Hotărârea nr. 157/2020

HCLS3 nr.157 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte „Căuzași”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 355606/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 42161/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

Adresa nr. 42163/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 345836/CP/l 8.05.2020;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.7 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

 • - Art. 1 lit. (f) și (g) din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - Art. 5 alin. (6) din Legea nr, 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si ale art.166 alin.(2) lit. p) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2020, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte „Căuzaș? din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în cuantumul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copsului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                      / i

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ LUUANA VĂDUVA

itrasemnea; ă pentru legalitate


pentru legalitate general Vlihăiță

NR. 157

DIN 27.05.2020

ANEXĂ la HOTĂRÂREA CLS SECTOR 3

NR..1SX......../2020

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Cauzași"

1. Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Cauzași" 1.143,33 lei/lună/asistat

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

CARMEN OLARIUCABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.ro Calea Du deșt i nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.Ji£5^^

Data.Z^^:. .*^2^

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Cauzași”

în anul 2020, finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul sectoarelor Municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.

Conform art. 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 1 lit. f) și g) din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care necesită îngrijire specializată se realizează și în centre de zi.

Având în vedere consumurile specifice diferite precum și raportarea la notele de fundamentare și costurile medii lunare a cheltuielilor efectuate în anul 2019, costurile medii lunare pentru persoanele beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Căuzași", vor fi în cuantum de 1.143,33 lei/lună/beneficiar.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 42161/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți In baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Operator de date cu caracter personal n« 13389

str. Parfumutui, nr. 2-4 sector 3, București www-dga spcj, ro

teîefon (004) 0372 126 »oo fax (004) 0372 ra6 101 tsmal! office (9dgaspc3.ro


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3

REGISTRATURA

intrare Zo z/7 IEȘIRE ...zS>/pf......

DATA Z<f £>5

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 acordă servicii comunitare pentru persoanele vârstnice, ce se realizează cu consimțământul acestora și au în vedere îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu, în concordanță cu prevederile art. 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situații punctuale și pot cuprinde categorii de ajutoare sociale comunitare susținute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru depășirea unor situații de dificultate temporară;

Conform art. 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 1 lit.(f) și (g) din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care necesită îngrijire specializată se realizează și în centre de zi.

Având în vedere consumurile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale și a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale oferite, propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2019.

Astfel, începând cu data de 01.06.2020, propunem un cost mediu lunar al cheltuielilor aferente persoanelor beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” este în cuantum de 1.143,33 lei.

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, solicităm aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați costul mediu lunar ale cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


DIRECTOR EXECUTIV DPS,

DANIELA CORLANSITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ COPIL /LUNA PENTRU CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE "CAUZAȘI"

cheltuieli 2019                                                                                  lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

650,659

TOTAL BUNURI SI SERVICII

35,044.06

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

2,496.77

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

10,795.91

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

5,360.74

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifianti

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

617.32

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

11,470.62

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

Art. 20.04.01

Medicamente

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1,397.90

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

1,702.90

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

1,071.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

130.90

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

294.74

TOTAL CHELTUIELI

685,997.80

Nr. mediu beneficiari

50

Cost mediu / beneficiar / an

13,719.96

Cost mediu / beneficiar / luna

1,143.33

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ

PENTRU CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE "CAUZAȘI"

Art. 10

Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30 Art.20.04.02 Art.20.04.04

Art.20.05.01

Art. 20,14


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în suma de 650.659 lei;

 • - s-a avut în vedere suma totala de materiale pentru curățenie 2.496,77 lei;

 • - consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 10.795,91 lei;

-consumul de apa este de 5.360,74 lei;

 • - taxe posta, telecomunicații, servicii internet in suma de 617,32 lei;

 • - alte bunuri si serviciile pentru întreținere si funcționare in valoare de 11.470,62 lei;

 • - suma totala pentru materiale sanitare in valoare de 1.397,90 Iei;

 • - suma totala pentru dezinfectând este de 1.702,90 lei;

 • - suma totala uniforme si echipament este de 1.071,00 lei;

 • - suma totala pt protecția muncii este in valoare de 130,90 lei;

Art.57.02.02   - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, ajutoare sociale in natura, etc.) a fost de 294,74 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

OLARIU

întocmit,

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare

CONSILIU), LOCAL AL

SECTORULUI

BUCU REȘ TI


Direcția Generală De Asistență Socială Protecția copilului

OPERATOft Of OATS CU CARACTER PÎRSONAL NR. 13389

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3. Bucurcțti www.dgaspc3.r0

telefon (004} 0372 126 ioo fox (004) 0372 12& 1O1 e-matl office(ffdgaspc3.r0CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTĂ SOCIALA Șl PROTECȚIA COPILULUI


SECTOR 3

REGISTRATURĂîn conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s) din


Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Că uzași” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....S<.. de pe ordinea de zf/

^suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmaxe-din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de......................a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI;

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

____________________________________________________________________________________________________________________________ - _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul JL.........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extțaerdinare din data de..............................

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOICU ALIN - IONUȚ

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN "

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA