Hotărârea nr. 148/2020

HCLS3 nr.148 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr, 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având m vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.356260/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.355103/18.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 355105/18.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea  Karma Imobiliare SRL având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiațâ+manoperă) pentru  proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimori”, cu o valoare totală de 46Q.000 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Art.2. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplin hotărâri.NR.


148 DIN 27.05.2020
ehneazfe pentru legalitate

Secreta r general Marius |Mihăiță


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 ost) 3,8 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®primane3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREal proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL

Proiectul "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" a avut ca scop creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber prin punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, șezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coșuri/platforme de gunoi, sistem detlcketing, împrejmuiri, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă cele menționate anterior se va crea un parc tematic care va cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliană, montagne russe, spatii de joacă, etc.

în urma Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.537 din 15.11.2018, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute "modernizarea și reabilitarea Parcului Pantelimon", contract completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior.

Prin adresa nr.333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 353582/CP/15.05.2020, se solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății, în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă) pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" pentru o suprafață de 18.400mp, anexând în acest sens oferta societății și un calcul de preț al contractului.

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prin decizia nr. 14/15.05.2020 a aprobat încheierea contractului cu societatea Karma Imobiliare SRL cu o valoare de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Necesitatea încheierii contractului vine în contextul unei bune desfășurări a activităților indispensabile pentru finalizarea proiectului „Moderinazare și reabilitare Parc Pantelimon" în termen.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.355103/18.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îi supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIA

SECTORULUI

\X>' BUCUREȘTISERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorpor3tiva@pnmariej.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 030378, București

Nr. înregistrare 355103/18.05.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrare al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL in vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL

în urma HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362/ 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon, contract completat prin Actul adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului sus menționat

Pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin contract și pentru eficienizarea desfășurării activității, prin adresa nr. 333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 353582/CP/l 5.05.2020, se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă) pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, cu o valoare totală de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prin decizia nr, 14/15.05.2020 a aprobat încheierea contractului cu societatea Karma Imobiliare SRL cu o valoare lei 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA și înaintarea către Consiliul Local Sector 3 spre aprobare a operațiunii juridice.

Potrivit art. 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”.

Necesitatea încheierii contractului vine în contextul unei bune desfășurări a activităților indispensabile pentru finalizarea proiectului „Moderinazare și reabilitare parc Pantelimon” în termen.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Karma Imobiliare SRL.

întocmit,


Compartiment Guj'emanța Corporativă, Raluca


Turnare tapa pentru Imp grosime 7cm

Oferta primita


Produs

Cantitate preparare

Preț material

Preț total

Preț manopera

Cost total

Ciment

17,5kg

8,75

15,2

10 iei/mp

Nisip

112kg

5,25

A53:

Fibra

0,063kg

0,6

27,72

Banda rosturi

Îmi

0,6

lei/mp

Logistica

Gestiune, Conta, Achiziții, Execuție

2,52

Material + Manopera cu punere la dispoziție 38OV si apa

25 lel/mp


achizitii.pantelimon@as3~strazl.ro

From:                         Plan Domino <office@sapa-mecanizata.eu>

Sent:                             marți, 28 aprilie 2020 14:34

To:                               Dumitrica Sebastian

Subject:                       Re: Message from

Buna ziua,

Conform discuției telefonice va pot transmite o oferta indicativă pe varianta 5 cm grosime, material + manopera = 28 lei mp fără TVA . Va propun o întâlnire la șantier, cu inginerul nostru și putem face o oferta mai aproape de realitate.

In cazul in care doriți sa vina colegul meu ma puteți suna sa stabilim o întâlnire.

Cu stima,

 • > Pe 21 apr. 2020, la 10:17, Dumitrica Sebastian <achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro> a scris:

>

 • > Name: Dumitrica Sebastian

>

 • > Email: achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro

>

 • > Message: Buna ziua,

>

 • > Am rugămintea sa imi trimiteri oferta pentru turnare sapa material + manopera pentru o suprafața totala de 18400mp, grosime 5-10 cm.

 • > Timpul de execuție va fi de aproximativ 2 luni.

 • > Locație: Sos. Gării Catelu nr IM, sector 3, București Pentru detalii

 • > suplimentare va rog sa ma contactat!.

>

 • > Aștept răspunsul dumneavoastră,

>

 • > Sebastian Dumitrica

 • > Tel: i

>

 • > AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L

 • > Calea Vitan nr.242, etaj 1, Corp C, sector 3, București

>

>

achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro

From:

Latan Adrian <sapeadriano.ro@gmail.com>

Sent:

To:

marți, 21 aprilie 2020 13:47

achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro

Subject:

Șape mecanizate elicopterizate

Manopera și materialele costă 10 euro mp, pentru informații suplimentare si programare contactați-ne, sunt sigur că putem colabora.Persoana de contact Radu, telefon mobili . __ ..

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sectar 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000lei

Telefon:+40759 040 480

E-mall:secretariat@>as3-strazl ro

Web: www.as3-strazl.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA

Nr. 14 din 15.05.2020

Având în vedere:

 • a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului

București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 și a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de execuție lucrări cu societatea S.C. KARMA IMOBILIARE SRL, având ca obiect realizarea de șape mecanizate ( materiale+manoperă), cu valoarea de 460,000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Art. 2 împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, să înainteze către Consiliul Local, spre aprobare, semnarea contractului menționat la Art. 1.
AS3 -ADMINISTRARESTRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37BO4O8O, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 le)

Telefon:+40759 040 480

E-malirsecretarlat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Nr 353 lEȘIRg,           ■-...........j.....

Ziua/c?... Luna jQiZ.......AnuPbSrf:


Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

Cabinet Primar Sector 3 al Municipiul București

Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, București

Având in vedere:

 • - Actul Constitutiv actualizat al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 48 din data de 26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

 • - HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018 privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată și funcționează în baza Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN4211.

în sprijinul proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții a Sectorului 3, având în vedere tendința de dezvoltare a acestuia, cât și din dorința de extindere a domeniului său de activitate, solicităm completarea Actului constitutiv al societății cu:

 • 1. Activități secundare:

 • 2351 - Fabricarea cimentului

 • 2352 - Fabricarea varului si ipsosului

 • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

 • 2363 - Fabricarea betonului

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:se creta riat@as3-strazl.ro

Web: www.as3-strazi.ro

2410 - Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

3311- Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea mașinilor

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3317 - Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

3821 - Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

 • 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 • 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 - Activități si servicii de decontaminare

 • 4617 - Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, băuturi si tutun

 • 4618 - Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a,

 • 4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

 • 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe

 • 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, Îmbrăcămintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: R0 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Viton nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

5510 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

 • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

 • 6312 - Activități ale portalurilor web

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

 • 2. Completarea și modificarea art. 13.6 alin.(5) din Actul constitutiv:

„Convocarea consiliului de administrație se face astfel:

 • a)  cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele ordinare

 • b) Cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele extraordinare

în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor societății ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, convocarea consiliului de administrație se fiice de îndată. Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin teleconferință.”

AS3 -ADMINISTRARESTRĂZI S3S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

 • 3. Completarea actului constitutiv cu mențiunea că: „Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților și poate fi revocat doar de acesta.”

 • 4. Completarea actului constitutiv cu mențiunea In cazul în care Președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea exercitării mandatului datorată concediului medical, concediului de odihnă sau orice altă împrejurare care duce la imposibilitatea exercitării mandatului, atribuțiile vor fi delegate unui membru al Consliului de Administrație, ales cu majoritatea membrilor.”

Având în vedere că pentru eficientizarea și fluidizarea desfășurării activității societății, pentru finalizarea la termen a proiectelor în derulare, procedura de achiziții este atipică față de specificul activității societății, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect aprobarea procedurii de achiziții.

în urma HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, îh calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362/ 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon, contract completat prin Actul adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului menționat anterior.

Pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin contract și pentru efîcienizarea desfășurării activității societății, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări cu societatea SC KARMA IMOBILIARE SRL, având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă), cu valoarea de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Cele 21 operațiuni juridice aflate în derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor și a proiectelor care asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care pot depăși în cursul anului valoarea de 100.000 euro.

Conform actului constitutiv al societății art. 21.1. lit. m) sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 ( una sută mii) Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;”, solităm adoptarea unei hotărâri de

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector!, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

Consiliu Local, având ca obiect completarea HCL S3 nr. 56/ 09.03.2020 cu pozițiile din Anexa atașată.

Societatea AS3 ■ ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform Programului de activitate al societății, aceasta desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Cu deosebită considerație,

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRLAnaliza Încheiere contract furnizare material+manopera execuție turnare sapa

ConfȉRL

Activ Serv Derlgn SRL

Lzadas

Karma Imobiliare SRL

Nr.cn.

Denumire Produs

U.M.

Cantitate

U.M.

Preț U.M. faraTVA

Prețtotal U.M tara TVA

U.M.

Preț U.M. fata TVA

Preț total U.M tara TVA

U.M.

PretU.M. fata TVA

Preț total U.M laraTVA

U.M.

Preț U.M. far a Tva

Preț total

U.M laraTVA

1

Fumliare materiale f-manopera execuție tur naro sape

mp

1B. -100,00

mp

30,50

561.200,00

mp

32,00

568.800,00

mp

36,95

63O.QW,OO

mp

25,00

460.000,00

To: achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro

Subject: Fwd: oferta turnare sapa

Buna ziua,

Prețul pentru sapa nearmata grosime 7cm este de 3.5 euro/ mp pentru manopera, respectiv 4.2 euro/mp pentru material.

Preturile sunt valabile pentru o cantitate minima de 500 mp.

Mulțumesc,

Ing. Bianca Dragan Departament Tehnic

Str. Mitropolit Nifon 22 Mobil: 0723.333.897 Tel: +4021 336 77 95/96 Fax: +4021 336 77 98 web: www.izoclass.ro email: vanzari@izoclass.ro

Firma: AS ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Firma: CONFAS SRL

In at:

De la: DI.Marian Vigu

Subiectoferta preț execuție sapa

Data:20.05.2020

Obiectiv:Pantelimon

Tel:0766599820

Mail :achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro

Mail:office.confas@yahoo.com

Tel:

Maii:marian.vigu@yahoo.com

OFERTA PREȚ EXECUȚIE SAPA

1.EXECUȚIE

SAPA MANOPERA

‘transport utilaje in șantier ‘preparatul sapei cu pompa ‘execuția cotelor cu laser pe fiecare nivel

‘aplicare banda perimetrala ‘execuția sapei(tras la dreptar) conform Normativ ‘elicopterizare

13LE1/MP+TVA

2.MATERIALE SAPA

‘ciment 42.5 ‘nisip sortat 0/4 ‘fibra armare

17.5LEI/MP

GROSIME 7cm +TVA

VA RUGAM VIZITAT! SITE-UL NOSTRU :WWW.CONFAS.RO

Nr. 93/10.04.2020


BENI


OFERTA DE PREȚ

BENEFICIAR:

SC AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Calea Vitan, Nr.242, Corp C, Et.1, Sector 3 București

In atentia d-lui Sebastian Dumitrica!

SAPA MECANIZATA GROSIME SAPA - MAX. 8 cm
MATERIALE + MANOPERA

25 lei / mp


Obs.:________________

1. Prețul nu include TVA;

Cu stima,

Stanus Beniamin Adrian Administrator

MĂ/..


SC KARMA IMOBILIARE SRL Str. Mircea cel Mare, nr. 103, Sebeș, jud. Alba RO18877824 J01/764/2006

Activ

Z/5ERV DE5IGN

S.C. ACTIV SERV DESIGN S.R.L

Str. Baba Novac Nr. 9-11 /Sec 3, BUCUREȘTI offlce(Ș>act ivservdesifin.ro

0722 200 141

TO : AS3-ADMIN1STRATIE STRĂZI 53 MRS: COSTELPOPA

OFERTA TURNARE SAPA

In urma discuției pe care am avut-o cu D-voastra va transmitem oferta de preț pentru suprafața de aproximativ 18000 mp de turnare sapa semiumede, din șantierul PARK PANTELIMON.

MANOPERA
 • 1- TURNARE SAPA

 • 2- ELICOPTERIZARE SAPA

 • 3- TAIEREA ROSTURI

PREȚ: 13 LEI/mp

MATERIAL
 • 1- NISIP

 • 2- CIMENT

PREȚ: 19 LEI/mp

PREȚ TOTAL (MANOPERA SI MATERIAL) = 32 LEI / mp

 • •  Preturi sunt in LEI si nu include TVA.

 • •  Oferta valabila 15 zile lucratoare.

GURBUZALI

S activ serv q’

.. DESIGN *1

SKL-


SERVICIUL CORP CONTROL COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Nr. 355105/18.05.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar subnr. 353582/15.05.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,


Compartiment Guvemanța Corporativă,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 tn Scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți In baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNI (LV ADRIAN A
MEMBRI:        /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement
AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...^5..... de pe ordinea de zi / supliment^rearTîrdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                     ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......7^.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / -NEF A VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMA ELENA- DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de            .............

Comisia de administrație publică locală, juridică,., apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul................de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi- a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN