Hotărârea nr. 151/2020

HCLS3 nr.151 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a contractului având ca obiect "Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 354951/CP/l 8.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 351551/13.05.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Procesul verbal nr. 351500/13.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă nr. 351549/13.05.2020;

 • - Adresa nr. 351552/13.05.2020 a Direcției Administrarea Domeniului Public.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economio-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) și art. 166 alin,(4) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt’’, în valoare totală de 936.039,72 lei inclusiv TVA și încheierea Contractului prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Contractului având ca obiect ”Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Contractul, iar Direcția


Administrarea Domeniului Public să gestioneze derularea, monitorizarea _ și implementarea contractului.Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului/Public și societatea  Algorithm Residențial S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a p/-ez


NR. 151

DIN 27.05.2020
Q ntrasemne: ză pentru legalitate

Secre ar general

1 I Marii ș Mihăiță


(A 45^


Aprobat Primar

Robert Sorin Negoii


Nr. StSSQj... L

PROCES-VERBAL DE ANALIZĂ ȘI PROPUNEREA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Având în vedere:

Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr. 5674/CP/16.05.2017;

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a Programului de activitate pentru anul 2019 al Societății Algorithm Residențial S3 SRL;

Anunțul de intenție nr. 1271/05.05.2020 al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrat la Sectorul

3 al Municipiului București sub nr. 345613/07.05.2020;

Adresa Cabinet Primar nr. 345613/07.05.2020;

Adresă nr. 343554/05.05.2020 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect furnizarea de produse;

Referatul nr. 345710/07.05.2020, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Valoarea estimata totala 786.588,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 149.451,72 lei, valoare inclusiv TVA 936.039,72 lei;

Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2075/07.05.2020;

Oferta depusă de Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată cu nr. 350555/13.05.2020;

Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 351404/13.05,2020;

Procesul verbal intermediar nr. 1 calificare plus propunere tehnică plus anexe nr. 351423/13.05.2020;

Procesul verbal intermediar nr. 2 privind propunerea financiară nr. 351469/13.05.2020.


încheiat astăzi 13.05.2020 între subsemnații:

Președinte - Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

Constituiți în Comisia de analiză în baza Deciziei nr. 2075/07.05.2020 și subsemnatul Panait Radu-Alin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, prin împuternicit, doamna Enache Carmen, conform împutemire nr. 988/13.05.2020.

S-au întrunit în vederea analizării prețurilor finale pentru obiectivul:

” Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”

In urma analizării se stabilește că preturile finale analizate reprezintă valorile înscrise în coloana finală din anexa 1, parte integrantă a prezentului proces verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 2 exemplare originale.


Președinte - Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru


- Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului PMembru


- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică


Membru


- Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții


Membru


- Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică


Algorithm Residențial S3 SRLPreședintele Consiliului de Administrație Panait Radu-Alin, priujniputemicit, Enache Carmenz^t5&A c°4yALGORITHM CAnexa 1 la procesul verbal de analiză ți propunere de atribuire nr.

Ofertă preț Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Nr.

Crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț estimat fără TVA

Valoare totală fără TVA

Preț fără TVA prorpus spre atribuire

Valoare fără TVA propusa spre atribuire

1

Cilindru vibrocompactor

buc.

1

135,239.00

135,239.00

135,239.00

135,239.00

2

Finisor asfalt

buc.

1

651,349.00

651,349.00

651,349.00

651,349.00

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

786,588.00

TOTAL VALOARE TVA

149,451.72

TOTAL VALOARE CU TVA

936,039.72

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ FĂRĂ TVA

786,588.00

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ TVA

149,451.72

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ CU TVA

936,039.72

Președinte - Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public
TELEFON (004 021) 34' 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.pi>Wc@)pr

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, Bucur


AfcÎHTePH           0^2020
NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, A SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:
 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadrti atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;


  z rXSSx \* \


  ,15-


  lEPFAt (004 021) 341 O? 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro /Sîtj Intrarea Odobesti rtr. 5-7, Sector 3, 032158, București


 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale;

 • - Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:

Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 351500/13.05.2020 al Comisiei de analiză;

Declarația reprezentantului împuternicit PANAIT RADU-ALIN al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.. anexa la prezenta notă justificativă.

- Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018.

"Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unîtare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

HCLS nr. 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin HCLS nr. 530 din 15.11.2018.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oferta nr. 1316/13.03.2020 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 350555/13.05.2020, de către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este menționat si justificat în Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 351500/13.05.2020 al Comisiei de analiză, respectiv:Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care // exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale.

. ’’ f) asociați : 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță.

 • 2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J40/14752/2012, având CUI 31012790. "

"Punctul G Capitalul Social: 10.000.000 lei divizat în 2000 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, 9.990.000 lei corespunzător unui număr de 1980 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 100.000 lei corespunzător a 20 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%

 • -  Conform actului constitutiv al Societății Algorithm, Residențial S3 S.R.L. actualizat. Declarația reprezentantului împuternicit PANAIT RADU-ALIN al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

bj Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persooane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societarii Algorithm Residențial S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3;


TELEFON (<X>4 021) 341 07 15'28 FAX (004 025) 341 07 75 E-MAILdomenfu.pubNcg?prirnarie3jo

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158! București

Declarația reprezentantului imputemicit PANAIT RADU-ALIN al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinant asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 2000 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 9.990.000 lei cuprinzător unui număr de 1980 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 100.000 lei corespunzător a 20 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV«CIS3(U)1 fâfa-.OS'.toto

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr................................................
 • 1. în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată,

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt" aprobată de către Primarul Sectorului3;

s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între: între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191,

deschis la


sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont


TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

B.SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L., adresa sediu Calea Vitan, nr. 242, parter, camerele C3,C4,C5, Sector 3, telefon/fax număr de înmatriculare

J40/5481/19.04.2017 cod fiscal 37409960 cont(trezorerie, bancă)

reprezentat prin domnul PAN?                    rând funcția de Președinte CA, în calitate de

executant, pe de altă parte

Avizat,

Direcția Administrarea DomZrAullii

Director executiv        lin

FLORIN MANEA      I I \i


Serviciul Legislație Si Avizare Contr&te


GEORGETA VISAN1


 • 2. Definiții
  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau furnizor, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate în conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

 • k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare
  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contoare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

   i șfiș^daca nu se specifică  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calen în mod diferit.

   Clauze obligatorii


 • 4. Obiectul contractului la prezentul contract și îh condițiile precizate în caietul de sarcini.

  4.1. Obiectul contractului constă în furnizare cilindru vibrocompactor și fe'or-âsEalt, conform anexei


 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract,

Avizat, Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Col GEORGETA VIS AN /

 • 5. Prețul contractului
  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 786.588,00 lei fără TVA, respectiv 936.039,72 lei cu TVA, conform Procesului verbal de analiză nr.

351500/13.05.2020 anexat IaHCLS3 nr

din


 • 5.2. Sursa de finanțare va fi: buget local, CAP. 84.02, SUBCAP. 84.02.03.03, ART. 71.01.02

 • 6. Durata si executarea contractului
  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

  • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția dc specialitate, în termen de 10 zile de la constituirea garanției de bună execuție, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune, cu drept dc finalizare în avans.

 • 7. Documentele contractului
  • 7.1.Documentele contractului sunt:

 • a. Caietui de sarcini;

 • b. Propunerea tehnică a furnizorului;

 • c. Propunerea financiară a furnizorului;

 • d. Proces-verbal de analiza;

 • e. H.C.L.S 3 nr............. din ......


  privind atribuirea către SOCIETATEA ALGORITHM


RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a contractului având ca obiect “Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”;

 • f.Anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului
  • 8.1. (1) Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele definite în anexele la prezentul contract, la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

(2) Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.6. Furnizorul are obligația de realiza obiectul contractului, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

 • 8.7. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele în termen de 30 de zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.8. Furnizorul este pe deplin responsabil pentu realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile acestuia. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.9. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate, și

Avizat, Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare

GEORGETA VISAI


 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului
  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate și serviciile conexe, în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

  • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza proceselor verbale de recepție a produselor și a celor de punere în funcțiune asumate de către ambele părți.

  • 9.4. (1) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise furnizorului.

  • 9.5. Achizitorul are dreptul de a modifica unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

  • 9.6. Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, manifestate prin furnizare unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, paramentrilor tehnici stabiliți prin contract, respectiv caietul de sarcini.

  • 9.7. (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile conexe acestora, aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului și cei ai furnizorului a procesului/-selor verbal/-e de recepție, dup caz.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare, pe care le transmite furnizorului.

 • 9.8. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întrega durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

lO.Modalități de plată
 • 10.1. (1) Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

(2) Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 10.2. Plata produselor se va face în termenul prevăzut la art.10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, din cauza unor evetuale litigii, contravaloarea produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista punerea în funcțiune a produselor. Imediat ce achzitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua operațiunile de punere în funcțiune, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu, de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 11. Neîndeplinirea obligațiilor
  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea

   efectivă a obligațiilor.


   11.2. în cazul în care, din vina sa furnizorul are dreptul de a siyă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, bânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății


vizat, tia Juridica tie Si Avizate Co

EORGETA VISANi neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corcspunzăto.

  ientru partea din contract

  a


îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

kcft


Clauze specifice

/O

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului
  • 12.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 39.329,40 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga perioada de mentenanță.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste
  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea Iui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

 • - Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

 • - Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

- Pentru defecte aparute ulterior, reclamatia se va putea face în termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-după încheierea operațiunii de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora în termen de 30 zile;

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat, instalat, configurat produsele și a realizat punerea în funcțiune in concordanta cu cerințele caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor

  lor tehnice.

  CȘ®țfe^sau


  sai


 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nujșje amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

  p

  lor sau

  ‘O'


  57 Sfii


 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asi altor obligații prevăzute în contract.

 • 14. Ambalare și marcare
  • 14.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acestea să facă față, fărăTimîtare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) în cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produsului și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

 • 14.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

 • 14.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

 • 15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele
  • 15.1. Furnizorul are obligația de a livra, instala, configura și de a pune în funcțiune produsele, la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 15.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

 • 15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

  Public


  cte


Serviciul Legislație Si Avizare CofcHa GEORGETA VISAM ~ i

 • 15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 15.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate

 • 15.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor.si intră în costul de furnizare.

 • 16. Asigurări
  • 16.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 17. Servicii
  • 17.1. Pc lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

  • 17.2. Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

 • 18. Perioada de garanție
  • 18.1. Perioada de suport producător acordată produselor de către producător este de minim 6 luni. Această perioadă va intra în vigoare de la data procesului verbal de recepție.

  • 18.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 18.3. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 de zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

  • 18.4. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada

convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul                      furnizor

prin contract. • 19. Ajustarea prețului contractului
  • 19.1.Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 20. Conflictul de interese
  • 20.1.  Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepartaorice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

  • 20.2.  Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 20.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente
  • 21.1.(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

(3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

(4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de furnizor.


22. încetarea contractului

22.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin confo:

și legislației aplicabile,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;


ți


jrezehftilui <


/O j

:ontract


 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, tară plata de despăgubiri, în


condițiile prezentului Contract;

e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 22.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4. Nerespcctarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fumizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

 • 23. Rezilierea contractului
  • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 23.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i. Furnizorul nu furnizează produse în conformitate cu cerințele contractului, caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii.    Furnizorul refuza sa ducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor;

 • iii.   în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • iv.    Furnizorul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este m măsură să își îndeplinească angajamentele.

 • 23.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 24. Cesiunea
  • 24.1. Prezentul Contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoana juridica care are autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și compeltările ulterioare.

 • 25. Forța majoră
  • 25.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  • 25.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 25.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 25.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 25.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 26. Soluționarea litigiilor
  • 26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 26.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 27. Răspunderea contractuală
  • 27.1.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cori ' 1       ” 1 în prezentul

contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 28. Limba care guvernează contractul

  28.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.


 • 29. Comunicări
  • 29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezem transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

 • 29.2. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

 • 29.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 29.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal

Avizat,                           i                              Avizat,                                     ^7 Avizat,

Direcția Administrarea DomenjOțul|RUblic                         Direcția Juridica                                    / Direcția Economica

Director executiv            I U|                   Serviciul Legislație Si Avizare Ctmltacte                 /CfT-- Director Executiv primitor pe această confirmare.

OCTAVIAN GHETU


GEORGETA VISAI


FLORIN MANEA


 • 29.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 29.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 30. Legea aplicabila contractului
  • 30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 31. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului: Domnul PANAIT RADU-AL1N

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București, prin Direcția Administrarea Domeniului Public - Domnul MANEA FLORIN

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRIMAR SECTOR 3, ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


FURNIZOR,

ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL

PREȘEDINTE CA, PANAIT RADU-ALIN

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV,

FLORIN MANEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

GEORGETA VIȘAN


NTE DE ȘEDINȚĂ


Avizat,

Direcția Juridica

Serviciul Legistatie Si Avizare CqnU;

GEORGETA VISANTTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL ubinetprimar®primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

*

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt"

îmbunătățirea calității și eficientizarea serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, reprezintă o prioritate pentru aceasta.

Direcția Administrarea Domeniului Public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, desfășoară o amplă activitate în ceea ce privește întreținerea și reparația drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, efectuând lucrări specifice, de întreținere și reparații, inclusiv de asfaltare și plombare a acestora.

Astfel, pentru desfășurarea în condiții optime a acestor lucrări este necesară achiziționarea unei cilindru vibrocompactor și a unui finisor asfalt.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 1271/05.05.2020, înregistrat cu nr. 345613/CP/07.05.2020 prin care îsi exprimă intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă cu o valoare de 786.588,00 lei fără TVA, respectiv cu o valoare 936.039,72 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3 nr. 351551/13.05.2020 am inițiat proiectul de hotarare pe care il supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIA1'

SECTORULUI

'           BUCUREȘTI


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICTELEFON (004021) 341 0715 ■ 28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.publrc^primariej.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare cilindru vibrocompactor șifinisor asfalt”

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Nota nr. 343550/05.05.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect „Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție al Societății Algorithm Residențial S3 S3 S.R.L. nr. 1271/05.05.2020, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 345613/07.05.2020;

 • -  Adresă Cabinet Primar nr. 343554/05.05.2020 privind întocmirea modelului de contract, caietului de sarcini și instrucțiunilor de ofertare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Referatul nr. 346439/07.05.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.

 • -  Invitația de participare nr. 347957/11.05.2020, transmisă către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.

 • -  Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2075/07.05.2020;

Scrisoarea de înaintarea a ofertei nr. 1316/13.05.2020 a Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 350555/13.05.2020; Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 351404/13.05.2020.

 • -  Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 351500/13.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Notă justificativă nr. 35154913.05.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.;

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare..

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr.98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, anexă în copie la hotărâre;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre ”,

 • -  HCLS3 nr. 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin HCLS3 nr. 530 din 15.11.2018.

Ținând cont de ampla activitate desfășurata de Direcția Administrarea Domeniului Public, prin serviciile de specialitate, în ceea ce privește procesul de asfaltare și plombare, la nivelul Sectorului 3, s-a identificat necesitatea achiziționării unei cilindru vibrocompactor și a unui finisor asphalt, drept pentru care supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”, respectiv:

* Aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 351500/13.05.2020 aferent proiectului având ca obiect „Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”;

 • -  Aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art.

31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Aprobarea încheierii contractului având ca obiect „ Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt” cu Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


întocmit,


Expert Asistent Andra Penes'ctt--^

Formularul 1


Operator economic

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al PANAIT RADU -ALIN - ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.. CALEA VITAN NR.242, SECTOR 3, BUCUREȘTI, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1 . Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b)    mai mult de 80% din activitălile persoaneijuridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoanejuridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)     nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceplia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existentă este necesară potrivit dispoziliilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influentă determinantă asupra persoaneijuridice controlate, și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

2. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul/a PANAIT RADU - ALIN declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: 13.05.2020TELEFON (004021) 341 0715-28 FAX (004 021) 341 0715 E-MAIL domeniu-pubîlc^primarlej-fo

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București


7>y/CS^//âoJ?2Q^


Către.


CABINET PRIMARReferitor: atribuire către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”

Prin prezenta, va transmitem alăturat armatoarele documente:

 • - Proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt"

 • - Raportul de specialitate nr. 351551/13.05.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

 • - Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 351500/13.05.2020 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 351549/13.05.2020;

 • - Modelul de contract având ca obiect "Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt” cu Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV


întocmit, Expert Asistent AndraPenescu

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimontarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

păunica'ADRjana

MEMBRI:          '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .&S...... de pe ordinea de zi / suplimentapea'îîrăinii de zi a ședinței ordinare/extraprdffîare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                   ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ..%£>.........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOSTThtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMAUE^4- DANIELA MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / O T . C J suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de _____________

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suphmentaroa ordinii-do zi-a ședinței ordinare/extraordinare și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:

PELINARU CORNEL
BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

»

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN