Hotărârea nr. 15/2020

HCLS3 nr.15 din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 28482/CP/27.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • - Raportul de specialitate nr. 7329/23.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

  • - Adresa nr. 7332/23.01.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 27076/CP/23.01.2020;

In conformitate cu prevederile:

Art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011;

  • - Art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • - Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul art. 139 alin. (1) si art. 166 alin. (2) lit. p) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să întocmească lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe care îl va înainta spre aprobare Primarului Sectorului 3 și să țină registrul de evidență a orelor de muncă efectuate de persoanele care au fost repartizate să presteze acțiuni și lucrări de interes local.

Art.3. Primarul Sectorului 3, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și instituțiile nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
NR. 15

DIN 31.01.2020

Anexa la Hotărârea CLS 3 nr. 45/î! O), 2o2t>

Planul de acțiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020

Nr.

Obiectiv

Acțiuni

Termen de realizare

Resurse

Instituții

t

responsabile

1.

întreținerea spațiilor verzi din curtea Centrelor/Complexelor/ Cluburilor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Lucrări de salubrizare alei și spații verzi, îndepărtarea resturilor vegetale și încărcarea lor în mijloacele de transport, reparații bănci, deszăpezire, măturat alei, săpat manual, plantare arbuști și flori;

Lunar

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 precum și părinții copiilor instituționalizați conform Legii 272/2004

DGASPC Sector 3

2.

întreținerea școlilor de pe raza sectorului 3

Servicii de curățenie în incinta școlilor si lucrări de întreținere in curți (săpat manual spațiu verde, îndepărtare resturi vegetale, plantat vegetație, lucrări de deszăpezire)

Lunar

Beneficiarii Legii nr. 416/2001

DGASPC

Sector 3 și unitățile de învățământ de pe raza sectorului 3

Instituțiile responsabile au obligația de a comunica DGASPC Sector 3 până la 30 ale lunii necesarul de ore de muncă pentru luna următoare.

D.G.A.S.P.C. Sector 3 va înainta spre aprobare Primarului Sectorului 3, planul lunar de acțiuni și lucrări de interes local, până la data de 5 ale lunii curente. D.G.A.S.P.C. Sector 3 va afișa la loc vizibil planul lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute de Legea nr. 416/2001 și le va transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București în luna aprobării acestora.

Instituțiile responsabile au obligația de a efectua instructajul privind normele de protecție a muncii pentru persoanele care au fost repartizate să presteze lucrări/servicii de interes local în cadrul acestora.CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@>prlm2rie3,ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR A

CABINET PRIMAR

N,

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, una dintre persoanele majore, apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, are obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local.

Astfel, potrivit prevederilor art. 6 din legea mai sus menționată, numărul orelor de muncă obligatorie se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură. în vederea punerii în practică a acestei obligații, Consiliul Local stabilește anual planul de acțiuni sau lucrări de interes local, în baza căruia Primarul Sectorului 3 va aproba lunar planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea efectivă a orelor de muncă, în funcție de necesarul de lucrări/servicii și de numărul de persoane aflate în plată ajutorului social în luna curentă.

Având în vedere necesitățile identificate la nivelul comunității Sectorului 3, propunem ca persoanele beneficiare de ajutor social, precum și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, să presteze orele de acțiuni sau lucrări de interes local în cadrul Centrelor/Complexelor/Cluburilor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, precum și în cadrul școlilor generale de pe raza Sectorului 3.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate cu nr. 7329/23.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI K

BUCUftEȘTI^J

str- Parfumului, nr. 2-4 sector 3 ( București www.dgaspc3.ro telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 101 e*mail officeig)dga 5pc3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE privind necesitatea aprobării Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, beneficiarii de ajutoare sociale au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

Numărul orelor de muncă obligatorie se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură. în vederea punerii în practică a acestei obligații, Consiliul Local Sector 3 stabilește anual planul de acțiuni sau lucrări de interes local, în baza căruia Primarul sectorului 3 va aproba lunar planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea efectivă a orelor de muncă, în funcție de necesarul de lucrări/servicii și de numărul de persoane aflate în plată ajutorului social în luna curentă.

De asemenea, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede că părinții copilului pentru care s-a dispus plasamentul pot fi obligați la plata unei contribuții lunare de întreținere de către comisia pentru protecția copilului sau de către instanța care dispune măsura de protecție specială. Dacă plata contribuției nu este posibilă, instanța poate obliga părintele apt de muncă să presteze între 20-40 de ore lunar de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru fiecare copil pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială.

Având în vedere necesitățile identificate la nivelul comunității sectorului 3, propunem ca persoanele beneficiare de ajutor social, precum și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, să presteze orele de acțiuni sau lucrări de interes local în cadrul

Centrelor/Complexelor/Cluburilor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, precum și în cadrul școlilor generale de pe raza sectorului 3.

D.G.A.S.P.C. va înainta spre aprobare Primarului sectorului 3, planul lunar de acțiuni și lucrări de interes local, până la data de 5 ale lunii curente și va ține evidența orelor de muncă efectuate.

Instituțiile responsabile, conform Planului anual de acțiuni și interes local înaintat spre aprobare, au obligația de a comunica DGASPC Sector 3 pana la 30 ale lunii, necesarul de ore de muncă pentru luna următoare.

D.G.A.S.P.C. va afișa la loc vizibil planul lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute de Legea nr. 416/2001 și le va transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Sociala a Municipiului București în luna aprobării acestora.

Instituțiile responsabile au obligația de a efectua instructajul privind normele de protecție a muncii pentru persoanele care au fost repartizate să presteze lucrări/servicii de interes local în cadrul acestora.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 139 alin.l si art. 166 alin. 2 lit. p) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/20

Director Executiv Protecție Socială Daniela CorlanDirector Executiv Direcția Juridică Vasile Dobranici f


Director Executiv Direcția Protecția Copilului Alexandra PăscălinAvând în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim grantat, cu modificările și completările ulterioare, referitor la obligativitatea persoanelor apte de muncă de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local, vă adresăm rugămintea de a elabora proiectul unei hotărâri de consiliu privind planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020.

Propuneri privind obiectivele și acțiunile necesare la nivelul comunității sectorului 3 pentru anul 2020 :

  • 1. Obiectiv : întreținerea spațiilor verzi din curtea centrelor de plasament și a centrelor de îngrijire adulți din subordinea DGASPC S3, precum și din curtea/sediul instituției.

Acțiuni : Lucrări de salubrizare alei și spații verzi, îndepărtarea resturilor vegetale și încărcarea lor în mijloace de transport, reparații bănci, lucrări de deszăpezire, săpat manual, măturat alei, plantare arbuști și flori.

  • 2. Obiectiv: întreținerea școlilor de pe raza sectorului 3

Acțiuni : Servicii de curățenie în incinta școlilor și lucrări de întreținere în curți ( săpat manual spațiu verde, îndepărtare resturi vegetale, plantat vegetație, lucrări de deszăpezire).

Cu mulțumiri pentru colaborare,


ȘEF SERVICIU MARIA VOLINTIRU


sic. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, 8ucurețti www.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 101 e-maîl 0ffice@dgaspc3.ro


Către:     PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile art. 139 alin.l si art. 166 alin. 2 lit. p) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTOR GENE

MIHAELA UNMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... .......$.„.<&?........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul............

de pe ordinea do-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi / « ,

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ..

publice și respectarea , a analizat proiectul de de pe ordinea-de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței


Comisia de administrație publică locală, juridică,, apărarea


drepturilor cetățenilor. întrunită în ședința din data de .3?........

hotărâre înscris la punctul

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLFA FUS1 întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORA BIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,

VASILIU MARIANA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de               ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exjțxaerdinare, și consideră că acesta A FOST / NILATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


NUȚ


MEMBRI:

PELINARU CORNEL


TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN


GALBENU MIRCEA-MIHAI


GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU


PETRESCU ELENA