Hotărârea nr. 143/2020

HCLS3 nr.143 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI s CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare a „Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video

(pentru 37de autovehicule)'’

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.349036/CP/l 1.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 345253/06.05.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică;

 • -  Proces verbal nr. 326928/08.04.2020, al Comisiei de analiză;

 • -  Notă justificativă nr. 345248/06.05.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatica;

 • -  Adresa nr. 345283/06.05.2020, a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului-verbal de analiză întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr.l ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului de furnizare „Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”, în valoare de 486.506,65 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și in contul societății prin care să furnizeze/ achiziționeze bunurile/ materialele și, după caz, să furnizeze „Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Contractul, iar Direcția Administrativă și Management Informațional - Serviciul Informatică, să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


NR. 143 DIN 27.05.2020

4KXS3        Ob.MO

Nr. 326928 din 08.04.2020

APROBAT PRIMAR ROBE


PROCES VERBAL DE ANALIZĂ a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii ( conform notei privind valoarea estimată m\_322748 din 02.04.2020 ): 420.092,06 lei fara TVA, respectiv 499.909,55 Iei cu TVA.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 08.04.2020 cu ocazia ședinței de deschidere a ofertei depuse de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu 326418/08.04.2020 (înregistrată ia întreprinderea publică cu nr. 852/08.04.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 1509/07.04.2020 compusă din:

Radu George - președinte

Stoian lustinian Patriciu - secretar

Gavrilă Camelia Dana - membru


Vasile bina Valentina - membru

EmiliaCarabulea -membru

Membrii supleanți: Tudor Cătălin lonut Ilie Constanța

Roxana Năstăilă

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr, 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 • -  HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018


Având în vedere:
 • -  Anunțul de intenție al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.308549/17.03.2020;

 • -  Referat de oportunitate nr.306725/16.03.2020 al Direcției Administrative

Infonnațional-Serviciul Informatica privind necesitatea achizitionariii “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)”

 • -  Nota justificativă nr. 322753/02.04.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică

 • -  Nota nr. 322756/02.04.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Administrative și Management Infonnațional-Serviciul Informatică

 • -  Modelul de contract, Caietul de sarcini, nota privind determinarea valorii estimate nr. 322748 din 02.04.2020 și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru - “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)”

Referatul nr. 323010/03.04.2020 emis de către Direcției Administrative și Management Infonnațional-Serviciul Informatică privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., pentru - “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-videofpentru 37 de autovehicule)”

 • -  Referatul de angajare nr. 323012/03.04.2020, privind încheierea contractului de furnizare Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-videoțpentru 37 de autovehicule)”, aprobat Primar

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a Programului de activitate pentru anul 2019 al societarii INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

 • -  Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 1509 din data 07.04.2020, emisa de către Primar;

 • -  Oferta depusă de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr. 326418/08.04.2020

Conform invitației de participare nr. 323265/03.04.2020, deschiderea ofertelor a fost stabilita pentru data de 08.04.2020 ora 13:00

Comisia de analiza s-a întrunit astazi 08.04.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea analizării si evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare, depuse de către ofertant astfel:

 • A. CALIFICAREA OFERTANTULUI

Societatea societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentația de atribuire:

Cerința minimă de calificare


Documentele solicitate


a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

{completarea Formularului 1)


Documente depuse de ofertant ca urmare a Invitației de participare nr. 323265/03.04.2020 Formularul               1

FN/06.04.2020, semnata si stampilata, pag. 1


Observați

Cerință îndeplinită


b) Declarație privind identificarea conflictului

de interese {completarea Formularului 2)


Formularul              2

FN/06.04,2020, semnata si stampilata, pag.2-8


Cerință îndeplinită


1. Situația personala a ofertantului


c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării / declarație pe proprie răspundere privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat


-.Declarație pe propria răspundere FN/06.04.2020 semnata de reprezentantul legal Cristina Elena Arghir prin care Societatea înregistrata


declara ca nu este cu datorii


J&.


privind obligațiile fiscale si alte obligații bugetare la bugetul general consolidat. Pag. 9

- Certificat de atestare fiscala emis de DGITL Sector 3 cu nr. 1962275/20.03.2020, nu figurează cu creanțe bugetare de plata scadente către bugetul local la data

| intocmirii, pag. 10


Cerință îndeplinită


d) C.U.I.

Oficiul     National al

Registrului Comerțului -Certificat de înregistrare seria B nr. 3480511/ 28.02.2018, pag. 18

Cerință îndeplinită

e) Actul constitutiv a! societății actualizat

Act constitutiv al societății din 21.02.2018, pag. 19-29

Cerință îndeplinită

f) Hotărârea CLS3 de înființare a societății

Hotărârea CLS3 nr. 355/25.08.2017 + Anexe, pag. 30-71

Cerință îndeplinită

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22224500/06.11.2019 pentru INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu mențiunea - Nu este înscris in Cazierul judiciar, pag. 72

 • - Certificat de cazier Judiciar

Nr. 22220384/06.11.2019 pentru         ARGHIR

CRISTINA-ELENA, cu mențiunea - Nu este înscris in Cazierul judiciar, pag. 73

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22240498/07.11.2019 pentru NEGOIȚĂ ANDA IOANA, cu mențiunea - Nu este înscris in Cazierul judiciar., pag. 77

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22225821/06.11.2019 pentru POPA EMMA-ELENA-MIHAELA, cu mențiunea - Nu este înscris în Cazierul judiciar., pag. 78

 • - Certificat de cazier judiciar

Nr. 22239389 /07.11.2019 pentru DINU LUIZA FLORENTINA,       cu

mențiunea - Nu este înscris in Cazierul judiciar, pag. 75

Cerință îndeplinită

im

&

'/oy/

/*/ r~5»-2vy\

& fifi v\

1 - ’W’ & J VA     A/

X\<$>K       >Jv Z

\i4^sJx

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22229974/06.11.2019 pentru COCOȘ ADRIAN MARIAN, cu mențiunea -Nu este înscris in Cazierul judiciar, pag. 74

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22222334/06.11.2019 pentru RADU ANGELA, cu mențiunea — Nu este inscris in Cazierul judiciar., pag. 79

 • - Certificat de cazier judiciar nr.22232189/06.11.2019 Matei Petruț Cosmin- Nu este inscris in Cazierul judiciar,- pag. 76

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Certificat constatator emis de

Oficiul National     al

Registrului Comerțului nr. 174910/20.03.2020, pg.ll-17

Activitate principală: 6203- Activități de management (=

gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

4741- Comerț cu amănuntul a calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate

4618- Intermedieri    in

comerțul specializat   in

vanzarea produselor   cu

caracter specific n.c.a.

4743- comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/ video     în magazine

specializate

Cerință îndeplinită

2.

Capacitatea economica

a) Cifra de afaceri/ Hotărârile CLS3 privind aprobarea programului de activitate pe anul în curs și anii anteriori/orice alte documente, din care să

- Hotărârea CLS3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea        bilanțului

Cerință îndeplinită

si financiara

rezulte că mai mult de 80% din activitatea întreprinderii publice este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3

contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si     a programului de

activitate pe anul 2019 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL + anexe, pag. 80-118

3.

Capacitatea tehnică Și/sau profesional ă

a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

Formularul 3 FN din 06.04.2020

Personal angajat, anul 2019 -33, din care personal de conducere -1, consiliu de administrație- 7 pag.119

Cerință îndeplinită

Standarde de asigurare a caii tatii


a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.


b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 certificat emis de un organism de certificare.


sau


Certificat SR EN ISO 9001/2015 pentru domeniul furnizare echipamente si soluții             software,

implementare            si

administrare/mentenanta sisteme de securitate fizica. Funizare echipamente si soluții implementare


Cerință îndeplinită


software, siadministrare/mentenanta soluții de informatizare valabilitate pana 06.02.2021, pg.120

cu la


Certificat SR 14001/2015 domeniul echipamente

EN ISO pentru Furnizare si soluții


software, implementare si administrare/mentenanta sisteme de securitate fizica. Funizare echipamente si soluții             software,

implementare            si

Modul de prezentare a propunerii tehnice


Modul de prezentare a propunerii financiareOfertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să fiimizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.


Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de procurare, transport, depozitare, testare, instalare și configurare pentru punerea în funcțiune și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.


Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.


administrare/mentenanta soluții de informatizare cu valabilitate pana la 06.02.2021, pg.121


Propunerea tehnica este Cerința prezentata intr-o maniera îndeplinita organizata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Pg.122-137


Ofertantul a prezentat propunerea financiara cu toate informațiile solicitate cu privire la prețul contractului și a cetralizatoarelor solicitate, conform documentației de atribuire. Oferta financiară a fost exprimată în lei, fara TVA, respectiv TVA inclusiv.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Pg.138-141


Cerința îndeplinita


A prezentat documente de Cerința calificare, propunere tehnică îndeplinita și propunere financiară în


Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabîlă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găsește fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția: „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI           AVAND CA

OBIECT...............................................”

original. Au fost prezentate in format scris+ cd.

Documentele sunt semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul legal.

Documentele au fost depuse la Sectorul 3 al Municipiului București indosariate, marcate si sigilate conform cerințelor cu scrisoarea de Înaintare                  nr.

852/08.04.2020, înregistrata la Cabinet Primar sub nr. 326418/ 08.04.2020Nr. de înregistrare a ofertei Data /locul

Denumire ofertant /Reprezentant

Oferta înregistrata la Primăria Sector 3 -Cabinet Primar cu nr. 326418/ 08.04.2020      (înregistrată      la

întreprinderea publică cu nr. 852/08.04.2020).

Societatea SOCIETATEA INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Nume reprezentant legal

ARGHIR CRISTINA ELENA

prin împuternicit GROSU CRISTINELA

(cf împuternicire pentru participarea la ședința de deschidere a ofertei din 08.04.2020)

 • B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a indeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Analiza propunerii tehnice se regăsește in Anexa la Procesul verbal de deschidere nr 326826 din 08.04.2020

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti).

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L:

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Valoare totală inclusiv TVA

408.829,12 lei

77.677,53 lei

486.506,65 lei

Valoarea estimata potrivit Notei nr. 322748 din 02.04.2020 a Direcției Administrative si Management Informational-Serviciul Informatică este de 420.092,06 lei fără TVA, respectiv 499.909,55 lei inclusiv TVA.

Propunerea financiara prezentata de carie Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează in valoarea estimata potrivit Notei nr. 322748 din 02.04.2020 a Direcției Administrative si Management Informational-Serviciul Informatică privind determinarea valorii estimate pentru atribuirea contractului.

Totodată, se constata faptul ca prețul total ofertat se incadreaza in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect „ Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)

Analiza propunerii financiare se regăsește in Anexa la Procesul verbal de deschidere nr. 326826 din 08.04.2020

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta.


Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că suntj cerințele solicitate.

Urmare celor expuse mai sus, numită prin Dispoziția nr. 1509 din data 07.04.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acorduri lor-cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

COMISIA DE ANALIZA


 • 1.Procedura de atribuire a contractului ”Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-videofpentru 37 de autovehicule) ” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

 • 2. Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin.(l) din Legea 98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L_ (conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire) și a constatat ca societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L , îndeplinește condițiile prevăzute de art.31.alin.(l) din legea 98/2016.

 • 3. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanti.

 • 4. Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect "Sisteme de supraveghere fi înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)”

 • 5. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimata potrivit Notei Direcției Administrative si Management Informațional privind determinarea valorii estimate nr. 322748 din 02.04.2020, pentru realizarea contractului avand ca obiect "Sisteme de supraveghere fi înregistrare audio-videofpentru 37 de autovehicule) "

Comisia de analiza declară oferta INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.


Față de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZA


In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Si in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea încheierii contractului avand ca obiect - „Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)”cu Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu o valoare totală exclusiv TVA 408.829,12 lei, respectiv 486.506,65 lei inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 08.04.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA:


Radu George - președinteVasile Irina Valentina - membru


EmiliaCarabulea -membruOFERTANT:


PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


WWW.primarie3.rO'


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 / 340 40 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL informatica@lprim9ric3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

4tCL%5 rah .M/iȘ.OS.SMo


Nr. 345248 din 06.05.2020


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ


Referitor la procedura de atribuire a contractului de furnizare privind “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”, desfășurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisia de analiză a documentației numită prin Dispoziția nr. 1509/ 07.04.2020, din documentele depuse de ofertantul INTERNET&TEHNOLOGIE SECTOR 3, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoaneijuridice tn cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 3 din HCLS 3 nr. 106/29.04.2020, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL , depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

"Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București și Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea înființării Societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

capital social: 10.000.000 lei divizat în 500 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 9.980.000 lei

corespunzător unui număr de 499părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%;

- SC SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei, corespunzător unei părți

sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%, "

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2019 și a programului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL INFORMATICĂ

de activitate pe anul 2020 ale Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privai care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 499 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99,8%, SC SD3- SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL deținând o (1) parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 0,2%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele mai sus menționate, Direcția Administrativă și Management Informațional, prin Serviciul Informatică, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31, alin

 • (1) din Legea nr. 98/2016.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director Executiv, Radu AlexandruMunteanu

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu George
zM ,3


<HCtS3 Ath. Mfa.OW&lO

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr................................................
 • 1. în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/aco râurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată,

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-videofpentru 37 de autovehicule) ”, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între: între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

B Internet și Tehnologie S3 SRL, adresa sediu Calea Vitan 242, birou 126, Sector 2, București telefon/fax 031.069.91.45 număr de înmatriculare J40/15452/2017 cod fiscal R038189005 cont(trezorerie, bancă)  reprezentat prin ARGHIR CRISTINA-ELENA funcția de PREȘEDINTE CA.

s-a încheiat prezentul contract

 • 2. Definiții
  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
Avizat.

irectia Economica Director Executiv

OCTAV1AN GHETU

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau furnizor, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate în conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

 • k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, iară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare
  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului
  • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea sistemelor de înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule), conform anexelor la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 5. Prețul contractului
  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 408.829,12 lei fără TVA, respectiv 486.506,65 lei cu TVA, confo esului verbal de analiza nr. 326928 din 08.04.2020 anexat la HCLS3 nr.


  • 5.2. Sursa de finanțare va fi:...................

 • 6. Durata și executarea contractului

Avizat.                                                                Avizat.

Direcția Administrativă și Management Informațional                   Direcția Juridjc

Director executiv                                     Serviciul Legi^atie Si AvizanCA

Radu Alexay^Ti                                      ^^EORGdETA

 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

 • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune, cu drept de finalizare în avans.


 • 7. Documentele contractului
  • 7.1.Documentele contractului sunt:

 • a. caietul de sarcini;

 • b. propunerea tehnică a furnizorului;

 • c. propunerea financiară a furnizorului;

 • d. proces-verbal de analiza;

 • e. H.C.L.S 3 nr............. din ............. privind atribuirea către ........  a

contractului având ca obiect furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule),;

 • f. Anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului
  • 8.1. (1) Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele definite în anexele la prezentul contract, la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

 • (2) Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.6. Furnizorul are obligația de realiza obiectul contractului, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

 • 8.7. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele în termen de 30 de zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.8. Furnizorul este pe deplin responsabil pentu realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile acestuia. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.9. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamării si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului
  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate și serviciile conexe, în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

Avizat.

irectia Economica

Director Executiv

OCTAV1AN GHETU

 • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza proceselor verbale de recepție a produselor și a celor de punere în funcțiune asumate de către ambele părți.

 • 9.4. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga infrastmctur^4wdwareA'/\

și software la nivel de sisteme de operare, pentru ducerea la îndeplinire a contractului.   A/

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alroffinfffl|^®fe/ transmise furnizorului.                                                                  I Șa             p

 • 9.5. Achizitorul are dreptul de a modifica unilateral partea reglementară a Contractului, ctofenfiGarea7 prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, dup¥<$ă^^^||z

 • 9.6. Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul pentru neîhdeplinirea obligațiilor conuă6feafer^ asumate, manifestate prin furnizare unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, paramentrilor tehnici stabiliți prin contract, respectiv caietul de sarcini.

 • 9.7. (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile conexe acestora, aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului și cei ai furnizorului a procesului/-selor verbal/-e de recepție, dup caz.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare, pe care le transmite furnizorului.

 • 9.8. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întrega durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

 • 10.Modalități de plată
  • 10.1. (1) Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

(2) Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 10.2. Plata produselor se va face în termenul prevăzut la art.10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, din cauza unor evetuale litigii, contravaloarea produselor acre nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista punerea în funcțiune a produselor. Imediat ce achzitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua operațiunile de punere în funcțiune, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 11. Neîndeplinirea obligațiilor
  • 11.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condițja ca această


Avizat.                                                                     Avizat.

Direcția Administrativă și Management Informațional                   Direcția Juridica

irectia Economica Director Executiv CTAVIAN GHETU


Director executiv                                      Serviciul Legisuftie Si AvizariOcmanete


Radu Alexandru                                         . GElDRGETA VIS AN

anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata co îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună - execuție a contractului

sau


-I o


;ubi*e pentru furnizor în acest ire        partea din contract


/■?

.                             /fa,-


 • 12.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de servicii fără TVA, în valoare de 20.441,46 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga perioada de mentenanță.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă turnează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

  13. Recepție, inspecții și teste
  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

  • - Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

  • - Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

  • - Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face în termenul de garanție specific produselor.

  (2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

  Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:


  -după încheierea operațiunii de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune, achizitorul are


  obligația de a efectua recepția acestora în termen de 30 zile;


  Avizat.


  Direcția Administrativă și Management Informațional Director executiv Radu Alexan

  Avizat.

  irectia Economica

  Director Executiv OCTAVIAN GHETU


-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat, instalat, configurat produsele și a realizat punerea în funcțiune in concordanta cu cerințele caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

 • 14. Ambalare și marcare
  • 14.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) în cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produsului și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

 • 14.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

 • 14.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

 • 15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele
  • 15.1. Furnizorul are obligația de a livra, instala, configura și de a pune în funcțiune produsele, la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 15.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

 • 15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 15.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice

  prezentate


 • 15.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.  Avizat, irectia Economica irector Executiv OCTAVIAN GHETU


Avizat.

Direcția Administrativă și Management Infd

Director executiv

Radu Alexandru Munte

 • 16.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

17. Servicii
 • 17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

 • 17.2. Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

  18. Perioada de garanție


  • 18.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele și echipamentele, furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

  • 18.2. Perioada de suport producător acordată produselor de către producător este de minim 12 luni. Această perioadă va intra în vigoare de la data procesului verbal de recepție.

  • 18.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 18.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 de zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o


  nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

  18.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada


  convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul prin contract.


  19. Ajustarea prețului contractului

  19.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.


  20. Conflictul de interese

  20.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sa  vea față de furnizor


  arta orice situație de


  conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

  20.2. Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-0 astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

  (2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese


sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 20.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente
  • 21.1.(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor


Avizat.

Direcția Administrativă și Management Informațional

Director executiv                                         Serviciul Legi:


Radu Alexandru

efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de furnizor.

 • 22. încetarea contractului
  • 22.1. Prezentul contract încetează:


   b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract


 • a) prin ajungerea la termen și legislației aplicabile,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 22.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

  primirii notificării.

  22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între


 • 22.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data părțile contractante.

 • 22.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fumizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

 • 23. Rezilierea contractului
  • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 23.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i. Furnizorul nu furnizează produse în conformitate cu cerințele contractului, caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii.    Furnizorul refuza sa ducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor,

 • iii.   în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • iv.    Furnizorul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este m măsură să își îndeplinească angajamentele.

 • 23.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

  24. Forța majoră

  Avizat,

  Direcția Administrativa si Management Informațional

  Director executiv

  Radu Alexandr


  Avizat.

  Direcția Economica

  Director Executiv

  OCTAVIAN GHETU


 • 24.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

 • 24.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 24.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor
  • 25.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 25.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.


 • 26. Răspunderea contractuală
  • 26.1.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor con contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

27. Limba care guvernează contractul
 • 27.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 28. Comunicări
  • 28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

 • 28.2. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

 • 28.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 29. Legea aplicabila contractului
  • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

   Avizat.
Direcția Administrativă și Management Informațional


 • 30. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

FurnizorAvizat.


Direcția Administrativă și Management Informațional

Director executiv             „

Radu Alexandru Munto&fur           __'

BUCUREȘTI


CABINET PRIMARTELEFON {004 O2t) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar4pprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

REFERAT DE APROBARE


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data.

a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a

contractului de furnizare a

„Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)"

în vederea îmbunătățirii interacțiunii polițist-cetățean, a unei abordări independente, operative și procedurale a polițistului local în desfășurarea activităților specifice, precum și a creșterii siguranței publice, a fost prevăzută în planul de investiții al acestui an, achiziția unor sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video pentru a fi montate pe autovehiculele utilizate de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3.

Astfel, având în vedere HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și în conformitate cu Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018, societatea Internet și Tehnologie Sector 3 SRL a înaintat scrisoarea de intenție nr. 852/08.04.2020 înregistrată cu nr. 326418/CP/08.04.2020, prin care și-a exprimat intenția pentru participarea la procedura de evaluare și atribuire a contractului de furnizare având ca obiect „Sistemele de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Internet și Tehnologie Sector 3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoarea de 408.829,12 lei fără TVA, respectiv cu o valoare de 486.506,65 inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 345253/ 06.05.2020, al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 / 340 4011 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL inf0rmatica@lprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 345253 din 06.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”

In conformitate cu prevederile:
 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018

Luând în considerare:
 • - Nota nr. 322756/02.04.2020, privind solicitarea de cuprindere in Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)”, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/29.04.2020, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3SRL.

 • -  Anunțul de intenție nr. 556/16.03.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.308549/17.03.2020;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către Internet și Tehnologie S3 SRL. a contractului avand ca obiect furnizarea “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)”

 • - Referatul nr. 323010/03.04.2020, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Referatul de angajare nr. 323012/03.04.2020, privind încheierea contractului de furnizare Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)” , aprobat Primar;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei nr. 1509 din data 07.04.2020

 • - Invitația de participare nr. 323265/03.04.2020, transmisă către Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 852/08.04.20200 depusă Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL., înregistrată cu nr. 326418/08.04.2020;

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 326826/08.04.2020;

 • - Proces verbal final de analiză nr. 326928/08.04.2020;

 • - Nota justificativă nr. 345248 din 06.05.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

In urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC Internet și Tehnologie S3 SRL. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 122-137).

Comisia de analiză a constatat că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta încadrându-se in valoarea de 499.909,55 lei inclusiv TVA., prevăzută in Nota estimativa nr. 322748 din 02.04.2020, privind valoarea estimata a contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)”, emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional. Comisia de analiza a constatat că prețul ofertat de SC Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. se încadrează în valoarea estimată, rezultând o valoare totală de 408.829,12 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 77.677,53 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 486.506,65 lei, prețuri rezultate in urma analizării ofertei depuse de întreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 326928 din 08.04.2020, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 345248 din 06.05.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018, astfel:

"Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”

PRIMĂRIA

Supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL. a contractului de a “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”, respectiv:

 • -  aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 326928 din 08.04.2020, aferent contractului de furnizare având ca obiect. 326928 din 08.04.2020;

 • -  aprobarea notei justificative nr.345248 din 06.05.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016;

 • -  aprobarea încheierii contractului de furnizare având ca obiect “Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)” cu Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a licențelor pentru sisteme de operare și suite de editare și procesare text.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Director Executiv, Radu Alexandru Munteanu

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu,

Radu George

întocmit, Andra Tomescu


NOTĂ

privind valoarea estimată a contractului de furnizare a

„ Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule) "

Valoarea estimată a contractului de furnizare sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule), a fost calculată astfel:

„ Sisteme de supraveghere ți înregistrare          audio-

video(pentru    37 de

autovehicule) "

Valoare exclusiv TVA

Valoare inclusiv TVA

Oferta 1

416.664,67 lei

495.830,96 lei

Oferta 2

423.519,44 lei

503.988,13 lei

Medie

499.909,55 lei inclusiv TVA

Valoarea estimată pentru demararea procedurii de achiziție este de 420,092,06 lei (fără T.V.A), adică 499.909,55 lei (cu T.V.A).

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI N ANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director fijre Radu Alex


SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Servicm, Radu Gedrge


Patriciu


Anexă la nota estimativă nr. 322748 din 02.04.2020

Nota de fundamentare

Privind determinarea valorii estimate a contractului de furnizare

„ Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37de autovehicule) "

1 Obiectul achiziției: furnizare a sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)

 • 2.  Prin furnizarea acestor produse se dorește dotarea autovehiculelor operative cu sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video, contribuind astfel la îmbunătățirea interacțiunii polițist-cetățean și la creșterea siguranței publice în timpul desfășurării zilnice a activității de patrulare.Totodată, scopul acestor sisteme de supraveghere este de a ajuta la o abordare independentă, obiectivă și procedurală a polițistului local în desfășurarea activităților specifice.

 • 3. Valoarea estimata a achiziției de produse este de 499.909,55 lei (inclusiv T.V.A).fîind determinata pe baza Notei de fundamentare privind stabilirea bugetului de cheltuieli pe anul 2020, la capitolul bugetar:

-“Sisteme de supraveghere si înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule)”-Cap.61.02.03.04/Art. 71.01.02

pe baza unei cercetări de piață, astfel:

„ Sisteme de supraveghere și înregistrare audio-video(pentru 37 de autovehicule) "

Valoare exclusiv

TVA

Valoare inclusiv

TVA

Oferta 1

416.664,67 lei

495.830,96 lei

Oferta 2

423.519,44 lei

503.988,13 lei

Medie

499.909,55 lei inclusiv TVA

♦Documentele care au stat la baza determinării valorii estimate, se anexeaza prezentei.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI mJ Director Ej Radu Alexamdr

AGEMENT INFORMAȚIONAL țutiv, îlunteanu


SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu George

Stoian lustu


tocmit, ’atriciu


Subject: Fwd: RE: Lista

From: Informatica <informatica@primarie3.ro>

Date: 4/1/2020, 7:59 AM

To: andra.tomescu@primarie3.ro

--------Forwarded Message--------

Subject:RE: Lista

Date:Tue, 31 Mar 2020 16:36:44 +0300

From:Office CDI <office@cdielehid.ro>

To:'lnformatica' <informatica@primarie3.ro>

Buna ziua,

Va rog sa găsiți atașat oferta noastra de preț.

O zi buna,

Echipa CDI Elehid

From: Informatica <informatica@primarie3.ro>

Sent: Thursday, March 26, 202014:27

To: office@cdielehid.ro

Subject: Lista

Buna ziua !

Se poate va rog o oferta de preț pentru un pachet de camere video conform listei atașate ?

Va mulțumesc!

-Serviciul Informatica Serviciu) Informatica

Direcția Management Informațional si Tehnologia Informației

Address: Calea Dudesti 191

3st District, Bucharest, Romania

Phone: +40 21 318 03 23/28

Mobile: +40 759 990 434

Email:informatica@primarie3.ro


—Attachments:

Oferta pachet camere video.docx

36.2 KB


Strada: Stelea Spătarul, Număr 10, Ap.6, Sector3,

Localitate București, Județ București, Cod postai 030213,

E-mail: ofGce@cdielehid.ro

OFERTA FINANCIARĂ

Nr. 8 / 31.03.2020

Denumirea ofertei: Dotare sisteme de supraveghere video Mașini Poliția Locală S3

Beneficiar: Primăria Sector 3

Nr crt

Denumire produs

Produ câtor

Cod produs

u.

M.

Cantitate

P.U lei

Valoare iei, exclusiv TVA

CCTV

ECHIPAMENTE

1

Network Storage Device Dispecerat - Memory: RAM, 4GBUp to 512ch(1024Mbps) incoming/recording16HDDs(up to 8TB each HDD), SATA, Enterprise-level HDD1 miniSAS, 1 eSATA/USB2.0, 1 USB3.0,2 Giga RJ45Support RAID 0/1 /3/4/5/6/10/50/60/JBQD

Dahua

EVS5016S

buc

1

5.900,0 Olei

5.900,00 lei

2

HDD 8TB 3.5 inch, 7200rpm, 256MB cache, SATA III, Operare 24x7

Seagate

ST8000NE001

buc

16

1,300 lei

20.800 lei

3

Cameră video tip Dashcam, 2MP, fP, Dual Lens, Built-in Mic

Dahua

IPC-MW4231A-E2

buc

37

700.85 lei

25.931,45 lei

4

Cameră video de exterior 4MP, IP, 1/3" 4M CMOS.WDR (120dB)

Dahua

IPC-MBW4431-AS/M12

buc

74

740,72 lei

54.813,28 {ei

5

Licență DSS MobileCenter license

Dahua

-

buc

111

150 lei

16.650 lei

6

Înregistrator NVR Auto, 4 canale, channels of POE IPC; 2 channels of HDCVI analog video signal input (DSM/ADAS), Fuli channel 1080P realtime recording, 4 PoE, 1HDMI/1 VGA, 1 SATA, 2 USB3.0 ,1 USB2.0,2 RS232,1 RS485

Dahua

DHI-MNVR8104-GFWI

buc

37

3.400 lei

125.800 lei

7

SSD 1TB 2.5 inch, 860 EVO Samsung, SATA III

Samsun g

860 EVO

buc

37

690,32 lei

25.541,84 lei

8

Monitor LED Auto 7 Inch, intrare VGA, Overseas neutral, touch screen

Dahua

MLCDF7-T

buc

37

621 lei

22.977 lei

9

Sistem de prindere monitor pe autovehicul

Dahua

-

buc

37

86.63 lei

3,205.13 lei

10

Conector 6-pin aviation connector extension cableMobile dedicated cable-6M

Dahua

-

buc

37

57.00 Ier

2,109.17 lei

11

Acces Point Wireless - 1200Mbps Dual Bând 802.11 ac Outdoor (IP68, 802.3at PoE+, 4 x N-Type connector)

Planet

WDAP-802AC

buc

2

800.28 lei

1,600,56 lei

12

2.4GHz 14dBi Fiat Panel Dual Polarization Direcțional Antenna

Planet

ANT-FP14D

buc

2

211.71 lei

423.42 lei

13 _

2.4GHz 15dBi Omnidirecțional Antenna

Planet

ANT- OM15

buc

2

645.99 lei

1,291.98 lei

Paaina 1 rlîn 9

Strada: Stelea Spătarul, Număr 10, Ap.6, Sector3,

Localitate București, Județ București, Cod postai 030213,

E-mail: office@cdielehid.ro

14

5GHz 14dBi Fiat Panel Dual Polarization Direcțional Antenna

Planet

ANT-FP14AD

buc

2

228.00 lei

455.99 Iei

15

5GHz 10dBi Omni-directional Antenna

Planet

ANT-OM10A

buc

2

347.42 lei

694.85 lei

16

Wireless AP Managed Switch with 8-Port 802.3at PoE + 2-Port 10G SFP+

Planet

WS-1232P

buc

1

2,388.5

4 lei

2,388.54 lei

17

Desktop Dell Precision 5820 Intel Xeon Skylake W-2123 2TB HDD+256GB SSD 16GB nVidia Quadro P4000 8GB Win10 Pro Tastatura+Mouse Black 1000027727

Dell

1000027727

buc

1

11,580.

88 lei

11,580.88 lei

18

Monitor VA QLED Samsung 31.5", Ultra HD, HDMI, Display Port, mini Display Port, Negru, U32H850

Samsun

9

LU32H850UMUXE

N

buc

2

2,771.0

8 lei

5,542.15 lei

19

Kit Tastatură și Mouse Wireless Performance, Negru

Logitech

MK850

set

1

435.49 lei

435.49 iei

20

Cablu HDMI-HDMi, 3m

Hama

CAB122187

buc

2

148.23 lei

296.46 lei

21

Sursă UPS Auto 12V, Externai lithium battery power supply box

Dahua

MUPS-02LÎ

buc

37

410.00 lei

15.170 lei

MATERIALE

1

Accesorii montaj sistem pe autoturism

-

set

37

600.00 lei

22.200 lei

2

Cabiu FTP Cat. 6 de exterior

-

m

250

2.94 lei

734.50 lei

3

Patch Cord EL Cat. 6, U/FTP, 4P, LSZH, green, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

R820317

buc

4

58.25 lei

233.00 lei

4

Patch Cord EL Cat. 6, U/FTP, 4P, LSZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 5.0 m

R820304

buc

1

68.25 lei

68.25 lei

5

C+M

-

set

1

3,500.0 0 lei

3.500.00 lei

VALOARE PRODUSE LEI, EXCLUSIV TVA

370.344,67 lei

MANOPERA

1

Manoperă montaj sistem pe autoturism

-

set

37

760,00

0.00 lei

28.120 lei

2

Manopera de instalare și punere în funcțiune

serv

1

18,200.

00 lei

18.200 lei

VALOARE MANOPERA LEI, EXCLUSIV TVA

46.320 lei

TOTAL VALOARE OFERTA, LEI EXCLUSIV TVA

416.664,67 lei

TVA                                 19%

79.166,29 lei

VALOARE OFERTA, LEI INCLUSIV TVA

495.830,96 lei

Notă: Sistemul nu conține abonamentele de date 4G pentru vizulizarea Live în Dispecerat

Pagina 2 din 2

Subject: Fwd: OFERTA - Lista 30.03.2020

From: Informatica <informatica@primarie3.ro>

Date: 3/30/2020,11:26 AM

To: andra.tomescu@primarie3.ro

--------Forwarded Message--------

Subject:OFERTA - Lista 30.03.2020

Date:Mon, 30 Mar 2020 08:21:06 +0000

From:Sorin Stanciu <Sorin.Stanciu@avitech.ro>

To:informatica@primarie3.ronformatica@primarie3.ro>

CC:Ciprian Dumitru <ciprian.dumitru@avitech.ro>

Buna ziua I

Atașat oferta solicitata . Pentru orice detaliu va stăm la dispoziție

Mulțumesc ,

AVITECH


Sorin Stanciu | Business Development Manager sorin.stanciu@avitecli.ro | +40 74 829 19 03

AVITECH Co. SRL

Phone +40 21 200 64 64 | Fax +40 21 200 64 65

Service Center +40 21 200 64 66 | service@avitech.ro

follow AVITECH on web i linkedin j facebook | twitter | youtube

From: Informatica <informatica@primarie3.ro> Sent: Thursday, March 26, 2020 2:25 PM To: Sorin Stanciu <Sorin.Stanciu@avitech.ro> Subject: Lista

Buna ziua !

Se poate va rog o oferta de preț pentru un pachet de camere video conform listei atașate ?

Va mulțumesc!

Serviciul Informatica

Serviciul Informatica

Direcția Management Informațional si Tehnologia Informației


This email was scanned by Bitdefender

—Attachments:------------------------------------------------------------------------------

Oferta -lista 30.03.2020 .xlsx

20.4 KB


OFERTA FINANCIARĂ

Denumirea ofertei: Dotare sisteme de supraveghere video Mașini Poliția Locală S3

Beneficiar: Primăria Sector 3

Nr. crt.

Denumire produs

Producător

Cod produs

U.M.

Cantitate

P.U lei

Valoare lei, exclusiv TVA

CCTV

ECHIPAMENTE

1

NetWork Storage Device Dispecerat - Memory. RAM, 4GBUp to 512ch(1024Mbps) incoming/recording16HDDs(up to 8TB each HDD), SATA, Enterprise-level HDD1 mînîSAS, 1 eSATA/(JSB2.0,1 USB3.0,2 Giga RJ45Support RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBGD

Dahua

EVS5016S

buc

1

5,900.00 lei

5,900.00 lei

2

HDD 8TB 3.5 inch, 7200rpm, 256MB cache, SATA III, Operare 24 x 7

Seagate

ST8000NE001

buc

16

1,290.00 iei

20,640.00 lei

3

Cameră video tip Dashcam, 2MP, iP, Dual Lens, Built-in Mic

Dahua

IPC-MW4231A-E2

buc

37

700.88 lei

25,932.56 lei

4

Cameră video de exterior 4MP, IP, 1/3" 4M CMOS.WDR (120dB)

Dahua

IPC-MBW4431-AS/M12

buc

74

744.79 lei

55,114.46 lei

5

Licență DSS MobileCenter license

Dahua

-

buc

111

154.64 lei

17,165.04 lei

6

înregistrator NVR Auto, 4 canale, channels of POE IPC; 2 channels of HDCVI analog video signal input (DSM/ADAS), Full channel 1080P realtime recording, 4 PoE, 1HDMI/1 VGA, 1 SATA, 2 USB3.0 ,1 USB2.0,2 RS232, 1 RS485

Dahua

DHI-MNVR8104-GFWI

buc

37

3,518.12 lei

130,170.44 lei

7

SSD 1TB 2.5 inch, 860 EVO Samsung, SATA III

Samsung

860 EVO

buc

37

690.80 lei

25,559.60 lei

8

Monitor LED Auto 7 Inch, intrare VGA, Overseas neutral, touch screen

Dahua

MLCDF7-T

buc

37

630.58 lei

23,331.46 lei

9

Sistem de prindere monitor pe autovehicul

Dahua

-

buc

37

87.00 lei

3,219.00 lei

10

Conector 6-pin aviation connector extension cableMobile dedrcated cable-6M

Dahua

-

buc

37

61.00 lei

2,257.00 lei

11

Acces Point Wireless - 1200Mbps Dual Bând 802.11ac Outdoor (IP68,802.3at PoE+, 4 x N-Type connector)

Planet

WDAP-802AC

buc

2

806.45 lei

1,612.90 lei

12

2.4GHz 14dBi Fiat Panel Dual Polarization Direcțional Antenna

Planet

ANT-FP14D

buc

2

215.00 lei

430.01 lei

13

2.4GHz 15dBi Omni-directional Antenna

Planet

ANT- OM15

buc

2

650.39 lei

1,300.78 lei

14

5GHz 14dBi Fiat Panel Dual Polarization Direcțional Antenna

Planet

ANT-FP14AD

buc

2

251.81 lei

503.62 lei

15

5GHz 10dBi Omni-directional Antenna

Planet

ANT-OM10A

buc

2

346.07 lei

692.14 Ier

16

Wireless AP Managed Switch with 8-Port 802.3at PoE + 2-Port 10G SFP+

Planet

WS-1232P

buc

1

2,335.96 lei

2,335.96 lei

17

Desktop Dell Precision 5820 Intel Xeon Skylake W-2123 2TB HDD+256GB SSD 16GB nVidia Qu 1 P4000 8GB Win10 Pro Tastatura+Mouse Black 1000027727

Dell

1000027727

1

12,641.60 lei

12,641.60 lei

18

Monitor VA QLED Samsung 31.5", Ultra HD, HDMI, Display Port, mini Display Port, Negru, U32H850

Samsung

LU32H850UMUXEN

buc

2

2,686.94 lei

5,373.88 lei

19

Kit Tastatură și Mouse Wireless Performance, Negru

Logitech

MK850

set

1

483.11 lei

483.11 lei

20

Cablu HDMI-HDMI, 3m

Hama

CAB122187

buc

2

155.52 lei

311.04 lei

21

Sursă UPS Auto 12V, Externai lithium battery power supply box

Dahua

MUPS-02LÎ

buc

37

411.79 lei

15,236.23 lei

~—

MATERIALE

1

Accesorii montaj sistem pe autoturism

-

set

37

560.00 iei

20,720.00 lei

2

Cablu FTP Cat. 6 de exterior

-

m

250

2.70 lei

675.00 lei

3

Patch Cord EL Cat. 6, U/FTP, 4P, LSZH, green, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

R820317

buc

4

54.00 lei

216.00 lei

4

Patch Cord EL Cat. 6, U/FTP, 4P, LSZH, gray, RJ45/S-RJ45/S, 5.0 m

R820304

buc

1

53.00 lei

53.00 lei

5

C+M

-

set

1

3,200.00 lei

3,200.00 lei

VALOAR

E PRODUSE LEI, EXCLUSIV TVA

375,074.84 lei

MANOPERA

1

Manoperă montaj sistem pe autoturism

-

set

37

800.00 lei

29,600.00 lei

2

Manopera de instalare și punere în funcțiune

serv

1

18,844.60 lei

18,844.60 lei

VALOARE MANOPERA LEI, EXCLUSIV TVA

48,444,60 lei

TOTAL VALOARE OFERTA, LEI EXCLUSIV TVA

423,519.44 lei

TVA                                               19%

80,468.69 lei

VALOARE OFERTA, LEI INCLUSIV TVA

503,988.13 lei

Notă: Sistemul nu conține abonamentele de date 4G pentru vizulizarea Live în DispeceratCătre,

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 / 340 4011 FAX (oc4 021) 3118 03 04 E-MAIL informaticajgiprimarie3.ro

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

345283 din 06.05.2020

Ref.: privind atribuirea contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”

Vă transmitem atașat următoarele documente:

* Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”;

 • -  Raportul de specialitate nr. 345253 din 06.05.2020, la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a “Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”;

 • -  Procesul verbal de analiză nr. 326928 din 08.04.2020;

Nota Justificativă nr. 345248 din 06.05.2020

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director Executiv, Radu Alexandru Munteanu

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu,

Radu George
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteti exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...../.A... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exteaordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe or

jjiplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...

Comisia de administrație publică locală, juridică,^apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......de pe ordinea de zi / suplimentai ca ordinii-de-zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST-4ntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
MEMBRI:

PELIN ARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN