Hotărârea nr. 146/2020

HCLS3 nr.146 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 35551 l/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 354245 /18.05.2020 al Serviciului Coip Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 354331/18.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă,

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 5, pct. 5.2, art. 12, pct. 12.1 lit.a) din actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL se modifică și se completează după cum urmează:

 • (1) Articolul 5, pct. 5.1 se completează cu 34 (treizeci și patru) obiecte secundare de activitate, după cum urmează:

2351 - Fabricarea cimentului"

2352 - Fabricarea varului și ipsosului

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții"

„2363 - Fabricarea betonului"

2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea mașinilor

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 -Activități și servicii de decontaminare

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe "

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată ”

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 - Activități ale portalurilor web

7810 - Activități ale agențiilor deplasare a forței de muncă ”

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

 • (2) Art. 13, pct. 13.6 alin (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Convocarea Consiliului de Administrație se face astfel:

 • a) cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele ordinare,

 • b) cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele extraordinare,

In caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor societății ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, convocarea Consiliului de Administrație se face de îndată. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc și prin teleconferință.

Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor și va cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare a ședinței.

Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

In realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administrație, precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic. ”

 • (3) Art. 13, pct. 13. 6 se completează cu două alineate noi, alin. (9) și alin (10), care vor avea următorul cuprins:

 • (9) „ Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților și poate fi revocat doar de către aceasta. ’ ’

 • (10) „ In cazul în care Președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea exercitării mandatului, motivată de concediul medical, concediul de odihnă sau orice altă împrejurare care duce la imposibilitatea exercitării mandatului, atribuțiile vor fi delegate unui membru al Consiliului de Administrație, ales cu votul majorității membrilor prezenți. ”

 • (4) Art. 14, pct. 14.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Membrii Consiliului de Administrație pot primi o remunerație în condițiile prevederilor art.

37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. ”

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL modificat și completat conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.3. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NR. 146

DIN 27.05.2020

PRIMĂRIATELEFON (004 oai) 318 03 23 - îB FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinctpvimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

K 3tt//

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea actulu

Data..'!?

constitutiva! societății AS3-


Administrare Străzi S3 SRL

în exercitarea rolului său de întreprindere publică aflată sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului București, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL trebuie să fie în mod constant orientată către asigurarea competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, cât și către asigurarea disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții ale Sectorului 3.

Astfel, având în vedere dorința de extindere a domeniului său de activitate, a diversificării activităților desfășurate, a evitării sau minimizării pierderilor operaționale, cât și a creșterii calității serviciilor oferite și a necesității finalizării la termen a proiectelor aflate în derulare, societatea a solicitat prin adresa nr. 333/15.05.2020, înreigstrată cu nr. 353582/CP/15.O5.2O2O2, modificarea și completarea Actului Constitutiv.

Principalele modificări și completări aduse Actului Constitutiv constau în reformularea și detalierea unor prevederi având ca scop eliminarea interpretărilor diferite, cât și introducerea a 34 de obiecte secundare de activitate, respectiv:

 • > 2351 - Fabricarea cimentului;

 • > 2352 - Fabricarea varului și ipsosului;

 • > 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

 • > 2363 - Fabricarea betonului;

 • > 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje;

 • > 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;

 • > 3312 - Repararea mașinilor;

 • > 3314 - Repararea echipamentelor electrice;

 • > 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;

 • > 3319 - Repararea altor echipamente;

 • > 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

 • > 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

 • > 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

 • > 3900 - Activități și servicii de decontaminare:

 • > 4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;

 • > 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

 • > 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

 • > 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

 • > 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

 • > 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

 • > 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse:

 • > 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

 • >  5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;

 • > 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;

 • > 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;

 • > 5590 - Alte servicii de cazare;

 • > 5610 - Restaurante;

 • > 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

 • > 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;

 • > 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

 • > 6312 - Activități ale portalurilor web;

 • > 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;

 • > 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;

 • > 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.354245/18.05.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


E-fcfiAIL guvernartacorporalivaț@)pnmariey ro Șoseaua Mihaî Bravu nr.428, Sector 3, 030378, București

Ne înregistrare 354245/18,05.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi 83 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub fonna unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Prin adresa nr, 333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 353582/CP/l 5.05.2020. se solicită modificarea și completarea actului constitutiv al societății, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017.

Ținând cont de prevederile:

o Art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare ; ”(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale” ...

o Art. 5, punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societății: “Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificai prin exinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activității care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare”

o Art. 12, pct.12.1 lit. a) din Actul Constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are umătoarea atribuție-. „ hotărăște modificarea Actului Constitutiv”.

Astfel, actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL se modifică și se completează, după cum urmează:

 • 1. Art. 5, pct. 5.1 privind obiectul de activititate din actul constitutiv al societății se completează după cum urmează:

„Obiectul principal de activitate - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” se completează cu 34 de obiecte secundare de activitate:

 • > 2351 - Fabricarea cimentului;

 • > 2352 - Fabricarea varului și ipsosului;

 • > 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

 • > 2363 - Fabricarea betonului;

 • > 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje;

 • > 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;

 • > 3312 - Repararea mașinilor;

 • > 3 314 - Repararea echipamentelor electrice;

 • > 3317“ Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;

 • > 3319 - Repararea altor echipamente;

 • > 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

 • > 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

 • > 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

 • > 3900 - Activități și servicii de decontaminare:

 • > 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;

 • > 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

 • > 4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;

 • > 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

 • > 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

 • > 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

 • > 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse:

 • > 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

 • > 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;

 • > 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată:

 • > 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;

 • > 5590 - Alte servicii de cazare;

 • > 5610 - Restaurante;

 • > 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

 • > ’ 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;

 • > 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

 • > 6312 - Activități ale portalurilor web;

 • > 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;

 • > 7820 * Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;

 • > 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă.

 • 2. Art 13, pct. 13.6 alin (5) completează după cum urmează:

„Convocarea consiliului de administrație se face astfel:

 • a)  cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele ordinare

 • b)  cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele extraordinare

In caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor societății ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, convocarea consiliului de administrație se face de îndată. Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin teleconferință.''

 • 3. Art. 13, pct. 13.6 alin (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor și va cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare a ședinței. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. în realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Prședintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic."

 • 4. Art. 13, pct. 13. 6 se completează cu 2 ( două) alienate, respectiv alin. (9) și alin (10), după cum urmează:

(9J „ Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților și poate fi revocat doar de acesta.''

(10)» în cazul în care Președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea exercitării mandatului datorată concediului medical, concediului de odihnă sau orice altă împrejurare care duce la imposibilitatea exercitării mandatului, atribuțiile vor fi delegate unui membru al Consiiului de Administrație, ales cu majoritatea membrilor.’'

 • 5. Art. 14, pct. 14.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Membri Consiliului tfe Administrație pot primi o remunerație în condițiile prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. ”

Necesitatea modificării și completării actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, vine în contextul sprijinirii proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții ale Sectorului 3, cât și din dorința de extindere a domeniului de activitate al societății, socitetatea fiind preocupată permanent atât de minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3.

întocmit,

Compartiment Guvechanța Corporativă, BejenanrRaluca

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediu) Social: Calea Wtan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefbn:+40759 040 480

E-mali:secreta rtat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazl.ro

AS3-Admlnistrare Străzi S3 S.R.L. ■TNJBfffe Nr 353

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

....................

ZiuaZ£. Luna GtS........ AnuPfi

Cabinet Primar Sector 3 al Municipiul București Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, București

Având in vedere:

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

- Actul Constitutiv actualizat al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 48 din data de 26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

 • - HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018 privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată și funcționează în baza Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN4211.

în sprijinul proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții a Sectorului 3, având în vedere tendința de dezvoltare a acestuia, cât și din dorința de extindere a domeniului său de activitate, solicităm completarea Actului constitutiv al societății cu:

 • 1. Activități secundare:

2351 - Fabricarea cimentului 2352 - Fabricarea varului si ipsosului

 • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

 • 2363 - Fabricarea betonului

E-mail:secretar1at@ as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

2410 - Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

 • 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

 • 3312 - Repararea mașinilor

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3317 - Repararea si întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

3821 - Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

 • 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 • 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 - Activități si servicii de decontaminare

 • 4617 - Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, băuturi si tutun

 • 4618 - Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

 • 4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

 • 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe

 • 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, Îmbrăcămintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor

5510 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

 • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

 • 6312 - Activități ale portalurilor web

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

 • 2. Completarea și modificarea art 13.6 alin.(5) din Actul constitutiv:

„Convocarea consiliului de administrație se face astfel;

 • a)  cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele ordinare

 • b) Cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele extraordinare

în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor societății ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, convocarea consiliului de administrație se face de îndată. Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin teleconferință.”

 • 3. Completarea actului constitutiv cu mențiunea că: „Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților și poate fi revocat doar de acesta.”

 • 4. Completarea actului constitutiv cu mențiunea în cazul în care Președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea exercitării mandatului datorată concediului medical, concediului de odihnă sau orice altă împrejurare care duce la imposibilitatea exercitării mandatului, atribuțiile vor fi delegate unui membru al Consliului de Administrație, ales cu majoritatea membrilor.”

Având în vedere că pentru eficientizarea și fluidizarea desfășurării activității societății, pentru finalizarea la termen a proiectelor în derulare, procedura de achiziții este atipică față de specificul activității societății, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect aprobarea procedurii de achiziții.

în urma HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362/ 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon, contract completat prin Actul adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului menționat anterior.

Pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin contract și pentru eficienizarea desfășurării activității societății, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări cu societatea SC KARMA IMOBILIARE SRL, având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă), cu valoarea de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Cele 21 operațiuni juridice aflate în derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor și a proiectelor care asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care pot depăși în cursul anului valoarea de 100.000 euro.

Conform actului constitutiv al societății art. 21.1. lit. m) sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 ( una sută mii) Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;”, solităm adoptarea unei hotărâri de

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI 53 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sectar 3, București

Capital social subscris fi vărsat 16.S00.000 lei

Telefon:+40759 040 480

Consiliu Local, având ca obiect completarea HCL S3 nr. 56/ 09.03.2020 cu pozițiile din Anexa atașată.

Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform Programului de activitate al societății, aceasta desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Cu deosebită considerație, Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL prin Președinte al Consiliului de Administrație Roxana Bălă'deanu
E-MAIL guvernantacDrppral1va@pr1tTiarir3.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3,030328, București

Nr. 354331/18.05.2020

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.333/18.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 353582/15.05.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă, Bejenaru Haluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii In baza unui temei legal Justificat. Vă putef i exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL f).

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe orduiea de zi / -^suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraoi din arc din data de          ......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunităun ședința din data de..................., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....^r.4....' de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraurdinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IUL IAN A

SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:                '


PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN