Hotărârea nr. 153/2020

HCLS3 nr.153 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarfe3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.351293/CP/13.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.351047/13.05.2020 al Direcției Economice;

 • -  Adresa nr.351052/13.05.2020 a Direcției Economice.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 57 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea contabilității nr. 82/1991, republicata4, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a), art. 155 alin.(4) lit. b) și art. 166 alin.(2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se aprobă contul anual de încheiere a exercițiului bugetar șiațiile financiare centralizate ale Sectorului 3 pe anul 2019, conform Anexelor nr. 1-16, care' fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, va duce la/înțleplmire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 153

DIN 27.05.2020FINANȚELOR PUBUCE MUNICIPIUL BUCUREȘTI


BILANȚ

31.12.2019


tuh. 4.

M.753/W Ob.Mlo


pag-: I


COD


DENUMIRE INDICATORI


SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI


SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI


0100 01003


01004


01005


01007


01008

0101

01015

01019


1.Active fixe necorporale (ct,2030000+2050000+2060000+ 2080100+20X0200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)

2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active coiporale (ct.2130100+2130200+

2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-

2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-

2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-

2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-

2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

5.Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+

2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-

2960103-2960200), din care:

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960I01 -2960102-2960103)


5.361.034

135.479.940

3.971.099.971

676.519.084

676.519.084


0102 01021


7 .TOT AL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) l.Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) IMPOZIT PE PROFIT01022


01023


Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-

4910100- 4960100),din care:

Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* *+4310600* *+4310700* *+4370100* *+4370200* *+4370300* * +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200

+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101 * *+4810102* *+ 4810103**+4810900* *+1970000), din care:

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+


431.730.322


431.730.322


356.430.912


5.160.316

215.188.369

4.009.934.864

766.519.084

766.519.084

4.996.802.633


135.977.393

143.231.073

137.810.391

442,738.905


COD


DENUMIRE INDICATORI


01025


4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabiie si fonduri de la buget (ct.450010Q-t4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+457020644570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din cate:


SOLD IA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

356.429.759


6.949


0103

01030

01033


010331

01035


Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+52300004-5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+52700004 52800004-5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+55200004-5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+56003004-5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+57404004-5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)


788.168.183


350.759.182

138.272


SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

411.479.779


76.889.817

662.859.795


122.607.874

108.779


^u40

01042

01045

01046

0105

01054


Total disponibilități si alte valori (id.33+33.1+35+35.1)

6-Cheltuieli in avans (ct.4710000)

 • 7. TOTAL ACTIVE CURENTE (id.19+30+31+40+41+41.1+42)

 • 8. TOTAL ACTIVE (rd.l 5+45)


01055

01058

0106

01060


2.1nț)rumuturipe termen lung (ct.1610200+1620200+16302001-1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) 3.Provirioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)1.669.484.172

18.096.694

1.687.580.866


010601

01061

01062


 • 1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+48300004-

48400001-4890201+50900004-5120800), din care:

Decontări privind incheiere execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

 • 2. Datorii către bugete (ct.43101004-4310200+43103004-4310400+4310500+


220.321.028

188.195.377

32.125.651


1.192.077

123.908.730

331.969 923.077.887 5.919.880.520


1.735.227.709

3.068.988

1.738.296.697


271.624.372


6.808.021


COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

4420300+4420801+4440000+446010&+44602(K++4480100+455050I+

4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+

4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

21.555.936

12.078.110

010631

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

9.535.190

4.963.199

0107

01072

6.Salariiie angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

17.989.519

11.150.962

01074

8.Venituri in avans (ct.4720000)

770.678

615.423

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.6O+62+65+7O+71+72+73+74+75)

260.637.161

295.468.867

01079

11.TOTAL DATORII (id.58+78)

1.948.218.027

2.033.765.564

0108

01080

12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

4.111.093.041

3.886.114.956

b ,84

1 .Rezerve, fonduri (ct,1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)

3.466.389.099

3.272.689.544

01085

2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor)

205.128.743

366.688.403

01087

4.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.l210000-sold creditor)

439.575.199

246.737.009

0109

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRWL84+85-86+87-88)

yj4.111.093.041

3.886.114.956

Lentului

Conducătorul coi financiar- cpn!(bil-------------u.

FINANȚELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL


AME-XA Mh 2- ...        . 31.1^0»

AACLS3 IHh 153/^.Ob.SOĂO

COD

DENUMIRE INDICATORI

An

precedent

200

Î002


An

curent


2003

2004

2005

ÎOOo

2008

2009

201

2010


 • 1. Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)

 • 2. Venituri din activitati economice

(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

 • 3. Finantari, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

 • 4. Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

1,Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)

2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+67700006780000+6790000)


3.Stocuri, consumabile, hierari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+

6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+

6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+

6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+


2011


2C'

2013

2015

2017

2018

202

2021

2023

2025

2026

2028

2029

20292

203

2031


6280000+6290100)

 • 4. Cheltuielide capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+

6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+

6820200+6890100+6890200)

 • 5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)

- EXCEDENT (rd.06-rd. 13)

 • IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+76400004-7650100+7650200+7660000+

7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

 • V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)


 • - DEFICIT (rd.I8-rd.17)

-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

VEL VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

 • - EXCEDENT (rd.25-rd.26)

 • - DEFICIT (rd.26-rd.25)765.211.598

359.533.998

186.738.949

10.371.801

1.321.856.346

350.823.330

148.652.488


352.427.860


52.032.923

112.166.686

1.016.103.287

305.753.059


21


52.578.338


52.578.317

253.174.742

1.502.590

3.297.510


1.794.920

251.379.822934.342.885

293.261.121

398.271.064

12.880.190

1.638.755.260

217.269.227

308.947.371


354.492.028


83.670.358

346.137.110

1.310.516.094

328.239.166

5.475

82.926.777

82.921.302

245.317.864

7.581.459

6.162.314

1.419.145

246.737.009

246.737.009


SITUAȚIA F URILOR DE TREZORERIE

',05.20%) 3112 2019


- lei —


DENUMIRE INDICATORI


Casa ct. 5310101


Buget de stat ct. 5200100/ 7700000


Buget local ct.

5210100/ 7700000


Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000


Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000


Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000


Buget Fond pentru mediu ct 5750100/ 7700000


Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000


Buget Instituții publice finanțate Integral din venituri proprii ct. 5000101/ 7700000


Buget instltutil publice finanțate din venituri proprii sl subvenții cL 5610101/ 7700000


Buget activ Itatl finanțate din venituri proprii sl buget activttati de privatizare ct.5620101/ 7700000


Buget împrumuturi interne sl externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000


Buget fonduri externe nerambursabila (surea D} ct. 5150103/ 7700000


Alte disponibilități (ct.5XX)


1. Incasari

1.4fll.13fl.538

37.229,3 «

2. Plăti

991.714.077

37.229.3J8

3. Numerar net din activitatea operaționala

(rd.O2-rd.O3)

489.422.461

I, Incasari

7.5X1.459

2. Plăti

707.972.711

3. Numerar net di n activitatea de investiți i

(rd ,06-07)

-7fl0.391.252

5fl6.R75.578


 • 1. Incasari

 • 2. Plăti

 • 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.il)

 • IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.!2)

 • V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent

-sume utilizate/trans ferate din excedentul anului precedent

Sume transferate din disponibilul ncutilizat la finele anului precedent

VLNUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI(rd.l3+rd.l4+ rd.14.l-rd.I4.2-rd.14.3J


2fll.Q3X.2l8


305. 837.360


94.8fiR.569


350.759.182


Conducătorul Im1.143.808.501

773.510.822

370.217.679

7.581.4S9

176.159.564

-16B.S7fl.lO5

201.038.218

-201.038.218
217.767.115

93.526.5! 6

119.240.599

119.240.599

-119.240.599


13.794.1X4

13.100.710

693.474


6K 537.420

69,266.711

-729.291


-729.29]

3,873.418SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

Conducătorul a financiar- coAiabil


COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

400

4002

1, Incaș ari

717.008

717.008

4003

2. Plăti

1.964.917

1.964.917

4004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

-1.247.909

-1.247.909

401

4013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DENUMERAR (rd.04+rd.08+rd.!2)

-1.247.909

-1.247.909

4014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL perioadei

2.439.986

2.439.986

4017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+15-16)    /}

1.192.077

1.192.077

irtimentului

Conducătorul instituțieiSituația plăților efectuate si a suinelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postat! era re31.122019


Pag.


1 - le»


din care:


od idi-itor


Denumirea programului cu finanțare UE


Plăti efectuate de la titiul 56 si 58


Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)


Sume in curs dc solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior


Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate fu anul curent


Sume ! solicitate Ia 1 rambursare 5 aferente 1 cheltuielilor : efectuate in ' anul curent 1 aflate in cun de autorirarc


oT


02


03


05


06


Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior aflate in curs de autorizare or


Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate In anii anteriori


Sume , neautoriaite ( dc autoritățile ( de manageme:H aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


08


09


10


Sume neautoiizitc ; dc              (

autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori îi


Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Î5


Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si In anii anteriori


14


din care:____

Sume remită te din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent 15


103

1032

104

1040


Programe di Fondul European de Dezvoltare


Regionala {FEDR}(5801)


321.072.252


71.922.936


71.922.936


56.90S.684


Total (codCl la 39.6)71.922.936


71.922.936


56.90R.684
Conducătorul compar fhuinclar- contate


Situația plăților efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare


31.122019


od

idi-

itor


Denumirea programului cu finanțare UE


101


1016


Alte facilitat! si instrumente


)03


1033


Programa din Fondul Social European


(FSE)(5B02)


104


1040


Total (codOl la 39.6)


Plăti ef ectuate de la titlul 56 si 58

din care:

Sume in curs dc solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Plat! efectuate pentru cota-parte FEN (alineatOZ)

eh

02

03

04

12.822

8.981

8.981

312.734

262.372

242.742

325.556

271.353

251.723


Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent


Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in


Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


aflate In curJanii anterior de autorizări


aflate in curs de autorizare


Sume rambursate in anu] curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori


Sume ] neautorinte ( de autoritățile , de managfcme.n aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


05


06


07


08


09


10


Sume nea ut ori zatc ; de              |

autoritățile . de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori 11


Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


47.772


19.630


19.630


19.630


19.630


47.772


Pag.


Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori

T3


1 -Id-


Sume realitate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori


14


fii n rarr.:__

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent 15
Conducătorul co financiar- coAMExA f\A


Situația plăților efectuate

Anexa 27


diu fonduri externe nerambursabile (FES) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

-H CLS -3 gih , / 53 /^Z 05 AoM

Denumirea sursei de finanțare

Buget de stat (s 01-stat)

Buget loca] (s 02-localț

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s 04-somaj)

Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sanatate)

Bugetul instituțiilor publice sî activităților finanțate integral sau parțial din venitul proprii tsl04ocaD

Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)

Bugetul creditdor externe (s06-statt-lOClll)

Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonomei

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii (slO- stat+ autunome)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Total plăti (titlul VIII cod56+ titlul X cod59) (rd.2+rd.llj Total plăti (titlul VIII cod56) Bunuri si servicii(titlul II)

325.556

12.822

12.822

321.072.252

Total plăti (titlul X cod58)

Bunuri si servicii(titlul II)

Active nefinanciare (titlul XIII)

312.734 /374.380 / / 38.354

321.072.252

321.072.252


A A/ GX4 . £

•HCIS3 fld). 153 y

«2-X, 05. A>A)


Situația modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2019


Anexa 34

pag» 1 -lei-


Denumirea elementului

de capital


Cod


SoJdla începutul anului


Creșteri


Reduceri


Soidla sfârșitul anului

4


Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct.1030000)

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrat ivit riale (ct. 1040101)

Rezerve din reevaluare

(ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)

Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000 - sold creditor)


2500

25004

25005

25006

2501

25017

25019

2502


3.3O9.O33.O56

157.356.043

205.128.743

439.575.199


7.883.195

2.033.439

342.622.391

2.673.751.121


55.198.606


148.417.583


181.062.731

2.866.589.311


Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 -rd. 18+rd.l9-rd.2O)3.261.717.645

2.033.439

8.938.460

366.688.403

246.737.009

3.886.114.956


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE


^'^41033 zuh

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Existent la 31.12.2019

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

CREȘTERI

TOTAL

din care:

diferente din reevaluare

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

00

Concesiuni, brevete .licențe,mărci wmerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)

003

8.256.844

Mte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)

004

11.157.534

1.767.536

’OTAL

005

19.414.378

1.767.536

ACTIVE FIXE CORPORALE kmenajari la terenuri (ct.2110200)

007

46.063.377

4.083.216

Construcții (ct.212) din care:

008

149.666.810

44.063.819

01

alte active fixe încadrate in grupa construcții ct.2120901),din care:

016

149.666.810

44.063.819

- locuințe ANL

0161

67.248.194

nstalatii tehnice,mijloace de transport,

017

inimale si plantat!! (ct.2130100,2130200, 1130300,2130400)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente le protecție a valorilor umane si mate-

018

63.465.153

109.862.156

laie si alte active fixe corporale ct.2140000)

341.846.850

246.448

’OTAL

019

601.042.190

158.255.639

02


achiziții*]primite cu titlu


gratuit


donații, sponsoriz


1.767.536

1.767.536

1.114.526

4.083.216

42.949.293

1.114.526

42.949.293

109.862.156

246.448

111.223.130

47.032.509


DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

TOTAL

din care:

Diferente din reevaluare**)

Eliminare amortizare***)

A

B

10=11+12+13+14+15+1®

11

12

00

ncesiuni .brevete,licențe, mărci nerciale,drepturi si active filare (ct.2050000)

003

1.761.788

3 active fixe

004

679.882

TAL

005

2.441.670

TIVE FIXE CORPORALE lenajari la terenuri (ct.2110200)

007

4.083.216

nstructii (ct.212) din care:

008

8.141.084

01

i active fixe încadrate in grupa construcții 2120901),din care;

016

8.141.084

jcuinte ANL

016

talatii tehnice,mijloace de transport, male si plantații (ct.2130100,2130200, 10300,2130400)

017

3.325.868

bilier,aparatura birotica,echipamente protecție a valorilor umane si mate-e si alte active fixe corporale 2140000)

018

6.870.523

70

81^

TAL

019

22.420.691

02

I

TAL ACTIVE FIXE

020

24.862.361

PREȘj

EDSNTE^

REDUCERI


dezmembrări si casari


transferuri/ cu titlu gratuit


vanzari


SOLD LA SFÂRȘITUL ANULUI


Ajustări de valoare (amorți;


pe

Sold la începutul anului

Creșteri


16          17=3+4-10        18


19


27.296

313.913

341.209


18.059

18.059

4.083.216


8.141.084


8.141.384


2.025.059


1.300.8091.734.492

6.495.056

347.910

12.245.188

2.082.402

18.740.244


46.063.377

185.589.545


185.589.545

67.248.194


170.001.441


5.931.443

76.1

8.121.901

8.539.3

14.053.344

8.615.5

33.613.704

16.742.2

25.499.026

2.162.1

25.499.026

2.162.1

46.205.359

15.117.5


2.082.402SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE


Kpl ,                                                               31.12.2019

______WS>5 M l&y.05.£o£o_________________

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Existent la

31.12.2019

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

CREȘTERI

TOTAL din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri/ primite cu titlu gratuit

UM

UM

UM

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

00

ACTIVE FIXE CORPORALE

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

006

476.019.576

2.611.744

2.611.744

Terenuri (ct.2110100)

007

1.706.771.197

Construcții (ct.212) din care:

008

1.126.242.283

32.803.070

2.033.439

6.913.379

23.856.252

01

alte active fixe încadrate in grupa construcții

016

(ct.2120901)

Active fixe corporale in curs de exe-

019

1.126.242.283

32.803.070

2.033.439

6.913.379

23.856.252

cutie {ct.2310000)

02

525.449.458

458.841.787

458.841.787

TOTAL

021

3.834.482.514

494.256.601

2.033.439

468.366.910

23.856.252

TOTAL ACTIVE FIXE

022

3.834.482.514

494.256.601

2.033.439

468.366.910

23.856.252


DENUMIREA ACTIVELOR FIXE

Cod

REDUCERI

SOLD LA SFÂRȘITUL ANULUI

Valoarea aferen

TOTAL

din care:

Reevaluare

dezmembrări

transferuri/

vanzari

alte cai

Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000

Domeniul public al statului ct. 1010000

Do prr sta ct.

A

B

11=12+13+14+15+16

12

13

14

15

16

17=4+5-11

17=18+19+20+21+22+23+

18

4

19

CTIVE FIXE CORPORALE nenajari la terenuri (ct.2110200) îrenuri (ct.2110100) onstructii (ct.212) din care:

te active fixe încadrate in grupa construcții t.2120901)

stive fixe corporale in curs de exe-Jtie (ct.2310000)

DTAL

DTAL ACTIVE FIXE

00

006

007

008 01

016

019

02

021

022

23.460.531

57.236.255

57.236.255

406.237.100

486.933.886

486.933.886

23.460.531

14.286.962

14.286.962

37.747.493

37.747,493

42.949.293

42.949.293

406.237.100

449.186.393

449.186.393

478.631.320

1.683.310.666

1.101.809.098

1.101.809.098

578.054.145

3.841.805.229

3.841,805.229

- -
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  f

ExA Aih 3                              3-1-12-2019                        ti ||W Y

htuS 3 Aih. /53/^ 0&.Sj}.A0                               \t K») !

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

TOTAL CHELTUIELI

1.043.795.040

1.359.172.350

1.224.808,060

1.223.959.041

1.150.788.603

73.170,438

949.473.978

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

330.740.310

354.750.490

332.666.048

332.666.048

308.715.935

23.950.113

230.494,633

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

227.766.690

261.594.030

244.080.015

244.080.015

220.346.823

23.733.192

142.011.222

01

Autoritati executive si legislative

227.766.690

261.594.030

244.080.015

244.080.015

220.346.823

23.733.192

142.011.222

03

Autoritati executive

227.766.690

261.594.030

244.080.015

244.080.015

220,346.823

23.733.192

142.011.222

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.663.770

6.859.110

5.646.756

5.646.756

5,429.835

216.921

5.544.134

05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

500.000

500.000

5402 10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

5.997.770

5.358.110

5.068.238

5.068.238

5.056.049

12.189

4.984.950

5402 50

Alte servicii publice generale

1.166.000

1.001.000

578.518

578.518

373.786

204.732

559.184

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

95.309.850

86.297.350

82.939.277

82.939.277

82.939.277

82.939.277

6000

02

Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

7.745.040

7.656.310

2.784.475

2.784.475

2.330.826

453.649

2.689.562

6002

APARARE

APARARE

186.600

178.600

102.785

102.785

102.785

15.123

02

Apararc naționala

186.600

178.600

102.785

102.785

102.785

15.123

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

7.558.440

7.477.710

2.681.690

2.681.69C

2.228.041

453.649

2.674.439

03

Ordine publica

7.558.440

7.398.830

2.609.973

2.609.973

2.156.324

453.64S

2.605.925

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator


Fag» 2


lei-


Credite de angajament


inițiale


definitive


6102


04


Politie comunitara


6500


6502


6602


6702


05


02


03


01


02


04


07


12


50


08


05


01


02


04


01


03


Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)


Partea m-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE


INVATAMANT


INVATAMANT


Invatamant preșcolar si primar

Invatamant preșcolar

Invatamant primar

Invatamant secundar


Invatamant secundar inferior


Invatamant secundar superior

Invatamant nedefinibil prin nivel

Invatamant special

Servicii educaționale complementare Școala după școala

Alte cheltuieli in domeniulinvatamantului


SANATATE


SANATATE


Servicii de sanatatc publica

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


Servicii recreative si sportive întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7.558.440

7.398.830

2.609.973

2.609.973

2.156.324

453.649

2.605.925

78.880

71.717

71.717

71.717

68.514

479.557.620

549.179.450

507.592.923

506.743.904

469.562.931

37.180.973

448.414.790

158.440,190

184.410.690

160.345.506

160.345.506

144.191.886

16.153.620

149.513.646

47.232.860

50.554.070

43.613.561

43.613.561

40.378.422

3.235.139

52.342.633

36.235.640

41.840.220

35.092.613

35.092.613

31.857.474

3.235.139

43.821.685

10.997,220

8.713.850

8.520.948

8.520.948

8.520.948

8.520.948

96.921.280

118.556.030

105.555.190

105.555.190

92.636.709

12.918.481

85.994.258

59.448.640

61.897.950

53.929.8S2

53.929.882

50.916.110

3.013.772

50.916.110

37.472.640

56.658.080

51.625.308

51.625.308

41.720,599

9,904.709

35.078.148

2.392.550

1.960.450

1.537.986

1.537.986

1.537.986

1.537.986

2.392.550

1.960.450

1.537.986

1.537,986

1.537.986

1.537.986

11.883.500

13.330.130

9.638.419

9.638.419

9.638.419

9.638.419

11.883.500

13.330.130

9.638.419

9.638.419

9.638.419

9.638.419

10.000

10.010

350

350

350

350

170.000

128.000

124.262

124.262

124.262

120.901

170.000

128.000

124.262

124.262

124.262

120.901

139.046.500

189. II 1.420

177.887.751

177.645.181

156.617.828

21.027.353

134.373.743

117.996.100

168.094.850

159.434,059

159.191.489

141.446.183

17.745.306

127.934.871

117.996.100

168.094.850

159.434.059

159.191,489

141.446.183

17.745.306

127,934.871


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AB

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale definitive


A

6702 50

6802

05

6802 05 02

15

01

50

6802 50 50

7000

02

7002

03

01

7402

05

01

8000

02

8402


B

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

Asistenta sociala in caz dc boli si invalidități


Asistenta sociala in caz dc invaliditate

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Locuințe


Dezvoltarea sistemului de locuințe


PROTECȚIA MEDIULUI

PROTECȚIA MEDIULUI

Salubritate si gestiunea deșeurilor Salubritate


Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

TRANSPORTURI

TRANSPORTURI


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

21.050.400

21.016,570

18.453.692

18.453.692

15.171.645

3.282.047

6.438.872

181.900.930

175.529340

169.235.404

168.628.955

168.628.955

164.406.500

72,333.000

72.104.000

72.078.055

72.031.632

72.031.632

72.235.113

72.333.000

72.104.000

72,078.055

72.031.632

72.031.632

72.235.113

9.379.000

7347.000

7.347.000

6.786.974

6.786.974

6.524.362

9.379.000

7.347.000

7.347.000

6.786.974

6.786.974

6.524.362

100.188.930

96.078.340

89.810.349

89.810.349

89.810.349

85.647.025

100.188.930

96.078.340

89.810349

89.810.349

89.810.349

85.647.025

186.411.070

377.714.330

325.207.729

325.207.729

324.653.115

554.614

221.344.606

90.027.570

100.911,570

98.573.842

98.573.842

98.019.228

554.614

26.211.719

90.027.570

100.911.570

98.573.842

98.573.842

98.019.228

554.614

26.211.719

90.027.570

100.911.570

98.573.842

98.573.842

98.019.228

554.614

26.211.719

96383.500

276.802.760

226.633.887

226.633.887

226.633.887

195.132.887

96383.500

276.802.760

226.633.887

226.633.887

226.633.887

195.132.887

96.383.500

276.802.760

226.633.887

226.633.887

226.633.887

195.132.887

39.341.000

69.871.770

56.556.885

56.556.885

45.525.796

11.031.089

46.530.387

39341.000

69.871.770

56.556.885

56.556.885

45.525.796

11.031.089

46,530.387


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

H

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

8402 03

03

Transport rutier

Străzi

39.341.000

39.341.000

69.871.770

69.871.770

56.556.885

56.556.885

56.556.885

56.556.885

45.525.796

45.525.796

11.031.089

11.031.089

46.530.387

46.530.387

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -3.1.12.2019


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator


5002


TOTAL CHELTUIELI


TOTAL CHELTUIELI


01


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Credite de angajament


inițiale


definitive


5002


5002


5002


5002


10

10

01

10

01 01

10

01 05

10

01 06

10

01 10

10

01 11

10

01 12

10

01 13

10

01 17

10

01 30

10

02

10

02 02

10

02 06

10

03

10

03 01

10

03 02

10

03 03

10

03 04

10

03 06


Cheltuieli salariate in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Alte sporuri


Fond pentru posturi ocupate prin cumul


Fond aferent plătii cu ora


Indemnizații plătite unor persoane din


afara unitarii


Drepturi de delegare


Indemnizații de hrana


Alte drepturi salariate in bani


Cheltuieli salariate in natura


Norme de hrana


Vouchcre de vacanta


Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de


stat


Contribuții de asigurări de șomaj


Contribuții de asigurați sociale de


sanatatc


Contribuții de asigurați pentru


accidente dc munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si


indemnizații


rag. 5


- lei-Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

1.043.795.040

1.359.172.350

1224.808.060

1.223.959.041

1.150.788.603

73.170.438

949.473,978

728.836.340

971.394.210

894.949.516

894.343.067

859.431.127

34.911.940

835.893.792

189.129,000

176.025.670

173.508.057

173.497.939

173.349.589

148.350

172.985.044

175.816.500

164.396.960

162.158.492

162.149.249

162.149.249

161.468.584

149.723.000

141.014.370

140,925.221

140.916.837

140.916.837

139.629.029

3360.000

2,936.000

2.927.518

2.927.518

2.927.518

2.889.394

4.683.000

3.803.000

3.796.547

3.796.547

3.796.547

3.662.881

780.500

892.150

540,718

540.718

540.718

540.718

6.143.000

7.031.440

5.388.667

5.388.667

5.388.667

5.388.667

845.000

745.000

707.078

707.078

707.078

855.644

415.000

72.000

23.404

23.404

23.404

22.585

9.536.000

7.602.000

7.568.683

7.567.824

7.567.824

8.197.346

331.000

301.000

280.656

280.656

280.656

282.320

8.914.000

7.752.000

7.647.745

7647.745

7.499.395

148.350

7.410.078

4.750.000

3.880.000

3.857.895

3.857.895

3.857.895

3.793.802

4.164.0OC

3.872.000

3.789.850

3.789,850

3.641.500

148.350

3.616.276

4398.500

3.876.710

3.701.820

3.700.945

3.700.945

4.106.382

88.000

79.613

79.613

79.613

64.801

12.000

2.533

2.533

2.533

2.065

38.000

26.354

26.354

26.354

21.479

7.000

756

756

756

6)5

20.000

796

796

796

3.511


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale definitive


5002


5002

5002

5002


10 03 07

Contribuția asiguratorie pentru munca

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20 01

Bunuri si servicii

20 01 01

Furnituri de birou

20 01 02

Materiale pentru curățenie

20 01 03

încălzit, iluminat si forța metrica

20 01 04

Apa, canal si salubritate

20 01 05

Carburanți si lubrifiant)

20 01 06

Piese de schimb

20 01 07

Transport

20 01 OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

20 01 09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20 01 30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

20 02

Reparații curente

20 03

Hrana

20 03 01

Hrana pentru oameni

20 04

Medicamente si materiale sanitare

20 04 01

Medicamente

20 04 02

Materiale sanitare

20 04 04

Dczinfcc tanti

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05 01

Uniforme si echipament

20 05 03

Lenjerie si accesorii de pat

20 05 30

Alte obiecte de inventar

20 06

Deplasări, detasari, transferăriCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

4.398.500

3.711.710

3.591.768

3.590.893

3.590.893

4.013.911

245.150.990

.159.557.200

325.770.454

325.770.454

291.187.273

34.583.181

268,499.520

216.745.410

291.748.770

268.768.790

268.768.790

239.466.991

29.301.799

220.986.656

1.705.480

1.743.480

1.560.818

1.560.818

1.476.418

84.400

1.423.075

2.771.070

2.525.570

2.479.975

2.479.975

1.882.939

597.036

1.752.165

12.639.990

14.879.140

12.997.480

12.997.480

12,997.480

12,781.941

5.460.280

6.833.340

5.820.181

5.820.181

5.820.181

5.812.696

10.564.000

3.818.400

2.375.532

2.375.532

2.375.147

385

1.314.594

464.500

482.320

176.958

176.958

170.531

6.427

170,617

414.500

411.270

228.163

228.163

228.163

227.943

4.281.150

4.015.640

2.864.297

2.864.297

2.102.650

761.647

1.987.810

148.159.280

225.811.200

215.068.476

215.068.476

188.163.131

26.905.345

173.462.733

30,285.160

31,228.410

25.196.910

25.196.910

24.250.351

946.559

22,053.082

2.011.000

4.308.000

3.547.976

3.547.976

2.153284

1.394.692

1.917.084

2.297.600

2.710.920

2.480.997

2.480.997

2.480.997

2.468.923

2.297.600

2.710.920

2.480.997

2.480.997

2.480.997

2.468.923

401.500

369.000

347.266

347.266

347.266

312.577

145.500

97.700

90.208

90.208

90.208

93.120

137.000

203.300

189.105

189.105

189-105

183.532

119.000

68.000

67.953

67.953

67.953

35.925

14,643.980

18.742.750

12.108.171

12.108.171

8.442.961

3.665.210

4.702.083

2.129-420

2.080.820

1217.838

1217.838

894.675

323.163

1.227.547

995.15C

992.150

182.477

182.477

182.477

212.214

11.519.410

15.669.780

10.707.856

10.707.856

7.365.809

3.342.047

3.262.322

949.400

695.000

291.166

291.166

291.166

291.098


Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale definitive


5002

5002

5002

5002


5002

5002

5002


20

06

20

06

20

09

20

11

20

12

20

13

20

14

20

16

20

24

20

24

20

30

20

30

20

30

30

30

01

30

01

50

50

04

51

51

01

51

01

51

02


0 î Deplasări interne, detasari, transferări

02 Deplasați in străinătate

Materiale de laborator

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Studii si cercetări

Comisioane si alte costuri aferente


împrumuturilor


Comisioane si alte costuri aferente


împrumuturilor interne

Alte cheltuieli


04 Chirii

30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL HI DOBÂNZI


Dobânzi aferente datoriei publice interne


Dobânzi aferente datoriei publice


interne directeTITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituții publice

Transferuri de capital


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

799.400

545.000

234.260

234.260

234.260

234.192

150.000

150.000

1.000

56.906

56.906

56.906

56.906

1.630.420

175.850

73.597

73.597

73.497

100

45.385

576.000

6.000

2.975

2.975

2.975

2.975

845.960

689.690

332.465

332.465

330.755

1.710

318.154

1.099.320

1.501.460

300.000

25.000

25.000

726.201

12.500

12.500

726.201

12.500

12.500

640.705

12.500

12.500

85.496

579.571

12.500

12.500

3.950.400

38.2S3.760

37.078.350

37.078,350

36.944.176

134.174

36.862.514

1.422.000

1.693.000

1.018.719

1.018.719

885.861

132.858

832.512

2.528.400

36.590.760

36.059.631

36.059.631

36.058.315

1.316

36.030.002

95.309.850

86.272.350

82.926.777

82,926.777

82.926.777

82.926.777

95.309.850

86.272.350

82.926,777

82.926.777

82.926.777

82.926.777

95.309,850

500.000

500.000

86.272.350

500.000

500.000

82.926.777

82.926.777

82.926.777

82.926.777

81.204.500

231.347.760

200.019.238

200.019.238

200.019.238

200.019.238

81.019.500

91.627.690

80.778.639

80.778.639

80.778.639

80.778.639

81.019.500

91.627.690

80.778.639

80.778.639

80.778.639

80.778.639

185.00C

139.720.070

119.240,599

119.240.599

119.240.599

119.240.599


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

185.000

139.720.070

119.240.599

119.240.599

119.240.599

119.240.599

5002

55

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI

19.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708,623

55

01

A. Transferuri interne

19.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

19.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

5002

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

350.000

350.000

12.822

12.822

12.822

13.467

5002

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

637

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

637

56

16

Alte facilitați si instrumente postaderare               .

350.000

350.000

12.822

12.822

12.822

12.830

56

16

01

Finanțare naționala                                 !

\t«* \

105.000

105.000

3.841

3.841

3.841

3.849

56

16

02

Finanțarea externa nerambursabila

itw

t 1

245.000

245.000

8.981

8.981

8.981

8.981

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA         \

51

Zo /

69.957.640

62.502.980

61.986.279

61.389.948

61.389.948

60.912.055

57

02

Ajutoare sociale

69.957.640

62.502.980

61.986.279

61.389.948

61.389.948

60.912.055

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

54.615.640

48.908.980

48.579.045

48.502.453

48.502.453

44.569.593

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

15.332.000

13.584.000

13.406.884

12.887.145

12.887.145

16.342.112

57

02

03

Tichiete de cresa si tichetc

sociale pentru grădiniță

10.000

10.000

35C

350

350

350

5002

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.438.000

3.168.660

468.456

468.456

312.734

155.722

362.197

5002

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1.438.000

3.168.660

468.45C

468.456

312.734

155.722

362.197

58

02

01

Finanțarea naționala

224,000

621.730

82.234

82.234

50.362

31.872

69.766

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

1>214.000

2.546,930

386.222

386.222

262.372

123,850

292.431

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

26.422.000

24.567.570

23.548.8 IC

23,548,810

23.524.123

24.687

23.466.871

59

01

Burse

24.622.000

21.995.570

21.011.022

21.011.022

21.011.022

21.011.022

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator


A

B

5002           59 11

Asociații si fundații

59 40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

5002          70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE

71 01

Active fixe

71 01 01

Construcții

71 01 02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

5002           71 01 03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

5002          71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

5002          72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72 01

Active financiare

72 01 01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

5002         79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81 02

Rambursați de credite interne

81 02 01

Rambursări de credite interne garantate

81 04

Rambursarea Împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

5002          84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

5002          85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE


Credite de angajament


inițiale definitiveCredite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10.000

1.092.000

1.081.999

1.081.999

1.057.312

24.687

1.057.312

1.790.000

1.480.000

1.455.785

1.455.789

1.455.789

1.398.537

197.205.520

271.022.750

214.627.102

214.384.532

176.126.034

38.258.498

113.580.186

141.705.520

172.022.750

134.626.102

134.383.532

96.125.034

38.258.498

113.580.186

141.705.520

172.022.750

134.626.102

134.383.532

96.125.034

38.258.498

113.580.186

129.085,150

137.324.910

114.825.617

114,825.617

79.384.556

35.441,061

91.620.796

7.204.860

23.287.350

14.048.358

13.941.686

12.510.865

1.430.821

3.079.298

2.300.890

2.312.000

894.828

894.828

366.405

528.423

10.421.421

3.114.620

9.098.490

4.857.299

4.721.401

3.863.208

858.193

8.458.671

55.500.000

99.000.000

80.001.000

80.001.000

80.001.000

55.500.000

99.000.000

80.001.000

80.001.000

80.001.000

55.500.000

99.000.000

80.001.000

80.001.000

80.001.000

118.119.570

118.119.570

118.111.441

118.111.441

118.111.441

118.119.570

118.119.570

118.111.441

118.111.441

118.111.441

63.030.500

63.030.500

63.023.081

63.023.081

63.023.081

63.030.500

63.030.500

63.023.081

63.023.081

63.023.081

55.089.070

55.089.070

55.088,360

55.088.360

55.088.360

-366.390

-1.364.180

-2.879.999

-2.879.999

-2.879.999


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


IN ANUL CURENT


5002


85


01


Plăti efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent


5002


85


01


01


Plăti efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent (SF)


5002


85


01


02


Plăti efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent (SD)


5100


02


Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE


5102


AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE


AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE


5102


01


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


10

10

01

10

01 01

10

01 05

10

01 06

10

01 11

10

01 12

10

01 13

10

01 17

10

01 30

10

02

10

02 02

10

02 06

10

03

10

03 01

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din

afara imitații

Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Vouchcre dc vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de


Credite de angajament


inițiale


definitiveCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

-366,390

-1364.180

-2.879.999

-2,879,999

-2.879.999

-366.390

-1.364.180

-2.879.999

-2.879.999

-2.879.999

-366.390

-1.359.360

-2.875.174

-2.875.174

-2.875.174

-4.820

-4.825

-4.825

-4.825

330.740.310

354.750.490

332.666.048

332.666.048

308.715,935

23.950.113

230.494.633

227,766.690

261.594.030

244.080,015

244.080.015

220.346.823

23.733,192

142.011.222

119.072.3S0

146.968.900

136.398.258

136.398.258

132.961.675

3.436.583

134.163.691

83.600.000

76.884.370

76.563.136

76.563.136

76.414.7R6

148,350

77.142.762

75.270.000

69.959.370

69.744.427

69.744.427

69.744.427

70.561.774

70.900.000

66.921.370

66.858.369

66.858.369

66.858.369

67.374.322

560.000

348.000

340.508

340.508

340.508

333.896

83.000

60.000

53.930

53.930

53.930

57.201

1.000

845.000

745.000

707.078

707.078

707.078

855.644

412.000

70.000

22.680

22.680

22.680

21.861

2.420.000

1.794.000

1.761.862

1.761.862

1.761.862

1.918.850

50.000

20.000

6.210,000

5.190.000

5.162.245

5.162.245

5.013.895

148.350

4.924.578

4.750.000

3.880.000

3.857.895

3.857.895

3.857.895

3.793.802

1.460.000

1.310.000

1.304.350

1.304.350

1.156.00(1

148.35(1

1.130.776

2.120.00C

1.735.000

1.656,464

1.656.464

1.656.464

1.656.410


Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive5102

10

03

02

10

03

03

5102

10

03

04

5102

10

03

06

5102

10

03

07

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

07

20

01

08

5102

20

01

09

5102

20

01

30

5102

20

02

20

04

20

04

01

20

04

02


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru


intrelinere si funcționare


Reparații curente


Medicamente si materiale sanitare


Medicamente


Materiale sanitare


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

88.000

79.613

79.613

79.613

64.801

12.000

2.533

2.533

2.533

2.065

38.000

26.354

26.354

26.354

21.479

7.000

756

756

756

615

20.000

796

796

796

3.511

2,120.000

1.570.000

1.546.412

1.546.412

1.546.412

1,563.939

34.222.380

66.105.870

58.912.882

58.912.882

55.780.371

3.132.511

56.244.926

27.884.510

25.721.970

20.549.422

20.549.422

17.903.396

2.646.026

17.303.958

465.200

591.200

583.191

583.191

583.098

93

634.389

i io.ooo

74.000

69.45'

69.455

68.992

463

61.438

1.590,130

1.136.130

845.987

845.987

845.987

813.115

200.000

120.000

40.499

40.499

40.499

36.759

738.000

738.000

347.278

347278

346.997

281

302.497

244.500

165.650

160.656

160.650

160.650

160.650

106.760

166.760

118.973

118.973

118.973

118.753

2.298,450

2.040.560

1.431.131

1.431.131

832.845

598,286

804.724

18.377.820

16.828,020

15.054.237

15.054.237

13,838.699

1.215.538

13.558.956

3.693,650

3.861.650

1.898.021

1.898.021

1.066.656

831.365

812.677

600.000

569.558

569.558

301.057

268.501

301.057

19.000

16.400

16.386

16.386

16.386

16.386

9.000

8.100

8.087

8.087

8.087

8.087

10.000

8.300

8.299

8.299

8.299

8.299


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa 7 Titlu

Articol

Aii.

ne-

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente


bugetare


Angajamente


legale


Plăti


efectuate


5102


5102


5102


5102


20

05

20

05 01

20

05 30

20

06

20

06 01

20

06 02

20

11

20

12

20

13

20

14

20

30

20

30 04

20

30 30

56

56

02

56

02 02

56

16

56

16 01

56

16 02

58

58

02

58

02 01

58

02 02


Bunuri de natura obiectelor de inventar


Uniforme si echipament


Alte obiecte de inventar


Deplasați, detasari, transferări


Deplasați interne, detasari, transferări


Deplasări in străinătate


Cârti, publicații si materiale


documentare


Consultanta si expertiza


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli


Chirii


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL Vni PROIECTE CU FINANȚARE DIN


Angajamente


legale de plătit


Cheltuieli


efectiveFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE


Programe din Fondul Social European (FSE)


Finanțarea externa nerambursabila8=6-71.574,464


110.000


110.000


79.259


79.259


79.259


200


766.000


801.000


282.089


282.089


282.089


1.574.264


858.400


611.400


263.981


263.981


263.981


264.621


708.400


461.400


207.075


207.075


207.075


207.715


150.000


150.000


56.906


56.906


56.906


56.906


153.870


396.000


149.600


395,000


3.490.000


1.390.000


2.100.000


350.000


44.500


28.882


28.882


28.782


100


670


246.600


279.000


37.675.000


1.390.000


36.285.000


350.000


171.900


171.900


170.190


1.710


162.389


149.888


149.888


64.392


85.496


64.392


36.801.517


36.801.517


36.670.839


130.678


36.556.989


1.001,332


1.001.332


870.654


130.678


817.305


35.800.185


35.800.185


35.800.185


35.739.684


12.822


12.822


12.822


13.467


637


637


Alte facilitați si instrumente postaderare


Finanțare naționala


Finanțarea externa nerambursabila


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


Programe din Fondul Social European (FSE)


Finanțarea naționala


Finanțarea externa nerambursabila


350.000


105.000


245.000


350.000


105.000


245.000


2.888.660


2.888.660


577.730


2.310.930


12.822


12.822


12.822


12.830


3.841


3.841


3.841


3.849


8.981


8.981


8.981


8.981


194.076


194.076


38.354


155.722


38,354


194.076


194.076


38.354


155.722


38.354


39.543


39.543


7.671


31.872


7.671


154.533


154.533


30.683


123.850


30.683


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


5102

59

59

59

11

40

5102

70

71

71

01

71

01 01

71

01 02

5102

71

01 03

5102

71

01 30

5102

72

72

01

72

01 01

5102

79

81

81

02

81

02 01

84

5102

85

5102

85

01


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


Asociații si fundații


Sume aferente persoanelor cu handicap


neincadrate


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de


transport


Mobilier, aparatura birotica si alte


active corporale


Alte active fixe (inclusiv reparații


capitale)


TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE


Active financiare


Participare la capitalul social al


societăților comerciale


OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursați de credite interne


Rambursați de credite interne garantatePLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

s

6

7

8=6-7

9

900.000

740.000

715.342

715.342

715.342

724.182

10.000

10.000

890.000

730.000

715.342

715.342

715.342

724.182

106.466.440

112.398.370

105.456.402

105,456.402

85.159.793

20.296.609

7.847.531

65.966.440

66.898.370

59.956.402

59.956.402

39.659.793

20.296.609

7.847.531

65.966.440

66.898.370

59.956.402

59.956.402

39.659.793

20.296,609

7.847.531

62.150.970

59.222.650

53.251.378

53.251.378

33.343,288

19.908.090

5.379.318

2.315.460

3.770.080

3.371.305

3.371.305

3.230.153

141.152

1.050.449

105.800

154,000

20.789

20.789

20.789

300.117

1.394.210

3.751.640

3.312.930

3.312.930

3.065.563

247.367

1.117.647

40.500.000

45.500.000

45.500.000

45.500.000

45.500.000

40.500.000

45.500.000

45.500.000

45.500.000

45.500.000

40.500.000

45.500.000

45.500.000

45.500.000

45.500.000

2.433.000

2.433.000

2.431.802

2.431.802

2.431.802

2.433.000

2.433.000

2.431.802

2.431.802

2.431.802

2.433.000

2.433.000

2.431.802

2.431.802

2.431.802

2,433.000

2.433.000

2.431.802

2.431.802

2.431.802

-205.130

-206.240

-206.447

-206.447

-206.447

-205.130

-206.240

-206.447

-206.447

-206.447


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


5102

85

01

01

5402

01

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

08

5402

20

01

09

5402

20

01

30

5402

20

05

20

05

30

20

30

20

30

30

50


recuperate in anul curent


Plăti efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent (SF)


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si torta metrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si Inbrifianti


Posta, telecomunicații, radio, tv,


internet


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru


intretinerc si funcționare


Bunuri de natura obiectelor de inventar50


04


Alte obiecte de inventar


Alte cheltuieli


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL V FONDURI DE REZERVA


Fond de rezerva bugetara la dispoziția


autoritarilor locale


5402


51


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

-205.130

-206.240

-206.447

-206.447

-206.447

-205.130

-206.240

-206.447

-206.447

-206.447

7.663.770

6.859.110

5.646.756

5.646.756

5.429.835

216.921

5.544.134

7.072.670

6.349.080

5.425.306

5.425.306

5.380.515

44,791

5.537.229

897.670

804.080

538.955

538.955

494.164

44.791

650.878

857.270

757.270

526.153

526.153

482.678

43.475

425.215

45.000

50.000

36.158

36.158

36.154

4

54.474

121,000

66.000

64.610

64.610

64.610

29.082

82.000

82.000

66.022

66.022

66.022

61.249

96.000

96.000

17.587

17.587

17.587

16.047

48.000

48.000

21.816

21.816

21.795

21

8.791

13.600

13.600

7.314

7.314

5.090

2.224

5.003

82.500

32.500

32.211

32211

24.184

8.027

24.172

369.170

369.170

280.435

280.435

247.236

33.199

226.397

21.000

21.000

5.579

5.579

5.579

219.756

21.000

21.000

5.579

5.579

5.579

219.756

19.400

25.810

7.223

7.223

5.907

1.316

5.907

19.400

25.810

7.223

7.223

5.907

1.316

5.907

500.000

500.000

500.000

500.000

5.675.000

5.045.000

4.886.351

4.886.351

4.886.351

4.886.351


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alb

ne-

at

Denumire indicator


B

5402

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XJO ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

5402

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

5402

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

5402

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

5402

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

5402

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5502

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

5502

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente


Creditc de angajament


inițiale


definitive
Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5-675.000

5.045.000

4.886.351

4.886.351

4.886.351

4.886.351

5.675.000

5.045.000

4.886.351

4.886.351

4.886.351

4.886.351

591.100

516.440

227.864

227.864

55.734

172.130

6.905

591.100

516.440

227.864

227.864

55.734

172.130

6.905

591.100

516.440

227.864

227.864

55.734

172.130

6.905

461.000

411.000

174.861

174.861

2.731

172.130

2.831

72.500

52.680

51.254

51.254

51.254

3.987

57.600

52.760

1.749

1.749

1.749

87

-6.410

-6.414

-6.414

-6.414

-6.410

-6.414

-6.414

-6.414

-6.410

-6.414

-6.414

-6.414

-6.410

-6.414

-6.414

-6.414

95.309.850

86.297.350

82.939.277

82.9393277

82.939.277

82.93 9.277

95.309.850

86.297.350

82.939.277

82.939.277

82.939-277

82.939.277

25.000

12.500

12.500

12.500

12.500

25.000

12.500

12.500

12.500

12.500


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa f Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator


împrumuturilor interne


Credite de angajament


inițiale


definitive


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente


bugetare


Angajamente


legale


Plăti


efectuate


5502


30


TITLUL IU DOBÂNZI


30


01


Dobânzi aferente datoriei publice interne


30


01


01


Dobânzi aferente datoriei publice


interne directe


6000


02


Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI


SIGURANȚA NAȚIONALA


6002


AP ARARE


APARARE


01


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL H BUNURI SI SERVICII


6002


6002


6002


20

20

01

20

01 01

20

01 02

20

01 05

20

01 08

20

01 09

20

01 30

70

71

71

01

71

01 01

71

01 02


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


Carburanți si iubrifianti


Posta, telecomunicații, radio, tv,


internet


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru


întreținere si funcționare


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XEI ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de


transport


Pag. 16


Angajamente


legale de plătit


- lei-


Cheltuieli


efective8=6-7453.649


66.000


66.000


43.917


43.917


43.917


52.000


42.000


31.998


31.998


31.998


52.000


42.000


31.998


31.998


31.998


12.500


82.926.777


82.926.777


82.926.777


2.689.562


15.123


15.123


15.123


15.123


991


2.182


172


782


338


10.658


52.000


42.000


31.998


31.998


31.998


10.000


10.000


10.000


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


6002


71


01


03


Mobilier, aparatura birotica si alte


active corporale


6102


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


01


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


6102


6102


6102


20

20

01

20

01 01

20

01 02

20

01 03

20

01 04

20

01 05

20

01 06

20

01 08

20

01 09

20

01 30

20

05

20

05 01

20

05 30

20

30

20

30 04

20

30 30

70

71

71

01


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si forța metrica


Apa, cana! si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Posta, telecomunicații, radio, tv,


internet


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru


întreținere si funcționare


Bunuri de natura obiectelor de inventar


Uniforme si echipament


Alte obiecte de inventar


Alte cheltuieli


Chirii


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixePag- 17

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

32.000

32.000

31.998

31.998

31.998

7.558,440

7.477.710

2.681.690

2.681.690

2.228.041

453.649

2,674.439

4.417.060

4.3S4.600

2.672.845

2.672.845

2.219.196

453,649

1.855.158

4.417.060

4.354.600

2.672.845

2.672.845

2.219.196

453.649

1.855.158

3.196.060

3.114.900

1.999.546

1.999.546

1.871.240

128,306

1.551.942

102.000

126.000

96.904

96.904

95.104

1.800

68.254

35.000

23.000

21.233

21,233

21.233

9.512

100.000

100.000

88.367

88.367

88.367

88.367

35.000

35.000

17.819

17.819

17.819

15.836

1.400.000

1.400.000

617.277

617.277

«17.273

4

339.053

85

209.000

209.000

143.063

143.063

117.647

25.416

103.955

986.560

888.860

862.894

862.894

776.571

86.323

801.592

328.500

333.040

15L989

151.989

137.226

14.763

125.288

1.177.000

1.195.700

655.912

«55.912

332.749

323.163

288.009

1.168.500

1.187.200

650.320

650.320

327.157

323.163

182.300

8.500

8.500

5.592

5.592

5.592

105.709

44.000

44.000

17.387

17.387

15.207

2.180

15.207

32,000

32.000

17.387

17.387

15.207

2.180

15.207

12.000

12.000

3.144.500

3.130.770

16.565

16.565

16.565

819.281

3.144.50C

3.130.770

16.565

16.565

16.565

819.281

3.144.500

3.130.770

16.565

16.565

16.565

819.281


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale definitive


6102

6102

6102

6102

6102

6102

6102

6500

6502


71 01 01 Construcții


71

01

02

71

01

03

71

01

30


84


Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT

85 01 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85 01 01 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)


Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

INVATAMANT


INVATAMANT


01


CHELTUIELI CURENTE


10


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariate in bani


10 01

10

01

01

10

01

10

10

01

11

10

03

10

03

07


Salarii de baza

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca


Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

legale de plătit

inițiale

definitive

bngetare

legale

efectuate

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

15.000

3.100.000

178.500

351.890

11.900

11.900

11.900

11.900

11.900

153.967

17.600

2.940.370

4.665

4.665

4,665

313.424

-3.120

-7.660

-7.720

-7.720

-7.720

-3.120

-7.660

-7.720

-7.720

-7.720

-3.120

-7.660

-7.720

-7.720

-7.720

-3.120

-7.660

-7.720

-7.720

-7.720

479.557.620

549.179.450

507.592.923

506.743.904

469.562.931

37.180.973

448.414.790

158.440.190

184.410.690

160.345.506

160.345.506

144.191.886

16.153.620

149.513.646

111.240.390

129.127.150

112.980.887

112.980.887

108.542,992

4.437.895

104.338.923

7.120.000

8.151.300

6.062.716

6.062.716

6.062.716

6.470.103

6.947.500

7.922.590

5.929.385

5.929.385

5.929.385

5.929.385

24.000

780.500

892.150

540.718

540.718

540.718

540.718

6.143.00C

7.030.440

5.388.667

5.388.667

5.388.667

5.388.667

172.500

228.710

133.331

133.331

133,331

540.718

172.50(1

228.710

133.331

133.331

133.331

540.718


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator


Pag. 19


-lei


Credite de angajament


6502


6502


6502


6502


B

20

TITLUL Ti BUNURI SI SERVICII

20 01

Bunuri si servicii

20 01 01

Furnituri de birou

20 01 02

Materiale pentru curățenie

20 01 03

încălzit, iluminat si forța motrica

20 01 04

Apa, canal si salubritate

20 01 05

Carburanți si lubrifiant!

20 01 07

Transport

20 01 08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20 01 09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20 01 30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

20 02

Reparații curente

20 03

Hrana

20 03 01

Hrana pentru oameni                             /

20 04

Medicamente si materiale sanitare

20 04 01

Medicamente                                \

20 04 02

Materiale sanitare

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05 01

Uniforme si echipament

20 05 03

Lenjerie si accesorii dc pat

20 05 30

Alte obiecte de inventar

20 06

Deplasări, detasari, transferări

20 06 01

Deplasări interne, detasari, transferări

20 09

Materiale de laborator

20 11

Cârti, publicații si materialeCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

51.433.390

70.529.280

58.169.27S

58.169.279

53.731.384

4.437.895

49.119.928

42.758.680

58.707.690

49.968,067

49.968.067

47.882.475

2.085.592

47.882.474

672.280

652.280

543.644

543.644

461.141

82.503

461.141

1.884.070

1.803.570

1.784.524

1.784.524

1.187.951

596.573

1.187.950

8.204.480

10.507.630

9.181.616

9.181.616

9.181.616

9.181.616

1.999.280

2.620.960

2.176.436

2.176.436

2.176.436

2.176.436

25.400

19.350

19.350

19.350

19.350

247.744)

244.510

109.190

109.190

109.190

109.190

1.256.900

1.290.230

1.015.684

1.015.684

880.151

135.533

880.151

8.397.200

21.276.550

17.776.216

17.776.216

16.570.345

1.205.871

16.570.345

20.096.730

20.286.560

17.361.407

17.361.407

17.296.295

65.112

17.296.295

230.000

1.495.000

1.198.280

1.198.280

145.556

1.052.724

145.556

597.600

597.600

429.324

429.324

429.324

429.324

597.600

597.600

429.324

429.324

429.324

429.324

38.500

42.600

32.672

32.672

32.672

32.672

21.500

24.600

19.266

19.266

19.266

19.266

17.000

18.000

13.406

13.406

13.406

13.406

6.668.880

8.541.630

5.911,034

5.911.034

4.611.455

1.299.579

310.920

307.620

15.489

15.489

15.489

830.150

829.150

21.000

21.000

21.000

5.527.810

7.404,860

5.874.545

5.874.545

4.574.966

1.299.579

45.000

57.600

9.010

9.010

9.010

9.010

45.000

57.600

9.010

9.010

9.010

9.010

1.000


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament


inițiale definitive


6502


6502

6502


6502

6502

6502


B

20 13

documentare

Pregătire profesionala

20 14

Protecția muncii

20 30

Alte cheltuieli

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

55 01

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri inteme

55 01 63

Finanțarea invatamantului particular

57

57 02

sau confesional acreditat

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

57 02 01

Ajutoare sociale in numerar

57 02 03

Tichiete de cresa si tichete

59

59 01

sociale pentru grădiniță

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

70

71

71 01

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

71 01 01

Construcții

71 01 02

Mașini, echipamente si mijloace de

71 01 03

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

71 01 30

active corporale

Alte active fixe

79

81

(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITECredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

155.550

130.350

44.50':'

44.507

44.507

44.507

446.360

423.090

152.585

152.585

152.585

152.585

492.820

522.770

413.875

413.875

413.875

413.875

9.950

9.925

9.925

9.925

9.925

9.950

9.925

9.925

9.925

9.925

19.374,360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

14.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

19.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

8.690.640

1.348.980

1.029.247

1.029.247

1.029.247

1,029.247

8.690.640

1.348.980

1.029.247

1.029.247

1.029.247

1.029.247

8.680.640

1.338.980

1.028.897

1.028.897

1.028.897

1.028.897

10.000

10.000

350

350

350

350

24.622.000

21.995.570

21.011.022

21.011.022

21.011.022

21.011.022

24.622.000

21,995.570

21.011.022

21.011.022

21.011.022

21.01 1,022

32.754.060

40.838.450

32.922.541

32.922.541

21.206.816

11.715.725

45.174.723

32.754.060

40,838.450

32.922.541

32.922.541

21.206.816

11.715.725

45.174,723

32.754.060

40.838.450

32.922.541

32.922.541

21.206.816

11.715.725

45.174.723

29.346,270

32.368.030

29.766.194

29.766.194

19.632.061

10.134.133

40.211.256

984.000

6.416.330

2.017.827

2.017.827

1.205.655

812.172

915.048

1.801.190

1.587.990

677.736

677.736

149.313

528.423

2.963.652

622.600

466.100

460.78J

460.784

219.787

240.997

1.084.767

14.460.500

14.460.500

14.457.487

14.457.487

14.457.487

14.460.500

14,460.500

14.457,487

14.457.487

14.457.487


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

J

4

5

6

7

8=6-7

9

6502          81 02

81 02 01

84

6502          85

6502          85  01

6502          85  01  01

6602

01

10

10 01

10 01 01

10 01 17

10 03

10 03 07

6702

01

20

20 01

20 01 01

20 01 02

20 01 03

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite interne garantate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent (SF)

SANATATE

SANATATE                     f

CHELTUIELI CURENTE                / §

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL       5

Cheltuieli salarialc in bani                       \ <

\pC

Salarii de baza                                 \£

Indemnizații de hrana

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

___Z^x_______________

14.460.500

14.460.500

-14.760

-14.760

-14.760

-14.760

170.000

170.000

170.000

166.000

158.000

8.000

4.000

4.000

139.046.500

108.703.300

108.703.300

102.741.300

155.000

115.000

934.300

14.460.500

14.460.500

-15.410

-15.410

-15.410

-15.410

128.000

128.000

128.000

125.000

118.000

7.000

3.000

3.000

189.111.420

153.976.380

152.894.380

144.989.830

74.000

55.000

1.234.300

14.457.487

14.457.487

-15.409

-15.409

-15.409

-15.409

124.262

124.262

124.262

121.612

115.380

6.232

2.650

2.650

177.887.751

148.759.560

147.677.561

143.641.362

73.897

54.218

1.000.173

14.457.487

14.457.487

-15.409

-15.409

-15.409

-15.409

124.262

124.262

124.262

121.612

115.380

6.232

2.650

2.650

177.645.181

148.759.560

147.677.561

143.641.362

73.897

54.218

1.000.173

14.457.487

14.457.487

-15.409

-15.409

-15.409

-15.409

124.262

124.262

124.262

121.612

115.380

6.232

2.650

2.650

156.617.828

130.271.496

129.214.184

127.220.453

73.897

54.218

1.000.173

21.027.355

18.488.064

18.463.377

16.420.909

120.901

120.901

120.901

118.239

111.419

6.820

2.662

2.662

134.373.743

117.553.317

116.496.005

116.494.874

94.221

19.240

1.001.870

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

A

B

6702

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6702

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

6702

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6702

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

6702

20

12

Consultanta si expertiza

20

14

Protecția muncii

20

16

Studii si cercetări

20

30

Alte cheltuieli

20

30

04

Chirii

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

11

Asociații si fundații

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X01 ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transportCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

nitiale

definitive

3

4

5

ti

7

8=6-7

9

2,700.000

3.480,490

3.088.409

3.088.409

3.0M.409

3.088.409

250.000

1.363.000

1.141.999

1.141.999

1.141.920

79

442,270

10.000

16.670

16.308

16.308

9.881

6.427

9.882

2.600

3.100

2.444

2.444

2.256

188

2.068

98.542.400

138.696.370

138,209,995

138.209.995

121,797.900

16.412.095

111.786.211

32.000

66.900

53.919

53.919

51.799

2.120

50.703

400.000

4.492.000

6.544.360

4.035.068

4.035.068

1.992.600

2.042.468

10.000

10.000

7.283

7.283

7.283

4.482.000

6.534.360

4.027.785

4.027.785

1.985.317

2.042.468

1.320.000

150.000

389.190

1.131

1.131

1.131

1.131

300.000

271.000

271.000

1.082.000

1.081.999

1.081.999

1.057.312

24.687

1.057.312

1.082.000

1.081.999

1.081.999

1.057.312

24,687

1,057.312

18.925.000

24.165.360

18.168.883

17.926.313

15.387.024

2.539.289

16.820,426

16.925.000

21.165,360

15.168.883

14.926.313

12.387.024

2.539,289

16.820.426

16.925.000

21.165.360

15.168.883

14.926.313

12.387.024

2.539.289

16.820.426

15.940.910

17.259.410

13.183,473

13.188.473

11.036.268

2.152.205

4.738.126

2.481.800

1.178.844

1.072.172

1.054.917

17.255

76.446


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AIL

toi

capi-

ra-

pa !

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite dc angajament


inițiale definitive


6702


71


01


03


Mobilier, aparatura birotica si alte


active corporale


6702


71


01


30


Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)


6702


72


TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE


6702


6702


6702


6702


6802


72


72


79


81


81


81


84


85


85


85


01


01


01


Active financiare


Participare la capitalul social al


societăților comerciale


OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XVO RAMBURSĂRI DE CREDITE


02


02


01


01


01


01


01

10

10 01

10 01 01

10 01 05


Rambursări de credite interne


Rambursări de credite interne garantate


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedent! si


recuperate in anul curent


Plăti efectuate in anii prcccdenti si


recuperate in anul curent (SF)


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariate in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de muncaCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

272.000

507.070

152.405

152.405

152.405

6.724.933

712.090

917.080

649.16)

513.263

143.434

369.829

5.280.921

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

11.452.500

11.452.500

11.451.648

11.451.648

11.451.648

11.452.500

11.452.500

11.451.648

11.451.648

11.451.648

11.452.500

11.452.500

11.451.648

11.451.648

11.451.648

11.452.500

11.452.500

11.451.648

11.451.648

11.451.648

-34.300

-482.820

-492.340

492.340

-492.340

-34.300

-482.820

492.340

492.340

-492.340

-34.300

-482.820

492.340

-492.340

-492.340

-34.300

-482.820

492.340

-492.340

492.340

181.900.930

175.529.340

169.235.404

168.628.955

168.628.955

164.406.500

177.677.590

169.509.390

167.470.360

166.863.911

166.863.911

163.073.669

98.239.000

90.862.000

90.757.943

90.747.825

90.747.825

89.251.278

93.433.000

R6.390.000

86.363.068

86,353,825

86.353.825

84.859.186

78.641.000

73,975.000

73.951,472

73.943.08B

73.943.088

72.143.288

2.800.00(1

2.588.000

2.587.010

2.587.0K

2.587.01C

2.555.498


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

A

B

6802

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

10

02

Cheltuieli salariate in natura

10

02

06

Vouchere de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si foita metrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6802

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6802

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

6802

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare


Credite de angajament


inițiale definitive


Pag

24      - lei-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Legale de plătit

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

4.600.000

3.743.000

3.742.617

3.742.617

3.742.617

3.605.680

3.000

2.000

724

724

724

724

7.108.000

5.801.000

5.800.589

5.799.730

5.799.730

6.271.676

281.000

281.000

280.656

280.656

280.656

282.320

2.704.000

2.562.000

2.485.500

2.485.500

2.485.500

2.485.500

2.704.000

2.562.000

2.485JOC

2.485.500

2.485.500

2.485.500

2,102,000

1.910.000

1.909.375

1.908.500

1.908.500

1.906.592

2.102.000

1.910.000

1.909.375

1,908.500

1.908.500

1.906.592

15.833.590

16.463.390

14.740.558

14.740.558

14.740.558

12.941.385

10.444.990

11.042.510

9.798.992

9.798.992

9.798.992

6.600.412

262.000

244.000

222.951

222.951

222.951

109.605

500.000

498.000

481.869

481.869

481.869

442.761

1.729.080

1.819,080

1.815.315

1.815.315

1.815.315

1.635.724

430.000

480.890

479.431

479.431

479.431

479.209

250.000

220,000

217.403

217.403

217.403

202.461

10.000

482.000

440.550

261.137

261.137

261.137

191.127

1.082.800

1.094.900

913.664

913.664

913.664

8.461

5.699.110

6.245.090

5.407.222

5.407,222

5.407.222

3.531,064

1.000.000

1.032,000

1.019.512

1.019.512

1.019.512

1.019.512

1.700.000

2.113.320

2.051.673

2.051.673

2.051.673

2.039.599

1.700.000

2.113.320

2.051,673

2.051.673

2.051.673

2.039,599

344,000

310.000

298.208

298,208

298208

263.519

115.000

65,000

62.855

62.855

62,855

65.767

110.000

177.000

167.400

167.400

167.400

161.827


Capi-

toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa 1 Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator


6802


6802


6802


6802


A

B

20 04 04

Dezinfectant!

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05 01

Uniforme si echipament

20 05 03

Lenjerie si accesorii de pat

20 05 30

Alte obiecte de inventar

20 06

Deplasați, detasari, transferări

20 06 01

Deplasări interne, detasari, transferuri

20 11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20 12

Consultanta si expertiza

20 13

Pregătire profesionala

20 14

Protecția muncii

20 30

Alte cheltuieli

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57

TITLUL vm ASISTENTA SOCIALA

57 02

Ajutoare sociale

57 02 01

Ajutoare sociale in numerar

57 02 02

Ajutoare sociale in natura

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58 02

Programe din Fondul Social European (FSE)

58 02 01

Finanțarea naționala

58 02 02

Finanțarea externa ncrambursabila

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59 40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

70

CHELTUIELI DE CAPITAL


Credite de angajament

Credite bugetare

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

2

3

4

Angajamente

bugetare119.000


68.000


1.409.100


1.344.060


530.000


466.000


165.000


163.000


714.100


715.060


46.000


26.000


46.000


26.000


1.000


1.000


30.000


250.000


211,500


397.000


397.000


61.267.000


61.267.000


45.935.000


15.332.000


1.438.000


1.438.000


224.000


1.214.000


900,000


900.000


3.002.420


6.000


20.000


310.500


258,000


258.000


61.154.000


61.154.000


47.570.000


13.584.000


280.000


280.000


44.000


236.000


750.000


750.000


5.330.770


Angajamente


legale67.953


1.139.230


465.487


161.477


512.266


18.175


18.175


208


2.975


7.983


161.307


242.298


242.298


60.957.032


60.957.032


47.550.148


13.406.884


274.380


274.380


42.691


231.689


740.447


740.447


2.582.813


Plăti


efectuate67.953


1.139.230


465.487


161.477


512.266


18.175


18.175


208


2.975


7.980


161.307


242.298


242.298


60.360.701


60.360.701


47.473.556


12.887.145


274.380


274.380


42.691


231.689


740.447


740.447


2.582.813


67.953


1.139.230


465.487


161.477


512.266


18.175


18.175


208


2.975


7.980


161.307


242298


242.298


60.360.701


60.360.701


47.473.556


12.887.145


274.380


274.380


42.691


231.689


740.447


740.447


2.582.813


Angajamente


legale de plătit


8-6-7


Cheltuieli


efective35.925


2.619.854


1.045.047


212.214


1.362.593


17.467


17.467


208


2.975


3.180


100.173


274.486


274.486


59.882.808


59.882.808


43.540.696


16.342.112


323.843


323.843


62.095


26L748


674.355


674.355


1.332.831


Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa ! Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator


6802

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71 01

Active fixe

71 01 01

Construcții

71 01 02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

6802

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6802

71 01 30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6802

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81 02

Rambursări de credite interne

81 02 01

Rambursări de credite inteme garantate

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

6802

85 01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

6802

85 01 01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

7000

02

Partea IV-a SERVICE SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

01

CHELTUIELI CURENTE


Credite de angajament


inițiale definitiveCredite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente

legale


Plăti efectuate


3

3.002.420

3.002.420

1.891.000

722.900

78.000

310.520

1.330.000

1.33O.OOO

1.330.000

1.330.00(1

-109.080

-109.080

-109.080

-109.080

186.411.070

90.027.570

150.000


4

5.330.770

5.330.770

3.835.000

890.190

19.040

586.540

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

-640.820

-640.820

-640.820

-640.820

377.714.330

100.911.570


5

2.582.813

2.582.815

1.727.295

693.783


6

2.582.813

2.582,813

1.727.295

693.783


7

2.582.813

2.582.813

1.727.295

693.783


Angajamente legale de plătit

8=6-7


Cheltuieli efective


161.735

1.329.075

1.329.075

1.329.075

1.329.075

-2.146.844

-2.146.844

-2.146.844

-2.146.844

325.207.729

98.573.842


161.735

1.329.075

1.329.075

1.329.075

1.329.075

-2.146.844

-2.146.844

-2.146.844

-2.146.844

325.207.729

98.573.842


161.735

1.329.075

1.329.075

1.329.075

1.329.075

-2.146.844

-2.146.844

-2.146.844

-2.146.844

324.653.115

98.019.228


9

1.332.831

1.332.831

7.411

386.034

278.752

660.634


554.614

554.614


221.344,606

26.211.719


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa 1 Titlu

Articol

Aii-

ne-at

Denumire indicator

A

B

7002

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

7002

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE                 1

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE     f

81

02

Rambursați de credite interne

81

02

01

Rambursați de credite interne garantate

81

04

Rambursarea Împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

7002

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

7002

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

7002

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

7002

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

Credite de angajament

recuperate in anul curent (SD)


inițiale


definitive
7402


PROTECȚIA MEDIULUI


PROTECȚIA MEDIULUI


01


CHELTUIELI CURENTE


20


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

«

7

8=6-7

9

150.000

150.000

150.000

2.000.000

13.038.820

10.702.569

10.702.569

10.147.955

554614

26.211.719

2.000.000

13.038.820

10.702.569

10.702.569

10,147.955

554.614

26,211.719

2.000.000

13.038.820

10.702.569

10.702.569

10.147.955

554,614

26.211.719

2,000,000

13.038.820

10.702.569

10,702.569

10.147.955

554.614

26.211,719

87.877.570

87.877.570

87.876.098

87.876.098

87.876.098

87.877.570

87.877.570

87.876.093

87.876.098

87.876.098

32.788.500

32.788.500

32.787.733

32.787.738

32.787.738

32.788.500

32.788.500

32.787.733

32.787.738

32.787.738

55.089.070

55.089.070

55.088.360

55.088.360

55.088.360

-4.820

-4.825

-4.825

4.825

-4.820

4.825

■4.825

4.825

-4.820

■4.825

-4.825

-4.825

-4.820

-4.825

-4.825

■4.825

96.383,50C

276.802.760

226,633.887

226.633.887

226.633.887

195.132.887

83.383 .SOC

226,302.760

195.132.887

195.132.887

195.132.887

195.132.887

7.854.00C


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

A

7402

20

20

51

01

01

7402

51

01

Aii-

at

51

01


ne-


Denumire indicator


7402


8000


02


8402


8402


Credite de angajament


inițiale


definitive


51


51


70


72


72


72


01

20

20 01

20 01 06

20 01 09

20 02

20 05

20 05 30

70Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

nitiale

definitive

3

4

s

6

7

8=6-7

9

7.854.000

7.854.000

75.529.500

226302.760

195.132.887

195.132.887

195.132,887

195.132.887

75.344.500

86.582.S90

75.892.288

75.892.288

75.892.288

75.892.288

75344.500

86.582.690

75.892.288

75.892.288

75.892.288

75.892.288

185.000

139.720.070

119.240.599

119.240.599

119.240.599

119.240.599

185.000

139.720.070

119.240.599

119.240.599

119.240,599

119.240.599

13.000.000

50.500.000

31.501.000

31.501.000

31.501.000

13.000.000

50.500.000

31.501.000

31.501.000

31.501.000

13.000.000

50.500.000

31.501.000

31.501.000

31.501.000

13.000.000

50.500.000

31.501.000

31.501.000

31.501.000

39.341.000

69.871.770

56.556.885

56.556.885

45.525.796

11.031.089

46.530.387

39.341.000

69.871.770

56.556.885

56.556.885

45.525.796

11.031.089

46.530.387

21.505.000

48.244.000

42.975.087

42.975.087

34.924.129

8.050.958

31.163.617

21.505.000

48.244.000

42.975.087

42.975.087

34.924.129

8.050.958

31.163.617

20.724.000

47.278.000

42.214.461

42.214.461

34.236.970

7.977.491

30.712,658

200.000

300.000

20.524.000

46.978.000

42.214.461

42.214.461

34.236.970

7.977.491

30,712.658

781.000

781.000

760.62c

760.626

687.159

73.467

450.959

185.000

185.000

17.270.000

21.061.770

13.016.467

13.016.467

10.036.336

2.980.131

15.366.770


Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

s

6

7

8=6-7

9

8402

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

17.270.000

21.061.770

13.016.467

13.016.467

10.036.336

2.980.131

15.366.770

71

01

Active fixe

17.270.000

21.061.770

13.016.467

13.016.467

10.036.336

2.980.13!

15.366.770

71

01

01

Construcții

17.270.000

11.190.000

6.014,847

6.014.847

3.494.958

2.519.889

15.070.135

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

9.487.770

6.735.345

6,735.345

6275.103

460.242

295.444

8402

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

384.000

266.275

266.275

266.275

1.191

8402

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

566.000

566.000

565.331

565.331

565.331

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

56000

566.000

565.331

565.331

565.331

81

02

Rambursări de credite interne

566.000

566.000

565.331

565.331

565.331

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

2

566.000

566.000

565.331

565.331

565.331

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31.12.2019


Capitol

Sub**

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


5002


TOTAL CHELTUIELI


Credite de angajament


inițiale


definitive


01


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

06

10

01

10

10

01

11

10

01

12

10

01

13

10

01

17

10

01

30

10

02

10

02

02

10

02

06

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06

10

03

07


Cheltuieli salariate in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Alte sporuri


Fond pentru posturi ocupate prin cumul


Fond aferent plătii cu ora


Indemnizații plătite unor persoane din


afara unitarii


Drepturi de delegare


Indemnizații de hrana


Alte drepturi salariate in bani


Cheltuieli salariate in natura


Norme de hrana


Vouchere de vacanta


Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de


stat


Contribuții de asigurați de șomaj


Contribuții de asigurați sociale de


sanatatc


Contribuții de asigurări pentru


accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si


indemnizații


Contribuția asiguratorie pentru muncaCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

789.527.450

889.826.620

835.375.546

834.769.097

800.012.879

34.756.218

716.277.529

726.863.340

828.155.480

775.227.639

774.621.190

739.864.972

34,756.218

716.277.529

189.129.000

176.025.670

173.508.057

173.497.939

173.349.589

148.350

172.985.044

175.816.500

164.396.960

162.158.492

162.149.249

162.149.249

161.468.584

149.723.000

141.014.370

140.925.221

140.916.837

140.916.837

139.629,029

3.360.000

2.936.000

2.927.518

2.927.518

2.927.518

2.889.394

4.683.000

3.803.000

3.796.54?

3.796.547

3.796.547

3.662,881

780.500

892.150

540.718

540.718

540.718

540.718

6.143.000

7.031.440

5.388.667

5.388.667

5.388.667

5.388.667

845.000

745.000

707.078

707.078

707.078

855.644

415.000

72.000

23.404

23.404

23.404

22.585

9.536.000

7.602.(100

7.568.683

7.567.824

7.567.824

8.197.346

331.000

301.000

280.656

280.656

280.656

282.320

8.914.000

7.752.000

7.647.745

7.647.745

7.499.395

148.350

7.410.078

4.750,000

3.880.000

3.857,895

3.857.895

3.857.895

3.793.802

4.164.000

3.872.000

3.789.850

3.789.850

3.641.500

148.350

3.616.276

4.398.500

3.876.710

3.701.820

3.700.945

3.700.945

4.106.382

88.000

79.613

79.613

79.613

64.801

12.000

2.533

2.533

2.533

2.065

38.000

26.354

26.354

26.354

21.479

7.000

756

756

756

615

20.000

796

796

796

3.511

4.398.500

3.711.710

3.591.761

3.590,893

3.590.893

4.013.911


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Platî

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII

245.150.990

359.557.200

325.770.454

325.770.454

291.187.273

34.583.181

268.490.520

20

01

Bunuri si servicii

216.745.410

291.748.770

268.768.790

268.768.790

239.466.991

29.301.799

220.986.656

20

01

01

Furnituri dc birou

1.705.480

1.743.480

1.560.818

1.560.818

1.476.418

84.400

1.423.075

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.771.070

2.525.570

2.479.975

2.479.975

1.882.939

597.036

1.752.165

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

12.639.990

14.879,140

12.997.480

12.997.480

12.997.480

12.781.941

20

01

04

Apa, canal si salubritate

5.460.280

6.833.340

5.820.181

5.820.181

5.820,181

5.812.696

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

10.564.000

3.818.400

2.375.532

2.375.532

2.375.147

385

1.314.594

20

01

06

Piese de schimb

464.500

482.320

176.958

176.958

170.531

6.427

170.617

20

01

07

Transport

414.500

411.270

228.163

228.163

228.163

227.943

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4.281.150

4.015.640

2.864.297

2.864.297

2.102.650

761.647

1.987.810

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

148.159.280

225.811.200

215.068.476

215.068.476

t88.163.131

26.905.345

173-462.733

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

a- \$\

30.285.160

31.228.410

25.196.910

25.196.910

24.250.351

946.559

22.053.082

20

02

Reparații curente                         / -.-J k

2.011.000

4.308.000

3.547.976

3.547.976

2.153.284

1.394,692

1.917.084

„                                        1 cl ft

20

03

Hrana                                       1           f

2.297.600

2.710,920

2.480.997

2.480.997

2.480.997

2.468.923

\          h

;X. „131 X

20

03

01

Hrana pentru oameni                  \       r

Js J

2.297.600

2.710.920

2.480.997

2,480,997

2.480.997

2.468.923

20

04

Medicamente si materiale sanitare          \-r<;

401.500

369.000

347.266

347.266

347.266

312.577

Uhf.șVqX

20

04

01

Medicamente                                 ''-Z.

145.500

97.700

90.203

90.208

90.208

93.120

20

04

02

Materiale sanitare

137.000

203.300

189.105

189.105

189.105

183.532

20

04

04

Dezinfectând

119.000

68.000

67.953

67.953

67.953

35.925

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14.643.980

18.742.750

12.108.171

12.108.171

8.442.961

3.665.210

4.702.083

20

05

01

Uniforme si echipament

2.129.420

2.080.820

1.217.833

1,217.838

894.675

323.163

1.227.547

20

05

03

Lenjerie si accesorii dc pat

995.150

992.150

182.477

182.477

182.477

212.214

20

05

30

Alte obiecte de inventar

11,519.410

15.669.780

10.707.856

10.707.856

7.365.809

3.342.047

3.262.322

20

06

Deplasări, detasari, transferări

949.400

695.000

291-165

291.166

291.166

291.098

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

799.400

545.000

234.263

234.260

234.260

234.192

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alb ne-at

Denumire indicator

A

B

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

09

Materiale de laborator

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

16

Studii si cercetări

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor interne

20

30

Alte cheltuieli

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                 /

30

TITLUL III DOBÂNZI                     |

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne          \

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituții publice

55

TITLUL VB ALTE TRANSFERURI

55

01

A, Transferuri interneCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

litiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

150.000

150.000

56.906

56.906

56.906

56.906

1.000

1.630.420

175.850

73.597

73.597

73.497

100

45.385

576.000

6.000

2.975

2.975

2.975

2.975

845.960

689.690

332.465

332,465

330.755

1.710

318,154

1.099.320

1.501.460

726.201

726.201

640.705

85.496

579.571

300.000

25.000

12,500

12.500

12.500

12.500

25.000

12.500

12.500

12.500

12.500

3.950.400

38.283.760

37.078.350

37.078.350

36.944.176

134.174

36.862.514

1.422.000

1.693.000

1.018.719

1.018.719

885.861

132.858

832.512

2.528.400

36.590.760

36.059.631

36.059.631

36.058.315

1.316

36.030.002

95.309.850

86.272.350

82.926.777

82,926.777

82.926.777

82.926.777

95.309.850

86.272.350

82.926.777

82.926.777

82.926.777

82.926.777

95.309.850

86.272.350

82.926.777

82.926.777

82.926.777

82.926.777

500.000

500.000

500.000

500.000

81.019.500

91.627.690

80.778.639

80.778.639

80.778.639

80.778.639

81.019.500

91.627.690

80.778.639

80.778.639

80.778.639

80.778.639

81.019.50C

91.627.690

80.778.639

80.778.639

80.778.639

80.778.639

19.374.36C

27.102.020

26.708.622

26.708.623

26.708.623

26.708.623

19.374.36C

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa ! Titlu

Articol

AU-

ne-

at


Denumire indicator


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2


5100 02


5102


B

55 01 63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

57

TITLUL Vm ASISTENTA SOCIALA

57 02

Ajutoare sociale

57 02 01

Ajutoare sociale in numerar

57 02 02

Ajutoare sociale in natura

57 02 03

Tichiete de cresa si tichelc

sociale pentru grădiniță

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59 01

Burse

59 11

Asociații si fundații

59 40

Sume aferente persoanelor cn handicap

neincadrate

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81 02

Rambursări dc credite interne

81 02 01

Rambursări de credite interne garantate

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANO

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85 01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

85 01 01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)


Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE


AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNEPag. 4

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

19.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

69.957.640

62.502.980

61.986.279

61.389.948

61.389.948

60.912.055

69.957.640

62.502.980

61.986.279

61.389.948

61.389.948

60.912.055

54,615.640

48.908.980

48.579.045

48.502.453

48.502.453

44.569.593

15.332.000

13.584.000

13.406.884

12.8S7.145

12.887.145

16.342,112

10.000

10.000

350

350

350

350

26.422.000

24.567.570

23.548.810

23.548.810

23.524.123

24.687

23.466.871

24.622.000

21.995.570

21.011.022

21.011.022

21.011.022

21.011.022

10.000

1.092.000

1.081.999

1.081.999

1.057.312

24.687

1.057.312

1.790.000

1.480.000

1.455.789

1.455.789

1.455.789

1.398.537

63.030.500

63.030.500

63.023.081

63.023.081

63.023.081

63.030.500

63.030.500

63.023.081

63.023.081

63.023.081

63.030.500

63.030.500

63.023.081

63.023.081

63.023.081

63.030.500

63.030.500

63.023.081

63.023.081

63.023.081

-366.390

-1.359.360

-2.875.174

-2.875.174

-2.875.174

-366.390

-1.359.360

-2.875.174

-2.875.174

-2.875.174

-366.390

-1.359.360

-2.875.174

-2.875.174

-2.875.174

-366,390

-1.359.36C

-2.875.174

-2.875.174

-2.875.174

223.332.770

238.597.020

226.774.884

226.774.884

223.449.232

3.325.652

222.588.376

120.950.250

145,957.000

138.416.715

138.416.715

135.135.854

3.280,861

134.111.870

-lei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU.

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 01

Cheltuieli salariale in bani

10 01 01

Salarii de baza

10 01 05

Sporuri pentru condiții de munca

10 01 06

Alte sporuri

10 01 11

Fond aferent plătii cu ora

10 01 12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

10 01 13

Drepturi de delegare

10 01 17

Indemnizații de hrana

10 01 30

Alte drepturi salariale in bani

10 02

Cheltuieli salariale in natura

10 02 02

Norme de hrana

10 02 06

Vouchere de vacanta

10 03

Contribuții

10 03 01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

10 03 02

Contribuții de asigurări de șomaj

10 03 03

Contribuții de asigurări sociale de

sănătate

10 03 04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

10 03 06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

10 03 07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

20 01

Bunuri si servicii


Credite de angajament


inițiale


definitiveCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

118.722.380

145.730.240

136.191.36C

136.191.360

132.910.499

3.280.861

134.111.870

83.600,000

76.884,370

76.563.136

76.563,136

76.414,786

148.350

77.142.762

75.270.000

69.959.370

69.744.427

69.744.427

69.744.427

70.561.774

70.900.000

66.921.370

66.858.369

66.858.369

66.858.369

67.374.322

560.000

348.000

340.508

340.508

340.508

333.896

83.000

60.000

53.930

53.930

53.930

57.201

1.000

845.000

745.000

707.078

707.078

707.078

855.644

412.000

70.000

22.680

22.680

22.680

21,861

2.420.000

1.794.000

1.761.862

1.761.862

1.761.862

1.918.850

50.000

20.000

6.210.000

5.190.000

5.162.245

5.162.245

5.013.895

148.350

4.924.578

4.750.000

3.880.000

3.857.895

3.857.895

3.857.895

3.793.802

1.460.000

1.310.000

1.304.350

1.304.350

1.156.000

148.350

1.130.776

2.120.000

1.735.000

1.656.464

1.656.464

1.656.464

1.656.410

88.000

79.613

79.613

79.613

64.801

12.000

2.533

2.533

2.533

2.065

38.000

26.354

26.354

26.354

21.479

7.000

756

756

756

615

20.000

796

796

796

3.511

2.120.000

1,570.000

1.546,412

1.546.412

1.546.412

1.563.939

34.222.380

66.105.870

58.912.882

58.912.882

55.780.371

3.132.511

56.244.926

27.884.51C

25.721.970

20.549.422

20.549.422

17.903.396

2.646.026

17.303.958


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali-

ne-

at


Denumire Indicator


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2


20 01 01

Furnituri de birou

20 01 02

Materiale pentru curățenie

20 01 03

Încălzit, iluminat si forța motrica

20 01 04

Apa, canal si salubritate

20 01 05

Carburanți si lubrifiant!

20 01 06

Piese de schimb

20 01 07

Transport

20 01 08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

20 01 09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20 01 30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

20 02

Reparații curente

20 04

Medicamente si materiale sanitare

20 04 01

Medicamente

20 04 02

Materiale sanitare

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05 01

Uniforme si echipament

20 05 30

Alte obiecte de inventar

20 06

Deplasați, detasari, transferări

20 06 01

Deplasări interne, detasari, transferări

20 06 02

Deplasări in străinătate

20 11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20 12

Consultanta si expertiza

20 13

Pregătire profesionala

20 14

Protecția munciiPag. 6       - lei—

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

465.200

591.200

583.191

583.191

583.098

93

634.389

110.000

74.000

69.455

69.455

68.992

463

61.438

1.590.130

1.136.130

845.98?

845.987

845.987

813.115

200.000

120.000

40.499

40.499

40.499

36.759

738.000

738.000

347.278

347.278

346.997

281

302.497

244.500

165.650

160.650

160.650

160.650

160.650

166.760

166.760

118.973

118.973

118.973

118.753

2.298.450

2.040.560

1.431.131

1.431.131

832.845

598.286

804.724

18.377.820

16.828.020

15.054.237

15.054.237

13.838.699

1.215.538

13.558.956

3.693.650

3.861.650

t.898.021

1.898.021

1.066.656

831.365

812.677

600.000

569.558

569.558

301.057

268.501

301.057

19.000

16.400

16.386

16.386

16.386

16.386

9.000

8.100

8.087

8.087

8.087

8.087

10.000

8.300

8.299

8.299

8.299

8.299

876.000

911.000

361.348

361.348

361.348

1.574.464

110.000

no.ooo

79259

79.259

79259

200

766.000

801.000

282.089

282.089

282.089

1.574.264

858.400

611.400

263.981

263.981

263.981

264.621

708.400

461.400

207.075

207.075

207.075

207.715

150.000

150.000

56.906

56.906

56.906

56.906

153.870

44.500

28.882

28.882

28.782

100

670

396.000

149.600

246.600

171.900

171.900

170.190

1.710

162389

395.000

279.000

149.888

149.888

64.392

85.496

64.392

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

cei

AH-ne-at

Denumire indicator

A

B

20 30

20 30 04

20 30 30

59

59 11

59 40

79

81

81 02

81 02 01

84

85

85 01

85 01 01

5402

01

20

20 01

20 01 01

20 01 02

20 01 03

20 01 04

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Asociații si fundații

Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSAM DE CREDITE

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite interne garantate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri dc birou

Materiale pentru curățenie

Încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate


Credite de angajament


inițiale


definitiveCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

3.490.000

37.675.000

36.801.517

36.801.517

36.670.839

130.678

36.556.989

1.390.000

1.390.000

1.001.332

1.001.332

870.654

130,678

817.305

2.100.000

36.285.000

35.800.185

35.800.185

35.800.185

35.739.684

900.000

740.000

715.342

715.342

715.342

724.182

10.000

10.000

890.000

730.000

715.342

715.342

715.342

724.182

2.433.000

2,433.000

2.431,802

2.431.802

2.431.802

2.433.000

2.433.000

2.431.802

2,431.802

2.431.802

2.433.000

2,433.000

2.431.802

2.431.802

2.431.802

2.433.000

2.433.000

2.431.802

2.431.802

2.431.802

-205.130

-206.240

-206.447

-206.447

-206.447

-205.130

-206.240

-206.447

-206.447

-206.447

-205.130

-206.240

-206.447

-206.447

-206.447

-205.130

-206.240

-206.447

-206.447

-206.447

7.072.670

6.342.670

5.418.892

5.418.892

5.374.101

44.791

5.537.229

7.072.670

6.349.080

5.425.306

5.425.306

5.380.515

44.791

5.537.229

897.670

804.080

538.955

538.955

494.164

44.791

650.878

857.270

757.270

526.153

526.153

482.678

43.475

425.215

45.000

50.000

36.158

36.158

36.154

4

54.474

121.000

66.000

64.610

64.610

64.610

29.082

82.000

82,000

66.022

66.022

66.022

61.249

96.000

96.000

17.587

17.587

17.587

16.047


Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator


A

B

20 01 05

Carburanți si lubrifianti

20 01 08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20 01 09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20 01 30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinete si funcționare

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05 30

Alte obiecte de inventar

20 30

Alte cheltuieli

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50 04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 01

Transferuri curente

51 01 01

Transferuri către instituțiile publice

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85 01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

85 01 01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)


5502


tranzacții privind datoria publica si


Creditc de angajament


inițiale definitive


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

48.000

4&.000

21.816

21.816

21.795

21

8.791

13.600

13.600

7.314

7.314

5.090

2.224

5.003

82.500

32.500

32.211

32.211

24.184

8.027

24.172

369.170

369.170

280.435

280.435

247.236

33.199

226.397

21.000

21.000

5.579

5.579

5.579

219.756

21.000

21.000

5.579

5.579

5.579

219.756

19.400

25.810

7.223

7.223

5.907

1.316

5.907

19.400

25.810

7.223

7.223

5.907

1.316

5.907

500.000

500.000

500.000

500.000

5.675.000

5.045.000

4.886.351

4.886.351

4.886.351

4.886.351

5.675.000

5.045.000

4.886.351

4.886.351

4.886.351

4.886.351

5.675.000

5.045.000

4.886.351

4.886.351

4.886.351

4.886.351

-6.410

-6.414

-6.414

-6.414

-6.410

-6.414

-6.414

-6.414

-6.41Q

-6.414

-6.414

-6.414

-6.410

-6.414

-6.414

-6.414


Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale definitive


5502


B

ÎMPRUMUTURI


6000 02

6002


6102


01

20

20

20

30

30

30


24

24

01

01


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

02 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne TITLUL IO DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe


Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI


SIGURANȚA NAȚIONALA


APARARE


01

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

05

20

01

08

20

01

09

20

01

30


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


Carburanți si lubriOanti


Posta, telecomunicații, radio, tv,internet


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru


întreținere si funcționare


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


CHELTUIELI CURENTE


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

95.309-850

86.297.350

82.939.277

82.939.277

82.939277

82.939.277

95.309.850

86.297.350

82.939.277

82.939.277

82.939.277

82.939.277

25.000

12.500

12.500

12.500

12.500

25.000

12.500

12.500

12.500

12.500

25.000

12.500

12.500

12.500

12.500

95.309.850

86.272.350

82.926.777

82.926,777

82.926.777

82.926.777

95.309.850

86.272.350

82.926.777

82.926.777

82.926.777

82.926.777

95.309,850

86.272.350

82.926.777

82.926.777

82.926.777

82.926.777

4.548.540

4.483.540

2.735.912

2.735.912

2.282.263

453.649

1.870.281

134.600

136.600

70.787

70.787

70.787

15.123

134.600

136.600

70.787

70.787

70.787

15.123

134.600

136.600

70.787

70.787

70.787

I5J23

134.600

136.600

70.787

70.787

70.787

15.123

4.000

6.000

4.073

4.073

4.073

991

6.000

6.000

4.066

4.066

4.066

2.182

24.000

24.000

10.409

10.409

10.409

172

18.600

18.600

3.524

3.524

3.524

782

16.000

16.000

4.798

4.798

4.798

338

66.000

66,000

43.917

43.917

43.917

10.658

4.413.940

4.346.940

2.665.125

2.665.125

2,211.476

453.649

1.855.158

4.417.060

4.354.60C

2.672.845

2.672.845

2.219.196

453,649

1.855.158


Capitol

Sub

capi

tol

Pa-ra-graf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

A

B

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretineie si funcționare

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

30

Alte cheltuieli

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

Credite de angajament


inițiale


definitivePag. 10

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

4.417.060

4.354.600

2.672.845

2.672.845

2.219.196

453.649

1.855.158

3.196.060

3.114.900

1.999.546

1.999.546

1.871,240

128.306

1.551.942

102.000

126.000

96,904

96.904

95.104

1.800

68.254

35.000

23.000

21233

21.233

21.233

9.512

loo.ooo

100.000

88.367

88.367

88.367

88.367

35.000

35.000

17.819

17.819

17.819

15.836

1.400.000

1.400.000

617.277

617.277

617.273

4

339.053

85

209.000

209.000

143.063

143.063

117.647

25.416

103.955

986.560

888.860

862.894

862.894

776.571

86.323

801.592

328.500

333.040

151.989

151.989

137.226

14.763

125.288

1.177.000

1.195.700

655.912

655.912

332.749

323.163

288.009

1.168.500

1.187.200

650.32C

650.320

327.157

323.163

182.300

8.500

8.500

5.592

5.592

5.592

105.709

44.000

44.000

17.387

17.387

15.207

2.180

15.207

32.000

32.000

17.387

17.387

15.207

2.180

15.207

12.000

12.000

-3.120

-7.660

-7.720

-7.720

-7.720

-3,120

-7.660

-7.720

-7.720

-7.720

-3.120

-7.660

-7.720

-7.720

-7,720

lei-


Capitol

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


recuperate in anul curent (SF)


6500 02


Partea ni-a CHELTUIELI SOCIAI^CULTURALE


6502


INVATAMANT


01

10

10

01

10

01

01

10

01

10

10

01

11

10

03

10

03

07

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

07

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

02

20

03

20

03

01


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salarialc in bani


Salarii de baza


Fond pentru posturi ocupate prin cumul


Fond aferent plătii cu ora


Contribuții


Contribuția asiguratorie pentru munca


TITLUL II BUNURI SI SERVICE


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Transport


Posta, telecomunicații, radio, tv,


internet


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru


întreținere si funcționare


Reparații curente


Hrana


Hrana pentru oameni


Credite de angajament


inițiale


definitiveCredite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

-3.120

-7.660

-7.720

-7.720

-7.720

423.438.140

478.564.870

453.644.306

453.037.857

430.111.898

22.925.959

384.762.967

125.686.130

143.572.240

127.422.965

127.422.965

122.985.070

4.437.895

104338.923

111.240.390

129.127.150

112.980.887

112.980.887

108.542.992

4.437.895

104338,923

7.120.00C

8.151.300

6,062.716

6.062.716

6.062.716

6.470.103

6.947.500

7.922.590

5.929.385

5.929.385

5.929.385

5.929385

24.000

780.500

892.150

540.718

540.718

540.718

540.718

6.143.000

7.030,440

5.388.667

5.388.667

5.388.667

5388.667

172.500

228.710

133.331

133.331

133.331

540.718

172.500

228.710

133.331

133.331

133.331

540.718

51.433.390

70.529.280

58.169.279

58.169279

53.731.384

4.437.895

49.119.928

42.758.680

58.707.690

49.968.067

49.968.067

47.882.475

2.085.592

47.882,474

672.280

652.280

543.644

543.644

461.141

82.503

461.141

1.884.070

1.803.570

1.784.524

1.784.524

1.187.951

596.573

1.187.950

8.204.480

10.507.630

9.181.616

9.181.616

9.181.616

9.181.616

1.999.280

2.620.960

2.176.436

2.176.436

2.176.436

2.176.436

25.400

19.350

19.350

19.350

19.350

247.740

244.510

109.190

109.190

109.190

109.190

1.256,900

1.290.230

L.015.684

1.015.684

880.151

135.533

880.151

8.397,200

21.276.550

17.776.216

17.776.216

16.570.345

1.205.871

16.570.345

20.096.730

20.286.560

17.361.407

17.361.407

17.296.295

65.112

17.296.295

230,000

1.495.000

1.198.280

1.198.280

145.556

1.052.724

145.556

597.600

'           597.600

429.324

429.324

429.324

429.324

597.601

597.60C

429.324

429.324

429324

429324


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

A

B

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasați, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

09

Materiale de laborator

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

55

01

A. Transferuri interne

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

57

02

03

Tichicte de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE


Credite de angajament


inițiale definitiveCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

38.500

42.600

32.672

32.672

32.672

32.672

21.500

24.600

19.266

19.266

19.266

19.266

17.000

18.000

13.406

13.406

13.406

13.406

6.668.880

8.541,630

5.911.034

5.911.034

4.611.455

1.299.579

310.920

307.620

15.489

15.489

15.489

830.150

829.150

21.000

21.000

21.000

5.527.810

7.404.860

5.874.545

5.874.545

4.574.966

1.299.579

45.000

57.600

9.010

9.010

9.010

9.010

45.000

57.600

9.010

9.010

9.010

9.010

1.000

155.550

130,350

44.507

44.507

44.507

44.507

446.360

423.090

152.585

152.585

152.585

152.585

492.820

522.770

413.875

413.875

413.875

413.875

9.950

9.925

9.925

9.925

9.925

9.950

9.925

9.925

9.925

9.925

19.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

19.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

19.374.360

27.102.020

26.708.623

26.708.623

26.708.623

26.708.623

8.690.640

1.348.980

1.029.247

1.029.247

1.029247

1.029.247

8.690.640

1.348.980

1.029.247

1.029.247

1.029.247

1.029.247

8.680.640

1.338.980

1.028.897

1.028.897

1.028.897

1.028.897

10.000

10.000

350

350

350

350

24.622.000

21.995.570

21.011.022

21.011.022

21.011,022

21.011.022

24.622.000

21.995.570

21.011.022

21.011.022

21.011.022

21.011.022

14.460.500

14.460.50C

14.457.487

14.457.487

14.457.487


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator


A                        B


6602


6702


81

TITLUL XVB RAMBURSĂRI DE CREDITE

81 02

Rambursări de credite interne

8! 02 01

Rambursări de credite interne garantate

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI ST

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85 01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

85 01 01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

SANATATE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 01

Cheltuieli salariate in bani

10 01 01

Salarii de baza

10 01 17

Indemnizații de hrana

10 03

Contribuții

10 03 07

Contribuția asiguratorie pentru munca

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20 01

Bunuri si servicii

20 01 01

Furnituri de birou

20 01 02

Materiale pentru curățenie

20 01 03

încălzit, iluminat si forța metrica

20 01 04

Apa, canal si salubritate


Credite de angajament


inițiale I definitivePag

13      - lei-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

legale de plătit

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

14.460.500

14.460.500

14.457.487

14.457.487

14.457.487

14.460.500

14.460.500

14.457.487

14.457.487

14.457.487

14.460.500

14.460.500

14.457.487

14.457.487

14.457.487

-14.760

-15.410

-15.409

-15.409

-15.409

-14.760

-15.410

-15.409

-15.409

-15.409

-14.760

-15.410

-15.409

-15.409

-15.409

-14.760

-15.410

-15.409

-15.409

-15.409

170.000

128.000

124.262

124.262

124.262

120.901

170.000

128.000

124.262

124.262

124.262

120.901

170.000

128.000

124.262

124.262

124.262

120.901

166.000

125.000

121.612

121.612

121.612

118.239

158.000

118,000

115.380

115.380

115.380

111.419

8.000

7.000

6.232

6.232

6.232

6.820

4.000

3.000

2.650

2.650

2.650

2.662

4.000

3.000

2.650

2.650

2.650

2.662

120.121.500

164.946.060

159.718.868

159.718.868

141.230.804

18.488.064

117.553.317

108.703.300

153.976.380

148.759.560

148.759.560

130.271.496

18.488.064

117.553.317

108.703.300

152.894.380

147.677.561

147.677.561

129.214.184

18.463.377

116.496.005

102.741.300

144.989.830

143.641.362

143.641.362

127.220.453

16.420.909

116.494.874

155.000

74.000

73.897

73.897

73.897

94.221

115.000

55.000

54.218

54.218

54.218

19.240

934.300

1.234.300

1.000.173

1.000.173

1.000.173

1.001.870

2.700.000

3.480.490

3.088.409

3.088.409

3.088.409

3.088.409

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa ! Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

A

B

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20

12

Consultanta si expertiza

20

14

Protecția muncii

20

16

Studii si cercetări

20

30

Alte cheltuieli

20

30

04

Chirii

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

11

Asociații si fundații

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLU!. XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

02

Rambursări de credite interne

81

02

01

Rambursați de credite interne garantate

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2Pag. 14


- lei-


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

250.000

1.363.000

1.141.999

1.141,999

1.141.920

79

442.270

10.000

16.670

16.308

16.308

9.881

6.427

9.882

2.600

3.100

2.444

2.444

2.256

188

2.068

98.542,400

138.696.370

138.209.995

138.209.995

121.797.900

16.412.095

111.786.211

32.000

66.900

53.919

53.919

51.799

2.120

50.703

400.000

4.492.000

6.544.360

4.035.068

4.035.068

1.992.600

2,042.468

10.000

10.000

7.283

7.283

7.283

4.482.000

6.534.360

4.027.785

4.027.785

1.985.317

2.042.468

1.320.000

150.000

389.190

1.131

1.131

1.131

1.131

300.000

271.000

271.000

1.082.000

1.081.999

1.081.999

1.057.312

24.687

1.057.312

1.082.000

1.081.999

1.081.999

1.057.312

24.687

1.057.312

11.452.500

11.452.500

11.451.648

11.451.648

11.451.648

11.452.500

11.452.500

11.451.648

11.451.648

11.451.648

11.452.500

11.452.500

11.451.648

11.451.648

11.451.648

11.452.500

11.452.500

11.451.648

11.451.648

11.451.648

-34.300

-482.820

-492,340

-492.340

-492.340


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-34.300

-482.820

-492,340

■492.340

-492.340

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34.300

-482.820

-492.340

-492.340

-492.340

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-34.300

-482.820

-492.340

-492.340

-492.340

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

177.460.510

169.918.570

166.378.211

165.771.762

165.771.762

162.749.826

01

CHELTUIELI CURENTE

176.230.590

169.229.390

167.195.980

166.589.531

166.589.531

162.749.826

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

98.239-000

90.862.000

90.757.943

90.747.825

90.747.825

89.251.278

10

01

Cheltuieli salariate in bani

93,433.000

86.390.000

86.363.068

86.353.825

86.353.825

84.859.186

10

01

01

Salarii de baza

78.641.000

73.975.000

73.951.472

73.943.088

73.943.088

72.143.288

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

2.ROO.OOO

2.588.000

2.587.010

2,587.010

2.587.010

2.555.498

10

01

06

Alte sporuri

4.600.000

3.743.000

3.742.617

3.742.617

3.742.617

3.605.680

10

01

13

Drepturi de delegare                             7

b\

3,000

2.000

724

724

724

724

10

01

17

Indemnizații de hrana                         / -

7.108.000

5.801.000

5.800.589

5.799.730

5.799.730

6.271.676

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani                    f §

IcO 1

281.000

281.000

280.656

280.656

280.656

282.320

10

02

ț o

Cheltuieli salariate in natura                       k vj

/4? /

2.704.000

2.562.000

2.485.500

2.4S5.500

2.485.500

2.485.500

10

02

06

Vouchere de vacanta

ZO / fi/

2.704.000

2.562.000

2.485.500

2.485.500

2.485.500

2.485.500

10

03

Contribuții

m.

2.102.000

1.910.000

1.909.375

1.908.500

1.908.500

1.906.592

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

2.102.000

1.910.000

1.909.375

1.908.500

1.908.500

1.906.592

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

15.833.590

16.463.390

14.740.558

14.740.558

14.740.558

12.941.385

20

01

Bunuri si servicii

10.444.990

11.042.510

9.798.992

9.798.992

9.798.992

6.600.412

20

01

01

Furnituri de birou

262.000

244.000

222.951

222.951

222.951

109.605

20

01

02

Materiale pentru curățenie

500.000

498.000

481.869

481.869

481.869

442.761

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.729.080

1.819.080

1.815.315

1.815.315

1.815.315

1.635.724

20

01

04

Apa, canal si salubritate

430.000

4R0.890

479.431

479.431

479.431

479.209

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

250.000

220.000

217.403

217.403

217.403

202.461

20

01

06

Piese de schimb

10.000

Capi* toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa/ Titlu

Ar

ti

col

Alh

ftC-

at

Denumire indicator

A

B

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

04

Dezinfectând

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasați, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57

TITLUL Vm ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale


Credite de angajamentCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

482.000

440.550

261.137

261.137

261.137

191.127

1.082.800

1.094.900

913.664

913.664

913.664

8.461

5.699 110

6.245.090

5.407.222

5.407.222

5.407.222

3.531.064

1.000.000

1.032.000

1.019.512

1.019.512

1.019.512

1.019.512

1.700.000

2.113.320

2.051.673

2.051.673

2.051.673

2.039.599

1.700.000

2.113.320

2.051.673

2.051.673

2.051.673

2.039,599

344.000

310.000

298.208

298.208

298.208

263.519

115.000

65.000

62.855

62.855

62.855

65.767

110.000

177.000

167.400

167.400

167.400

161.827

119.000

68.000

67.953

67.953

67.953

35.925

1.409.100

1.344.060

1.139.230

1.139.230

1.139.230

2.619.854

530.000

466.000

465.487

465.487

465.487

1.045.047

165.000

163.000

161.477

161.477

161.477

212.214

714,100

715.060

512.266

512.266

512.266

1.362.593

46.000

26.000

18.175

18.175

18.175

17.467

46.000

26,000

18.175

18.175

18.175

17.467

1.000

1.000

208

208

208

208

30,000

6.000

2.975

2.975

2.975

2.975

250.000

20.000

7.980

7.980

7.980

3.180

211.500

161.307

161.307

161.307

100.173

397.000

258.000

242.298

242.298

242.298

274.486

397.000

258.000

242.298

242.298

242.298

274.486

61.267.000

61.154.000

60.957.032

60.360.701

60.360.701

59.882.808

61.267.000

61,154.000

60.957.032

60.360.701

60.360,701

59.882.808


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

A


B

57 02 01

Ajutoare sociale in numerar

57 02 02

Ajutoare sociale in natura

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59 40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81 02

Rambursați de credite interne

81 02 01

Rambursări de credite interne garantate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84


RECUPERATE IN ANUL CURENT


85


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


85


01


Plăti efectuate in anii precedent! si


recuperate in anul curent


85


01


01


Plăti efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent (SF)


7000 02


Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE


PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE


7002


01


20


20


01


20


01


09


79


81


Credite de angajament


inițialeLOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE


definitiveCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

45.935.000

47.570.000

47.550.148

47.473.556

47.473.556

43.540.696

15.332.000

13.584.000

13.406.884

12.887.145

12.887.145

16.342.112

900.000

750.000

740.447

740.447

740.447

674.355

900.000

750.000

740.447

740.447

740.447

674.355

1.330.000

1.330.000

1.329.075

1.329.075

1.329.075

1.330.000

1.330.000

1.329.075

1.329.075

1.329.075

1,330.000

1.330.000

1.329.075

1.329.075

1.329.075

1.330.000

1.330.000

1.329.075

1.329.075

1.329.075

-109.080

-640.820

-2.146.844

-2.1+6.844

-2.146.844

•109.080

-640.820

-2.146.844

-2.146.844

-2.146.844

-109.080

-640.820

-2.146.R44

-2.144.844

-2.146.844

-109.080

-640.820

-2.146.844

-2.146.844

-2.146.844

116.137.000

119.371.190

108.680.026

108.680.026

108.680.026

75.892.288

32.938.500

32.788.500

32.787.738

32.787.738

32.787.738

150.000

150.000

150.000

150.000

32.788.500

32.788.50G

32.787.738

32.787.738

32.787.738

32.788.50(1

32.788.500

32.787.738

32.787.738

32.787.738


Denumirc indicator


7402


8000 02

8402


9902 96


Pag. 18


- lei-


Credite de angajament


inițiale definitive


81 02

81 02 01


01


20

20

01

20

01

05

51

51

01

51

01

01

01

20

20

01

20

01

06

20

01

09

20

02

20

05

20

05

30

79

81

81

02

81

02

01


Rambursați de credite interne

Rambursări de credite interne garantate

PROTECȚIA MEDIULUI


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Carburanți si lubrifianti

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Piese de schimb

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite interne

Rambursări dc credite interne garantate cxcedent/deficit sect functCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

32.788.500

32.788.500

32.787.738

32.787.738

32.787.738

32.788.500

32.788,500

32.787.738

32.787.738

32.787.738

83.198.500

86.582.690

75.892.288

75.892.288

75.892.288

75.892.288

83.198.500

86.582.690

75.892.288

75.892.288