Hotărârea nr. 165/2020

HCLS3 nr.165 din 27.05.2020

MUNICIPIUL. BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”

Consiliu] Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 355540/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 42188/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • - Adresa nr. 42190/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 înregistrat cu nr. 354908/CP/l 8.05.2020.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.3 din Legea nr 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 5 alin. (7) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • - Art. 4 alin. (1) lit. e) din HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Anexei nr.5 la HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe;

- Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si ale art.166 alin.(2) lit. p) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului Victimelor Violenței în Familie „Sf. Mar ier', conform cuantumului prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                               /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


mtrasemr Bază pentru legalitate

Secretar general Martbs Mihăiță

NR. 165

DIN 27.05.2020

ANEXĂ la HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3 NR....J.Q57....../2020

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie "Sf. Maria"

1,   Centru I ui destinat Viețimelor Violenței în Fami lie "Sf. Maria" 6.588,85 lei/lună/asistat

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 03î) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar9prim2fie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie "Sf. Mari a"

în condițiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevenirea și combaterea violenței în familie fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei, la nivelul autorităților publice locale elaborându-se și implementându-se programe destinate prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și de protecție a victimelor violenței în familie.

Astfel, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie "Sf. Maria", în cadrul căruia se asigură asistența socială de urgență victimelor violenței în familie/domestice care au reședința pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3, București, în vederea depășirii situației de criză.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare beneficiar reprezintă media anuală a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se stabilește, în conformitate cu Anexa nr. 5 la H.G. nr. 978/2015, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

în anul 2020, finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul sectoarelor Municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.

Raportat la cheltuielile efectuate in anul 2019 și conform notelor de fundamentare, costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie "Sf. Maria" va fi în cuantum de 6.588,85 lei/lună/persoană.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 42188/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, am inițiat proiectul de hotarare pe care il supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Operator de date cu caracter personal nr. 13339

str. ParfUmului, nr. 2-4 sector 3, Sucureșto www.dgaspc3.n>

(ștefan (0O4) 0372 126 ioc fax (004) 0372 126 101 0fFiee@dgaspc3.ro


DIRECȚIA GENERALĂ DE asistentă socială Șl protecția copilului

SECTOR 3


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie ”Sf. Maria”

în condițiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie republicată cu modificările si completările ulterioare, prevenirea și combaterea violenței în familie fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei. Prin autoritățile competente se elaborează și implementează programe destinate prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și de protecție a victimelor violenței în familie.

Finanțarea unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie se asigură din:

 • a)    bugetele locale ale autorităților administrației publice locale care au aprobat înființarea acestora, precum și din subvenții acordate în condițiile legii;

 • b)    sume din donații și sponsorizări;

 • c)     fonduri externe, rambursabile și nerambursabile;

 • d)    din alte surse, cu respectarea legislației în domeniu.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare beneficiar reprezintă media anuală a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum și alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se stabilește, în conformitate cu Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Raportat la cheltuielile efectuate în anul 2019 și conform notelor de fundamentare, începând cu data de 01.06.2020, propunem un cost mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”, în cuantum 6.588,85 lei.

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată cu modificările si completările ulterioare precum și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor

minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale și având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”.


DIRECTOR EXECUTIV DPS, DANIELA CORLAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,DIRECTOR EXECUTIV-DIRECTIA JURIDICA.

VASILE DOBRANICI /

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNA PENTRU

CENTRUL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAM. „ SF MARIA"

cheltuieli 2019_________________________ lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

429339

TOTAL BUNURI SI SERVICH

122,226.38

Alt. 20.01.01

Furnituri de birou

206.87

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

5,462.81

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

27,395.13

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

2,290.31

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

41,121.95

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

26,008.58

Art. 20.04.01

Medicamente

32.86

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

601.46

Art. 20.04.04

Dezinfectând

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

11,000.59

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

1,000.06

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

5,563.76

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

’regatire profesionala

Art. 20.14

’rotectia muncii

1,542.00

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

1,897.99

TOTAL CHELTUIELI

553,463.37

Nr. mediu beneficiari

7

Cost mediu / beneficiar / an

79,066.20

Cost mediu / beneficiar / luna

6,588.85

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU CENTRUL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAM. „ SF MARIA"

Art 10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 429.3391ei;

 • - necesarul annual pentru furnituri de birou este de 206,87 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 455,241ei/luna x 12 luni =5.462,81 lei;

  Art. 20.01.03

  Art. 20.01.04

  Art. 20.01.08

  Art. 20.01.30

  Art. 20.03.01

  Art. 20.04.01

  Art. 20.04.02

  Art. 20.05.01

  Art 20.05.03

  Art. 20.05.30

  Art.20.14

  Art. 57.02.02


- media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale,apa este de 2.282,93 lei/luna x 12 luni - 27.395,13 lei;

-s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 190,86 lei/luna x 12 luni = 2.290,31 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 3.426,82 lei/luna x 12 luni =41.121,95 lei

 • - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 12 asistați este de 2.167,38 lei/luna x 12 luni = 26.008,58 lei;

 • - necesarul anual pentru consumul de medicamente este in suma de 32,86 lei;

 • - media lunara a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc ) este de 50,12 lei/luna x 12 luni = 601,46 lei;

 • - necesarul anual pentru consumul de uniforme si echipament este in suma de 11.000,59 lei;

 • - necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 1.000,06 lei;

 • - necesarul anual pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este in suma de 5.563,76 lei;

 • - suma totala necesara pentru protecția muncii pe total an este de 1.542 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 1.897,99 lei.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,  Sef Serviciu  labilitate - Salarizare


Operator de oati cu caracter personai nu. 13384

str. Parfumului, nr. 2-4 sector București mtwwJga spc3.r0

telefon (004) 0372 126 100 fox (004) 0372 126 TOI e-mafl offict^dgaspe^. re


cabinet primar


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,


în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 1

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă ru introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre

) din njiniți în


privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie ”Sf Maria”.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .  ^.L..&T.:...^........... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...rzZ?..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a. ședinței ordinare/extraordin are, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au expnmaț următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agențl economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

—-- — . — ---------------------------------------

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .4.V.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extxaerdinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrumtă în ședința din data de                      analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..7.^..... de pe

ordinea de zi / suplimentarea iordinii de zi a ședinței ordinare/exțxaordffiare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

președin™

VOICUALIN^DNUȚ

MEMBRI: 7 V

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA