Hotărârea nr. 16/2020

HCLS3 nr.16 din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație a! societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea vânzării către societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unui utilaj -autopompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 32030/CP/29.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 31366/28.01.2020 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 31374/28.01.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

Alt. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12, pct.12.1. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările ulterioare;

 • - Art. 12, pct. 12.1. lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, către societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unui utilaj - autopompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3 la prețul de 564.831,51 lei (exclusiv TVA).                           /"'

Art.2. Societatea Administare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. .

NR. 16

DIN 31.01.2020CABINET PRIMARTELEFON (004 O2)) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prirriarie3.ro

Gadea^UU^t^nr. 191, Sector 3,031084, București

CABINET PRIMAR

52..^....


Nr.


Da’a.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a unui utilaj -autopompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți, în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor sectorului.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat majoritar al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, societatea Algorithm Residențial S3 SRL ne aduce la cunoștiință, prin adresa nr. 295/28.01.2020 (31051/CP/28.01.2020), faptul că societatea Algorithm Construcții S3 SRL intenționează să vândă un utilaj - autopompă de beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, întrucât societatea nu produce beton, astfel, folosirea utilajului fiind ocazională, comunicându-ne, totodată, și intenția achiziționării de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL a respectivului utilaj, la prețul de 564.831,51 lei (exclusiv TVA).

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 31366/28.01.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporahva@primarie3.ro

Str. Intrarea O do be ști nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 31366/28.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru împuternicirea președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în vederea vânzării către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a unui utilaj - autopompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 164/27.01.2020 către SD 3 Salubritate și Deszăpezire și către Algorithm Residential S 3 SRL

 • - adresa societății Algorithm Residential S 3 SRL cu nr. 295 din 28.01.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 31051 din 28.01.2020

 • - adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire nr. 486 din 28.01.2020

 • - Nota de fundamentare nr. 163 din 27.01.2020

 • - adresa societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 86 din 21.01.2020 către societatea Administrare Active Sector 3 SRL

 • - Hotărîrea consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 2 din 27.01.2020

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art.

12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, art. 12.2, litera m) Asociatul Unic al societății, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

Conform. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 : "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL nu produce beton, utilizarea autopompei beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler este ocazională. De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și-a manifestat intenția de a cumpăra acest utilaj.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru împuternicirea președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în vederea vânzării către Administrare Active Sector 3 S.R.L. a unui utilaj - autopompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3 cu un preț de 564.831,51 LEI+TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu HondolaDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București             .

si s

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


X ■

' ______

[tt ĂLGORfTHtfPESIDENTIAj. S3 SRL

Ziua^^X. Luna CM.. Anul


CABINET PRIMAR

N, 3/0157 , J&ațș&e

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu lidcâr-ăvand_"ca obiecF


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de către Algorithm Construcții S 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - autompompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art 12.1 din Actul Constitutiv: Adunarea Generală a Asociaților: lit. o)„hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de către Algorithm Construcții S 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - autompompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algorithm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Panteliomn            Tel; 0314.334.452

Calea Vitan nr. 242                Reg. Com J4O/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

București Sector 3 031295                                  R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithmresidential@gmail.com

constnictiis3.ro

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.l 169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art.269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform Actului Constitutiv al acesteia.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L în data de 28.01.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 138 reies următoarele: ”

S Algorithm Construcții S3 S.R.L. nu produce beton și folosirea autopompei de beton

Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3 este ocazională;

și

Z Intenția societății Administrare Active S3 S.R.L. de a cumpăra autompompa beton

Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3;

Z Oferta Algorithm Construcții S3 S.R.L. a fost înaintată pentru prețul de 564.831,51

LEI+TVA, către Admnistrare Active Sector 3 S.R.L.”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de către Algorithm Construcții S 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj -autompompa

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan ni. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantdiomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J4O/5481/2017   RO97RNCBO087157546060001 -Rod                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.rcsidential@gmail.com

constructiis3.ro


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu număr 138 din 28.01.2020.Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com 140/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020                         Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: sal uhiitate.sJnvahoo.com email: salubritates3.runos@email.com


SD3 SALUBBIT DESZĂPEZIREA INTRA rjE mo ZIUAț^M.LUCătre:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:     Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de către Algorithm Construcții S 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - autompompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan,nr.154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, reprezentata legal de dl. Nitu Mihai in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL,«rt. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de către Algorithm Construcții S 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - au tom pompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL., cu Asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Pag. 1 din 2


Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 28.01.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 485/28.01.2020 reies următoarele: ” oportunitatea vanzarii de către Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj autompompa beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA 3

Având în vedere ca:

J SC Algorithm Construcții S3 S.R.L. nu produce beton si folosirea autopompei de beton

Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3 este ocazionala;

Si

J Intenția Societății Administrare Active S3 S.R.L. de a cumpără autompompa beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3;

S Oferta Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L. a fost înaintata pentru prețul de 564.831,51

LEI+TVA, către Admnistrare Active Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritatc si Deszăpezire S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de către Algorithm Construcții S 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj -autompompa beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 485 din 28.01.2020.

Cu deosebita considerație,

Președinte al Consiliului de Administrație al SD3 Salubritai              ; S3 SRL


Pag. 2 din 2


Către
||)c»iaoiim«Resioe>iȚi»iH»a.|l

'îs*jrâ            ......a iS* m „

” iS®. Luna^/.Anu! SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE^^


ALGORITHM RESIDENTIAL S3 Si


Nr ■


Referitor


Solicitare comună de adoptare a unei hotărâri de Consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - autompompa beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L,, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societarii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3, de asociati ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - autompompa beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate — COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Date Fiscale;

CI F37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere ca:

J SC Algorithm Construcții S3 S.R.L. nu produce beton si folosirea autopompei de beton Putzmeister 36 ML Daimier Crysler DA3 nu este continua;

Si

S Intenția Societății Administrare Active S3 S.R.L. de a cumpără autompompa beton Putzmeister 36 ML Daimier Crysler DA3;

S Oferta Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L. a fost inaintata pentru prețul de 564.831,51 LEI+TVA, către Admnistrare Active Sector 3.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea comună de adoptare a unei hotărâri de Consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - autompompa beton Putzmeister 36 ML Daimier Crysler.NOTĂ DE FUNDAMENTAREîn atentia:   Consiliului de Administrație

J                                                                                 J

Referitor:    Aprobare vânzare de către Sc Algorithm Construcții S3 S.R.L. către Sc

Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - autopompa beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L. către Administrare Active S3 S.R.L. a unui utilaj - au tom pompa beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere ca:

(sasEîSlESSjSS

J SC Algorithm Construcții S3 S.R.L. nu produce beton si folosirea autopompei de beton

Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3 nu este continua;

Si

•f Intenția Societății Administrare Active S3 S.R.L. de a cumpără autompompa beton Putzmeister

36 ML Daimler Crysler DA3;

A fost inaintata oferta Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L. către Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru prețul de 564.831,51 LEI+TVA, către Admnistrare Active Sector 3.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Președintele Consiliului de Administrație, respectiv încheierea contractului.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.

întocmit,Andrada\ElJțJia Qhiță
CĂTRE,SC ALGORITHțCQKSTRllCTII S3 SRL

INTBM Nr. ăfc


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

în urma solicitării dumneavoastră, subscrisa societate Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3. Bd. Basarabia nr, 256, Corp CI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, vă transmitem oferta noastră de preț pentru următoarele echipamente/utilaje;

DENUMIRE UTILAJ                 PREȚțFĂRĂ TVA)

AUTOPOMPA BETON PUTZMEISTER 36           564.831,51 LEI + TVA

ML DAIMLER CRYSLER DA3

Cu deosebita considerație,HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. // /27.01.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Aproba vanzarea autopompei beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, către Administrare Active Sector 3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

PREȘEDINTE C.A.


MARINESCU GABRIEL MIRCEAMATACHE DOINA FLORENTINAUSURELU


L ALEXANDRU


Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E mai!: office (5>a Igorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. 31374/28.01.2020

Către,

CABINET PRIMAR

E-MÂUÎL. guvernantaccrporativa^>primafie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru împuternicirea președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în vederea vânzării către Administrare Active Sector 3 S.R.L. a unui utilaj - autopompă beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............ de pe ordinea de~zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extranrdinare din data de.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....:2._______

de pe ordinea-de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NthAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        -de pe ordinea de zi / ț

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/cxtraordina-re din data de            ..............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul b'-xț......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOSTintocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


LACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VO1NEAINOCENȚIU-IOAN