Hotărârea nr. 144/2020

HCLS3 nr.144 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect „ Echipamente de management pentru server"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr,349041/CP/l 1.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.345148/06.05.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică;

* Procesul verbal nr. 345064/06.05.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Notă justificativă nr.345145/06.05.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică;

 • -  Adresa nr.345155/06.05.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciul Informatică;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului-verbal de analiză întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr.l ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de furnizare având ca obiect Echipamente de management pentru server", în valoare de 102.760,30 lei inclusiv TVA și încheierea Contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să furnizeze/ achiziționeze bunurile/ materialele și, după caz, să furnizeze obiectele „Echipamente de management pentru server", în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Contractul, iar Direcția Administrativă și Management Informațional- Serviciul Informatică, să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIAN A VĂDUVA
centru legalitate general


Secretar genera Marius I lihăiță


NR. 144

DIN 27.05.2020

-ÂbltkA (uh.l

+ACLS îm /£f.05.x&>


Nr. 345064 din 06.05.2020

PROCES VERBAL DE ANALIZĂ a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „ Echipamente de management pentru server"

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii (Nota estimativa nr. 329472 din 13.04.2020) : 89.784,81 lei (fără T.V.A), adică 106.843,92 lei (cu T.V.A).

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară încheiat astăzi, 06.05.2020 cu ocazia ședinței de analiză a ofertei depuse de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu 334264/22.04.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 979/22.04.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 1208/20.03.2020 compusă din:

Stoian lustinian Patriciu - președinte


AndraTomescu -secretar

Gavrila Dana Camelia - membru

Vasile Irina Valentina — membru

Hie Constanța - membru

Membrii supleanți:

Tudor Cătălin lonut

Carabulea Emilia

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Hotararea Consiliului local al Sectarului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018


Având în vedere:                                          VnK

- Anunțul de intenție al societății INTERNEI ȘI TEHNOLOGIE S3 S.RjT^^nrtRL8/02.04.2020 înregistrat la

Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.322853/02.04.2020;


Referat de oportunitate nr.322283/02.04.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatica privind necesitatea achizitionariii „ Echipamente de management pentru server"

Nota justificativă nr.329474/13.04.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică

Nota nr.329484/13.04.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică

Modelul de contract, Caietul de sarcini, nota privind determinarea valorii estimate și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru - „ Echipamente de management pentru server"

Referatul nr. 329492/13.04.2020 emis de către Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., pentru - „ Echipamente de management pentru server"

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a Programului de activitate pentru anul 2019 al societarii INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Existența în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu numărul 331848/15.04.2020 a contractului și a modalității de atribui re (poziția 31 la Anexa la SAAP nr.331848/15.04.2020).

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 1638/21.04.2020 , emisa de către Primar;

Referat de angajare privind încheierea contractului de furnizare “Echipamente de management pentru servere” cu nr. 342088/04.05.2020, aprobat de către Primar.

Oferta depusă de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr.334264/22.04.2020.

Procesul verbal de deschidere cu nr.334581 din 22.04.2020

Comisia de analiza s-a întrunit astazi 06.05.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea analizării si evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare, depuse de către ofertant astfel:

A EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

în urma desfășurării procesului de evaluare a documentelor de calificare și al propunerii tehnice în raport cu caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele :

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare (pag. 1-117) și a propunerii tehnice prezentate (pag. 118-128), acestea reprezentând anexă, parte integrantă a prezentului proces verbal și analizate în procesul verbal de deschidere nr. 334581 din 22.04.2020

B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect „ Echipamente de management pentru server".

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a indeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Analiza propunerii tehnice se regăsește in Anexa la Procesul verbal de deschidere nr 334581 din 22.04.2020 .

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant.

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti).

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L:

Nî,

Cant.

P.U. Ui

Valoare. la, ekjiisri.

7 VA

IVÂ

Valoare lei,

TVA

VaLbhre totală iițimssLit 11

e Liniați

1

Echipamente Software

Licență sistem de operare pentru server - Licența Windows Server 2016 Standard

1

3.433,43

3.433,43

652,35

4.085,78

4.476,23

2

Licență virtualizare pentru server tip datacenter prin servicii suport producător - VE Proxmox Premium Subscription (2 CPU/lyear)

2

8.580,88

17.161,76

3.260,73

20.422,49

21.085,02

3

Echipamente hardware

Sursă neîntreruptibilă redundantă (set) de mare capacitate -EATON 9PXM16KiRTN

1

59.397,80

59.397,80

11.285,58

70.683,38

72.809,65

4

Plăci rețea de management surse neîntreruptibile -APCAP9631

2

3.180,10

6.360,20

1.208,44

7.568,64

8.473,02

TOTAL

86.353,19

16.407,11 lei

102.760,30 lei

106.843,92

Iei inclusiv

TVA

Propunerea financiara prezentata de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează in valoarea angajată potrivit Referat de angajare nr.342088/04.05.2020 aprobat de către Primar, a Direcției Administrative si Management Informational-Serviciul Informatică.

Totodată se constata faptul ca prețul total ofertat se incadreaza in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect „ Echipamente de management pentru server".

Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite toate cerințele solicitate.


Urmare celor expuse mai sus,


COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziția nr. 1638/21.04.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

LProcedura de atribuire a contractului „Echipamente de management pentru server "are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în cadrul procesului de analiză a ofertei, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanti. Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ADMISIBILĂ,, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect „Echipamente de management pentru server"

 • 3.Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - valoarea estimata potrivit Notei Direcției Administrative si Management Informațional privind determinarea valorii estimate nr. 329472 din 13.04.2020, pentru realizarea contractului avand ca obiect Echipamente de management pentru server".

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 331848/15.04.2020 a contractului și a modalității de atribuire (Anexa la SAAP nr. 331848/15.04.2020)

 • - Referat de angajare privind încheierea contractului de furnizare “Echipamente de management pentru servere" cu nr. 342088/04.05.2020, aprobat de către Primar.

 • 4. Comisia de analiza declară oferta INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

 • 5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 și respectă prevederile Caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de considerentele anterior indicate,


COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare. In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Si in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea incheierii contractului avand ca obiect -Echipamente de management pentru server” cu Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu o valoare totală exclusiv TVA 86.353,19 lei, respectiv 102.760,30 lei inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse la procedura menționată. Drept pentru care s-a încheiat astazi 06.05.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.


OFERTANT:

Societatea INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L prin împuternicit

GROSU CRISTINELA (cf. împuternicire pentru participarea la ședința de deschidere a ofertelor din 23.03.2020)
TELEFON (004 021) 31S 03 îj - 28 / 340 40 H FAX (004 O2>) 31® 03 04 E-MAIL Infcrmatica@>primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


■A-wek-ă tun.jcu ucl%3


Nr. 345145 din 06.05.2020


NOTĂ JUSTIFICATIVĂReferitor la procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente de management pentru server, desfășurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisia de analiză a documentației numită prin Dispoziția nr. 1638/ 21.04.2020, din documentele depuse de ofertantul INTERNET&TEHNOLOGIE SECTOR 3, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice:

 • a) A utoriiatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

Conform Art. 3 din HCLS 3 nr. 106/29.04.2020, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL , depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

"Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București și Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea înființării Societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

capital social: 10.000.000 lei divizat în 500 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%;

 • - SC SD3- SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei, corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%. ”

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2019 și a programului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1


de activitate pe anul 2020 ale Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei Juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 499 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99,8%, SC SD3- SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL deținând o (1) parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 0,2%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele mai sus menționate, Direcția Administrativă și Management Informațional, prin Serviciul Informatică, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31, alin (1) din Legea nr. 98/2016.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director Executiv, Radu Alexandru Munteanu

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu Georgeîntocmit,


Andra Tomescu


Meu ivx.3

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr................................................


 • 1. în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată,

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect "Echipamente de management pentru server" aprobată de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între:

între

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA,

în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. Internet și Tehnologie S3 SRL denumire operator economic, adresa sediu Calea Vitan 242, birou 126, Sector 2, București telefon/fax 031.069.91.45 număr de înmatriculare J40/15452/2017 cod fiscal RO38189005 cont(trezorerie, bancă)reprezentat prin ARGHIR CRISTINA-ELENA funcția de PREȘEDINTE CA.

în calitate de furnizor, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul contract

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.f Avizat.

■Birectia Economica

Director Executiv

ICTAVIAN GHETU

 • b. achizitor — beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

  h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;


 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau furnizor, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate în conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat foită majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

l.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma sing forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu în mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea echipamentelor de management pentru server, conform anexelor la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de

86.353,19 lei fără TVA, respectiv 102.760,30 lei cu TVA, conform Procesului verbal de analiza nr. 345064 din 06.05.2020 anexat la HCLS3 nr.................din........................

 • 5.2. Sursa de finanțare va fi:........................................

  6. Durata și executarea contractului  Avizat.

  irectia Economica irector Executiv

  OCTAVIAN GHETUAvizat.

Direcția Juridica

Serviciul LegisMie Si AvizardTContracte

/XXw

 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

 • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune, cu drept de finalizare în avans.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1.Documentele contractului sunt:

 • a. caietul de sarcini;

 • b. propunerea tehnică a furnizorului;

 • c. propunerea financiară a furnizorului;

 • d. proces-verbal de analiza;


  privind atribuirea către


 • e. H.C.L.S 3 nr............. din ..... contractului având ca obiect furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de management pentru server;

 • f. Anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului

  • 8.1. (1) Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele definite în anexele la prezentul contract, la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

 • (2) Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.6. Furnizorul are obligația de realiza obiectul contractului, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

 • 8.7. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele în termen de 30 de zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.8. Furnizorul este pe deplin responsabil pentu realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile acestuia. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.9. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate și serviciile conexe, în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

   Avizat.

   Direcția Administrativă și Management Informațional

   Director executiv „


   Avizat,


   Direcția Juridic/] '

   Serviciul LegistatWSi Avizare Contracte


   Avizat,

   Jirectia Economica

   Director Executiv

   'TAV1AN GHETU


  • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza proceselor verbale de recepție a produselor și a celor de punere în funcțiune asumate de către ambele părți.

  • 9.4. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga infrastructură hardware și software la nivel de sisteme de operare, pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise furnizorului.

 • 9.5. Achizitorul are dreptul de a modifica unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 9.6. Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, manifestate prin furnizare unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, paramentrilor tehnici stabiliți prin contract, respectiv caietul de sarcini.

 • 9.7. (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile conexe acestora, aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului și cei ai furnizorului a procesului/-selor verbalf-e de recepție, dup caz.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare, pe care le transmite furnizorului.

 • 9.8. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întrega durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

 • 9.9. în funcție de echipamentul hardware livrat, se va solicita o instruire a personalului specializat al direcției de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3.

*/

27 Hw

10.Modalități de plată

 • 10.1. (1) Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Diredția Econoirncă, din cadrul Sectorului 3.

(2) Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 10.2. Plata produselor se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, din cauza unor evetuale litigii, contravaloarea produselor acre nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista punerea în funcțiune a produselor. Imediat ce achzitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua operațiunile de punere în funcțiune, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.


/o


 • 11. Neîndeplinirea obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate
vizat.

irbctia Economica

irector Executiv

TAVIAN GHETU între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolventă^cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubit caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

  izor. In acest contract  Clauze specifice


 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

  • 12.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 4.317,66 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga perioada de mentenanță.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante Ia unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică iară TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea iui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

 • - Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

 • - Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

 • - Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face în termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.                            n

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:


-după încheierea operațiunii de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora în termen de 30 zile;

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat, instalat, configurat produsele și a realizat punerea în funcțiune in concordanta cu cerințele caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respin amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația final/L *

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligai altor obligații prevăzute în contract.


  limitat sau iciparea


 • 14. Ambalare și marcare

  • 14.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acestea să facă          limitare, la

manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) în cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produsului și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

 • 14.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

 • 14.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

 • 15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 15.1. Furnizorul are obligația de a livra, instala, configura și de a pune în funcțiune produsele, la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 15.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

 • 15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 15.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice

  prezentate
 • 15.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

 • 16. Asigurări

  • 16.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 17. Servicii

  • 17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

  • 17.2. Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

 • 18. Perioada de garanție

  • 18.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele și echipamentele, furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

  • 18.2. Perioada de garanție producător acordată produselor de către producător este de minim 12 luni. Această perioadă va intra în vigoare de la data procesului verbal de predare-primire, fără obiecțiuni.

  • 18.3. Contractantul va trebui sa asigure pe toata perioada de garanție asigurată produselor solicitate, în colaborare cu personalul specializat al beneficiarului, o mentenanță preventivă.

  • 18.4. Pentru orice problemă de tip hardware aparută se va asigura un SLA de minim 12 ore / maxim 24 ore pentru înlocuirea produselor defecte.

  • 18.5. Echipamentele care necesita service pe Perioda de Garanție vor fi preluate în termen de 8 de ore de la sesizarea defectului și raportarea acestui aspect către Contractant de la locul indicat de beneficiar, acestea fiind reparate sau înlocuite confom SLA-ului solicitat.

  • 18.6. Oricând pe durata Perioadei de Garanție, beneficiarul este indreptățit să retumeze echipamentele dacă acestea prezintă defecte repetate imputabile producătorului de echipament, iar Contractantul este obligat să restituie plățile primite și să despăgubească PS3 pentru orice daune produse, dacă se dovedește că produsele furnizate nu ating nivelul calitativ cerut sau performanțele declarate.

  • 18.7. Contractatul are obligația ca în termen de maxim 10 de zile lucrătoare, să înlocuiască produsul identificat ca necorespunzătoar, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente. După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul verbal final de recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții Contractantului și ai Direcției de Specialitate din cadrul Primăriei Sector 3.

  • 18.8. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 18.9. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 de zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

  • 18.10. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 20. Conflictul de interese

  • 20.1.  Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

  • 20.2.  Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform ait. 20.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente

  • 21.1.(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de furnizor.


 • 22. încetarea contractului

  • 22.1. Prezentul contract încetează:                                            i

 • a) prin ajungerea la termen                                                 I

 • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin confoi și legislației aplicabile,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 22.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului,^ub condiția

notificării fumizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

 • 23. Rezilierea contractului

  • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 23.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

i. Furnizorul nu furnizează produse în conformitate cu cerințele contractului, caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii.    Furnizorul refuza sa ducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor;

 • iii.   în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • iv.    Furnizorul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este m măsură să își îndeplinească angajamentele.

 • 23.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 24. Forța majoră

  • 24.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  • 24.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 24.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor

  • 25.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 25.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorulu.i^OM/ț' \


Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional

Director executiv                                         Serviciul Legislati|


Radu Alexandru

 • 26. Răspunderea contractuală

  • 26.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 27. Limba care guvernează contractul

  • 27.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 28. Comunicări

  • 28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

 • 28.2. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

 • 28.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 29. Legea aplicabila contractului

  • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 30. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Furnizor


Avizat,


Direcția Administrativă și Management Informațional Director executiv Radu Alexandru.!1


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabînetprimar® primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data.

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect „Echipamente de management pentru server*'

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, a funcționării eficiente a tuturor resurselor, cât și a asigurării în condiții de urgență a necesităților infrastructurii critice aferente sistemului informatic de GIS, Bl (Business Inteligence) și management centralizat surse neîntreruptibile UPS de mare capacitate, ce nu pot fi satisfăcute de acordurile și contractele de achizițiile centralizate în vigoare, este necesară asigurarea unor echipamente hardware și software de tip enterprise.

Astfel, avînd în vedere HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și în conformitate cu Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a înaintat scrisoarea de intenție nr.979/22.04.2020 înregistrată cu nr. 334264/CP/22.04.2020, prin care și-a exprimat intenția pentru participarea la procedura de evaluare și atribuire a contractului de furnizare având ca obiect „Echipamentelor de management pentru server”.

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 86.353,19 fără TVA, respectiv 102.760,30 lei cu TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 345148/06.05.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 027) 318 03 23 ■ 28 f 340 40 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL inf0rmatica@primarie3.ro

Calea Dijelești nr. igi, Sector 3,031084, București

Nr. 345148 din 06.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare „ Echipamente de management pentru server"

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoaneijuridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b)  mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate simt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)  nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018

Luând în considerare:

 • - Nota nr. 329484/13.04.2020, privind solicitarea de cuprindere in Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect „ Echipamente de managementpentru server", aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

PRIMĂRIA

Anunțul de intenție nr. 818/02.04.2020, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 322853/02.04.2020, al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către Internet și Tehnologie S3 SRL. a contractului avand ca obiect furnizarea „ Echipamente de management pentru server".

 • - Referatul nr. 329492/13.04.2020, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei nr. 1638/21.04.2020;

 • - Invitația de participare nr. 329878/13.04.2020, transmisă către Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 979/22.04.2020 depusă Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL., înregistrată cu nr. 334264/22.04.2020;

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 334581/22.04.2020;

 • - Proces verbal final de analiză nr. 345064 din 06.05.2020;

 • - Nota justificativă nr. 345145/06.05.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (I) din Legea nr. 98/2016

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC Internet și Tehnologie S3 SRL. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 118-128).

Comisia de analiză a constatat că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta încadrându-se in valoarea de 106.843,92 lei cu TVA, prevăzută in Nota estimativa nr. 329472/13.04.2020, privind valoarea estimata a contractului de furnizare a „ Echipamente de management pentru server", emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional, aprobat de Primarul Sectorului 3. Comisia de analiza a constatat că prețul ofertat de SC Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. se încadrează în valoarea estimată, rezultând o valoare totală de 86.353,19 Iei exclusiv TVA, la care se adauga TVA iu suma de 16.407,11 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 102.760,30 lei, prețuri rezultate in urma analizării ofertei depuse de întreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 345064/06.05.2020, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 345145/06.05.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018, astfel:

"Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbalprevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului -verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”

Supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL. a contractului de a „ Echipamente de management pentru server”, respectiv:

aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr.

345064 din 06.05.2020, aferent contractului de furnizare a „ Echipamente de management pentru server"

aprobarea notei justificative nr. 345145/06.05.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

- aprobarea încheierii contractului de furnizare a „Echipamente de management pentru server", cu Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a echipamentelor de management pentru server conform tabel prezentat in CS.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director Executiv,

SERVICIUL INFORMATICĂ


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 / 340 40 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Informat1c39primarie3.ro

Cafea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 329472 din 13.04.2020

APROBAT PRIMAR, ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


NOTĂ privind valoarea estimata a contractului de furnizare a “Echipamente de management pentru server” Respectiv:

1

Echipamente Software

Licența sistem de operare pentru server

1

2

Licența virtualizare pentru server tip datacenter prin servicii suport producător

2

3

Echipamente Hardware

Sursa neintreruptibila redundata (set) de mare capacitate

1

4

Placi rețea de management surse neintreruptibile

2

Valoarea estimată a contractului de furnizare echipamente de management pentru server, a fost calculată astfel:

Oferta 1 Lei cu TVA

Oferta 2

Lei     cu

TVA

Oferta 3 Lei cu TVA

Medie/buc.

Nr. buc

Total estimat medie

Licența sistem de operare pentru server

4.789,31 lei

4.355,39

4.284 lei

4.476,23

1

4.476,23

Licența virtualizare pentru server tip datacenter prin servicii suport producător

10.589,81 lei

10.495,21 lei

10.542,51

2

21.085,02

Sursa neintreruptibila redundata (set) de mare capacitate

73.544,33 lei

72.074,97 lei

72.809,65

1

72.809,65

Placi rețea de management surse neintreruptibile

3.875,01 lei

3.806,81

5.027,70

4.236,51

2

8.473,02

Medie

06.843,92 lei inclusiv TVA

Valoarea estimată pentru demararea procedurii de achiziție este de 89.784,81 lei (fără T.V.A), adică 106.843,92 lei (cu T.V.A).


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI Director Ex Radu Alex

AGEMENT INFORMAȚIONAL tiv, unteanu


SERVICIUL INFORMATICĂ Șef Serviciu, Radu GeorgeAnexă la nota estimativă nr. 329472 din 13.04.2020

Nota de fundamentare

Privind determinarea valorii estimate a contractului de furnizare

„ Echipamente de management pentru server "

Respectiv:

( ,^’i^ ’Ș'I'Î'A

SMM

1

Echipamente Software

Licența sistem de operare pentru server

1

2

Licența virtualizare pentru server tip datacenter prin servicii suport producător

2

3

Echipamente

Sursa neintreruptibila redundata (set) de mare capacitate

1

4

Hardware

Placi rețea de management surse neintreruptibile

2

 • 1. Obiectul achiziției: furnizare „Echipamente de management pentru server”.

 • 2. Prin furnizarea acestor produse se dorește asigurarea unor echipamente hardware si software de tip enterprise pentru asigurarea în condiții de urgență a necesităților infrastructurii critice aferente sistemului informatic de GIS, Bl (Business Inteligence) și management centralizat surse neîntreruptibile UPS de mare capacitate, ce nu pot fî satisfăcute de acordurile și contractele de achizițiile centralizate în vigoare..

 • 3. Valoarea estimata a achiziției de lucrări este de 89.784,81 lei (fără T.V.A), adică 106.843,92 lei (cu T.VA), fiind determinata pe baza Notei de fundamentare privind stabilirea bugetului de cheltuieli pe anul 2020, la capitolul bugetar

-“Echipamente de management pentru server”- Capitolului 51.02, Articolul 71.01.02 pe baza unei cercetări de piață, astfel:

Oferta 1 Lei cu TVA

Oferta 2

Lei     cu

TVA

Oferta 3

Lei cu TVA

Medie/buc.

Nr. buc

Total estimat medie

Licența sistem de operare pentru server

4.789,31 lei

4.355,39

4.284 lei

4.476,23

1

4.476,23

Licența virtualizare pentru server tip datacenter prin servicii suport producător

10.589,81 lei

10.495,21 lei

10.542,51

2

21.085,02

Sursa neintreruptibila redundata (set) de mare capacitate

73.544,33 lei

72.074,97 lei

72.809,65

1

72.809,65

Placi rețea de management

3.875,01 lei

3.806,81

5.027,70

4.236,51

2

8.473,02

PRIMĂRIA

surse neintreruptibile

Medie

06.843,92 lei inclusiv TVA

*Documentele care au stat la baza determinării valorii estimate, se anexeaza prezentei.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director Tixecutiv, Radu Alexandrii Munte nu

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu George

întocmit,

Andra Tomescu

Sistem de operare server Microsoft Server 2016 Standard, 1 Licența, 16 Core, OEM


Cod PC Garage: 1475058


4.024,63 RON


^43^ .2)\ Ok iM A


In rate: 148 RON/luna Online Credit


Windows Server 2016

= Cumpărat împreuna cu


! Prezentare produs


Odata cu lansarea noii versiuni, modelul de licențiere Windows Server se transforma «Un processor+CAL in core+CAL.

Licențele vor fi vândute in pachete pentru doua nuclee si fiecare procesor va trebui licențiat pentru minimum opt nuclee (patru pachete de cate o licența). Fiecare server fizic, incluzând si șervetele cu un singur procesor, vor trebui licențiate pentru minimum doua procesoare si 16 nuclee (opt pachete de cate o licența). Nucleele adiționale pot fi ulterior licențiate in incremente de cate doua nuclee (ex: un pachet pentru doua nuclee), pentru creșteri graduale in densitatea nucleelor.


Specificații tehnice


Suport tehnic producător: Click aia pentru a accesa pagina de suport clienti a producătorului.

Denumire:

Cod producător:

Sistem de operare server Microsoft Server 2016 Standard, 1 Licența, 16 Core, OEM P73-O7H3

Garanție comerciala:

*■


Garanție de conformitate: 24 luni Caracteristici

Licențiere

Licența pentru

Număr nuclee acoperite

Versiune

An

Ediție

Limba

Nr utilizatori incluși

Drepturi de virtualizare

OEMDSPOEI

Server (acopera 1 server)

16

Server

2016

Standard

Engleza

Fara utilizatori induși

Da, 2 mașini virtuale

Odata cu lansarea noii versiuni, modelul de licențiere Windows Server se transforma din processor+CAL in core+CAL. Lite

Observații

ntele vor fi vândute in pachete pentru doua nudee si fiecare procesor va trebui licențiat pentru minimum opt nuclee (patru pachete de cate 0 licența). Fiecare server fizic, incluzând si serverele cu un singur procesor, vor trebui licențiate pentru mini mum doua procesoare si 16 nudee (opt pachete de cate 0 licența). Nucleele adiționale pot fi ulterior licențiate in incremente de cate doua nudee (ex: un pachet pentru doua nudee), pentru creșteri graduale in densitatea nudeelor.

Tip Licența

Licența de tip OEM(Original Equipment Manufacturer) se poate achiziționa si este folosita legal, numai impreuna cu un calc ulator nou (funcțional), desktop sau notebook. Licența legalizează un singur calculator si nu poate fi mutata pe alt calculate r.


PC Garage face eforturi permanente pentru a păstră acuratețea informațiilor din acesta pagina. Rareori acestea pot conține inadvertențe: fotografia are caracter informativ si poate conține accesorii neincluse in pachetele standard, unele specificații pot fi modificate de către producător fara preaviz sau pot conține erori de operare.


Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmați ca sunteti de acord cu folosirea lor de către PC Garage.

[ Detalii II închide !


Consiliere gratuită la: 031 630 1272

 • •      Referințe

Ajutor

- 031 630 1272

 • info@lizengo.ro

 • • Uve Chat

 • lizengo Wiki

O

O Contul meu

 • Contul meu

 • Informații personale

 • Comenzile mele

 • Oferte

 • Instrucțiuni

 • Puncte bonus

 • •         0,00 RON

O

Q Contul meu

o Contul meu

o

O o o o


Comenzile mele Oferte Instrucțiuni Puncte bonus

0,00 RON


Software

descarcă imediat


Suport la configurare

031 630 1272Continuați cumnărăturile


gol

ui de cumpărături


Customer rAt^-00
Windows Server

2016 Standard


Va rugam alegeți limba:

| Engleza v~]

Licențiere Server:

16 Core                          ▼

IZU ____,

Adăugare în coșul de cumpărături [

^2 Reține I

Descărcare software + cheie de licență

 • • Producător: Microsoft

 • • Nr. articol: 1Q0063-RO

 • • Stare: Nou

 • • Timp de lucru: Valabil pe o perioadă nelimitată de timp

 • • Limba: Engleza

P Dețineți 220 puncte bonus

In:

Windows Server 2016 Standard este cel mai nou sistem de operare server de la Mi închide meniul

si care...Mai multe


i A ■/. < i.

Excedent


is "Windows Server 2016 Standard"

• va face strict pana în fata imobilului De asemenea exista posibilitatea ca termenele de livrare sa fie depășite

Interlinik

n 19S7

kiun (131.62(1.73,24 f inoculat» Rv%luinyijj V tjivU*. jl* t unipwiv

Categorii


Ce ai vrea să cauți azi?

A Bine n ' e’rii'

In*-j iu e^n (oji'hju

==j Iirih?nnipi

i’Ș

l i’ilyjrig 1 1

1 ci-ti olul ta

Nou

lîroi'SJiippjrtjs

SE- \P

.nhi/llli 1 1

= I Xlft.ORfJ

ȚȘ 0 O.IMI 1 Ei

Calculatoare Secottd Hand. /

Software & Diverse. Z

Software. I

Microsoft Server

Windows Server Standard 2016 64Bit English/ OEI DVD, 16 Core

b Microsoft

Windows Server

2016 Standard ■


0 opinii Spune-ț* opinia

Producător     MICROSOFT

Cod Produs:     20130

Model:          S2016 Standard

Stare produs:     NouAcest produs îți aduce 180.00 LEI credit în contul tău


Oi Transport Gratuit


(2? Plata Ia livrare


Nu ești convins ca avem cel mai bun preț?


Daca ai găsit în altă parte un preț mai mic ca al nostru, trimite-ne linkul AICINegociere preț client!


Nume * Nume

Telefon

Telefon

E-mail ♦

E-mail

Nume Produs ♦ Nume Produs

Link Produs Concurenta

Vrei să te sunăm noi? Lasă-ne numărul tău.

T-:_.u- ><f


Link Produs Concurenta și primești același preț și un di&count suplimentar de 5%!

(faraTVA)


Kr Adaugi în C'i*$


țp Favorite


Compară


bouutc Specificații 1-pgudr (Jpm.i

DESCRIERE

Windows Server Standard 2016 64Bît English/ OEI DVD, 16 Core

SPECIFICAȚII

DIVERSE

Cod producător

p73-07113

Tip licența

OEM (Original Equipmenl Manufacturer) 16 cores

Versiune

Server

Ediție

2016

Platforma

Standard

Limba

Engleza

Observații

Procesor (MHz): Minimum 1.4 GHz

Memorie: Minimum 512 MB

Capacitate HDD (GB): Minimum 32GB

Fie ca vei compara un produs second hand sau refarbished, Interiink ifi garanteaza dreptul legal de retur. Mai mult, pentru siguranța ta, in Ioc de 14 zile legale de retur, noi iti oferim 30 de zile. De asemenea pori schimba produsul in cazul in care te nemulțumește, cu un altul, in 60 de zile.

Pentru mai multe informații legale de produsul Windows Server Standard 2016 64Bit English/ OEI DVD, vă rugăm să ne contactați.

UPGRADE

Garanția +PLIJS

+1AN

+1 an garanție PLUS (+360.00 LEI)

+2 ani garanție PLUS (+720.00 LEI)

+3 ani garanție PLUS (+1,080.00 LEI)

*4AH!

*WMfTU

+4 ani garanție PLUS (+1,440.00 LEI)

VTei «ă te sunăm noi? Laaă-ne numărul tău.

Produse asemănătoare


Acest site folosește cookies pentru a va face experiența cat mai plăcută. Navigând in continuare, va exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe (/Pagini/politica-de-utilizare-cookie-uri) X

Contact l/Pagini/contact)

(tel:)

Cauta

Contul meu Login (/dient/auth)

Cos


Wishlist


CATFCORH

PROXMOX


(/image/show?articleld=110144&i

Summa


(/image/show?

44&image=1581961919res_510d5e13380cf74f3cda3c14848fe38f_450x450_71 qc%5B1 %5D.jpg)

îmi place Distribui® Fii primut dintre prietenii tăi care apreciază asta.

Proxmox VE Premium Subscription 2 CPU/year

Cod produs: pvep-2c1y

I COMPARA (/PRODUCTFRONT/COMPARE?PRODUCTID=110144)

v In stoc

r Lst j


(preț fara TVA)


to.5gQ.gj uovA

y

Abonează-te la newsletterul eMAG

PC,                                                                                    Software Office & Aplicații Oesktop (httprJ/www.eiTiag.ro/office—apficatîi-dMktDp/c?ref=bc)      Office & Aplicații Desktof


Prffl îS'^yilXovîrohmcnt: - Subscripție Premium 1 an, 2 CPU

Co4^1pia6^țMați^jnag.ro/5U bscrl be/newsletter?

refMMltip_Qmpanie_2B3JNL%2Qc3mpațgn_3JUIâtog___________________________________________________________________________________________________

f (htf^'JAvww.ftcetwk.a>m/shararAharer.php?u=httpfi^Mww.imu0J0%2Fproxnio>vlrtiial-emrironment4ubscriptie-prBTriunb1 -an-1 -q:u-pvep1 p%2Fpd%2FD704JJBBM%2F&srcasdkpreparse)

CMnparaPROXMOX

Opinia cllentilor:

*****

Vândut și livrat de: Interiink {/erpnbocv/20991 /v)

10.49521 Lei

| Ihrrarwîn3aUe [

^ȘȘ                                                  Adăugă in Cos

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookle sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest webslte, ești de acord să permlți tolerarea de informații prin cookie-url sau tehnoloeii slmiiare. Află In secțiunea Politica de Cookleș (/info/fîplitlca-de-utlhzare-cookie-urh mai multe despre cookle-url, inclusiv despre po^flitatea retragerii acordului,                                                Adailga la Favorite

J------

mal târziu


Cescrlere

Tectmatogy Drlwen, Aeoplr Orientcd (/)

Acasă (/) » Baterii, Surse si Protecții Alimentare (/baterii-surse-si-protectii-alimentare) »

UPS (/baterii-surse-si-protectii-alimentare/ups-36) » APC UPS 8KVA/ 8 KW, OnLine, RT, SRT8KXLI


(https://b2blivedb.eta2u.ro/upload/upfoadedJmages/products/images/thumb/_600x_600_10BE9051-

4F2C-F511-R74F-0050569F2RF1_7580jng)


APC UPS 8KVA/ 8 KW, OnLine, RT, SRT8KXL1

Brand: APC (/cauta?brand=apc-85)

Cod produs: SRT8KXLI

l ihe 0


Shwe


UPS profesional, OnLine dubla conversie, factor de putere t la ieșire, model extended runtime, se pot adauga pana la 10 cabinete de baterii pentru creșterea timpului de backup

DISPONIBILITATE:

La Comanda

GARANȚIE:

36 luni

Acest site folo^SW^ăPK^fi                                    ÎM0WOH r»

. ...   .. . . ... ,,          Compară produsele (0) 0050S69E2BE1)

aiCI f/COOkies) închide ()         tumpaia piMuuwiețv,

61.801,96 RON

Adaugă in coș ►


FARATVA

Descriere produs

UPS profesional, OnLine dubla conversie, factor de putere 1 la ieșire, model extended runtime, se pot adauga pana la 10 cabinete de baterii pentru creșterea timpului de backup

Specificații produs

Topologie:

OnLine Dubla Conversie

Forma:

Tower

Putere VA:

8000 VA

Putere W:

8000 W

BackUp 100% Load:

BackUp 50% Load:

5.2 Minute

14,3 Minute

Conectori Ieșire:

6xJEC320C13,4xlEC320C19, Rgleta P+N+G

Display:

LCD, Consola de management local

Interfețe Comunicații:

10/00 BASET RJ45, Serial, USB, Dry Contact, Smart Slot

Dimensiuni:

432x263x715 mm, 111.82 Kg

Comentariile utilizatorilor

Documentație tehnică

Informații legale

Cine suntem? (/cine-suntem)

Termeni și condiții (/termeni-si-conditii)

Prelucrarea datelor cu caracter personal (/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal)

Despre cookie-uri (/cookies)

ANPC (http://www.anpc.gov.ro)

Soluționarea litigiilor (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show8tlng=RO)

Comenzi și livrare

Cum cumperi (/cum-cumperi)

Livrări (/livrări)

Retur produse (/retur-produse)

Servicii client

Deschiderea coletului (/deschiderea-coletului)

Magazine (/magazine)

Sitemap (/sitemapjitml)

Contact (/contact)

Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații. Afla detalii

aici (/cookies) închide () Compară produsele (0)

f (https://www.facebook.com/ETA2U) G*

(http://www.google.com/bookmarks/mark?

op=edit&bkmk=http://www.eta2u.ro/contact/eta2u-

ti m isoa ra &title=ETA2 U+Ti m i%C8%99oa ra) O

(https://www.youtube.com/channel/UCRK_gTkpLVGflpL1IVtN6FQ)

Copyright © 2020 eta2u.ro. Toate drepturile rezervate

Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații. Afla detalii aici (Zcookies) închide () Compară produsele (0)

Autentffică-te înregistreazâ-te

Despre firmă Carieră Contact


Senetic


Cerere de ofertă 0,00 RON


Cos 0,00 RON


Eaton UPS Online 9PX > 9PXM16KiRTN - Eaton 9PX 16Ki 8Ki Redundant RT15U Netpack


9PX


9PXM16KÎRTN

Eaton 9PX 16Ki 8Ki Redundant RT15U NetpackPart Number 9PXM16KÎRTN

0743172045331


Preț (fara TVA): 60 567,20 RON

Preț (cu TVA): 72 074.97 RON


EAN:


Descriere


Eaton 9PX VideoManagementul energiei


Capacitate de putere de ieșire (VA)

16000 VA

Puterea de ieșire

14400 W

Tensiune de operare intrare (min)

176 V


Adaugă la cererea de ofetîâ


Tensiune ieșire THD

Crest factor

Factor putere ieșire

Conexiune

Cantitatea Outlets

Tipuri ieșire AC

Priza de putere

Cantitate porturi USB 2.0

RS-232 port

Baterie

Test automat de baterie

Design

Factorul de formă (?.

Culoarea produsului

Afisaj

Performanță

Topologie UPS

Număr trepte

Nivel zgomot

Indicatori LED-uri


2 %

3:1

0.9

4

CI 9 coupler.Terminaf

Terminal

t

1

Da

Rackmount/Tower

Black

LCD

Double-conversion (Online)

1

48 dB

Da


Condiții de mediu

Interval de temperatură de funcționare (T-T)

0-40 °C


Certificate

Certificare

IEC/EN 62040 -2, FCC Class A IEC/EN 62040-3\nlEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

Siguranță

IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

Greutate ți dimensiuni

Lărgime

440 milimetri

Adâncime

700 milimetri

înălțime

650 milimetri

Greutate ? ■

183000 g

Greutatea pachetului

210000 g

politica de confidențialitate


Parteneriate


Metode de plată


Metode de trimitere


COHTAH

Senttic Diitfibdlion SRL Calc-a Rdhovei tir. 266-268 corpăil, etaj 3, camera 10Z-AXi-ie fîi !'l 0. Stâlpii 11-12 sector 5. București

mai mult

Tec arată

UESFRE FIRMĂ

Despre fit mă Carieră


CGi^lil ('LENTULUI

Contul Clientului Autentifică-te înregistrează-te For mular RMA


RFGlî! AAțENT

FAQ

Cloud Computing Services Policy

Politica de confidențialitate

Politica de utilizare a cookie-urilor

Sitemap

Regulament

Metode de livrare

Metode de plată

Garanția

România (schimbă)

Autentifică-te înregistrează-te

Despre firmă Carieră Contact


SeneiicAPC » Accesorii APC • SmartSlot > AP9631 - UPS NetWork Management Cârd with PowerChute NetWork Shutdown & Environmental Monitoring

SmartSlot

AP9631

UPS Network Management Cârd with PowerChute NetWork Shutdown & Environmental Monitoring

Part Numbec AP9631

EAN:

4053162042445

Preț (tara TVA): 3 256,31 RON

Preț (cu TVA): 3 875,01 RON


Disponibilitate:

11-20 buc livrare rapida (6-7 zile lucratoare)

Livrare:

Livrare standard:

Livrare rapidă;


Calculați costul exact și timpul de livrare a acestui produs

Artiz'nla cimnirata doen-nri îmnrAamă-

(/)


Q. CĂUTARE ARTICOLE (/CART/)


Electronice (/electronice/a-222) / Accesorii electronice (/accesonlelectronice/a-2082) / Electricitate (/electricitate/a-275) / UPS-uri (/ups-uri/a-1348)

Preț 3.199,00 LEI + 230,88 LEI Livrare standard Preț fora TVA


în stoc. Expediere Tn 3 zile


Cantitate 1


Adaugă în coș


Informații despre produs


Ascunde


Marca

APC (/apc/b-212)

Categorie

UPS-uri (/ups-uri/a-1348)

Fruugo ID

41485080-84535688

EAN

4344744392936

Rețea virtuală comerciant cu amănuntul

159337229


S-ar putea să vă placă și...


Ascunde


Utilizăm cookie-urî pe site-urile noastre. Puteți gestiona suplimentare, vedeți politico de confidențialitate f/prlvacvlSA! Off Line L-Link LL-1200-G6 1200 VA 6 x Shucko

699,00 LEI (https://www.fruugo.ro/sai-off-line-l-link-li-1200-g6-1200vaHS-x-shucko/p^l2334831)

APC UPS NetWork Management Cârd 2 cu monitorizarea mediului


acest lucru oricând, prin setarea browserului dvs. Pentru Informații


AN AVNETCOMPANY


Coș de cumpărături


Total comandă


Nr. linie

Producător / Descriere

Cod de comandă

Număr de reper producător

Preț unitar

1

NETWORK MANAGEMENT CÂRD, UPS

2320129 +

RoHS

AP9631

4.224,96 lei

_           Prețul

Cantitate    .. ..

liniei

Producător: APC


Ștergere


4.224.96 lei


Total produse:

tel

Livrare:

0,00 lei

Taxă expediție directă: O

110,00

lei

TVA:

823,64 lei

Total:

5.158,60 lei


Stoc SUA

Taxă de livrare: 110 ROM per comandă.

Livrare în 3 zile lucrătoare pentru articolele aflate pe stoc

• 3 va fi disponibil pentru livrare la data 11.05.2020 începând cu săptămâna care debutează în data de 01,06.2020 vor fi disponibile mai multe produse în stoc

în așteptarea livrării (Disponibil pentru comandă în așteptare în timpul de execuție afișat)


Sau plătiți cu un cont comerciali»

* Ca leu lat fn funcție de preferințele, dvs. sau de expedierea selectată

Taxa de transport standard: 20 RON

Termen de livrare: 1-2 zile

Nu există valoare minimă pentru comandă

VĂ rugăm verificați taxa de transport și termenul de livrare pentru produsele expediate din Newark (SUA)DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL INFORMATICĂTELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 / 340 40 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL inf0rmatica@primarie3.ra

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084. București


345155 din 06.05.2020


Către,CABINET PRIMAR


Ref.: privind atribuirea contractului de furnizare „Echipamente de management pentru server"


Vă transmitem atașat următoarele documente:

 • -  Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de furnizare „ Echipamente de management pentru server

 • -  Raportul de specialitate nr. 345148 din 06.05.2020, la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a Echipamentelor de management pentru server

 • -  Procesul verbal de analiză nr. 345064 din 06.05.2020;

 • -  Nota Justificativă nr. 345145 din 06.05.2020


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director Executiv, Radu Alexandru Munteanu

SERVICIUL INFORMATICĂ            \J

Șef Serviciu,

Radu George
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     I

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de             ......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....lZ.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICAADRJANA

MEMBRI:         /

RADU CONSTANTIN '

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ori suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .."

Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ..........de pe ordinea de zi / suphmentareanordihîi de zf~a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / -NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN