Hotărârea nr. 140/2020

HCLS3 nr.140 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștî nr> 191, Sector 3, București www.primarfe3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a Contractului nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum fi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 353334/CP/l 5.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • - Raportul de specialitate nr. 352541/14.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

Adresa nr. 352549/14.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

  • - HCLS 3 nr. 545/15.11.2018, privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”;

Art. 17 punct 17.3 din Contractul de servicii nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 S.R.L. al cărui model a fost aprobat prin Anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 522/ 30.10.2018, cu modificările ulterioare.

Luând în considerare:

  • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea cu 365 zile a termenului de execuție a Contractului de servicii nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul adițional, iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 140

DIN 27.05.2020

TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabrnetpnntar@primarie3.ro

Calea Ducfestj nr. igir Sector 3, 031084, BucureștiSECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE


al proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termen ului deexecuțhera

contractului nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie 53 S.R.L.

având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU"

Conform Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare, persoanele juridice din Municipiul București deținătoare de construcții, instalații și alte amenajări pot să le edifice, să le pună în funcțiune și să le exploateze doar în baza unei autorizații de securitate la incendiu, act administrativ emis, în baza legii, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

întrucât Sectorului 3 al Municipiului București are în administrare mai multe clădiri care nu dețin aviz/autorizație de securitate la incendiu, a fost necesară achiziționarea de servicii privind elaborarea documentației pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă. în consecință, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat prin Hotărârea nr. 522 din 30.10.2018 modelul de contract, caietul de sarcini precum și instrucțiunile de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de servicii având ca obiect "Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU".

în data de 15.11.2018, prin Hotărârea nr. 545, Consiliului Local al Sectorului 3 a atribuit societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. contractul având ca obiect "Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU", respectiv Contractul nr. 255337/19.11.2018, cu un termen de execuție de 18 luni de la data emiterea Notei de comandă.

Instituirea stării de urgență medicală în pandemia COVID-19 în urma căreia avizele/autorizațiile necesare implementării proiectului au fost obținute cu întârziere, iar accesul în unitățile de învățământ a fost limitat, a dus la întârzierea prestării serviciilor de către societate.

Urmare acestora, în baza art. 17 pct. 17.3 din Contractul nr. 255337/19.11.2018, potrivit căruia "părțile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce țin de întârzieri în obținerea avizelor/autorizațiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor fi comunicate în scris", societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a solicitat prin adresa nr. 548/16.03.2020, înregistrată cu nr. 308569/17.03.2020, prelungirea termenului contractual cu o perioadă de 365 de zile.

Ținând seama de numărul mare al unităților de învățământ pentru care trebuie prestate serviciile de elaborare a documentației de avizare ISU, de prevederile H.G. nr. 571/2016 potrivit cărora clădirile sau spațiile amenajate in clădiri si/sau autorizării privind securitatea la inc 352541/14.05.2020 al Direcției Investiții hotărâre pe care îl supun spre aprobare


stinația pentru învățământ se supun avizării i\considerare raportul de specialitate nr. n^Jățnânt am inițiat prezentul proiect de


I       PRIMĂRIADIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL 1nvestit1iachizitZ@pnmsrie3.ro

Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 365 zile (12 luni), prin act adițional, atermenului de prestare servicii a contractului nr. 255337 din 19.11.2018 avand ca obiect avand ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”, necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu si, după caz protecție civila, in conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si proiecție civila pentru clădirile prevăzute in Anexa 1 la caietul de sarcini.

Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuit, prin Hotărârea nr. 545/15.11.2018 către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, contractul avand ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”, necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu si, după caz protecție civila, in conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protecție civila pentru clădirile prevăzute in Anexa 1 la Caietul de sarcini.

In data de 19.11.2018 a fost incheiat contractul de prestări servicii nr. 255337/19.11.2018 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București si Societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, valoarea totala inel. T.V.A. a contractului fiind de 10.834.385,07 lei, iar durata de prestare a serviciilor fiind de 18 luni.

Conform Legii nr. 307/12 iulie 2006 privind apararea Împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare, persoanele juridice din Municipiul București deținătoare de construcții, instalații si alte amenajari pot sa le pună in funcțiune si sa le exploateze doar in baza autorizației de securitate la incendiu, act administrativ emis, in baza legii, de către Inspectoratul pentru Situării de Urgenta al Municipiului București

Potrivit H.G. nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții si amenajari care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu, clădirile sau spatiile amenajate in clădiri, avand destinația pentru invatamant se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Urmare adresei nr. 548/16.03.2020 a S.C. Internet si Tehnologie S3 SRL prin care a solicitat prelungirea termenului contractual de prestare a serviciilor cu 3 65 zile (12 luni) si conform Art. 17.3 din contractul mai sus menționat,, Partile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce tin de intarzieri in obținerea avizelor/autorizatiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor fi comunicate in scris”.

In consecința, pentru prelungireacu 365 zile a termenului contractului de servicii nr. 255337 din 19.11.2018 avand ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”, necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu si, după caz protecție civila, in conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protecție civila pentru clădirile prevăzute in

PRIMĂRIA

Anexa 1 la Caietul de sarcini, cu 365 zile (luni), este necesara încheierea unui Act Adițional la contractul de servicii, motiv pentru care, in prealabil, se impune ca acest demers sa fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICII

SEF SERVICIU                           VAbZ

OVIDIU TARIGRADEANU                 /Ț

întocmit: Ivan Georgeta

u


INTERNET & TEHNOLOGIE 53

CUI R038189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 Tel.0310699145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Sect. 3, București

/Vr. 548/16.03.2020


t'iR:etozțțâ/ft.os 4osq


ADRESĂ


Către:           Direcția Investiții ți Achiziții ți învățământ 53,

în atenția:     dnei. Irlna Gina SOROCEANU, Director

Privind Prelungire termen de prestare a serviciilor contract de servicii nr.


255337/19.11.2018


Având in vedere Contractul de servicii nr. 255337 din 19.11.2018 avand ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU, necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu si, după caz, protecție civila, in conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate ia incendiu si protecție civila pentru dadirile prevăzute in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, in care societatea Internet si Tehnologie 53 SRL, in calitate de prestator se obliga sa presteze serviciile aferente contractului In conformitate cu caracteristicile prezentate in propunerea tehnica si Caietul de sarcini cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, in limitele prevăzute de acesta si in acord cu legislația incidența, in termen de 18 luni de la emiterea Notei de comanda. Semnarea contractului are la baza următoarele documente:

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 522/30.10.2018, privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini si a instrucțiunilor de ofertare întocmite in vederea atribuirii către întreprinderile publice avand autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului de servicii avand ca obiect „ Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU";

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 533/15.112018, privind modificarea modelului de contract avand ca obiect „ Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU";

Hotărârea Consiliului Local nr. 545/15.11.2018, privind atribuirea către societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, a contractului avand ca obiect „Servicii de elaborare a documentației ISU";

Urmare numărului mare de unitati de invatamant pentru care trebuie prestate serviciile de elaborare a documentației de Avizare ISU, a complexității întocmirii acestei documentații, a instituirii stării de urgenta de către Președintele României sl in scopul protejării împotriva răspândirii infecției cu coronavirus, a masurilor de siguranța ce trebuie luate cu privire la COVID-19, accesul in unitățile de invatamant fiind limitat fapte ce au condus la întârzierea prestării serviciilor conform contractului mai sus menționat va rugam sa fiți de acord cu prelungirea termenului contractual cu o perioada de 365 de zile.Page 1 of1


www.pnmahej.ro.......................................... .......-........—

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investit1iachizitii@primarie3.roCătre,

Cabinet Primar

Ref. contractul de prestări servicii nr. 255337/19.11.2018, încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, avand ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”

Având în vedere contractul de prestări servicii nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, avand ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”, necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu si, după caz, protecție civila, in conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protecție civila pentru clădirile prevăzute in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, se impune Încheierea unui Act adițional la contract, pentru prelungirea termenului contractual cu 365 zile (12 luni).

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

MARIUS POPESCU ' ~

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICn \\

SEF SERVICIU VA / OVIDIU TARIGRADEANU Xf

întocmit, Ivan Georgeta

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... de pe ordinea de zi / entarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare- și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘE PĂUNICÂ AD


MEMBRI:

RADU CONSTANTINSECRETAR, HONȚARU VALERICAFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRE1-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinai de zjj

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...Ă.ĂĂ.1?.......

Comisia de administrație publică locală, juridică,, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....Z £?..... de pe ordinea de zi / 6tipfererrtare&-ofdinii de zi a ședinței

ordinare/extrauidinai e, și consideră că acesta A FOST /'NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN