Hotărârea nr. 162/2020

HCLS3 nr.162 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 355532/CP/l 9.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42172/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 42175/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 înregistrat cu nr. 354884/CP/l8.05.2020.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 51 și art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate prin HG nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 5 alin. (7) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • -  Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.166 alin. (2) lit. p) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costurile medii lunare ale cheltuielilor din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane cu handicap, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în cuantumul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IU LIANA VĂDUVANR. 162

DIN 27.05.2020

ANEXĂ Ia HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3 NR....J.&k...../2020

privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

1.

Centrul de îngrijire și Asistență „Casa Max”

7.505,85 lei/lună/asistat

2.

Centrul de îngrijire și Asistență “Floarea Speranței”

5.714,52 lei/lună/asistat

3.

Complexul de Servicii “Unirea”- Centrul Rezidențial ”Sf. Paraschiva”

2.411,98 /lună /asistat

4.

Complexul de Servicii “Unirea”- Centrul de Zi ”Sf. Lucian”

1455,28 lei/lună /asistat

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU

PRIMĂRIA


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - z8 FAX tac^jiaiț^i&ațA+EJkUlLcabuatpriinMSiprirnaries.ro CgtecCtDAeȘti nr. 191, Sector 3, 0310I4, București


REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap


în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează, în prezent, centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, care au drept scop asigurarea serviciilor sociale specializate în menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților persoanei cu handicap, aflată în situații specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere socială și sunt acordate de personal calificat și specializat.

Conform art. 54 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborat cu art. 33 din HG nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită și protejată într-un centru din localitatea în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința.

în anul 2020, finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul sectoarelor Municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite, precum și raportarea la notele de fundamentare și costurile medii lunare ale cheltuielilor efectuate în anul 2019 pentru fiecare din centrele rezidențiale destinate persoanelor cu handicap, costurile medii lunare vor fi următoarele:


> Centrul de îngrijire și Asistență „Casa Max"


7.505,85 lei/lună/asistat


 • > Centrul de îngrijire și Asistență "Floarea Speranței"

 • > Complexul de Servicii "Unirea"- Centrul Rezidențial "Sf. Paraschiva"

 • > Complexul de Servicii "Unirea"- Centrul de Lucian"


5.714,52 lei/lună/asistat

2.411,98/lună /asistat

"Sf. 1455,28 lei/lună /asistat


Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 42172/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, am inițiat proiectul de hotarare pe care il supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de oate cu caracter personal nr. 133S9

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.ro

telefon (004) 0372 126 ido fax (004) 0372 126 iot

e-mail offi«(g>dgaspC3.ro


•^IR&CTIĂ'GENCRALA DE ASISTENTA SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 REGISTRATURĂ

nr .....

RAPORT DE SPECIALITATE


LQATâu,w^:,.

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap sunt servicii sociale specializate care au ca scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților persoanei cu handicap, aflată în situații specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere socială și sunt acordate de personal calificat și specializat. La finanțarea acestora sunt utilizate sume asigurate din bugetul de stat, donații, sponsorizări, sume provenite din contribuția beneficiarilor care au venituri proprii, precum si sume provenite din contribuția consiliului județean/al sectoarelor Municipiului București, în a cărui rază teritorială își are domiciliul beneficiarul.

Conform art. 54 din Legea nr. 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborat cu art. 33 din H.G. nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită și protejată într-un centru din localitatea în a cărei rază teritorială iși are domiciliul sau reședința.

în cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condițiile prevăzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi îngrijită și protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială. Decontarea cheltuielilor dintre autoritățile administrației publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită și protejată. Costul mediu lunar al cheltuielilor este stabilit de consiliul local în raza căruia funcționează centrul, luând în calcul cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii, în baza art. 33, alin. 1 din H.G. nr. 268/2007 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Raportat la costurile medii lunare ale cheltuielilor efectuate în anul 2019 pentru fiecare din centrele rezidențiale destinate persoanelor cu handicap, propunem aprobarea următoarelor costuri începând cu data de 01.06.2020, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2019, astfel:

1.

Centrul de îngrijire și Asistență „Casa Max”

7.505,85 lei/lună/asistat

2.

Centrul de îngrijire și Asistență “Floarea Speranței”

5.714,52 lei/lună/asistat

3.

Complexul de Servicii “Unirea”- Centrul Rezidențial ”Sf. Paraschiva”

2.411,98 /lună /asistat

4.

Complexul de Servicii “Unirea”- Centrul de zi ”Sf.

Lucian”

1455,28 lei/lună /asistat

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale și având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind costul mediu lunar al cheltuielilor in centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR EXECUTIV D.P.S.

DANIELA CORLAN

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA

VASLLE DOBRANICI S


•ICASITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ASISTAT/LUNA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA "CASA MAX"

cheltuieli 2019                                                                                                                                                 - lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliu] Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL COSTURI

CONTRIBUȚII

Cheltuieli de personal

3,606,968

0

3,606,968

B VNURI SI SER VICII

552,733.77

326,985.71

879,719.48

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

209.37

209.37

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

9,621.59

23,294.80

32,916.39

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

176,626.68

176,626.68

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

51,149.81

51,149.81

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

970.75

970.75

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

141,834.88

392.35

142,227.23

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

14,164.39

222,584.11

236,748.50

Art. 20.04.01

Medicamente

2,869.36

24,666.61

27,535.97

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

29,140.33

35,447.86

64,588.19

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

79,478.02

19,964.79

99,442.81

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

12,841.19

377.58

13,218.77

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

27,682.46

257.61

27,940.07

Art. 20.06.01

Deplasări interne

160.00

160.00

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0.00

Art. 20.13

Pregătire Profesionala

0.00

Art. 20.14

Protecția Muncii

3,632.94

3,632.94

Art. 20.30.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

2,352.00

2,352.00

Art 57.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

15,794.14

1,026.67

16,820.81

TOTAL CHELTUIELI

4,175,495.91

328,012.38

4,503,508.29

Nr. mediu asistați

50

Cost mediu / asistat / an

90,070.17

Cost mediu / asistat / luna

7,505.85

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

CASAMAX

Art. 10 La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3.606.968 Lei

Art. 20.01.01   - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 17,45 lei / luna x 12 luni = 209,37 lei suportate din bugetul local;

Art. 20.01.02 - media lunara a consumului de mat. de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 2.743,03 lei, iar pe total an rezulta suma de32.916,39 lei, suma din buget local fiind de 9.621,59 lei, iar suma de 23.294,80 lei din fd. Extrabugetare;

Art. 20.01.03   - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 14.718,89 lei , iar pe total an rezulta suma de 176.626,68 lei

suma din buget local;

Art. 20.01.04   - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 4.262,48 lei / luna x 12 luni = 51.149,81 lei

suma din buget local;

Art. 20.01.08 - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

80,90 lei / luna x 12 luni = 970,75 lei suma din bugetul local;

Art. 20.01.30 - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 11.852,27 lei,

iar pe total an rezulta suma de 142.227,23 lei, suma din buget local fiind de 141.834,88 lei, iar suma de 392,35 lei din fd. Extrabugetare,

Art. 20.03.01 -media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 50 de asistați este de 19.729,04 lei astfel pe total an rezulta suma de 236.748,50 lei din bugetul local suma este de 14.164,39 lei iar din fonduri extrabugetare 222.584,11 lei;

Art. 20.04.01 - media lunara privind consumul de medicamente necesare celor 50 de asistați este de 2.294,66 lei astfel pe total an rezulta suma 27.535,971ei din bugetul local consumul este de 2.869,36 lei iar din fonduri extrabugetare 24.666,61 lei;

Art. 20.04.02 - media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 5.382,35 lei/luna x 12 luni = 64.588,19 lei, consumuri suportate din bugetul local in suma de 29.140,33 lei iar din fd. extrabugetare in suma de 35.447,86 lei;

Art. 20.05.01   - suma totala necesara pentru uniforme si echipament este de 99.442,81 lei din care 79.478,02 lei din bugetul local si 19.964,79 lei din fonduri extrabugetare;

Art. 20.05.03   - suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat este de 13.218,77 lei din care 12.841,19 lei din bugetul local si 377,58 lei din fonduri extrabugetare ;

Art. 20.05.30   - suma totala necesara pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 27.940,07 lei din care 27.682,46 lei din bugetul local si 257,61 lei din fonduri

Extrabugetare;

Art. 20.06.01 - suma totală privind deplasările interne este de 160 lei;

Art. 20.14     - suma totala privind protecție muncii este de 3.632,94 lei suportați din bugetul local;

Art. 20.30.30   - suma totala pentru alte bunuri si servicii pentru întreținere este de 2.352 lei/an suportata din bugetul local;

Art.57.02.02 - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, ajutoare sociale in natura, etc.) afost de 16.820,81 lei, suma de 15.794,14 lei din bugetul local si 1.026,67 lei din fonduri extrabugetare

DIRECTOR GENEI cârme:


. ADJUNCT ECONOMIC •LARIU


întocmit,


Sef Serviciu Cdntabili Carm

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA "FLOAREA SPERANȚEI"

cheltuieli 2019________________ _____________________ ____ - lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL COSTURI

CONTRIBUȚII

Cheltuieli de personal

2,639,134

0

2,639,134

BUNURI SI SERVICII

341,827.97

239,382.42

574,699.19

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

67.06

67.06

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

6,317.16

16,638.41

22,955.57

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

86,186.13

86,186.13

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

25,031.88

25,031.88

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

7,568.55

7,568.55

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

86,756.50

333.46

87,089.96

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

16,832.84

170,548.18

187,381.02

Art. 20.04.01

Medicamente

2,041.75

5,870.07

7,911.82

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

31,810.87

26,372.40

58,183.27

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

6,320.70

6,320.70

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

23,959.71

8,262.20

32,221.91

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

10,400.23

8,115.80

18,516.03

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

29,671.39

3,241.90

32,913.29

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0.00

Art, 20.13

Pregătire profesionala

0.00

Art. 20.14

Protecția muncii

6,511.20

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,352.00

2,352.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala, etc)

8,921.29

234.01

9,155.30

TOTAL CHELTUIELI

2,989,883.26

239,616.43

3,222,988.49

Nr. mediu asistați

47

Cost mediu / asistat / an

68,574.22

Cost mediu / asistat / luna

5,714.52

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

"FLOAREA SPERANȚEI”

Art. 10

Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.04.04 Art. 20.05.01 Art. 20.05.03

Art.20.05.30

Art. 20.14

Art. 20.30.30

Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 2.639.134 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 5,59 lei / luna x 12 luni = 67,06 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 1.912,96 lei, iar pe total an rezulta suma de 22.955,57 lei, din care suma de 6.317,16 lei suportata din buget local, iar suma de 16.638,41 de lei din fonduri extrabugetare ;

 • - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 7.182,18 lei, iar pe total an rezulta suma de 86.186,13 lei, suma suportata din buget local;

 • - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 3.085,99 lei / luna x 12 luni = 25.031,88 lei, suma suportata din buget local;

 • - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel:

630,71 lei/ luna x 12 lunii = 7.568,55 lei/ an, suma suportata din bugetul local;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 7.257,50 lei.

iar pe total an rezulta suma de 87.089,96 lei, suma din buget local este de 86.756,50 lei, iar suma de 333.46 lei din fd. Extrabugetare;

-media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 47 de asistați este de 15.615,08 lei, rezultând pe total an suma de 187.381,02 lei

din bugetul local consumul pe total an este de 16.382,84 lei iar din fonduri extrabugetare 170.548,18 lei;

 • - media lunara a consumului cu medicamentele este de 659,32 lei, rezultând o suma totala de 7.911,82 lei

din bugetul local consumul pe total an este de 2.041,75 lei iar din fonduri extrabugetare 5.870,07 lei;

 • - media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata,etc )

este de 4.848,60 lei, total 58.183,27 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 31.810,87 lei iar din fd. extrabugetare in suma de 26.372,40 lei;

 • - suma totala necesara pentru dezinfectant! este de 6.320,70 lei suportate din bugetul local;

 • - suma totala necesara pentru uniforme si echipament este de 32.221,91 lei din care 23.959,71 lei din bugetul local si 8.262,20 lei din fonduri extrabugetare ;

 • - suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat este de 18.516,03 lei din care 10.400,23 lei din bugetul local si 8.115,80 lei din fonduri extrabugetare ;

 • - suma totala necesara pt. alte obiecte de inventar este de 32.913,29 lei din care 29.671,39 le si 3.241,90 lei din fonduri extrabugetare :

 • - suma totala necesara privind protecția muncii pe total an este de lei 6.511,20 lei suportat de bugetul local;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii, astfel: 196 lei / luna x 12 luni = 2.3 52 lei suportata din bugetul local;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

Astfel 762,94 lei/luna iar pe total an rezulta suma de 9.155,30 lei,suma din bugetul local este de 8.921,229 lei, iar din fonduri extrabugetare este de 234,01 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,Sef Serviciutabilitate - Salarizare


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ASISTAT/LUNA PENTRU

COMPLEXUL DE SERVICII UNIREA

cheltuieli 2019

(rezidențial)________________________________________________________________________________________________________________________________________- lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL COSTURI

CONTRIBUȚII

Cheltuieli de personal

154,075.00

154,075

BUNURI SI SERVICII

82,538.71

52,273.29

134,812.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

0.00

0.00

0.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

447.46

3,269.52

3,716.98

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

9,567.34

0.00

9,567.34

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

9,307.77

0.00

9,307.77

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

424.12

0.00

424.12

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

24,983.72

73.54

25,057.26

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

640.96

42,860.79

43,501.75

Art. 20.04.01

Medicamente

4.36

100.60

104.96

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

Art. 20.04.04

334.15

0.00

334.15

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

3,776.44

5,903.15

9,679.59

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

1,339.58

0.00

1,339.58

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

30,273.04

65.69

30,338.73

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0.00

0.00

0.00

Art. 20.14

28.56

0.00

28.56

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,411.20

0.00

1,411.20

Art. 57

Ajutoare sociale (produse igiena personala )

477.53

73.25

550.78

TOTAL CHELTUIELI

237,091.23

52,346.54

289,437.77

Nr. mediu asistați

10

Cost mediu / asistat / an

28,943.78

Cost mediu / asistat / luna

2,411.98

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU COMPLEXUL DE SERVICII "UNIREA”

Locuința Protejata "Sf paraschiva"

Art. 10        La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 154.075 lei;

Art. 20.01.02   - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 309,75 lei,

iar pe total an rezulta suma de 3.716,98 lei, din care suma de 447,46 lei suportata din buget local, iar suma de 3.269,52 de lei din fonduri extrabugetare;

Art. 20.01.03   - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 797,28 lei, iar pe total an rezulta suma de 9.567,34 lei

suma suportata din buget local;

Art. 20.01.04   - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 775,65 / luna x 12 luni = 9.307,77 lei buget local;

Art. 20.01.08   - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

35,34 lei / luna x 12 luni = 424,12 lei;

Art. 20.01.30 - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 2.088,11 lei, iar pe total an rezulta suma de 25.057,26 lei, suma din buget local; iar suma de 73,54 de lei din fonduri extrabugetare ;

Art. 20.03.01 -media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 10 de asistați este de 3.625,15 lei, astfel

rezultând o suma totala de 43.501,75 lei din care 640,96 lei buget local; ;iar suma de 42.860,79de lei din fonduri extrabugetare ;

Art. 20.04.01 - media lunara a consumului cu medicamentele este de 8,75 lei, rezultând o suma totala de 104,96 lei,

suma din bugetul local este de 4,36 lei iar din fonduri extrabugetare este de 100,60 lei;

Art. 20.04.04 - totalul consumurilor de dezinfectant! este de 334,15 lei

din bugetul local;

Art. 20.05.01   - suma totala pentru uniforme si echipament este de 9.679,59 din care 3.776,44 lei din bugetul local si 5.903,15 lei din fonduri extrabugetare ;

Art. 20.05.03   - suma totala pentru lenjerie si accesorii de pat este de 1.339,58 lei din bugetul local;

Art. 20.05.30   - suma totala pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 30.338,73 lei din care 30.273,04 din bugetul local si 65,69 lei din fonduri extrabugetare;

Art. 20.14     - suma totala pt protecția muncii este in valoare de 28,561ei din buget local;

Art. 20.30.30   - suma totala pentru cheltuieli cu bunuri si servicii este de 1.411,20 lei din bugetul local;

Art. 57.02.02 - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost de 550,78 lei din care din bugetul local 477,53 lei si 73,25 lei din fonduri extrabuț

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,


CARMEN OLARIU


întocmit,

Sef Serviciu Cohtabi itate - Salarizare Carmen Nebunu

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ASISTAT/LUNA PENTRU

COMPLEXUL DE SERVICII UNIREA

cheltuieli 2019

(de zi) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare) CONTRIBUȚII

TOTAL COSTURI

Cheltuieli de personal

381,240.00

381,240.00

BUNURI SI SER VICII

55,025.80

55,025.80

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

-

-

Ari. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

298.30

298.30

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

6,378.23

6,378.23

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

6,205.18

6,205.18

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

282.74

282.74

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

16,655.82

16,655.82

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

427.31

427.31

Art. 20.04.01

Medicamente

2.90

2.90

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

-

-

Art. 20.04.04

222.77

222.77

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

2,517.63

2,517.63

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

893.06

893.06

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

20,182.03

20,182.03

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

-

-

Art. 20.14

19.04

19.04

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

940.80

-

940.80

Art. 57

Ajutoare sociale (produse igiena personala )

318.35

-

31835

TOTAL CHELTUIELI

436,584.16

-

436,584.16

Nr. mediu asistați

25

Cost mediu / asistat / an

17463.37

Cost mediu / asistat / luna

1455.28

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU COMPLEXUL DE SERVICII "UNIREA”

Centrul de Zi "Sf Lucian”

Art. 10 La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3 81.240 lei;

Art. 20.01.02 - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 24,86 lei, iar pe total an rezulta suma de 298,30 lei buget local;

Art. 20.01.03   - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 531,20 lei, iar pe total an rezulta suma de 6.378,23 lei din bugetul local;

Art. 20.01.04   - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 517,10 / lunax 12 luni = 6.205,18 lei din bugetul local;

Art. 20.01.08 - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel: 23,56 lei / luna x 12 luni = 282,74 lei din bugetul local;

Art. 20.01.30 - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 1.387,99 lei, iar pe total an rezulta suma de 16.655,82 lei, suma din buget local;

Art. 20.03.01   - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 25 de asistați este de 35,61 lei, astfel

rezultând o suma totala de 427,31 lei /an din bugetul local; ;

Art. 20.04.01 - suma totala pentru medicamente este de 2,90 lei din bugetul local;

Art. 20.04.04 - totalul consumurilor de dezifectanti este de 222,77 lei din bugetul local;

Art. 20.05.01   - suma totala pentru uniforme si echipament este de 2.517,63 lei din bugetul local;

Art. 20.05.03   - suma totala pentru lenjerie si accesorii de pat este de 893,06 lei din care 893,06 lei buget local

Art. 20.05.30   - suma totala pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 20.182,03 lei anual din care 20.182,03 lei buget local;

Art. 20.14     - suma totala pt protecția muncii este in valoare de 19,04 lei din bugetul local;

Art. 20.30.30   - suma totala pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 940,80 lei din bugetul local;

Art. 57.02.02   - necesarul de ajutoare sociale in natura (prodjgiena personala, etc.) a fost de 318,35 lei din bugetul local;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

întocmit,


CARMEN OLARIU


Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare CannenJNebunu


Direcția Generală De Asistența Socială șt Protecția copilului

OPIftATOf» Dt DATf CU CARACT? fit PERSONAL NR 13389

5lr, Parfumului, ilr. 2-4 sector 3. București wwwJgaspc3.r0

telefon (OO4} 0372 li6 100 tav (004J 0372 126 ’oi C'mail ofFice2pdgaspcj.roPblRECTIA GENERALĂ DE asistentă SOCIALĂ Șl protecția copilului SECTOR 3

REGISTRATURA^ |


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

jyrpJHtttntarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraurdinare din data de....iL-tâ:

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința, din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...4?..r;....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordiftare, și consideră că acesta A FOST / NU-AEOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

==^==

PREȘEDINTE, PĂUNICĂADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU L1VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor ta proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extpiordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                   a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 3St?..... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exîraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VOICl/ALIN-^TiȚ

MEMBRI: Vf \J

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA