Hotărârea nr. 14/2020

HCLS3 nr.14 din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3n referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 26728/CP/23.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

* Raportul de specialitate nr.24456/22,01.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  Referatul nr. 23740/22.01.2020 al Secretarului General al Sectorului 3;

 • -  Adresa nr. 24547/22.01.2020 a Direcției Organizare Resurse Umane;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 621 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • -  Art. 623 alin. (1) lit. e) și alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisie de servicii publice, comerț și prestări servicii;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

 • -  Avizul Comisiei pentru învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) și art. 166 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă "'Propunerea Consiliului Local al Sectorului 3" privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3, domnul Marius Mihăiță, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 14

DIN 31.01.2020

ANEXA la HCLS nr.

Numele și prenumele funcționarului public evaluat: MIHĂIȚĂ MARIUS

Funcția publică: SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 3

Perioada evaluată: de la 01.01.2019 la 31.12.2019

OBIECTIVE . INDICATORI DE PERFORMANTĂ, ACTIVITĂȚI REALIZATE

 • 1. OBIECTIV - Să organizeze, să participe și să asigure legalitatea și transparența ședințelor CLS3 și a hotărârilor adoptate, cu respectarea termenelor legale.

Indicator de performanță: Reducerea numărului plângerilor prealabile/ acțiunilor privind nelegalitatea ședințelor și a hotărârilor adoptate, respectiv creșterea numărului acțiunilor în instanță câștigate.

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

în anul 2019 au fost organizate 23 de ședințe ale Consiliului Local și adoptate un număr de 798 de hotărâri.

2.

Dintre acestea, 31 de hotărâri au fost cu caracter normativ, din care pentru 27 de hotărâri s-au efectuat activitățile privind transparența decizională iar 4 au fost adoptate în procedură de urgență.

5"

3.

Nu au fost înregistrate plângeri prealabile sau promovate acțiuni în instanță motivate de nerespectare a procedurii de organizare a ședințelor sau de adoptare a hotărârilor cu nerespectarea transparenței.

 • 2. OBIECTIV - Să asigure gestionarea eficientă a procedurilor administrative în relația dintre consiliul local și primar, precum și dintre aceștia și prefect.

Indicator de performanță: Transmiterea în termen a actelor administrative, raportat la numărul total de acte emise/adoptate.

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

în anul 2019 au fost adoptate 798 hotărâri ale Consiliului Local și emise un număr de 5.718 dispoziții de către Primarul Sectorului 3, toate fiind transmise în termenul legal la Instituția Prefectului Municipiului București

5

 • 3. OBIECTIV - Să asigure permanent și eficient asistența de specialitate compartimentelor care propun emiterea dispozițiilor Primarului sau inițierea proiectelor de hotărâri de către Primar, precum și consilierilor sau altor persoane care au această calitate.

Indicator de performanță: Creșterea numărului actelor administrative emise/adoptate de autoritățile locale cărora li s-a acordat asistență de specialitate raportat la numărul total de acte.

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

A fost asigurată asistența de specialitate pentru 798 de hotărâri și 5.718 dispoziții

 • 4. OBIECTIV - Să asigure permanent de respectarea cvorumului necesar pentru ședințele comisiilor din care face parte

Indicator de performanță: Realizarea cel puțin a unui procent de 80% de ședințe/lună cu respectarea cvorumului, raportat la numărul total de ședințe de comisii

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

9

NOTĂ

1.

Au fost organizate 9 ședințe ale Subcomisiei Locale de Fond Funciar.

Au fost organizate 15 ședințe ale Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită conform Legii nr. 550/2002.

Au fost organizate 2 ședințe/săptămână ale Comisiei pentru protecția copilului. Toate ședințele au fost desfășurate cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.

s

 • 5. OBIECTIV - Să îndrume și să coordoneze activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local, conform dispoziției de delegare

Indicator de performanță: Realizarea cel puțin a 80% din indicatorilor de performanță de către structurile pe care le coordonează, raportat la totalul indicatorilor stabiliți

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

Prin Dispoziția nr. 3928/20.08.2019 au fost delegate de către Primarul Sectorului 3 a atribuțiilor de coordonare a Serviciului Fond Funciar și a Direcției Asistență Legislativă, în componența căreia sunt Biroul Relații Consiliul Local, Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă, Serviciul Autoritate Tutelară, Compartiment Evidență Electorală și Compartiment Spații Comerciale, toate acestea realizând indicatorii de performanță stabiliți pentru realizarea obiectivelor.

5

Criteriile de performanță utilizate în evaluare

Nota

Comentarii

1. Capacitatea de a organiza

5

2. Capacitatea de a conduce

ST

3. Capacitatea de coordonare

5

4. Capacitatea de control

5. Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate

6. Competența decizională

S

7. Capacitatea de a delega

5

8. Abilități în gestionarea resurselor umane

9. Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului

5

10. Abilități de mediere și negociere

5

11. Obiectivitatea în apreciere

S

12. Capacitate de implementare

5

13. Capacitate de a rezolva eficient problemele

5

14. Capacitatea de asumare a responsabilităților

15. Capacitatea de autopcrfecționare și de valorificare a experienței dobândite

S

16. Capacitatea de analiză și sinteză

b

17. Creativitate și spirit de inițiativă

5

18. Capacitate de planificare și de a acționa strategic

5"

19. Competența în gestionarea resurselor alocate

S

—/\A---------

*/ CJ ZICABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprima14pprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191. Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3" referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiecărui funcționar public i se aplică procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale în raport cu realizarea obiectivelor individuale.

Astfel, calitatea de evaluator pentru Secretarul General al Sectorului 3 o are, conform prevederilor art. 623 alin. (1) lit. e) și alin. (3) din legea sus menționată "primarul, ........, pentru secretarul general ...............al subdiviziunii administrativ-

teritoriale a municipiilor, pe baza propunerii consiliului local,....".

Luând în considerare cele prezentate, precum și referatul nr. 23740/22.01.2020 al Secretarului General al Sectorului 3, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 24456/22.01.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, în vederea formulării de către Consiliului Local al Sectorului 3 a propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3, domnul Marius Mihăîță, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019-31.12.2019.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă pute): exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE


TELEFON (004 021) -pB 03 23 - z8- FAX (0O4 cai) 31803 ©4 E-MAÎL resurse uman e^Pprim ari e3.r0

Calea Dudețti r»r. T91, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 24456 /22.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3 ” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2019

Avînd în vedere:

 • - prevederile art. 621 din Codul Administrativ, evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de execuție și de conducere pentru activitatea desfășurată până ia 31 decembrie 2019 se face în anul 2020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • - prevederile art. 621 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare "evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic

 • - prevederile art. 623 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. (3) din același act normativ, pentru secretarii sectoarelor municipiului București, calitatea de evaluator o are primarul, pe baza propunerii consiliului local, la întocmirea raportului de evaluare a acestora, primarul luând în considerare propunerea consiliului local;

 • - referatul Secretarului General al Sectorului 3 înregistrat cu nr. 23740/22.01.2020 privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2019;

Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Sectorului 3 să aprobe propunerea privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019-31.12.2019, care va sta la baza întocmirii raportului de evaluare de către Primarul Sectorului 3.


REFERAT privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2019

în conformitate cu prevederile art. 621 din Codul Administrativ, evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de execuție și de conducere pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2019 se face în anul 2020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 621 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic

în conformitate cu prevederile art. 623 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. (3) din același act normativ, pentru secretarii sectoarelor municipiului București, calitatea de evaluator o are primarul, pe baza propunerii consiliului local, la întocmirea raportului de evaluare a acestora, primarul luând în considerare propunerea consiliului local.

Pentru fiecare dintre componentele evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 la 5.

Nota 1 reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanță și, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanță, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim.

Punctajul final al evaluării performanțelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor obținute pentru obiectivele individuale și criteriile de performanță.

în urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.

Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanțelor profesionale individuale, după cum urmează:

 • a) pentru un punctaj între 1,00 și 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător;

 • b) pentru un punctaj între 2,01 și 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;

 • c) pentru un punctaj între 3,51 și 4,50 se acordă calificativul bine;

 • d) pentru un punctaj între 4,51 și 5,00 se acordă calificativul foarte bine.

Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Sectorului 3 să aprobe propunerea privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 pentru

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Pri.ttîria Sectorului 3 in conIbnnstate cu Regulam*»..ul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legile. Datele pnt ii dez.-âlui'c unor terți in ferea urnii ton. ti legaljustificat Vă puteți ex .rrcila drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, .semnată șt datată transmisă pc adresa Primăriei Sector 3.                     1


jFrp-TAC C' N ;::.'. v. CC 03^ UI 3

activitatea desfășurată în. perioada 01.01.2019 — 31.12.2019, care va sta la baza întocmirii raportului de evaluare de către Primarul Sectorului 3.

în acest sens, vă prezint obiectivele individuale și indicatorii de performanță stabiliți pentru anul 2019, precum și modul de realizare al acestora.

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Indicatori de performanță

Mod de realizare

1. Să organizeze, să participe și să asigure legalitatea și transparența ședințelor CLS3 și a hotărârilor adoptate

40

Reducerea numărului plângerilor prealabile/ acțiunilor privind nelegalitatea ședințelor și a hotărârilor adoptate, respectiv creșterea numărului acțiunilor în instanță câștigate

în anul 2019 au fost organizate 23 de ședințe ale Consiliului Local și adoptate un număr de 798 de hotărâri.

Dintre acestea, 31 de hotărâri au fost cu caracter normativ, din care pentru 27 de hotărâri s-au efectuat activitățile privind transparența decizională iar 4 au fost adoptate în procedură de urgență.

Nu au fost înregistrate plângeri prealabile sau promovate acțiuni în instanță motivate de nerespectare a procedurii de organizare a ședințelor sau de adoptare a hotărârilor cu nercspectarea transparenței.

2. Să asigure gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și dintre aceștia și prefect

10

Transmiterea în termen a actelor administrative

în anul 2019 au fost adoptate 798 hotărâri ale Consiliului Local și emise un număr de 5.718 dispoziții de către Primarul Sectorului 3, toate fiind transmise în termenul legal la Instituția Prefectului Municipiului București

3. Să asigure asistența de specialitate compartimentelor care propun emiterea dispozițiilor Primarului sau inițierea proiectelor de hotărâri de către Primarul Sectorului 3, precum și consilierilor sau altor persoane care au această calitate

20

Creșterea numărului actelor administrative emise/ adoptate de autoritățile locale pentru care se acordă asistență

A fost asigurată asistența de specialitate pentru 798 de hotărâri și 5.718 dispoziții


SFCRFfAR GFNTRAs Sf-CVQRULU* 3


4. Să asigure în bune condiții și să participe la ședințele comisiilor din care face parte

10

Realizarea cel puțin a unei ședințe/lună

Au fost organizate 9 ședințe ale Subcomisiei Locale de Fond Funciar, în care au fost dezbătute 94 de dosare.

Au fost organizate 15 ședințe ale Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită conform Legii nr. 550/2002, în urma cărora au fost vândute 4 spații comerciale, pentru 44 de spații fiind solicitată cadastrarea și evaluarea în vederea vânzării.

Au fost organizate 2 ședințe/săptămână ale Comisiei pentru protecția copilului.

5. Să îndrume și să coordoneze activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local, conform dispoziției de delegare

20

Realizarea indicatorilor de performanță de către structurile pe care le coordonează

z

Prin Dispoziția nr. 3928/20.08.2019 au fost delegate de către Primarul Sectorului 3 a atribuțiilor de coordonare a Serviciului Fond Funciar și a Direcției Asistență Legislativă, în componența căreia sunt Biroul Relații Consiliul Local, Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă, Serviciul Autoritate Tutelară, Compartiment Evidență Electorală și Compartiment Spații Comerciale, toate acestea realizând indicatorii de performanță stabiliți pentru realizarea obiectivelor.


SECRETAR GENSECTORULUI 3
DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON (004    318   23 * 28 FAX (004 32e) 318 03 04 E-MAIL


Nr. înregistrare: 24547 /22.01.2020CĂTRE,


CHF- DISPJZ

11 mii VfCEPRI MAR ti EL £ HA PEIRES CU


COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

> Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane înregistrat cu nr. 24456

/22.01.2020 privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea

„Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2019;

> Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2019;

în vederea inițierii proiectului menționat.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii dezi~a ședinței ordinare/extraordinare din data de .S.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                      ............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin ar e/extraordinare din data de

Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii, întrunită în ședința din data de

......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......C.........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmareZextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NT T-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de servicii publice, comerț si prestări servicii, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, CORNEANth ANTONIO

MEMBRI:

VASILIU MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

GALBENU MIRCEA MIHAI

MĂLUREANU LIVIU

DUMITRU CONSTANTIN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

-

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...,G......de pe ordinea de zi /

suplimcntarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraoFdiftaFe din data de ............................

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de........................................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......\c?.......de pe ordinea de zi / sup-l-tmontaroa ordinii de zi a ședinței ordinare/cxtraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU ^/fcOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..p........de pe ordinea de zi /

suplinientarea^jwttnii de zi a ședinței ordinare/extraordipafîTdîn data de

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de îbai-im.......,

a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe ordinea de zi / suplimețjierfeaordinii

de zi a ședinței ordinare/extrapi^Hnare, și consideră că acesta A FOST / NJJ--A^OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

MARINE MARCEL
MEMBRI:

BĂETICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraprdfnare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de        XaA. 2.    .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...C........de pe

ordinea de zi / suplimentareaj^rdimT de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU w

MEMBRI:           &

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


Jo


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi / ~

suplimentarea ordinii de zi-a ședinței ordinare/extraordinare din data de........................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....3UZ...r..O.Z.s...TQwpa analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........ de pe ordinea de zi / supliffientarea_ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii;


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

»


/W"


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANAIACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii diTi a ședinței ordinare/&Ytraordijiare din data de


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ..2țQ.rQ\...^O2r5>.......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......(ft..........de pe

ordinea de zi / suplimentaroa-ordinii de zi a ședinței ordinare/extacrrdi'riarc, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019


/omkia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control V0RABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


privind Codul Administrativ, Corni avizează FAVORABIL / NEFA’

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-C1PRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUT

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULIAGUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATĂ MARCEL

sMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor Ia proiectul de. hotărâre înscris Ia punctul ........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exti^ordiifare din data de             ...........

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de              ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdrtîare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....                          ... A kț. i ..............................................................

PREȘEDINTE,

VOIGU ALIN - IONUȚ

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA