Hotărârea nr. 156/2020

HCLS3 nr.156 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 355583/CP/l 9.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 42168/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 42170/18.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 354865/CP/l 8.05.2020.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Anexei nr.4 la Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 139 alin.l și art. 166 alin.(2) lit.p) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă, începând cu data de U1.U6.2U20, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențiala, în cuantumul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    /

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 /va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                                       /

NR. 156

DIN 27.05.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ^Oîft^IANA VĂDUVAAVpentni legalitate


tai general is Mihaiță
CABINET PRIMARTELEFON (004021) 318 03 23 -28 FAX (004 021) 31803 04 E-MAILcabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează în prezent Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială, care asigură beneficiarilor servicii de găzduire, hrană, îngrijire pe perioadă determinată, asistență medicală primară pe bază de contract de servicii.

Raportat la cheltuielile efectuate în anul 2019 și conform notelor de fundamentare, începând cu data de 01.06.2020, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială, va fi în cuantum de 2.741,87 lei/lună/persoană.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr.42168/18.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Operator de date cu caracter personal NR, 1 3389

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www .dgattptg .r&

telefon (004) 037a tafi 100 fax (004) 037a iqi e-maif oftice® dgaspc3.r0


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl


RAPORT DE SPECIALITATE


| PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

I REGISTRATURĂ

TEW6 NR ™......


DATA


•0


la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială

în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează în prezent Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială.

în concordanță cu prevederile Anexei nr. 4 la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

Raportat la cheltuielile efectuate în anul 2019 și conform notelor de fundamentare, începând cu data de 01.06.2020, propunem un cost mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială în cuantum de 2.741,87 lei,

Ținând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. p din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinul nr, 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor tară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind costul mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială.

DIRECTOR EXECUTIV D.P.S.

DANIELA CORLANANEXĂ la HOTĂRÂRE,

NR.....15#..


:a cls sector 3 ...../2020


privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială

Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără

2.741,87 lei/lună/asistat


Adăpost-componenta rezidențială

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC. CARMEN OLARIU


PREȘEDINTE D

cheltuieli 2019                                                                              lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,738,965

TOTAL BUNURI SI SERVICH

877,776

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

384.22

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

39,038.92

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

74,211.36

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

43,625.56

Art. 20.01.05

Carburanți, lubrifiant!

Art. 20.01.06

Piese de schimb

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, TV, internet

970.75

Art. 20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

83,124.20

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

236,195.04

Art. 20.04.01

Medicamente

11,054.36

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

39,016.98

Art. 20.04.04

Dezinfectant!

981.75

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

214,245.78

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

57,625.10

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

72,797.33

Art. 20.06.01

Deplasați interne, detasari, transferări

Art. 20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

2,152.80

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,352.00

Art. 57

AJUTOARE SOCIALE

15,455.08

TOTAL CHELTUIELI

2,632,196.23

Nr. mediu beneficiari

80

Cost mediu / beneficiar / an

32,902.45

Cost mediu / beneficiar / luna

2,741.87

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Art. 10

Art. 20.01.01

Art. 20.01.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.738.965 lei;

 • - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 32.02 lei / luna x 12 luni = 384.22 lei;

 • - media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 3.253,24 lei/luna x 12 luni = 39.038,92 lei;

Art. 20.01.03   - media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale este de 6.184,28 lei/luna x 12 luni = 74.211,36 lei;

Art. 20.01.04   -s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 3.635,46 lei/Iunăx 12 luni = 43.625,56 lei;

Art. 20.01.08 -s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 80,89 lei/luna x 12 luni = 970,75 lei;

Art. 20.01.30  - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 6.927,02 lei/luna x 12 luni = 83.124,20 lei;

Art. 20.03.01  - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 80 asistați este de 19.682,92 lei/luna x 12 luni = 236.195,04 lei;

Art. 20.04.01  - media lunara a consumului cu medicamentele este de 921,20 lei/luna x 121uni= 11.054,36 lei;

Art. 20.04.04

Art. 20.05.01

Art. 20.05.03

Art. 20.05.30 Art.20.14


Art. 20.30.30

Art. 57


Art. 20.04.02  - media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc) este de 3.251,41 lei/luna x 12 luni = 39.016,98 lei;

 • - necesarul annual pentru consumul de dezifectanti este de 981,75 lei;

 • - necesarul anual pentru consumul de uniforme si echipament este in suma de 214.245,78 lei;

 • - necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 57.625,10 lei;

 • - necesarul anual pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este in suma de 72.797,33 lei;

 • - suma totala necesara pentru protecția muncii pe total an este de 2.152,801ei;

 • - suma totala necesara pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii pe total an este de 2.352 lei;

 • - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 15.455,08 lei;

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN 0LARIU


Întocmit, Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare

Carmen.Nepunu


OP-FRATOfl DC DATE CU CARACTER PtRSONAL NR 13389


str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dg1spc3.ru

telefon (0CA4) «337* 116 100 ftut (004) O37i toi «-mall t>fTrce<3>dgaspc3.r0DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3

REGISTRATURA


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,


în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art.

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, văPlit. s) din ă ne sprijiniți în


introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Va mulțumim pentru sprijinul acordat,MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......vZ.. de pe or di

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.......                          a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE,

păunic^Idri^na

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRI AN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ______-------de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                   a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NIVATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE/

voici/alin-^onuț

MEMBRI: y \J PELINARU CORNEL/

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA