Hotărârea nr. 142/2020

HCLS3 nr.142 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 92/31.01.2019 referitoare la reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor Iară stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cu completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare nr. 351267/CP/13.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • - Raportul de specialitate nr. 350550/13.05.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ,

  • - Adresa nr. 350628/13.05.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale, cu modificările ulterioare;

  • - Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCGMB nr. 286/2003 privind împuternicirea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 să exercite atribuțiile prevăzute de Legea nr. 421/2002;

Luând în considerare:

  • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 92/31.01.2019 privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art3 Se aprobă delegarea de competențe către Direcția Administrativă și Management Informațional, a procedurii de valorificare prin vânzare, în condițiile legii, sau predarea unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului, a vehiculelor abandonate în condițiile Legii nr. 421/2002".

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 92/31.01.2019, cu


completările ulterioare, rămân neschimbate.
NR. 142

DIN 27.05.2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂREA NR. 92/31.01.2019 privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor Iară stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3

Forma consolidată care include modificările și completările aduse prin HCLS 3 nr. 149/26.02.2019 și HCLS3 nr. 142/27.05.2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de oportunitate a deciziei de organizare în gestiune directă, prin Serviciul Administrativ, a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 3, prevăzut în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului menționat la art.l, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă delegarea de competențe către Direcția Administrativă și Management Informațional, a procedurii de valorificare prin vânzare, în condițiile legii, sau predarea unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului, a vehiculelor abandonate în condițiile Legii nr. 421/2002.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 30 (treizeci) de zile de la data publicării.

Art.5. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile HCLS 3 nr. 120/30.04.2013 și nr. 152/31.05.2013 se abrogă.

Art.51. Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 377/25.08.2017 se aplică în mod corespunzător și activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3.”

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Administrativ și Direcția Generală de Poliție Locală, și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CABINET PRIMAR


TELEFON (004021} 318 03 23-28 FAX (004021) 318 03 04E-MAILc2binetprimarQprimarie3.ro Calea Dudețtinr 191 Șprtnr j         Ritrlirpștl

SECTOR 3

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 92/31.01.2019 referitoare la reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cu completările ulterioare

Consiliul General al Municipiului București a împuternicit prin Hotărârea nr. 286/2003 Consiliile Locale ale Sectoarelor 1- 6 să exercite atribuțiile privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București, a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public și valorificarea acestora conform Legii nr. 421/2002 și H.G. 156/2003.

Prin Hotărârea nr. 92/31.01.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, respectiv studiul de oportunitate a deciziei de organizare în gestiune directă, prin Serviciul Administrativ, a acestui serviciul public, precum și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului menționat.

Prin art. 3 al Hotărârii nr. 92/31.01.2019 s-a aprobat ca procedura de valorificare prin vânzare, în condițiile legii, sau predarea unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului, a vehiculelor abandonate în condițiile Legii nr. 421/2002 să fie exercitată de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Având în vedere atribuțiile Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciul Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, referitoare la ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor ridicate de pe domeniul public și sau privat al Municipiului București, atât a celor fără stăpân sau abandonate, cât și a celor staționate neregulamentar, pentru o optimizare și eficientizare a activității se impune ca Serviciul Administrativ, prin personalul de specialitate, să se ocupe și de procedura de valorificare prin vânzare, în condițiile legii, sau prin valorificare la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor, a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 350550/13.05.2020, al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004023) 34040 H / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILadministrativ@primarie3.r0

Șos. Mîhat Bravu nr, 428, sector 3, 030328, București

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCLS 3 nr. 92/31.01.2019, de reglementare a activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cât și a HCLS 3 nr. 93/ 31.01.2019, de modificare și completare a Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017 , cu modificările și completările ulterioare

PrinHCLS 3 nr. 92/31.01.2019, s-a aprobat reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3.

PrinHCLS 3 nr. 676/28.12.2017, modificat prin HCLS 3 nr. 186/26.04.2018, și prin HCLS 3 nr. 93/31.01.2019, s-a aprobat realizarea de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap.

Conform prevederilor HCGMB nr. 286/2003, Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 au fost împuternicite de Consiliul General să exercite atribuțiile privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București, a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public și valorificarea acestora conform Legii nr. 421/2002 și H.G. 156/2003.

în temeiul Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale, și a Hotărârii nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 In scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân prin dispoziția primarului, precum și a bunurilor aflate în interiorul acestora, după caz, care au fost trecute în domeniul privat al unității administrativ teritoriale în a cărei rază au fost găsite, se face prin vânzare, în condițiile legii, sau prin valorificare la o unitate de colectare și valorifcare a deșeurilor.

Potrivit Art. 3 din Hotărârea nr. 92/ 31.01.2019, valorificarea prin vânzare, în condițiile legii, sau predarea unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului, intra în competențele Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Având în vedere că aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional are atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și sau privat al Municipiului București si se ocupă de ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului, împreună cu bunurile aflate în interior, în baza Dispoziției Primarului, potrivit Regulamentului, anexa nr. 8 la HCLS 3 nr. 93/31.01.2019.

Pentru optimizarea și eficientizarea activității de valorificare a vehiculelor declarate fără stăpân prin dispoziția primarului, cât și a vehiculelor ridicare în condițiile Regulamentului nr. 93/31.01.2019, depozitate pe o perioadă maximă de 1 an, care fac obiectul prevederilor legii nr. 421/2002, și întrucât pe perioada depozitării vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor, acestea se află în gestiunea directa prin Serviciului Administrativ, Direcția Administrativă și Management Informațional, se consideră necesar ca Direcția Administrativă și Management Informațional, prin personalul de specialitate, să se ocupe de procedura de valorificare prin vânzare, în condițiile legii, sau prin valorificare la o unitate de colectare și valorifcare a deșeurilor, în temeiul Legii nr. 421/2002, cu modificările și completările ultenfearc.

Director Exectftiv,

Radu Alexandto^Munteanu

Șef Serviciu, Dan Comănescu

întocmit,

Ovidiu Tripa

PR I MARI A

SECTORULUI

bucurești


TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@prirr1arie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr, 428, sector 3, 030328, București


Nr. 350628/13.05.2020


Către,

CABINET PRIMARRef.: privind modificarea HCLS3 nr. 92/31.01.2019, de reglementare a activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cât și a HCLS3 nr. 93/ 31.01.2019, de modificare și completare a Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017 , cu modificările și completările ulterioare

Vă transmitem atașat următoarele documente:

  • - Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind modificarea HCLS3 nr. 92/31.01.2019, de reglementare a activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cât și a HCLS3 nr. 93/ 31.01.2019, de modificare și completare a Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017 , cu modificările și completările ulterioare

  • - Raportul de specialitate nr.350550/13.05.2020 la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 92/31.01.2019, de reglementare a activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cât și a HCLS3 nr. 93/31.01.2019, de modificare și completare a Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017 , cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR EXBCpHV, RADU ALEXA wfeUrtlNTE AJNU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCUÎNTOCMIT,

OVIDIU TRIPA—------------------— ---------—

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       y

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctuljZ... de pe ordinea de zi / entarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia^ de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

^==^===

PREȘEDINTE, PĂLNICĂ ADRIANA

MEMBRI:        /

RADU CONSTANTIN'

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi L

entareaUrdinii de zi a ședinței ordinare/extruordlnare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică^apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NFFA VOR ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN