Hotărârea nr. 166/2020

HCLS3 nr.166 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.353481/CP/15.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 353135/15.05.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 26/11.05.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • - Adresa nr.353137/15.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12 pct.12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 prin majorarea investițiilor cu suma de 840.740 lei, suma totală devenind 27.890.030 lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL în urma rectificării, va fi cel din Anexele nr. 1.1 -1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 166 DIN 27.05.2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vltan, Nr.242 Cod unic de Înregistrare RO 31012790


BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pentru anul 2020


-.MM)- mii lei -


ANEXA Nr.1.1

4-ICXS3

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent (N-l) 2019

Propuneri an curent (N=2020)

X

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N +2=2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)

1

78,980.30

70,768.90

0.90

79,261.17

88,461.12

1.12

1,12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

78,977.85

70,768.90

0,90

79,261.17

88,461.12

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în

3

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)

6

76,331.47

69,352.74

0.91

74,207.43

79,755.65

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:

7

76,321.77

69,342.74

0.91

74,196.73

79,744.15

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri ți servicii

8

54,976.83

46,685.49

0.85

49,953.48

53,688.32

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe ți varsămtnte

9

778.50

680.00

0.87

727.60

782.00

1.07

1.07

C.

cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14+ Rd. 15 + Rd. 17), din care:

10

8,128.86

8,890.25

1.09

9,512.56

10,223.78

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =

11

7,485.88

8,241.18

1.10

8,818.07

9,477.36

1.07

1.07

CI

ch. cu salariile

12

7,125.04

7,730.28

1.08

8,271.40

8,889.83

1.07

1.07

C2

tonusuri

13

360.84

510.90

1.42

546.66

587.54

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul din care:

14

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii

15

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de

16

470.18

464.68

0.99

497.20

534.38

1.07

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

17

172.80

184.39

1.07

197.29

212.04

1.07

1,07

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

12,437.59

13,087.00

1.05

14,003.09

15,050.05

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare

19

9.70

10.00

103

10.70

11.50

1.07

1.07

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =

20

2,648.83

1,416.16

0.53

5,053.74

8,705.47

3.57

1.72

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

227.27

237.24

104

505.37

870.55

2.13

1.72

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0.00

0.00

0.00

0.00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0.00

0.00

0.00

0.00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAT!

24

0.00

0.00

0.00

0.00

S

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0.00

0.00

0.00

0.00

V

PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 - Rd. 20 - Rd. 21 - Rd 22 -Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd 26), din care:

26

2,421.56

1,178.93

0.49

4,548.36

7,834.93

3.86

1.72

1

Rezerve legale

27

121.08

70.81

0.58

227.42

391.75

3.21

1.72

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

29

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofmanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea

30

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0.00

0.00

o.oo

0.00

e

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd, 32 = Rd. 26-(Rd. 27 ia Rd. 31)

32

2,300.49

1,108.12

4,320.94

7,443.18

1.72

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu tunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0.00

0.00

0.00

0.00


INDICATOR)

Nr. rd.

Preliminat an precedent (N-l) 2019

Propuneri an curent (N=2020)

K

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N +2=2022)

%

9=7/5

10=8/7

a

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de Stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0.00

0.00

0.00

0.00

aî

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

-dividende cuvenite altor acționari

37

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve ți constituie sursă proprie de finanțare

38

2,300.49

1,108.12

4,320.94

7,443.18

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0.00

0.00

0.00

000

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

41

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0.00

0.00

0.00

0.00

«)

cheltuieli privind prestările deservirii

43

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama ți publicitate

44

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

45

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

17,462.40

51,672.85

2.96

7,244.76

10,720.07

0.14

1.48

i

Alocații de la buget

47

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

18,468.06

27,890.03

1.51

0.00

0.00

0.00

X

DATC DE FUNDAMENTARE

i

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

138.00

140.00

1.01

150.00

161.00

1.07

1.07

2

Nr, mediu de salariați total

51

93.00

140.00

1.51

150.00

161.00

1.07

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

52

6,657.73

4,880.47

0.73

5,284.76

5,291.81

1.08

1.00

4

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului

53

X

X

0.00

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.

54

849.22

505.49

0.60

528.41

549.45

1.05

1.04

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

55

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

56

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.

57

966.46

979-99

1.01

936.24

901.59

0.96

0.96

9

Plăți restante

58

000

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

0.00

0.00

0.00

0.00
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sedlul/Adre» București, Sector 3, Calea Vltan, Nr,242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Detalierea Indi orilor «onomlco-flnanclart prevăzutl tn bugetul de nitul ți cheltuieli țl urtliarc pe trimestre a acestora


-J-icr.3 3      16& /

Prevederi an preced.INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an preced. (Nl=2019)

Propuneri an curent (hl= 2020)

%

N

Aprobat

Preliminat

din care

7*6/5

8=5/3a

conform HCLS3

Execuție

Trim 1 Realizat

Trim II Realizat

Trim IU Realizat

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd, 2 r rd. 22)

1

50,727.01

72,328.22

78,980.30

10,084.59

24,549.86

26,049.86

10,084.59

70,768.90

0.90

1.56

1

Venituri totale din exploatare ( rd. 2

2

50,717.88

72,325.91

78,977.85

10,08439

24,549.86

26,049.86

10,084.59

70,768.90

0.90

1.56

a)

din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +

3

10,090.62

58,220.46

63,072.66

9,616.71

18,814.10

18,814.10

9,616.71

56,861.61

0.90

6.25

al)

din vânzarea produselor

4

8,949.61

54,475.82

59/960.44

8,926.89

17,853.78

17,853.78

8,92689

53,561.33

0.90

a2J

din servicii prestate

5

153.92

2,071.57

1,82738

321.50

592.00

59200

32130

1,827.00

1.00

11.87

a3}

din redevențe ți chirii

6

981.14

1,526.52

1,62396

368.32

368.32

368.32

368.32

1,473.28

0.91

1.66

a4)

alte venituri

7

5.9S

146.SS

160.68

0.00

aoo

0.00

aoo

0.00

0.00

bl

din vânzarea mărfurilor

8

9,117.41

214.77

214.77

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

0.02

c)

din subvenții ți transferuri de

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

aoo

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

0.00

d)

din variația producției

12

0.00

3,568.98

5,059.16

467.88

935.76

935.76

467.88

2,807.28

e)

venituri aferente imobilizărilor in curs ....

13

76.61

0.00

303.73

0.00

aoo

0.00

0.00

0.00

0.00

f]

alte venituri din exploatare (rd. 15 +

14

31,433.24

10,321.71

10,327.53

0.00

4,800.00

6,300.00

0.00

11,100.00

1.07

0.33

fl)

din amenzi ți penalități

15

90.30

26.78

26.98

0.00

aoo

0.00

0.00

aoo

0.00

f2)

din vânzarea activelor ți alte operații de capital (rd 16 *rd. 18 + rd. 19), din care:

16

31,246.80

10,290.12

10,290.12

0.00

4,K>0.00

6,300.00

0.00

11,100.00

1.08

- active corporale

17

31,246.80

10,290.12

10,290.12

0.00

4,800.00

6,300.00

0.00

11,100.00

1.08

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

5.63

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

O.0Q

0.00

aoo

0.00

aoo

0.00

B)

alte venituri

21

96.14

-0.81

10.44

0.00

o.oa

0.00

0.00

a op

0.00

0.11

2

Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +

22

9.13

2.31

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0JM

0.00

0.00

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

0.00

o.oo

c)

din diferențe de curs

25

0.00

1.97

2.04

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

d)

din dobânzi

26

9.13

034

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

e)

alte venituri financiare

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)

28

47,890.42

70,76137

76,331.47

16,120.41

18,314.20

23,491.76

11,426.37

63,352.74

0.91

1.59

1

Cheltuieli de exploatare (rd, 30 + rd. 78 +

29

47,889.47

70,752.36

76,321.77

16,117.91

18311.70

23/189.26

11,423.87

69,342.74

asi

1.59

A. Cheltuieli cu bunuri ji servicii (rd. 314*

30

16,728.42

49,760.16

54,976.83

8,497.82

15,022.35

14,905.85

8,259.47

46,685.49

0.85

3.29

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +

îl

15,236.21

39,508.03

44,258.74

6,705.91

13,211.81

13,161.81

6,605.91

39,685.44

0.90

2.90

a)

Cheltuieli cu materiile prime

32

5,748.32

35,078.99

39,565.37

5,945.31

11,890.62

11890.62

5,94531

35,671.85

0.90

b)

cheltuieli cu materialele

33

218.53

2,293,57

2,656.19

399.03

793.06

798.06

399.03

4394.19

0.90

12.15

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile

34

16.10

1355.69

2,122.68

318.69

637.38

637.38

318.69

1,912.14

0.90

131.84

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

47.21

437.87

533.50

80.34

160.68

160.68

80.34

482.05

0.90

11.30

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

150.27

401.96

420.19

150.00

100.00

50.00

50.00

350.00

0.33

2.80

d)

cheltuieli privind energia ți apa

37

250.26

1,527.31

1410.55

21137

423.13

423.13

211.57

1,269.40

0.90

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

8,866.25

206.21

206.44

O.O0

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.02

Al

Cheltuieli privind serviciile executate

39

582.67

2,186.89

2,209.48

357.08

241.88

241.88:

241.86

1,082.71

0.49

3.79

a)

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

40

0.74

114.36

109.92

23.42

23.42

23.42

23.42

93.68

OMS

148.54

h)

cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:

41

540.01

2X149.99

2,060.63

325.37

210.17

210.17

210.17

955.87

0.46

3.82

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

172.73

809.52

834.09

75.79

75.79

75.79

75.79

303.17

0.36

4.83

bl)

- către operatori cu capital privat

43

367.28

1,240.47

1,226.55

24938

134.38

13438

134.38

652.70

0.53

334


INDICATORI

Nn

rd.

Realizat an (N-2=2018)

Prevederi an preced. (N-l=2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

X

X

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8^5/3a

conform

HCLS3

Execuție

Triml Realizat

Trim 11 Realizat

Trim HI Realizat

Trim IV

An

0

i

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

Â

£

ci

prime de asigurare

44

41.92

22.54

38.93

8.29

8.29

8.29

8.29

33.16

0.85

0.93

A3

Cheltuieli cu alte servirii executate

45

909,54

8,065.24

8,508-61

1,434.83

1,568.66

1,502-16

1,411.68

5,917.34

0.70

9.35

al

cheltuieli cu colaboratorii

46

329.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele $t onorariul, din care:

47

90.14

79.23

66.48

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

0.84

0.74

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

90.14

79.23

66.48

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

0.84

0.74

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:

49

10.37

41.60

51,14

7.00

12.00

12.00

17.00

48.00

0.94

4.93

d)

cheltuieli de protocol, din care:

50

10.37

37.42

40.77

5.00

10.00

104»

15.00

40.00

0.38

3.93

- tlchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0.00

0.00

MO

o.oo

0.00

0.00

0.00

o.oo

c2)

cheltuieli de reclama $1 publicitate, din care:

52

0.00

4.18

10.37

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

- tlchete cadou ptr, cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

□.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței.

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*■ eh. de promovare a produselor

55

0.00

4.18

10.37

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

d)

Ctk cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd, 57+ rd. 58 + rd. 6D), din care:

56

0.00

9.50

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

eh, de sponsorizare fn domeniul medical șl sănătate

57

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social șl sport, din care:

58

0.00

950

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- pentru cluburile sportive

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

030

0.00

d4)

ch, de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0.03

677.52

668.54

9938

199.96

199.96

99.98

595.89

0.90

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

4.74

44.87

4166

35.40

1.00

1.00

1.00

38 40

0.92

8.79

cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),

63

2.39

44.87

41.66

5.40

1.00

1.00

1.00

8.40

0.20

-interna

64

0.00

2.50

4.40

1.00

1.00

LOQ

1.00

4.00

-externa

65

2.39

42.37

37.27

4.40

0.00

0.00

0.00

4.40

0.12

cheltuieli poștale șl taxe de

66

21.14

75.83

68.33

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.88

3.23

h)

cheltuieli cu servidlle bancare șl

67

3.67

17.73

18.23

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

0.88

4.97

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

147,06

619.35

622.32

59.45

53.70

56.20

60.70

230.05

0.37

4.23

11)

cheltuieli de asigurare și pază

69

128.36

587,25

587.82

46.2Q

46.20

46.20

46.20

184.80

031

4.58

12)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

70

14.14

18.15

22.71

500

5.00

5.00

5.00

20.00

0.83

161

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0.25

13.95

11.79

3.75

250

5.00

5.00

16.25

138

H)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporaie, din care:

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

£/


o'


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2=2018)

Prevederi an preced. (N-1=2D19)

Propuneri an curent (N= 2020)

X

%

Aprobat

Preliminat

din care

7-6/5

8=5/3o

conform HCLS3

Execuție

Triml Realizat

Trimll Realizat

Trim III Realizat

TrlmN

An

0_

i

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

£

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

<7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

75

4.31

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

4.50

9.00

JL

alte cheltuieli

77

302.94

6.499.61

6,962.82

1,200.00

1,269.00

1,200.00

1,200.00

4,860.00

0.70

2238

B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl

78

287.07

783.77

778.50

170.00

170.00

170.00

170.00

680.00

0.87

2.71

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■>1

ch. cu redeventa pentru

80

tiob

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

ch. cu taxa de llcențâ

81

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

0.00

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

287.07

783.77

778.50

170.00

170.00

170.00

170.00

680.00

0.87

2.71

CC

neltuleli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 1121. din care:

85

1,947.02

8,005.91

8,128-86

2,283.09

2,219.35

2,183.40

2,204.40

8,890.25

1.09

4.18

CD

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 -r rd. 91)

86

1,557.44

7,347.13

7,485.88

2,110.97

2,049.07

2,030.07

2.051.07

8,241.18

1.10

4.81

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. B9 + rd. 90). din care:

87

1,538.44

6,955.05

7,125.04

1,993.07

1,911.07

1,913.07

1,913.07

7,730.28

1.08

4.63

a) salarii de bază

88

1,535.63

6,375.12

6,293.44

1,819.07

1,819.07

1,819.07

1,819.07

7,276.28

1.16

4.10

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

2.81

579.93

831.60

170.00

90.00

90.00

9000

440.00

0.53

c) alte bonificații (conform CCM)'

90

0.00

0.00

0.00

4.00

2.00

4.00

4.00

14.00

C2

Bomisuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 ♦ rd. 97 + rd. 98), din care:

91

19.00

392.07

350.84

117.90

138.00

117.00

138.00

510.90

1.42

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.

25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscali*, cu modificările șl completările ulterioare, din care:

92

19.00

18.24

55.85

0.00

21.00

0.00

2100

4200

0.75

2.94

- tichete de creșă, cf. legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.(X)

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

19.00

18.24

33.00

0.00

21.00

aoo

21.00

42.00

1.27

b) tichete de masă;

95

0.00

313.84

305.00

117.90

117.00

117.00

117.00

458.90

c) vouchere de vacanță;

96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) ch. privind participarea

97

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii

100

0.00

0.00

ODO

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

b) ch. cu drepturile salarlale

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) cheltuieli de natură salarială

102

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de

103

349.05

483.16

470.18

124.48

124.48

107.86

107.86

464.68

0.99

135

a) pentru dlrectori/dlrectorat

104

13.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

> componenta fixă

105

13.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- componenta variabilă

106

0.00

0.00

000

0.00

aoO

0.00

0.00

0.00

b) pentru consiliul de admlnlstrntie/cnnsillul de__________

107

335.06

478.04

470.18

121,86

121.86

105.24

105.24

454.21

0.97

1.40

- componenta fixă

108

335.06

473.04

470.18

121.86

121.86

105.24

105.24

454.21

0.97

1-40

- componenta variabilă

109

0.00

o.oq

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru AGA cenzori

110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru alte comisii și comitete

111

0.00

5.12

0.00

2.62

2.62

2.62

2.62

10.46

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

40.53

175.63

17280

47.64

45.80

45.47

45.47

184.39

1.07

4.26

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + Ț<|' 113 + rd-119 4 rd. 120 + rd.

113

28,926.96

12,202.51

12,437.59

5,167.00

900.00

6,230.00

790.00

13,087.00

1.05

0.43

4

cheltuieli cu majorări șl penalități 'rd/115 + rd. 116), din care:

114

0.36

1.45

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

8.22

*>

- cștre ny getul general consolidat

115

0.04

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.15

creditori

116

0.32

L45

099

0.00

0.00

080

0-00

O.OO

0.00

3.10

«O

a

It

t 1INDICATORI

1 »

Realizat an (14-2=2018)

Prevederi an preced.

_____(N-l-2_019)

Propuneri an curent (N= 2020)

X

%

Aprobat

Preliminat

din care

7=V5

8=5&>

conform HCLS3

Execuție

Triml Realizat

Trimll Realizat

Trlm III Realizat

TrimlV

<An

£1

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală, ef OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. S2 - rd.

97)/(rd. 7491/12’1000

151

0.00

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 si legii anuale a bugetului de stat

152

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice ttotal personal mediu (mi!

153

1,035.06

629.36

849.22

72.03

175.36

186.07

72.03

505.49

0.60

0.82

b}

Productivitatea muncii în unități

154

0.00

Productivitatea mundl în unități

155

0.00

cl)

Elemente de calcul al productivității

156

0.00

- wtUtalu d*piodus« finite [QPFJ

157

0.00

-preț mediu țpj

158

0.00

• Văhsare “QFFxp

159

Q.W

‘ pondere In venituri totale de erpJostare -rd.l>7Zfd.î

160

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

□.Da

0,00

8

Plăți restante

161

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO

9

Creanțe restante, din care:

162

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• de ia operatori cu capital intefirai/meioritaf deitat

163

0.00

Q.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oa

- dv h epuratori W capital privat

164

0.00

0,00     |

0.00

0,00

o.oo

0.00

O.oo

0,00

•dț |a taiRBtul da ital

165

Q.0O

Q.DQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-dț |a bugetul local

166

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

OJJO

ar»

- de ia afle entftip

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

□,0a

aoo

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Redistrlbulrl/distribuirl totale cf.

OUG nr. 29/2017, din care

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-alte rezerve

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

-rezultatul reportai

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr 13

_____L-flCLS 3 «A. 7G0/4-X. 05 M&)                           -mtllei-

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an (N-2=2018)

%4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l=2019)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

3,587.52

50,727.01

14.14

72,328.22

78,980.30

1.09

1

Venituri din exploatare*)

3,547.52

50,717.88

14.30

72,325.91

78,977.85

1.09

2

Venituri financiare

40.00

9.13

0.23

2.31

2.45

1.06

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr 14                         /

____________________________________-mutei-

INDICATORI

Data finalizării Investiției

an prec. (N-l=2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N=2020)

an N + 1=2021

an N + 2=2022

0

1

2

3

4.00

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

53,747.55

17,462.40

51,672.85

7,244.76

10,720.07

1

Surse proprii, din care:

13,747.55

15,462.40

13,672.85

7,244.76

10,720.07

a) - amortizare

1,992.67

1,984.63

2,520.00

2,696.40

2,885.15

b) - profit

1,566.65

2,421.56

1,178.93

4,548.36

7,834.93

c) - încasarea din vanzarea unor active

10,188.23

11,056.20

9,973.92

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

o.bb

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

40,000.00

2,000.00

38,000.00

0.00

0.00

- majorarea capital

40,000.00

2,000.00

38,000.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

51,304.51

18,468.06

27,890.03

0.00

0.00

1

Investiții în curs, din care:

33,465.25

2,891.91

21,065.25

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

33,465.25

2,891.91

21,065.25

0.00

0.00

- Obiectiv Compex Industrial Glina

31.12.2020

20,530.90

2,280.05

8,546.98

0.00

0.00

- Obiectiv Complex Industrial Popești

31.12.2020

12,934.35

611.87

12,518.28

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

o.oa

OHO

- (denumlreobiecțiv^_

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

10,551.78

10,448.43

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

10,551.78

10,448.43

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

an prec.

N-l=2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N=2020)

an N + 1=2021

an N-t 2=2022

0

1

2

3

4.00

5

6

7

8

-Achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza

5,976.76

5,976.76

0.00

0.00

0.00

- achiziție statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven

3,333.62

3,333.62

0.00

0.00

0.00

- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)

280.04

254.17

0.00

0.00

0.00

- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp. Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala B)

961.35

883.87

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

d) pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sațU-în locație de gestiune, exclusiv cele din domerjUrffț^ public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                             /* / 1 "3

SjzX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)                 / s/ VffițT*

- (denumire obiectiv)                 I z

: j iu *

3

Investiții efectuate la imobilizările^rporaieii existente (modernizări), din care: Xo «îîs-

5^

0.00

0.00

352.48

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a"“ operatorului economia

0,00

0.00

352.48

0.00

0.00

- recompartimentare hala 2.814 mp. Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)

0.00

0.00

99.88

0.00

0.00

- modernizare statli beton (Popești si Glina)

0.00

o.oo

252.60

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumireobtecțțvj_

o.oo

o.oo

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate Tn concesiune, închiriate sau Tn locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

- (denumire obiectiv)

o.oo

0.00

0.00

0.00

0J3O

- (denumlre_oblecțivj__

0.00

0.00

0.00

0.00

OXX)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

7,287,48

5,127.72

6,472.30

o.oo

INDICATORI

Data finalizării investiției

an prec. 1

N-l=2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N=2020)

anN + 1=2021

an N +■ 2=2022

0

1

2

3

4.00

5

6

7

8

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - Interne

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

b)- externe

OjOO

0.00

0.00

o.oo

0.00


CONDUCĂTORUL compartimentului financiar-contabil

PREȘEDSNTE DE ȘEDINȚĂ


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr 15


"4ICLS 3                          __________________________________________________-miilei-

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

AnN+1

AnN+2

Prelîminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

i

2

3

4

5

6

7

S

9

10

Pct-1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n ...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. IIOBIECTIV AMPLASAMENT REGIM SCOP


AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA SI PLATFORME) COMUNA GLINA, JUD. ILFOV

PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

EXPLOATARE

Nr.crt

Operațiuni

Valoare estimata actualizata RON _____________(FTVA)

Valoare realizata RON (FTVA) 31.12.2019

Valoare estimata de realizat RON (FTVA)

A.0

STUDII SI DOCUMENTAȚII DIVERSE TEREN

129,824.92 RON

64,91246 RON

64,912.46 RON

Al

PROIECTARE URBANISTICA

307,119.15 RON

153,559.58 RON

153,559.58 RON

A2

STUDIU TOPOGRAPHIC PUZ

42,907.75 RON

21/453.87 RON

21,453.87 RON

A3

STUDIU GEO

15,556.38 RON

7,778.19 RON

7,778.19 RON

W

B.1

AUTORIZĂRI, PROIECTARE si STUDII, INCLUSIV PENTRU HALA

607,763.50 RON

98,809.10 RON

508,954.40 RON

B.2

ORGANIZARE ȘANTIER

131,600.00 RON

0.00 RON

131,600.00 RON

B.3

EXECUȚIE

9,256,251.36 RON

1,933,531.95 RON

7322,719.41 RON

B.3.1

PLATFORMA DE BETON

3,594,717.44 RON

1,611,472.32 RON

1,983,245.12 RON

B.3.2

PADOCURI PREFABRICATE

1,636,000.00 RON

1,636,000.00 RON

B.3.3

CONTAINERE/CONSTRUCTIE BIROURI

179,040.00 RON

179,040.00 RON

B.3.4

INSTALAȚII

2,521,293.92 RON

322,059.63 RON

2,199,234.29 RON

B.3.5

AMENAJARf EXTERIOR

761,900.00 RON

0.00 RON

761,900.00 RON

8,3.6

DOTĂRI

463,300.00 RON

0.00 RON

463,300.00 RON

B.3.7

NEPREVĂZUTE

100,000.00 RON

100,000.00 RON

B.4.

MONTAJ SI PUNERE IN FUNCȚIUNE STATil

336,000.00 RON

336,000.00 RON

Anexa Plan investiții 2020


LISTA EH1PAMENTE SI DOTĂRI PLAN INVESTIȚII 2020

-LEi-

Nr.Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar * estimat fTVA

Valoare estimata fTVA

Observații

1

Pompa de beton tip elefant

buc

1

554,900.00

554,900.00

producție

2

ERP

buc

1

336,000.00

336,000.00

optimizare management

3

Încărcător frontal cupa 3-4.5 mc

buc

1

746,900.00

746,900.00

producție

4

Cap tractor + trailer

buc

1

432,000.00

432,000.00

producție

5

Tanc bitum

buc

2

334,800.00

669,600.00

producție

6

Generator trifazic

buc

1

144,000.00

144,000.00

producție

7

Autoturism 2x4

buc

1

57,600.00

57,600.00

transport

8

Autoturism de teren

buc

1

96,000.00

96,000.00

transport

9

Echipamente laborator

1

32,800.00

32,800.00

laborator Gllna

10

Mașina de debitat tabla cu plasma

buc

1

105,700.00

105,700.00

producție

11

AUTOBETONIERA

BUC

2

528,000.00

1,056,000.00

transport beton

12

TANC CIMENT

BUC

1

120,000.00

120,000.00

Gllna

13

Module RAFTURI

GL

1

19,500.00

19,500.00

Hala A, Popești

14

Mașina de carotat

buc

1

15,300.00

15,300.00

producție

15

Statie de sortare mobila cu spalare

buc

1

846,000.00

846,000.00

producție

16

Banda transportoare

buc

1

48,000.00

48,000.00

producție

17

Pompa autoamorsanta

buc

1

72,000.00

72,000.00

producție

18

Punere In funcțiune statie asfalt

buc

1

201,400.00

201,400.00

producție

19

Punere in funcțiune statie beton

buc

1

41,100.00

41,100.00

producție

20

SNEC SILOZ STATIE BETON

BUC

1

98,000.00

98,000.00

producție

21

MINHNCARCATOR FRONTAL + ACCESORII

BUC

1

279,300.00

279,300.00

producție

22

BULDOEXCAVATOR CUPA 1 MC+ACCESORII

BUC

1

445,9004»

445,900.00

producție

23

MAȘINA DE TAIAT BETON/ASFALT

BUC

1

7,000.00

7,000.00

producție

24

PLACA COMPACTOARE

BUC

1

4,000.00

4,000.00

producție

25

MATOFIERASTRAU

BUC

1

3,000.00

3,000.00

producție

26

POMPA APA SUBMERSIBILA

BUC

1

5,500.00

5,500.00

producție

27

SCARA MOBILA CU PLATFORMA

BUC

1

9,800.00

9,800.00

Hala A, Popești

28

BENZI CAUCIUC STATIE SORTARE

BUC

1

25,000.00

25,000.00

producție

TOTAL FAR A TVA

6,472,3004»

TVA

1,229,737.00

TOTAL GENERAL

7,702/137.00


*Preturile unitare sunt estimative, urmând a achizițiile efective sa se încadreze in valorile propuse spre aprobare.


PRIMĂRIA

W// SECTORULUI

.        BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


www.primarie3.rQ


TELEFON (004021! 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Cal< a             lț}l. Sector3, 0310^4, E ucurești

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionare, precum și modificarea prețurilor unitare estimate pentru unele echipamente, valoarea totală a listei de dotări ajungând la suma de 6.472.300 lei (fără TVA), precum și suplimentarea cu 335.998 lei a bugetului propus cu scopul efectuării unor amenajări la complexul industrial Glina, jud. Ilfov (hală și platforme), aflat în proprietatea societății, valoarea obiectivului ajungând la suma de 8.546.978 lei.

Suplimentarea listei echipamentelor și dotărilor - anexă la planul de investiții, se face cu următoarele elemente, conform anexei înaintate de societate:

 • 1. Snec siloz stație beton                         98.000,00 lei

 • 2.  Miniîncarcator frontal + accesorii             279.300,00 lei

 • 3.  Buldoexcavator cupa 1 mc + accesorii        445.900,00 lei

 • 4.  Mașina de taiat beton/asphalt                 7.000,00 lei

 • 5.  Placă compactoare                            4.000,00 lei

 • 6.  Motofierastrau                                  3.000,00 lei

 • 7. Pompă apă submersibilă                      5.500,00 lei

 • 8. Scară mobilă cu platformă                      9.800,00 lei

 • 9.  Benzi cauciuc stație sortare                    25.000,00 lei

Astfel, valoarea planului de investiții de 27.049.290 lei, aprobat prin HCLS3 nr.79/30.03.2020, în urma suplimentării cu suma de 840.740 lei, va avea valoarea de 27.890.030 lei.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr. 26/11.05.2020 a societății Administrare Active Secto                                  cialitate nr. 353135/15.05.2020 al

Serviciului Corp Control - Compar                                 am inițiat prezentul proiect de

hotărâre pe care îl supun aprobării

Nr. 353135/15.05.2020

Raport de specialitate
ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentrul anul financiar 2020

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului devenituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

HCLS 3 nr. 28/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020

- HCLS 3 nr. 79/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020

Adresa nr. 7276/14.05.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 352667/14.05.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

 • -   Hotărârea nr, 85/13.05.2020 a Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

 • -  Nota de fundamentare nr. 26/11.05.2020 a societății Administare Active Sector 3 SRL;

în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990:,, Hotărâri le asociaților se Iau în Adunarea Generală."

 • -   Art. 10. alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați., astfel...:" „ în alte situatți impuse de prevederile legale" din Ordonanța nr. 26/2013;

Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)"

 • -  Art. 12.1 lit. m) din actul consitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

Art. 12.1 lit. o) din actul consitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Suplimentarea listei de investiții se face cu următoarele elemente, conform Anexei înaintate de societate:

1.

SNEC SILOZ STATIE BETON

98,000.00 lei

2.

MINIINCARCATOR FRONTAL + ACCESORII

279,000.00 lei

3.

BULDOEXCAVATOR CUPA 1 MC + ACCESORII

445,000.00 lei

4.

MAȘINA DE TAIAT BETON/ASFALT

7,000.00 lei

5.

PLACA COMPACTOARE

4,000.00 lei

6.

MOTOFIERASTRAU

3,000.00 lei

7.

POMPA APA SUBMERSIBILA

5,500.00 lei

8.

SCARA MOBILA CU PLATFORMA

9,800.00 lei

9.

BENZI CAUCIUC STATIE SORTARE

25,000.00 lei

De asemenea, se actualizează lista de prețuri a obiectivelor de investiții conform Anexei Plan de investiții. Introducerea unor echipamente si actualizarea valorii listei de dotări aduce valoarea inestițiilor la suma de 6.472.300 lei.

Aceste modificări sunt necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionarea societății iar valorile toatale se reflectă în pozițiile propuse spre introducere în Lista

echipamente de și dotări, respectiv în prezentarea obiectivului complex industrial Glina, anexe ale Programului de investiții a căror execuție depinde de sursele de finanțare.

Astfel, față de valoarea BVC aprobată pentru planul de investiții, respectiv 27.049.290 lei, valoarea suplimentară propusă spre aprobare este 840.740 lei și valoarea Planului de investiții, parte a proiectului de BVC devine în sumă de 27.890.030 lei

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli ai societății Administrare Active Sector 3 SRL pentrul anul financiar 2020.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

A\S3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L f"                               '*    4 *tr. Chiciura! 39-4-5, et. 1. sector 3, București

Telefon:+40 374 471189 ț                         - 'TW’            E-mail: office@>artivesector3.ro

www.acttves3.ro


ho<r . A<f?o,


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Către

Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data


Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.pentru anul financiar 2020

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S .R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN2361.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectului de rectificare a Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

Proiectul de rectificare a bugetului este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

 • -  Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • -  O.M.F.P, 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Hotararea CA privind adoptarea proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020;

 • -  Nota de fundamentare;

 • -  Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu considerație,

Președinte C.A. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Corbul


(N


’age


A\S3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374471189 E-malt: offfce@actlvesector3.ro www.actives3.ro


Hotararea Consiliului de Administrație nr. 85/13.05.2020

Consiliul de Administrație al societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data de 13.05.2020, în conformitate cu prevederile Art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L. :

Hotărăște:

Articol unic. Avizarea rectificării BVC pentru anul 2020 si susținerea spre aprobare in cadrul autoritarii tutelare si AGA

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 13.05.2020.


Corbuleanu Florentin — Președinte C.A.

Mateescu Anca - Membru C.A.


Dinu Liviu - Membru C-A
Recoseanu Ileana - Membru C.A.


Sava-Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.

BSt _ . . _ SR EN 9001:2015 SR EN 14001:2015


™....... ...  ...................., ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

<Msî.,’i»rA5!EAC*!VESECTOR' .ffetrjchiciurei39-45, et. 1,sector3, București

,                *     |             Telefon:+40 374 471189

'"XijS ' E-mail: office@activesector3.ro

//        05 iLoio                     www.actives3.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

In atentia: Consiliului de Administrație

Referitor: Avizarea proiectului de rectificare BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile ari. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării in cadrul ședinței Consiliului de Administrație proiectul de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020.

Proiectul de rectificare a bugetului este întocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației fînaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

 • - Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

-Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • - O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și

cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a parcurs un proces de transformare dintr-o societate comerciala cu scop principal administrare de imobile pe baza de tarife si contract intr-o organizație profesionista de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice si prefabricate din beton. In prezent, urmare acestei schimbări a strategiei de dezvoltare adoptata de autoritatea tutelara - Consiliul Local al Sectorului 3, obiectul principal de activitate a devenit Fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Avand in vedere evoluția societății in domeniul principal, precum si alte influente asupra exercițiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării instrumentului de planificare care este Bugetul de Venituri Si Cheltuieli.

^amg

AHM tNlSTMRE ACTIVE SECTOR 3

Astfel, ne propunem rectificarea Programului de investirii, in sensul:

 • - introducerii unor echipamente si actualizării valorii listei de dotări, la suma de 6.472.300 lei.

 • - precum si suplimentarii bugetului propus cu scopul efectuării unor amenajari la complexul industrial (hala si platforme) situat pe terenul proprietatea societarii din corn. Glina, jud. Ilfov, in total, valoarea obiectivului atingând suma de 8.546.978 lei.

Aceste modificări sunt necesare dezvoltării capacitatii de producție si aprovizionare iar valorile toatale se reflecta in pozițiile propuse spre introducere in Lista echipamente si dotări, respectiv in prezentarea obiectivului complex industrial Glina, anexe ale Programului de investirii. Menționam faptul ca execuția acestuia depinde de realizarea surselor de finanțare.

Astfel, fata de valoare BVC aprobata pentru planul de investirii, respectiv 27.049.290 lei, valoarea suplimentara propusa spre aprobare este 840.740 lei. Pe cale de consecința, valoarea Planului de investirii, parte a proiectului de BVC, este in suma de 27.890.030 lei

Astfel, propunem avizarea proiectului de rectificare a BUGETLUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020 si aducerea la îndeplinire a masurilor stabilite de Președintele Consiliului de administrație, respectiv susținerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Elaborat,Sef Serviciu Economic


Moldov u Cătălin


Nr. 353137/15.05.2020


Către.

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentrul anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu HondolaDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016'679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor ierți in baza unui temei legal justificai. Va puicii exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016 679. prinir-o cerere scrisă, semnată și datată transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....tZc... de pe ordinea de zi / ^suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmare din data du              ........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .../£%.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a. ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNIC^AdJmANA

> MEMBRI:        /L/l

RADU CONSTANTIN'

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA *

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN