Hotărârea nr. 135/2020

HCLS3 nr.135 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea

unor unităti de învățământ din Sectorul 3

9                                

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 344863/CP/06.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 342831/04.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - HCLS3 nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ, actualizată prin HCLS3 nr. 342/25.06.2019, HCLS3 nr. 351/25.06.2019, HCLS3 nr. 474/25.06.2019 și modificată prin HCLS3 nr. 525/12.11.2019 și HCLS3 nr. 44/26.02.2020;

 • -  Adresa nr. 342844/04.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 236/18.06.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea unor de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR.

DIN 27.05.2020

ANEXA LA HCLS3

-A \V£kSs «r. 2.^1 \^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare

- Colegiul Tehnic Anghel Saligny - corp B”


Lucrările propuse constau in placarea pe ambele fete ale pereților interiori/ exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de otel-beton si consolidarea fundațiilor prin centrul de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a celui peste subsol, revizia instalațiilor de incalzire si apa calda din subsol, refacerea finisajeor fațadelor si a finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, recompartimentarea unor spatii precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):


1. Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,             5,116,982.90 lei,


din care constructii-montaj (C + M):


4,349,498.35 lei


2. Eșalonarea investiției (C+M)    4,349,498.35 LEI


Anul I


4,349,498.35 LEI


3. Capacitati (in unitatî fizice si valorice):

927 copii (din care 697 invatamant liceal, 65 invatamant profesional si 165 invatamant postliceal)

Regim de inaltime: P+2E

Ac= 432 mp

Ad = 1269 mp


Au= 1107 mp


4. Durata de realizare a investiției: 3 luni


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN S BAU STARK S.R^ YARDMAN S.R.L. FORTIORI CONSULITIONS S.R.L


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT Serviciul Investiții, Lucrări PubliceMarius Popescu


Pag 1 din 1


Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. TAHOMA BAUTRUPP S.R.L.

S.C. PROIECT BUCUREȘTI BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

Faze de proiectare: D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investiții Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016 Documentație tehnico economica pentru lucrări capitale de creștere a eficientei energetice, lucruri de consolidare si lucrări de modernizare ■ Colegiul Tehnic Anghel Saligny-Corp B


*1) Devizul genera! este parte componenta a sludru'ui de fezaMilatef documentatei de avizare a lucrărilor de intervenții

NrxrL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ta| (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lef

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obfinerea terenului

0.K

0.0

0.00

1.2

Amenajarea talanului

0.01

O.CC

0.00

1.3

Amenajări oentu protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

112,560.01

21,386.41

133.946.40

1.4

Chettuiefi pentru relocarea/ proiecția utifrtatilor

O.CK

0.06

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

112,560.06

21,3B6.40

133,946.40

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pantru asigurarea utilităților necesare obiectivului da Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea uLiSîlatilor necesare Qb&trvirfui de investiții

0.00

0.00

04»

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Stoc»

2,000.03

380.00

2,380.00

3.1.1

Stat» de teren

2.000.00

380.00

2,390.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

000

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

000

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri si autorizării

4,860.00

57.00

4,857.00

3.3

Expertiza tehnica

12,778.41

2.427.90

15.206.31

3.4

Certificarea performantei energetice si audital energetic a! cladirifar

000

0.00

0.00

3.5

Proiectate

29.816.28

5,665.10

35,481.38

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Stadiu de prefezatffitate

0.00

0.00

0.00

3.53

Stadiu de fezabSitate/documentatie de avizare a lucrărilor de kilenranH si deviz general

12,778.41

2,427.90

15,208 31

3.5.4

Documentați tehnic® necesare in vederea obrineni awzelodacordorilw/autorizafilor

6389.20

1,21395

7.603.15

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execute

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si delafi de execuție

10.648.67

2,02325

12.671.92

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiecl pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Audital financiar

0.03

MO

000

3.8

Asistenta tehnica

59.024.72

11,214.70

70239.42

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

29,512.36

5,507.35

35,119.71

3.8.1.1

’e perioade de execuție a lucrărilor

17,707.42

3,364.41

21,071,83

3.8.12

’enlru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

11.604.94

2.242.94

14,047.68

3.8.2

Dlrigontie de șantier

29.512.38

5,607.35

35,119.71

TOTAL CAPITOLUL 3

108,419.41

19,744.70

128,164.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentm investirii de baza

41

Constate» si instalați

2,811,432.11

534.172.10

3.345.604.21

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

18.235.32

3,464.71

21.700.03

4.3

Jlilaie. echipamente tehnotooka si funcționale care necesita montei

121.568.80

23.098.07

144,666.87

44

JHaie. echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Ootari

0.00

0.00

0.00

4.6

fictive necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,951,238.23

566,734.88

3511,971.11


5.1


5.1.2. -Șl.

52.1 522 5.2.3

5.2.5

5.3.

5.4


CAPITOLUL 5.

Alta cheltuieli______________________________________________________________________________

Organizare de șantier.________________________________________________________________________

Lucrări de con strucfii___

Cheltuieli conexe organizării șantierului______________________________________________________________

Comisioane, taxe, cele legale, costul creditului_______________________________________________________

Comisbaneie si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare_________________________________

Cola aferenta ISC pentru controlul catîtalii lucrărilor de construcții 0.5% din      (ci Lege 10/1995|~

Cola aferente ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pantru autorizarea Cota aferente Casei Sociale a Constructorilor- CSC______________________

Taxe pentru acorduri, avize conforme st autorizația de construire/desființare Cheltuieli foetse si neprevăzute___________________

Cheltuieli pentru informare » pubfcitaie____________

_____________________ TOTAL CAPITOLUL 5


6.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice st teste


TOTAL GENERAL:________

din mre:C4M(12vUH.4


ta j In preturi la data de curs44,268.54

_______0.00

38,824.45

______0.00

20,905.47

2,986,50

14,932.48

297,879.80

12000.00

392972,79


8,411.02!

8.411.02' o.ooț


52,679.56

52,679.56

___________0.00

0.00]     36,82445

__________0.00

0.001      20,905.47

0.00|      2,98650

14,932.48


0J0|


MOI


0.90


0.001____________________

55.597 16]    354,476.95

2,280.00|      14.280.00

67,288.1 s|    460260.97


0.00

_______0.00

0.00

669.154.16

567,434.23


0.00


_________0.00

0.00

4,234,342.59

3,553,93020-------www.primarie3.r0


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarglprlmarie3.ro Calea nudesti nr, iqi. Sector 3. <13; . ? .......ti ti


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr.


REFERAT DE APROBARE


nata.y-sy.........................

a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 236/18.067ZU18 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, a îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților șl a locuitorilor de zonă.

Toate acestea fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, extinderea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, prin Hotărârea nr. 236 din 18.06.2018, indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea la 15 unități de învățământ din Sectorul 3.

Prin Anexa nr. 1 au fost indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare la Colegiul Tehnic Anghel Saligny-Corp 8" în valoare totală (inclusiv TVA) de 4.234.342,59 lei.

Conform prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (Ol) a solicitat actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, conform cărora "până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră" urmând ca " în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună". Astfel, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim.

Prin urmare, ținând cont de aspectele menționate, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici la valoarea totală (inclusiv TVA) de 5.116.982,90 lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 342831/04.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții ~ ă^priânt, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT »             '            FI        >

TELEFON (004 021) J18 03 23 - zS FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiacl^zitiiglprimariej.ro

Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea la 15 unități de învățământ din Sectorul 3

Conform prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (OI) solicita actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/ care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederilor art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Având in vedere următoarele aspecte:

 • •  necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice;

 • •  prevederile cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional;

este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

- Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare Colegiul Tehnic Angliei Saligny - corp B;

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizează că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul cazul intervenției la construcția existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției /investitorului ori de câte ori este necesar”.

Facem precizarea că indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiții Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare Colegiul Tehnic Anghel Saligny - corp B, au fost aprobați prin Anexa nr. 1 la Hotărârea

Of® SECTORULUI < \     /         r i ir 11 d fcti

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT

i                                         » r                             ► t                          i


BUCUREȘTI J


Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 cu valoarea totală de 4.234.342,59 lei inclusiv TVA și, în același timp, inclusiv documentația tehnico-economică, conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr, 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extindrea la 15 unități de învățământ, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU


MARIUS POPESCU

întocmit Monica Jfvram

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNTTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investilnaduz1ti1@p1irnane3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


N,.         /of. of JIO2O


Domnule Primar,


Având în vedere necesitatea realizării unor obiective diSiele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, se impune actualizarea Anexei nr, 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018:


• Proiect de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficientei energetice, modernizarea si extinderea la 15 unități de invatamant din Sectorul 3”.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


MARIUS POPESCU


întocmit, Monica A


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze econom îco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / ^supUmenlarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, jrrognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...............                     a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....JâJ....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

==3e=^

PREȘEDINTE,

păunicăAdi^iana

MEMBRI:          '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR,


HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...1. ?..... de pe ordinea de zi / suplimențareiTdrdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                    ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.....I.Q........de pe ordinea de zi / suplimepiafea ordinii de zi a ședinței ordinare/exixaordînare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIM^EL^NA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locala, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de ji /

. —                                                                     a A

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/cxtraordinarc din data de         kr......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de=^*2La analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....â.Q..... de pe ordinea de zi h suplimentarea 'ordinii de~zi-a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN