Hotărârea nr. 133/2020

HCLS3 nr.133 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.350605/CP/13.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.349584/12.05.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • - Adresa nr.349586/12.05.2020 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.23, pct. 23.3 din Contractul de lucrări nr. 165776/20.08.2018 încheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, al cărui model a fost aprobat prin Anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 299/17.07.2018;

 • - HCLS3 nr.343/07.08.2018 privind atribuirea contractului având ca obiect „Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 ”

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea cu 16 luni a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018 încheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aferent obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”, dar nu mai târziu de data de 31.12.2021 și cu drept de finalizare în avans.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. JlSSk...

DIN 27.05.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 ozi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprima1@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții

„Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»"

Sectorul 3 al Municipiului București asigură implementarea proiectului „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»", în vederea unei supravegheri optime a spațiilor publice și a zonelor vulnerabile, cu grad crescut de infracționalitate, cu ajutorul unui număr de 1098 de camere de supraveghere video.

Astfel, prin Hotărârea nr. 299/17.07.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului având ca obiect "Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»", iar prin Hotărârea nr. 343/07.08.2018 acest contract a fost atribuit societății Internet și Tehnologie S3 SRL, fiind semnat contractul nr. 165776/20.08.2018 al cărui termen de execuție este până la data de 23.08.2020.

Având în vedere:

 • - situația creată de instituirea stării de urgență medicală în pandemia COVID-19, care a indus imposibilitatea de a accesa locații (asociații de proprietari) pentru culegerea de date necesare în proiectare, dar și pentru a executa lucrările deja proiectate, fapt care a generat suspendarea execuției contractului începând cu data 16 martie 2020.

 • -  acțiunile greoaie și deficitare în realizarea într-un timp bine stabilit și respectat pentru eliberarea avizelor ENEL, urmate de instalarea și punerea în funcțiune a contoarelor electrice în locațiile pentru care s-au obținut aceste avize,

 • - situațiile ce duc la întârzieri în obținerea de acorduri de amplasament și/ sau de traversare, iar în unele cazuri și la renunțări, cauzate de asociațiile de proprietari,

conform art.23, pct.23.3 din Contractul de lucrări nr. 165776/20.08.2018 prin care "părțile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce țin de întârzieri în obținerea avizelor/autorizațiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor fi comunicate în scris", prin adresa nr.345424/06.05.2020, s-a solicitat societății Internet și Tehnologie S3 SRL prezentarea graficului de execuție al lucrărilor rămase a fi efectuate, precum și disponibilitatea finalizării lucrărilor.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

SECTORULUI

BUCUREȘTI

CABINET PRIMAR


Urmare acesteia, societatea a propus prin adresa nr. 1220/07.05.2020, aprobarea unui nou grafic de execuție pentru lucrările rămase a fi executate și, în consecință, prelungirea perioadei de execuție până la 31.12.2021, cu posibilitatea finalizării în avans.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 349584/12.05,2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TtLEFON (004 021} 340 40 11/341 °7 ii FAX (004 021} 318 03 04 E-MĂIL proiecte©primarieg.ro

Șos. Mihai Bravu ni, 423, Sector3,030328, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”

Sectorul 3 al Municipiului București asigură implementarea obiectivului de investiție „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 »”, care vizează extinderea capabilității autorității locale de a supraveghea spațiile publice și zonele vulnerabile, cu grad crescut de infracționalitate, cu ajutorul unui număr de 1098 de camere de supraveghere video.

întrucât prin HCLS3 nr. 303/17.07.2018 a fost aprobat acordul de prioritizarea a întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii către Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»” a fost atribuit, în conformitate cu normele procedurale interne nr. 58497/05.04.2018 și în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L (ITS3).

Acest lucru a fost consemnat prin HCLS3 nr. 343/07.08.2018, în consecință fiind semnat contractul de lucrări nr. 165776/20.08.2018 între Sectorul 3 al Municipiului București și Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Conform art. 7, alin. (1) din contractul de lucrări, „Executantul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art. 4.1, în decurs de 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului. Executantul are drept de finalizare în avans”, precum și a ordinului de începere al lucrărilor nr. 171537/24.08.2018, perioada de execuție este până la data de 23.08.2020.

Având în vedere cele prezentate, precum și starea de urgență cauzată de pandemia de Covid-19 care a impus emiterea ordinului de sistare al lucrărilor nr. 308668/17.03.2020, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a transmis către ITS3 adresa nr. 345424/06.05.2020 prin care s-a solicitat prezentarea graficului de execuție al lucrărilor rămase a fi efectuate. De asemenea, societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L i s-a solicitat să comunice dacă perioada rămasă până la finalizarea contractului este suficientă pentru finalizarea tuturor lucrărilor.

Astfel, prin adresa nr. 1220/ 07.05.2020, ITS3 a solicitat aprobarea unui nou grafic de execuție pentru lucrările rămase a fi executate și, în consecință, prelungirea perioadei de execuție până la 31.12.2021, cu posibilitatea finalizării în avans.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Motivele invocate de către Internet și Tehnologie S3 S.R.L pentru această solicitaare sunt:

Acțiunile greoaie și deficitare în realizarea într-un timp bine stabilit și respectat pentru eliberarea avizelor ENEL, urmate de instalarea și punerea în funcțiune a contoarelor electrice în locațiile pentru care s-au obținut aceste avize,

 • -  Situațiile ce duc la întârzieri în obținerea de acorduri de amplasament și/ sau de traversare, iar în unele cazuri și la renunțări, cauzate de asociațiile de proprietari,

 • -  Situația creată de instituire a stării de urgență medicală în pandemia COVID-19, care a indus imposibilitatea de a accesa locații (asociații de proprietari) pentru culegerea de date necesare în proiectare, dar și pentru a executa lucrările deja proiectate, care a indus necesitatea suspendării execuției contractului începând cu data 16 martie 2020.

Date fiind cele prezentate, considerăm că se impune prelungirea termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018.

în consecință, pentru prelungiriea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”, se impune ca acest demers să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


întocmit

Expert, Mihai Boțea

Sector 3

Nr. 1220/07.05.2020

RĂSPUNS

Către: Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea S3,

în atenția: domnului Pompiliu loan Wan BUZDUGA, Șef Serviciu

Privind: adresa nr. 345424/ 06.05.2020, referitoare la lucrările aferente contractului nr.

165776/443/20.08.2018

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 345424/ 06.05.2020, înregistrată la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL cu nr. 1219/07.05.2020, precum și, având în vedere următoarele impedimente obiective:

 • 1. Acțiunile greoaie și deficitare în realizarea într-un timp bine stabilit și respectat pentru eliberarea avizelor ENEL, urmate de instalarea și punerea în funcțiune a contoarelor electrice în locațiile pentru care s-au obținut aceste avize,

 • 2.  Situațiile ce duc la întârzieri în obținerea de acorduri de amplasament și/ sau de traversare, iar în unele cazuri și la renunțări, cauzate de asociațiile de proprietari,

 • 3. Situația creată de instituire a stării de urgență medicală în pandemia COVID-19, care a indus imposibilitatea de a accesa locații (asociații de proprietari) pentru culegerea de date necesare în proiectare, dar și pentru a executa lucrările deja proiectate, care a indus necesitatea suspendării execuției contractului începând cu data 16 martie 2020,

vă propunem un nou grafic de execuție pentru ce a rămas de executat, cu termen maxim de finalizare 31.12.2021, evident cu posibilitatea de finalizare în avans:

Faze de execuție

Durată

(luni)

Perioadă de d   iț urare

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

4

Camere video

Inel 4

Finalizare execuție inel 4 (inclusiv probe tehnologice, pregătire/ instruire personal de exploatare/ operare)

3

X

Punere în funcțiune și acceptanță execuție inel 4

1

X

Inel 5

Realizare proiect tehnic pentru punerea în funcțiune a inelului 5 de camere video, inclusiv a infrastructurii de comunicație și de instalații electrice corespunzătoare

0,5

X

Sector 3

Faze de execuție

Durată

Perioadă de desfășurare

(luni)

T7

T8

T9

TIO

T11

T12

T13

T14

Acceptanță proiect tehnic pentru inelul 5 de camere video

0,5

X

Predare amplasamente către Executant (inclusiv a avizelor/ acordurilor specifice), verificare front de lucru (inclusiv utilități)

0,5

X

Organizare de șantier

0,5

X

Aprovizionare echipamente/ materiale

1

X

Execuție inel 5 (inclusiv probe tehnologice, pregătire/ instruire personal de exploatare/ operare)

3

X

X

Punere în funcțiune și acceptanță execuție inel 5

1

X

Inel 6

Realizare proiect tehnic pentru punerea în funcțiune a inelului 6 de camere video, inclusiv a infrastructurii de comunicație și de instalații electrice corespunzătoare

0,5

X

Acceptanță proiect tehnic pentru inelul 6 de camere video

0,5

X

Predare amplasamente către Executant (inclusiv a avizelor/ acordurilor specifice), verificare front de lucru (inclusiv utilități)

0,5

X

Organizare de șantier

0,5

X

Aprovizionare echipamente/ materiale

1

X

f

Execuție inel 6 (inclusiv probe tehnologice, pregătire/ instruire personal de exploatare/ operare)

3

X

X

Punere în funcțiune și acceptanță execuție inel 6

1

X

5

Finalizare

întocmire carte tehnică

4

X

X

Acceptanță finală

1

X

Cristinela GROSU,

Director General Adjunct

GROSU


Semnat digital de GROSU CRISTINELA

CRISTINELA


Data: 2020.05.07 15:57:31 +03'00'


INTRARE. Nr

IEȘIRE '

ZiuazL) Luna


^3 ..

Anul^/Q


nr.


CONTRACT DE LUCRĂRI îfe.EMg.........data JLȘ.


 • 1. Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • -   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările si completările ulterioare;

 • -   Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 • -   Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice ăn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation),

* Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 5/26.01.2017;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.355 din25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informărilor;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.219din 30.05.2017 prin care se aproba acordul de principiu privind atribuirea către Întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări de lucrări/ si sau prestarea de servicii in măsură Îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 alin. 1 din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • -   Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.234 din 18.06.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferent obiectivului de investitiiExtinderea proiectului Creșterea siguranței si prevenirii criminalității in Sectorul 3.

alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul Contract de lucrări între:

Părțile contractante:

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudesti nr. 191,Sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R047TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

 • B. S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan nr. 242, birou 1,2,6, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15452/2017, cod unic de îiiregistare 38189005, având cont nr. R085TREZ7035069XXX019401, deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin Cristina Elena Arghir, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de executant, pe de altă parte.

 • 2. Definiții

în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a.   contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b.  contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări


 • c.   achizitor si executant - părțile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d.   reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract

 • e.   reprezentantul executantului - persoana desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia aprobate de achizitor

 • f.   prețul contractului - prețul platibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • g.   proiect - reprezintă denumirea generică a obiectivului de investirii "Extinderea proiectului Creșterea siguranței si prevenirea criminalității în Sectorul 3"

 • h.  proiectant - persoana fizică sau juridică ce elaborează proiectul tehnic si documentația aferentă acestuia (atât în format letric cât si electronic);

L proiect tehnic - documentul descriptiv, detaliat, al modului de execuție, a implementării proiectului, prin atingerea următoarelor puncte: situația existentă, ce s-a dorit prin realizarea proiectului, prezentarea pe scurt a situației proiectate, schite de amplasare, montaj, arhitectură logică si fizică a infrastructurii proiectului, etc,;

j.   lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

k.  amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

 • l.   graficul de execuție - evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale, întocmit de executant și supus aprobării achizitorului, în condițiile contractuluișicuprmde fazele de execuție/etapele privindimplementarea obiectului contractului;

m.  data de începere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

n.  ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de achizitor către executant, care stabilește data începerii lucrărilor de execuție, în corelare cu graficul de execuție;

o.  document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, are are legătură cu orice problemă intervenită în derularea contractului;

p.   faze de execuție - etape de implementare a obiectului contractului cuprinse în graficul de execuție din caietul de sarcini și care permit decontarea parțială a lucrărilor, cuprinzând echipamentele, serviciile și lucrările predate - recepționate pentru fiecare amplasament predat de către achizitor.

q.  situație parțială de plată- situație de plată întocmită de executant în baza proceselor verbale de recepție parțială a serviciilor și/sau lucrărilor contractate și care cuprinde totalitatea chdtuielilor efective aferente lucrărilor/serviciilor recepționate în temeiul proceselor verbale parțiale.

r.   situație finală de plată - ultima situație cumulativă de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

s.  garanția - serviciile prin care este înlocuit, reparat sau refăcut, după caz, un produs, un serviciu sau o

lucrare efectuată pentru sistemul de supraveghere video și care prezintă o deficiență ce induce o funcționare necorespunzătoare, în perioada de garanție convenită.

t tennende garanție - limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile Beneficiarului. Termenul, de garanție este definit în legea nr. 296/ 2004, Codul Consumului, republicata.

u.  perioada de garanție - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte și/sau faze de execuțieși data recepției finale a acestuia și/sau acesteia, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare;

 • v.   costul lucrărilor- totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;

w.  utilajele executantului- toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

 • x.   lucrări- lucrări de instalații aferente punerii în funcțiune a produselor, lucrări de construcții și montaj ce pot fi lucrări electrice, de securitate sau de comunicații și orice alte lucrări necesare implementării proiectului

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ Serviciul L^grtlațlc șl Avtart Cotitmcta StfSefvtelu,

y.   diriginte de șantier - persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor, pe tot parcursul lucrărilor;

z.   servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, configurarea, punerea în funcțiune, asistenta tehnică în perioada de garanție, activități legate de realizarea proiectului tehnic corespunzător implementării proiectului si orice alte asemenea obligații care revin executantului prin contract;

aa. produse -echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care executantul se obligă să le furnizeze achizitorului.

bb. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

cc. echipamente - mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările pennanente;

dd. modificare - schimbare adusă specificațiilor dispusă de către achizitor potrivit contractului;

ee. destinație finală - locul unde executantul are obligația de a furniza produsele, respectiv de a le pune în funcțiune;

ff. fortamajoră- un eveniment mai presus controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații, sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti;

gg, zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

hh. zi lucrătoare - orice zi a săptămânii în care băncile din România lucrează cu publicul, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale

 • 3.  Interpretare

  • 3.1. In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include formade plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi’sau "zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

  • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clame obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1. Executantul se obligă să execute lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”, în conformitate cu propunerea tehnico - financiara și a graficului de execuție.

  • 4.2. Achizitorulse obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 4.3. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 43.732.173,69 lei inclusiv TVA, din care TVA 6.982.447,90 lei, reprezentând 36.749.725,79 lei exclusiv TVA, conform prețurilor aferente categoriilor de produse, servicii si lucrări din oferta financiară finală, aprobată prin HCLS3 nr. 343 din 07.08.2018.

  • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul produselor furnizate, al serviciilor prestate si lucrărilor executate, plătibile executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de platăși a proceselor de recepție la terminarea lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte și/sau faze de execuție, ca uimare a situațiilor din teren cu privire la lucrările real executate, produsele real furnizate și serviciile real prestate, dar nu va putea depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, conform legislației în vigoare.


   3/12  • 5.3. Sursa de finanțare: Bugetul local și alte surse legal constituite. 51.02.01.03-2 71.01.01.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Contractulintră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți si produce efecte juridice până la îndeplinirea integrală si corespunzătoareaobligatiilor de către ambele părți, iar contractul operează valabil între părți potrivit legii si documentelor ce fac parte integranta din prezentul contract, de la data intrării sale în vigoare si până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

  • 6.2. Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile, atunci când intervine orice fel de sistare comunicată și aprobată de părți sau orice alt motiv aprobat între părțile contractante.

 • 7.  Executarea contractului

  • 7.1. Executareacontractului începe după constituirea garanției de bună execuție conform art. 12.

  • 7.2. (1) Executantul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art. 4.1. în decurs de 24 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului. Executantul are dreptul de finalizare m avans.

 • (2) Ordinul de începere al contractuluiprevazut la art. 7.2. se va emite în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului, iar ordinul de începere a lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte se va emite în termen de 5 zile de la obținerea tuturor avizelor/autorizatiilor legale.

 • (3) Obtinereaavizelor/autorizațiilor legale necesare implementării proiectului cade în sarcina achizitorului.

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a.   Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • b.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • c.   Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • d.   Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire aprobat prin HCLS3 nr. 343 din 07.08.2018;

 • e.   H.C.L.S 3 nr.234 din 18.06.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

 • f.   Orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 8.2. Caietulde sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 8.3. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 9.  Obligațiile principale ale executantului

  • 9.1.  (1) Executantul se obligă să execute lucrările,(să presteze serviciile și să furnizeze produsele) aferente implementării proiectului la standardele și/sau performantele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, ÎU concordantă cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

 • (2) Executantul se obligă să mențină preturile unitare ofertate pe toată perioada de derulare a contractului, exceptând influențele cauzate de modificări legislative.

 • (3) Executantul se obligă să pună la dispoziție atât personal de specialitate, cât si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • (4) Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte graficul de execuție a lucrărilor.

 • (5) Executantul se obligă să remedieze șisă suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

 • 9.2. Executantuleste pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.3. Executantul seobligă să predea achizitorului proiectul tehnic conform prevederilor din caietul de sarcini și a celor legislative din domeniu, serviciile de proiectare referindu-se la elaborarea proiectului tehnic.

 • 9.4. Executantul seobligă să înceapă prestarea serviciilor și executarea lucrărilor corespunzătoare implementării proiectului numai pentru amplasamentele care au fost predate de beneficiar și care au avize emise în condițiile legii si numai pe bază și în conformitate cu proiectul tehnic aprobat de achizitor și


  4/12autorizat în condițiile legii.

 • 9.5. (1) Executantul se obligă să soluționeze neconfonnitătile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de implementare, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul achizitorului.

 • (2) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului, formulate în scris, în orice problemă, menționată sau nu în contract. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustifîcatesau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să-1 absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. în cazul în care executarea dispozițiilor achizitorului determină depășirea valorii indicatorilor tehnico-economici aprobați, executantul nu are obligația de a executa dispozițiile primite decât după încheierea unui act adițional la prezentul contract, în condițiile legii.

 • 9.6. Executantul seobligă ca, în implementarea proiectului, să utilizeze numai produsele si activitățile prevăzute în oferta; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se face numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului.

 • 9.7. Executantul se obligă să supună recepției numai amplasamentele și etapele care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentația aferentă.

 • 9.8. Executantulseobligă să ducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin documentele de recepție.

 • 9.9. (1) Executantul se obligă să execute lucrările, să furnizeze produsele, si să presteze serviciile conform graficului de execuție.

(2) In cazul apariției unei cauze de forța majora, care determina întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestora, Executantul este obligat sa anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 9.10. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror.

 • (i) reclamatiî si acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de propriei (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • (ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.11. Pentru serviciile si lucrările aferente implementării proiectului, executantul va înainta achizitorului, la sfârșitul fiecărei faze sau la cerere, un raport cu activitatea fazei respective, acesta urmând a fi discutat într-o întâlnire de status. Persoanele implicate în această întâlnire vor fi:

 • (1) echipa de proiect din partea executantului;

(iîjechipa de proiect din partea achizitorului.

 • 9.12. (1) Executantul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului

 • (2) Pe parcursul implementării proiectului, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • i. confortul riveranilor;

 • ii. căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane

 • (3) Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • (4) Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse in opera, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

 • 9.13. Executantul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. In perioada de garanție a serviciilor prestate, a produselor livrate și a lucrărilor executate, executantul trebuie să asigure constatarea oricărei defecțiuni la locația amplasamentului în maxim 24 ore de la transmiterea solicitării scrise de către achizitor, prin e-mail sau fax, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locațiile necesare. Dacă defecțiunea este acoperită de obligația de garanție, remedierea se va executa în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data constatării, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locațiile necesare.In acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

AVIZAT

DIRECȚIA JURI«£*

Serviciul L«g.klițle șl Avlzure Contracte

.                       ServfcIV,

 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1. Achizitonilse obligă să plătească executantului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract, în contul deschis la Trezoreria Sectorului 3.

  • 10.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele/serviciile/lucrările în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind livrarea și/sau punerea în funcțiune a acestora.

  • 10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția executantului toate datele ți informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a proiectului:

 • i.    lista amplasamentelor,

 • ii.    amplasamentele trebuie sa fie libere de orice sarcină, să aibă acord de amplasare din partea proprietarului, să beneficieze de alimentare electrică independentă pentru scopul proiectului;

 • iii.    lista persoanelor de contact pentru fiecare amplasament, cu menționarea datelor de contact ale acestora;

 • iv.    acces în timpul orelor de program, respectiv 08-17 de luni până vineri, pentru fiecare amplasament

 • v.    suprafețele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de șantier după caz;

 • vi.    căile de acces rutier.

 • 10.4. (l) Achizitorul se obligă ca, până la emiterea Ordinului de începere a proiectului săîncheie contracte de alimentare cu energie electrică pentru fiecare locație de amplasare și în acord cu dimensionările tehnice (putere electrică, viteză si lărgime de bandă în Internet etc.) specificate în proiectul tehnic, astfel încât să fie respectate termenele din graficul de execuție.

 • (2) Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către achizitor

 • 10.5. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului autorizațiile de construire și toate avizele prevăzute de lege, precum și întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise executantului.

 • 10.6. (1) Achizitorul are obligația de a examina produsele livrate, serviciile prestate și lucrările executate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului.

 • (2) Achizitorul va recepționa serviciile și lucrările aferente prezentului contract, inclusiv proiectul tehnic, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • (3) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla si supraveghea modul de respectare si îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul implementării, întocmind note de constatare pe care le transmite executantului.

 • 10.7. AchizitQrulse obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul executantului pe întreaga durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

 • 10.8. Achizitorul are obligația de a interveni prompt, la solicitarea executantului, pentru soluționarea situațiilor aflate în competența sa.

11. Sancținnipentru neîndepllnirea culpabilă a obligațiilor.

 • 11.1.bi cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-si îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, prin raportare la obligația neexecutată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

II.2.In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plătii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști si între aceștia si autoritari contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivăaobligariilor,

 • 11.3.Cuantumul penalităților de întârziere nu poate depăși valoarea obligațiilor restante.


  6/12 • 12. Garanția de bună execuție a contractului

  • 12.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 1.837.486,29 lei, în tennen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele părți.

  • 12.2. Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.în acest caz, executantul are obligația de a deschide contul la dispoziția achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, iară TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție conform art.12.1 de mai sus și va înștiința executantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Reținerile nu pot fi mai mari de 5% din valoarea facturii, fără TVA. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăți atât de către executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea executantului.

  • 12.3. în cazul în care contractantul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile stipulate în art.12.1 și 12.2de mai sus, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către achizitor.

  • 12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

  • 12.5. Pe perioada de valabilitate a serviciilor de garanție orice intervenție asupra sistemului de monitorizare se face de către executant și pentru orice acțiune care nu face obiectul serviciilor de garanție beneficiarul este obligat să contacteze executantul în temeiul unui contract separat de prezentul contract. In situația în care beneficiarul nu respecta prezenta obligație, va pierde garanția produselor montate și serviciilor executate deja în amplasamente.

  • 12.6. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum utmează:

 • a) 70% din valoarea garanției, în tennen de 14 zile de la data încheierii procesului-veibal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate conform prevederilor art. 16.1 din contract, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • 12.7. Procesde-vefbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, respectiv pentru amplasamente, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

 • 13. începerea șl execuția lucrărilor

  • 13.1. Executantul are obligația de a începe execuția contractului în tennen de 3 zile lucrătoare de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului.

  • 13.2. (1) Lucrările trebuie, să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită.

 • (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit m ordinea tehnologică de execuție. In cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • (3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconfoimării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.


  7/12 • 13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul de proiect din partea executantului și dirigintele dc șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

 • (2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si Încercărilor, inclusiv manopera aferenta acestora revin executantului.

 • (3) Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporata aceste cheltuieli.

 • 13.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse fara aprobarea achizitorului prin dirigintele de șantier.

 • (2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

 • (3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

 • (4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor,iar in caz contrar, de către executant.

 • 14. întârzieri și sistarea lucrărilor

14.1.In cazul în care:

 • (1) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • (ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

 • (iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

 • 15. Finalizarea lucrărilor

  • 15.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

  • 15.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

 • (2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. In funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

  • 16.1.(1) Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor.

(2) în cazul încheierii unor procese verbale de recepție parțiale, conform art.12.7, perioada de garanție curge de la data semnării acestora.


8/12 • 16.2. (1) In perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor si a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

 • i) utilizări de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • ii)  neglijenței sau neindeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

16.3.In cazul in care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza art.16.2 alin. 2 din contract achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumelel cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de buna execuție constituita.

 • 16.4.Nu sunt acoperite de garanție următoarele evenimente și defecțiuni:

 • - montare/demontare produse și instalații recepționate de către persoane care nu au fost mandatate de executant;

 • - montare/demontare produse și instalații la solicitarea achizitorului, după recepție, fără să fie cauzate de existența unei defecțiuni acoperite de obligația de garanție;

 • - serviciile de administrare și mentenanță;

 • - orice servicii care exced cadrului legal al definiției serviciilor de garanție (de exemplu: utilizare neconfonnă, deteriorări mecanice, etc.).

 • 17. Modalitățile de plată

  • 17.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite după caz, de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse și atașamente, instrucțiuni de utilizare.

  • 17.2. Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

  • 17.3. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

  • 17.4. Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea înainte de emiterea facturii și vor fi confirmate în termen de 5zile de la data depunerii. în cazul în care nu se primește un răspuns în acest termen, se consideră că situațiile de lucrări parțiale au fost acceptate.

  • 17.5. Plățile parțiale se efectuează în baza proceselor verbale de recepție parțiale a serviciilor și/sau lucrărilor.

  • 17.6. Plata facturilorse va face imediat după verificarea și acceptarea situațiilor de plată de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/notificâri/contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul prevăzut în contract.

  • 17.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

 • 18. Ajustarea prețului contractului

 • 18.1 .Pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare din oferta finală.

 • 18.2.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 19. Recepție, inspecții, teste si verificări

  • 19.1.Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica /lucrările executate, produscle/serviciile livrate/prestate pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ

Serviciul Lceabție M Aviiart Contincw

SefSerriAi,

/)     /) /Searftw VtyL

 • 19.2. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, executantului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor si inspecțiilor.

19.3.Inspectiilesi testele din cadrul recepțiilor partialesi recepției finale se vor face la locațiile de amplasament/destinatiile finale.

 • 19.4. Dacăvreunul din serviciile/lucrările inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar executantul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • (1) de a remedia serviciile/lucrările refuzate, sau

(ii)dea face toate modificările necesare pentru ca serviciile/lucrările să corespundă specificațiilor tehnice

 • 19.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amâuat datorită faptului că lucrarile/serviciile au fost inspectate si testate de executant, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 20. Asigurări

  • 20.1. (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice,

 • (2) Asigurarea se va incheia cu o agende de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

 • (3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipiselc pentru plata primelor curente (actualizate).

 • 20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații piătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajați!or acestuia.

 • 21. încetarea contractului

  • 21.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • c)  prin acordul scris al părților,

 • d)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;

 • e)  în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • f)  prin rezilierea unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

21,2.Incetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

21.3.In situația rezilierii/ rezolutiuniî totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 21.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neindeplinirea respectivă, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neindeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării,

 • 21.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 21.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 21.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 60 zile înainte de momentul rezilierii.

 • 22. Rezilierea contractului

  • 22.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

   10/12
  • 22.2. Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor în perioada stabilită.

  • 22.3. Achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisa cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterala va produce efecte iar executantul se obliga sa plateasca cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului, precum si penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • (i) Executantul nu respectă în mod culpabil termenul final prevăzut în Graficul de Execuție, iar întârzierea depăseștecu mai mult de 30 zile termenul convenite în Contract;

 • (ii) Executantul nu execută lucrări de calitate si în conformitate cu caietul de sarcini si cu prescripțiile si standardele în vigoare si nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor,

 • (iii) In cazul în care împotriva executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului.

 • 22.4. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 23. Amendamente

  • 23.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

  • 23.2. Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

  • 23.3. Părțile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce tin de întârzieri în obținerea avizelor/autorizatiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor fi comunicate în scris.

 • 24. Forța majoră

  • 24.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 24.2. Forta majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

  • 24.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana laaparitia acesteia.

  • 24.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligattia de a notifica celeilalte părții, imediat si în mod complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor

  • 25.1. Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei m cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 25.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de instanța judecătoreasca competenta, potrivit normelor de procedura in vigoare.

 • 26. Dispoziții finale

26.1.In cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-si producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea sbsau executarea contractului.

26.2.1n cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uncia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în

vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

 • 26.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate si în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

 • 26.4, Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea respectivelor articole.

 • 27. Limba care guvernează contractul

 • 27.1 .Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 28. Comunicări

  • 28.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fietransmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

 • 28.2, Comunicările între părți se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3.In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă Ia sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

28.4.In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 28.5. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute in alineatee precedente.

 • 29. Legea aplicabila contractului.

 • 29.1 .Contractul va fi interpretat conform legilor din Remania.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract azi,               ..........., în 2 exemplare, câte unul pentru

fiecare parte.

ACHIZI

SECTORUL 3 al PRIMAR, Robert Sorin N

DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv, Octavian GhețuDIRECȚIA STRATEGICI P GRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ Serviciul Politici, Progr/me și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea12/12


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICĂ Serviciul LegUetl» )l Mart Cont racle Șef Serviciu, /"l GeorțolaViMm


Anexă la contractul nr. 165776/20.08.2018

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Total valoare cu

TVA

Subcapitol bugetar 51.02.01-PS3 71.01.01

(Anul 2018)

Credite         de

angajament/ alte surse

1

"Extinderea proiectului Creșterea siguranței      si      prevenirea

criminalității în Sectorul 3"

43.732.173,69 lei

14.483,390,00 lei

29.248.783,69 lei

TOTAL

43.732.173,69 lei

14.483.390,00 lei

29.248.783,69 lei

ACHIZITOR, SECTORUL 3râl PRIMAR, Robert Sorii| N^gdițjl-pi BUCUREȘTI
DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv, Octavian Ghețu


DIRECȚIA STRATEGII ȘI PȘOG Serviciul Politici, Programe ș/Gestifanarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,an Buzdu^a


13/12

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEANr. 349586/12.05.2020


Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de specialitate nr. 349584/12.05.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul H.C.L.S.3 privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”.întocmit

Expert, Mihai Boțea


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....A..... de pe or

ide zi/ _

0JZeZo


-Suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........4?..?^?....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNI “ RIANA


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL      q

referitor ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmare din data de


de pe ordinea de zi /


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......2........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exiraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /^DEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZARENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN