Hotărârea nr. 161/2020

HCLS3 nr.161 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 355587/CP/l 9.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42208/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 42219/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 354821/CP/l 8.05.2020;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 129 alin (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Art. 5 alin. (6) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 166 alin. (2) lit. p) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costul mediu lunar alCheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de/Asistență Socială și  Protecția Copilului Sector, 3 în cuantumurile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector '  la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 161

DIN 27.05.2020
ANEXĂ la

HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3 NR.

./2020


Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcția Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului Sector 3.

1.

Creșa „Titan”

1.253,04 lei/lună/copil

2.

Creșa „Potcoava”

1.486,93 lei/lună/copil

3.

Creșa „Cerceluș”

1.702,81 lei/lună/copil

4.

Creșa „Ghiocelul”

2.954,64 lei/lună/copil

5.

Creșa ”Greierașul”

2.035,33 lei/lună/copil

6.

Centrele de Zi „Lizuca” și „Micul Prinț”

2.937,13 lei/lună/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinctprim2r@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data.

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Creșele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 acordă servicii de îngrijire, supraveghere și educație a copiilor de vârstă preșcolară, servicii care intră în responsabilitatea colectivității locale din care fac parte copilul și familia sa.

în anul 2020, finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul sectoarelor Municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, în conformitate cu art.5 alin. (6) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea serviciilor, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum și alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite, precum și raportarea la notele de fundamentare și costurile medii lunare ale cheltuielilor efectuate în anul 2019 pentru serviciile sociale de protecție a copilului, costurile medii lunare vor fi următoarele:

 • 1. Creșa „Titan"                       1.253,04 lei/lună/copil

 • 2. Creșa „Potcoava"                    1.486,93 lei/lună/copil

 • 3. Creșa „Cerceluș"                     1.702,81 lei/lună/copil

 • 4. Creșa „Ghiocelul"                    2.954,64 lei/lună/copil

 • 5. Creșa "Greierașul"                   2.035,33 lei/lună/copil

 • 6. Centrele de Zi „Lizuca" și „Micul Prinț" 2.937,13 lei/lună/copil

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 42208/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul U E 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. I

str, Parfumul ui , nr. 2-4 sector 3. București www.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 iot e-maH office® dgaspc3.r0


uir.cCTtA GENERALA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


SECTOR 3

jata^..:......


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, iar în subsidiar responsabilitatea revine colectivității locale din care face parte copilul și familia sa.

Finanțarea activităților de servicii sociale pentru copilul care beneficiază de serviciile de îngrijire, supraveghere și educație timpurie în cadrul creșelor se realizează de la:

 • a)     bugetul de stat, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului,

 • b)    bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

 • c)     donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, permise de lege.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea serviciilor, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite rezultate din respectarea prevederilor legale și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2018, astfel:

1.

Creșa „Titan”

1.253,04 lei/lună/copil

2.

Creșa „Potcoava”

1.486,93 lei/lună/copil

3.

Creșa „Cerceluș”

1.702,81 lei/lună/copil

4.

Creșa „Ghiocelul”

2.954,64 lei/lună/copil

5.

Creșa ”Greierașil”

2.035,33 lei/lună/copil

6.

Centrele de Zi „Lizuca” și „Micul Prinț”

2.937,13 lei/lună/copil

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale și având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de servicii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie în cadrul creșelor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, începând cu data de 01.06.2020, pe baza mediei cheltuielilor lunare ale anului precedent, în condițiile menționate.

DIRECTOR GENERAL.

MIHAELA UNGUREAN!

UN'


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT. CARMEN OLĂRIU


OL.


DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR EXECUTIV, VASILE DOBRANICp


DOBRANIC


cheltuieli 2019______________________________________________________ (ei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,973,479.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

808,277.52

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

487.86

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

38,168.83

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

128,746.33

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

24,217.29

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifiant!

-

Art. 20.01.06

Piese de schimb

-

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

1,721.69

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

127,082.06

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

228,680.23

Art. 20.04.01

Medicamente

-

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

-

Art. 20.04.04

Dezinfectând

7,532.70

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

13,590.34

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

-

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

230,183.48

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

-

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

-

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

-

Art. 20.13

Pregătire profesionala

-

Art. 20.14

Protecția muncii

549.80

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7,316.91

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

R-

TOTAL CHELTUIELI

2,781,756.52

Nr. mediu copii

185

Cost mediu / copil / an

15,036.52

Cost mediu / copil / luna              |

1,253.04

Art. 10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.0130

Art. 20.03.01

Art. 20.04.04

Art. 20.05.01

Art. 20.05.30

Art. 20.14 Art.20.30.30


La calculul costului mediu s-aținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.973.479 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 40,65 lei / luna x 12 luni = 487,86 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 3.180,74 lei, iar pe total an rezulta suma de 38.168,83 lei;

 • - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 10.728,86 lei/luna x 12 luni, pe total an rezulta suma de 128.746,33 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 2.018,11 lei / luna x 12 luni =24.217,29 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel: 143,72 lei / luna x 12 luni = 1.724.69 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 10.590,17 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezulta suma de 127.082,06 lei;

 • - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 185 copii este de 19.056,69 lei / luna x 12 luni, suma totala pe an fiind de 228.680,23 lei;

 • - suma totala necesara pentru dezinfectant! pe an este de 7.532,70 lei;

 • - media lunara a consumurilor pentru uniforme si echipament

este de 1.132,53 lei/luna x 12 luni, pe total an rezultând suma de 13.590,34 lei;

 • - suma totala necesara privind alte obiecte de inventar este de 230.183,48 lei/ an;

 • - suma totala necesara protecția muncii pe total an este de 549,80 lei

 • - suma totala necesara pentru cheltuieli cu bunuri si servicii este de 7.316,91 lei;

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,


  CARMEN OI/ARIU


întocmit,

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare Cârmi ;n N îbunu

cheltuieli 2019______________________________________________________________ _______ lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

3,584,059.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

940,644.80

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

3,322.73

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

52,385.28

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

204,128.43

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

50,521.87

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifiant!

28.35

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

706.86

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

67,757.43

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

366,707.68

Art. 20.04.01

Medicamente

2,189.52

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1,662.17

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

8,023.59

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

20,949.04

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

19,017.56

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

127,319.24

Art. 20.06.01

Deplasați interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

7,850.50

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8,074.55

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

25,287.19

TOTAL CHELTUIELI

4,549,990.99

Nr. mediu copii

255

Cost mediu / copil / an

17,843.10

Cost mediu / copil / luna

1,486.93

Art. 10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 Art.20.01.05

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art.20.04.04

Art. 20.05.03

Art.20.05.01

Art. 20.05.30

Art. 20.14

Art. 20.30.30

Art. 57.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3.584.059 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 276,89 lei / luna x 12 luni =3.322,73 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 4.365,44 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezulta suma de 52.385,28 lei;

 • - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 17.374,49 lei/luna x 12 luni, pe total an rezulta suma de 204.128,43 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 4.210,16 lei / luna x 12 luni = 50.521,87 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara pentru carburanți,lubrefianti, astfel:

2,36 lei / luna x 12 luni = 28,35 lei;

 • - s-a avut invedere media lunara pt.servicii internet,posta,radio,TV de 58,90 lei / luna x 12 luni = 706,86 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 5.646,45 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezulta suma de 67.757,43 lei;

 • - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 255 copii este de 30.558,97 lei/luna, suma totala pe an fiind de 366.707,68 lei;

 • - media lunara a consumurilor de medicamente este de 182,46 lei/ luna x 12 luni = 2.189,52 lei;

 • - media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc ) este de 138,51 lei/luna x 12 luni, pe total an rezultând suma de 1.662,17 lei;

 • - suma totala necesara privind dezinfectant! pe total an este de 8.023,59 lei;

 • - suma totala necesara privind lenjerie si accesorii de pat pe total an este de 19.017,56 lei;

 • - suma total totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 20.494,04

 • - suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 127.319,24 lei;

 • - suma totala necesara pentru protecția muncii pe total an este de 7.850,50 lei;

 • - suma totala necesara pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii pe total an este de 8.074,55 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personalajucarii etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 25.287,19 lei.

  DIRECTOR GENE

  CARMEN jOLARIU

  J/* 1
  it,

  Sef Serviciu Contabilii
  ite - Salarizare


  >unu


cheltuieB2019                                                                         lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

956,376.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

269,644.19

Alt. 20.01.01

Furnituri de birou

-

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

238.80

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

18,582.60

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

25,521.72

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifîanti

-

Art. 20.01.06

Piese de schimb

-

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

1,059.00

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

125,324.99

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

96,816.96

Art. 20.04.01

Medicamente

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,100.12

Art 57

AJUTOARE SOCIALE

TOTAL CHELTUIELI

1,226,020.19

Nr. mediu copii

60

Cost mediu / copil / an

20,433.67

Cost mediu / copil / luna

1,702.81

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU CRESA “CERCELUȘ”

Art. 10

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01 Art.20.30.30


La calculul costului mediu s-a tinut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 956.376 lei;

 • - suma totala necesara pentru materiale materiale de curățenie este de 238,80 lei/ an;

 • - media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 1.548,55 lei/luna x 12 luni, pe total an rezulta suma de 18,582,60 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 2,126,81 lei / luna x 12 luni = 25.521,72 lei;

 • - s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel:

88,25 lei / luna x 12 luni = 1.59,00 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 10.443,75 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezulta suma de 125.324,99 lei;

 • - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 60 copii este de 8.068,08 lei / luna x 12 luni, suma totala pe an fiind de 96.816,96 lei;

 • - suma totala necesara pentru cheltuieli cu bunuri si servicii este de 2.100,12 lei;

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN.OLARIU


  Int<


it,

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare I I 1 Carmen Nebunu

cheltuieli 2019________________________________ lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,731,881.00

TOTAL BUNURI SI SERVICH

434,056.43

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1,484.53

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

34,181.11

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si foita motrica

63,082.09

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

29,772.39

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifiant!

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

706.86

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

73,743.08

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

167,789.75

Art. 20.04.01

Medicamente

541.72

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

2,630.98

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

1,997.43

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

381.60

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

15,792.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

40,819.33

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

130.90

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,002.66

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

25,072.60

TOTAL CHELTUIELI

3,191,010.03

Nr. mediu copii

90

Cost mediu / copil / an

35,455.67

Cost mediu / copil / luna

2,954.64

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ

PENTRU CRESA ” GHIOCELUL "

Art. 10

Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02 Art.20.04.04 Art.20.05.01

Art.20.05.03 Art.20.05.30 Art. 20.14

Art.20.30.30 Art. 57.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în suma de 2.731.881 lei;

 • - media lunara privind furniturile de birou este de 123,71 lei/luna x 12 luni, total an 1.484,53 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 2.848,43 lei/luna x 12 luni = 34,181,11 lei;

 • - media lunara a consumului incalzire,iluminat si forța motrica este de 5.256,84 lei/luna x 12 luni = 63.082,09 lei

 • - media lunara a consumului de apa, canal, salubritate este de 2.481,03 lei/luna = 29.772,39 lei;

 • - media lunara servicii posta,telecomunicații,radio,tv, internet este de 58,90 lei/luna x 12 luni = 706,86 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 6.145,26 lei/luna x 12 luni = 73.743,08 lei;

 • - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 90 copii este de 13.982,48 lei/ luna x 12 luni = 167.789,75 lei;

 • - media lunara consumului de medicamente este de 45,14 lei/luna x 12 luni = 541,72 lei;

 • - media lunara a consumului de materiale sanitare este de 219,25 lei x 12 luni = 2.630,98 lei;

 • - suma totala necesara pentru dezinfectanti pe tot anul este de 1.997,43 lei;

 • - suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe tot anul este de 381,60 lei;

 • - suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat pe tot anul este de 15.972 lei;

 • - suma totala necesara pentru alte obiect de inventar pe tot anul este de 40.819,33 lei;

 • - suma totala necesara pentru protecția muncii pe tot anul este de 130,90 lei

 • - suma totala necesara pentru cheltuieli cu bunuri si servicii pe tot anul este de 1.002,66

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, jucării etc.) a fost de 25.072,60 lei;

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,  întocmit,

  Sef Serviciu Eon  ilitâte - Salarizare armen Nebunu


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU CRESA GREIERASUL

cheltuieli 2019                                                                             lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,862,808.00

TOTAL BUNURI SI SERVICH

414,782.48

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1,073.76

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

41,752.89

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

61,210.23

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

39,419.79

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

7,304.66

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

44,487.34

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

213,900.71

Art. 20.04.01

Medicamente

733.15

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1,256.69

Art. 20.04.04

Dezinfectând

1,768.94

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

120.72

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

261.80

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,491.80

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

19,643.10

TOTAL CHELTUIELI

3,297,233.58

Nr. mediu copii

135

Cost mediu / copil / an

24,423.95

Cost mediu / copil / luna

2,035.33

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ


PENTRU CRESA " GREIERASUI "


Art. 10

Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 Art. 20.04.02 Art.20.04.04 Art.20.05.03 Art.20.14

Art. 20.30.30

Art. 57.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 2.862.808 lei;

 • - media lunara privind furniturile de birou este de 89,48 lei/luna x 12 luni, total an 1.073,76 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 3.479,41 lei/luna x 12 luni = 41.752,89 lei;

 • - media lunara a consumului incalzire,iluminat si forța motrica este de 5.100,85 lei/luna x 12 luni = 61.210,23 lei;

 • - media lunara a consumului de apa, canal, salubritate este de 3.284,98 lei/luna X 12 luni = 39.419,79 lei;

 • - media lunara servicii posta,telecomunicații,radio,tv, internet este de 608,72 lei/luna x 12 luni = 7.304,66 lei;

 • - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 3.707,28 lei/luna x 12 luni = 44.487,34 lei;

 • - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 135 copii este de 17.825,06 lei/ luna x 12 luni = 213.900,71 lei;

 • - media lunara consumului de medicamente este de 61,09 lei/luna x 12 luni = 733.15 lei;

 • - media lunara a consumului de materiale sanitare este de 165,81 lei x 12 luni = 1.256,69 lei;

 • - suma totala necesara pentru dezinfectant! pe total an este de 1.768,94 lei

 • - suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat pe total an este de 120,72 lei;

 • - suma totala necesara pentru protecția muncii pe total an este de 261,80 lei;

 • - media lunară a cheltuielilor cu bunuri si servicii este de 124,32 lei/luna x 12 luni = 1.491,80 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, jucării etc.) a fost de 19.643,10 lei.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,


CARMEN QLARIU


întocmit,

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare Carmen Nebunu


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU CENTRELE DE ZI "LIZUCA" si "MICUL PRINȚ"

cheltuieli 2019

(capacitate) __________________________________________________________________________lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,796,026.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

202,008.11»

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1,595.97

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

16,888.26

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

40,497.90

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

13,815.14

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

-

Art. 20.01.06

Piese de schimb

-

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

1,234.64

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

60,072.12

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

46,511.89

Art. 20.04.01

Medicamente

1,443.40

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

6,248.49

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

-

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

-

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

-

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

12,096.95

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

-

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

-

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

-

Art. 20.13

Pregătire profesionala

-

Art. 20.14

Proiecția muncii

-

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,603.34

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

116,701.80

TOTAL CHELTUIELI

2,114,735.90

Nr. mediu copii

60

Cost mediu / copil / an

35,245.60

Cost mediu / copil / luna

2,937.13

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ CENTRELE DE ZI "LIZUCA" SI "MICUL PRINȚ"

Art. 10 La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.796.026 lei;

Art. 20.01.01   - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 132,997 lei / luna x 12 luni = 1.595,97 lei;

Art. 20.01.02 - media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.) este de 1.407,35 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 16.888,26 lei;

Art. 20.01.03   - media lunară a consumului de energie electrică, gaze naturale și apă este de 3.374,85 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de

40.497,90 lei;

Art. 20.01.04 -s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 1.151,26 lei/lunăx 12 luni = 13.815,14 lei;

Art. 20.01.08 - s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 102,89 lei / luna x 12 luni - 1.234,64 lei;

Art. 20.01.30 - media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 5.006,01 lei/luna x 12 luni, rezultând astfel un consum pe total an de 60.072,12 lei;

Art. 20.03.01 - media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 60 copii este de 3.875,99 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 46.511,89 lei;

Art. 20.04.01 - media lunară privind consumul de medicamente este de 120,28 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 1.443,40 lei;

Art. 20.04.02 - media lunară a consumurilor de materiale sanitare (fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 520,71 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 6.248,49 lei;

Art.20.05.30   - suma totala privind cheltuielile pentru alte obiecte de inventar pe an este de 12.096,95 lei;

Art. 20.30.30 - suma totala privind cu bunuri si servicii pe an este de 1.603,34 lei;

Art. 57.02.02 - necesarul de ajutoare sociale în natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 116.701,80 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,


CARMEN OLARIU


întocmit,

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare

Carmfen Nebunii


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

OPLHAIQR Di     CV C*RACTtW P»R$PN*l N«. 13389

str. Parfumului, fir. 2-4 seetor 3, București www.dgupc^ .ro

telefon (004) 037» 126 100 fiix (004) 0372 126 io’ «-meii oftice©) dga3pK73.roDIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


SECTOR 3

RhGISTRAȚICĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,


în conformitate cu prevederile art. 139 alini din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,p) și lit. s) e^prijiniți în


introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 3.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       ? ,

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi /

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...3.^......

de pe ordinea de zi / suplimentarea' ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdmareț și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ^ADR^NA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

J

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

_

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțfaofdinare din data de .............................

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră ca acesta A FOST / N^LArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE^ VOICuĂl/lN-pNUȚ

MEMBRI: uf /

PELIN ARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENE MIRCEA-MIHAI

GALBENII ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA