calea Vinul nr. 242               Rcg.Com J4W5491/20I7   R097RNCB0087157546060001 -Ron                1'D__

Bucuroșii Sector 3 031295                                RO70RNCB0087157546060002-EUR                (I

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               „asnaSL,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica menținerea de numerar suficient si a unor linii de credit disponibile. Datorita naturii activitatii, Societatea urmărește sa aiba flexibilitate in posibilitățile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.

II. INDICATORI DE RISC __________________Capital împrumutat

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Gradul de acoperire al dobânzilor = Profit inainte de plata dobânzilor si a impozitului pe profit (EBIT) / Cheltuieli cu dobanda

7,92

Rata de îndatorare globala = datorii totale / active totale

23%

Rata solvabilității generale = Active totale / Datorii curente

438,35%
I. Indicatori financiari si de performanta

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2019

Indicatorul lichidității curente = active circulante / datorii curente

1,2

Indicatorul lichidității imediate = (active circulante -stocuri) / datorii curente

0,97

III. INDICATORI DE ACTIVITATE

INDICATOR

2019

Rotatia stocurilor = Costul vânzărilor / Stoc mediu (nr. de ori)

11,34

Durata de rotatie a stocurilor = Stoc mediu / Costul vânzărilor * 365 (nr. de zile)

32,19

Rotatia debitelor - clienti = Cifra de afaceri / Sold mediu clienti (nr. de ori)

99,11

Durata de rotatie a debitelor - clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 365 (nr. de zile)

3,68

Rotatia creditelor - furnizor =Cifra de afaceri/ Sold mediu furnizori (nr. de ori)

11,30

Durata de rotatie a creditelor - furnizor = Sold mediu furnizorilor / Cifra de afaceri *365 (nr. de zile)

32,31

Rotatia activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate

0,30

Durata de rotatie a activelor imobilitate = 365/Rotatia activelor imobilizate

1.198,26

Rotatia activelor circulante = Cifra de afaceri / Active circulante

0,80

Durata de rotatie a activelor circulante = 365/Rotatia activelor circulante

455,28

Rotatia activului total = Cifra de afaceri / Activ total (365/Rotatia activului total)

0,22

Durata de rotatie a activelor totale=365/Rotatia activelor totale

1.654,02

 • 3. Informații privind capitalul

Societatea are un număr de 2 asociati cu un număr de 50.400 parti sociale din care asociatul principal este SECTOR 3 AL MUN BUCUREȘTI deține un număr de 50.380 parti sociale. Valoarea unei parti sociale este de 5.000 iei.

In anul financiar 2019, părțile sociale ale societății nu au făcut obiectul operațiunilor de achiziționare sau instrainare. |ln anul financiar s-a majorat capitalul cu 50.000.000 lei


C.U.I.: 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Fanteliymn

Reg. Corn 140/5481/2017   RO97RNCB0Q87157546060001 -Ron

RO70RNCB00R7157546060002 - EUR

S,C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  v&gi

TgMgW           HJBP

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ;0-^~

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 4. Existenta de sucursale, filiale, parti afiliate ale entitatii

Societatea deține 86,8596 %. % din capitalul social al ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, după cum urmeaza:

-capitalul social subscris si varsat este de 176,490.000 iei, deținând 35.298 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 86,8596 %.

-capital social subscris si nevarsat 56.510.000 Iei.

Menționam ca ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nu este societate listata si nu are sucursale sau filiale.

Prezentul raport s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor

Publice nr. 1802/2014, art. 489-491 si se va depune împreuna cu situațiile financiare.C.U.I.. 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panldkrtun

Rcg. Corn J 4 0/54 81/2(117   R097RNCB0087157546060001 -Ron

RO70RNCB0087157546060002 - EUR

Tel; 0314.334.452

Fax; 0314.334.451

Griicc@algoriilimresidEnliaI.ro

wmsinietiisî.ro


ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată la ONRC sub nr. J40/5481/19.04.2017, CUI: 37409960

PROCES VERBAL

AL ADUNĂRII GENERAL A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi:

Adunarea Generală a Asociaților s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

 • 1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2019 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;

 • 2. Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorilor;

în urma prezentării bilanțului contabil și a contului exercițiului s-a luat în unanimitate absolute următoarea:

HOTĂRÂRE

 • 1. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2019 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;

 • 2. Se aprobă descărcarea de gestiune (activitatea) administratorilor;

 • 3. Se aprobă recuperarea parțiala a pierderii din anul 2017 in valoare de 81900 lei (din total pierdere 2017 -1.186.419 lei)

ASOCIAT MAJORITAR

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, Reprezentat prin:

PRIMAR DOMNUL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31Î 03 04 E-MAILcabinetprimar@primarie3.ro Caleg Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data

REFERAT DE APROBARE -------------—

al proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

în raporturile cu societățile la care este asociat, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate, urmărind eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea Algorithm Residential S3 SRL prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în foma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din datele prezentate rezultă că societatea Algorithm Residential S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 81.900 lei

Anual, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor și a activității societății, având la bază planul de administrare care este corelat cu scrisoarea de așteptări.

Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din programul de activitate al societății, rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Algorithm Residential S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de adresa societății Algorithm Residential S3 SRL nr.1343/19.05.2020 înregistrată cu nr.356660/CP/19.05.2020 precum și de raportul de specialitate nr.358937/20.05.2020 al Serviciului Corp Control -Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIM ROBE


Al cb o?ît h rra

Residenticii S3 s.r.l.


S.CAt&falTHMREZIDENȚIAL S3 SRL  -g. Q

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București Și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucurektj,

Cabinet primar


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Lucalavândca obiect aprobarea:

 • -  Bilanțului contabil;

 • -  Contului de profit și pierderi pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a Administratorilor;

 • -  Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2019;

 • -  Programul de activitate pentru anul 2020;

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând prevederile Actulului Constitutiv, ari. 12.1 -Adunarea Generală a Asociaților litd) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; lUj) "numește, revocă și descarcă de gestiume Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant"; lit.g) "examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație” și lith) "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății)", înaintează prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea:

 • -  Bilanțului contabil;

 • -  Contului de profit și pierderi pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a Administratorilor;

 • -  Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2019;

 • -  Programul de activitate pentru anul 2020;

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General ai Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr.

97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Kesidential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art.269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3 și are în executare următoarele obiective de investiții:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 3. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu”;

 • 4. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”;

 • 5. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 6. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 7. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr. 195;

 • c) Colegiul tehnic C Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 8. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre aprobare solicitarea privind adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea aprobarea:

 • -  Bilanțului contabil;

 • -  Contului de profit și pierderi pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a Administratorilor;

 • -  Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2019;

 • -  Programul de activitate pentru anul 2020;

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • -  Bilanțul contabil cu anexele sale;

  AJgorîthm

  Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL       @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • -  Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;

 • -  Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2019;

 • -  Proiectul de program de activitate pentru anul 2020;

De asemenea, vă comunicăm spre informare Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019.

Cu considerație, dl. Panait Radu ~ Alin în calitate de Președinte C.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.Tel: 0314.334.452


Fax: 0314334.451

algonthm.residenrial@gmai1.com constnictiis3.ro


E-MAIL guvemanlacorp'Mahvațpprimarteș ro

Șoseaua Mihai Bravu nr^zS. Sector 3.030328, București

Nr. 358937/20.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Resdiential S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în cod CAEN 4120 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Prin adresa nr. 1343/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 356660/CP/19.05,2020 propune spre aprobare:

 • 1.  Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului ( anexa 5)

 • 2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)

 • 3.  Programul de activitate al societății pentru anul 2020 (anexa 4)

 • 1. Bilanțul contabil anual- conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în foma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății este prezentată sintetic in tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și sitația contului de profit și pierderi pentru extercițiul financiar 2019.

A. Elemente de bilanț

lei

Activ

Sold la 01.01.2019

Sold la 31.12.2019

Active imobilizate-total din care:

134.560.315

236.422.776

- Imobilizări necorporale

26.442

26.142

- Imobilizări corporale

1.533.873

3.396.634

- Imobilizări financiare

133.000.000

233.000.000

Active circulante-total din care:

69.609.991

89.068.648

- stocuri

2.270.762

16.674.136

- creanțe

52.123.802

58.209.029

- investiții pe termen scurt

9.198.216

0

- disponibilități în casă și banei

6.017.211

14.185.483

Pasiv

Sold 01.01.2019

Sold 31.12.2019

Capitaluri proprii-total din care

201.055.983

251.124.409

- capital subscris

202.000.000

252.000.000

- rezerve                          )

12,120_____________

12.120_____________

- profitul sau pierderea exercițiului financiar

242.402


81.900


B. Contul de profit și pierderi

Indicator

2018

2019

Venituri totale din exploatare

11.791.415

71.417.570

Cheltuieli totale din epolatare

11.560.575

71.354.739

Rezultat din exploatare

230.840

62.831

Venituri financiare

19.451

29.573

Cheltuieli financiare

880

10.504

Rezultat financiar

18 571

19.069

Venituri totale

11.810.866

71.447.143

Cheltuieli total

11.561.455

71.356.243

Rezultat Brut

249.411

81.900

Cheltuieli cu impozitul pe profit

7.009

0

Rezultatul net

242.402

81.900

în cadrul exercițiului financiar 2019, societatea Algorithm Residential S3 SRL, a realizat un profit în valoare de 81.900 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, motiv pentru care societatea Algorithm Residential S3 SRL a dus la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, pentru anul financiar 2019.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății Algorithm Residential S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost că nu există niciun motiv determinant care să ateste că situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 că nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, conformitatea cu cerințele prevăzute de OMFP 1804/2014 și cu Legea nr.82/1991.

Bilanțul societății Algorithm Residential S3 SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale:

 • > Art. 28, alin 1 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare „Persoanele prevăzute la art.l au obligația să întocmească sitații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”

 • > Art. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „ Adunarea asociaților are următoarele atribuții principale: să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului.”

 • > Art. 12, pct. 12.1” Adunarea Generală a Asociatților are următoarele atribuții:

 • >  iit.d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • > lit.g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.”

 • >  Art 17, pct. 17.1 din actul constitutiv al societății „ Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății vor fi întocmit prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”

Referitor la verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari s-a constat că cifra de afaceri din anul 2019 este în creșetere semnificativă față de anul precedent, profitul realizat în 2019 este mai mic decât cel realizat în anul 2018 și față de cel aprobat. Societatea s-a conformat cerințelor îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari sub toate aspectele semini ficați ve.

Cu privire la încheierea contractelor în conformitate cu prevederile art. 31 din 98/2016, s-a constat că nu au fost respectate codurile CPV, pragurile prevăzute în Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări șunt depășite.

 • 2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Sectorul 3 al Municipiului București în exercitarea rolului său de asociat majoritar trebuie să ofere maximă transparență cu privire la politica sa de acționariat. urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

Anual autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație păr ivind execuția mandatului administratorilor și a activității societății.

La elaborarea raportului de activitate, stă la bază planul de administrare, scrisoarea de așteptări și prezintă misiunea, obiectivele, resursele, indicatorii de performanță financiară și nefinanciari pentru anul precedent.

Raporul de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele informații:

 • 1.  Prezentare generală;

 • 2. Ședințe C.A. 2019;

 • 3.  Activitatea societății;

 • 4.  Stadiul lucrărilor;

 • 5. Viziune;

 • 6.  Strategie generală de administrare;

 • 7.  Transparență;

 • 8.  Concluzii;

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri condus de Președinte, care coordonează activitatea de administrare.

Pe parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabiliate de autoritatea publică tutelară - Consiliul Local Sector 3.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activiate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvemanță corporativă aplicabile.

în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019, Consiliul de Administrație s-a reunit în 12 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 12 hotărâri.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L, aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

în anul 2019 Aigorithm Residential S3 SRL a început următoarele lucrări:

 • > Extindere Școala Gimnaziala nr, 81, Sector 3, București:

 • > Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”:

 • > Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:

 • > Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București:

 • > Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

o Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

o Școala gimnazială nr. 195;

o Colegiul tehnic C Nenițescu;

o Liceul Teoretic Decebal;

 • > Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • > Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”:

 • > Construire Hală din prefabricate pentru depozitare și sortare deșeuri:

Contracte finalizate în 2019:

 • 1.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport ia Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București;

A fost realizată o clădire în incinta unității de învățământ care să răspundă. în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care. în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. în acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+lE(parțial), care să aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

Pe parcursul semestrului II a anului 2019, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a încheiat cu Primăria Sectorului 3 contracte cu următoarele obiecte:

 • 1. Lucrări instalare delimitatoare metalice;

 • 2. Furnizare 3 buldoexcavatoare cu furci, instalație hidraulică și picon;

 • 3. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicoiae Teclu”

Elaborarea raportului de activitate respectă următoarele prevederi legale:

Art. 56 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice,, Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire ia care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

Totodată, se solicită descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

 • 3. Programul de activitate al societății Algoritlnn Residential S3 SRL pentru anul 2020

- A fost elaborat luându-se în considerare un trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, precum și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată societatea.

Obiective stabilite pentru anul 2020

 • - Generarea de venituri si înregistrarea de profit, prin continuarea proiectele demarate în anul 2019;

 • - Eficiență și efîcacite în implementarea proiectelor demarate;

 • - Publicarea pe site-ul propriu al societății a tuturor informațiilor de interes, astfel incât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății. într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.

 • - Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanță.

 • - Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, pentru a oferii servicii de înaltă calitate;

 • - armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative a întreprinderilor publice;

Potrivit programului de activitate, rezultă că în anul 2020 peste 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Conform art. 12 pct. 12.1 lit. h) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri(remunerația pentru activitățile societății)”.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL.

întocmit,


Compartiment Guvenfianța Corporativă, BejenaruțRaluca

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Județul: 40-MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCUREȘTI SECT. 3 STR CALEA VITAN NR. 242 TEL. 0314334452

Număr din registrul comerțului: J40/5481/2017

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale °i ncrezidențiale

Cod de identificare fiscala: 37409960

Subsemnatul, PANAIT RADU - ALIN , isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la Întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


  Nr. 358939/20.05.2020


  Către,

  CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1343/19,05.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 356660/19.05.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Quvemanță Corporativă

Beje Raluca


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe


AVIZUL       .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordînare/extraordinare din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                         ......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .../£2L..

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNI


MEMBRI:

RADU CONSTANTINSECRETAR,


HONȚARU VALERICA


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂTURE AND LIVIUENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe or


a de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...JlJL.:.. de pe ordinea de zi / supkmemttred ordinii xte-zi a ședinței ordinare/extraordmare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

SECRETAR,


PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

J


DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1

Indicatorul care se referă la politici social guvernamentale este un element de licb condiție necesara pentru Îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de nnțti Studcnti(ST), șomeri (SO) si persoane cu dizabilitati(PD)

2

Indicatorul care se referii ta politici social guvernamentale este un element dc lichiditate cu privire la egalitatea de gen. munca, sănătate. mediu, etc, Egalitatea de sanse este o condiție necesara pentru Îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de munca si coeziune sociala. Astfel, a fost considerata ca fiind necesara angajarea unor studenti(ST), someri(SO) si persoane cu dizabiIitnti(PD)