Hotărârea nr. 147/2020

HCLS3 nr.147 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 56/09.03.2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • —  Referatul de aprobare nr. 356032/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • —  Raportul de specialitate nr. 355079/18.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • —  HCLS 3 nr. 56/09.03. 2020 privind aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL ;

 • — Adresa nr. 355080/18.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă, în conformitate cu prevederile:

 • —  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • —  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • —  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa privind derularea contractelor încheiate de societatea AS3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 56/09.03. 2020, se completează cu 21 de contracte face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndepli hotărâri.


ministrare Străzi S3 evăzute în Anexa care


NR. 147 DIN 27.05.2020

itrasemneaiă pentru legalitate

Secret; ir general Mariu! Mihăiță


Centralizator cu operațiunile juridice/contracte in derulare cu o valoare de peste 106.000 C exclusiv TVA raportata pana la data de 31.12.2020

Nr.Crt

NrJdata încheierii

Denumire si CUI persoana juridica

Durata

Obiect

Valoare totala coutract/facturi faraTVA

Valoare previzionala

pana

la 31.12.2020 i

1

1323/28.09.2018

Administrare Active Sector 3 București - CUI: 31012790

28.092022

Contract cadru de furnizare asfalt si beton

30.099.090,22

15,000,000,00

2

73*101.10.2018

Algorithm Construcții S3 - CUI: 37714360

01.10.2020

Contract inchiriere utilaje termen scurt

8.261.143,89

1.000.000,00

3

473/0(2.11.2018

Elis Pavaje -CUI: 1771593

01.11.2020

Contract de furnizare pavele si borduri

1.883.437,70

500.000,00

4

58/01.08.2018

Ideal Construct Logistic - CUI: 32322691

nede terminat

Furnizare nisip, piatra sparta, mărgăritar

336.023.13

150.000,00

5

5/02.04.2020

Maicom Grup - CUI; 13660564

nede terminat

Furnizare materiale de construcții - Parc Pantelimon

2.687.582,57

-

6

406/08.04.2019

Algorithm Construcții S3 - CUI: 37714360

31.12.2020

Contract furnizare otel fasonat si cărămidă

2.559.295,41

1.000.000,00

7

40000874/13.03.2019

Faresin Remania - CUI; 14798329

pana la predare «tirajelor

Contract de închiriere cofraje

1.603.525,70

1.000.000,00

8

92/08.05.2019

Jacob Gardeos - CUI: 25755170

31.12.2020

Contract inchiriere schela de fațada din otel fixa

38.512,26

50.000,00

9

235/05.11.2019

Line Professionals - CUI: 39819842

pana la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale

Contract prestări servicii turnare elo cofrare/decofrare, manopera fier, fasonare fier

746.637,94

600.000,00

10

2/01.11.2019

Lintrans Beton - CUI: 34198973

01.11.2020

Contract furnizare beton +servicii pompare

710.480.50

300.000,00

11

161/09.05.2019

OMVPetrom Marketing-CUI: 11201891

31.12.2020

Contract de furnizare carburant pe baza de cârduri

667.590,44

-

12

229/14.06.2020

Prometal Steel Energneering S.R.L. - CUI: 38089235

14.06.2020

Contract de vanzare-cumparare de produse din otel beton

214.794,70

400.000,00

13

253.1

Sys Pro Construct - CUI121744518

31.122020

Contract prestări servicii construcții - Pare Pantelimon

1.570.852,19

1.000.000,00

14

100/18.06.2019

Stnart City Invest - CUI: 38188050

31.12.2020

Contract servicii închiriere macarale

273,877,94

150.000,00

15

23/20.04.2019

Total Med Construct - CUI: 32920695

pana la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale

Contract prestări servicii construcții - Parc Pantelimon

1.681.913,76

1.000.000.00

16

248/30.12.2019

Tekso Frig Remania - CUI: 12169586

31.112020

Contract de execuție si furnizare lifturi Clădire CI-Parc Pantelimon

305.500,00

152.000,00

17

422/09.10.2019

Tiger Security Services S.A. - CUI: 33326284

31.12.2020

Contract prestare activitate de paza cu factor uman si patrulare cu unitate canina si agent de Însoțire

589,940,64

-

18

148/22.04.2019

Vayon Construct - CUI: 18516471

pana la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale

Contract structuri metalice

594.437,40

300.000,00

19

272/08.04.2020

Edenred Rotnania S.R.L. - CUI: 10696741

nedetenninat

Contract furnizare caiduri de masa

9.927,76

200.000,00

20

278/27.04.2020

Max Bau Materiale S.R.L. - CUI: 39875311

I an cu prelungire automata

Contract cadru de frunizare materiale de construcții si finisaje

1.074,02

500.000,00

21

289/14.05.2020

SC Arabesque SRL - CU15340801

1 an cu prelungire automata

Contract cadru de frunizare materiale de construcții si finisaje

0,00

300.000,00

CABINET PRIMAR

TELEFON {004 on) 318 03 23 - 28 FAX (004 O2>} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0Calea Dudești nr. 191, Sector3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

u,

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societațea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 56/09.03. 2020

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL are în vedere asigurarea competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, cât și a disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții ale Sectorului 3.

Prin Hotărârea nr. 56 din 09.03.2020 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat derularea unui număr de 35 de contracte încheiate de către societatea AS3 - Administrare Străzi S3

SRL, a căror valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro inclusiv TVA.

în vederea respectării prevederilor HCLS nr. 47/26.02.2020, potrivit cărora orice operațiune juridică cu o valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA este supusă aprobării Consiliului Local al Sectorului 3, societatea a solicitat prin adresa nr. 333/15.05.2020 înregistrată cu nr. 353582/CP/15.05.2020, completarea anexei hotărârii sus-menționate cu 21 operațiuni juridice aflate în derulare care reprezintă contracte cu diverși parteneri/furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor și a proiectelor care asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care pot depăși în cursul anului valoarea de 100.000 euro exclusiv TVA.

Având în vedere importanța finalizării proiectului "Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon” precum și a celorlalte proiecte derulate cu diferiți furnizori și ținând seama de raportul de specialitate nr. 355079/18.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului

Local Sector 3.
£ -MAU guvernanlacotp0raliva@pnmErie3.ro

Șoseaua Mi hai Bravu nr.428, Sector jf 030328, București

Nr. înregistrare 355079/18.05.2020

Raport de specialitate

la proiectai de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 56 din 09.03.2020 referitoare la aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3 - Administrare

Străzi S3 SRL

Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată în baza hotărârii nr. 241 din 12.06.2017 a Consiliului Local Sector 3,

Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr.56 din 09.03.2020 a aprobat derularea contractelor încheiate de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a căror valoare depășește 100.000 euro exclusiv TVA, necesare pentru finalizarea proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, precum și a altor proiecte aflate în derulare.

Prin adresa nr. 333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL. înregistrată cu nr. 353582/CP/l 5.05.2020, se solicită completarea anexei hotărârii sus-menționate cu 21 operațiuni juridice aflate în derulare care reprezintă contracte cu diverși parteneri/iumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și ia timp a contractelor și a proiectelor care asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care pot depăși în cursul anului valoarea de 100.000 curo exclusive TVA. după cum urmează:

Nr. crt

Denumire

Obiect

Valoare totală contract/facturi fara TVA

Valoare previzională pana la 31.12.2020

1

Administrare Active Sector 3 SRL

Contract cadru de fiimizare asfalt si beton

30,099,090.22

15,000,000.00

2

Algorithm Construcții S3 SRL

Contract închiriere utilaje termen scurt

8,261,143.89

1,000,000.00

3

Elis Pavaje

Contract de fiimizare pavele si borduri

1,883,437.70

500,000.00

4

Ideal Construct Logistic

Furnizare nisip, piatra sparta, margaritar

336,023.13

150,000.00

5

Maicom Grup

Furnizare materiale de construcții - Parc Pantelimon

2,687,582.57

6

Algorithm Construcții S3 SRL

Contract fiimizare otel fasonat si cărămidă

2,559,295.41

1,000,000.00

7

Faresin Romania

Contract de închiriere cofraje

1,603,525.70

1,000,000.00

8

Jacob

Gardens

Contract închiriere schela de fațada din otel fixa

38,512.26

50,000.00

9

Line Professionais

Contract prestări servicii turnare beton, cofrare/decofrare, manopera fier, fasonare fier

746,637.94

600,000.00

10

Lintrans Beton

Contract furnizare beton +servicii pompare

710,480.50

300,000.00

11

OMV Petrom Marketing

Contract de furnizare carburant pe baza de cârduri

667,590.44

-

12

Prometal Steel Energneering S.R.L.

Contract de vanzare-cumparare de produse din otel beton

214,794.70

400,000.00

13

Sys Pro Construct

Contract prestări servicii construcții -Parc Pantelimon

1,570,852.19

1,000,000.00

14

Smart City Invest

Contract servicii inchiriere macarale

273,877.94

150,000.00

15

Total Med Construct

Contract prestări servicii construcții -Parc Pantelimon

1,681,913.76

1,000,000.00

16

Tekso Frig Romania

Contract de execuție si furnizare lifturi Clădire Cl-Parc Pantelimon

305,500.00

152,000.00

17

Tiger Security Services

S.A. -

Contract prestare activitati de paza cu factor uman si patrulare cu unitate canina si agent de insotire

589,940.64

-

18

Vayon Construct

Contract structuri metalice

594,437.40

300,000.00

19

Edenred

Romania

S.R.L.

Contract furnizare cârduri de masa

9,927.76

200,000.00

20

MaxBau Materiale S.R.L.

Contract cadru de frunizare materiale de construcții si finisaje

1,074.02

500,000.00

21

SC Arabesque SRL

Contract cadru de frunizare materiale de construcții si finisaje

0.00

300,000.00    1

Prin Decizia nr. 15 din 15.05.2020, Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL a luat act de cele 21 de oprațiuni și i-a împuternicit pe Președintele Consiliului de Administrație să înainteze către spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților.

Potrivit art. 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ suni de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferaniă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desjașoară în mod succesiv” și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 56 din 09.03.2020 referitoare la aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă, Bejenafru Raluca

Nr.Crt.

Nr./data încheierii

Denumire si CUI persoana juridica

Durata

Obiect

Valoare totala contract/facturi fara TVA

Valoare previzionala pana la 31.12.2020

1

1323/28.09.2018

Administrare Active Sector 3 București - CUI: 31012790

9/28/2022

Contract cadru de furnizare asfalt și beton

30,099,090.22

15,000,000.00

2

73*/01.10.2018

Algorithm Construcții S3 -CUI: 37714360

10/1/2020

Contract închiriere utilaje termen scurt

8,261,143.89

1,000,000.00

3

473/02.11.2018

Elis Pavaje - CUI: 1771593

11/1/2020

Contract de furnizare pavele și borduri

1,883,437.70

500,000.00

4

58/01.08.2018

Ideal Construct Logistic -CUI: 32322691

nedeterminat

Furnizare nisip, piatră spartă, mărgăritar

336,023.13

150,000.00

5

5/02.04.2020

Maicom Grup - CUI: 13660564

nedeterminat

Furnizare materiale de construcții - Parc Pantelimon

2,687,582.57

-

6

406/08.04.2019

Algorithm Construcții S3 -CUI: 37714360

12/31/2020

Contract furnizare oțel fasonat și cărămidă

2,559,295.41

1,000,000.00

7

40000874/13.03.2019

Faresin Romania - CUI: 14798329

până la predare cofrajelor

Contract de închiriere coftaje

1,603,525.70

1,000,000.00

8

92/08.05.2019

Jacob Gardens - CUI: 25755170

12/31/2020

Contract închiriere schelă de fațadă din oțel fixă

38,512.26

50,000.00

9

235/05.11.2019

Line Professionals - CUI: 39819842

până la îndeplinirea tuturor obligaiilor contractuale

Contract prestări servicii turnare beton, cofrare/decofrare, manoperă fier, fasonare fier

746,637.94

600,000.00

10

2/01.11.2019

Lintrans Beton - CUI: 34198973

11/1/2020

Contract furnizare beton +servicii pompare

710,480.50

300,000.00

11

161/09.05.2019

OMV Petrom Marketing -CUI: 11201891

12/31/2020

Contract de furnizare carburant pe bază de cârduri

667,590.44

-

12

229/14.06.2020

Prometal Steel Energneering S.R.L. -CUI: 38089235

6/14/2020

Contract de vânzare-cumpărare de produse din oțel beton

214,794.70

400,000.00

13

253.1

Sys Pro Construct - CUI: 21744518

12/31/2020

Contract prestări servicii construcții - Parc Pantelimon

1,570,852.19

1,000,000.00

14

100/18.06.2019

Smart City Invest - CUI: 38188050

12/31/2020

Contract servicii închiriere macarale

273,877.94

150,000.00

15

23/20.04.2019

Total Med Construct -CUI: 32920695

până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale

Contract prestări servicii construcții - Parc Pantelimon

1,681,913.76

1,000,000.00

16

248/30.12.2019

Tekso Frig Remania -CUI: 12169586

12/31/2020

Contract de execuție și furnizare lifturi Clădire Cl-Parc Pantelimon

305,500.00

152,000.00

17

422/09.10.2019

Tiger Security Services S.A. - CUI: 33326284

12/31/2020

Contract prestare activități de pază cu factor uman și patrulare cu unitate canină și agent de însoțire

589,940.64

-

18

148/22.04.2019

Vayon Construct - CUI: 18516471

până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale

Contract structuri metalice

594,437.40

300,000.00

19

272/08.04.2020

Edenred Romania S.R.L. -CUI: 10696741

nedeterminat

Contract furnizare cârduri de masă

9,927.76

200,000.00

20

278/27.04.2020

Max Bau Materiale S.R.L.

- CUI: 39875311

1 an cu prelungire automată

Contract cadru de fiunizare materiale de construcții și finisaje

1,074.02

500,000.00

21

289/14.05.2020

SC Arabesque SRL -CUI:5340801

1 an cu prelungire automată

Contract cadru de fiunizare materiale de construcții si finisaje

0.00

300,000.00

AS3 -ADMINISTRARESTRĂZIS3S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.S00.000 iei

Telefon:+40759 040 480Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

Cabinet Primar Sector 3 al Municipiul București

Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, București

Având in vedere:

Actul Constitutiv actualizat al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 48 din data de 26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

- HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018 privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată și funcționează hi baza Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN4211.

în sprijinul proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții a Sectorului 3, având în vedere tendința de dezvoltare a acestuia, cât și din dorința de extindere a domeniului său de activitate, solicităm completarea Actului constitutiv al societății cu:

 • 1. Activități secundare:

 • 2351 - Fabricarea cimentului

 • 2352 - Fabricarea varului si ipsosului

 • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

 • 2363 - Fabricarea betonului

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.L: RO 37804080, Reg, Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan ar.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

2410 - Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

 • 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

 • 3312 - Repararea mașinilor

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3317 - Repararea si întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

3821 - Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

 • 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 • 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 - Activități si servicii de decontaminare

 • 4617 - Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, băuturi si tutun

 • 4618 - Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

 • 4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

 • 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe

 • 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, imbracamintei si Încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor

E-mail:secretariat@as3-strazi. no

Web: www.as3-strazi.ro

5510 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

 • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

 • 6312 - Activități ale portalurilor web

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

 • 2. Completarea și modificarea art. 13.6 alin.(5) din Actul constitutiv:

„Convocarea consiliului de administrație se face astfel;

 • a)  cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele ordinare

 • b) Cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele extraordinare

în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor societății ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, convocarea consiliului de administrație se face de îndată. Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin teleconferință.”

 • 3. Completarea actului constitutiv cu mențiunea că: „Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților și poate fi revocat doar de acesta.” 4. Completarea actului constitutiv cu mențiunea în cazul în care Președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea exercitării mandatului datorată concediului medical, concediului de odihnă sau orice altă împrejurare care duce la imposibilitatea exercitării mandatului, atribuțiile vor fi delegate unui membru al Consliului de Administrație, ales cu majoritatea membrilor.”

Având în vedere că pentru eficientizarea și fluidizarea desfășurării activității societății, pentru finalizarea la termen a proiectelor în derulare, procedura de achiziții este atipică față de specificul activității societății, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect aprobarea procedurii de achiziții.

în urma HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362/ 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon, contract completat prin Actul adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului menționat anterior.

Pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin contract și pentru eficienizarea desfășurării activității societății, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări cu societatea SC KARMA IMOBILIARE SRL, având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă), cu valoarea de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Cele 21 operațiuni juridice aflate în derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor și a proiectelor care asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care pot depăși în cursul anului valoarea de 100.000 euro.

Conform actului constitutiv al societății art. 21.1. lit. m) sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 ( una sută mii) Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;”, solităm adoptarea unei hotărâri de

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 iei

Telefon:+40759 040 480

Consiliu Local, având ca obiect completarea HCL S3 nr. 56/ 09.03.2020 cu pozițiile din Anexa atașată.

Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform Programului de activitate al societății, aceasta desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Cu deosebită considerație, Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL«a «wMraismuesroU/s sul

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9B97/2017

Sediul Social: Calea Vlton nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Tetefon:+40759 040 480

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA Nr. 15 din 15.05.2020

Având în vedere:

 • a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 și a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de Anexa cuprinzând Centralizatorul cu operațiunile juridice/contracte in derulare cu o valoare de peste 100.000 € exclusiv TVA raportata pana la data de 31.12.2020

Art. 2 împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, să înainteze către Consiliul Local, spre aprobare, Anexa de la Art. 1.
PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.ro


E-MAIL guvcrnantacorpc1ratlva@prtmsrie3.ro

Șoseaua Mihai Bravii nrațzg, Sector 3,030328, București


Nr. 355080/18.05.2020

Către.

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 56 din 09.03.2020 referitoare la aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 353582/15.05.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă, Bejenara Raluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primiră Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. VA puteți exercita drepturile prevăzute

în Regulamentul UE 2016/679, prinlr-o cerere scrisă, semnal* și datată transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordini cutarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinarer din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........OrJLJUQ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul Z_____

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂAÎMMANA

MEMBRI:        I Y

RADU CONSTANTIN f

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe or

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / supUmeirtaiea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exli aur dinar e, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABfE proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR,BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

»

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN