Hotărârea nr. 158/2020

HCLS3 nr.158 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. *19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costurilor medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum fi pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 355599/CP/l 9.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42177/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 42187/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 înregistrată cu nr. 354798/CP/l8.05.2020.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art,39 lit. b) și c) și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.7 alin (1) lit. c) și art. 20 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 5 alin. (7) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • -  OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • -  HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1 lit. f) din Ordinul nr. 29/2019 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.166 alin. (2) lit. p) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costurile medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în cuantumul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectari 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                         /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVAimneală pentru legalitate bereta r general


Marii, s Mihăiță


NR. 158

DIN 27.05.2020

ANEXĂ la

HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3 NR

/2020


Costurile medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

1.

Clubul Seniorilor ”Codrii Neamțului”

922,84 lei/lună/persoană

2.

Clubul Seniorilor ”Râmnicu Sărat”

834,93 lei/lună/persoană

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIUCABINET PRIMAR

www.primarie3.ro


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®primarie3.r0 Calea Dudețtî nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N

Nr..............*.....♦...«j.eaeee.....

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează cluburi pentru vârstnici, respectiv Clubul Seniorilor "Codrii Neamțului" și Clubul Seniorilor "Râmnicu Sărat", în cadrul cărora se oferă seniorilor din comunitatea Sectorului 3, servicii de socializare și petrecere a timpului liber precum și servicii de consiliere juridică, consiliere psiho-socială individuală si de grup in vederea resocializării si reactivării vârstnicilor care prezintă risc de tulburări psiho-emotionale, de marginalizare sau autoexcludere socială.

Potrivit prevederilor art. 39 lit. (b) și (c) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizarea, administrarea, acordarea întră în atribuția administrației publice locale, finanțarea serviciilor sociale fiind făcută, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.

Astfel, având în vedere consumurile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale oferite, precum și raportarea la notele de fundamentare și a costurile medii lunare a cheltuielilor efectuate în anul 2019, costurile medii lunare ale cheltuielilor pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, vor fi:

 • > Clubul Seniorilor "Codrii Neamțului"          922.84 lei/lună/persoană

 • > Clubul Seniorilor "Râmnicu Sărat"             834.93 lei/lună/persoană

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 42177/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, am inițiat proiectul de hotarare pe care ii supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București WWW .d ța BfKj rTO

telefon (004) 0372 126 100 fox (004) 0372 126 101 e-mail Office® dgaspcyro


UIRECȚIA LuENEAALA De ASISTENȚA SOCIALA și Protecția copilului

Operator oe Oat£ cu caracter personal nr. 13389

-jrrCtCHA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


SECTOR 3

REGISTRATU intrare ..„ Z J lEȘiR

JATA ,.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 acordă servicii comunitare pentru persoanele vârstnice, ce se realizează cu consimțământul acestora în cluburi pentru vârstnici, precum și altele asemenea în concordanță cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 39 lit. (b) și (c) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizarea, administrarea, acordarea și finanțarea serviciilor sociale intră în atribuția administrației publice locale.

Finanțarea serviciilor de asistență socială și a prestațiilor, se asigură pe principiul împărțirii responsabilității între administrația publică centrală și cea locală, conform art. 20 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Conform art. 7 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 lit.(f) din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale și Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cluburile pentru vârstnici oferă servicii de socializare pentru petrecerea timpului liber și funcționează ca centre de zi.

Având în vedere consumurile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale oferite, propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2019.

Astfel, începând cu data de 01.06.2020, propunem costurile medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale și având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați costurile medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3


DIRECTOR EXECUTIV DPS,

DANIELA CORLANDIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OȚARID

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA JURIDICĂ,

VASILE DOBRANICI

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/BENEFICIAR/LUNA PENTRU CLUBUL SENIORILOR "RÂMNICU SĂRAT"

cheltuieli 2019_________________________________ lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

547,862

TOTAL BUNURI SI SERVICII

102,660.48

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

286.44

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

4,543.93

Art. 20.01.03

Încălzit, iluminat si forța motrica

17,735.91

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

3,960.10

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

1,762.59

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

39,742.52

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

Art. 20.04.01

Medicamente

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

Art. 20.04.04

Dezinfectând

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

88.04

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

312.48

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

33,916.47

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

312.00

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

151,005.90

TOTAL CHELTUIELI

801,528.38

Nr. mediu beneficiari

80

Cost mediu /beneficiar/ an

10,019.10

Cost mediu /beneficiar/ luna

834.93

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU/BENEFICIAR/LUNĂ

PENTRU CLUBUL SENIORILOR "RÂMNICU SĂRAT"

Art. 10

Art. 20.01.01 Art. 20.01.02 Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.05.01 Art.20.05.03

Art.20.05.30 Art.20.14 Art.57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 547.862 lei;

 • - s-a avut în vedere suma totala de furnituri de birou 286,44 lei;

 • - s-a avut în vedere suma totala de materiale pentru curățenie 4,543,93 lei;

 • - consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 17.735,91 lei;

-consumul de apa este de 3.960,10 lei;

 • - taxe posta, telecomunicații, servicii internet in suma de 1.762,59 lei;

 • - alte bunuri si serviciile pentru intretinere si funcționare in valoare de 39.742,52 lei;

 • - suma totala pentru uniforme si echipament in valoare de 88,04 lei;

 • - suma totala pentru lenjerie si accesorii de pat este in valoare de 312,48 lei;

 • - suma totala pentru obiecte de inventar este in valoare de 33.916,47 lei;

 • - suma totala pentru protecția muncii este de 312 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, ajutoare sociale in natura, etc.) a fost de 151.005,90 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU


întocmit,

Sef Serviciu C Cbilitafe - Salarizareeounu


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/BENEFICIAR/LUNĂ PENTRU

CLUBUL SENIORILOR "CODRII NEAMȚULUI"

cheltuieli 2019                                                                                 |ej

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

440,449

TOTAL BUNURI SI SERVICII

83,905.52

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

4,006.87

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

35,238.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

4,573.37

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifiant!

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

970.75

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

33,424.60

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

1,528.63

Art. 20.04.01

Medicamente

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

98.18

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

171.36

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

3,893.76

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

140,090.79

TOTAL CHELTUIELI

664,445.31

Nr. mediu beneficiari

60

Cost mediu /beneficiar/ an

11,074.09

Cost mediu /beneficiar/ luna

922.84

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / BENEFICIAR / LUNĂ

PENTRU CLUBUL SENIORILOR "CODRII NEAMȚULUI"

Art. 10


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 440.449 lei;

Art. 20.01.02   - s-a avut în vedere suma totala de materiale pentru curățenie 4.006,87 lei;

Art. 20.01.03   - consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 35.238 lei;

Art. 20.01.04 -consumul de apa este de 4.573,37 lei;

Art. 20.01.08 - taxe posta, telecomunicații, servicii internet in suma de 970,75 lei;

Art. 20.0130 - alte bunuri si serviciile pentru întreținere si funcționare in valoare de 33.424,60 lei;

Art.20.03.01   - suma totala pentru hrana este de 1.528,63 lei;

Art.20.04.04   - suma totala pentru dezinfectând este de 98,18 lei;

Art. 20.05.01 - suma totala pentru uniforme si echipament este de 171,36 lei;

Art.20.0530   - suma totala pentru obiecte de inventar este in valoare de 3.893,76 lei;

Art.57.02.02   - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, ajutoare sociale in natura, etc.) a fost de 140.090,79 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC.

CARMEN OLARIU

;u


întocmit,

Sef Serviciu <          ate - Salarizare

C       bunuDirecția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator oe date cu caracter personal nr. 1 Î389

sti. Partumului, nt 2-4 rector j, BuCu reții WWW.dgMpq ,TO

telefon (004) OJ/ă >26 'OO f>K (004) 0'3/2 i^6 101 of7tcegpdga%pC3.fo


SECTOR 3


CABINET PRIMARDIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3" sw... ;ata . K


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile art. 139 alin.


Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-soclale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/cxtraordinarc din data de....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarefbordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-urî, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .-r...........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extfaordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                   a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VOICU^INAJONUȚ

MEMBRI: V /

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA