Hotărârea nr. 128/2020

HCLS3 nr.128 din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la HCLS3 nr. 489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local

a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul poliției locale


Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 358313/CP/20.05.2020 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 356626/19.05.2020 al Direcției Generale de Poliție Locală;

HCLS3 nr. 489/12.10.2017 privind aprobarea obiectivelor de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Adresa nr. 357543/20.05.2020 a Direcției Generale de Poliție Locală;

conformitate cu prevederile:

Art.1 alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 29 din H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • -  Art. 10 - art. 14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Anexa privind „Obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală”, aprobată prin HCLS3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează în sensul că, după pct.15 se introduc două puncte noi, respectiv pct. 16, și pct. 17, care vor avea următorul cuprins:                        / i

 • 16. Imobil Primăria Sectorului 3 (acces persoane) - str. Mihai Bravu nr. 429, Sector 3;

 • 17. Parc agrement, situat la intersecția str. Brățării cu str. Siriului, Sector 3.

Art.2. Anexa la HCLS3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completării! ulterioare, se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


NR ...iâtS.....

DIN 27.05.2020


E DE ȘEDINȚĂ ^VĂDUVAContrast


«iă per ti itdț ge i


Sfdtotățge \ IV anus Mii


tm legalitate ieral


ANEXA LA H.C.L.S.3 NR. 4%& /        Jp&Q

OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL A CĂROR SUPRAVEGHERE ȘI PAZĂ SUNT ASIGURATE DE CĂTRE PERSONALUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ

 • 1. Primăria Sectorului 3 - București, Sector 3, Calea Dudești nr.191;

 • 2. Direcția Generală de Poliție Locală - București, Sector 3, Str. Ion Țuculescu nr. 42;

 • 3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) - București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.12-14;

 • 4. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri nr. 32, Sector 3, București;

 • 5. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale - București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății nr. 36, Sector 3, București;

 • 6. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale (Biroul Unic) - București, Sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3, București;

 • 7. Sediul Administrativ Parc Pantelimon - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8. Imobilul „Casa Verde” - Parc A.I. CUZA - București, Sector 3, Str. Baba Novac;

 • 9. Loc Depozitare Vehicule - București, Sector 3, Str. Releului nr.4;

 • 10. Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) - Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3;

 • 11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) - Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Județul Ilfov;

 • 12. Sediul DGASPC Sector 3 situat în str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3;

 • 13. Căsuță de tip familial „Crinul Alb”, str. Jean Al. Steriadi nr.40A, sector 3, București;

 • 14. Creșa „Greierușul”, str. Marin Pazon nr. 2B - poarta;

 • 15. Complex de Servicii Sociale pentru Persoane iară Adăpost, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9J, sector 3, București

 • 16. Imobil Primăria Sectorului 3 (acces persoane) - str. Mihai Bravu nr. 429, Sector 3;

 • 17. Parc agrement, situat la intersecția str. Brățării cu str. Siriului, Sector 3.

  PREȘEDINTE DlDIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECTOR GENERAL,


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarffi prim2rie3.ro Srr. lâi, Sector 3, 031 oî i, București

ET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind completarea Anexei la HCLS3 nr. 489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul poliției locale

Conform art. 1 alin.(l) lit. a) teza finală și art. 6 lit. h) din Legea poliție locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare , poliția locală „asigura paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unitâții/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de Consiliul Local/Consiliul General al Municipiului București".

Prin HCLS3 nr. 489/12.10.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul Poliției locale, modificată și completată prin HCLS3 nr. 604/2017, HCLS3 nr.160/2018, HCLS3 nr. 200/2018, HCLS3 nr. 494/2018, HCLS3 nr. 428/2019, HCLS3 nr. 2/2020 și HCLS3 nr. 46/2020, în baza acestora fiind asigurată până în prezent paza la un număr de 14 obiective.

Urmare cererii nr. 351380/13.05.2020, a Direcției Administrative și Management Informațional, Direcția Generală de Poliție Locală a solicitat completarea Anexei la HCLS3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală, cu încă două obiective:

 • 1. Imobil Primăria Sectorului 3 (acces persoane) - str. Mihai Bravu nr. 429, Sector 3;

 • 2. Parc agrement, situat la intersecția str. Brățării cu str. Siriului, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 356626/19.05.2020 al Direcției Generale de Poliție Locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL BIROUL MONITORIZARE INSTITUȚII PUBLICE COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

TELEFON 031) 430 30 30 int. na ; (004 031) 430 33 30 int 112 FAX 1004 o?j) 340 07 >« E-MAIL paza.obiective@>pnmarie3 ro ■Str. Ion Țuculesru nr. 42, Ci, Sector 3. 031615, București

Nr. 356626/19.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:

adresa nr. 351380/13.05.2020 Direcției Administrativă și Management Informațional din cadrul Primăriei Sector 3, precum și dispoziția conducerii Primăriei Sectorului

Văzând dispozițiile:

 • -  art. 1 alin.(l) lit.a) teza finală și art. 6 lit. h) din Legea poliție locale nr.l55/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 29 din H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • -  art. 10 la art. 14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se impune modificarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală, cu următoarele Obiective:

" sediul în care își desfășoară activitatea câteva direcții și servicii din cadrul Primăriei Sector 3 situat în str. Mihai Bravu nr. 429, Sector 3 - acces persoane;

■ Parcul situat la intersecția str. Brățării cu str. Siriului

Astfel, anexa la această hotărâre care, în prezent, prevede 15 obiective, va fi completată cu cele două obiective mai susmenționate, urmând ca noua anexă să cuprindă 17 obiective, după cum urmează:

 • 1.  Primăria Sectorului 3 - București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191;

 • 2.  Direcția Generală de Poliție Locală - București, Sector 3, Str. Ion Țuculescu nr.42;

 • 3.  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) - București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 12-14;

 • 4.  Direcția Generală Impozite și Taxe Locale - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri nr. 32, Sector 3, București;

 • 5.  Direcția Generală Impozite și laxe Locale - București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății nr. 36, Sector 3, București;

 • 6.  Direcția Generală Impozite și Taxe Locale (Biroul Unic) - București, Sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3, București;

 • 7.  Sediul Administrativ Parc Pantelimon - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8.  Imobilul „Casa Verde” - Parc A.L CUZA - București, Sector 3, Str. Baba Novac;

 • 9.  Loc Depozitare Vehicule - București, Sector 3, Str. Releului nr.4;

 • 10. Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) - Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3;

 • 11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) - Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Județul Ilfov;

 • 12. Sediul DGASPC Sector 3 situat în str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3;

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL

BIROUL MONITORIZARE INSTITUȚII PUBLICE COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

 • 13. Căsuță de tip familial „Crinul Alb”, str. Jean Al. Steriadi nr.40A, sector 3, București;

 • 14. Creșa „Greierașul”, str. Marin Pazon nr. 2B - poarta;

 • 15. Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9J, sector

3, București

 • 16. Imobil Primăria Sectorului 3 (acces persoane) — str. Mihai Bravii nr. 429, Sector 3;

 • 17. Parc agrement, situat la intersecția str. Brățării cu str. Siriului, Sector 3.

Numărul de posturi/obiectiv, felul acestora și programul de lucru vor fi stabilite prin consemnul general/particular.Șef Serviciu Monitorizare Instituții Publice,
Nr. 351380 din 13.05.2020

Către.

Direcția Generala de Politie Locala Sector 3

In contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 si adoptarea masurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgenta, pentru buna desfășurare a activitatii in sediile Primăriei Sectorului 3 si asigurarea respectării distanțării sociale in incinta acestora, va solicitam suplimentarea posturilor de paza după cum urmeaza:

Sediul Sos Mihai Bravi! nr.429- 1 post

Director Executiv Adjunct.

Oana Maria Mehedințeanu


:tureleduiiineiivoastiii personale suni prelucrat? de l'rituaritt Sectorului 3 îi, tioiilbnuil.iir cu Rce.iiiaiucatul Uniunii !•                     în scup'tl inctiiliiiirii

atribuțiilor lecttic. Datele pot fi dezvăluite iiitur terii tu buza iiinii temei lei>';l justificii V-' puicii exercite diepi.trik prevăzute bt m;uiiairi«;?i; 1 E 2lli:i<’(.79.DIRECȚIA GENERALĂ DE POLÎȚIE LOCALĂ

SERVICIUL MONITORIZARE INSTITUȚII PUBLCE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

TELfFON (004 U2 0 430 30 p fnt 105 /         430 35 $<J int

FAX pO4 02»)    0/5" E’MAIL rronifcnzate iniiftuîir^p^tP4nr>rG

Sli Ion Juculcscu nu? Ctu Sector j. 031615, București

Nr. 357543/20.05.2020

Către: DOMNUL PRIMAR AL SECTORULUI 3 ROBERT SORIN NEGOIȚÂ


Prin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr. 35 de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul poliției locale, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițierea proiectului de hotărâre.

Cu stimă,


l^irrlr'rhîînrir.Tt'nnAiil [iciwiuik, «.unt prelucrare rie-ftiinSria'Sei'tnnjIuij nr itwiftuuritate cu1 RcșttJaiuenml l Intuirii i'uinpeneJiHĂ'ii^V 'rr suspiil iudqrinitni diri3iițiilc>r legale. Datele pi’l ii dezi^unc (.nur terți in haz» unui temei legal jiistilirat Vâ puicii exercita drcplurtie nrciâzsHc în ilcstiilatiicnt'.ii fi; 24iri'»>7*>. printr-v vcicre scrnil. M'n’iiaiii ți ihnală transmisii pe adresi î'nni.lriei Secuii 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe or


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ..

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul............. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELIN ARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNTCĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN