Hotărârea nr. 129/2020

HCLS3 nr.129 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.357275/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 4997/19.05.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  HCLS3 nr.42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările ulterioare;

 • -  Adresa nr. 5022/19.05.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

în conformitate cu prevederile:

* Art. 3 și art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.2 alin. (2) art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 42/26.02,2020 a Consiliului Local Sector 3, cu modificările ulterioare, referitoare la Statului de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr.42/26.02.2020, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.NR.

DIN 27.05.2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

ANEXA   LA HCLS3 Nr42$/.. .ZL.0^30


STAT DE FUNCȚII

NR. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treapta

Nr. posturi

nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

1

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director General

II

1

S.S

2

Director

II

5

S.S

3

Șef Serviciu

II

8

S.S

4

Șef Birou

II

16

S.S

Total

30

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

IA

3

S.S

2

inspector de specialitate

1

13

S.S

3

Inspector de specialitate

II

35

S.S

4

Inspector de specialitate

deb.

31

S.S

5

Consilier juridic

II

2

S.S

6

Consilier juridic

deb.

3

S.S

7

Referent

IA

7

M

8

Referent

1

16

M

9

Referent

II

23

M

10

Referent

deb.

3

M

11

Referent responsabil zonă

1

1

M

12

Referent responsabil zonă

II

5

M

13

Referent responsabil zonă

deb.

4

M

14

Referent responsabil subzonă

I

4

M

15

Referent responsabil subzonă

li

8

M

16

Referent responsabil subzonă

deb.

4

M

17

Referent responsabil echipă

IA

3

M

18

Referent responsabil echipă

1

4

M

19

Referent responsabil echipă

II

14

M

20

Șofer autoturisme ți camionete

II

37

M/G

21

Șofer transport persoane

II

31

M/G

22

Șofer autocamioane ți mațini de mare tonaj

II

194

M/G

23

Șofer autospeciale

II

29

M/G

24

Muncitor calificat responsabil echipă

1

1

M/G

25

Muncitor calificat responsabil echipă

II

6

M/G

26

Muncitor calificat responsabil echipă

III

12

M/G

27

Muncitor calificat lucrător salubrizare

II

3

M/G

28

Muncitor calificat lucrător salubrizare

III

3

M/G

29

Muncitor calificat

21

M/G

30

Muncitor calificat

II

31

M/G

31

Muncitor calificat

III

35

M/G

32

Muncitor calificat

V

63

M/G

33

Muncitor necalificat

1

700

M/G

34

Muncitor necalificat sortator

1

6

M/G

35

Muncitor necalificat menajer

1

113

M/G

Total C.M.

1468

rotal(IA+IB)

1498CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarOlprin1arie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data..................................

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea nr. 42/26.02.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, ce a fost modificată prin HCLS3 nr. 73/30.03.2020.

Ținând seama de referatele Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire - Serviciul Curățenie Domeniul Public, precum și cel al Direcției Managementul Deșeurilor-Serviciul Exploatare Instalații, anexate raportului de specialitate nr. 4997/19.05.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, precum și de activitățile specifice desfășurate în cadrul direcției, respectiv:

 • 1.  Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,

activități care trebuie să se desfășoare 24 ore/7 zile, este necesară transformarea anumitor posturi de muncitori necalificați în muncitori calificați, în vederea desfășurării în condiții optime a activității în cadrul compartimentelor de specialitate ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă putefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, modificată prin HCLS 3 nr. 73/ 30.03.2020

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/ 14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubriuzare în Sectorul 3 al Municipiului București,

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite că activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

 • 1.  Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Prin HCLS3 nr. 42/ 24.02.2020 a fost aprobată reorganizarea instituției, creându-se astfel o structură complexă în vederea facilitării prestării serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, ce a fost modificată și completată prin HCLS 3 nr. 73/ 30.03.2020.

Ca urmare a desfășurării activității, Direcția Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire, precum și Direcția Managementul Deșeurilor din cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 au constatat necesitatea transformării anumitor posturi de muncitori necalificati in muncitori calificați, conform referatelor întocmite de către aceștia și anexate prezentului raport.

în urma modificărilor expuse mai sus, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 va avea următoarea structură:

 • A. Director General -1 post de natură contractuală;

 • B. Direcția Colectare Deșeuri din subordinea Directorului General cu următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Biroul Exploatare Utilaje din subordinea Direcției Colectare Deșeuri își păstrează structura de 1+58 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou—1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane și mașini de mare tonaj) - 55 posturi.

Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile din subordinea Direcției Colectare Deșeuri își păstrează structura de 1+28 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 4 posturi;

 • •  Referent treapta II - 1 post;


  DIRECȚIA GENERALĂ

  DE SALUBRITATE SECTOR  Muncitor necalificat treapta II (sortater) - 2 posturi;


Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 18 posturi;

Muncitor necalificat treapta II - 2 posturi.

Biroul Dotări și Colectare Deșeuri Agenți Economici Mari din subordinea Direcției Colectare Deșeuri își păstrează structur de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Referent treapta 1-2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 3 posturi.

Serviciul Colectare Deșeuri Menajere din subordinea Direcției Colectare Deșeuri își păstrează structura de 1+106 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta 1-3 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 1 post;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (sortator) - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 90 posturi.

C. Direcția Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire din subordinea Directorului General are următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Serviciul Curățenie Domeniul Public din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire își va modifica posturile prin transformare, păstrând structura de 1+480 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I - 1 post;


DIRECȚIA GET DE SALUBRITATE


■ Referent treapta I (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) — 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta I (lucrător salubrizare) - 8 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (lucrător salubrizare) - 6 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (lucrător salubrizare) - 6 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV (lucrător salubrizare) - 25 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 410 posturi.

Biroul Suport și Reparații Bunuri Domeniul Public din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire își păstrează structura de 1+15 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Referent treapta IA (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II (lucrător salubrizare) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta 1-3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II — 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 6 posturi.

Biroul Toaletări și Defrișări din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire își păstrează structura de 1+50 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta I — 1 post;


  DIRECȚIA GENERALĂ

  DE SALUBRITATE SECTOR  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 1 post;


Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

Muncitor calificat treapta 1-4 posturi;

Muncitor calificat treapta II - 4 posturi;

Muncitor calificat treapta III - 4 posturi;

Muncitor calificat treapta IV — 12 posturi;

Muncitor necalificat treapta 11 — 20 posturi.

Compartimentul Coordonare Utilaje Mecanizate din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire își păstrează structura de 10 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) — 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

Biroul Exploatare Utilaje din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire își păstrează structura de 1+190 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șefbirou-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II — 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autoturisme și camionete) - 30 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) - 26 posturi;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane și mașini de mare tonaj) - 105 posturi;

 • •  Șofer treapta II (autospeciale) - 26 posturi.

D. Direcția întreținere Domeniul Public din subordinea Directorului General are următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Serviciul întreținere Spații Verzi din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public își păstrează structura de 1 + 114 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

Șef Serviciu - 1 post;


Dl DE


SALUBRITATE SECTOR • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) — 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta 1 — 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta 11-89 posturi.

Biroul Parc Dendrologic din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public își păstrează structura de 1+20 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 6 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta 11—14 posturi;

Biroul întreținere, Sisteme, Instalații din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public

își păstrează structura de 1+50 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Referent treapta I — 1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Referent treapta debutant - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III — 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV - 15 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II — 25 posturi.

Compartimentul Exploatare Utilaje din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public

își păstrează structura de 11 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șofer treapta II (autoturisme și camionete) - 7 posturi;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane și mașini de mare tonaj) - 4 posturi.


  DIRECȚIA GET DE SALUBRITATE


  I ERALA SECTORE. Direcția Managementul Deșeurilor din subordinea Directorului General cu următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Biroul Raportare din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor își păstrează structura de 1+13 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad debutant -1 post

 • •  Referent treapta 1-3 posturi

 • •  Referent treapta II - 5 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 2 posturi

Biroul Mentenanță din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor își păstrează structura 1+16 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou-1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta 1-3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II -3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 6 posturi.

Compartimentul Operare din subordinea Biroului Mentenanță își păstrează structura de 4 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad II -1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 1 post.

Biroul Exploatare Utilaje din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor își păstrează structura de 1+36 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane si mașini de mare tonaj) - 30 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) - 4 posturi.


DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR


Serviciul Exploatare Instalații din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor își va modifica posturile prin transformare, păstrând structura de 1+162 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 10 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 10 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta 11-126 posturi.

F. Direcția Administrativă din subordinea Directorului General are următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Serviciul Mecanizare din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+10 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta 1-2 posturi;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Referent treapta debutant - 2 posturi.

Compartimentul Tehnic din subordinea Serviciului Mecanizare își păstrează structura de 21 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Muncitor calificat treapta I - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV - 9 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autospeciale) - 3 posturi;G EN ERALA

DE SALUBRITATE SECTOR

Biroul Comercial din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II — 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 3 posturi;

 • •  Referent treapta I — 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post.

Serviciul Economic din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad IA — 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II — 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA — 1 post.

Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+5 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad IA - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post.

Biroul Administrativ și Gestiune din subordinea Serviciului Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte își păstrează structura de 1+9 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta II — 3 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 2 posturi.

Biroul Resurse Umane din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+4 posturi de natură contractuală, după cum urmează:


DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR


• Inspector de specialitate grad II - 4 posturi.

Compartimentul S.S.M. și S.U. din subordinea Biroului Resurse Umane își păstrează structura de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

* Inspector de specialitate grad II - 2 posturi.

G. Serviciul Juridic și Control din subordinea Directorului General are următoarea subordonare:

1. Șef Serviciu - 1 post de natură contractuală

Compartimentul Comunicare și Registratură din subordinea Serviciului Juridic și Control își păstrează structura de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta IA - 1 post.

Compartimentul Juridic, Contencios și Control Legalitate din subordinea Serviciului

Juridic și Control își păstrează structura de 5 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Consilier juridic grad II — 2 posturi;

 • •  Consilier juridic grad debutant - 3 posturi.

Compartimentul Control Intern Managerial din subordinea Serviciului Juridic și Control își păstrează structura de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad I — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post.

Biroul Control Serviciul Public de Salubrizare din subordinea Serviciului Juridic și Control își păstrează structura de 1+8 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șefbirou-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 4 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi.

Compartimentul Control Documente din subordinea Biroului Control Serviciul Public de

Salubrizare își păstrează structura de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

Inspector de specialitate grad II - 2 posturi.


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR


H. Biroul Dispecerat din subordinea Directorului General își păstrează structura de 1+14 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 4 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 4 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta I — 1 post;

 • •  Referent treapta II — 3 posturi.

Având în vedere situația de fapt și de drept expusă în cadrul prezentului, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, modificată prin HCLS 3 nr. 73/30.03.2020.Director Direcți

Septiipitf Mi hai
DE SALUBRITATE SECTOR


2ozo


REFERATDI MARIUS


Prin prezentul propun transformarea unor posturi din următoarea structură subordonată, după cum urmează:

în cadrul Serviciului Curățenie Domeniul Public din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire se transformă 40 posturi de muncitor necalificat treapta II în 8 posturi de muncitor calificat treapta I (lucrător salubrizare), în 4 posturi de muncitor calificat treapta II (lucrător salubrizare), în 3 posturi de muncitor calificat treapta III (lucrător salubrizare) și în 25 posturi de muncitor calificat treapta IV (lucrător salubrizare).

în urma transformării acestor posturi, Serviciul Curățenie Domeniul Public va avea o structură de 1+480 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta I (lucrător salubrizare) - 8 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (lucrător salubrizare) - 6 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (lucrător salubrizare) - 6 posturi;


Director Direcția Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire, Alexandru GHINEA

Prin prezentul propun transformarea unor posturi din următoarea structură subordonată, după cum urmează:

în cadrul Serviciului Exploatare Instalații din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor se transformă 4 posturi de muncitor necalificat treapta II în 4 posturi de muncitor calificat treapta II (responsabil echipă).

în urma transformării acestor posturi, Serviciul Exploatare Instalații va avea o structură de 1+162 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 2 posturi;

 • •  Referent treapta II - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 10 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 10 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta 11-126 posturi.

Director Direcția Managementul Deșeurilor, Traian Iulian GIURGEA


_______ C EN ERALA

DE SALUBRITATE SECTOREDITATE


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTOR 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți prin inițierea unui proiect de hotărâre a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, modificată prin HCLS 3 nr. 73/

30.03.2020.

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

Șef Biroul Resun

Andreea MATEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe or<

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/wttraordinaro din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......7....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/ex ti aordinui Or și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR,DOBRE ALEXANDRU

PĂUN1CĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......7....... de pe ordinea de zi /

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .../z........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNJCĂADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA »

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Jl...... de pe ordinea de zi / zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de...                     a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....n............de pe

ordinea de zi / sttphrmjiitâTdirordinit-dc zra ședinței ordinare/extraordinare^ -și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin, (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE^"/

MEMBRI:         V

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRI AN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FÂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATÂ MARCEL