Hotărârea nr. 160/2020

HCLS3 nr.160 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 355575/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42165/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 42167/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 354846/CP/l 8.05.2020.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.127 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

~ Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Ordinului nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

 • - Ordinului nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

Luând în considerare:

 • -  Avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 139 alin.l și art.166 alin.(2) lit.p) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costurile medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


NR. 160

DIN 27.05.2020

ANEXĂ la

HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3 NR.....Â.Q..Q......./2020

Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

1.

Centrul De Plasament "Pinocchio"

9.087,77 lei/lună/copil

2.

Casa De Tip Familial "Crinul Alb"

10.208,61 lei/lună/copil.

3.

Complex De Servicii "Pistruiatul"

4.146,12 lei/lună/copil

4.

Complex De Servicii "Casa Noastră"

9.835,20 lei/lună/copil

5.

Asistență matemală

3.530,83 lei/lună/copil

6.

Complex De Servicii "Noi Orizonturi"

8.386,62 lei/lună/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,CABINET PRIMARTELEFON (004021} 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, iar în subsidiar responsabilitatea revine colectivității locale din care face parte copilul și familia sa.

Astfel, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează mai multe centre având ca misiune prevenirea abandonului și a separării copilului preșcolar de familia sa, instituționalizarea copiilor cu dizabilități fizice sau mentale din Sectorul 3, recuperarea copiilor cu dizabilități, resocializarea copiilor cu vârstă de până la 18 ani etc.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum și alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului, începând cu data de 01.06.2020, aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate în anul 2019, vor fi:

 • 1.  Centrul de Plasament "Pinocchio"

 • 2.  Casa de Tip Familial "Crinul Alb"

 • 3.  Complex de Servicii "Pistruiatul"

 • 4.  Complex de Servicii "Casa Noastră"

 • 5.  Asistență maternala

 • 6.  Complex de Servicii "Noi Orizonturi"

  9.087,77 lei/lună/copil

  10.208,61 lei/lună/copil.

  4.146,12 lei/lună/copil

  9.835,20 lei/lună/copil

  3.530,83 lei/lună/copil

  8.386,62 lei/lună/copil


Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr.42165/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.ro

telefon (004} 0372 126100 ■fi» (004) 0372 >26 101 affîcegprfgaipCJ.ro


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

OPERATO» Dt DATE CU CARACTER PERSONAL NH 13189

direcția generală de ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

RAPORT DE SPECIALITATE


W NR, DAȚA^^1


la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

în condițiile Legii nr. 272/2004 privind proteția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, iar în subsidiar responsabilitatea revine colectivității locale din care face parte copilul și familia sa.

Finanțarea activităților de prevenire a separării copilului de părinții săi și a protecției speciale a copilului lipsit temporar sau defîniv de ocrotirea părinților se asigură de către:

 • a)     bugetul de stat, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului,

 • b)     bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

 • c)     donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, permise de lege.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum și alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate în anul 2019, astfel:

1.

Centrul De Plasament "Pinocchio"

9.087,77 lei/lună/copil

2.

Casa De Tip Familial "Crinul Alb"

10.208,61 lei/lună/copil.

3.

Complex De Servicii "Pistruiatul"

4.146,12 lei/lună/copil

4.

Complex De Servicii "Casa Noastră"

9.835,20 lei/lună/copil

5.

Asistență matemala

3.530,83 lei/lună/copil

6.

Complex De Servicii "Noi Orizonturi"

8.386,62 lei/lună/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, pentru serviciile sociale oferite copiilor proveniți din alte comunități locale.

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale și având în vedere cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, începând cu data de 01.06.2020, pe baza mediei cheltuielilor lunare ale anului precedent.

DIRECTOR GENERAL,

MIHAELA UNGUREAN

DIRECTOR EXECUTIV DPC, ALEX ANDlLfc PĂSCĂLIN


PĂSCĂLIN


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - ECONOMIC, CARMEN OLARIU


OLARIU


DIRECTOR EXECUȚI V-DIRECȚIA

VASILE DOBRANIC1 /

CĂ,


CENTRUL DE PLASAMENT "PINOCCHIO"

cheltuieli 2019_________________________________ lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,873,630.00

T

□TAL BUNURI SI SERVICH

455,140.76

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

30.24

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

18,399.11

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

67,762.16

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

16,902.82

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

706.86

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

68,764.22

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

102,360.12

Art. 20.04.01

Medicamente

3,796.02

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1,710.44

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

687.23

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

101,898.25

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

10,610.50

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

56,979.09

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

2,181.70

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,352.00

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

288,508.03

TOTAL CHELTUIELI

2,617,278.79

Nr. mediu copii

24

Cost mediu / copil / an

109,053.28

Cost mediu / copil / luna

9,087.77

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU CENTRUL DE PLASAMENT

"PINOCCHIO"

Ari. 10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art.20.04.04

Art.20.05.01

Art.20.05.03

Art.20.05.30

Art 20.14

Art. 20.30.30

Art. 57.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.873.630 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 2,52 lei/Iuna x 12 luni = 30,24 lei;

 • - media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, clor, etc.) este de 1.533,26 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 18.399,11 lei;

 • - media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze nat. este de 5.646,85 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 67.762,16 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 1.408,57 lei/lună x 12 luni = 16.902,82 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 58,90 lei / luna x 12 luni = 706,86 lei;

 • - media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 5.730,35 lei/luna x 12 luni, rezultând astfel un consum pe total an de 68.764,22 lei;

 • - media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 24 de copii este de 8.530,01 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 102.360,12 lei;

 • - media lunară privind consumul de medicamente este de 316,34 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 3.796,02 lei;

 • - media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) este de 142,54 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 1.710,44 lei;

 • - suma totala necesara pentru dezinfectant! pe total an este de 687,23 lei;

 • - suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 101.898,25 lei

 • - suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat pe total an este de 10.610,50 lei;

 • - suma totala necesara pentru alte obiecte de inventar pe total an este de 56.979,09 lei;

 • - suma totala necesara privind protecția muncii pe total an este de 2.181,70 lei;

 • - suma totală pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii pe total an este de 2.352 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale in numerar si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 288.508,03 lei.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU


InteKJmit,

Sef Serviciu Con abilitate - Salarizare Cârmi srî Nebunu

CASA DE TIP FAMILIAL "CRINUL ALB"

cheltuieli 2019                                                                                        lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,255,754.00

TOTAL BUNURI SI SERVICH

183,343.84

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1,401.58

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

15,721.17

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

20,248.67

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

10,461.77

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

970.75

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

44,563.89

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

37,738.09

Art. 20.04.01

Medicamente

5,501.77

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

3,968.05

Art. 20.04.04

Dezinfectanti

949.62

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

37,661.13

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

4,002.70

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

23.75

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

130.90

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

30,942.46

TOTAL CHELTUIELI

1,470,040.30

Nr. mediu copii

12

Cost mediu / copil / an

122,503.36

Cost mediu / copil / luna

10.208.61 1

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ CASA DE TIP FAMILIAL "CRINUL ALB"

Art. 10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art.20.04.04

Art.20.05.01

Art.20.05.30

Art.20.06.01

Art. 20.14

Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.255.754 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 116,80 lei/luna x 12 luni - 1.401,58 lei;

 • - media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.ptcuratat pardoseli, aragaz, vase, etc.) este de 1.272,60 lei/lună, iar pe total an rezultă suma de 15.721,17 lei;

 • - media lunară a consumului de energie electrică precum și gaze naturale este de 1.687,39 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 20.248,67 lei;

-s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 871,81 lei/lună x 12 luni = 10.461,77 lei;

-sa avut in vedere media lunara a consumului pt.posta,telecomunicatii,internet de 80,90 lei/luna x 12 luni = 970,75 lei;

 • - media lunară a consumurilor privind bunurile pentru intreținere și funcționare este de 3.713,66 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum

pe total an 44.563,92 lei

 • - media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 12 copii este de 3.144,84 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 37.738,09 lei;

 • - media lunară privind consumul de medicamente este de 458,48 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 5.501,77 lei;

 • - media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) este de 330,67 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 3.968,05 lei;

 • - suma cheltuieli cu dezinfectând pe an 949,62 lei;

 • - suma cheltuieli pentru uniforme si echipament pe an este de 37.661,13 lei;

 • - suma cheltuieli pentru alte obiecte de inventar pe an este de 4.002,70 lei

 • - suma deplasări interna pe an 23,75 lei;

 • - cheltuieli protecția muncii 130,90 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale in numerar si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 30.942,46 lei.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU  Sef Serviciile cantabilitate - Salarizare

  MebunuCOMPLEX DE SERVICII "PISTRUIATUL"

cheltuieli 2019         _______ lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,356,106.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

234,228.44

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

9.99

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

4,389.81

Alt. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

20,916.09

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

7,924.82

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

970.75

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

120,898.15

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

35,000.46

Art. 20.04.01

Medicamente

1,526.46

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

885.52

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

7,163.80

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

2,650.10

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

26,399.09

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

150.00

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

353.40

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4,990.00

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

1,775.21

TOTAL CHELTUIELI

1,592,109.65

Nr. mediu copii

32

Cost mediu / copil / an

49,753.43

Cost mediu / copil / luna

4,146.12

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ

COMPLEX DE SERVICn "PISTRUIATUL"

Art. 10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.05.01

Art. 20.05.03

Art. 20.05,30

Art.20.06.01

Art. 20.14 Art.20.30.30

Art. 57.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.356.106 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 0.833 lei / luna x 12 luni = 9,99 lei lei;

 • - media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.) este de 365,82 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 4.389,81 lei;

 • - media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale este de 1.743,01 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 20.916,09 lei; -s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 660,41 lei/lună x 12 luni = 7.924,82 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 80,90 lei / luna x 12 luni = 970,75 lei;

 • - media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 10.074,85 lei/luna x 12 luni, rezultând astfel un consum pe total an de 120.898,15 lei;

 • - media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 16 de beneficiari este de 2.916,70 lei/luna x 12 luni consumul pe total an fiind de 35.000,46 lei;

 • - media lunară privind consumul de medicamente este de 127,21 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 1.526,46 lei;

 • - media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) este de 73,79 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 885,52 lei;

 • - suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 7.163,80 lei;

 • - suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat pe total an este de 2.650,10 lei

 • - suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 26.399,09 lei;

 • - suma totala necesara pentru deplasări interne este de 150 lei;

 • - suma totala necesara privind protecția muncii pe total an este de 353,40 lei;

 • - suma totala pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 4.990 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale materiale si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 1.775,21 lei.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,  întocmit, Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare bunu
SITUAȚIA COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNA PENTRU COMPLEX DE SERVICII "CASA NOASTRĂ"

cheltuieli 2019__lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,345,168.00

TOTAL BUNURI SI SERVICH

335,128.49

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

61.39

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

12,309.30

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

40,716.90

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

9,896.59

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

970.75

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

69,917.77

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

53,103.68

Art. 20.04.01

Medicamente

2,935.16

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

713.19

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

1,506.54

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

98,801.14

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

5,261.66

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

27,251.03

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

43.00

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

598.90

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

11,041.49

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

208,061.90

TOTAL CHELTUIELI

1,888,35839

Nr. mediu copii

16

Cost mediu / copil / an

118,022.40

Cost mediu / copil / luna

9,835.20

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU COMPLEX DE SERVICII "CASA NOASTRĂ"

Art. 10 La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.345.168 lei;

Art. 20.01.01   - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 5,12 lei / luna x 12 luni = 61,39 lei;

Art. 20.01.02  - media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.)

este de 1.025,775 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 12.309,30 Iei;

Art. 20.01.03   - media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale este de 3.393,07 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 40.716,90 lei;

Art. 20.01.04   - s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 824,72 lei/lună x 12 luni = 9.896,59 lei;

Art. 20.01.08  - s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 80,90 lei / luna x 12 luni = 970,75 lei;

Art. 20,01.30  - media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 5.826,48 lei/lunax 12 luni,

rezultând astfel un consum pe total an de 69.917,77 lei;

Art. 20.03.01 - media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 16 copii este de 4.425,31 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 53.103,68 lei;

Art. 20.04.01  - media lunară privind consumul de medicamente este de 244,60 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 2.935,16 lei;

Art. 20.04.02  - media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 59,43 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 713,19 lei;

Art.20.04.04   - suma necesara privind consumul de dezinfectant pe an este de 1.506,54 lei

Art.20.05.01   - suma necesara privind uniforme si echipament pe an este de 98.801,14 lei;

Art.20.05.03   - suma necesara privind lenjeria si accesorii de pat pe an este de 5.261,66

Art.20.05.30   - suma necesara pentru alte obiecte de inventar pe an este de 27.251,03

Art.20.06.01   - suma deplasați interne pe an este de 43 lei;

Art. 20.14     - suma totala necesara privind protecția muncii pe total an este de 598,90 lei;

Art. 20.30.30 - suma totala necesara privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii pe total an este de 11.041,49 lei;

Art. 57.02     - necesarul de ajutoare sociale in numerar si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 208.061,90 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,


CARMEN OLARIU


întocmit,

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare

Carm m Nebuno

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU COPIII AFLATI IN ASISTENTA MATERNALA

cheltuieli 2019

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

3,436,529.00

TOTAL BUNURI SI SERVICH

30,907.42

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

479.81

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

474.54

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifiant!

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

19.37

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

Art. 20.04.01

Medicamente

16,283.53

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

125.16

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

13,188.00

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

337.01

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

176,378.62

TOTAL CHELTUIELI

3,643,815.04

Nr. mediu copii

86

Cost mediu / copil / an

42,369.94

Cost mediu / copil / luna

3,530.83

Art. 10


NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ

pentru copiii aflați în ASISTENȚĂ MATERNALĂ


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3.436.529 lei;


Art. 20.01.01   - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 39,98 lei / luna x 12 luni = 479,81 lei;

Art.20.01.02    - necesarul pentru materiale de curățenie este de 474,54 lei ;

Art. 20.01.30   - media lunara necesara privind bunuri si servicii pt.intretinere si funcționare este de 1,61 lei/luna x 12 luni = 19,37 lei

Art. 20.04.01  - media lunară privind consumul de medicamente este de 1.356,96 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 16.283,53 lei;

Art 20.04.02  - media lunara privind consumul de materiale sanitare este de 10,43 lei/luna x 12 luni, suma anuala fiind de 125,16 lei;

Art. 20.14     - media lunară privind cheltuielile cu protecția muncii este de 1.099 lei/lunax 12 luni, suma anuală fiind de 13.188 lei;

Art.20.30.30   - necesarul pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 337,01 lei;

Art. 57.        - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, chelt scoala,gradinita,etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare


astfel că pe total an rezultă un consum de 176.378,62 lei.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC.

CARMEN OLARIU


•LARIUSITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ COPIL /LUNĂ PENTRU COMPLEX DE SERVICH "NOI ORIZONTURI"

cheltuieli 2019__________ lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

5,034,481.00

TOTAL BUNURI SI SERVICH

1,059,963.43

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

383.73

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

59,051.94

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

115,108.66

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

-

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

-

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

22,695.91

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter

-

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

55,136.57

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

302,168.06

Art. 20.04.01

Medicamente

9,118.07

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

3,063.77

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

-

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

230,339.78

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

22,472.40

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

238,914.44

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

-

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

-

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

-

Art. 20.13

Pregătire profesionala

-

Art. 20.14

Protecția muncii

1,510.10

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

346,477.84

TOTAL CHELTUIELI

6,440,922.27

Nr. mediu copii

64

Cost mediu / copil / an

100,639.41

Cost mediu / copii / luna

8.386.62

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU l COPIL / LUNĂ

PENTRU COMPLEX DE SERVICII “NOI ORIZONTURI”

Art.10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art.20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.05.01

Art. 20.05.03

Art. 20.05.30

Art. 20.14

Art. 57.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 5.034.481 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 31,98 lei / luna x 12 luni = 383,73 Iei;

 • - media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.) este de 4.920,99 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 59.051,94 lei;

- media lunară a consumului de energie electrică, gaze naturale și apă este de 9.592,39 lei, iar pe total an rezultă suma de 115.108,66 lei;

 • - necesarul anual pentru convorbirile telefonice, telefon mobil a fost de 22.695,91 lei;

 • - media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 4.594,71 lei/luna x 12 luni, rezultând astfel un consum pe total an de 55.136,57 lei;

-media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 64 copii este de 25.180,671ei/lunax 12 luni, consumul pe total an fiind de 302.168,06 lei;

 • - media lunară privind consumul de medicamente este de 759,84 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 9.118,07 lei;

 • - media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) este de 255,31 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 3.063,77 lei;

 • - suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe an este de 230.339,78 lei;

 • - necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 22.472,40 lei;

 • - suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 238.914,44 lei;

 • - suma totala necesara pentru protecția muncii este de 1.510,10 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale materiale si in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 346.477,84 lei.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,


  CARMEN OLARIU


întocmit,

Sef Serviciu Cantabilitate - Salarizare Carmen slebunu


Direcția General* De Asistență Socială și Protecția cori lului

OPERATOR DE DA!£ CU CAfrACIER PERSONAL Nft. 13389

str. Parfumul ui , nr. 2-4 sector 3, București wwwJp >pc3 -ro

telefon (004] 0372 ’zfi 100 fit< (004) 0372 126 >01 e-mail officetgidgaspcj.fo


SECTOR 3

CA?!^5I PR,MAR


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


SECTOR 3 REGISTRATURĂ I^RARS Y ”2 fWf


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și


Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi /


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....s-A/T..

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

===J=^

PREȘEDINTE,  PĂUNICĂ'ADklANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....?.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ....3.......

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțiaordmare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,/'

VOICL7AUIN -WUȚ

MEMBRI: W V

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IULIAN A