Hotărârea nr. 163/2020

HCLS3 nr.163 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind prelungirea acordului de asociere dintreDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism”, în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 355553/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 41780/14.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • - Adresa nr. 41782/14.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 354935/CP/18.05.2020;

In conformitate cu prevederile:

Art. 5 lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr.59/27.03.2014 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația "Help Autism”;

HCLS3 nr. 85/31.03.2014 privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii sociale pentru copiii cu tulburări de spectru autist;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) și s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prelungirea Acordului de asociere nr. 31821/03.04.2014 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism”, în vederea derulării proiectului "Centrul Casa Soarelui de intervenție terapeutică în TSA

Art.l. Se aprobă bugetul proiectului ” Centrul Casa Soarelui de intervenție terapeutică în TSA”, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să semneze actul adițional de prelungire al acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ,Jdelp Autism”, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                     1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA

Contrasei nnează pentru legalitate

Se :retar general ______M trius Mi hă iță


NR. 163

DIN 27.05.2020

Buget Cheltuieli Centrul Casa Soarelui Aprilie 2019 - Martie 2020 - Asociația Help   1

Autism                                      I

I Cap.

Tipul cheltuielilor

Unitate de măsură

Masur

Valoar a aed)

Cheltr e eli hinari (lei)

ii | Cheltui I eli

s dotare I locație I

I i

Cheltuieli salariate, onorarii

74,12.

8      o|

1 11

Specialiști terapeuți

persoane/Iun

a           1

1    4,50

0 58,02

2            I

1    1.2

Coordonator echipa de terapie - psiholog

persoane / Iun.

1    6,83

7    6,83

7            1

| J.3

Supervizor programe terapeutice

Ipersoane / luni

1 2,OOt

2,O0i

3                1

1-4

Voluntari (terapeuți implicați in activitatile de socializare in cadrul Centrului)

ore de voluntariat / luna

30c

ii

3,96'

I

| 15

Cantabil - 30% din program, va fi locat la Centrul HelpAutism

persoane / luna

1

2,000

2,000

ti

1 1.6

Coordonator administrativ HelpAutism -30% din program

persoane ) luna

1

l,3OO

1,300

1 2

Cheltuieli de transport ți/sau de deplasare

262

01

1    2.1

Autoturism - carburant deplasare echipa de management

km/luna

250

1

262

I

I 3

Cheltuieli pentru materiale

650

7681

I 3-1

Reinoire materiale de terapie (jocuri educative, aplicații pentru copii)

camera

8

96

7681

1 3-2

Birotica, consumabile

cheltuieli/luna

3OO

3OO

»

Consumabile (hârtie igienica, șervetele, ■apun lichid, detergent! de curatat, etc.)

sheltuieli/luna

1

350

350

4

Cheltuieli programe erapie/evaluare/instruire

1,800

ol

4-1    *

rorlcshop-uri părinți                        v

vksh/luna

1

400

400

1 4-2 c

ursari cadre didcatice                      c

urs/luna

1

O

0

1 4-3 g

rupuri suport copii                       a

teliere/luna

1

200

200

j 44 B

aterii de teste / evaluare copii

ste/luna

1

1,200

1,200

|   5 C

'heltuieli de comunicare

95

ol

I 5-i C

osturi telecomunicații - abonament       ,a

In

>onament nar

1

95

95

1          T

otal luna

76,935

7681

C

heltuieli curente HelpAutism (lei)

923,220}

a

heltuieli de dotare (lei)

768]

BUGET CASA SOARELUI - Asociația Help Autism Aprilie 2019- Martie 2020

923,988


Asociația Help Autism

Președinte,

Doina Daniela Bololoi


BOLOLO1 DANIELA-DOINA


Semnat digital de BOLOLOI DANIELA-DOINA

Data: 2020.05.12 15:34:30 +03’00'


Cap.

Tipul cheltuielilor

Unitate de măsură

Măsură

Valoare (lei)

Cheltuieli anuale (lei)

Cheltuieli dotare locație

1

Cheltuieli salariate, onorarii

163.980

0

1.1

Asistent social - inspector de specialitate

persoane / luna

1

5.455

65.460

1.2

Administrator centru

persoane / luna

1

4.745

56.940

1.3

îngrijitor

persoane/lună

1

3.465

41.580

2

Cheltuieli cu bunuri și servicii

38.000

0

2.1

încălzit, iluminat și forță motrică

Cheltuieli/an

1

25.000

25.000

2.2

Apă, canal, salubritate

Cheltuieli/an

1

10.000

10.000

2.3

Poștă, Radio, Tv, internet

Cheltuieli/an

1

3.000

3.000

Cheltuieli anuale (lei) DGASPC Sector 3

201.980


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului n Local Sector 3 nr. .4.6.3..../...?^7.;.(2.'5f

ACT ADIȚIONAL nr.7

LA ACORDUL DE ASOCIERE NR. 31821/03.04.2014

în baza prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 BUCUREȘTI, denumită pe scurt D.G.A.S.P.C. SECTOR 3, cu sediul în București, str. Parfumului nr. 2-4, cod fiscal nr. 16762836, reprezentată legal prin doamna.............................................................în calitate de Director General

Și

ASOCIAȚIA “HELP AUTISM”, cu sediul social în București, strada Delea Nouă nr. 36, sector 3, reprezentată de doamna/domnul........................................................................., în calitate de Președinte,

au convenit următoarele:

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.............................. privind prelungirea

acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația "Help Autism", în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist și prevederile pct. 2.2.. din Acordul de Asociere nr. 31821/03.04.2014, părțile hotărăsc de comun acord modificarea următoarelor clauze:

Pct 2.1. Prezentul acord de asociere se va prelungi pentru o perioadă de 1 an și intră în vigoare la data semnării”

Celelalte clauze rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare în original, câte unul pentru fiecare parte.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

DIRECTOR GENERAL,

DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

CONSILIER JURIDIC,


ASOCIAȚIA „HELP AUTISM"

PREȘEDINTE,CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021} 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația "Help Autism", în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist

în ultimii ani, Tulburările din Spectrul Autismului (TSA) afectează un număr din ce în ce mai mare de copii, 1 din 88 de copii cu vârsta până în 8 ani fiind afectați, conform ultimelor statistici raportate în 2012 de către Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor Atlanta (CDC), fiind mai răspândită decât cancerul, diabetul și SIDA la un loc.

Principalele activități pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 le desfășoară în asociere cu Asociația „Help Autism”, în cadrul Centrului „Casa Soarelui" sunt: terapia individuală psiho-terapeut - copil, terapia de grup, workshop-uri pentru părinții copiilor cu tulburare de spectru autist, cursuri pentru cadrele didactice din Sectorul 3, trainingul terapeuților și supervizarea intervenției terapeutice.

în anul 2019, în cadrul programului au beneficiat de servicii sociale terapeutice un număr de 38 de copii diagnosticați cu autism, tulburări de spectru autist, tulburări asociate sau întârziere în dezvoltare, în urma evaluărilor psihologice efectuate după un an de intervenție terapeutică observându-se recuperări semnificative pentru fiecare dintre copiii înscriși în program. Este de menționat faptul că, în urma intervențiilor specifice Centrului "Casa Soarelui", un număr de 10 de copii au fost integrați în învățământul de masă, 8 cu nevoia de a fi însoțiți și 20 desfășoară doar activități de terapie comportamental aplicată.

Pentru perioada mai 2020 - martie 2021, numărul copiilor care vor putea beneficia de serviciile „Help Autism" va fi de 38, astfel consider oportună prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism".

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr.41780/15.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr 13389

stc Parfumului, nr. 2-4 sector 3. Sucurețti www.dgaspc3.ro


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA Șl

telefon (004) 037a 126 'oo fax (004) 0372 ia6 101 a-mail offîce{S>dgaspC3-ro


■ PROTECȚIA COPILULUI ’ SECTOR 3

i REGISTRATURA .w • •f-'r a 'jata.. !b

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism”, în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 dorește continuarea pareteneriatului încheiat cu Asociația "Help Autism”, ca urmare a rezultatelor pozitive înregistrate în furnizarea serviciilor sociale pentru copiii cu tulburare de spectru autist în cadrul Centrului „Casa Soarelui”, prezentate în Raportul rezultatelor privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului ”Casa Soarelui” ce se regăsește în documentația proiectului

Acordul de asociere a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/31.03.2014 privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism”, în vederea furnizării de servicii sociale pentru copiii cu tulburări de spectru autism.

Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neuro-biologică, ce se manifestă până la vârsta de 18 - 24 de luni a copilului, sub forma unei capacități scăzute a copilului de a interactiona și de a comunica, de a se integra și relaționa social. Autismul poate apărea în toate tipurile de familii, indiferent de mediul social, rasă, etnie și este de 5 ori mai întâlnit la băieți decât la fete. Nu există tratament care să vindece autismul. Există însă intervenții terapeutice care ajută persoanele cu autism să devină funcționale și să se integreze în societate.

în ultimii ani, Tulburările din Spectrul Autismului (TSA) afectează un număr din ce în ce mai mare de copii, 1 din 88 de copii cu vârsta până în 8 ani fiind afectați, conform ultimelor statistici raportate în anul 2012 de către Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor Atlanta (CDC), fiind mai răspândită decât cancerul, diabetul și SIDA la un loc.

Principalele activități pe care Direcția le desfășoară în asociere cu Asociația „Help

Autism”, în cadrul Centrului „Casa Soarelui” sunt: terapia individuală psiho-terapeut - copil, terapia de grup, workshop-uri pentru părinții copiilor cu tulburare de spectru autist, cursuri pentru cadrele didactice din Sectorul 3, trainingul terapeuților și supervizarea intervenției terapeutice.

în cadrul Centrului „Casa Soarelui” beneficiază de servicii următoarele categorii de beneficiari:

 • -  copiii cu vârsta începând de la 1 an, cu întârzieri neuropsihice și motorii;

 • - părinții copiilor cu întârzieri neuropsihice și motorii, locuitori ai Sectorului 3, care beneficiază de programul de consiliere al Asociației „Help Autism”, acordat în cadrul Centrului „Casa Soarelui”;

- copiii încadrați în învățământul normal ce participă la grupurile de socializare alături de copiii cu întârzieri în dezvoltare.

în anul 2019, în cadrul programului au beneficiat de servicii sociale terapeutice un număr de 38 de copii diagnosticați cu autism, tulburări de spectru autist, tulburări asociate sau întârziere în dezvoltare, în urma evaluărilor psihologice efectuate după un an de intervenție terapeutică observându-se recuperări semnificative pentru fiecare dintre copiii înscriși în program. Este de menționat faptul că, în urma intervențiilor specifice Centrului ”Casa Soarelui”, un număr de 10 de copii au fost integrați în învățământul de masă, 8 cu nevoia de a fi însoțiți și 20 desfășoară doar activități de terapie comportamental aplicată.

Pentru perioada mai 2020 - martie 2021, numărul copiilor care vor putea beneficia de serviciile „Help Autism” va fi de 38.

Față de necesitatea identificată, considerăm oportună prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism”, în vederea furnizării de servicii sociale pentru copiii cu tulburări de spectru autist, în cadrul Centrului „Casa Soarelui”, în condițiile specificate mai sus.


Director Executiv D.P.C., AlexandrilWscălin


Director Executiv-Dirccția Juridică,


Vasile Dobranici


12/03/2020


Zimbra


Zimbra


office@dgaspc3.ro


Reinnoire Convenție de colaborare DGASPC S3 - Asociația Help Autism (Centrul CAsa Soarelui)


From : Meda Zamfir cmeda.zamfir@helpautism.ro>


Tue, May 12, 2020 03:45 PM


Subject: Reinnoire Convenție de colaborare DGASPC S3 - Asociația Help Autism (Centrul CAsa Soarelui)


attachments


To: office@dgaspc3.ro

Cc : Daniela Bololoi <daniela.bololoi@helpautism.ro>, Bianca Marin <blanca.marin@helpautism.ro>, christina belu <christina.belu@yahoo.com>, Adriana Balsanu <adriana.balsanu@helpautism.ro>

Buna ziua,


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Și PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURĂ^ INTRARE tytSxt.

IEȘIRE io , data—


In vederea reînnoirii convenției de colaborare pentru centrul Casa Soarelui din cadrul Complexului de Servicii Brandusa, va rugam sa primiți atașat documentația


solicitata.

Cu respect,


Meda Zamfir

Coordonator departament asistenta sociala Departament informare si suport pentru familie Asociația Help Autism

Strada Dristorului, nr. 63, Sect. 3, București

Mobil: 0726.942.639

e-mail: meda.zamfir<a>helpautism.ro

www.helpautism.ro

mintidiverse.helpautism.ro

Visăm la o lume în care mințile diverse să fie primite cu inimi deschise.

Hai s-o construim împreună! #mlntidiverseinimideschise


— Reinnoire convenție Casa Soarelui 2020 - 2021.pdf

1 MB

«HELP autism

Nr. inreg. Asociația Help Autism: 347/ 11.05.2020

Către:       Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3 București

In atentia: Domnului Director General Mihaela Ungureanu

SOLICITARE

Subscrisa, ASOCIAȚIA HELP AUTISM, persoana juridica romana recunoscuta ca fiind de utilitate publica prin H.G. nr. 618/23.08.2018, cu sediul in București, str. Delea Noua nr. 36, Sector 3, Înregistrata in Registrul asociațiilor si fundațiilor sub nr. 22/02.03.2010, in baza încheierii nr. 25 din 12.02.2010 dispusa de Judecătoria Sector 3 București in dosarul nr. 1085/301/2010, Cod de înregistrare fiscala 26590428, avand contul nr. R005BACX0000000843775000, deschis la Unicredit Bank, sucursala Ștefan cel Mare, telefon 0371.184.067, e-mail: contact@helpautism.ro, reprezentata prin Daniela Doina Bololoi in calitate de Președinte, solicitam prin prezenta prelungirea Acordului de Asociere nr. 31821/03.04.2014, astfel cum a fost acesta modificat prin acte adiționale ulterioare, pe o perioada de inca 1 an.

Solicitarea vine ca urmare a rezultatelor pozitive înregistrate in furnizarea serviciilor sociale pentru copiii cu tulburare de spectru autist din centrul de zi “Casa Soarelui”, ce funcționează in cadrul Complexului de servicii “Brandusa”.

Pentru perioada aprilie 2019 - martie 2020, Asociația Help Autism a alocat un buget de 923,988 lei, fonduri provenite din donații si sponsorizări.

Totodată, anexam Raportul Rezultatelor privind acordarea de servicii sociale pe perioada aprilie 2019 - martie 2020.

Cu stima,

ASOCIAȚIA HELP AUTISM

prin Președinte

Daniela Doina Bololoi

BOLOLOI DANIELA-DOINA

Semnat digital de

BOLOLOI DANIELA-

DOINA

Data: 2020.05.12

14:54:56 +03’00'

Asociația Help Autism * Str. Delea Nouă nr. 36, sector 3, București

CIF 26S9O428, IBAN RO05 BACX OOOO 0008 4377 5000

Unicredit Bank, sucursala Ștefan cel Mare

Tei.: +40 371184 067; e-maii: contact@helpautism.ro; www.helpautism.ro

Buget Cheltuieli Centrul Casa Soarelui Aprilie 2019 - Martie 2020 - Asociația Help Autism

Cap.

Tipul cheltuielilor

Unitate de măsură

Măsură

Valoare (lei)

Cheltui eli lunare (lei)

Cheltui eli dotare locație

i

Cheltuieli salariate, onorarii

74,128

0

i.i

Specialiști terapeuți

persoane / luna

11

4>5OO

58,022

1.2

Coordonator echipa de terapie - psiholog

persoane / luna

1

6,837

6,837

1-3

Supervizor programe terapeutice

persoane /luna

1

2,000

2,000

1-4

Voluntari (terapeuți implicați in activitățile de socializare in cadrul Centrului)

ore de voluntariat / luna

300

13

3,969

1-5

Contabil - 30% din program, va fi locat la Centrul HelpAutism

persoane / luna

1

2,000

2,000

1.6

Coordonator administrativ HelpAutism -30% din program

persoane / luna

1

i,3OO

1,300

2

Cheltuieli de transport și/sau de deplasare

26Z

0

2.1

Autoturism - carburant deplasare echipa de management

km/luna

250

1

262

3

Cheltuieli pentru materiale

650

768

3-1

Reinoire materiale de terapie (jocuri educative, aplicații pentru copii)

camera

8

96

768

3-2

Birotica, consumabile

cheltuieli/luna

1

300

300

33

Consumabile (hârtie igienica, șervetele, săpun lichid, detergenti de curatat, etc.)

cheltuieli/luna

1

350

350

4

Cheltuieli programe terapie/evaluare/instruire

1,800

0

4-1

workshop-uri părinți

wksh/luna

1

400

400

4-2

cursuri cadre didcatice

curs/luna

1

0

0

4-3

grupuri suport copii

ateliere/luna

1

200

200

44

Baterii de teste / evaluare copii

teste/luna

1

1,200

1,200

5

Cheltuieli de comunicare

95

0

5-1

Costuri telecomunicații - abonament

abonament unar

1

95

95

Total luna

76,935

768

Cheltuieli curente Help Autism (lei)

923,220

Cheltuieli de dotare (lei)

768

BUGET CASA SOARELUI - Asociația Help Autism Aprilie 2019- Martie 2020

923,988

HELP autism

Raportul rezultatelor privind acordarea serviciilor sociale in cadrul Centrului “Casa Soarelui”

In anul 2019 au fost încadrați in programul de servicii sociale terapeutice, in cadrul Centrului “Casa Soarelui”, 38 copii proveniti din sectorul 3, diagnosticați cu autism, tulburări din spectrul autist, tulburări asociate sau întârziere in dezvoltare. 15 copii dintre aceștia au beneficiat de intervenție terapeutica si pe parcursul anului 2018, dar pentru ca diagnosticul este unul sever, au ramas in proces terapeutic si in anul 2019.

In urma evaluării psihologice efectuate după un an de intervenție terapeutica, rezultatele sunt următoarele:

 • •  13 copii diagnosticați cu autism, au recuperat astfel:

 • •  5 au recuperat 1 an

 • •  5 au recuperat 9 luni

 • •  2 a recuperat 7 luni

 • •  la recuperat 4 luni

 • •  12 copii diagnosticați cu TSA, au recuperat astfel:

 • •  4 au recuperat 1 an si 6 luni

 • •  5 au recuperat 1 an

 • •  1 a recuperat 9 luni

 • •  la recuperat 8 luni

 • •  1 au recuperat 6 luni

• 11 copii diagnosticați cu întârziere in dezvoltare, a recuperat:

 • •     3 au recuperat 1 an si 7 luni

 • •     2 au recuperat 1 an si 4 luni

 • •     4 au recuperat 1 an si 1 luna

 • •     2 au recuperat 1 an

Asociația Help Autism - Str. Delea Nouă nr. 36, sector 3. București

CIF 26S9O428, IBAN ROOS BACX 0000 0008 4377 S000

«HELP autism

• 2 copii diagnosticați cu ADHD, au recuperat:

• la recuperat 1 an si 8 luni

• la recuperat 1 an si 5 luni

Ca urmare a acestor rezultate, 10 copii au fost integrați in invatamantul de masa fara a necesita insotitor, 8 sunt integrați in invatamantul de masa si special cu insotitor, iar 20 copii desfasoara doar activitati de terapie comportamental aplicata.


Asociația Help Autism - Str. Delea Nouă nr. 36, sector 3, București

CIF 26S9O428, IBAN ROOS BACX 0000 0008 4377 5000

Asociația Help Autism

Președinte,

Doina Daniela Bololoi


BOLOLOI DANIELA-DOINA


Semnat digital de BOLOLOI DANIELA-DOINA

Data: 2020.05.12 15:34:30 +03’00'Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


Opiratop or răti cu caracter *>emonal nr. 13389


str. Par tumul ui, m. 2 4

3, BuCLrrfețti

WMW.dglfpc3.rC

telefon (004) 0372 126 >00 lax (Q04I 0372 176 1O1 fr-mall offîce©<dgja4pc3.ro


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULCABINET


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin.

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm'^î^

introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre


privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și


Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism”, în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul


de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....£Zâ.. de pe or .SttpUmentarea'ordînii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare din data de ..

dința de zi/ „ „


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...............

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/exti-a ordinare, și consideră că acesta A FOST / NthA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA s

MÂLUREANU L1VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..v......... de pe ordinea de zi /, ^suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordiiraTe’dîn data de

Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de            .....a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....3?.$......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi-a ședinței

ordinare/exli auidmare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST. întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /'NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:__

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BÂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdmare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,//

VOICUĂMN-JgNtfȚ

MEMBRI:   y U

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA