Hotărârea nr. 152/2020

HCLS3 nr.152 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2020
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 395/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 351289/CP/l 3.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 351042/13.05.2020 al Direcției Economice;

 • -  Adresa nr. 351045/13.05.2020 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:
 • -  Art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:
 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și execuția bugetului îmnmmuturilor interne pentru trimestrul I - 2020, întocmite pe cele doua secțiuni, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                     /

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică va duce la andeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 152
DIN 27.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


Contrasen r

Set i

Mii


nează pentru legalitate retar general rius Mihăiță__


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr. 1

MS3 (uSi.CUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2020


mii lei


< l •.Sx

+++: SJ

- DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget

2020

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml

Trim 1

TOTAL, VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

428 369.73

276 955.46

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

339 346.73

263 035.62

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

369 260.73

272 341.90

VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

356 919.73

265 560.43

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

220 415.73

175 968.03

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

I Impozit pe profit de la ageriți economici ')

01.02.01

0.00

0.00

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

220415.73

175 968.03

Impozit

ne venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor]?ublici

03.02.17

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

220 415.73

175 968.03

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

0.00

0.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

220 415.73

175 968.03

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

80 340.00

57 317.19

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

80 340.00

57 317.19

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01,01+07.02.01.02)

07.02.01

68 000.00

47 463.50

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25 000.00

19 220.04

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

43 000.00

28 243.47

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5 500.00

3 637.99

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2 600.00

1 954.83

Impozit si taxa pe teren de ia persoane juridice *)

07.02.02.02

2 900.00

1 683.15

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

0.00

0.00

Taxe judiciare de timbru st alte taxe de timbru

07.02.03

5 440.00

5 018.89

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 400.00

1 196.81

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

51 064.00

28 002.68

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

29 914.00

9 655.41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

23 270.00

7 399.58

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0.00

0.00

Sume defalc, din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11,02.09

6 644.00

2 255.83

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0.00

98.52

Taxe hoteliere

12.02.07

0.00

98.52

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

150.00

164.97

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.00

164.97

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

laxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

21 000.00

18 083.78

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02,02,01+16.02.02.02)

16.02.02

19 000.00

16 207.76

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13 000.00

10 955.57

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6 000.00

5 252.20

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2 000.00

1 876.02

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0.00

0.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)              1

00.11

5 100.00

4 272.52


DENUMIREA INDICATORILOR         X

>• ■■ ■'.

Cod indicator

Buget

.....

2020

pfcvebgRi TRHlIfiSTRiALE

EXECUȚIE

i J            ’’ f >

Trim 1

Trim l

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)                                \ ■■■

18.02

5 100.00

4 272.52

|Altc impozite si taxe

18.02.50

5 100.00

4 272.52

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

12 341.00

6 781.47

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 600.00

I 528.61

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1 600.00

1 528.61

J

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

0.00

i 1

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05

1 600.00

1 528.61

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0.00

0.00

I Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

|Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

10 741.00

5 252.87

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02J7+33.02J8+33.02.50)

33.02

881.00

413.31

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

90.00

75.92

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresc

33.02.10

791.00

336.49

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0.00

0.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33.02.28

0.00

0.90

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10.00

6.68

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10.00

6.68

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

0.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35,02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4 500.00

4 550.38

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

4 500.00

4 534.38

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0.00

0.00

)

i

încasați din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

ij

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0.00

15.99

Diverse venituri tcod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

5 350.00

282.51

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

0.00

72.14

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

Alte venituri

36.02.50

5 350.00

210.37

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-73 181.26

-21 370.85

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

73 181.26

21 370.85

__

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

11. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0.00

349.13

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0.00

349.13

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

349.13

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

administrativ-teritoriale

39.02.07

0.00

0.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0,00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0.00

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0.00

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0.00

0.00

Sume din excedentul unului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

40.02.11

0.00

0.00

ExcedB.L. fin. cheltsectdezv.                                    p

40.02.14

0.00

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00


/                       • • ?1 A

/ ~.                  >.':     >: |J

DENUMIREA INDICATORILOR j> r     kf ?

>--[ #/

W-‘s „îO

Cod Indicator

Bogat

2020

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml

Trim 1

b'.. SLBVENTII (cod 00.18)

00.17

5 454.00

2 645.25

Si BVENTI1 DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod7&llîi4S02)

00.18

5 454.00

2 645.25

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

5 454.00

2 645.25

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.62)

00.19

5 221.00

2 475.59

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

Investirii finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0.00

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor In sănătate (cod 42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

J ii

pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

t

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

Subvenții de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

0.00

0.00

_

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

4 640.00

2 070.79

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

581.00

404.80

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 42.02.35+42.0237+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

233.00

169.66

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42,02.21

199.00

136.66

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investirii in turism

42.02.40

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

34.00

33.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

0.00

Subvenții de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de funcționare a bug. local

42.02.51.01

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.30)

43.02

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0.00

0.00


denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Buget

2020

ÎWSW.E

EXECUȚIE

Trim l

Trim 1

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

Suine FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod

+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.(6.0x024

IM

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.0405)(

k)

45.02.02

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul cureni\

//

45.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii antcrior\o'?\s.

45.02.02.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 -48.02.U+45.02.12+45.02.15+45.02.19+45.02J2+45.0233)

48.02

53 655.00

1 619.18

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

53 155.00

1 619.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02.01.01

53 135.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

20.00

1 619.18

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

500.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

500.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

VENITURILE SECȚIUNII DE IINCȚIONARE (cod W.02+M16+M.17) - TOTAL

296312.47

251 140 72

VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)

48.02

339 346.73

262 686.49

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

296 079.47

250 971.06

A, VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

356 919.73

265 560.43

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

220 415.73

175 968.03

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit

ne profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

220 415.73

175 968.03

Impozit

ne venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

220 415.73

175 968.03

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

220 415.73

175 968.03

U3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Ai te impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

80 340.00

57 317.19

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

80 340.00

57 317.19

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

68 000.00

47 463.50

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *j___

07.02.01.01

25 000.00

19 220.04

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

43 000.00

28 243.47

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5 500.00

3 637.99

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2 600.00

1 954.83

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

2 900.00

1 683.15

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

5 440,00

5 018.89

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 400.00

1 196.81

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00,10

51 064.00

28 002.68

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

29 914.00

9 655.41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

Buget

TRIMESTRIALE

2020

EXECUT®

Triml

Trim 1

Suine defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

23 270.00

7 399.58

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

Sume defalc, din TVAptfinantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

6 644.00

2 255.83

Alte imp

ozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0.00

98.52

Taxe hoteliere

12.02.07

98.52

Taxe pe

servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

150.00

164.97

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.00

164.97

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

16.02.02

+16.02.03+16.02.50)

16.02

21 000.00

18 083.78

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

19 000.00

16 207.76

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13 000.00

10 955.57

F fi - -

--

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6 000.00

5 252.20

l axe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2 000.00

1 876.02

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

tL

11. I MPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

5 100.00

4 272.52

Alte imp

ozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

5 100.00

4 272.52

C. VEb

|ci. VE?

[Venituri

Alte impozite si taxe

ITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                 7* Z

MITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)          / sf

din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | zi Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publici

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02)_______________________

_l 1 -—

___/__

/

18.02.50

00.12

00.13

30.02

30.02.01

30.02.05.30

30.02.08

5 100.00 -60 840.26

1 600.00

1 600.00

I 600.00 0.00

4 272.52

-14 589.37

1 528.61

1 528.61

1 528.61

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri

din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VAI

MZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-62 440.26

-16 117.98

Venituri (cod 33.(1

din prestări de servicii si alte activitati

2.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

881.00

413.31

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

90.00

75.92

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cresc

33.02.10

791.00

336.49

Contribuția de Întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

-

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

(.. aitribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33.02.28

0.90

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

|»e nituri

din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10.00

6.68

B

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10.00

6.68

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

0.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4 500.00

4 550.38

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

4 500.00

4 534.38

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0.00

15.99

I Diverse t

enituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

5 350.00

282.51

Venituri din aplicarea prescripției extinctivc

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

0.00

72.14

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

36.02.32

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

5 350.00

210.37

Transfer

uri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-73 181.26

-21 370.85

ZZJ

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsâmin ni

te din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu inus)

37.02.03

-73 181.26

-21 370.85

I

Alte transferuri voluntare

37.02.50

OPE

1AȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00      |

Încasări

(cod 40.0

din rambursarea împrumuturilor acordate

2.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)

40.02

0.00

0.00

IV. SUB

VENTH (cod 00.18)                                       5

00.17

233.00

169.66

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TWMFSTR1ALE

2026 execuție

Trim 1

Tihni

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

233.00

169.66

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00J0)

42.02

233.00

169.66

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

233.00

169.66

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

199.00

136.66

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

1

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

L

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență tnedico-sociale

42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

34.00

33.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Subvenții de Ia alte administrații (cod 43.02.01+43.02,04+43,02.07+43.02.08+43.02.20+43.0230)

43.02

0.00

V !■ NITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ,M.02+OT.15^. 17+45.02) -TOTAL

OOISD

132 057.26

25814.74

V EMTURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)                      ---

48.02

0.00

349.13

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)                           ZfO    A

zx

00.02

73 181.26

21 370.85

5x7 \

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)    / „ / Ofel

00.10

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)                            [

_£1

11.02

0.00

0.00

L Ftl IJIW A1»

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de Oemltam^MM bazelor sportive din spațiul rural       _____________________________\

cturifesip

jgy

11.02.07

VENITURI NEFISCALE (00.14)                                     ---

00.12

73 181.26

21 370.85

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)___________XUioLlJ

00.14

73 181.26

21 370.85

1 - ii1

enituri (cod 36.02*07+36.02.32)

36.02

0.00

0.00

! ursaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

li

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.0232

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

73 181.26

21 370.85

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

73 181.26

21 370.85

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0.00

349.13

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1I))

39.02

0.00

349.13

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

349.13

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitarilor adminis

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0.00

0.00

]Exced.B.L. fin. chelt.secl.dezv.

40.02.14

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5 221.00

2 475.59

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5 221.00

2 475.59

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

5 221.00

2 475.59

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

5 221.00

2 475.59

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42,02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 +42.02.09.02+42.02.09.03)

42,02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea teimică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu^i gospodărire a

apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget prevfzior t

2020

trimestriale

EXECUȚIE

Trtml

Trim 1

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare *•)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Stibvenjii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

4 640.00

2 070.79

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20 i 4-2020

42.02.69

581.00

404.80

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02,01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

i

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

ș

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

ii-’

Prefinanțare

45.02.16.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

53 655.00

1619.18

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

53 155.00

1 619.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

53 135.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

20.00

1 619.18

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

500.00

Sume primite în contul plăților efectuate tn anul curent

48.02.02.01

500.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori /']

48.02.02.02

Prefinanțare                                          / /

48.02.02.03

DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHETU

SEF BIROU, LENUTA ALUNARUSECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA NR.2 WLS3 lUJl .152. /&, OGâaâc

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2020

mii lei

I

INDICATORI

Buget prevlzionat

2920

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

TrimI

Trlml

CHELTUIELI - TOTAL, «lin care

428 369.73

183 867.37

—A//X.                 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

296 312.47

159 436.66

/                    X.                            Cheltuieli de personal

10

59 516.43

42 185.84

/“•’/                   \                               Bunuri sl servicii

20

112 921.31

37 675.10

l Stf               V \                               Dobânzi

30

22 869.00

18461.18

| zl                        =! 1                                           Subvenții

40

0.00

0.00

l         11’ .A.W lȘ /                             Fonduri de rezerva

50

125.00

0.00

\ "<X                      /             Transf. intre unitati ale admln. publice

51

45 009.00

19 080.40

v                                                      Alte transferuri

55

6 644.00

6 643.80

Asistenta sociala

57

22 478.00

16 308.20

Alte cheltuieli

59

8 125.36

1 251.34

Rambursări de credite

B1

18 820.00

18 029.89

Plăti efect in anii preced si re cu per in anul curent

65

-195.63

-199.09

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

132 057.26

24430.70

Transf. Intre unitati ale admin. publice

51

42.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

9.80

2.65

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

1 297.62

188.14

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

104 473.38

13 079.64

■       ‘                                                                 Active nefinanciare, din care:

71

104 473.38

13 079.64

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

26 395.46

11 321.29

Plăti efect in anii preced si recupar In anul curent

85

-161.00

-161.00

1

AUTOfflTATl PUBLICE St ACTtUNI EXTERNE

5102

90342.62

47134.72

Autorități executive (PS 3 + DITL}

51.02.01.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

53 015.00

27 921.75

Cheltuieli de personal

10

24 549.43

18 210.46

Bunuri si servicii

20

27 549.46

8 904.92

Dobânzi

30

0.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. intre unitati ale admln. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Asistenta sociala

57

0.00

0.00

Alte cheltuieli

58

252.50

181.15

Rambursări de credite

81

688.00

649.62

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-24.39

-24.39

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37 327.62

19 212.97

Transf. Intre unitati ale admln. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

55

9.80

2.65

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

58

705.62

29.95

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

36 612.20

5 761.42

Active nefinanciare, din care:

71

36 612.20

5 761.42

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

2026.30

1 318.74

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1 984.30

1 318.74

Cheltuieli da personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

298.50

80.55

Fonduri de rezerva

50

125.00

0.00

Transf. intre unitati ale admln. Publice

61

1 563.00

1 240.40

INDICATORI

Buget previzionat

2020

PREVEDăkl TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Tfral

Triml

Plăti afect in anii preced si recuper in anul curent

85

-2.20

-2.21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

42.00

0.00

Transf. intre unitatJ ale adm In, publice

51

42.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Active fixe, din care:

71.01

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

Mas Ini,echipam, si miji, de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Reparadi capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

Plat! efect in anii preced si recuper In anul curent

85

0.00

0.00

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

22 881.50

1846743

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

22 881.50

18 467.43

Comisioane si alte costuri afor.Impmm.

20.24

12.50

6.25

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

22 869.00

18461.18

4

APARARE

6002

64.40

11.28

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64.40

■ 11.28

Bunuri si servicii

20

64.40

11.28

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefînanclare, din care:

71

0.00

0.00

Plăti efect In anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA {Prat Civila+PcLComumt)

6102

5036.41

483.88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1 822.21

146.85

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

iT ' ***>fc.                                                   Bunuri si servicii

20

1 825.08

150.06

Transf. Intre unltati ale admin. publice

51

0.00

0.00

#\ Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-2.87

-3.21

/^/V \__________________

/                   \             SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

3 214.20

337.01

c                        lir 1           Transf. Intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

A?/           CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

3 214.20

337.01

\                                                Active nefinanciare, din care:

71

3 214.20

337.01

Active fixe, din care:

71.01

3 214.20

337.01

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

Mas ini,echipam, si miji, de transport

71.01.02

178.50

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

3 035.70

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

Plăti efect In anii preced si recuper In anul curent

85

0.00

0.00

6

INVATAMANT

6502

96 352.27

29 74345

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

62 719.61

24 539.74

Cheltuieli de personal

10

7 880.00

2 683.22

Bunuri si servicii

20

33 983.41

10 327.96

Dobânzi

30

0.00

0.00

Alte transferuri

55

6 644.00

6 643.80

Asistenta sociala

57

2 537.00

84.54

Alte cheltuieli

59

7 572.86

884.85

Rambursări de credite

81

4122.00

3 936.54

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-19.66

-21.17

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

33 632.66

5 203.71

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

Finanțarea naționala

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene

0.00

0.00

cheltuieli nee ligi bile

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

24 200.20

5 342.80

Active nefinanciare, din care:

71

24 200.20

5 342.80

Active fixe, din care:

71.01

24 200.20

Construcții

71.01.01

20 533.27

1

INDICATORI

Buget previzional

2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

TtWI

Triml

Mașini .echipam, sl miji, de transport

71.01.02

1 536.81

Mobilier, aparatura birotica sl alta active corporale

71.01.03

2127.62

0.00

Alte active fixe

71.01.30

2.50

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

ÎB1

9 432.46

21.91

Plăti efect In ani! preced si recuperin anul curent

85

-161.00

-161.00

7

SANATATE

18 02

35.00

31.6?

Servicii de sanatate publica

66.02.08

35.00

31.67

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

35.00

31.67

Cheltuieli de personal

10

35.00

31.67

Bunuri si servicii

20

0.00

0.00

Plăti efect In anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

8

CULTURA, RECREERE Sl RELIGIE

57 02

68 251.98

14 112.12

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31 000.45

13 672.18

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

28 062.44

10 768.32

Transf, intre unitatl ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte cheltuieli

59

0.00

Rambursări de credite

81

2 941.00

2 906.84

Plăti efect In anii preced si recuper in anul curent

85

-2.99

-2.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37 251.53

439.94

1—

Transf. Intre unitatl ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

37 251.53

439.94

Active nefinanciare, din care:

71

37 251.53

439.94

Active fixe, din care;

71.01

37 251.53

0.00

Construcții

71.01.01

35 887.00

0.00

Mașini,echipam, si miji, de transport

71.01.02

977.20

0.00

Mobilier, aparatura birotica sl alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01,30

387.33

0.00

Reparații capitale aferente acifvelorfixe

71.03

0.00

0.00

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper In anul curent

85

0.00

0.00

9

ASffiURARl $1 ASISTENTA SOCIALA

«802

55142.00

40 794.71

A A/jZ\               SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

53 645.00

40 636.53

Cheltuieli de personal

10

27 052.00

21 260.50

f ^'7'            \ \                          Bunuri sl servicii

20

6 082.83

2 725.43

/ / ifl» V’ \                      Dobanzi

30            ;

0.00

0.00

|                                j                                       Subvenții

40

0.00

0.00

l                           /o /        Transf. intre unltati ale admin. publice

51

0.00

0.00

\                       /<j /                               Alte transferuri

55

0.00

0.00

\ IX                                            Asistenta sociala

57

19 941.00

16 223.66

Alte cheltuieli

59

300.00

185.33

^Ag.1 l 1U                                   Rambursări de credite

81

391.00

365.03

Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent

85

-121.83

-123.43

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1 497.00

158.19

Transf. intre unitatl ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

65

0.00

0.00

Proiect» cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

58

0.00

0.00

Finanțarea naționala

0.00

0.00

Finanțarea Uniunii Europene

0.00

0.00

cheltuieli neeligibile

0.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE i 58

592.00

158.19

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

905.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

905.00

0.00

Piati efect In anii preced si recuper In anul curent

85

0.00

0.00

10

LOCUINTE.SERVICtl Sl DEZVOLTARE PUBLICA

7002

28 176.00

21 330.52

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10 463.00

9 991.18

INDICATORI

Buget previzional

2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trtmt

Trtmt

Bunuri si servicii

20

0.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. Intre unltati ale adm in. publice

51

0.00

0.00

Rambursări de credite

81

10 463.00

9 991.18

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

17 713.00

11 339.35

Transf. intre unltati ale admln. publice

51

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

66

0.00

0.00

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

750.00

39.98

Active nefinanciare, din care:

71

750.00

39.98

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contr.pt finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

16 963.00

11 299.37

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

i

!

11

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

43446.00

17 840.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

43 446.00

17 840.00

Bunuri si servicii

20

0.00

0.00

Transf. Intre unltati ale admln. publice

51

43 446.00

17 840.00

Rambursări de credite

81

0.00

0.00

Plăti efect In anii preced si recuper In anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care;

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din căra:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

12

TRANSPORTURI

8402

16 776.25

6917.62

Străzi

84.02.03.03

16 776.25

6 017.82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15 236.00

4 859.32

Bunuri si servicii

20

15 042.69

4 700.33

Rambursări de credite

81

215.00

180.68

Plăti efect in anii preced sl recuper In anul curent

85

-21.69

-21.69

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1 540.25

1 158.50

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIEU DE CAPITAL, din care:

70

1 540.25

1 158.50

Active nefinanciare, din care:

71

1 540.25

1 158.50

Activa financiara, din care:

72

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                                                  ANEXA Nr.3

WMS3 flrit \SSJi&,05. AOJÎO

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE ' la sfârșitul trimestrului i 2020

mii lei

Cod indicator

Buget previzional

2020

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trim I

Trim I

TOTAL VENITURI

00.01

109327.57

10892732

lit OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

10S 327.57

108 927.32

Alte operațiuni financiare

41.07

109 327.57

108 927.32

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

15 000.00

14 599.74

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.07

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.09

0.00

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2018 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.12

94 327.57

94 327.58

CREDITE INTERNE

109 327.57

15 271.02

— 7.                                   / v

UntL 1 UlEXIUt Otv1IUWH UE     VL1 Ane          f '

(cod 50.07+63.07+70.07+74,67+79.07)                 / ; J

..........

>\

109 327.57

15 271.02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)       I fl

IMIS

10 000.00

10 000.00

Autorități publice »J actfuni externe (cod 57.07.01)      V

•r

61 07

10 000 00

1009000

Din total capitol:                                                   \

j Autorități executive si legislative

---YVX

51.07.01

10 000.00

10 000.00

Alte servicii publice generale (cod 54.07.50)

i^fUL 2

54.07

0.00

0.00

Alte servicii publice generale

54.07.50

0.00

0.00

Invatamant (cod 55.07.03 la cod 55.07.05+65.07.07+65.07.50)

85.07

0.00

0.00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0.00

0.00

lînvatamânt preșcolar

65.07.03.01

0.00

0.00

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0.00

0.00

lînvatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0.00

0.00

învatamant postliceai

65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sănătate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0.00

000

Din total capitol:________________________________________________________________________________________

Servicii medicale in unltati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67,07

5 000.00

4599 74

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.03)

67.07.05

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

5 000.00

4 599.74

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.15)

6807

0.00

0.00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșej

68.07.11

0.00

0.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50)

68.07.50

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70 074)5 ia 70.07.07+70.07^0)

7007

94 327.57

671.27

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

94 327.57

671.27

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

94 327.57

671.27

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenaiari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

"o.oo

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0.00

0.00

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0.00

0.00

Din total capitol:

70.07

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0.00

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0.00

0.00

Din total capitol:

lActiuni generale economice sl comerciale (cod 80.07.01.06)

80.07.01

0.00

0.00

Combustibil și energie (cod 81.07.06)

81.07

0.00

0.00

Din total capitol:

| Energie termică

01.07.06

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06)

8407

0.00

0.60

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0.00

0.00

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

98.07

0.00

0.00

DEFICIT [                                                /)

99.07

DIRECTOR EXECUȚII

OCTAVIAN GHETl/

SEF BIROU, LENUTA ALUNARU

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr 4


EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII


DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2020


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


BUGET PREViZiONAT PREVEDERI TRIMESTRIALE


2020


execuție


Triml


TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10]

i. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)__

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) ’

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURi^Ș^VJCII (cod 15.10)

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)


Impozit pe spectacole ___

Alte taxe pe servicii specifice


C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)__

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)


Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.î0.08.03)

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu

capital majoritar de stat") ___ __

Venituri d in utilizarea pășuni lor comunale____________

Alte venituri din proprietate


30.10.05 ,30.10.05.30 130.10.08


30.10.06.02


53 154.58 8103.58 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 103.58

731.65

731.65

731.65

731.65

0.00

0.00


27 769.17

8 288.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 288.61

454.27

454.27 454.27 454.27

0.00 0.00


Venituri din dot i(cod31.10.03) Alte venituri din dobânzi


3010.08.03

30.10.09

30.10.50

31.10


: 31.10.03 00.14'


C2. VANZARi DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10. 33 10


Taxe si alte venituri in învățământ


33.10.05


Venituri djn prestări de servicii___________________J3310.08__

Taxe si alte venituri din protecția mediu luț____________33.10.09 _

Contribuția de Întreținere a persoanelor asistate ______ ____ 133.10.13___

'Contribuția elevilor si studenților pentru jnternate, camineși cantine _               _]33-îp.1

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa          j33.10.i6____

Venituridin organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si33.l6.17_____

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive_____[33.10/19____

Venituri din cercetare____________________________________________________[33.10.20___

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate_______133-ÎP^I________

Venițun_din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publica din sume alocate de lai 33.10.30______

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate*publica din sume alocate din ’


veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii_______ ___________________i33.10.31

Venituridin contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala_______Î33.10.32

_Â1te venituri din prestări de servicii si altejctivitati_______j33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)______34.10

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise__________34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)[35. j 0


Alte amenzi, penalitati si confiscări_______35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50)_________________j 36.10

Alte venituri _______ ___________________________________________________36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.16.01+37.16.03+37.16.04+37.10.50)   37.10_

Donații și sponsorizări__       __________ ______ __37.10.01

Vărșăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugl37.10.03

Vărșăminte din secțiunea de funcționare____________i 37.10.04

Alte transferuri voluntare__________________[37-10.50

 • II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)    ______________ 00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.l6.6l+39.l6.5O) ___________ P®!?

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice________[39.i0.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri            ________39.10.50

 • III. OPERATIUNI FINANCIARE(CQD40.10)'


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 371.93


7 366.93 5 625.93 1 025.00 0.00 301.00 101.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooj


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 834.34


7 834.31

2 446.63

5 005.73

0.00

207.99

80.43

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

91.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

400.15


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)investitii__40.10__

Sume primite in cadul mecanismului decontării cererilor de plate*),40-10-16 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1 ij 40.10.15

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru 40.10.15.01


IV. SUBVENȚII (cod 00.18)   ____________ _____!00.17___

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)__00.18 ____

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)     ________ 42.10

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.i4+43.10.15+43.10.1Î43.10

Subvenții pentru instituții publice 43 J 0.09


Subvenții din bugetele locaie pentru finanțarea cheltuielilor curente din domenjul sănătăț43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănă43.10.14 Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole_____43 1015

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare     43.10.19


Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate i (cod 4310.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)___43.10.16

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru


finanțarea invești^ilorjn sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

Sume FEN postaderare In contul plăților efectuate sl preflnantarl (cod 45.10.01 la 45.10.05


43.10.17


+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)                                       45.10

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)       45.10.01

Fondul Social Europeanfcod 45.10.02.01 +45J 0.02.02+45.10,02.03) ~                      T45.10.02__

Fondul de Coeziunefcbd 48.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)        ______________45.10.03___

Fondul Agricol de Dezvoltare Ruralațcod 45.10.04.01+45.l6.04.02+45.lb.04.03)______ 45.10.04 __

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)   ______________________145.10.05 __

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderareț cod 45.10.07.01 +45.10.07.02+45.10.07.03)__45.1Q.07

Instrumentai Europeande Vecinătate si Parteneriat( cod _______________45.10.08__

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod________, ________________!<5?j0/l5____

Alte facilitat! si instrumente postaderare (cod 45.02.16.0Țț45J32.16.02+45^02.16.03)__45.10.16___

’ Mecanismul financiar SEE (cod 45 02.17?01+45.02.17.02+45.02.17.03)_____’_______Z J45-Î0JZ   ~~

Programul Norvegian pentru Creștere EconomicăjjiȚfezyoltare Durabiiă (cod,45.10.18 _____


Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse___

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE__________


i45.10.19


<45.10.20

145.10.21


BUGET PREVE30NAT PREVEDERI TRIMESTRIALE


0.00

0.00

0.00

0.00

45 051.00

45 051.00

0.00

45 051.00

45 009.00


0.00

0.00

0.00

42.00


0.00


0.00


0.00 W)

757)0 TO50 TOJG 75750 O?00 0.00 0.00 0.00 0.00


2020


execuție


400.15

400.15

400.15

400.15

19 080.40

 • 18 080.40

0.00

 • 19 080.40

19 080.40


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00J

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)___

A VENITURI FISCALE (cod 00 ÎO) ~~

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

Taxe pe servicii specifica (codJ5.10.01)

Impozit pe spectacole __

Alte taxe pe servicii specifice

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)____

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)________________

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)0.00

0.00

0.00

53112.58

8 103.58


22 790.68

3 310.13


Alteyenituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice


Venituri din dividende(cod30J0.08.02+30.10.08.03)


Venituri din dividende de la alti plătitori*) _ ____

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu


30.10 30.10.05


30.10.05.30


30.10.08


30.10.08.02


^capital majoritarde sțaCȚȚ_______________ 30.10.08.03

Venituri d[n utilizareai pășunilor comunale__________j 30.10.09

Alte venituri din proprietate _       _________________ (30.10.50

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)£1-10

Alte venituri din dobânzi                                                                 31.10.03


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)________________jOO.14

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la     i

33.10.32+33.10.50) _______________________33.10___

Taxe si alte venituri in învățământ__________J33.ipp5

Venituri din prestări de servicii______________[33.107)8

Taxe si alte venituri din protecția mediului______________33.10.09

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate_________________i 33/10.13__

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine]33.10.14___

Venitur[din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa__________16____

Venituridin organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si33.Î0.17 Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive______j33.10.19


0.00

0.00

0.0Q

0.00

0.00

8 103.58

731,65

731,65

731.65

731.65

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 371.93


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 310.13

481.55

481.55

481.55

481.55


2 828.58


7 366.93      2 828.58

5 625.93      2 446.63

1 025.00      5 005.73

0.00


301,00       207.99

101.00________80.43

0.00____________

10.00_________2.10

o.oo |


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buCEt PREVIZ1ONAT

2020

PREVEDERI trimestriale

Bxecutte

Triml

Triml

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurați sociale de sanatate

33.10.21

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de fa

'33.10.30

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

304.00

91.43

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

. . -;&nzi. penaiitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

Alte amenzi, penaiitati si confiscări

35.10.50

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

5.00

0.03

Alte venituri

36.10.50

5.00

0.03

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug 37.10.03

0.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0.00

400.15

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

400.15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1i 40.10.15

0.00

400.15

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru 40.10.15.01

400.15

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)___ ___________00.17

SU BVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)_______________ 00.118

45 009,00

45 009.00

0.00

0.00

19 080,40

19 080.40

0.00


Subvenții de la bugetul de stațjcod 42.10.11+42[10.43)_________^42.10

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale________ ____________ 42.10.12

Subvenții primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din


venituri proprii in cadrul programelorFEGAimplementatede APIA ______  [42.10.43

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod~ 43.10.09-M3.10.Î 0+43.10.15)        ’ J43.10


Subvenții pentru instituții publice_______ ______ ________________________ ___43.10.09

Subvenții din bugetele locaîe pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăț43.10.10

Subvenții din bugetul locaî pentru finanțarea camerelor agricole _              43.10.15

VENITURILE ^CJÎUNțfDE DEZV^ȚAREJcocI 00/12+ 00,154® 6+2 Jwîi


VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)


'?? VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)_________________

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)__

Vărsăminte din secțiunea de funcționare ________

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)___________

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice


Alte venituri din valorificarea unor bunuri


UI.OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD40.10)

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10,16)

Sume utilizate din execendentujanului precedent

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)00.12


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00/18


Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)_______________________________________.42/10

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare                           [42.10.39


Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)


[42.10.62

143.10


Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare_______    43.10.19


Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate ;


(cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)________________________ __________ ______^10.16

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)_______43.10.17

Sume FEN postaderare in contul plătitor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05         ,

•4o.10.Q7+45.10.08+46.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)                                        4g1Q

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)[45.10.01 Fondul Social Europeanț cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)______ 45.10.02

Fondul 'de Coeziurie( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03,03) ________________45JO03

' Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)_____[45.10.04

Fondul European de Pescurt( cod 45.10.05.01 +45.10.05.02+45.10.05.03)   ________[45.10.05

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderareț cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)     45.10.07

I nstrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod~[45.10.08


0.00


45 009.00

45 009.00 0.00 0.001


19 080.40

19 080.40


42.00

0.00

0.00

0.00'

0.00'


0.00

0.00 '

0.00'

0.00'

0.00 ■


0.00


0.00

0.00

0.00


0.00

42.00

42.00


o.ot


0.00


0.00 0.00 0.00: TO0| TOS 0.00 0.00 TOU


O.M

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET PREVIZ1ONAT

2020

PREVEDEM TRIMESTRIALE

execuție

Trtail

Triml

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financ^r^ SEE      _____ 45.10.21___

0.00

DIRECTOR EXECUȚI

OCTAVIAN GHEjd

SEF BIROU, LENUTA ALUNARU

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr. 5 tltiss

EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2020

mii tei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget previzional

2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trim.1

Tnm.l

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

54 785.73

19 956.68

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

1 909.00

1 293.90

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

1 909.00

1 293.90

Din total capitol:

I

| Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

1 909.00

1 293.90

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (con

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

| Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+

63.10

8 405.73

2 712.39

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

8 104.73

2 583.30

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

5 892.97

2 346.39

învățământ preșcolar

65.10.03.01

5 892.97

2 346.39

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

1 897.76

91.56

Învățământ secundar inferior

65.10.04.01

521.49

28.35

învățământ secundar superior                          ____

65.10.04.02

1 376.27

63.21

Invatamant profesional                               M .4 /TX.

65.10.04.03

0.00

0.00

Tnvatamânt postliceal

65.10.05

93.00

22.20

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04) l                 \»\

65.10.07

0.00

0.00

|învatamânt special                           S Ș!                      1

65.10.07.04

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+653111|WW3w

65.10.11

221.00

123.15

Internate si cantine pentru elevi                \                          /

65.10.11.03

221.00

123.15

Alte servicii auxiliare                                            ^<5 /

65.10.11.30

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

0.00

0.00

Cămine culturale

67.10.03.07

0.00

Universități populare

67.10.03.09

0.00

Presa

67.10.03.10

0.00

Edituri

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.51

68.10

301.00

129.09

Din total capitol:     |

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget previzional

2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trim.1

Tnm.l

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

301.00

129.09

Asistenta sociala in caz de boli si invaiiditati (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

0.00

Crese

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale

68.10.50

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE         (cod 70.10+74.10)

69.10

44 471.00

15 950.39

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

I Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

I Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

44 471.00

15 950.39

Din total capitol:

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

44 471.00

15 950.39

Salubritate

74.10.05.01

44 471.00

15 950.39

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol: ,

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice sl comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol: '

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.10.03.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.00

Transporturi

(cod 84.10.50)     ________________________

84.10

0.00

0.00

Din total capitol: I             _______________________________

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor      / *Z             *\

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)              / £/            V \

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:                                         J 5                  L1

0.00

Alte acțiuni economice                        \                    /$■ 1

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                  \p5?\             /

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)________________________

98.02

-1 631.15

DEFICIT

J (cod 49.10-00.01)

99.02

1 631.15

i

0.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+83.10+69.10+79

49.10

48 875.84

19 956.68

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

1 867.00

1 293.90

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

1 867.00

1 293.90

Din total capitol: !

1

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

1 867.00

1 293.90

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

| Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a Ui-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

2 537.84

2 712.39

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

8 104.73

2 583.30

Din total capitol: \

nvatamânt preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

5 892.97

2 346.39

învățământ preșcolar

65.10.03.01

5 892.97

2 346.39

învățământ primar

65.10.03.02

nvatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

1 897.76

91.56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget previzional

2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trim.l

Tnm.l

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

521.49

28.35

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1 376.27

63.21

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

93.00

22.20

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

lînvatamânt special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru ed ucatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

221.00

123.15

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

221.00

123.15

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10,08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

|Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreare si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol: I

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

i Case de cultura

67.10.03.06

0.00

Cămine culturale

67.10.03.07

0.00

Universități populare              / */ I—

67.10.03.09

0.00

Hresa                   /V         \ \

67.10.03.10

0.00

Edituri_____________________i iz iot r i .....

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice              U            fel

67.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale                                         1

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)\?/i?Z>^.___<^%?z

67.10.05

0.00

0.00

Sport_______________________________

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

301.00

129.09

Din total capitol: |

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

301.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

Crese |

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

44471.00

15 950.39

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

Din total capitol:

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

44471.00

15 950.39

Din total capitol: 1

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

Salubritate

74.10.05.01

44471.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)_______

83.10

0.00

__W.

DENUMIREA INDICATORILOR __________

Cod indicator

Buget previzionat

2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

TrimJ

Tnm.l

Din total capitol: 1

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.10.03.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii            A/ÎTs.

83.10.03.30

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol: \                                  / /          | \*\

0.00

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor      ’ cf       ?            l

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)                   3I              $ I

87.10

0.00

0.00

Din total capitol: |                                    \                  Jo i

0.00

)Alte acțiuni economice                     Vn'K

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-1 631.15

0.00

DEFICIT1' (cod 49.10-00.01)

99.02

1 631.15

0.00

M10

0

Partea /-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

42.00

0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

42.00

0.00

Din total capitol:

0.00

|Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

42.00

0.00

Tranzacții privind datoria publica sl împrumuturi

55.10

0.00

Partea a //-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica sl siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

| Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0.00

0.00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0.00

0.00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.00

0.00

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

învățământ special

65.10.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0.00

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

| Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreare si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol: i

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

0.00

Cămine culturale

67.10.03.07

0.00

Universități populare

67.10.03.09

0.00

Presa

67.10.03.10

0.00

Edituri

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale                                                      |

67.10.03.30

0.00

_

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget previzional

2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

TiimJ

Trim.l

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

i Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

Crese

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale

68.10.50

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din totai capitol:

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)

70.10.03

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

Salubritate

74.10.05.01

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din fota/ capitol:

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol: I

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

I Camere agricole

83.10.03.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

i

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

I

Alte acțiuni economice

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0.00

0.00

DEFICIT

(cod 49.10-00.01)                           /7

99.02

0.00

0.00

DIRECTOR EXECU

OCTAVIAN GHET


SEF BIROU, LENUTAALUNARU


: DE ȘED3NȚ
CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI


TELEFON (004 021) 318 03 xj - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c2binetprimarQprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, BucureștiSECTOR 3

CABINET PRIMAR

........55»..

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuț

Data.......

el bugetare


pe trimestrul l - 2020

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12) și 13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

De asemenea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 351042/13.05.2020 al Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRtMĂRtATELEFON (004 021) 3)8 03 23 28 FAX (004 Q2l) 318 03 04 E-MAIL ec0nQmic@pnmariej3.ro

Cafea Oudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2020

Având în vedere

 • ❖ prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 si art.40 :

 • art.49, alin. 12): ... pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) sa nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

 • Art.49, alin (13) pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

❖ art. 40. - (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplica în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Contul de execuție la 31.03.2020 al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

 • a) bugetul local

 • b) bugetul împrumuturilor interne

 • c) bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Execuția bugetara a veniturilor pe trimestrul I 2020 este în sumă de 276 955,46 mii lei, defalcata pe secțiuni astfel:

-secțiunea de funcționare : 251 140,72 mii lei

-secțiunea de dezvoltare :    25 814,74 mii lei.

• Execuția veniturilor Consiliului Local Sector 3 la sfârșitul trimestrului

I 2020, a avut următoarea configurație:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

Buget previzional

ÎNCASĂRI

TR.I

2020

2020

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

296 312.47

251 140.72

VENITURI PROPRII

339 346.73

262 686.49

I

IMPOZITE ȘI TAXE, din care

118 931.00

86 718.47

Imp.și taxe pe proprietate-07.02

80 340.00

57 317.19

Alte imp.și taxe gen. pe bun.și serv.-12.02

0.00

98.52

Taxe pe servicii specifice-15.02

150.00

164.97

Taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bunurilor-16.02

21 000.00

18 083.78

Alte impozite și taxe fiscale-18.02

5 100.00

4 272.52

Venituri din proprietate-30.02

1 600.00

1 528.61

Venitdin prestserv.și alte activit.-33.02

881.00

413.31

Venit.din taxe admin.,elib.permise-34.02

10.00

6.68

Amenzi,penalit. și confîscari-35.02

4 500.00

4 550.38

Diverse venituri-36.02

5 350.00

282.51

Donații și sponsorizări- 37.02

0.00

0

II

Sume defalc, din TVA, din care - 11.02

29 914.00

9 655.41

III

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02

220 415.73

175 968.03

-Cote defalcate din impozitul pe venit (20%) - 04.02.01

0.00

0.00

-Sume alocate din cote defalc din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale (7%) - 04.02.04

220 415.73

175 968.03

IV

SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.

233.00

169.66

1

Finanț.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21

199.00

136.66

2

Subvenții pt acord.aj pt incălz Ioc cu lemne,carb,comb petrolieri -42.02.34

0.00

0.00

3

Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42.02.41

34.00

33.00

V

VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE DEZVOLTARE

-73 181.26

-21 370.85

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

132 057.26

25 814.74

I

1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04

73 181.26

21 370.85

II

2. SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0.00

349.13

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului-39.02.03

0.00

349.13

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale-39.02.07

0.00

0.00

III

ÎNCAS. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02

0.00

0.00

Exced. B.L. fin.chelt.secț.dezv. -40.02.14

0

0.00

IV

Sume Primite de la UE- 45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02)

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare(cod 45.02.16)

0.00

0.00

V

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02

53 655.00

1 619.18

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.01)

20.00

1 619.18

TOTAL VENITURI bug. local

428 369.73

276 955.46

In consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului I 2020, au fost de 276 955,46 mii iei, așa cum rezultă din Anexa nr. 1.

Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului I 2020, în mii lei, se prezintă astfel:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE,       251.140,72

din care:

 • ■   I.  Venituri, impozite și taxe locale                     86.718,47

 • ■  II. Sume defalcate din T.V.A.                          9.655,41

•  III. Cote și sume defalcate din imp.pe venit            175.968,03

 • ■  IV. Subvenții de la bugetul de stat                         169,66

 • ■ Vărsăminte din secțiunea de funcționare in

Secțiunea de dezvoltare                               -21.370,85

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,

25.814,74

din care:

■ I. Vărsăminte din secțiunea de funcționare

21.370,85

pentru secțiunea de dezvoltare

II. Venituri rezultate din valorificarea unor bunuri

349,13

■ III. Subvenții de la bugetul de stat

2.475,58

■ IV. Sume primate de al UE

1.619,18

• La sfârșitul trimestrului 12020, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform Anexei nr. 2:

primăria'*^

mii lei

INDKATOra

|     2020

PREVEDERI TRIMESTRIALE

*

Trtmi

Triml

CHELTUIELI - TOTAL, din care

428;389.73

1831867.38

SECTKiNEA^DE! FUNCȚIONA Rg

296 312.47

159436.66

Cheltuieli de personal

10

59 516.43

42 185.84

Bunuri si servicii

20

112 921.31

37 675.10

Dobânzi

30

22 869.00

18 461.18

Subvenții

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

125.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

45 009.00

19 080.40

Alte transferuri

55

6 644.00

6 643.80

Asistenta sociala

57

22 478.00

16 308.20

Alte cheltuieli

59

8 125.36

1 251.34

Rambursări de credite

81

18 820.00

18 029.89

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-195.63

-199.09

132 057.26

secțiunea de dezvolta*

13285726

24430.72

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

42.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

9.80

2.65

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

1 297.62

188.14

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

104 473.38

13 079.64

Active nefinanciare, din care:

71

104 473.38

13 079.64

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contr. pt finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

26 395.46

11 321.29

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-161.00

-161.00

1

AUTORITATI PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE

61X2

90342-62

47 134.72

Autorități executive (PS 3 + DITL)

51.02.01. 03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

53 015.00

27 921.75

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37 327.62

19 212.97

2

alW iWtW     geniale

54.02

2 026:30

1 318.74

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1 984.30

1 318.74

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

42.00

0.00

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBUCA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

22869.00

18 467.43

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

22 869.00

18 467.43

APARARE

68.02

6440

11.28

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64.40

11.28

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

5

ORDINE RUBUCA SIGURANȚA NAPONALA' (Prwl; CwHa+PeLCe®unlt)

61.02

5 036.41

227.94

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1 822.21

146.85

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

3 214.20

337.01

e

INVATAMANT

65.02

9598443

29 74346

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

62 352.27

24 539.74

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

33 632.66

5 203.71

7

SANATATE

65.02

35 00

3147

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

35.00

31.67

3

CULTURA,RE CREERE SI RELXME

67.62

68-2508

14 112.12

OT SECTORULUI '

5,-.-Z BUCUREȘTI ’ Aci

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31 000.45

13 672.18

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37 251.53

439.94

9

A3MMMAN « ASISTENTA ȘOCțALA'

68 02

55 143.00

40 794.72

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

53 645.00

40 636.53

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1 498.00

158.19

10

~~LoeuMTMenMCitii ofczvotTAat publica

702

28476^0

21330.53

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10 463.00

9 991.18

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

17 713.00

11 339.35

11

PROTECTlAWraVEUll^

74.02

43446.00

17 840.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

43 446.00

17 840.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

12

■           TRANSPORTURI

84.02

15 236.00

4 859-32

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15 236.00

4 859.32

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

Din analiza datelor, execuția cheltuielilor pe cele două secțiuni se prezintă,

în mii lei, astfel:

> Secțiunea de funcționare : din care:

159.436,66


> Secțiunea de dezvoltare:

24.430,72


din care:


Cheltuieli de personal

42.185,84

Bunuri și servicii

37.675,10

Dobânzi

18.461,18

Transferuri

19.080,40

Alte transferuri

6.643,80

Asistentă socială

16.308,20

Alte cheltuieli

1.251,34

Rambursări de credite

18.029,89

Plăti efect, in anii preced, si recuper. in anul curent

-199,09

■ Active nefinanciare

13.079,64

■ Proiecte

188,14

■ Rambursări credite

11.321,29

■ Plăti efect, in anii preced, si recuper. in anul curent

-161,00

 • • Până la finele trim. I 2020 din Bugetul împrumuturilor interne s-au efectuat trageri în valoare de 15.271,02 mii lei, în structura conform anexei nr. 3.

 • • Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 31.03.2020, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.

Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producătoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimează marimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția si-a propus si cuprinde toate operațiile efectuate de instituție in anul bugetar in legătură cu încasările si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Execuția bugetară la trimestrul I 2020, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul împrumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2020.

BUCUREȘTI

Față de cele prezentate, având în vedere art.49 din Leșea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului I 2020.

Director Executiv.

Octavian Gheț

Șef Birou Financiar Execuție Bugetara

Lenuta Alunaru

-www,primarie3,ro’Nr. fâlOfâl05.2020

Către, CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - z8 FAX (004 Oii) 318 03 04 E-MAIL economtcflgJpnmarie3.r0

Calea Dudești nr. ișv Sector 3,031084. BucureștiAvând in art. 49 alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2020,, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotarare

 • -  Anexe nr.1-5

  Cu stima,Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Văputeți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....v.X... de pe ordiițea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / supUmviilaiea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-TOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂADRJANA

MEMBRI:          / I

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERIC A