Hotărârea nr. 136/2020

HCLS3 nr.136 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 360053/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -   Raportul de specialitate nr. 359652/21.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • -  Certificatul de urbanism nr. 310 R/l835364 din 22.04.2020 emis de Primăria Municipiului București;

 • -  Adresa nr. 359661/21.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Accesibilizareaprin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady ”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, va lua măsuri de

ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. ...15.6......

DIN 27.05.2020


ANEXA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

„Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Th Pallady” Bulevardul Theodor Pallady, Sector 3, București

In prezent accesul participantilor la trafic ce vin pe bulevardul Th. Pallady si vor sa acceseze centrul comercial, se face semaforizat, prin amenajarea unor benzi de așteptare fata de traficul ce se desfasoara in lungul bulevardului dinsprea autostrada A2 (București - Constanta).

întrucât pe zona care acum este organizata ca așteptare a autovehiculelor este prevăzut in planurile de urbanism ca in viitor sa se amenajeze cale dubla de tramvai (in continuarea celei existente), a aparut necesitatea reorganizării intersecției astfel incat traficul actual si de perpectiva sa se poata desfasura fara sincope si in condiții de confort si siguranța.

Soluția propusa este separarea traficului ce se desfasoara in lungul bulevardului Th. Pallady cu traversare a intersecției analizate fata de traficul ce dorește accesarea la stanga si la dreapta prin realizarea a doua pasaje supraterane - pe bulevardul Theodor Palllady, in dreptul intersecției cu strada Nicolae Teclu. Pasajele sunt amplasate de o parte si de alta a bulevardului pe direcția carosabilului actual, sunt in aliniament, iar in profil longitudinal sunt de tip „spinare de magar”.

Amenajarea la sol va cuprinde in principal o intersecție tip sens giratoriu si zonele de racordare a rampelor la bulevardul Theodor Pallady, cu amenajările corespunzătoare.

Apele meteorice colectate de pe suprafețele carosabile vor fi evacuate gravitațional, prin intermediul gurilor de scurgere, in sistemul de canalizare pluvială proiectat. Gurile de scurgere se vor amplasa in cotele mai joase și se acoperă cu capace carosabile tip grătar din fontă, prevăzute cu balamale.

Proiectul mai prevede si înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzura semnificativ si de asemenea au un consum de energie electrica ridicat cu un sistem de iluminat stradal și pietonal nou proiectat, utilizând corpuri de iluminat echipate cu surse de lumină cu module cu LED, cu capacități de conectivitate și comunicare performante, având la bază criteriul de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Lungimea totala a celor doua pasaje este:

- Pasaj 1: 280 m;

Pasaj 2: 283 m.

Aria construita a pasajelor =5.568,00 mp

Aria contstruita a drumului si trotuarului = 5.040,00 mp

Aria construita spatii verzi = 5.560,00 mp


26.727.057,92 lei,


22.803.121,64 lei


Durata estimata de implementare -12 luni;


ÎNTOCMIT:


ASOCIEREA:


BAU STARK S.R.L.


YARDMAN S.R.L.
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVATAMANT


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


Șef Serviciu, Marîus Popescu


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTOR 3

Denumire: ACCESIBIUZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE TH PALLADY

Adresa:    Drum Intre Tarlale, Sector 3, București

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL • Varianta 1

ACCESIBIUZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE TH PALLADY Suprafața» 5.568,00 m1

în lei / euro la cutsul BNR 4,81000 cure inforeuro martie 2020 cota T. VA    0,19000

Valoare (fără                       Valea rț {I nc lus Iv

Nr.crt.            DerrumIreacapiidlei orți $ubcapitolelordeche 1 ruiei 1                TVA)                                 TVA)

lei                     lei                      lei

1                                       2                                         3                5-                6

ÎC’pj’oi'J 1 Cheftuiei! pentrii cPtinvee ți amenajarea tereijjîăjȘ

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea te starea inițială

15.000,00

2.850,00

17.850,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitâ^Jor

2.000.000,00

380.000,00

2.380.000,0C

TOTAL CAPFTOL1

2.015.000,00

382.850,00

2.387.850,00

Capitolul 2 Cheltuie/i pentru asigurarea uffliKițtlpr n ecesira obiectiv ____________________________________________________________

TOTALCAPTTOL2                                     ~               |      24.050,00[       4.569,50|       28.619,50

Capitolul 3 Cfteffurdi pentru proiectarea și a jisrcnfi tehnică_________________________________________________________________________

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

100.000,00

19.000,00

119.000,00

3,2

DocumentațiLsuport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3,3

Expertizare tehnică

100.000,00

19.000,00

119.000,00

3,4

Certificarea performantei energetice șl auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabfiitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentațje de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

101.226,24

19.232,99

120.459,23

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizefor/acordurflor/autorizațiilor

38.558,24

7.326,07

45.884,301

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuți

21.166,66

4.021,66

25.188,321

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

190.499,91

36.194,98

226.694,89

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultantă

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

170.786,98

32.449,53

203.236,51

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.7.3

Consultanta SSM

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistentă tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execute a lucrărilor

23417,57

4.449,34

27.866,91

3.8.1.2

păunii pani^iimă ivbtectărinjiui iu tazdie ihcues itt programul tio control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigențje de șantier

170,786,98

32.449,53

203.236,5l|

TOTAL CAPITOL 3

928,442,58

176.404,09

1.104,846,67|

Capitolul 4 Cheltuieli pentru invssai^ ti» haiA

4,1

Construcții și instalații

16.776.353,08

3.187.507,08

19.963.860,16

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționate

90.703,55

17.233,67

107.937,22

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

211.641,61

40.211,91

251.853,51

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

T'oX °'°°

4,5

Dotări

0,00

0,00

■\\0,00

fâJJ Ffil

S.F.

co

2020

4,6    | Active necorporale

0,00

0,00

0,00

jîOTAL CAPITOL 4

17.078.698,23

3.244552,66

20.323.650,89

[Capitolul S Âlte cheltuieli

1 5,1

Organizare de șantier

263.865,89

50,134,52

314.000,41

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

256.180,47

48.674,29

304.854,76

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.685,41

1.460,23

9.145,64

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

196.469,55

0,00

196.469,55

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

83.881,77

0,00

83.881,77

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16.776,35

0,00

16.776,35

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

95.811,44

0,00

95.811,44

5.2.5

CotaCNI

0,00

0,00

0,00

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)

1.966.340,38

373.604,67

2.339.945,05

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

2429.675,82

424.309,19

2.853.985,02

Capitolul 6 ChtâtM pentru probe tehnologice șl leit» și predare ia banaScm

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

7.215,00

1.370,85

8.585,85

6.2

Probe tehnologice si teste

8.000,00

1.520,00

9.520,00

TOTAL CAPITOL 6_______________________________________________

15.215,00

2.890,85

18.105,85


S.F.


2020


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

CERTIFICAT DE URBANISM

în scopul: obținerii autorizației de construire în vederea elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind: ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI, A ZONEI COMERCIALE BD. TH. PALLADY, sector 3, București

Ca urmare a cererii adresate de Primăria Sectorului 3 cu domiciliul/sediul în județul , municipiul/orașul/comuna București, satul , sectorul 3, cod poștal Calea Dudești nr. 191, bl., sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail , înregistrată la     nr. 1835364 din 25.03.2020, pentru imobilul - teren si/sau construcții -, situat in

județul , municipiul București intersecția bulevardului Theodor PALLADY cu strada Nicolae Teclu /orașul/comuna / satul , sector 3 , cod poștal, , bl. sc. , et., ap. , sau identificat prin caroui topografic : planuri OCPI

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC: Domeniu public în proprietatea Municipiului București in administrarea Administrației Străzilor și Consiliului Local sector 3. Proiectul se va realiza pe domeniul public. Nu vor fi afectate proprietăți private, decât în condițiile legii.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC: ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI, A ZONEI COMERCIALE BD. TH. PALLADY, sector 3, București.

 • 3. REGIMUL TEHNIC: în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG . aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000 prelungit cu HCGMB nr. 232/2012 si 224/2015, nr. 877/12.12.2018, PUZ Coordonator 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/2019. se poate elabora documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI, A ZONEI COMERCIALE BD. TH. PALLADY, sector 3, București, conform planului topo-cadastral OCPI, scara 1:500 anexat.

Beneficiarul investiției este Primăria Sectorului 3.

Lucrarea propusă se va realiza în conformitate cu Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism, întocmită de SC CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SRL-ing.Marius Alecu, pentru beneficiarul Primăria Sectorului 3, în care sunt menționate următoarele obiective:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sectar 5. București. România


CUnr.J.f........R/i 835364

Terenul este situat la intersecția bulevardului Theodor PALLADY cu strada Nicolae Teclu -către sud precum si in zona unui centru comercial important amplasat către nord, centru cu principalul acces direct din bulevard.

In prezent intersecțiile participantii la trafic care vin dinspre oraș si doresc sa acceseze centru comercial o pot face cu ajutorul unei intersecții semaforizate pe relația la stanga dinspre bulevard, utilizând doua benzi de stocare special amenajate.

In partea opusa in zona intersecției cu strada Nicolae TECLU este amenajata o întoarcere pentru tramvaiele ce circula pe bulevard

Se propune amenajarea a doua pasaje rutiere denivelate supraterane pentru a degreva intersecțiile în discuție de traficul prioritar, care este si cel mai intens.

Pasajele astfel propuse au fiecare cate aproximativ 65 m lungime si rampe de racordare de aproximativ 110m cu doua benzi de circulație pe sens de deplasare.

Atât pasajele propuse cat si rampele de acces vor avea o secțiune transversala totala aproximativ 9.60 m - pentru fiecare pasaj.

Infrastructurile vor fi din beton armat, fundate indirect de inaltime suficienta pentru asigurarea unei circulații confortabile pe sub suprastructuri.

Suprastructurile vor avea ca elemente de rezistenta grinzi din beton prefabricate, precomprlmate cu armatura preintinsa, grinzi ce vor susține calea mărginită de parapete de siguranța metalici.

Rampele se vor racorda la sistemul rutier amenajat al bulevardului Theodor Pallady.

Pasajele propuse, vor avea instalații proprii de iluminare si sisteme de colectare si evacuare a apelor pluviale către rețeaua oraseneasca, respectând cerințele de mediu actuale, vor fi marcate si semnalizate corespunzător.

Suprafața ocupata in final de lucrarea propusa va fi de cca. 13 930mp

La proiectarea lucrărilor se va respecta legislația in vigoare referitoare la construcții de drumuri si străzi in localitate.

Circulația auto și pietonală se va realiza conform Avizului Comisiei de circulație -PMB și Avizului Brigăzii de poliție rutieră.

Refaceri lucrări de suprafață:

După executarea pasajelor rutiere denivelate supraterane, a tuturor rețelelor subterane din amplasamente, se va trece la refacerea drumurilor, trotuarelor, zonelor verzi si aducerea acestora la starea inițială.

Se va asigura coordonarea cu reglementările de urbanism pe zona analizată PUG, PUZ Coordonator sector 3 aprobat cu HCGMB nr. 49/2019.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România

Prciectanîul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului certificat de urbanism.

Proiectantul, verificatorul și după caz expertul tehnic păstrează întreaga răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale și a normelor tehnice specifice cu ocazia întocmirii proiectului, autoritatea emitentă nefiind responsabilă în acest sens.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor «Art. 30. - (1) „începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz."

Prezentul CU este valabil numai cu respectarea prevederilor H.G.R. nr. 490/11.05.2011, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 24.05.2011, privind completarea Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 art. 28 alineatul (9) si cu respectarea avizelor deținătorilor de rețele edilitare.

Se vor respecta prevederile H.G.R. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Se va respecta norma pentru săpături adânci NP 120/2006.

Se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/97

Lucrarea va trebui să facă parte din Programul coordonator anual.

La faza de Autorizare se va prezenta Contractul pe baza căruia se executa lucrarea menționată.

Menționăm că termenul de neintervenție în zona rețelei executate este de 5 ani.

Prescripțiile tehnice privitoare la condițiile de execuție și recepție ale lucrărilor, termenele de începere și de finalizare ale acestora vor fi specificate în autorizația de construire.

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construcție

Prezentul Certificat nu conferă nici un fel de drepturi asupra terenului

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL la exigentele de performanță.


Bd. Regina Etebeta nr. 47. cod poșial 050013. sector 5. București, România

• kq ’Wț

Se vor respecta toate normele tehnice și legislația în vigoare

Se va respecta Hotărârea CGMB privind aprobarea inscripționării capacelor de la căminele de vizitare ale rețelelor edilitare.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat pentru elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind : „ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI, A ZONEI COMERCIALE BD. TH. PALLADY, sector 3, București ” , potrivit planului de situație anexat, din care:

 • - lucrări definitive: realizarea lucrărilor propuse, cu refacerea terenului în forma inițială;

 • - lucrări provizorii: desfacerea pavajelor și săparea șanțului pentru pozarea rețelei

 • - lucrări provizorii: amplasare panouri temporare de informare/publicitate

 • - organizare de șantier

La cererea avizelor de utilități pentru întocmirea planului de coordonare veți solic'+a tuturor regiilor date cu privire la eventuale prevederi de extinderi, modernizări sau reparat de rețele pe tronsonul de stradă afectat de lucrarea d-tră; în cazul unui răspuns afirmativ lucrările se vor executa concomitent, urmând ca în cadrul investițiilor respective să fie prevăzută, după caz refacerea integrală a carosabilului pe tronsonul afectat.

Se vor întocmi proiecte de specialitate pentru devieri si reamplasari rețele: electrice, stâlpi de iluminat, lucrări conexe la rețele de gaze, telefoane, termice; se va întocmi plan de coordonare. Compania Municipală Termoenergetica București SA.; APA NOVA ; DISTRIGAZ SUD REȚELE ; TELEKOM.; STB SA, E-DISTRIBUTIE MUNTENIA; COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA; NETCITY - TELECOM).

Se vor asigura pante de scurgere a apelor spre gurile de scurgere existente sau proiectate si se vor desfunda gurile de scurgere existente.

Lucrările se vor executa pe baza unor ridicări topografice, ce vor fi întocmite după planurile de trasare ale proiectului.

Lucrarea se va face cu respectarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței nr. 198/2015 privind regimul drumurilor.

La faza de autorizare se va prezenta un contract, încheiat cu un prestator autorizat pentru transportul și depozitarea resturilor rezultate în urma lucrărilor.

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL la exigentele de performanță.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5. București, România

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUiRE/DESFIiNTARE

SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

 • 4. OBLIGATEI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții -de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

Agenția pentru Protecția Mediului București, Aleea Lacul Morii nr. 1 cod poștal 060841,sector 6

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si a! formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice. ________________în aceste condiții: __________________________________________________________ După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta Ea autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.____________________________________

în situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții._____________

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice                   competente.


FMj. Rpgina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5. București, România

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat Ea zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

[x] D.T.A.C.                     [ ] D.T.O.E.                 [ ] D.T.A.D.

 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1 ) avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

avizele: Compania Municipală Termoenergetica București SA.; APA NOV*-., DISTRIGAZ SUD REȚELE ; TELEKOM.; STB SA, E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA; COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA; NETCITY - TELECOM.

Altele:

* aviz Administrația Străzilor,

aviz Direcția Servicii Publice Sector 3

 • - aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare-PMB;

 • - aviz Comisia de Circulație- PMB;

 • - aviz PMB - DGI -Direcția Generală Infrastructură, pentru corelare cu investițiile PMB.

■ aviz Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism -pentru design-PMB;

 • - aviz de consultanță prelimininara - Serviciul Proiecte Urbane - PMB,

d.2 ) avize si acorduri privind:

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- avizul Brigăzii Poliției Rutiere

-avizul MAI, SRI, MApN.

-avizul METROREX

Bd. Regina Elisabsta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5. București. România


15 ■

UKAS

"W

50 9001 • IȘO1MM

GOI


- in cazul în care sunt afectate elementele de rezistenta ale fundațiilor clădirilor situate de-a lungul pasajelor propuse, este necesară întocmirea expertizei tehnice de specialitate.

d.4 ) studii de specialitate:

 • e) punctul de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie): taxă AC

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Gabriela FIREA

SECRETAR GENERAL,


Georgiana ZAMFIR
Achitat taxa de: scutit de plata taxei conform Legii nr.227/2015, Cod Fiscal art. 476 lit f Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de întocmit: Valentina IONESCU ,


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5. București. România

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 31 fi 03 23 - 28 FAX (004 021) 338 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE


Data

al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady"

Primăria Sectorului 3 s-a preocupat permanent de găsirea unor soluții pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale pe arterele de circulație, fapt pentru care a realizat o serie de investiții privind creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto, datorită atât a necesității creșterii numărului locurilor de parcare, cât și a reamenajării, din punct de vedere urbanistic, a unor zone din Sectorul 3.

Luând în considerare aceste aspecte, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady". Acesta presupune construirea a două pasaje rutiere supraterane, fiecare cu câte două benzi de circulație, pentru fiecare sens de deplasare, în vederea separării traficului ce intenționează traversarea intersecției către centrul orașului, față de traficul local ce se poate desfășura astfel mult mai ușor la sol.

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiții există tipuri de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere supraterane.

Principalele avantaje ale acestui obiectiv de investiții sunt:

 • > reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona;

 • > reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță;

 • > dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea

unei infrastructuri moderne, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia;

 • > degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic;

 • > standarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă;

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică prin care sunt prezentate caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici la valoarea totală de 26.727.057,92 lei, Inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de Certificatul de urbanism nr. 310 R/1835364 din 22.04.2020, precum și de raportul de specialitate nr. 359652/21.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

/$■/ raUsJ\*\

ROBER'SșORtM^OI^


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL investitdachizit11@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

ACCESIBIUZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE

BD. THEODOR PALLADY

Primăria Sectorului 3, are ca obiectiv principal asigurarea celor mai bune condiții de trai prin îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea confortului edilitar al locuitorilor, prin construcția, reabilitarea și modernizarea străzilor, podurilor, pasajelor și a străzilor aflate în aria administrativ teritorială, inclusiv îmbunătățirea continuității și fluenței în deplasare, pentru a se asigura o deservire unitară la nivelul localității.

O astfel de zonă unde este necesară realizarea unor obiective de investiții este intersecția dintre Bulevardul Theodor Pallady, amenajat în continuarea Autostrăzii A2, care asigură legătura cu puncte de interes din Municipiul București, și strada Nicolae Teclu unde este amenajat accesul către un important centru comercial care se întinde pe o suprafață de teren apreciabilă și care este accesat zilnic atât de un public numeros, având o adresabilitate extrem de diversă, cât și de autoutilitarele pentru aprovizionarea cu mărfuri, rezultând că pentru traversarea intersecției este necesar un timp mai îndelungat.

în prezent accesul la trafic al participanților ce vin pe bulevardul Th. Pallady și vor să acceseze centrul comercial, se face semaforizat, prin amenajarea unor benzi de așteptare față de traficul ce se desfășoară în lungul bulevardului dinspre Autostrada A2 (București -Constanta).

întrucât pe această zonă de așteptare a autovehiculelor este prevăzut în planurile de urbanism ca în viitor să se amenajeze cale dublă de tramvai (în continuarea celei existente), a apărut necesitatea reorganizării intersecției, astfel încât traficul actual și de perpectivă să se poată desfășura, fără sincope și în condiții de confort și siguranță.

Luând în considerare aspectele prezentate, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Bd. Theodor Pallady, prin construirea a două pasaje rutiere supraterane, fiecare cu câte două benzi de circulație, pentru fiecare sens de deplasare, în vederea separării traficului ce intenționează traversarea intersecției către centrul orașului, față de traficul local ce se poate desfășura astfel mult mai ușor la sol.

Apele meteorice colectate de pe suprafețele carosabile vor fi evacuate gravitațional, prin intermediul gurilor de scurgere, în sistemul de canalizare pluvială proiectat. Proiectul mai prevede și înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent care prezintă un grad de uzura semnificativ și care, de asemenea, are un consum de energie electrică ridicat, cu un sistem de iluminat stradal și pietonal nou proiectat, utilizând corpuri de iluminat echipate cu surse de lumină cu module cu LED, cu capacități de conectivitate și comunicare performante, având la bază criteriul de eficientizare energetică a sistemului de iluminat public

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiții există tipuri de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere supraterane.

Principalele avantaje ale realizări obiectivului de investiții prezentat sunt: v' reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona, J reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță,

•S dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea unei infrastructuri modeme, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia, degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic,

S standarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă Facem precizarea că, în vederea elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind obiectivul de investiții Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Bd. Theodor Pallady, sector 3, București, Primăria Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 310 R/l 835364 din 22.04.2020.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Bd. Theodor Pallady, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE J/

MARIUS POPESCU         /j

întocmit,

Monica Ă

PRIMĂRIA

-------WWW.prirTrarie3.rOTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investițiiachi2itii@primarie3.ro

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. 353 ffi jjM-M


Domnule Primar,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții în scopul fluidizării traficului auto, precum și al creșterii siguranței deplasărilor rutiere și pietonale, se impune emiterea următoarei Hotărâri de Consiliu:

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Bd. Theodor Pallady.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

MARIUS POPESCU

Întocmit, Monica A

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......'Z.L.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.

j               j

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN '

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL       .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentare^'ordinii de zi a ședinței ordinare/extraortfinare <


L......de pe ordinea de zî /

din data de


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                   ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare;

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,


BELU-SIMA ELENA- DANIELA


MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDANDUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL