Hotărârea nr. 155/2020

HCLS3 nr.155 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 35903 l/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul comun de specialitate nr. 358264/20.05.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Adresa nr. 358269/20.05.2020 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 19 alin. (2) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, precum și estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimările 2021 - 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 384.580,73 mii lei și credite de angajament în sumă de 384.531,67 mii lei, conform Anexei nr.l 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate


ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conformAanexei nr.l 1/08 care face parte


integrantă din prezenta hotărâre.Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția In/estitii, Achiziții și învățământ, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate la îndeplinire prezenta hotărâre.


C^trasemneazfe pentru legalitate Secretat! general MariusMihăiță

NR. 155

DIN 27.05.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 031) 318 03 33 -16 FAX (004 021) 318 03 04 E*MAIL cabinetprimarQprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 358264 din 20.05.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții, Achiziții și învățământ privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetară:

 • •  Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei devenind 1.229.271,93 mii lei.

 • •  Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  Cap. bug.

  HCLS3 nr. 113/2020

  Propuneri rectificare

  Influente (+/-)

  CHELTUIELI - TOTAL

  50.02

  1.229.229,93

  1.229.271,93

  42,00

  1

  Autorități publice și acțiuni externe

  51.02

  224.453,35

  220.165,65

  -4.287,70

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  7.826,10

  7.976,10

  150,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  81.919,06

  81.919,06

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  85,30

  8530

  0,00

  5

  Ordine publică și siguranță națională

  61.02

  6.582,68

  6.582,68

  0,00

  6

  învățământ

  65.02

  240.966,65

  250.303,61

  9.336,96

  7

  Sănătate

  66.02

  2.135,00

  2.111,00

  -24,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  167.691,36

  171.645,68

  3.954,32

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  175.605,24

  176.767,66

  1.162,42

  10

  Locuințe, servicii și dezvoltare publică

  70.02

  107.077,00

  107.177,00

  100,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  165.123,00

  140.123,00

  -25.000,00

  12

  Transporturi

  84.02

  49.765,19

  64.415,19

  14.650,00

• De asemenea, propunem aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniti impozabile, precum și dimensionarea și repari ce revin autorităților administrației publice loc privind rectificarea bugetului pe anul 202(1 9 1 ev

irdanță cu constatarea și evaluarea materiei 'lor bugetare în concordanță cu atribuțiile idoptarea prezentului proiect de hotărâreROB

PRIMĂRIATELEFON (004 cuh) 31$ 03 23 ’ 28 FAX (004 021} 3^8 03 04 E-MAIL econom icigjprimanej.ro

Caiea Dudești nr. 191, Sector j, 031084, București

Nr.           I2& .05.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

In conformitate cu :

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ~ privind finanțele publice locale;

 • •  Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • •  H.G.329/2020;

 • •  Adresa nr.26172/30.04.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice;

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.229,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 42.00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei, ca urmare a majorării sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale precum si a diminuării sumelor primite de la Direcția de Sanatate Publica pentru asistenții medicali comunitari (conform filei de buget transmise).

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3 nr.113/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

869.564,82

855.484,01

-14.080,81

1. VENITURI CURENTE, din care:

868.845,82

854.789,01

-14.056,81

Impozite si taxe locale

258.581,00

258.581,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

108.780,00

108.846,00

66,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)

693.872,00

693.872,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

719,00

695,00

-24,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-192.387,18

-206.509,88

-14.122,81

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

359.665,11

373.787,92

14.122,81

1. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)

192.387,18

206.509,99

14.122,81

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM.

ACORDATE                   (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

21.129,53

21.129,53

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.                        (45.02)

0,00

0,00

0,00

VI. Sume primite de ia UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

146.148,40

146.148,40

0,00

TOTAL VENITURI buget local

1.229.229,93

1.229.271,93

42,00

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.113/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente <+/-)

CHELTUIELI-TOTAL, din care:

1.229.229.93

1.229.271.93

42,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

869.564,82

855.484,01

-14.080,81

Cheltuieli de personal

10

191.297,70

191.273,70

-24,00

Bunuri si servicii

20

252.458,62

273.401,81

20.943,19

Dobânzi

30

81.906,56

81.906,56

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

156.306,17

121.306,17

-35.000,00

Alte transferuri

55

26.575,00

26.575,00

0,00

Asistenta sociala

57

61.503,00

61.503,00

0,00

Alte cheltuieli

59

25.660,00

25.660,00

0,00

Rambursări de credite

81

73.553,40

73.553,40

0,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-195,63

-195,63

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

359.665,11

373.787,92

14.122,81

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

14.570,83

14.570,83

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile

56+58

8.275,76

8.275,76

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

220.956,35

235.079,16

14.122,81

Rambursări de credite

81

116.023,17

116.023,17

0,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-161,00

-161,00

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

> Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se diminuează cu suma de 4.287,70 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 1.494,00 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 5.778,70 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții.

> Capitolul 54.02 - Alte Servicii Publice Generale - sumele prevăzute se majoreaza cu suma de 150,00 mii lei, la secțiunea de dezvoltare - pentru piețele din sectorul 3.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 9.336,96 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 2.294,96 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (utilitati si dotări) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 7.042,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitățile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

 • > Capitolul 66.02 - Sanatate se diminuează cu suma de 24,00 mii lei la secțiunea de funcționare, cheltuieli de personal, pentru asistenții medicali comunitari, conform fisei de buget primita de al Direcția de Sanatate Publica.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie - majorare cu 3.954,32 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 9.522,02 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 5.567,70 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții spatii verzi.

 • > Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 1.162,42 mii iei din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 128,62 mii lei, titlul bunuri si servicii, la secțiunea de dezvoltare, majorare cu 1.033,80 mii lei investiții la DGASPC Sector 3 pentru crese.

 • > Capitolul 70.02 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 100,00 mii iei, la Secțiunea de dezvoltare cheltuieli de investiții pentru reabilitare termica-servicii de asistenta tehnica si certificat energetic final.

 • > Capitolul 74.02- Protecția Mediului - se diminuează cu suma de 25.000 mii lei., din care : la secțiunea de funcționare diminuare cu 35.000,00 mii lei - transferuri intre unitati ale administrației publice iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 10.000,00 mii lei cheltuieli de capital.

> Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 14.650,00 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 7.506,59 mii lei la bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 7.143,41 mii lei cheltuieli de investiții la străzi

(expertize, studii, SF uri, taxe, avize etc).

>

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 113/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1.229.229.93

1.229.271,93

42,00

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

224.453,35

220.165,65

-4.287,70

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.826,10

7.976,10

150,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

81.919,06

81.919,06

0,00

4

Apărare

60.02

85,30

85,30

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

6.582,68

6.582,68

0,00

6

invatamant

65.02

240.966,65

250.303,61

9.336,96

7

Sanatate

66.02

2.135,00

2.111,00

-24,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

167.691,36

171.645,68

3.954,32

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

175.605,24

176.767,66

1.162,42

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

107.077,00

107.177,00

100,00

11

Protecția mediului

74.02

165.123,00

140.123,00

-25.000,00

12

Transporturi

84.02

49.765,19

64.415,19

14.650,00

> Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 228.591,88 mii lei se diminuează cu suma de 34.992,00 mii lei, devenind 193.599,88 mii lei prin diminuare la Direcția Generala de Salubritate S3 cu suma de 35.000,00 mii lei la secțiunea de funcționare, subvenție si majorare cu 8,00 mii lei la Invatamant - Școala Leonardo da Vinci, secțiunea de funcționare, venituri proprii.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 384.580,73 mii lei si credite de angajament in suma de 384.531,67 mii lei, conform modificărilor mai sus

PRIMĂRIA

SECTORULUI


BUCII REST!


menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Director Economic, //                        Director Investiții Achiziții,

Octavian Ghețu


Irina Gina


eanuPRIMĂRIA''^TELEFON țoc>4 021) 318 03 23 -18 FAX (004 02.1) 3*8 03 04 E-MAIL ECon0mk@Jprimarie3.r0

Calea Dude^tî nr. 19b Sector 3, 031084, București


Nr.          8 O


.05.2020


Către, CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....£?.(?.. de pe ordinea de zi /

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:           ' />

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERIC A