Hotărârea nr. 159/2020

HCLS3 nr.159 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 355547/CP/l 9.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42195/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 42205/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 345808/CP/18.05.2020;.

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 120 și art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Ordinului nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin, (1) și art.166 alin.(2) lit. p) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costurile medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. 159

DIN 27.05.2020

ANEXĂla

HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3 NR.....Ă.yJ......./2020

privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o servicii sociale în

Centrul dc Zi + Compartimentul De Recuperare pentru Copii cu Dizabilități "Brândușa" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

1.

Centrul de Zi + Compartimentul De Recuperare pentru Copii cu Dizabilități "Brândușa"

2.815,63 lei/lună/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU

PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


www.primarte3.ro


TELEFON (004 021) 31S 03 23 - FAX (004 021) 318 03 04 E-MAlLcabihetprjmar@primarie3.ro

Calța           igTrScetory' UjtoS^ ucurești

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr....................*...........

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

în anul 2019, finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul sectoarelor Municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum și alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem, începând cu data de 01.06.2020, aprobarea costurilor medii lunare al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate în anul 2019, astfel:

> Centrul de Zi + Compartimentul De Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati „Brândușa" 2.815,63 lei/fună/copil

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 42195/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, am inițiat proiectul de hotarare pe care il supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIM®MzW>

ROBERT SORWWOTțj

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspcj.ro

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 iot e^rrraH office(g>dgaspcj.ra


LJIHtL| EA UtNtKALA U9 Mblbl tN | A OUCIALA și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr. 13389

jirtbCTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


SECTOR 3 REGISTRATURA S 'r......&&

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

In condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, iar în subsidiar responsabilitatea revine colectivității locale din care face parte copilul și familia sa.

Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa

Finanțarea activităților de prevenire a separării copilului de părinții săi și a protecției speciale a copilului lipsit temporar sau definiv de ocrotirea părinților se asigură de către:

 • a)     bugetul de stat, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului,

 • b)     bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

 • c)     bugetul local al comunelor, orașelor și municipiilor;

 • d)     donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, permise de lege.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuală a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate în anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având în vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate în anul 2019, astfel:

1. Centrul de Zi + Compartimentul De Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Brândușa"

2.815,63 lei/lună/copil


Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, pentru serviciile sociale oferite copiilor proveniți din alte comunități locale.

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, solicităm aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi și având în vedere cele prezentate anterior, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de servicii sociale la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, începând cu data de 01.06.2020, pe baza mediei cheltuielilor lunare ale anului precedent, în situațiile specificate.

DIRECTOR EXECUTIV DPC ALEXANDRURĂSCĂLIN


SCĂLINDIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC CARMEN OLARIU


OLARIU


DIRECTOR EXECUTIV-DIRECȚIA JURIDICĂ,

VASILE DOBRANICIX >

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL /LUNA PENTRU

CENTRUL DE ZI + COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE PENTRU COPII

CU DIZABILUATI "BRANDUSA"

cheltuieli 2019                                                                                  lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,225,700

TOTAL BUNURI SI SERVICII

130,875.65

Art. 20.01.01

| Furnituri de birou

850.39

Alt. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

4,598.26

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

39,511.55

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

14,247.57

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

617.32

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

67,477.37

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

54.50

Art. 20.04.01

Medicamente

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1,684.89

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

1,702.90

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

130.90

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

8,550.87

TOTAL CHELTUIELI

2,365,126.52

Nr. mediu copii

70

Cost mediu / copil / an

33,787.52

Cost mediu / copil / luna

2,815.63

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT ILUNÂ

PENTRU CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII CU AUTISM "BRANDUSA"

Art. 10

Art. 20.01.01 Art. 20.01.02 Art. 20.01.03 Art, 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.03.01 Art.20.04.02

Art.20.04.04 Art. 20.14

Art.57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 2.225.700 lei;

 • - s-a avut în vedere suma totala de furnituri de birou 850,39 lei;

 • - s-a avut în vedere suma totala de materiale pentru curățenie 4.598,26 lei;

 • - consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 39.511,55 lei;

-consumul de apa este de 14.247,57 lei;

 • - taxe posta, telecomunicații, servicii internet in suma de 617,32 lei;

 • - alte bunuri si serviciile pentru întreținere si funcționare in valoare de 67.477,37 lei;

 • - alocațiile de hrana necesare celor 150 de asistați este de 54,50 lei;

 • - suma totala pentru materiale sanitare in valoare de 1.684,89 lei;

 • - suma totala pentru dezinfectant! este de 1.702,90 lei;

 • - suma totala pt protecția muncii in valoare de 130,90 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, ajutoare sociale in natura, etc.) a fost de 8.550,87 lei;

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIL

  I i


întocmit,

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare Carmen Nebunu


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracier pi*scn*l na 13339

str Parfumului, nt 2-4 tecioi 3. București www .dga »pc^4 n»

telefon (004) 0372 126 100 fox (004) 0372 îrt 101 e-m*il office<gJdg35pc3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data.

direcția generala de

ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl

i PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

! registratura ®,NR .MM.. jDATA ../&.......

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

SOS»'


Stimate Domnule Primar,

■d


în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art\(0^g^^* 8t. ^=și lit. s) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre

privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități din Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL         ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....m/Z.. de pe ordinea de zi / cutarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...c&z,.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORAB EL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,


HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .^.^....^...'.^2?^?.

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST/NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE/

VOICVALIN-JpNUȚ

MEMBRI: (/T   (

PELINARU CORNEL V

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA