Hotărârea nr. 137/2020

HCLS3 nr.137 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:
 • - Referatul de aprobare nr, 360261/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 359997/21.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

■ Certificatul de urbanism nr. 244 R/l 828986 din 06.04.2020 emis de Primăria Municipiului București;

 • - Adresa nr. 360001/21.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

* Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățăm; ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 137

DIN 27.05.2020va lua măsuri de

1

r

Cdptn

1

semnează

Secretar Marius

pentru legalitate general VTihâițâ


ANEXA


LA HCLS3 Nr43j...s££:&§L&0

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

„CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO ÎN ZONA CĂTELU”
Drumul Intre Tarlale, Sector 3, București

In prezent circulația auto si pietonala in zona intersecției Șoseaua Gării Catelu - Șoseaua Industriilor -Strada Drumul Intre Tarlaie se desfasoara in condiții care nu asigura confortul si siguranța participantilor la trafic, existând mai multe motive ce îngreunează traversarea ei.

De aceea pentru fluidizarea traficului se propune realizarea unui pasaj suprateran, exclusiv rutier, cu doua benzi pe sens de deplasare, pe direcția relației Șoseaua Gării Catelu - Strada Drumul Intre Tarlale si amenarea la sol aferenta acestuia, inclusiv reorganizarea circulației in zona intersecției Șoseaua Gării Catelu - Șoseaua Industriilor - Strada Drumul Intre Tarlale unde in prezent se afla o cale ferata industriala amenajata cu trecere la nivel.

Proiectul mai presupune și:

 • -  Realizarea de trotuare pietonale adiacente executate denivelat de lățime utila minimum 3m si spațiu verde situat intre trotuar si partea carosabila de lățime totatal 2m pe fiecare parte in zona Șoselei Gării Catelu.

* Separarea totata a traficului rutier de cel feroviar prin reamenajrea intersecției in discuție

 • -  Amenajare spatii verzi

Apele meteorice colectate de pe suprafețele carosabile vor fi evacuate gravitațional, prin intermediul gurilor de scurgere, in sistemul de canalizare pluvială proiectat. Gurile de scurgere se vor amplasa in cotele mai joase și se acoperă cu capace carosabile tip grătar din fontă, prevăzute cu balamale.

Proiectul mai prevede si înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzura semnificativ si de asemenea au un consum de energie electrica ridicat cu un sistem de iluminat stradal și pietonal nou proiectat, utilizând corpuri de iluminat echipate cu surse de lumină cu module cu LED, cu capacități de conectivitate și comunicare performante, având la bază criteriul de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,


39.556.165,30 lei,


Etapa 1


34.164.494,30 lei


Etapa 2


5.391.671,00 lei


din care


constructii-montaj (C + NI):


31.986.167,66 lei


Etapa 1


28.891.234,47 lei


Etapa 2


3.094.933,18 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Etapa 1 presupune pasajul propus are in plan doua aliniamente racordate cu o raza de 68m cu lungimea totala 98.50 + 87.50 + 200 = 386m.

Are 14 deschideri si doua rampe de racordare la drumurile existente 61.60 + 2 x 21 m + 5 x 15m + 1 x 24m + 6 x 21 m + 56.20m

Aria construita a pasajului = 6.391,00 mp

Aria contstruita a drumului si trotuarului = 10.610,00 mp

Aria construita spatii verzi = 4.050,00 mp

Etapa 2 presupune extinderea amenajărilor la sol ajungandu-se la

Aria contstruita a drumului si trotuarului = 17.850,00 mp

Aria construita spatii verzi = 5.150,00 mp

Durata estimata de implementare etapa 1-15 luni;

Durata estimata de implementare etapa 2-3 luni;

ÎNTOCMIT:                                                            ȘEDINȚA


ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTlOf^S.fLL BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu,          /k

Marîus Popescu


Pag 2 din 2


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTOR 3

Denumire: CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO ÎN ZONA CĂȚELU

Adresa:    Drum Intre Tarlale, Sector 3, București

Faza:       S.F

DEVIZ GENERAL-Varianta 1

CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO ÎN ZONA CĂȚELU Suprafața- 6.391,00 m*

în lei/euro la cursul BNR 4,81000

curs inforeuro martie 2020


cotaT.V.A. 0,19000

Nr. L-ț.

1

Denumirea capItolffllCr șl subcsartotelortin cheltuieli

2

Valoare [fără TVA} tei 3

TVA

lai 5

Valoare (inclusiv TVA) tei 6

Canițniijf i         jxmfnj dttâww jț amendam t?foflu!yț                                                               J

1.1

Obfinerea terenului

1.740.522,5E

330.699,28

2.071.221,831

1.2

Amenajarea terenului

o,oc

0,00

0,00

1,3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

15.000,0C

2.850,00

17.850,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1.500.000,00

285.000,00

1.785.000,00

TOTAL CAPITOL 1

3255.522,55

618,549,28

3.874.071,83

Capitolul 2 Cfre/iufeff pentru asiguram utHStăfflor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

24.050,00|        4.569,50|        28.619,50]

Capitolul 3 CMluîeS pentru proiectarea si asistență tehnică                                                                     |

3.1

Studii                                                                                                                                                    |

3.1.1

Studii de teren

24.050,00

4.569,50

28.619,50!

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3,2

Documentațireuportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3,4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilîtate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de interveni și deviz general

95.450,38

18.135,57

113.585,95

3,5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avize lor/acordurilor/autorizațjilor

60.149,65

11.428,43

71.578,09

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuții

33.019,33

6.273,67

39.293,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

297.173,93

56.463,05

353.636,98

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultantă

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

252.364,61

47.949,28

300.313,89

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.7.3

Consultanta SSM

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3,8

Asistentă tehnică

3.8.1

Asistentă tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execute a lucrărilor

36.530,68

6.940,83

43.471,51

3.8.1.2

pentni paractpa^ea proiectantului ia tazeie meiuse in pragroifiurae'bbiMi al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

0,00

0,00

0,00

I 382

Dirigentie de șantier

252.364,61

47.949,28

300.313,89

TOTAL CAPITOL 3

1.323.103,20

251.389,61

1.574492,80

Capitolul 4 Cheftulell pentru In vestffla fie bază

4.1

Construcții și instalații

24,843.710,35

4.720.304,97

29.564.015,32

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

117.825,22

22.386,79

140.212,01

4,3

Jtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

274.925,50

52.235,85

_----J327.161.35

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcjonale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

X.oo

£0 (fx...

Oog y°

4,5

Dotări

0,00

o,oo

4,6 (Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

25.236461,07

4.794.927,60

30.031.388,68

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

389.903,32

74.081,63

463.984,96

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

378.546,92

71.923,91

450.470,83

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

11.356,41

2.157,72

13.514,12

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

283.457,92

0,00

283.457,92

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

124.218.55

0,00

124.218,55

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

24.843,71

0,00

24.843,71

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

134.395,66

0,00

134.395,66

5.2.5

CotaCNI

0,00

0,00

0,00

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2+1.3+1,4+2+3.5+3.8+4)

2.755.019,97

523.453,79

3.278.473,76

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

3.431.381,21

598.10542

4.029486,64

Capitolul 6 Cfteftufetf pentru probe tehnologice șt teste și predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

7.215,00

1.370,85

8.585,115

6,2

Probe tehnologice si teste

8.000,00

1.520,00

9.520,(10

TOTAL CAPITOL 6 -------- - —-----------------------

15.215.00

2.890.85

18.105,115

TOTAL GENERAL

31,265.733,03     6.270432,27     39.556.165,30

Bir <.<!' ■ -1/

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar^primarîej.ro

Calea Dudești nr. 191» Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

^ZZZZ....

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu"

Ținând cont de dezvoltarea imobiliară continuă, precum și de dezvoltarea și diversificarea activităților economice, în anumite zone ale Sectorului 3 a apărut un trafic mai intens care a generat aglomerări pe intervale orare de vârf, ducând astfel la necesitatea creșterii capacității de transport auto.

Luând în considerare aceste aspecte, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu"tn intersecția Șoseaua Gării Cățelu - Drumul între Tarlale, prin construirea unui pasaj rutier cu două benzi pe sens de circulație, pasaj cu rolul principal de a degreva intersecția analizată șî de a asigura delimitarea circulației feroviare față de circulația auto.

Proiectul mai presupune și realizarea de trotuare pietonale adiacente, amenajarea spațiilor verzi situate între trotuar și partea carosabilă și separarea totală a traficului rutier de cel feroviar prin reamenajarea intersecției în discuție.

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiții există tipuri de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât sa se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere supraterane.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-prnnnmiră nrin ca ctahilocr rarar+arictiHla nrincinslp            pțtîîYiativp cti nrinrinalii

-ww Iivaaaaw ^a aa I                                         fy I I I I v ■ MW I WJUUI IIW W^LII I IU II V v J I MllllVII>/Glllf

indicatori tehnico-economici la valoarea totală de 39.556.165,30 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de Certificatul de urbanism nr. 244 R/1828986 din 06.04.2020, precum și de raportul de specialitate nr. 359997/21.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 0^1} 318 03 ăj - 28 FAX (004 02 î) 318 03 04 E-MAIL investiti1achizitii@pfimane3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.          -tâAb

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO ÎN ZONA CĂȚELU

r

Primăria Sectorului 3, are ca obiectiv principal asigurarea celor mai bune condiții de trai prin îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea confortului edilitar al locuitorilor, prin construcția, reabilitarea și modernizarea străzilor, podurilor, pasajelor și a străzilor aflate în aria administrativ teritorială, inclusiv îmbunătățirea continuității și fluenței în deplasare, pentru a se asigura o deservire unitară la nivelul unității administrativ teritoriale.

Ținând cont de dezvoltarea imobiliară continuă, precum și de dezvoltarea și diversificarea activităților economice, în anumite zone ale Sectorului 3 a apărut un trafic mai intens care a generat aglomerări pe intervale orare de vârf, ducând astfel la necesitatea creșterii capacității de transport auto.

O astfel de zonă este reprezentată de Șoseaua Gării Cățelu - Drumul între Tarlale, unde s-au construit în ultima vreme mai multe parcuri logistice și unități de producție cu adresabilitate variată, lucru favorizat de parcelele de teren generoase și libere de construcții, situate la periferia Municipiului București, foarte aproape de intrarea în capitală a arterei de circulație Autostrada Soarelui - A2 care face legătura cu portul Constanța. Traficul este reprezentat de vehicule grele (TIR) care aduc marfa în depozitele parcurilor logistice și mai apoi o transportă către punctele de desfacere din București sau din alte locații.

In intersecția Șoseaua Cățelu - Șoseaua Industriilor -Drumul între Tarlale traficul auto se desfășoară cu dificultate, elementele geometrice sunt necorespunzătoare, existând și o cale ferată funcțională în dreptul căreia este amenajată o trecere la nivel.

Din cauza creșterii volumului de marfa cerut de consumatori a crescut în mod automat și oferta din partea furnizorilor, deplasarea acestor produse dintr-un loc în altul facându-se preponderent pe cale auto, atfel încât intersecția studiată nu poate acomoda traficul atât cel din perioada actuală cât mai ales cel din perspectivă.

Din cauza amenajării defectuoase a intersecției în discuție, traficul se desfășoară cu dificultate și în condiții de siguranță reduse.

în acest sens în Planul de Urbanism Zonal al Sectorului 3, s-a prevăzut eliminarea punctelor de conflict în trafic cum ar fi intersecțiile la nivel și implicit creșterea capacității de circulație.

Luând în considerare aspectele prezentate, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, prin construirea unui pasaj rutier cu două benzi pe sens de circulație, pasaj cu rolul principal de a degreva intersecția analizată și de a asigura delimitarea circulației feroviare față de circulația auto.

Proiectul mai presupune și realizarea de trotuare pietonale adiacente, amenajarea spațiilor verzi situate între trotuar și partea carosabilă și separarea totală a traficului rutier de cel feroviar prin reamenajrea intersecției în discuție.

Apele meteorice colectate de pe suprafețele carosabile vor fi evacuate gravitațional, prin intermediul gurilor de scurgere, în sistemul de canalizare pluvială proiectat. Proiectul mai prevede și înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzura semnificativ și care, de asemenea, are un consum de energie electrică ridicat, cu un sistem de iluminat stradal și pietonal nou proiectat, utilizând corpuri de iluminat echipate cu surse de lumină cu module cu LED, cu capacități de conectivitate și comunicare performante, având la bază criteriul de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiții există tipuri de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere supraterane.

Principalele avantaje ale realizării obiectivului de investiții prezentat sunt:

✓ reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona,

S reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță,

J dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea unei infrastructuri modeme, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia,

S degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic,

S standarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă

Facem precizarea că, în vederea elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind obiectivul de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, sector 3, București, Primăria

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT

I                                          r '                              )          )                          «

Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 244 R/1828986 din 06.04.2020.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PtlBLICE MARIUS POPESCU  F\

C? V Î i t t

<              ' f „

Primar General

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. <4 f.^.R/1828986                  C

în scopul: obținerii autorizației de construire în vederea elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind: Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, sector 3, București.

Ca urmare a cererii adresate de Primăria Sectorului 3 cu domiciliul/sediul în județul , municipiul/orașui/comuna București, satul , sectorul 3, cod poștal , Calea Dudești nr. 191, bl., sc. , et. , ap. , telefon/fax . e-mail .înregistrată la nr. 1828986 din 26.02.2020, pentru imobilul - teren si/sau construcții situat in județul , municipiul București zona Cățelu, /orașul/comuna / satul , sector 3 . cod poștal, , bl. sc. , et., ap. , sau identificat prin careul topografic: planuri OCPI în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:
 • 1. REGIMUL JURIDIC; Domeniu public în proprietatea Municipiului București in administrarea Administrației Străzilor și Consiliului Local sector 3. Proiectul se va realiza pe domeniul public. Nu vor fi afectate proprietăți private, decât în condițiile legii.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC: Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, sector 3, București.
 • 3. REGIMUL TEHNIC: în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobat cu Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr.269/2000 prelungit cu HCGMB nr. 232/2012 si 224/2015, nr. 877/12.12.2018, PUZ Coordonator 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/2019, se poate elabora documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, sector 3, București, conform planului 1:500 anexat

Beneficiarul investiției este Primăria Sectorului 3.

Lucrarea propusă se va realiza în conformitate cu Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism, întocmită de SC CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SRL-ing.Marius Alecu, pentru beneficiarul Primăria Sectorului 3, în care sunt menționate următoarele obiective:

Terenul este situat la intersecția dintre strada “Drumul intre Tarlale" si soseaua Gării Catelu, in dreptu caii ferate amplasata langa soseaua Industriilor.

In prezent participantei la trafic ce folosesc traseul Drumul intre Tarlale - soseaua Gării Catelu au ca obstacol o cale ferata situata in dreptul intersecției cu soseua Industriilor unde trecerea peste calea ferata se face la nivel cu bariera.

Se propune amenajarea unui pasaj rutier denivelat peste calea ferata,

Pasajul propus are 30 m lungime si rampe de racordare de 135m cu o banda de circulație pe sens de deplasare.

Atât pasajul propus cat si rampele de acces au o secțiune transversala totala de 0.60 + 7,80 + 0.60 m = 9 m.

Infrastructurile vor fi din beton armat, fundate indirect, si vor asigura gabaritul circulației feroviare pe sub pasaj.

Suprastructurile vor avea ca elemente de rezistenta grinzi din beton prefabrica precomprimate, cu armatura preintinsa, grinzi ce vor susține calea mărginită de parapete de siguranța metalici.

Rampele vor avea o panta longitudinala de maximum 5,5%.

Pasajul peste OF propus, va avea instalație proprie de iluminare, instalație de colectare si evacuare a apelor pluviale către rețeaua oraseneasca respectând cerințele de mediu actuale, va fi marcat si semnal’zat corespunzător.

Lungimea totala a lucrării este de aprox. 135 + 30 + 135m = 300m.

In transversal intervenția va cuprinde pasajul propriu-zis si benzile de circulație adiacente, (una pe sens de deplasare) ajungandu-se la o lățime totala maxima de 18m cu trotuarele de acces pieton ale de 1.5m pe fiecare parte incluse.

Suprafața de teren necesara amenajării prezentate va di de circa 5500mp.

La proiectarea îucrarilor se va respecta legislația in vigoare referitoare la construcții de drumuri si străzi in localitate.

Circulația auto și pietonalâ se va realiza conform Avizului Comisiei de circulație -PMB și Avizului Brigăzii de poliție rutieră.

Refaceri lucrări de suprafață:

După executarea proiectului pasaj rutier denivelat peste calea ferată . a tuturor rețelelor subterane din amplasamente, se va trece la refacerea drumurilor, trotuarelor, zonelor verzi și aducerea acestora la starea inițială.

Se va asigura coordonarea cu reglementările de urbanism pe zona analizată PUG, PUZ Coordonator sector 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/2019.

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013. sector 5. București. România

Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului certificat de urbanism.

Proiectantul, verificatorul și după caz expertul tehnic păstrează întreaga răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale și a normelor tehnice specifice cu ocazia întocmirii proiectului, autoritatea emitentă nefiind responsabilă în acest sens.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor «Art. 30. - (1) „începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.”

Prezentul CU este valabil numai cu respectarea prevederilor H.G.R. nr. 490/11.05.2011, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 24.05.2011, privind completarea Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 art. 28 alineatul (9) si cu respectarea avizelor deținătorilor de rețele edilitare.

Se vor respecta prevederile H.G.R. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Se va respecta norma pentru săpături adânci NP 120/2006.

Se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/97 Lucrarea va trebui să facă parte din Programul coordonator anual.

La faza de Autorizare se va prezenta Contractul pe baza căruia se executa lucrarea menționată.

Menționăm că termenul de neintervenție în zona rețelei executate este de 5 ani.

Prescripțiile tehnice privitoare la condițiile de execuție și recepție ale lucrărilor, termenele de începere și de finalizare ale acestora vor fi specificate în autorizația de construire.

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construcție

Prezentul Certificat nu conferă nici un fel de drepturi asupra terenului

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL la exigentele de performanță.


0d. Regina Eiisebeta w 47, cod poștal 05CD13. sector 5. București. România

Se vor respecta toate normele tehnice și legislația în vigoare

Se va respecta Hotărârea CGMB privind aprobarea inscripționării capacelor de la căminele de vizitare ale rețelelor edilitare.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat pentru elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind : „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, sector 3, București.” , potrivit planului de situație anexat, din care:

 • - lucrări definitive: realizarea lucrărilor propuse, cu refacerea terenului în forma Inițială;

 • - lucrări provizorii: desfacerea pavajelor și săparea șanțului pentru pozarea rețelei

 • - lucrări provizorii: amplasare panouri temporare de informare/publicitate

* organizare de șantier

La cererea avizeior de utiiități pentru întocmirea planului de coordonare veți solicita tuturor regiilor date cu privire la eventuale prevederi de extinderi, modernizări sau reparații de rețele pe tronsonul de stradă afectat de lucrarea d-tră; în cazul unui răspuns afirmativ lucrările se vor executa concomitent, urmând ca în cadrul investițiilor respective să fie prevăzută, după caz refacerea integrală a carosabilului pe tronsonul afectat.

Se vor întocmi proiecte de specialitate pentru devieri si reamplasari rețele: electrice, stâlpi de iluminat, lucrări conexe la rețele de gaze, telefoane, termice; se va întocmi pian de coordonare (Compania Municipală Termoenergetica București SA.: APA NOVA : DISTRIGAZ SUD REȚELE ; TELEKOM.; STB SA, E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA; COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA: NETCITY - TELECOM).

Se vor asigura pante de scurgere a apelor spre gurile de scurgere existente sau proiectate si se vor desfunda gurile de scurgere existente.

Lucrările se vor executa pe baza unor ridicări topografice, ce vor fi întocmite dună planurile de trasare ale proiectului.

Lucrarea se va face cu respectarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței nr. 198/2015 privind regimul drumurilor.

La faza de autorizare se va prezenta un contract, încheiat cu un prestator autorizat pentru transportul și depozitarea resturilor rezultate în urma lucrărilor.

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL la exigentele de performanță.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUÎRE/DESFIINTARE

SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții -de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

Agenția pentru Protecția Mediului București, Aleea Lacul Morii nr. 1 cod poștal 060841,sector 6

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz. încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.____________________________________

în situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.____________

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice                   competente.

_

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

[X] D.T.A.C.                     [ ] D.T.O.E.                 [ ] D.T.A.D.

 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1 ) avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

avizele: Compania Municipată Termoenergetica București SA.; APA NOV' DISTRIGAZ SUD REȚELE ; TELEKOM.: STB SA, E-DISTRIBUTIE MUNTENIA: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA: NETCITY - TELECOM.

Altele:

 • - aviz Administrația Străzilor,

Direcți ei vicii i Sector 3

* aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare-PMB:

 • - aviz Comisia de Circulație- PMB;

 • - aviz PMB - DGI -Direcția Generală Infrastructură, pentru corelare cu investițiile PMB.

 • - aviz Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism -pentru design-PMB;

 • - aviz de consultanță prelimininara - Serviciul Proiecte Urbane - PMB,

d.2) avize si acorduri privind:

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

• avizul Brigăzii Poliției Rutiere

 • - avizul MAI, SRI, MApN

 • - avizul CNCFR

- in cazul în care sunt afectate elementele de rezistenta ale fundațiilor clădirilor situate de-a lungul pasajelor propuse, este necesară întocmirea expertizei tehnice de specialitate.

d.4) studii de specialitate:

 • e) punctul de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie): taxă AC

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

SECRETAR GENERAL,


PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Achitat taxa de: scutit de plata taxei conform Legii nr.227/2015. Cod Fiscal art. 476 lit f Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de întocmit:: Valentina IONESCU

*
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNTNr


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investit1iachiz1hi@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Domnule Primar,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții în scopul fluidizării traficului auto, precum și al creșterii siguranței deplasărilor rutiere și pietonale, se impune emiterea următoarelor Hotărâri de Consiliu:

 • •  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu;

 • •  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul Intre Tarlale;

 • •  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul Intre Tarlale.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ȘEF SERVICIU INVESTTȚH, LUCRĂRI PUBLICE

MARIUS POPESCU

întocmit, Monica Avram

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 B

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL        y

referitor la proiectai de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdmare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........-21.7..^ff..7.ZO........ .., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂA^RIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extrgordînare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMAELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STEL1AN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA