Hotărârea nr. 138/2020

HCLS3 nr.138 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 360338/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 359986/21.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • -  Certificatul de Urbanism nr. 245 R/l 828984 din 06.04.2020 emis de Primăria Municipiului București;

Adresa nr. 360001/21.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 138

DIN 27.05.2020
ANEXA


LA HCLS3 Nr1?8/..^?;.P.^.^P^0


INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI


Privind


„CREȘTEREA CAPACITATII DE CIRCULAȚIE AUTO PE STR. DRUMUL INTRE TARLALE” Drumul Intre Tarlale, Sector 3, București


Având in vedere situația existenta - drum cu latimea pârtii carosabile = 3.50m + 3.50m = 7.00m si trotuar pietonal amenajat intr-o soluție eterogena in principal pe o singura parte se propune realizarea unei parti carosabile cu doua benzi de circulație pe sens de deplasare si latimea totala de 2 x 3.50m + 2 x 3.50m = 14m si doua trotuare pietonale adiacente zonei carosabile cu latimea utila 3m fiecare, realizate denivelat si delimitată cu borduri 20x25cm, borduri realizate din materiale rezistente in timp cum ar fi granitul.

Apele meteorice colectate de pe suprafețele carosabile vor fi evacuate gravitațional, prin intermediul gurilor de scurgere, in sistemul de canalizare pluvială proiectat. Gurile de scurgere se vor amplasa in cotele mai joase și se acoperă cu capace carosabile tip grătar din fontă, prevăzute cu balamale.

Proiectul mai prevede si înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzura semnificativ si de asemenea au un consum de energie electrica ridicat cu un sistem de iluminat stradal și pietonal nou proiectat, utilizând corpuri de iluminat echipate cu surse de lumină cu module cu LED, cu capacități de conectivitate și comunicare performante, având la bază criteriul de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,


28.662.189,40 lei,


Etapa 1


26.822.952,35 lei


Etapa 2


1.839.237,05 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

23.335.259,90 lei,


Etapa 1


22.396.187,26 lei


Etapa 2


939.072,63 lei

Pag 1 din 2


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):


In etapa 1 de execuție se propune secțiunea transversala a Drumul Intre Tarlale sa fie formata din trotuar 1m + 4 benzi de circulație (4 * 3,50m) 14m + trotuar 1m = 16m iar in etapa 2, in secțiune transversala Drumu Intre Tarlale va fi format din trotuar 3m + 4 benzi de circulație (4 * 3,50m) 14m + trotuar 3m = 20m

Lungimea drumului este de 1.800 m

Ac = 36.000,00 mp

Durata estimata de implementare etapa 1-10 luni;

Durata estimata de implementare etapa 2-2 luni;


ÎNTOCMIT:


ASOCIEREA:


BAU STARK S.R.L.


YARDMAN S.R.L.FORTIORI CONSULTING S.R.L.Vfc o m
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVATAMANT

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu,            1 }

Marius Popescu


Beneficiar PRIMĂRIA SECTOR 3

Denumire: CREȘTEREA CAPACITAT1I DE CIRCULAȚIE AUTO PE STR. DRUMUL INTRE TARLALE

Adresa:    Drum Intre Tarlale, Sector 3, București

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL - Varianta 1 - Varianta aleasa

CREȘTEREA CAPACITATII DE CIRCULAȚIE AUTO PE STR. DRUMUL INTRE TARLALE Suprafata= 1.800,00 m

In lei / euro la cursul BNR cota T.VA.

4,81000     curs inforeuro martie 2020

0,19000

1 Nf. cit

Denumire a capitalelor si subcapitolelor de c bel l uliii

__________________________2_________

Valoare (fără TVA) tei 3

TVA

lei

5

Vjlțare țincluliV

TVA) iei

8

Capitolul 1Ctaftufa.*) psstrv citincrcs ș! smsnfsrss toranulu;

1,1

Obținerea terenului

935.761,4*

177.794,68

1.113.556,13

1,2

Amenajarea terenului

2.128.308,17

404.378,55

2.532.686,73

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

15.000,0C

2.850,00

17.850,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/profecția utilitâțjlor

2.500.000,0C

475.000,00

2.975.000,00

TOTAL CAPITOL 1

5.579.069,62

1.060.023,23

6.639.092,85

Capitolul 2 Cbettuleii pentru aeJffurarea utitifâțlior necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

48.100,001         9.139,00|        57239,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șt asistență tehnică

3.1

Studii                                                                                                                                                    |

3.1.1

Studii de teren

129.000,00

24.510,00

153.510, OOj

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentațiksuport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3,3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentațle de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6.624,00

1.258,56

7.882,56

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avîzelor/acordurilorfautorizațiilor

63.783,13

12.118,79

75.901,93

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuți

35.013,93

6.652,65

41.666,58

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

315.125,40

59.873,83

374.999,23

3.6

Organizarea procedurilor de acihfclție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

151.080,72

28.705,34

179.786,06

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.7.3

Consultanta SSM

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

38.737,40

7.360,11

46.097,50

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

151.080,72

28.705,34

179.786,06

TOTAL CAPITOL 3

902.445,31

171.464,61

1.073.909,92

Capitolul 4 ChefaifaH pentru investiția <le bază

4,1

Construcții și instalații

14.512.873,02

2.757.445,87

17.270.318,89

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

178.559,82

33.926,37

212.486,19

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

416.639,58

79.1SW

—495.801,10

Jtllaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

4^ ---UL__cJE

O X ț o ' X 0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

15.108.072,42

2,870.533,76

17.978.606,18

Capitolul 5 Alt» cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

233.419,72

44.349,75

277.769,47

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

226.621,09

43.058,01

269.679,09

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.798,63

1.291,74

8.090,37

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

185.124,55

0,00

185.124,55

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

72.564,37

0,00

72.564,37

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

14.512,87

0,00

14.512,87

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

98.047,31

0,00

98.047,31

5.2.5

CotaCNl

0,00

0,00

0,00

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizata de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4J

2.040.984,52

387.787,06

2.428.771,58

I 5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

2.462.528,79

432.706,81

2.895.235,59

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologica șl teste și predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

7.215,00

1.370,85

8.585,85

6,2

Probe tehnologice si teste

8.000,00

1.520,00

9.520,00

TOTAL CAPITOL 6

15215,00

2.890,85

18.105,85

TOTAL GEMERAL

24.115,431.14

4.546.75S.25

28 662.189,40 1

pm cnrs ■. *

19.609.462. 101

3 725.797. M]

Z3335LMM0|

CAII NET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 Calea Podești nr, 191, Sector 3, 031084, Bucpresti

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.


REFERAT DE APROBARE

Data.


a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale"

Dezvoltarea imobiliară continuă, precum și diversificarea activităților economice în anumite zone ale Sectorului 3 au generat o aglomerare a traficului în zonele respective.

O astfel de zonă este reprezentată de strada Drumul între Tarlale, unde s-au construit în ultima perioadă mai multe parcuri logistice și unități de producție cu adresabilitate variată, lucru favorizat de parcelele de teren generoase și libere de construcții, situate la periferia municipiului București, foarte aproape de intrarea în capitală a arterei de circulație Autostrada Soarelui - A2 care face legătura cu portul Constanța.

Primăria Sectorului 3 are ca obiectiv principal asigurarea celor mai bune condiții de trai prin îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea confortului edilitar al locuitorilor, prin construcția, reabilitarea și modernizarea străzilor, podurilor, pasajelor și a străzilor aflate în aria administrativ teritorială, inclusiv îmbunătățirea continuității și fluenței în deplasare, pentru a se asigura o deservire unitară la nivelul localității.

Astfel, ținând seama de planul de urbanism zonal al Sectorului 3, prin s-a prevăzut creșterea capacității de circulație a străzii Drumul între Tarlale, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții “Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale", prin lărgirea străzii la două benzi pe sens de deplasare și două trotuare pietonale amplasate lateral, înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzură semnificativ și un consum de energie electrică ridicat, principalele avantaje ale realizării obiectivului de investiții prezentat fiind:

J reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona,

J reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță,

J dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea unei infrastructuri moderne, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de

vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia,

S degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic,

Sstandarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică prin se stabilesc caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici la valoarea totală de 28.662.189,40 lei inclusiv TVA.

ificatul de urbanism nr. 245 *3^9986/21.05.2020 al Direcției re pe care îl supun aprobăriiAvând în vedere cele prezentate și ținând R/1828984 din 06.04.2020, precum și de raportul djf$ Investiții, Achiziții și învățământ, am inițiat prezentpIsĂiroiect Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-&ÎAÎL investitiiachi2itii@prirnarte3.ro

Calea Dudești nr 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CIRCULAȚIE A UTO PE STRADA DRUMUL ÎNTRE TARLALE

Primăria Sectorului 3, are ca obiectiv principal asigurarea celor mai bune condiții de trai prin îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea confortului edilitar al locuitorilor, prin construcția, reabilitarea și modernizarea străzilor, podurilor, pasajelor și a străzilor aflate în aria administrativ teritorială, inclusiv îmbunătățirea continuității și fluenței în deplasare, pentru a se asigura o deservire unitară la nivelul localității.

Ținând cont de dezvoltarea imobiliară continuă, precum și de dezvoltarea și diversificarea activităților economice, în anumite zone ale Sectorului 3 a apărut un trafic mai intens care a generat aglomerări pe intervale orare de vârf, ducând astfel la necesitatea creșterii capacității de transport auto.

O astfel de zonă este reprezentată de strada Drumul între Tarlale, unde s-au construit în ultima vreme mai multe parcuri logistice și unități de producție cu adresabilitate variată, lucru favorizat de parcelele de teren generoase și libere de construcții, situate la periferia Municipiului București, foarte aproape de intrarea în capitală a arterei de circulație Autostrada Soarelui - A2 care face legătura cu portul Constanța. Traficul este reprezentat de vehicule grele (TIR) care aduc marfa în depozitele parcurilor logistice și mai apoi o transportă către punctele de desfacere din București sau din alte locații.

în acest sens în planul de urbanism zonal al Sectorului 3, s-a prevăzut creșterea capacității de circulație a străzii în discuție, de la o bandă pe sens la două benzi de circulație pe sens de deplasare.

Luând în considerare aspectele prezentate, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale, prin lărgirea străzii la două benzi pe sens de deplasare și două trotuare pietonale amplasate lateral.

în prezent strada Drumul între Tarlale este amenajată cu o bandă de circulație pe sens de deplasare, lățimea părții carosabile fiind de 7m cu trotuare pietonale adiacente denivelate.

Apele meteorice colectate de pe suprafețele carosabile vor fi evacuate gravitațional, prin intermediul gurilor de scurgere, în sistemul de canalizare pluvială proiectat. Proiectul mai prevede și înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzura semnificativ și care, de asemenea, are un consum de energie electrică ridicat, cu un sistem de iluminat stradal și pietonal nou proiectat, utilizând corpuri de jluminat echipate cu surse de Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturileprevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

DIRECȚIA INVESTIȚII. ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT

T             » r         II        I

lumină cu module cu LED, cu capacități de conectivitate și comunicare performante, având la bază criteriul de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiții există tipuri de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere supraterane.

Principalele avantaje ale realizării obiectivului de investiții prezentat sunt:

S reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona,

S reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță,

dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea unei infrastructuri modeme, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia,

S degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic,

S standarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă Facem precizarea că, în vederea elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind obiectivul de investiții Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale sector 3, București, Primăria Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 245 R/l828984 din 06.04.2020.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI MARIUS POPESCU

ILICE
Primar General


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ?£.€.R/1828984/^ £ <>$

în scopul: obținerii autorizației de construire în vederea elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind: Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale, sector 3, București

Ca urmare a cererii adresate de Primăria Sectorului 3 cu domiciliui/sediul în județul , municipiul/orașul/comuna București, satul , sectorul 3, cod poștal Calea Dudești nr 191, bl., sc. , et. .ap, , te!efon/fax , e-mail .înregistrată la nr. 1828984 din 26.02.2020, pentru imobilul - teren si/sau construcții situat in județul . municipiul București zona Drumul între Tarlale /orașul/comuna / satul sector 3 . cod poștal, . bl. sc. , et., ap. , sau identificat prin carouf topografic ; planuri OCPi

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC: Domeniu public în proprietatea Municipiului București in administrarea Administrației Străzilor și Consiliului Local sector 3. Proiectul se va realiza pe domeniul public. Nu vor fi afectate proprietăți private, decât în condițiile legii.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC: Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale, sector 3, București.

 • 3. REGIMUL TEHNIC: în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG , aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000 prelungit cu HCGMB nr. 232/2012 si 224/2015, nr. 877/12.12.2018, PUZ Coordonator 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/2019, se poate elabora documentația pentru autorizarea executării lucrărilor^ de construire privind Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale, sector 3, București, conform planului 1 '500 anexat

Beneficiarul investiției este Primăria Sectorului 3.

Lucrarea propusă se va realiza în conformitate cu Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism, întocmită de SC CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SRL-îng.Marius Alecu, pentru beneficiarul Primăria Sectorului 3, în care sunt menționate următoarele obiective:

Terenul este situat pe amplasamentul si adiacent străzii “Drumul între Tarlale".

In prezent strada cu lungimea de 2.30 km, are o singura banda de circulație pe sens de deplasare, cu o secțiune transversala cu partea carosabila de 7m si pe o parte a străzii spațiu verde de 1 si trotuar pietonai de 1 „1,5m.

Se propune amplasarea lărgirea străzii “Drumul între Tarlale la 2 benzi pe sens de deplasare, si doua trotuare pietonale amplasate lateral".

Prin propunerea de lărgire a arterei de circulație strada Drumul Intre Tarlale, strada de categoria III cu valori si compoziție de trafic ce depășește in perioade de vârf capacitatea sa de preluare, se realizează o atragere a traficului greu către aceasta varianta de traseu: soseaua Gării Catelu - strada Drumul Intre Tarlale - Autostrada A2 - Șoseaua de Centura a municipiului București - municipiul Constanta.

Lărgirea prevăzută se va face prin adaugarea unei benzi de circulație pe fiecare sens de deplasare si construirea de trotuare pietonale adiacent străzii.

In secțiunea transversala artera nou rezultata, cu o lungime de circa 2300m, va av latimea totala conform prospect propus 14m și prospect defintiv conform comsiei de trafic.

Apele meteorice vor fi preluate către canalizarea oraseneasca. iar artera nou creata va fi echipata cu sistem de iluminat stradal, va fi marcata si semnalizata conform normativelor in vigoare.

Structura rutiera va fi una ce va putea susține un trafic greu de intensitate ridicata.

Suprafața ocupata in final de lucrarea propusa va fi de cca. 38 500mp

La proiectarea lucrărilor se va respecta legislația în vigoare referitoare la construcții de drumuri si străzi in localitate.

Circulația auto și pietonală se va realiza conform Avizului Comisiei de circulație -PMB și Avizului Brigăzii de poliție rutieră.

Refaceri lucrări de suprafață:

După executarea proiectului lărgirea străzii “Drumul intre Tarlale , a tuturor rețelelor subterane din amplasamente, se va trece la refacerea drumurilor, trotuarelor, zonelor verzi și aducerea acestora la starea inițială.

Se va asigura coordonarea cu reglementările de urbanism pe zona analizată PUG, PUZ Coordonator sector 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/2019.

Bd. Regina EUsabeta nr 47, cad poștal 050013. sertar 5, Bucureș», Ftanânra

Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului certificat de urbanism.

Proiectantul, verificatorul și după caz expertul tehnic păstrează întreaga răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale și a normelor tehnice specifice cu ocazia întocmirii proiectului, autoritatea emitentă nefiind responsabilă în acest sens.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor «Art. 30. - (1) „începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi. de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.”

Prezentul CU este valabil numai cu respectarea prevederilor H.G.R. nr. 490/11.05.2011, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 24.05.2011, privind completarea Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 art. 28 alineatul (9) si cu respectarea avizelor deținătorilor de rețele edilitare.

Se vor respecta prevederile H.G.R. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ai documentațiilor tehnico-econcmice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Se va respecta norma pentru săpături adânci NP120/2006.

Se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/97.

Lucrarea va trebui să facă parte din Programul coordonator anual.

La faza de Autorizare se va prezenta Contractul pe baza căruia se executa lucrarea menționată.

Menționăm că termenul de neintervenție în zona rețelei executate este de 5 ani.

Prescripțiile tehnice privitoare la condițiile de execuție și recepție ale lucrărilor, termenele de începere și de finalizare ale acestora vor fi specificate în autorizația de construire.

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construcție

Prezentul Certificat nu conferă nici un fel de drepturi asupra terenului

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL la exigentele de performanță.

Se vor respecta toate normele tehnice și legislația în vigoare

Se va respecta Hotărârea CGMB privind aprobarea inscripționării capacelor de la căminele de vizitare ale rețelelor edilitare. ■

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat pentru elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind : „Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale, sector 3, București”, potrivit planului de situație anexat, din care:

 • - lucrări definitive: realizarea lucrărilor propuse, cu refacerea terenului în forma inițială;

 • - lucrări provizorii: desfacerea pavajelor și săparea șanțului pentru pozarea rețelei

 • • lucrări provizorii; amplasare panouri temporare de informare/publicitate

 • * organizare de șantier

La cererea avizelor de utilități pentru întocmirea planului de coordonare veți solicita tuturor regiilor date cu privire la eventuale prevederi de extinderi, modernizări sau reparații de rețele pe tronsonul de stradă afectat de lucrarea d-tră: în cazul unui răspuns afirmativ lucrările se vor executa concomitent, urmând ca în cadrul investițiilor respective să fie prevăzută, după caz refacerea integrală a carosabilului pe tronsonul afectat.

Se vor întocmi proiecte de specialitate pentru devieri si reamplasari rețele: electrice, stâlpi de iluminat, lucrări conexe la rețele de gaze, telefoane, termice; se va întocmi plan de coordonare (Compania Municipală Termoenergetica București SA.; APA NOVA ; DISTRIGAZ SUD REȚELE ; TELEKOM.; STB SA, E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA; COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA; NETCITY - TELECOM).

Se vor asigura pante de scurgere a apelor spre gurile de scurgere existente sau proiectate si se vor desfunda gurile de scurgere existente.

Lucrările se vor executa pe baza unor ridicări topografice, ce vor fi întocmite după planurile de trasare ale proiectului.

Lucrarea se va face cu respectarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței nr. 198/2015 privind regimul drumurilor.

La faza de autorizare se va prezenta un contract. încheiat cu un prestator autorizat pentru transportul și depozitarea resturilor rezultate în urma lucrărilor.

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL la exigentele de performanță.


Bd Regina Etsabeta r<r 47. cod poțîal 050013. sector 5. București. România

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII. __________________. -.  ___________________________  . - . — - ______________- -   -                                  _ .

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții -de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

Agenția pentru Protecția Mediului București, Aleea Lacul Morii nr. 1 cod poștal 060841,sector 6

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/privats in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

I După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al j autorității competente pentru protecția mediului._____________________________________

’ In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește ; necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la j menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții._____________

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice                   competente.Bd Regina Eksabela nr 47. codooșîai 050013, sector 5, București, România

Tel. 021.305 5600

nltp.'-.wvAv pmb ro

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului; teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

[xl D.T.A.C.                     [ ] D.T.O.E.                 [ ] D.T.A.D.

 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1 ) avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

avizele: Compania Municipală Termoenergetica București SA.; APA NOVA; DISTRIGAZ SUD REȚELE : TELEKOM.: STB SA. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA; COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA; NETCITY - TELECOM.

Altele:

 • - aviz Administrația Străzilor

aviz Direcția Servicii Publice Sector 3

 • - aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare-PMB:

 • - aviz Comisia de Circulație- PMB;

 • - aviz PMB - DGI -Direcția Generală Infrastructură, pentru corelare cu investițiile PMB.

 • - aviz Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism -pentru design-

  PMB;


 • - aviz de consultanță prelimininara - Serviciul Proiecte Urbane - PMB.

d.2) avize si acorduri privind:

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- avizul Brigăzii Poliției Rutiere

 • - avizul MAI SRI MApN

avizul CNCFR

avizul TRANSGAZ

Bei. Reoma Ehsabeta nr 47. cod poșta1050013. sector 5. Sucj'PSti, Roman®

CU nr..............R/1828984

- in cazul în care sunt afectate elementele de rezistenta ale fundațiilor clădirilor situate de-a lungul pasajelor propuse, este necesară întocmirea expertizei tehnice de specialitate.

d.4 ) studii de specialitate:

 • e) punctul de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie): taxă AC

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

SECRETAR GENERAL,Gabrlela FIREA


ARHITECT ȘEF AL


Arh. Ștefa


Achitat taxa de: scutit de plata taxei conform Legii nr.227/2015. Cod Fiscal art. 476 lit f Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de întocmit:: Valentina IONESCUDIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiDomnule Primar,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții în scopul fluidizării traficului auto, precum și al creșterii siguranței deplasărilor rutiere și pietonale, se impune emiterea următoarelor Hotărâri de Consiliu:

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu;

o Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul Intre Tarlale;

© Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul Intre Tarlale.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI P1


ILICE


MARIUS POPESCU


întocmit, Monica A’


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute


în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....ZJZ... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....Zi?f.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNI(fĂ?ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimejltaFeu'ordnm de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de      ........................

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                      ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ....L3........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOSTlntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMAELENA- DANIELA

MEMBRI:      V

MARINEAȚÂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL