Hotărârea nr. 145/2020

HCLS3 nr.145 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 92/13.04.2020

ConsilinI Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 356685/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 356016/19.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

HCLS 3 nr. 92/13.04. 2020 privind aprobarea derulării contractelor cu o valoare mai mare de 100.000 euro lără TVA încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL;

Adresa nr. 356017/19.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 355/28.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Anexa privind derularea contractelor încheiate încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 92/13.04.2020, se completează cu un contract prevăzut în

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


hotărâri.


NR. 145

DIN 27.05.2020INTERNET & TEHNOLOGIE S3 CUI R038189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 Tel.0310699145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Sect 3, București

Sector 3

Anexa k UQL& 3 OA. /       05,

Nr Crt

Nr./ data indielerii

D mire si CUI persoana juridica

Durata

Obiect

Valoare totala Comenzi la 01.05.2020

Valoare previzio i pana ia 31 decembrie 20201

13

N/A

Dahua Technology HK,

Tax ideiytifier 30449240-2-51

2020

Furnizare produse - sisteme de securitate (de ex, dar fara a se limita la: NVR, DVR, camere video, senzori, licențe, HDD-uri, monitoare, accesorii, etc) pe baza de comenzi

45.377,64 Euro

350.000 Euro

’ Valoarea exprimata este fara alte taxe ți se încadrează în bugetul aprobat prin HCLS3 nr. 30/2020.
Page 1 of 1


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 &MAJIL cabînatprimar^îpr4man23.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


REFERAT DE APROBARE a proiectul de hotărâre privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 92/13.04.2020

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL are în vedere asigurarea competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, cât și a disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții ale Sectorului 3.

Prin Hotărârea nr. 92 din 13.04.2020 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat derularea unui număr de 12 contracte încheiate de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a căror valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro exclusiv TVA.

în vederea respectării prevederilor HCLS nr. 47/26.02.2020, potrivit cărora orice operațiune juridică cu o valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA este supusă aprobării Consiliului Local al Sectorului 3, societatea a solicitat prin adresa nr. 1303/18.05.2020 înregistrată cu nr. 3354200/CP/18.05.2020, completarea anexei hotărârii sus-menționate cu o operațiune juridică aflată în derulare, respectiv contractul cu Dahua Techology HK, reprezentând comenzi de furnizare produse - sisteme de securitate, pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor și a proiectelor care asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care pot depăși în cursul anului valoarea de 100.000 euro exclusiv TVA.

Având în vedere importanța realizării activității economice a societății, a proiectelor aflate în derulare cu diferiți furnizori în condiții de rentabilitate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 356016/19.05.2020 al Serviciului Corp Control — Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre pe ca re îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.E-MAIL £uv«miintșcorporativa gtpnrrînriejTO

Șoseaua Mihai Bravo nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. înregistrare 356016/19.05.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 92 din 13.04.2020 referitoare la aprobarea derulării contractelor cu o valoare mai mare de 100.000 euro fără

TVA încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost înființată în baza hotărârii nr. 355 din 25.08.2017 a Consiliului Local Sector 3,

Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr.92 din 13.04.2020 a aprobat derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a căror valoare depășește 100.000 euro exclusiv TVA, necesare pentru asigurarea produselor, echipamentelor, materialelor și alte dotări indispensabile îndeplinirii obiectivelor și a contractelor la timp.

Prin adresa nr. 1303/18.05.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr. 354200/CP/l 8.05.2020, se solicită completarea anexei hotărârii sus-menționate cu o operațiune juridică aflată în derulare cu Dahua Technology HK care reprezintă comenzi de Furnizare produse - sisteme de securitate pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale, și alte dotări/ servicii pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor în condiții de eficiență, profitabilitate și performanță, precum și îndeplinirea întocmai și la termen a contractelor și proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piața de profil.

Nr. crt

Denumire

Obiect

Valoare totală comenzi la 01.05.2020

Valoare previzională pana la 31.12.2020

1

Dahua Technology HK, Tax identifier 30449240-2-51

Furnizare produse -sisteme de securitate (de ex, dar fara a se limita la: NVR, DVR, camere video, senzori, licențe, HDD-uri, monitoare, accesorii, etc) pe baza de comenzi

45.377,64 Euro

350.000,00 Euro

Valoarea previzonată până la sfârșitul anului 2020 din efectuarea operațiunilor juridice cu societatea Dahua Technology HK se regăsește și se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2020 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 30/10.02.2020.

Prin Decizia nr. 1240 din 11.05.2020, Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL a aprobat achiziționarea de produse de la societatea Dahua Technology HK și Dalele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol li dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vfi puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata și datata transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.                        1 l-a împuternicit pe Președintele Consiliului de Administrație să înainteze spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în calitate de asociat minoritar al societății Internet și Tehnologie S3 SRL a aprobat suplimentarea anexei la HCLS 3 nr. 92/13.04.2020

Potrivit art. 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv" și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății".

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 92 din 13.04.2020 referitoare la aprobarea derulării contractelor cu o valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă, Bejenaru Raluca


Nr. 1303/ 18.05.2020


SECTOR 3


Către Consiliul Local al Sectorului 3 București și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

CABINET PRIMARSediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr 92/13.04.2020

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI R038189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, respectând prevederile

Art 12.1, lit m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilorjuridice care depusese valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;" înaintăm prezenta.

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr 92/13.04.2020 privind derularea operațiunilor juridice, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020, cu punctul:

Nr Crt

Denumire si CUI persoana juridica

Obiect

Valoare totala Comenzi la 01.05.2020

Valoare previzionala pana la 31 decembrie 20201

13

Dahua Technology HK, Tax identifier 30449240-2-51

Furnizare produse - sisteme de securitate (de ex, dar fara a se limita la: NVR, DVR, camere video, senzori, licențe, HDD-uri, monitoare, accesorii, etc) pe baza de comenzi

45.377,64 Euro

350.000,00 Euro

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Generai al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

In vederea atingerii scopului comercial ai societății, respectiv realizarea activiității economice în condiții de rentabilitate, societatea derulează si va derula operațiuni juridice cu partenerii sai.

Pana la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societății, erau de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al societății, a fot modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, in sensul ca, la art. 12.1, litera m): "Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care clepasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfasoara in mod succesiv"

Menționam faptul ca operațiunile juridice aflate in derulare cu Dahua Technology HK reprezintă comenzi de Furnizare produse - sisteme de securitate pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale, si alte dotări/ servicii ducerii la îndeplinire a obiectivelor de eficienta, profitabilitate si performanta ale societății, îndeplinirea întocmai si la termen a contractelor si proiectelor care ii asigura sustenabilitatea pe piața de profil.

Subliniem totodată că, in cazul operațiunilorjuridice in derulare, societatea a prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli sumele necesare si a obtinut aprobările necesare la momentul respectiv pentru realizarea acestora, conform actului constitutiv in vigoare la acel moment.

Având in vedere faptul ca realizarea de noi comenzi si/sau plăți, ar duce la întârzieri in livrări si execuție a contractelor/ proiectelor, daca fiecare comandă nouă, indiferent de valoarea acesteia, ar necesita aprobarea individuală a Adunării Generale a Asociaților, consideram oportuna aprobarea derulării in continuare a relațiilor comerciale cu Dahua Technology HK si aprobării unei sume previzionale pentru anul 2020, in valoare de 350.000 Euro. Menționam ca suma propusa spre aprobare se regăsește si se incadreaza in bugetul aprobat al societății prin HCLS nr. 30/10.02.2020

Astfel, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societății, asa cum a fost acesta modificat de HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării unei hotarari de consiliu local având ca obiect completarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 92/13.04.2020 privind derularea operațiunilor juridice, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depasesc

INTERNET

& TEHNOLOGIE

Sector 3

valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020, cu punctul 13:

Nr Crt

Denumire si CUI persoana juridica

Obiect

Valoare totala Comenzi la 01.05.2020

Valoare previzionata pana la 31 decembrie 20202

13

Dahua Technology HK, Tax identifrer 30449240-2-51

Furnizare produse - sisteme de securitate (de ex, dar fara a se limita la: NVR, DVR, camere video, senzori, licențe, HDD-uri, monitoare, accesorii, etc) pe baza de comenzi

45.377,64

Euro

350.000,00 Euro

La prezenta adresă anexăm:

 • 1.  Hotararea C.A. nr. 1240/ 11.05.2020;

 • 2.  Decizia asociatului minoritar nr. 3437/18.05.2020

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei hotaran de consiliu local având ca obiect Completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 92/13.04.2020.

Cu considerație.


dinte Consiliu de Administrare

Sector 3

Nr. 1240/11.05.2020

DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie 53 SRL

 • b) Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • d) HCLS3 nr. 92/ 13.04.2020 privind aprobarea continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020;

 • e)  Hotărârea nr. 334/ 31.07.2018, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind aprobarea Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare in cadrul Internet si Tehnologie S3 SRL;

 • f)  Achizițiile efectuate pana la data prezentei, de la Dahua Technology HK, in anul 2020, in valoare de 45.377,64 Euro, aprobate prin Decizia CA nr. 871/ 09.04.2020.

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se suplimentează achiziționarea de produse - sisteme de securitate (de ex, darfara a se limita la: NVR, DVR, camere video, senzori, licențe, HDD-uri, monitoare, accesorii, etc), de la Dahua Technology HK, Add 99999 HongKong, Ng Fong Street 26, Tax identifier 30449240-2-51, pentru anul 2020, cu valoarea de 304.622,36 Euro, astfel valoarea totala pentru anul 2020 devenind 350.000,00 Euro.

Art. 2. Se împuternicește Președintele CA al societății Internet si Tehnologie S3 SRL sa inainteze către AGA propunerea de suplimentare a listei aprobate prin HCLS3 nr 92/13.04.2020 cu punctul:

INTERNET

g I              & TEHNOLOGIE

| |               Seci or

Nr Crt

Denumire si CUI persoana juridica

Obiect

Valoare totala Comenzi la 01.05.2020

Valoare previzionala pana la 31 decembrie 20201

13

Dahua Technology HK, Tax identifier 30449240-2-51

Furnizare produse - sisteme de securitate (de ex, dar fara a se limita la: NVR, DVR, camere video, senzori, licențe, HDD-uri, monitoare, accesorii, etc) pe baza de comenzi

45.377,64 Euro

350.000,00 Euro

Președinte C.A.

Cristina - Elena ARGHIR

ADi^UID           Scnmt digital de AKHH

Artunin          QwnittraMA

CRISTINA-ELENA

Membri GA.

Luiza - Florentina DINU

DINU LUIZA-FL0RENT1NA        ânîjuflJiiiiMmswrttf

Petrirț - Cosmin MATEI

MATEI PE 1 RUT’ SmnMchiitaidsliWTHPETBUr

COSMIN           OituzazoatH Ifcjani-rtîW

Adrian - Marian COCOȘ

COCOS ADRIAN-    __

MARIAN             ~.™~-r-

Emma - Elena - Miiiaela POPA

POPA EMMA-EL&IA-hflHAELA               setfcZJziD5.n 1*1*15 wntr

Angela RADU

RADIJ ANGFI A w nnuLi-n roK.as'.ii wjiio-ttB'w

Anda - ioana NEGOIȚĂ

NEGOITA ANDA- oi^^^hrtEs™ ,             AWAKMMA

IOANA          tacTtOTK.iriwMr^uw


S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.


INTRARE

"IEȘIRE Nr-'2O^_____

Către,


ZiuaJg_Luna__0Ș__Anul^£2QJ)

S.C. Internet & Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor:

Solicitarea de aprobare a:

completării Anexei Deciziei SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL nr2253/03.04.2020, respectiv a Anexei Hotărârii Consiliului Loca! Sector 3 nr 92/13.04.2020 privind derularea operațiunilor juridice, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020, cu punctu:______________________________________

NrCrt

Denumire si CUI persoana juridica

Obiect

Valoare totala Comenzi la 01.05.2020

Valoare previzionala pana la 31 decembrie 2020*

13

Dahua Technology HK, Tax identifier 30449240-2-51

Furnizare produse - sisteme de securitate (de ex, dar fara a se limita la: NVR, DVR, camere video, senzori, licențe, HDD-uri, monitoare, accesorii, etc) pe baza de comenzi

45.377,64 Euro

350.000,00 Euro

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 893/13.04.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2462/13.04.2020 în calitate de Asociat

minoritar al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, se aprobă următoarele:

completarea Anexei Deciziei SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL nr 2253/03.04.2020, respectiv a Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr 92/13.04.2020 privind derularea operațiunilor juridice, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020, cu punctul:

SALUBRITATE

r Șl DESZĂPEZIRE S3

NrCrt

Denumire si CUI persoana juridica

Obiect

Valoare totala Comenzi la 01.05.2020

Valoare previzionala pana la 31 decembrie 20202

13

Dahua Technology HK, Tax identifier 30449240-2-51

Furnizare produse - sisteme de securitate (de ex, dar fara a se limita la: NVR, DVR, camere video, senzori, licențe, HDD-uri, monitoare, accesorii, etc) pe baza de comenzi

45.377,64 Euro

350.000,00 Euro

Președinte C.A.,

Ni tu Mihai

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Cam: MO/9897/2017

A0MINIS1W STRĂZI SECTOR


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capitol social subscris șl vărsat 16.500.000 iei

Tetefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-$trazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA Nr. 13 din 04.05.2020

Având în vedere:

 • a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului

București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 și a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă metodologia proceselor de ofertare și achiziționare și procedurile de lucru pentru efectuarea operațiunilor aferente achizițiilor.

Art. 2 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, să înainteze către Consiliul Local, spre aprobare, metodologia și procedurile de lucru menționat la art.l
PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


wwv.sprimalle3.ro


E-MAIL guvefnantac'orporalivațgJpnmsricj.ro

Șoseaua Mihai Bravu 01.428. Sector 3, 030328, București


Nr. 356017/19.05.2020


Către.

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- completarea anexei la HCLS 3 nr. 92 din 13.04.2020 referitoare la aprobarea derulării contractelor cu o valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.1303/18.05.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 354200/18.05.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvernanța Corporativă, BejenaniRaluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016'679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui teniei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute

în Regulamentul UE 2016/679. prînlr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.

---

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / eatarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....<^2.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței or di nare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABFE proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:SECRETAR, HONȚARU VALERICARADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe orctinea de -^suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extranrdinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită. în ședința din data deJl. L.(?.$..             a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extr-aordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:     ____

MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂETICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN