Hotărârea nr. 139/2020

HCLS3 nr.139 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 360303/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 359991/21.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Certificatul de urbanism nr. 248 R/1828989 din 16.04.2020 emis de Primăria Municipiului București;

 • - Adresa nr. 360001/21.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare;

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale ”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 139
DEN 27.05.2020


IE ȘEDINȚĂ ĂDUVA

intrasemneazâ pentr! leg

Secretar gem ral Marius Mihăfță


legalitate


ANEXA LA HCLS3

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

„INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO ÎN ZONA DRUMUL ÎNTRE TARLALE”

Bulevardul Theodor Pallady, Sector 3, București

In prezent circulația auto in zona intersecției Bulavardului Theodor Pallady cu strada Balta Albina si cu strada Drumul Intre Tarlale se desfasoara in condiții care nu asigura confortul si siguranța participantilor la trafic, existând mai multe motive ce "îngreunează traversarea ei.

De aceea pentru fluidizarea traficului se propune un pasaj suprateran, exclusiv rutier, care are rolul de a degreva intersecția din dreptul intersecției intre Drulul Intre Tarlale si bulevardului Theodor Pallady si amenarea la sol aferenta acestuia, inclusiv reorganizarea circulației in zona intersecției cu sensul giratoriu.

Proiectul presupune reamenajarea traficului rutier din intersecția dintre strada Balta Albina cu bulevardului Theodor Pallady.

Apele meteorice colectate de pe suprafețele carosabile vor fi evacuate gravitațional, prin intermediul gurilor de scurgere, in sistemul de canalizare pluvială proiectat. Gurile de scurgere se vor amplasa in cotele mai joase și se acoperă cu capace carosabile tip grătar din fontă, prevăzute cu balamale.

Proiectul mai prevede si înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzura semnificativ si de asemenea au un consum de energie electrica ridicat cu un sistem de iluminat stradal și pietonal nou proiectat, utilizând corpuri de iluminat echipate cu surse de lumină cu module cu LED, cu capacități de conectivitate și comunicare performante, având la bază criteriul de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                                31.049.518,17 lei,

constructii-montaj (C + M):


26.539.799,32 lei,

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Pasajul din dreptul intersecției Bulavardului Theodor Pallady cu Drumul Intre Tarlale are in secțiune transversala are partea carosabila de 3.90+3.50+3.50+3.90 = 14,80m si lungime totala de 347.65m.

Aria construita a pasajelor = 5.145,00 mp

Aria contstruita a drumului si trotuarului = 14.200,00 mp

Aria construita spatii verzi = 8.870,00 mp

Durata estimata de implementare etapa 1-15 luni;

Durata estimata de implementare etapa 2-3 luni;

ÎNTOCMIT:                                                             IE ȘEDINȚA

ASOCIEREA:


BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,                T\.

Marius Popescu

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTOR 3

Denumire: INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO ÎN ZONA DRUMUL ÎNTRE TARLALE

Adresa:    Drum Intre Tarlale, Sector 3, București

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL ■ Varianta 1 - Varianta aleasa

INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO ÎN ZONA DRUMUL ÎNTRE TARLALE

Suprafata= 13.692,00 m’

în lei / euro la cursul BNR 4,81000 curs inforeuro martie 2020 cota T. VA    0,19000

j Nr.cn.

I

De nu mi rea c apll olelor și 5 ubcap irolnlor de c heltu i? h

_____________ 2

Valoare (fără TVA} lei 3

TVA

fel 5

Valoare [Inclusiv TVA} tei 6

[Cepltofe! 1 C/reftrief? pen'"* opunerea ți amens/aree ferenufuf                                                                        J

1,1

Obținerea terenului

0.0C

o,oc

0,001

1,2

Amenajarea terenului

o.oc

o,oc

0,00

1,3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

15.000,OC

2.850,0C

17.850,OM

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

1.500.000,00

285.000,00

1.785.000,00|

TOTAL CAPITOL 1

1.515.000,00

287.850,00

1.802.850,00|

Capitolul 2 CWfafeif pentru asigurarea utfflitițlior necessre ebieirfrmlul                                                               |

TOTAL CAPITOL 2

481.000,00|       91,390,001       572.390,00.1

Capitolul 3 Cheituteli pentru proiectarea și asistenți îeftwca                                                                           ]

3.1

Studii                                                                                                                                                    H

3.1.1

Studii de teren

33.670,00

6.397,30

40.067,30

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

130.000,00

24.700,00

154.700,OOJ

3,2

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizați

2.000,00

380,00

2.380,00

3,3

Expertizare tehnică

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilrtate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

248.920,56

47.294,91

296.215,47

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduritor/autorizațiilor

17.821,97

3.386,17

21.208,15

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuți*

9.783,42

1.858,85

11.642,27

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

88.050,80

16.729,65

104.780,45

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi#!

202.080,91

38.395,37

240.476,28

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.7.3

Consultanta SSM

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10.823,82

2.056,52

12,880,34

3.8.1.2

fteiitfu paincipăi'eă praieutaniutui ta raîteie mciuse ui pragiahiuj 5a ttehBti al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigen#e de șantier

202.080,91

38.395,37

240.476,28

TOTAL CAPITOL 3

1.085232,39

206.194,15

1.291.426,55

Capitolul 4 Cheltuielipentru investiția de bază

l 4,1

Construcții și instalații

19.915.433,82

3.783.932,43

23.699.366,24

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

87.797,18

16.681,47

104.478,65

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

204.860,10

38.923,42

243.783,52

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

/ȚW

.0 cTx 0,00

)nO \

4,5

Dotări

0,00

/'■ o,oc

mo

- -r ■ 4j kri

s.R                                                                                                                  2t

4,6 (Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

20208.091,10

3.839.537,31

24.047.628,41

Capitolul 5 Afte cheftarefr

5,1

Organizare de șantier

312.215,01

59.320,85

371.535,86

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

303.121,37

57.593,06

360.714,43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

9.093,64

1.727,79

10.821,43

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

231.004,36

0,00

231.004,36

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

99.577,17

0,00

99.577,17

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului tn amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

19.915,43

0,00

19.915,43

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

111.511,76

0,00

111.511,76

5.2.5

CotaCNI

0,00

0,00

0,00

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construirefdesființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8-»4)

2.278.157,26

432.849,88

2.711.007,14

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

(TOTAL CAPITOL 5

2.824.376,63

482.740,73

3.317.117,36

(Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și test» și predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

7.215,00

1.370,85

8.585,85

6,2

Probe tehnologice si teste

8.000,00

1.520,00

9.520,00

(TOTAL CAPITOL 6

15.215,00

22.302J52,37|

2.890,85

4J37.44?95j

18.105,85||

79932]

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. îi Z.R/1828989 Ci cq

în scopul: obținerii autorizației de construire în vederea elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind: Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale, sector 3, București

Ca urmare a cererii adresate de Primăria Sectorului 3 cu domiciliul/sediul în județul , municipiul/orașul/comuna București, satul , sectorul 3, cod poștal Calea Dudești nr. 191, bl., sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail (înregistrată la nr.1828989 din 26.02.2020, pentru imobilul - teren si/sau construcții situat in județul , municipiul București zona Drumul Intre Tarlale /orașul/comuna / satul sector 3 , cod poștal, , bl. sc. , et., ap. , sau identificat prin caroul topografic : planuri OCPI

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:
 • 1. REGIMUL JURIDIC: Domeniu public în proprietatea Municipiului București in administrarea Administrației Străzilor și Consiliului Local sector 3. Proiectul se va realiza pe domeniul public. Nu vor fi afectate proprietăți private, decât în condițiile legii,

 • 2. REGIMUL ECONOMIC: Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale, sector 3, București
 • 3. REGIMUL TEHNIC: în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG , aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000 prelungit cu HCGMB nr. 232/2012 si 224/2015, nr. 877/12.12.2018, PUZ Coordonator 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/2019, se poate elabora documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale, sector 3, București conform planului 1:500 anexat.

Beneficiarul investiției este Primăria Sectorului 3.

Lucrarea propusă se va realiza în conformitate cu Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism, întocmită de SC CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SRL-ing.Marius Alecu, pentru beneficiarul Primăria Sectorului 3, în care sunt menționate următoarele obiective:Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5. București. România

Tei: 021.305.55.00

httpdAuwiM.pmb.ro

S.F.2020


Terenul este situat la intrarea in București dinspre autostrada A2 București - Constanta, pe bulevardul Theodor Pallady, intre intersecțiile cu străzile Drumul intre Tarlale si Balta Albina.

In prezent intersecțiile dintre bulevardul Theodor Pallady si străzile Drumul intre Tarlale si Balta Albina sunt amenajate tip "sens giratoriu” la nivel, deplasarea pentru relația “la stanga" a participantilor la trafic din zonele analizate facandu-se cu cedarea trecerii celor de pe direcția prioritara, București - A2

Se propune amenajarea a doua pasaje rutiere denivelate supraterane pentru a degreva intersecțiile in discuție de traficul prioritar, care este si cel mai intens.

Pasajele astfel propuse au fiecare cate aproximativ 80 m lungime si rampe de racordare de aproximativ 120m cu minim doua benzi de circulație pe sens de deplasare.

Atât pasajele propuse cat si rampele de acces vor avea o secțiune transversala totala de aproximativ 23 m.

Infrastructurile vor fi din beton armat, fundate indirect de inaltime suficienta pentru asigurarea unei circulații confortabile pe sub suprastructuri.

Suprastructurile vor avea ca elemente de rezistenta grinzi din beton prefabricate precomprimate cu armatura preintinsa, grinzi ce vor susține calea mărginită de parapete de siguranța metalici.

Rampele vor avea o panta longitudinala de maximum 5,5% si se vor racorda la sistemul rutier amenajat al bulevardului Theodor Pallady.

Pasajele propuse, vor avea instalații proprii de iluminare si sisteme de colectare si evacuare a apelor pluviale către rețeaua oraseneasca, respectând cerințele de mediu actuale, vor fi marcate si semnalizate corespunzător.

Suprafața ocupata in final de lucrarea propusa va fi de aproximativ 30.000 mp

La proiectarea lucrărilor se va respecta legislația in vigoare referitoare la construcții de drumuri si străzi in localitate.

Circulația auto și pietonală se va realiza conform Avizului Comisiei de circulație -PMB și Avizului Brigăzii de poliție rutieră.

Refaceri lucrări de suprafață:

După executarea pasajelor rutiere denivelate supraterane, a tuturor rețelelor subterane din amplasamente, se va trece la refacerea drumurilor, trotuarelor, zonelor verzi si aducerea acestora la starea inițială, t                                                                                                                                                                             .’

Se va asigura coordonarea cu reglementările de urbanism pe zona analizată PUG, PUZ Coordonator sector 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/2019.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București. România


Tal: 021.305.55.00

http^Avww.pmb.ro

Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului certificat de urbanism.

Proiectantul, verificatorul și după caz expertul tehnic păstrează întreaga răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale și a normelor tehnice specifice cu ocazia întocmirii proiectului, autoritatea emitentă nefiind responsabilă în acest sens.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor «Alt 30. - (1) „începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.”

Prezentul CU este valabil numai cu respectarea prevederilor H.G.R. nr. 490/11.05.2011, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 24.05.2011, privind completarea Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 art. 28 alineatul (9) si cu respectarea avizelor deținătorilor de rețele edilitare.

Se vor respecta prevederile H.G.R. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Se va respecta norma pentru săpături adânci NP 120/2006.

Se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/97.

Lucrarea va trebui să facă parte din Programul coordonator anual.

La faza de Autorizare se va prezenta Contractul pe baza căruia se executa lucrarea menționată.

Menționăm că termenul de neintervenție în zona rețelei executate este de 5 ani.

Prescripțiile tehnice privitoare la condițiile de execuție și recepție ale lucrărilor, termenele de începere și de finalizare ale acestora vor fi specificate în autorizația de construire.

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construcție

Prezentul Certificat nu conferă nici un fel de drepturi asupra terenului

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL la exigentele de performanță.


Bd. Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5. București, România

Se vor respecta toate normele tehnice și legislația în vigoare

Se va respecta Hotărârea CGMB privind aprobarea inscripționării capacelor de la căminele de vizitare ale rețelelor edilitare.

T

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat pentru elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind : „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale, sector 3, București ” , potrivit planului de situație anexat, din care:

 • - lucrări definitive: realizarea lucrărilor propuse, cu refacerea terenului în forma inițială;

 • - lucrări provizorii: desfacerea pavajelor și săparea șanțului pentru pozarea rețelei

 • - lucrări provizorii: amplasare panouri temporare de informare/publicitate

 • - organizare de șantier

La cererea avizelor de utilități pentru întocmirea planului de coordonare veți solicita tuturor regiilor date cu privire la eventuale prevederi de extinderi, modernizări sau reparații de rețele pe tronsonul de stradă afectat de lucrarea d-tră; în cazul unui răspuns afirmativ lucrările se vor executa concomitent, urmând ca în cadrul investițiilor respective să fie prevăzută, după caz refacerea integrală a carosabilului pe tronsonul afectat.

Se vor întocmi proiecte de specialitate pentru devieri si reamplasari rețele: electrice, stâlpi de iluminat, lucrări conexe la rețele de gaze, telefoane, termice; se va intocmi plan de coordonare (Compania Municipală Termoenergetica București SA.; APA NOVA ; DISTRIGAZ SUD REȚELE ; TELEKOM.; STB SA. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA; COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA; NETCITY - TELECOM).

Se vor asigura pante de scurgere a apelor spre gurile de scurgere existente sau proiectate si se vor desfunda gurile de scurgere existente.

Lucrările se vor executa pe baza unor ridicări topografice, ce vor fi întocmite du " planurile de trasare ale proiectului.

Lucrarea se va face cu respectarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței nr. 198/2015 privind regimul drumurilor.

La faza de autorizare se va prezenta un contract, încheiat cu un prestator autorizat pentru transportul și depozitarea resturilor rezultate în urma lucrărilor.

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL la exigentele de performanță.


Bd. Regina Elisabeta nr.47, cod poștal 050013. sector 5, București. România

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții -de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

Agenția pentru Protecția Mediului București, Aleea Lacul Morii nr. 1 cod poștal 060841,sector 6

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții: _____________________________________________________________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.____________________________________

în situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.____________

în situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice                   competente.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

[x] D.T.A.C.                     [ ] D.T.O.E.                [ ] D.T.A.D.

 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1 ) avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

avizele: Compania Municipală Termoenergetica București SA.; APA NOV, , DISTRIGAZ SUD REȚELE ; TELEKOM.; STB SA, E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA; COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA; NETCITY - TELECOM.

Altele:

 • - aviz Administrația Străzilor.

aviz Direcția Servicii Publice Sector 3

aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare-PMB;

 • - aviz Comisia de Circulație- PMB;

aviz PMB - DG1 -Direcția Generală Infrastructură, pentru corelare cu investițiile PMB.

aviz Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism -pentru design-PMB:

 • - aviz de consultanță prelimininara - Serviciul Proiecte Urbane - PMB,

d.2) avize si acorduri privind:

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- avizul Brigăzii Poliției Rutiere

 • - avizul MAI, SRI, MApN.

 • - avizul CNCFR,

 • - avizul TRANSGAZ.

 • - avizul METROREX


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

- in cazul în care sunt afectate elementele de rezistenta ale fundațiilor clădirilor situate de-a lungul pasajelor propuse, este necesară întocmirea expertizei tehnice de specialitate.

d.4 ) studii de specialitate:

 • e) punctul de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie): taxă AC

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
in DUMITRAȘC

Achitat taxa de: scutit de plata taxei conform Legii nr.227/2015, Cod Fiscal art. 476 lit f Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de întocmit: Valentina IONESCU< t-/

Bd. Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 oai) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@1primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084. București


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Datai


REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoiîTiei dfeiunfiobîcâtivulu investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale"

de


Primăria Sectorului 3 s-a preocupat permanent de găsirea unor soluții pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale pe arterele de circulație, fapt pentru care a realizat o serie de investiții privind creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto, datorită atât a necesității creșterii numărului locurilor de parcare, cât și a reamenajării, din punct de vedere urbanistic, a unor zone din Sectorul 3.

în scopul măririi capacității de transport pentru zonele unde există puncte de interes și unde traficul este mai intens, Primăria Sectorului 3 își propune aplicarea unor soluții favorabile prin realizarea obiectivelor de investiții.

Intrarea în Municipiul București de pe Autostrada A2 pe Bulevardul Theodor Pallady este unul din punctele de interes existente pe raza Sectorului 3.

Proiectul presupune reamenajarea traficului rutier din intersecția dintre strada Balta Albina cu Bulevardul Theodor Pallady.

Luând în considerare aceste aspecte, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale". Acesta presupune construirea unui pasaj suprateran, exclusiv rutier, care are rolul de a degreva intersecția Drumul între Tarlale și Bulevardul Theodor Pallady, precum și amenajarea la sol aferentă acestuia, inclusiv reorganizarea circulației în zona intersecției cu sens giratoriu.

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiții există tipuri de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere supraterane.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică prin care sunt prezentate caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici la valoarea totală de 31.049.518,17 lei, inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de Certificatul de urbanism nr. 248 R/1828989 din 06.04.2020 emis de Primăria Municipiului București, precum și de raportul de specialitate nr. 359652/21.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


'?       PRIMĂRIADIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT

>                                         »      1                              l t                          >

TELEFON (004 pai) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL investitîfachizitii@pnTnarte3.ro

Calea Dudești nr 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO ÎN ZONA DRUMUL ÎNTRE TARLALE

Primăria Sectorului 3, are ca obiectiv principal asigurarea celor mai bune condiții de trai prin îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea confortului edilitar al locuitorilor, prin construcția, reabilitarea și modernizarea străzilor, podurilor, pasajelor și a străzilor aflate în aria administrativ teritorială, inclusiv îmbunătățirea continuității și fluenței în deplasare, pentru a se asigura o deservire unitară la nivelul unității administrativ teritoriale.

în scopul măririi capacității de transport pentru zonele unde există puncte de interes și unde traficul este mai intens, Primăria Sectorului 3 își propune aplicarea unor soluții favorabile prin realizarea obiectivelor de investiții.

Intrarea în Municipiul București de pe Autostrada A2 pe Bulevardul Theodor Pallady este unul din punctele de interes existente pe raza Sectorului 3.

Traseul Autostrăzii are, ca prim nod de legătură cu arterele auto ale Bucureștiului, două intersecții tip giratoriu: intersecția dintre Bd. Theodor Pallady și Drumul între Tarlale și intersecția din dreptul străzii Balta Albina, ambele sistematizate în același mod.

Planurile de urbanism includ reamenajarea celor două intersecții menționate pentru a facilita trecerea prin cele două noduri rutiere ale autovehiculelor ce se deplasează pe direcția prioritară.

Circulația pietonală prin cele două noduri rutiere este îngreunată din cauza numărului mare de vehicule ce tranzitează zona, iar un traseu sigur și care să nu fragmenteze fluxul auto este greu de găsit în configurația actuală, fiind necesară o separare a direcțiilor de mers pe verticală. Pentru a traversa Bulevardul Theodor Pallady pietonii nu au zone de traversare amenajate conform direcțiilor de interes, fiind obligați sa parcurgă distanțe suplimentare și în felul acesta unii dintre ei au tendința de a recurge la încalcărea regulilor de circulație.

Luând în considerare aspectele prezentate, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale, prin construirea unui pasaj suprateran, exclusiv rutier, care are rolul de a degreva intersecția Drumul între Tarlale și Bulevardul Theodor Pallady, precum și amenajarea la sol aferentă acestuia, inclusiv reorganizarea circulației în zona intersecției cu sens giratoriu.

Proiectul presupune reamenajarea traficului rutier din intersecția dintre strada Balta Albina cu Bulevardul Theodor Pallady.


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT »                                  f '                         »        »                     »

Apele meteorice colectate de pe suprafețele carosabile vor fi evacuate gravitațional, prin intermediul gurilor de scurgere, în sistemul de canalizare pluvială proiectat Proiectul mai prevede și înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzura semnificativ și care, de asemenea, are un consum de energie electrică ridicat, cu un sistem de iluminat stradal și pietonal nou proiectat, utilizând corpuri de iluminat echipate cu surse de lumină cu module cu LED, cu capacități de conectivitate și comunicare performante, având la bază criteriul de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public.

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiții există tipuri de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere supraterane.

Principalele avantaje ale realizării obiectivului de investiții prezentat sunt: reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona, reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță,

J dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea unei infrastructuri modeme, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia,

J degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic,

standarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă Facem precizarea că, în vederea elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind obiectivul de investiții Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale, sector 3, București, Primăria Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 248 R/18289898 din 06.04.2020.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

MARIUS POPESCU f\

întocmit,

Monica /

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNTTELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31803 04E-MAIL rnvestitiiachi2itii@primarie3.ro

Calea Dudețtî nr. 191, Sector 3,031084, BucureștiDomnule Primar,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții în scopul fluidizării traficului auto, precum și al creșterii siguranței deplasărilor rutiere și pietonale, se impune emiterea următoarelor Hotărâri de Consiliu:

® Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu;

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul Intre Tarlale;

® Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul Intre Tarlale.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI P


ILICE


MARIUS POPESCU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL        .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .../j..... de pe ordinea de zț/ sopltmentayear ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de ....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .. tâ.'(lL.:..lQZ£........ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...iSi...... de pe ordinea de zi / suphmentagea'tfFcfînii de zi a ședinței ordinare/extraordîffare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ....m........de pe ordinea de zi / supliifientarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraofdinare,

și consideră că acesta A FOST / NU^AFOST”întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:          V.

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL