Hotărârea nr. 141/2020

HCLS3 nr.141 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2U2U a Listei actualizate de priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.356677/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.356069/19.05.2020 al Direcției Juridice - Serviciul Legislație și Avizare Contracte - Compartiment Fond Imobiliar;

Adresa nr.356075/19.05.2020 a Direcției Juridice — Serviciul Legislație și Avizare Contracte — Compartiment Fond Imobiliar;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă pentru anul 2020 Lista actualizată de priorități a locuințelelor ANL, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă pentru anul 2020 Lista de repartizare a locuințelelor ANL, conform Anexei


nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Viceprimarul Sectorului 3 prin Direcția Juridică - Compartimentul J*o la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


NR. 141 DIN 27.05.2020
Imobiliar va duce


ă pentru legalitate Sdcretâr general Mariu > Mihăiță


ANEXA NR. 1 LA H.C.L.S. 3 NR.

LISTA ACTUALIZATĂ DE PRIORITĂȚI A LOCUINȚELOR

ANL

 • 1 CAMERĂ

Numele și Prenumele

IANCU COSMIN

ANDREIU ALINA CRISTINA FIERARU PAVEL LUCIAN ALEX DANIEL ROBERT ȘTEFAN PECIE GEORGIANA ANISOARA CÎRNU ALEXANDRU GABRIEL HOREICĂ LĂCRĂMIOARA MIHAELA

MIU RALUCA ELENA

ANDREIU CONSTANTIN

ICONARU SORIN MARIAN TODIRICĂ ALEXANDRA POPESCU MIHAI CRISTIAN BARBU MIHNEA VICTOR LUCA ALINA

GHEORGHE GEORGIAN CRISTIAN OCHIUZ VALENTIN

VÂLCEA IONELA RAMONA SPULBER MĂDĂLINA LILIANA

Punctaj

101

67

61

59

53

53

53

51

49

49

47

43

43

41

41

40

38

36
Poziția

5


Numele și Prenumele


Punctaj


 • 1    PREDA CARMEN FLORINA

 • 2    STRAT BALTĂ ALEXANDRU

 • 3    GĂNGUȚ ANA MARJA


1

CRĂCIUN ȘTEFAN

71

2

ENACHE GEORGIANA DENISA

63

3

WEBER ANAMARIA

58

4

NEDEA CĂTĂLIN IONUT

58

5

STOICA CORINA ELENA

54

6

MODERATU FLORINA DAIANA

48

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.S. 3 NR. I<0W.

LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR ANL

 • I CAMERA

Numele și Prenumele

Punctaj


IANCU COSMIN

ANDREIU ALINA CRISTINA

FIERARU PAVEL LUCIAN ALEX

DANIEL ROBERT ȘTEFAN

PECIE GEORGIANA ANIȘOARA

CÎRNU ALEXANDRU GABRIEL

HOREICĂ LĂCRĂMIOARA MIHAELA

MIU RALUCA ELENA

ANDREIU CONSTANTIN

ICONARU SORIN MARIAN

TODIRICĂ ALEXANDRA

POPESCU MIRAI CRISTIAN

BARBU MIHNEA VICTOR

LUCAALINA

GHEORGHE GEORGIAN CRISTIAN

OCHIUZ VALENTIN

VÂLCEA IONELA RAMONA

SPULBER MĂDĂLINA LIL1ANA


Poziția


Numele si Prenumele 5


Punctaj


 • 1    PREDA CARMEN FLORINA

 • 2    STRAT BALTĂ ALEXANDRU

 • 3    GĂNGUȚ ANA MARJA


 • 1    CRĂCIUN ȘTEFAN

 • 2    ENACHE GEORGIANA DENISA

 • 3    WEBER ANAMARIA

 • 4    NEDEA CĂTĂLIN IONUȚ

 • 5    STOICA CORINA ELENA

 • 6    MODERATU FLORINA DAIANA

PREȘEpi^TE DE ȘEDINȚĂ

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarglprimanej ro

Calea Dudești nr. 191. Sector 3. 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr,.......

Data..., /3 roanul 2020 ----


REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea a Listei actualizate de priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL

în conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată2, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HGR nr. 962/2001, listele conținând solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, întocmite de Comisiile constituite în acest sens, "se refac ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante".

Drept urmare,în cadrul ședinței din data de 18.05.2020, Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, constituită la nivelul Sectorului 3 prin Dispoziția nr. 3334/03.07.2018, a analizat cererile privind repartizarea locuințelor pentru tineri și a întocmit propunerile listei de priorități ale anului 2020 ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință, în ordinea de priorități stabilită conform criteriilor cadru prevăzute în Anexa nr. 11 din HG nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare, întreaga documentație fiind transmisă în vederea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seamă de adresa nr. 30/18.05.2020 a Președintelui Comisiei pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, precum și de raportul de specialitate nr. 356069/19.05.2020 al Direcției Juridice - Serviciul Legislație și Avizare Contracte - Compartiment Fond Imobiliar, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 541 07 05 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL spatiul0cativ@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

NR. 356069/19.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei actualizate de priorități precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL

Prin dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - punctul 17- au fost modificate prevederile art.15 alin. (2) din Norme, în sensul următor:

„Lista de priorități prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia. ”

Urmare a acestei modificări legislative, la nivelul Sectorului 3 se impune refacerea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, la nivelul Sectorului 3, Comisia constiuită prin Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 3334/03.07.2018 analizează cererile privind repartizarea locuințelor pentru tineri și înaintează spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Lista de priorități.

Potrivit Procesului-verbal nr. 29 al ședinței Comisiei de repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, din data de 18.05.2020, ca urmare a analizării cererilor privind repartizarea locuințelor de către Compartimentul Fond Imobiliar, s-a hotărât transmiterea spre aprobare Consiliului Local Sector 3 a listei ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință, în conformitate cu prevederile actului normativ mai sus menționat, în ordinea de prioritate stabilită de criteriile cadru prevăzute în Anexa nr. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Lista de priorități se aprobă de către Consiliul Local Sector 3, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (21) din H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 15, alin (6), teza I din H.G. nr. 962/2001 „Lista de repartizare a locuințelor se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită potrivit alin. (1) și (2), urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuință și evitându-se repartizarea unor spații excedentare. ”

Din prevederile legale supracitate reiese necesitatea realizării unei Liste de repartizare a locuințelor ce se aprobă de către Consiliul Local Sector 3, conform dispozițiilor art. 15, alin. (7) din H.G. nr. 962/2001

De asemenea în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 962/2001, criteriile de acces și ierarhizare ce au stat la baza realizării Listei de priorități cât și a Listei de repartizare sunte cele prevăzute în Anexa nr. 11 din H. G. Nr. 962/2001.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să supuneți spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea listei ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare, în ordinea de prioritate stabilită.

DIRECTOR EXECUTIV


ȘEF SERVICIU, GEORGETAVIȘAN


COMPARTIMENT FOND IMOBILIAR

EXPERT

NINA ȘTEF

PROCES VERBAL

încheiat azi 18.05.2020 cu ocazia întrunirii Comisiei de repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din H.G. 962/2001 prin dispozițiile H.G. nr. 420/2018, potrivit cărora „Lista de priorități prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia. ”, se impune refacerea Listei de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

A fost supusă discuțiilor Lista actualizată de priorități precum și Lista de repartizare a locuințelor ANL, întocmită de Compartimentul Fond Imobiliar pentru locuințele ce se vor repartiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 15 alin.(6) teza întâi din H.G. nr.962/2001 „Lista de repartizare a locuințelor se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită potrivit alin. (1) și (2), urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuința și evitându-se repartizarea unor spații excedentare.”

Din prevederile legale supra citate reiese necesitatea realizării unei Liste de repartizare a locuințelor ce se aprobă de către Consiliul Local Sector 3, conform dispozițiilor art.15 alin. (7) din H.G. nr.962/2001.

Criteriile ce au stat la baza stabilirii Listei de priorități sunt criteriile cadru prevăzute în Anexa nr. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 962/200, cu modificările și completările ulterioare.

După dezbaterea purtată pe acest subiect, Comisia constituia prin Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 3334/03.07.2018, în aplicarea prevederilor art.15 alin.(21) din H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, înaintează spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Lista actualizată de priorități precum și Lista de repartizare a locuințelor ANL.

PREȘEDINTE:


Viceprimar


Elena Petrescu


MEMBRII:


Fond Imobiliar:


Nina Ștefan


Consilier Juridic:


d

Pârvan Alexandra Rox;


d

ra Rox;


Consilieri:


Marcel Marineață

Ionela Marinescu

Adriana Păunică

Livia Tudorache

Ana lulia Galbenu

Marian Daniel Enăchescu

COMISIA PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN BAZA LEGII NR. 152/1998, CONSTITUITĂ PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI SECTORULUI 3 NR. 3334/03.07.2018

DOMNULE PRIMAR,

Urmare referatului prezentat de Compartimentul Fond Imobiliar vă rugăm să inițiați procedurile legale ce se impun în vederea convocării în ședință a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, pentru a aproba Lista actualizată de priorități ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință, în ordinea de prioritate stabilită de criteriile cadru prevăzute în Anexa nr. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și Lista de repartizare a locuințelor ANL, așa cum reiese din Procesul Verbal nr. 29 al ședinței din data de 18.05.2020.

PREȘEDINTE

VICEPRI

ELENA P


;scu


PRIMĂRIA^J


SECTORULUI


BUCUREȘTI,. J


-------www.primar1e3.ro


TELEFON (004 021) 341 aj 05 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL spatiul0cstiv@primarie3.rc

Șos. Ml hai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București


Către,


Cabinet Primarîn vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local Sector ,                         :


privind aprobarea Listei actualizate de priorități precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL, vă transmitem anexat următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate al Direcției Juridice - Serviciul Legislație și Avizare Contracte - Compartimentul Fond Imobiliar nr. 356069/19.05.2020;

Solicitarea Comisiei pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare nr. 30/18.05.2020;

 • -  Proces-Verbal al Comisiei pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare nr. 29/18.05.2020; Proiectul de hotărâre însoțit de anexe.


DIRECTOR EXECUTIV, ROXANA CÎRSTEA


ȘEF SERVICIU,


GEORGETA VIȘAN


COMPARTIMENTUL FOND IMOBILIAR EXPERT,// NINA ȘTEBÂN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL ,,

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul......7._____de pe ordinea de ți /

suplimentarrEa~brdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică^apărajea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......az?..... de pe ordinea de zi / suplimentaroa-erdinii de-zfa ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:               |

PEL1NARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI I CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .2^.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinifde zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de...............................

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                   a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE.

VOICl/ALIN ^WNUȚ

MEMBRI:       /

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA