Hotărârea nr. 13/2020

HCLS3 nr.13 din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.395/30.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare nr. 2672 l/CP/23.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raport de specialitate nr. 22408/21.01.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • - Adresa nr. 22780/21.01.2020 a Direcției Organizare Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art.409 alin.(3) alin.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul Prefectului Municipiului București nr.98/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi, cu modificările și completările ulterioare, pentru subdiviziunea administrativ - teritorială Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin HCLS 3 nr.408/28.08.2019, HCLS 3 nr.450/24.09.2019, HCLS 3 nr.498/31.10.2019 și prin HCLS 3 nr.781/19.12.2019;

 • - Adresa nr.7457/11.04.2019 a Instituției Prefectului Municipiului București privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2019, modificată și completată cu adresa nr. 14785/18.07.2019;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.395/30.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 13

DIN 31.01.2020

*Z-rA lV

/ ♦/

\*\

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                  / c/

PRIMĂRIA SECTOR 3  X12 S/qa m O „                                                             I 5

ANEXA A H.C.L.S.3 NR...13/<Z/.. W'                                                                    \\

STAT DE FUNCȚII

fi

l_J 1

/o 1

* i

/

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010

Legea nr.481/2004 și

O.U.G. nr.57/2019

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr. posturi

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DEMNITARI

1

Primar

1

2

Viceprimar

1

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General al Sectorului 3

1

I

II

S.S.

2

Arhitect șef

1

I

II

s.s.

3

Director general

1

I

II

S.S.

4

Director general adjunct

1

I

II

s.s.

5

Director executiv

13

I

II

s.s.

6

Director executiv adjunct

4

I

II

s.s.

7

Șef serviciu

39

I

II

s.s.

8

Șef birou

9

I

II

s.s.

Total

69B

DE EXECUȚIE

1

1

Vlanager public

i

1

I

principal

S.S.

2

Xuditor

7

I

superior

s.s.

3

Auditor

1

I

principal

S.S.

4

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții^ publice

119

I

superior

s.s.

5

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

43

I

principal

s.s.

6

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

96

I

asistent

s.s.

7

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

9

I

debutant

s.s.

8

Referent de specialitate

1

II

superior

S.S.D.

9

Referent

61

III

superior

S.M.

10

Referent

22

III

principal

S.M.

11

Referent

27

III

asistent

S.M.

12

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

69

I

superior

S.S.

13

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

45

1

principal

S.S.

14

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

47

I

asistent

S.S.

15

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

71

1

debutant

S.S.

16

[*/

Polițist local

Referent

113

III

superior

S.M

17

ir

Polițist local

Referent

23

III

principal

S.M

18

Polițist local

Referent

22

III

asistent

S.M

19

w

L/z

Polițist local

Referent

60

III

debutant

S.M

20

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

I

superior

S.S.

21

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

I

principal

S.S.

Total

839

Total F.P.(A+B)

908

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treaptă

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

III

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

1

S.S.

2

Director

1

II

S.S.

3

Director adjunct

2

II

s.s.

4

Șef serviciu

11

II

s.s.


EfHMTĂ


Total


Șef piață/ Șef depozit


Inspector de specialitate/Consilier


Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Referent/Arhivar______

Referent______________

Referent______________

Referent______________

Magaziner___________

Curier________________

Muncitor calificat______

Muncitor calificat

Muncitor calificat______

Muncitor calificat______

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat îngrijitor________________

Șofer_________________

Guard______________

Total


Total C.M (A+B)


\oino


Total (I + II + III)


3

18


II


S.S.


372


1282


DIRECȚIA OR

Director Eugeni
ROBERT SOI

IA

 • I

 • II deb 1Â~

 • I

 • II

deb


 • I

 • II

 • III

 • IV

 • I

 • II


S.M.

S.S.

S.S.

S.S.

S.S.

S.M.

S.M.

S.M.

S.M.

S.M/G

S.M/G

S.M/G

S.M/G

S.M/G

S.M/G

S.M/G

S.M/G

S.M/G

S.M/G

S.M/G


9

fiiculescu
CABINET PRIMARTELEFON (004 O2>) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

CABINET PRIMAR

.... i!.tW

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.395/30.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat structura organizatorică din cadrul aparatului de specialitate.

Pentru o mai bună funcționare a activității în cadrul instituției, în statul de funcții - Anexa nr.2 la HCLS 3 nr.395/30.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, se impune transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

 • > 1 post vacant de funcție publică de referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului se va transforma în expert clasa I gradul profesional superior (id post: 422014);

 • > 1 post vacant de funcție publică de referent clasa III gradul profesional principal din cadrul Serviciului Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă se va transforma în expert clasa I gradul profesional superior (id post: 532545);

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate înregistrat cu nr. 22408/21.01.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084, București

Nr. de înregistrare: 22408/21.01.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții aprobat prin H.C.L.S 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare


Având în vedere:

H.C.L.S. 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin H.C.L.S.3 nr.408/28.08.2019, H.C.L.S.3 nr.450/24.09.2019, H.C.L.S.3 nr.498/31.10.2019 și prin H.C.L.S.3 nr.781/19.12.2019;

Referatul înregistrat cu nr. 3557/07.01.2020 al doamnei Petrache Nicoleta, Director Executiv în cadrul Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă prin care solicită transformarea unor funcții publice vacante;

 • -  Referatul înregistrat cu nr. 15518/16.01.2020 al domnului Bașca Robert Mihai, Arhitect Șef în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 prin care solicită transformarea unor funcții publice vacante;

art.409 alin.(3) alin.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Modificările meționate în referatul de mai sus, se regăsesc în anexa nr.2 (statul de funcții) a H.C.L.S 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare și anume:

 • >  1 post vacant de funcție publică de referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului se va transforma în expert clasa 1 gradul profesional superior (id post: 422014);

 • >  1 post vacant de funcție publică de referent clasa III gradul profesional principal din cadrul Serviciului Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă se va transforma în expert clasa I gradul profesional superior (id post: 532545);


Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea statului de funcții (anexa nr.2) a H.C.L.S 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare.Director ExecXifi /


Eugenia Dem^ter \

/Vălentina Minculescu


personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul ‘ :^al<                                                                  • - ■                •                                                                        '      ' .      " .


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA A RAPORTULUI DE SPECIALITATE NR. 22408/21.01.2020

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010

Legea nr.481/2004 și

O.U.G. nr.57/2019

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr. posturi

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DEMNITARI

1

Primar

1

2

Viceprimar

1

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General al Sectorului 3

1

I

11

S.S.

2

Arhitect șef

1

I

II

s.s.

3

Director general

1

I

II

S.S.

4

Director general adjunct

1

I

II

s.s.

5

Director executiv

13

I

II

s.s.

6

Director executiv adjunct

4

I

II

s.s.

7

Șef serviciu

39

I

II

s.s.

8

Șef birou

9

I

II

s.s.

Total

69

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

1

I

principal

S.S.

2

Auditor

7

I

superior

s.s.

3

Auditor

1

I

principal

S.S.

4

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achizițiii publice

119

I

superior

s.s.

5

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

43

I

principal

s.s.

6

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

96

I

asistent

s.s.

7

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

9

I

debutant

s.s.

8

Referent de specialitate

1

II

superior

S.S.D.

9

Referent

61

III

superior

S.M.

10

Referent

22

III

principal

S.M.

11

Referent

27

III

asistent

S.M.

12

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

69

I

superior

S.S.

13

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

45

I

principal

S.S.

14

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

47

I

asistent

S.S.

15

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

71

I

debutant

S.S.

16

Polițist local

Referent

113

III

superior

S.M

17

Polițist local

Referent

23

III

principal

S.M

18

Polițist local

Referent

22

III

asistent

S.M

19

Polițist local

Referent

60

III

debutant

S.M

20

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

I

superior

S.S.

21

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

I

principal

S.S.

Total

839

Total F.P.(A+B)

908

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treaptă

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

III

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

1

S.S.

2

Director

1

II

S.S.

3

Director adjunct

2

II

s.s.

4 | Șef serviciu

11

II

s.s.

5

Șef birou

3

II

s.s.

Total

18

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/ Șef depozit

2

I

S.M.

2

Inspector de specialitate/Consilier

21

IA

S.S.

3

Inspector de specialitate

19

I

s.s.

5

Inspector de specialitate

12

II

s.s.

6

Inspector de specialitate

8

deb

s.s.

7

Referent/Arhivar

9

IA

S.M.

8

Referent

11

I

S.M.

9

Referent

13

II

S.M.

10

Referent

5

deb

S.M.

11

Magaziner

2

S.M/G

12

Curier

1

S.M/G

13

Muncitor calificat

31

I

S.M/G

14

Muncitor calificat

17

II

S.M/G

15

Muncitor calificat

22

III

S.M/G

16

Muncitor calificat

75

IV

S.M/G

17

Muncitor necalificat

24

I

S.M/G

18

Muncitor necalificat

59

II

S.M/G

19

îngrijitor

13

S.M/G

20

Șofer

3

I

S.M/G

21

Guard

7

S.M/G

Total

354

Total C.M (A+B)

372

Total (I + II + III)

1282

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. înregistrare: 22780/21.01.2020


CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat:

 • > Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane privind proiectul de hotărâre referitor la modificarea Statului de funcții aprobat prin H.C.L.S.3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulteriaore;

 • >  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Statului de funcții aprobat prin H.C.L.S.3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • >  Proiectul de Referat de aprobare al Primarului Sectorului 3;MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


------ A

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplîmentarea ordmif de zi a ședinței ordinare/extr^ordmare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                          .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....î?........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de- -zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


A

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordjnea de zi / „

suplinwntareawdiniidczi a ședinței ordinare/extraerdmare din data de.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, .^apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în^edința din data de ...?^..,...^..L.'...^9.<^C a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .........tk... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de~zi a ședinței

ordinare/exLpaxmlinare, și consideră că acesta A FOST / NLFA’FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF A VOR'ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN