Hotărârea nr. 130/2020

HCLS3 nr.130 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr 3 a HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020 referitoare la salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 359676/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 5096/ 20.05.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • - HCLS nr. 74/30.03.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • - Adresa nr. 5110/ 21.05.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3, înregistrată cu nr. 359288/CP/21.05.2020;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 8 alin. (1), art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 159 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată;

 • - Art. 552 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS 3 nr. 358/14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS 3 nr. 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 3 referitoare la salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobată prin HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Salubritate Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. ..1S.Q......

DIN 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

ANEXA LA H.C.L.S. 3 NR. 430/J#


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL

DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/ 2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI

PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

Grad

Gradația

Nivel Studii

Legea-cadru nr. 153/ 2017

De conducere

De execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director

II

S.S.

13000

2

Sef serviciu

II

S.S.

12000

3

Șef birou

II

s.s.

9500

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate / Consilier juridic

IA

0

S.S.

4979

1

5353

2

5620

3

5901

4

6049

5

6200

Inspector de specialitate / Consilier juridic

I

0

S.S.

4819

1

5180

2

5439

3

5711

4

5854

5

6000

Inspector de specialitate / Consilier juridic

II

0

S.S.

4658

1

5007

2

5258

3

5520

4

5658

5

5800

Inspector de specialitate / Consilier juridic

debutant

0

s.s.

4578

1

4921

2

1

3

7V

*

4

5561

5

5700

2

Referent

IA

0

S.M.

4497

1

4835

2

5076

3

5330

4

5463

5

5600

Referent

I

0

S.M.

4176

1

4489

2

4714

3

4949

4

5074

5

5200

Referent

11

0

S.M.

3775

1

4058

2

4260

3

4473

4

4585

5

4700

Referent

debutant

0

S.M.

3614

1

3885

2

4079

3

4283

4

4390

5

4500

3

Referent Responsabil        i

echipă) / Referent i Responsabil subzonă)

IA

0

S.M.

6103

1

6561

2

6889

3

7234

4

7415

5

7600

Referent             T

' Responsabil echipă) / Referent Responsabil subzonă)

I

0

S.M.

5943

1

6389

2

6708

3

7043

4

7220

5

7400

Referent              1

i Responsabil echipă) / Referent Responsabil subzonă)

11

0

S.M.

5622

1

6043

2

6345

3

6663

4

6829

5

7000

deferent             T

Responsabil echipă) / Referent

debutant

0

S.M.

5220

X—735—H \* \

1

__5612

r 1

2

6A/k>§892

l y

li 1

L3 /______

3

>'c^' ^PcURE^vâ' Xțiuiji^X

*p WlJbr

(Responsabil subzonă)

4

6341

5

6500

4

Muncitor calificat (Responsabil echipă)

I

0

M/G

5300

1

5698

2

5983

3

6282

4

6439

5

6600

Muncitor calificat (Responsabil echipă)

II

0

M/G

5140

1

5525

2

5802

3

6092

4

6244

5

6400

Muncitor calificat (Responsabil echipă)

III

0

M/G

4979

1

5353

2

5620

3

5901

4

6049

5

6200

5

Muncitor calificat

I

0

M/G

4417

1

4748

2

4986

3

5235

4

5366

5

5500

Muncitor calificat

II

0

M/G

4015

1

4317

2

4532

3

4759

4

4878

5

5000

Muncitor calificat

III

0

M/G

3775

1

4058

2

4260

3

4474

4

4585

5

4700

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3614

1

3885

2

4079

3

4283

4

4390

5

4500

6

Șofer (autoturisme și camionete)

II

0

M/G

4738

1

—5,094

/ v/

2

/CK

4148

1 zl

Mir

3

4

5756

5

5900

7

Șofer (transport persoane)

II

0

M/G

5059

1

5439

2

5711

3

5996

4

6146

5

6300

8

Șofer (autocamioane și mașini de mare tonaj)

II

0

M/G

5581

1

6000

2

6300

3

6615

4

6780

5

6950

9

Șofer (autospeciale)

II

0

M/G

6103

1

6561

2

6889

3

7234

4

7415

5

7600

10

Muncitor necalificat (sortator)

II

0

M/G

3935

1

4230

2

4442

3

4664

4

4780

5

4900

11

Muncitor necalificat (menajer)

II

0

M/G

3678

1

3954

2

4152

3

4359

4

4468

5

4580

12

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3052

1

3281

---1

\<n

2

3445

s CI

3

3617

0

TÎ O

4

3707

SA? /

_

5

3800

■S^CUre^'^

NOTĂ:

1.


2.


în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri: Direcția Colectare Deșeuri;


Direcția Managementul Deșeurilor;

Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația d nivel maxim;

 • 3. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5. Personalul scutit de impozit pe venit, conform art. 60 pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.CABINET PRIMAR

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILcab1netprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

I Data

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr 3 a HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020 referitoare la salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționaie "Administrație" utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost reorganizată conform Hotărârii nr. 42 din 26.02.2020 a Consiliului Local Sector 3, iar ca urmare a desfășurării activității în cadrul celor șapte structuri diferite din cadrul Direcției s-a constat faptul că funcții din cadrul unei direcții similare cu cele din cadrul altei direcții au atribuții diferite raportate la gradul de complexitate și diversitate a activităților, unele fiind afectate exclusiv prestării serviciului public de salubrizare, altele efectuând doar muncă de tip administrativ, specifică unei instituții publice.

Având în vedere faptul că Direcția prestează la nivelul Sectorului 3 un serviciu public de salubrizare, atribuțiile specifice unor funcții similare sunt diferite.

în vederea asigurării prestării serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București este necesară modificarea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționaie "Administrație" utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, pentru a cuprinde și funcțiile de muncitor calificat (responsabil echipă), funcție identificată ca fiind necesară în cadrul Direcției Managementul Deșeurilor.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 5096/ 20.05.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR


RAPORTDE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei nr. 3 a HCLS 3 nr. 74/30.03.2020 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrulfamiliei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubriuzare în Sectorul 3 al Municipiului București,

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite că activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează;

 • 1. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Având în vedere:

HCLS 3 nr. 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare:


 • -  HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

Faptul că obiectul de activitate al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 este dus la îndeplinire prin intermediul a 7 structuri diferite, din care 5 sunt direcții;

 • -   Specificul activității fiecărei structuri din cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

în vederea asigurării salarizării tuturor posturilor prevăzute în statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare, este necesară modificarea Anexei nr. 3 a HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 pentru a cuprinde funcțiile de muncitor calificat (responsabil echipă), funcție identificată ca fiind necesară în cadrul Direcției Managementul Deșeurilor.

Prin urmare, potrivit celor expuse în cadrul prezentei, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 a HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale  Administrație” utilizate în cadrul Direcției G^her^lejde Salubritate Sector 3.


Șef Serviciul Juridic și Control, Roxiesurse

a MaiDIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR'iirsbC < iA Cit; £R.-;Lm               "AT2

.l^JpAF’5 -   ^440


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTOR 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind CoduTĂdministrativ, vă


rugăm să ne sprijiniți prin inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 a HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe or


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședințajiin data de...............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....J[.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDIÎQTE,

pÂunicZadmana

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

1

MĂLUREANU LIV1U

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA