Hotărârea nr. 164/2020

HCLS3 nr.164 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “SfiAna”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 355613/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42197/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 42199/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 354921/CP/18.05.2020;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 25 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor iară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

Art. 5 alin. (6) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si ale art.166 alin.(2) lit. p) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costul mediu lunar pentru persoanele deplasabile din Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice “SfiAna”, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costul mediu lunar pentru persoanele nedeplasabile din Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice “Sf.Ana”, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020 costul de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice “Sf.Ana”, precum și de susținătorii legali ai acestora, pentru persoane deplasabile, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020 costul de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice “Sf.Ana”, precum și de susținătorii legali ai acestora, pentru persoane nedeplasabile, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin achită pentru plata contribuției lunare de întreținere 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși contribuția de întreținere aprobată.

Art.6. în situația în care contribuțiile persoanei vârstnice și susținătorilor legali nu acoperă integral contribuția de întreținere stabilită, diferența va fi suportată din bugetul Sectorului 3.

Art.7. Costul mediu lunar al cheltuielilor stă la baza calculării contribuției de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite, care nu au domiciliul în Sectorul 3, precum și de susținătorii legali ai acestora. în situația în care contribuțiile persoanei vârstnice și susținătorilor legali nu acoperă integral costul mediu lunar al cheltuielilor stabilit la art. 6, diferența va fi suportată din bugetul consiliului local de la domiciliul persoanei vârstnice prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 3.                                                                         / '

Art.8. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează pentru legalitate

jtar general tis Mihăiță


Secr Jtar general Marus Mihăiță

NR. 164 DIN 27.05.2020

- 3- >

u-, v f / SITUAȚIA COSTULUI MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR! ASISTAT / LUNA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SFANTA ANA”


lei •

cheltuieli 2019 (deplasabili)

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL COSTURI

CONTRIBUȚII

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,539324

0

1,539324

BUNURI SI SERVICII

133,976

128,350

262,327

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

107

0

107

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

3,639

7,536

11,175

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

55,284

0

55,284

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

15,682

0

15,682

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

690

0

690

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

40,004

175

40,179

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

9,811

104,263

114,074

Art. 20.04.01

Medicamente

913

9,814

10,727

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

5,900

6,562

12,462

Art. 20.04.03

Dezinfectanti

275

0

275

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

0

0

0

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0

0

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0

0

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

0

0

Art. 20.13

Pregătire profesionala

0

0

0

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,672

0

1,672

Art. 57

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

13,404

10

13,414

TOTAL CHELTUIELI

1,686,704

128360

1,815,064

Nr. mediu asistați

27.00

Cost mediu / asistat / an

67,224.60

Cost mediu / asistat / luna

5,602.05ȘNTE D

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR / ASISTAT PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

SFANTA ANA

Art. 10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02


Art. 20.04.04

Art. 20.30.30

Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.539.324 lei

 • - suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 107 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 931,25 lei, iar pe total an rezulta suma de 11.175 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 3.639 lei si 7.536 lei din fonduri extrabugetare;

 • - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 4.607 lei, iar pe total an rezulta suma de 55.284 lei Consumuri suportate din bugetul local;

 • - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 1.306,83 lei / luna x 12 luni = 15.682 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

57,50 lei / luna x 12 luni = 690 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 3.348,25 lei, iar pe total an rezulta suma de 40.179 lei, bugetul local 40.004 lei si 175 lei din fonduri extrabugetare;

-media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 27 de asistați este de 4.224,96 lei, pe total an rezulta suma de 114.074 lei, astfel: din bugetul local consumul pe total an este de 9.81 llei iar din fd.extrabugetare este de 104.263 lei;

 • - suma totala pe an este 10.727 lei din care 913 lei din buget local si 9.814 din fonduri extrabugetare;

 • - media lunara a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 1.038.50 lei, pe total an rezultând suma de 12.462 lei, astfel:

consumuri suportate din bugetul local in suma de 5.900 lei si 6.562 lei din fonduri extrabugetare;

- suma totala pe an este de 275 lei din bugetul local;

 • - suma totala pt alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 1.672 lei din bugetul local;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 13.414 lei din care 13.404 lei din bugetul local si 10 lei din fonduri extrabugetare

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC.

C NOLARIU 1? 7        SITUAȚIA COSTULUI MEDIU AL CHELTUIELILOR / ASISTAT / LUNA PENTRU

ENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SEANȚA ANA"

cheltuieli 2019

(nedeplasabilî)

- lei ■

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

CONTRIBUȚII

TOTAL COSTURI

CHELTUIELI DE PERSONAL

627,132

0

627,132

BUNURI SI SERVICII

69,094

85,814

154,908

Alt. 20.01.01

Furnituri de birou

44

0

44

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

1,482

3,070

4,553

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

22,523

0

22,523

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

6,389

0

6,389

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

281

0

281

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

16,298

71

16,369

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

3,997

42,478

46,475

Art. 20.04.01

Medicamente

2,242

24,089

26,331

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

14,483

16,106

30,589

Art. 20.04.03

Dezinfectant!

674

0

674

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

0

0

0

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0

0

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0

0

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

0

0

Art. 20.13

Pregătire profesionala

0

0

0

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

681

0

681

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

5,461

4

5,465

TOTAL CHELTUIELI

701,687

85,818

787,505

*■

Nr. mediu asistați

11.00

Cost mediu / asistat / an

71,591.38

PRESEI)!

——--

kyrE DE

Cost mediu / asistat / luna

5,965.95

i / /       r

J / r----

1

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR / ASISTAT PENTRU CENTRUL DE ÎNGRI JIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

SFANTA ANA

Art. 10        La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 627.132 lei

Art. 20.01.01   - suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 44 lei;

Art. 20.01.02 - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 379,33 lei, iar pe total an rezulta suma de 4.552 lei astfel; consumuri suportate din bugetul local in suma de 1.482 lei si 3.070 lei din fonduri extrabugetare;

Art. 20.01.03   - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 1.876,92 lei, iar pe total an rezulta suma de 22.523 lei

consumuri suportate din bugetul local in suma de 22.523 lei;

Art. 20.01.04   - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 532,42 lei / luna x 12 luni = 6.389 lei;

Art. 20.01.08 - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

23,42 lei / luna x 12 luni = 281 lei;

Art. 20.01.30 - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 1.614,08 lei.

iar pe total an rezulta suma de 16.369 lei, bugetul local 16 298 lei si 71 lei din fondurile extrabugetare;

Art. 20.03.01 - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 11 de asistați este de 3.872,92 lei, pe total an rezulta suma de 46.475 lei, astfel:

din bugetul local consumul pe total an este de 3.997 lei iar din fd.extrabugetare este de 42.478 lei;

Art. 20.04.01   - suma totala pe an este 26.331 lei din care 2.242 lei din buget local si 24.089 din fonduri extrabugetare;

Art. 20.04.02   - media lunara a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 2.549,08 lei, pe total an rezultând suma de 30.589 lei, astfel:

consumuri suportate din bugetul local in suma de 14.483 lei si 16.106 lei din fonduri extrabugetare;

Art. 20.04.03 - suma totala pe an este de 674 lei din care 674 lei din bugetul local;

Art. 20.30.30 - suma totala pt alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 681 lei din bugetul local;

Art. 57.02.02 - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 5.465 lei din care 5.461 din bugetul local si 4 lei din fonduri extrabugetare ;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,


Sef Servicii


CARMEN OLARIU


întocmit, mContafeilitate - Salarizare Carmen Nebunu


COSTULUI MEDIU DE ÎNTREȚINERE! ASISTAT / LUNA PENTRU


CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SFANȚA ANA"

- lei -

cheltuieli 2019 (deplasablli)

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL COSTURI

CONTRIBUȚII

BUNURI SI SER VICII

133,976

128,350

262,326

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

107

0

107

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

3,639

7,536

11,175

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

55,284

0

55,284

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

15,682

0

15,682

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

690

0

690

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

40,004

175

40,179

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

9,811

104,263

114,074

Art. 20.04.01

Medicamente

913

9,814

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

5,900

6,562

12,462

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

275

0

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

0

0

0

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0

~0

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0

0

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

0

0

Art. 20.13

Pregătire profesionala

0

0

0

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,672

0

1,672

Art. 57

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

13,404

10

13,414

TOTAL CHELTUIELI

147,380

128,360

275,740

Nr. mediu asistați

27.00

Cost mediu / asistat / an

10,212.61

PREȘED5

Cost mediu / asistat / luna

851.05

---—---—-

MTE DE/ȘArt. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.04.04

Art. 20.30.30

Art 57.02.02


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE / ASISTAT PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

SFANTA ANA
 • - suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 107 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 931,25 lei, iar pe total an rezulta suma de 11.175 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 3.639 lei si 7.536 lei din fonduri extrabugetare;

 • - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 4.607 lei, iar pe total an rezulta suma de 55.284 lei

Consumuri suportate din bugetul local;

 • - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 1.306,83 lei / luna x 12 luni = 15.682 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

57,50 lei / luna x 12 luni = 690 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 3.348,25 lei.

iar pe total an rezulta suma de 40.179 lei, bugetul local 40.004 lei si 175 lei din fonduri extrabugetare;

 • - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 27 de asistați este de 4.224,96 lei, pe total an rezulta suma de 114.074 lei, astfel: din bugetul local consumul pe total an este de 9.81 Hei iar din fd.extrabugetare este de 104.263 lei;

 • - suma totala pe an este 10.727 lei din care 913 lei din buget local si 9.814 din fonduri extrabugetare;

 • - media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc ) este de 1.038,50 lei, pe total an rezultând suma de 12.462 lei, astfel:din bugetul local in suma de 5.900 lei si 6.562 lei din fonduri extrabugetare;

- suma totala pe an este de 275 lei din bugetul local;

 • - suma totala pt alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 1.672 lei din bugetul local;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 5.664 lei din care 5.660 lei din bugetul local si 4 lei din fonduri extrabugetare

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU


întocmit, Sef Serviciu Cantabilitate - Salarizare

Carmen Nebunu

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU DE ÎNTREȚINERE / ASISTAT / LUNA PENTRU

- M A _ . „ CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SFANȚA ANA"

- lei -

cheltuieli 2019

(ncdeplasabili)_______

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL COSTURI

CONTRIBUȚII

BUNURI SI SERVICII

69,094

85,814

154,908

Art. 20.01.01 1

Furnituri de birou

44

0

44

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

1,482

3,070

4,552

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

22,523

0

22,523

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

6,389

0

6,389

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

281

0

281

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

16,298

71

16,369

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

3,997

42,478

46,475

Art. 20.04.01

Medicamente

2,242

24,089

26,331

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

14,483

16,106

30,589

Art. 20.04.04

Dezinfectând

674

0

674

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

0

0

0

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0

0

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0

0

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

0

0

Art. 20.13

Pregătire profesionala

0

0

0

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

681

0

681

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

5,461

4

5,465

TOTAL CHELTUIELI

74,555

85,818

160,373

Nr. mediu asistați

11.00

Cost mediu / asistat / an

14,579.36

1PREȘEq

Cost mediu / asistat / luna

1,214.95

*■----—------LArt. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01


Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.04.04

Art. 20.30.30

Art. 57.02.02


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE / ASISTAT PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

SFANTA ANA
 • - suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 44 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 379,33 lei, iar pe total an rezulta suma de 4.552 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 1.482 lei si 3.070 lei din fonduri extrabugetare;

 • - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 1.876,92 lei, iar pe total an rezulta suma de 22.523 lei consumuri suportate din bugetul local in suma de 22.523 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 532,42 lei / luna x 12 luni = 6.389 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

23,42 lei / luna x 12 luni = 281 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 1.614,08 lei

iar pe total an rezulta suma de 16.369 lei, bugetul local 16.298 lei si 71 lei din fondurile extrabugetare;

 • - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 11 de asistați este de 3.872,92 lei, pe total an rezulta suma de 46.475 lei, astfel: din bugetul local consumul pe total an este de 3.997 lei iar din fd.extrabugetare este de 42.478 lei;

 • - media lunara a consumului de medicamente este de 2.194,25 lei, iar pe total an rezulta suma de 26.331 lei din care 2.242 lei din bugetul local si 24.089 lei din fonduri extrabugetare;

 • - media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc)

este de 2.549,08 lei, pe total an rezultând suma de 30.589 lei, astfel:

suma totala pe an este de 674 lei din care 674 lei din bugetul local;

 • - suma totala pt alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 681 lei din bugetul local;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 5.465 lei din care 5.461 din bugetul local si 4 lei din fonduri extrabugetare ;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,


CARMEN OLARIUîntocmit, Sef Serviciu Co bilitate - Salarizare CNebunu


CABINET PRIMAR

............ www. primariei ,ro


TELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimarigîprimfiriej.ro

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

D.,azS...^g^fe

al proiectului de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice "Sf.Ana"

în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează în prezent Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice "Sf.Ana", având misiunea de îmbunătățire a calității vieții, precum și de prevenire a marginalizării sociale a persoanelor vârstnice din Sectorul 3 aflate într-o situație de dificultate prin oferirea de servicii sociale în conformitate cu standardele în vigoare.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în centre de îngrijire și asistență socială organizate potrivit acestei legi, precum și susținătorii legali ai acestora, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

Costul mediu lunar al cheltuielilor precum și costul mediu lunar de întreținere aferente persoanelor vârstnice aflate în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice "Sf.Ana", au fost evidențiate în funcție de gradul de dependență al acestora, respectiv în costuri pentru persoane deplasabile și persoane nedeplasabile.

Pentru asistații deplasabili s-a determinat un cost mediu lunar pe baza cheltuielilor efectuate în anul 2019 (cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii ) în valoare de 5.602.05 lei. lei, iar pentru asistații nedeplasabili un cost mediu lunar în valoare 5.965,95 lei.

De asemenea propunem:

 • > un cost mediu lunar de întreținere (pentru hrană și gospodărie, echipament, cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele deplasabile în cuantum de 851,05 lei;

 • > un cost mediu lunar de întreținere (pentru hrană și gospodărie, echipament, cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele nedeplasabile în cuantum de 1.214,95 lei;

în ceea ce privește modul de stabilire și plată al contribuției datorate de către beneficiar/ aparținător se va efectua prevederilor conform art. 25 alin. (5) din Legea 17/2000, în sensul că valoarea contribuției lunare datorate atât de către beneficiarii deplasabili și nedeplasabili reprezintă 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale acestora.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 42197/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


str. ParflsKiuîui, m\ 2,»4 sector București www,.dgaSpcj.ro

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 101 offî ce@dgaspc3.ru


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator nt date cu caracter personal nr. 13339


......OIRECTiA GENERALĂ DE-ASISTENTÂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3

REGISTRATURA

INTRARE .1D HEȘW NR -DATA . ......

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiilor lunare de întreținere și a costurilor medii lunare al cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

în concordanță cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în centre de îngrijire și asistență socială organizate potrivit acestei legi, precum și susținătorii legali ai acestora, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

Conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, prin hotărâre a acestora pe baza cheltuielilor medii ale anului precedent.

Modul de stabilire a costului mediu lunar de întreținere se efectuează conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea mai sus menționată, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice ingrijite.

Astfel, costul mediu lunar al cheltuielilor precum și costul mediu lunar de întreținere aferente persoanelor vârstnice aflate în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”, au fost evidențiate în funcție de gradul de dependență al acestora, respectiv în costuri pentru persoane deplasabile și persoane nedeplasabile.

Pentru asistații deplasabili s-a determinat un cost mediu lunar pe baza notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate în anul 2019 ( cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii) în valoare de 5.602.05 lei, iar pentru asistații nedeplasabili un cost mediu lunar în valoare 5.965,95 lei.

începând cu data de 01.06.2020 propunem următoarele costuri

 • - un cost mediu lunar de întreținere (pentru hrana și gospodărie, echipament, cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele deplasabile în cuantum de 851,05 lei;

 • - un cost mediu lunar de întreținere (pentru hrană și gospodărie, echipament, cazarmament,

materiale sanitare, etc) pentru persoanele nedeplasabile în cuantum de 1.214,95 lei.

în ceea ce privește modul de stabilire și plată contribuției datorate de către beneficiar/ aparținător se va efectua conform art. 25 alin.(5) din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, în sensul că valoarea contribuției lunare datorate atât de către beneficiarii deplasabili și nedeplasabili reprezintă 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale acestora.

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere atribuțiile consiliului local prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați costurile medii lunare de întreținere pentru persoane deplasabile și nedeplasabile, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare al cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf. Ana”,


DIRECTOR EXECUTIV D.P.S.

DANIELA CORLAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

Direcția Generală De Asistența Socială și Protecția copilului


Opf.WATOfT fit PaTI CU CAHAC’E» PERSONAL NP 1 £3tt9


str. PartunwJuL nr. 2-4 sector 3, Bucurețki WMrM4^d£kBpc3<ro


t«l«fon (004) 037a 126 100

fax (004) 037a 126 101

R'rtiAli offlceffldoatpcț.roDIRECȚIA GENERALĂ DE I ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl i PROTECȚIA COPILULUI ' SECTOR 3 ' REGISTRATURA : w .....

™* ....


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,


în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s) din

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, contribuțiilor lunare de întreținere și costul mediu lunar al cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice ”Sf Ana”.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<3.%.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...‘3../......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NTI’A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂADRIANA

MEMBRI:         '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                   a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .^3...... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțiaordrfiare^ și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

voi<zWal^^i6nuț

MEMBRI: [/j

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA