Hotărârea nr. 126/2020

HCLS3 nr.126 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societățile Ortogonal Construct SRL, Addict In vest SRL și International Cooling Systems SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 345947/CP/07.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 345700/07.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 345704/07.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în vederea încheierii unui contract cu societățile Ortogonal Construct SRL, Addict Invest SRL și International Cooling Systems SRL, asociate conform Acordului de asociere autentificat sub nr.736/30.04.2020, având ca obiect lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI pentru proiectul „Modernizare și Reabilitare parc Pantelimori'’, cu o valoare totală de 13.719.843,00 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire preVi hotărâri.                                                                                                 j

PREȘEDINTE DE ȘED IULIANA1VĂDUNR. 62.6 DIN 08.05.2020


Contrasemnează; entru legalitate r general Mțhăiță

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimarQlprimarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMARREFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Ad ministre re Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societățile Ortogonal Construct SRL, Addict Invest SRL și International Cooling Systems SRL

Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr.86 din 09.03.2020 a împuternicit președintele Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL să demareze procedurile necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" cu o valoare maximă de 15.000.000,00 lei.

Ca urmare a documentelor prezentate de societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înaintate prin adresa nr. 292/06.05.2020 și înregistrată cu nr.345497/CP/06.05.2020, rezultă că, pentru a duce la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, societatea a organizat licitație competitivă. Astfel comisia de evaluare, în urma analizării ofertelor depuse și a cerințelor solicitate prin documentația de achiziție și aplicarea criteriului de atribuire a contractului ofertei calificate, respectiv „prețul cel mai scăzut", a constatat că ofertantul câștigător sunt societățile Ortogonal Construct SRL, Addict Invest SRL și International Cooling Systems SRL asociate conform Acordului de asociere autentificat sub nr.736/30.04.2020, cu o valoare totală a contractului de 13.719.843,00 lei fără TVA.

încheierea contractului având ca obiect lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon", este necesară în vederea efScientizării activității societății pentru a se încadra în termenul de finalizare a proiectului.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.345700/07.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.E-fâAlL guvecnanlacorporattvațglprimarre^ ro Șoseaua Mihai Bravu Sector 3, 030328, București

Nr. înregistrare 345700/07,05.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Ortogonal Construct SRL-Addict Invest SRL-International

Cooling Systems SRL

Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată în baza hotărârii nr. 241 din 12,06.2017 a Consiliului Local Sector 3, iar prin Hotărârea nr. 588 din 27.11.2017 au fost numiți membri Consiliului de Administrație al societății.

Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr.86 din 09.03.2020 a aprobat demararea procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” la o valoare maximă de 15.000.000,00 iei. Astfel, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru a duce la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, a organizat licitație competitivă.

Prin adresa nr. 292/06.06.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL,înregistrată cu nr. 345497/CP/06.05.2020, se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Ortogonal Construct SRL-Addict Invest SRL-International Cooling Systems SRL, având ca obiect lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, cu o valoare totală de 13.719.843,00 iei fără TVA.

Conform Hotărârii de adjudecare nr. 1052/04.05.2020, privind atribuirea contractului având ca obiect lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, comisia de evaluare, în urma analizării ofertelor depuse și a cerințelor solicitate prin documentația de achiziție și aplicarea criteriului de atribuire a contractului ofertei calificatea, respectiv „prețul cel mai scăzut”, a constat că ofertantul câștigător este societatea Ortogonal Construct SRL-Addict Invest SRL-International Cooling Systems SRL ( acord de asociere autentificat sub nr. 736/30.04.2020 de NP Mălureanu Doru), cu o valoare totală a contractului de 13.719.843,00 lei fără TVA.

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prin decizia nr. 12/06.05.2020 a aprobat încheierea contractului cu societatea Ortogonal Construct SRL-Addict Invest SRL-International Cooling Systems SRL ( acord de asociere autentificat sub nr.

J SECTORULUI


BUCUREȘTI


736/30.04.2020 de NP Mălureanu Doru), cu un preț al contractului în valoare de 13.719.843,00 lei fără TVA și înaintarea către Consiliul Local Sector 3 spre aprobare a operațiunii juridice.

Potrivit art. 12, pct. 12.1 Ht. m) și o) din actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența aociatului unic aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv."’ și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”.

Necesitatea încheierii contractului vine în contextul unei bune desfășurări a activităților indispensabile pentru finalizarea proiectului „Moderinazare și reabilitare parc Pantelimon” în termen.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Ortogonal Construct SRL-Addict Invest SRL-lntemational Cooling Systems SRL.

întocmit,


Compartiment Guvcmanța Corporativă, Bejenara Raluca

R O M A N î A

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „POPA RĂDULESCU și ASOCIAȚII" București, Calea Dubești nr. 136-138, parter. Sector 3 Tel: 021.335.14.20/Fax: 031.620.49.72


S-a cerut autentificarea prezentului îi


SUPLICAT


Formularul nr. 6


ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinoar pentru

Clădire CI din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon"

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016.

 • 1. PĂRȚILE ACORDULUI:

ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Anghel Moldoveanu nr. 38, parter, sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12568/2011, CUI 29251779, tel. 0758.033.758, e-mail: office.ortogonal@gmail.com, reprezentată prin asociat unic si administrator, domnul ZAHARIA DRAGOS-VASILE. cetățean român, domiciliat în                   _ *

posesor al C.I. seria : nr. eliberată la data de             de 1             * cu

valabilitate până la data de .    •      , CNP •'      .* .în baza Deciziei Asociatului Unic nr.

02/30.04.2020, denumită ASOCIAT 1 - LIDER DE ASOCIERE,

INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Aristide Pascal nr. 29-31, et. 4, sectorul 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 340/6704/2015, CUI 34600018, tel. +40 31 803 48 86, e-mail: office@cooling.ro, reprezentată prin asociat și administrator, domnul COSTACHE DAN-ALEXANDRLL cetățean român, domiciliat în                        •    ,                                                       t

posesor al C.I. seria nr. i, eliberată la data de            l de                      cu

valabilitate până la data de              CNP                , în baza Hotărârii AGA nr.

2/30.04.2020, denumită ASOCIAT 2 - MEMBRU AL ASOCIERII

Și

ADDICTINVEST S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Sold. Modoran Ene nr. 9, bl. M88, sc. 2, et 1, ap. 65, sectorul 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5666/2006, CUI 18554785, tel. +40729700805, e-mail:alin@addict-invest.com, reprezentată prin asociat unic si administrator, domnul UNGUREANU AUN MIHAI, cetățean român, domiciliat în                                                           -                                i, posesor al

C.I. seria r nr. , eliberată la data de .      ' J de                      cu valabilitate până

la data de .            CNP                  în baza Deciziei Asociatului Unic nr. 01/30.04.2020

denumită ASOCIAT 3 - MEMBRU AL ASOCIERII,

 • 2. OBIECTUL ACORDULUI:

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

 • a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de achiziție publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinoar pentru Clădire CI din cadrul proiectului „Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon",

 • b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune os fiind câștigătoare.


O f1 N I A

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „POPA RĂDULESCU și ASOCIAȚII"

Birarcști, C-:ilea Ducfești nr, 136-138, parter, Sector 3

Tel: 021.335.14.20/ Fax: 0’1.620.49.72 .-.vm. notartil-public.ro / email: office@notarul-pjblic.ro

 • 2.2. Alte activități ce se vor realiza în comun:

 • 1. Management Proiect.

 • 2. Asistenta tehnica la montaj.

 • 3. Punere in funcțiune instalație.

 • 2.3. Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

 • A. 50% - ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.

 • B. 25% - INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.

 • C. 25% - ADDICT INVEST S.R.L.

 • 2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

 • A. 50% - ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.

 • B. 25% - INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.

 • C. 25% - ADDICT INVEST S.R.L.

 • 3. DURATA ACORDULUI

  • 3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

 • 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIAȚIEI:

  • 4.1. Se împuternicește ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

  • 4.2. Se împuternicește ORTOGONAL CONSTRUCT 5.R.L., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție.

 • 5. RĂSPUNDERE

  • 5.1. Părțile vor răspunde solidar și individual în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate obligațiile și responsbilitățile decurgând din sau în legătură cu Contractul.

 • 6. ALTE CLAUZE

  • 6.1. Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

  • 6.2. Niciuna dintre părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cât șl a Beneficiarului.

6.3.. Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L (liderul de asociere) și Beneficiar.

 • 6.4. Prezentul acord se poate completa, prin act adițional încheiat de comun acord al părților din prezentul acord.

ROMAN SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALA „POPA RĂDULESCU șî ASOCIAȚII"

CaLia Dudești nr.136-138, parter. Sectar 3 Tei: 021.335,14.20 / Fax: 03l.o2C.-!$.72

 • 7. SEDIUL ASOCIERII

  • 7.1. Sediul asocierii va fi în Municipiul București, str. Anghel Moldoveanu nr. 38, parter, sectorul 4.

 • 8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • a) hotărârea comună a membrilor asociati;

 • b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

 • c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți;

 • d) alte cauze prevăzute de lege.

 • 9. COMUNICĂRI

  • 9.1. Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa Municipiul București, str. Anghel Moldoveanu nr. 38, parter, sectorul 4, tel. tel. 0758.033.758, e-mail: office.ortogonal@gmail.com.

  • 9.2. De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

 • 10. LITIGII

  • 10.1. Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, noi, părțile, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea lor, în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele noastre personale și la conținutul actului notarial, către autoritățile abilitate de lege la cererea acestora.-----------------------------------------------------

Noi, părțile, prin reprezentanți, declarăm că, înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia, constatând ca el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi părțile de comun acord, drept pentru care semnam mai jos.-

Redactat și editat la Societatea Profesională Notarială „Popa Rădulescu și Asociații" cu sediul în București într-un singur exemplar original.-------------------------------------------------

ASOCIATUL 1 - LIDERUL ASOCIAȚIEI: ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.


ZAHARIA DRAGOȘ-VASILE,

Asociat unic și administrator

ASOCIATUL 2 - MEMBRU AL ASOCIAȚIEI: INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.

COSTACHE DAN-ALEXANDRU,

Administrator

ASOCIATUL 3 - MEMBRU AL ASOCIAȚIEI: ADDICTINVEST S.R.L. UNGUREANU ALIN MIHAI,

Asociat unic și administrator

ROMA N I A

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „POPA RĂDULESCU și ASOCIAȚII" București, Calea Dudești nr, 136-138, parter. Sector 3 Tel: 021.335.14.20 / Fax: 031.620.49.72

Licența de funcționare nr.216/3991/09.07.2019

Nr. operator date cu caracter personal 3643

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 736 Data: 30 Aprilie 2020

în fața mea, MĂLUREANU DORU, notar public, la sediul biroului notarial s-au prezentat: ZAHARIA DRAGOS-VASILE. cetățean român, domiciliat în •«• • .   .

identificat cu CI. seria nr. eliberată la data de             de                   . cu valabilitate până la data de '

CNP 1790702440017, în calitate de reprezentant al Societății ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Anghel Moldoveanu nr. 38, parter, sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12568/2011, CUI 29251779,

COSTACHE DAN-ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în

, identificat cu CI. seria I nr.

eliberată la data de :           de                    , cu valabilitate până la data de

CNP ________ ., în calitate de reprezentant al Societății INTERNATIONAL COOLinu

SYSTEMS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Aristide Pascal nr. 29-31, et 4, sectorul 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6704/2015, CUI 34600018, și

UNGUREANU ALIN MIHAI, cetățean român, domiciliat în              %

..       .                                 .         „, posesor al C.I. seria nr. _ . eliberată la

data de              de .     . . r cu valabilitate până la data de '

în calitate de reprezentant al Societății ADDICT INVEST S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Sold. Modoran Ene nr. 9, bl. M88, sc. 2, et 1, ap. 65, sectorul 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 340/5666/2006, CUI 18554785,

care, după citirea actului, au declarat că au înțeles conținutul acestuia și că, cele citite reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar original al acestuia.

în temeiul art.12 iitb) din Legea nr.36/1995 republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 500 lei + 95 lei TVA cu bon fiscal/2020.

NOTAR PUBLIC, MĂLUREANU DORU

Prezentul duplicat s-a întocmi! în,,,../.........exemplare, de

Societatea Profesională Notarială “Popa Rădulescu ți Asocia|li”, notar public...........WRU.MÂUMMl.


autentificării actului, are

Către: Cabinet Primar Sector 3 al Municipi Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, Buc

Având in vedere:

Actul Constitutiv actualizat al Societății


 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 48 din data de 26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 56 din data de 09.03.2020 privind aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 86 din data de 30.03.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon"

 • - Hotărârea de adjudecare nr. 1053 din 04.05.2020 pentru atribuirea contractului având ca obiect „Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon" prin care a fost declarat câștigător societatea S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT SRL - S.C. ADDICT INVEST S.R.L. - S.C. INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L. cu o valoare de 13.719.843,00 lei fără TVA,

Subscrisa AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 3, strada Calea Vitan nr. 242, corp C, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9897/2017, cod fiscal RO 37804080, reprezentată legal prin doamna Roxana Bălăceanu, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând prevederile Actului Constitutiv, art. 12.1. lit. m) și o), înaintează prezenta :

Solicitare de adoptare a unei hoărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea încheierii contractului de achiziție „Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon" cu societatea S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT SRL - S.C. ADDICT INVEST S.R.L, - S.C. INTERNATIONAL COOUNG SYSTEMS S. R.L cu o valoare de 13.719.843,00 lei fără TVA.

Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform Programului de activitate al societății, aceasta desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Atașăm prezentei Hotărârea de adjudecare nr. 1053 din 04.05.2020 pentru atribuirea contractului având ca obiect „Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon" , Acordul de asociere, Decizia C.A. nr. 12/06.05.2020, contractul de execuție lucrări.

Cu deosebită considerație,

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA

Nr. 12 din 06.05.2020

Având în vedere:

 • a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 86 din data de 30.03.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

 • e) Hotărârea de adjudecare nr. 1053 din 04.05.2020 pentru atribuirea contractului având ca obiect „Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 și a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de achiziție ,,Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon” cu societățile S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT SRL - S.C. ADDICTINVEST S.R.L. -S.C. INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.( Acord de asociere autentificat sub nr. 736/30.04.2020 de NP MălureanuDoru), cu o valoare de 13.719.843,00 lei fără TVA.

Art. 2. împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, să înainteze către Consiliul Local Sector 3, spre aprobare, semnarea contractului menționat la Art. 1. 9


AS3-AdminlsVate Străzi S3 SAL .....m

Aprobat,


Președinte C.A., ROXANA BĂLĂCEAȚI! co^

-^^■T^ASMDRINISTRARE7'

/V * STRĂZI S3 *

/ 1 S.R.L. . s-i z 1

Hotărâre de adjudecare pentru atribuirea contractului având ca obiect

Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinoar pentru Clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”


încheiata astăzi, 04.05.2020 , în vederea atribuirii contractului;

 • - de achiziție                                                              ■

 • - încheierii acordului-cadru                                             □

Pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziție Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinoar pentru Clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, valoare estimată: 15.000.000,00 lei fără TVA.

Procedura de achiziție este: Licitație competitivă

în vederea atribuirii contractului, în conformitate cu Prevederile HCLS 3 614/27.11.2018 - Privind aprobarea Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 cu modificările și completările ulterioare aduse prin HCLS 3 nr .681/28.12.2017-privind modificarea HCLS 3 nr.614/27.11.2017 referitoare la Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 și HCLS nr.86/30.03.2020 - privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul ”Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, a fost publicat anunțul de participare pe site-ul propriu în data de 23.04.2020, a fost publicat anunțul de participare pe site-ul Licitația Publică în data de 23.04.2020 și publicat în presa scrisă în ziarul Național începând cu data de 28.04.2020,

Documentele ce stau la baza atribuirii contractului având ca obiect Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinoar pentru Clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon” sunt următoarele:

w

j/T ADMINISTRARE

STRĂZI SECTOR

 • -  Notă justificativă înregistrată cu nr: A317/23.04.2020

 • -  Referat de necesitate înregistrat cu nr: A318/23.04.2020

 • -  Caiet de sarcini + Anexe planșe înregistrat cu nr:A204/23.04.2020

 • -  Fișă cerințe de calificare + Formulare + Informații privind clauzele contractuale obligatorii

 • -  Model Invitație de participare

 • -  Anunț înregistrat cu nr: A206/23.04.2020

Solicitare clarificări înregistrată cu nr:A332/29.04.2020 + Răspuns clarificări înregistrată cu nr:A222/29.04.2020

 • -   Solicitare clarificări înregistrată cu nr A328/28.04.2020 + Răspuns clarificări înregistrată cu nr:A217/29.04.2020

 • -   Solicitare clarificări înregistrată cu nr:A334/29.04,2020 + Răspuns clarificări înregistrată cunr: A223/30.04.2020

 • -  Solicitare clarificări înregistrată cu nr:A333/29.04.2020 + Răspuns clarificări înregistrată cu nr:A225/30.04.2020

 • -  Solicitare clarificări înregistrată cu nr:A335/29.04,2020 + Răspuns clarificări înregistrată cu nr:A226/30.04.2020

Până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 04.05.2020, ora 10:00, au depus ofertă următorii operatori economici:___________________________________________________________________

NR OFERTE DEPUSE

DENUMIRE OFERTANȚI

Nr. de înregistrare ofertă

1.

S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.- S.C. ADDICT INVEST S.R.L. - S.C. INTERNAȚIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.

nr. 1045/04.05.2020, ora: 9:50

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 543/04.05.2020, compusă din:

Nr. crt.

Prenume și nume

Funcție

Calitate

Președinte/membru

1.

Bîrzu Cristina

Specialist în Achiziții

Președinte al comisie fără drept de vot

2.

Coviltir Podărelu Andreea - Oana

Responsabil Control Tehnic-Economic în cercetare și proiectare

Membru

3.

CemicaRoxana

Director Economic

Membru

4.

MihaiRoxana

Consilier Juridic

Membru

5.

Colțeanu Petruț

Inginer Instalații în Construcții

Membru

a procedat în data de 04.05.2020, ora 10:40 la sediul beneficiarului, la deschiderea ofertelor depuse și a constatat următoarele, consemnate în procesul verbal de deschidere înregistrat cu nr.

1046/04.05.2020, ora:10:40:

- La ședința de deschidere au participat următorii reprezentanți ai ofertanților:

-Zaharia Dragoș din partea societății S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L -Lider de asociere

al asocierii S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.- S.C. ADDICT INVEST S.R.L. - S.C.

INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.Documentele depuse de ofertanți:

Documente

Modalitatea de îndeplinire

Observații

S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.- S.C. ADDICTINVEST S.R.L. - S.C. INTERNAȚIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.

Garanție de Participare

DA

Plic Documente de Calificare

DA

Plic Propunere Tehnică

DA

Plic Propunere Financiară

DA

Valabilitate ofertă (zile)

Prețul ofertei (Iei, fără TVA)

Plicurile ofertei depuse au fost desfăcute în fața participantului din partea societății S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L..

Comisia de evaluare a întocmit Procesul verbal de deschidere a ofertelor depuse înregistrat cu

nr. 1046/04.05.2020, ora: 10:40, și a costatat următoarele:

Documente

Modalitatea de îndeplinire

Observații

S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.- S.C. ADDICT INVEST S.R.L. - S.C. INTERNAȚIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.

Garanție de Participare

DA

Plic Documente de Calificare

DA

Plic Propunere Tehnică

DA

Plic Propunere Financiară

DA

Valabilitate ofertă (zile)

60 zile (02.07.2020)

Prețul ofertei flei, fără TVA)

13.719.843,00 lei fără TVA

Comisia de evaluare a procedat la analiza în detaliu a ofertelor depuse, precum și a clarificărilor solicitate din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate prin documentația de achiziție, îh cadrul unei ședințe ulterioare ședinței de deschidere. Evaluarea ofertelor s-a finalizat prin uicheierea prezentei Hotărâri de Adjudecare:

Astfel, în urma analizării si verificării documentelor, comisia de evaluare a constatat:

Cerințe DAT

Modalitatea de îndeplinire

Observații

S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.- S.C. ADDICT INVEST S.R.L. - S.C. INTERNAȚIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.

Garanție de participare (în cuantum de 150.000,00 lei, și va fi constituită prin virament bancar în contul nr. R073UGBI0000022031824 RON, deschis la GARANT! BANK Sucursala Unirii cu mențiunea „gar. part, licit Proiectare, furnizare și execuție instalată piscine interioare ”, fie prin scrisoare de garanție bancară, fie prin asigurare.)

DA, prin virament bancar, op nr.4913/01.05.2020( plic l,pg.4)

Cerință îndeplinită

Declarație privind nefticadrarea în prevederile art56 și art.60 din Legea 98/2016( Formular 1)

Da, în original(plicl,pg.5-14)- pentru toate societățile din asociere

---

Cerință îndeplinită


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

CLUJ.: RO 37804080, Rcg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Pitari nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telcfon:+40759 040 480

E-maii:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro
ISO 9001


Formularul nr 6 - Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul ( asociere sau subcontractare)+organigrama asociere

Da, în original copie legalizata (plici, pg.38-42)

Cerință îndeplinită

Listă utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Da, în original (plici, pg.43-46)

Cerință îndeplinită

Formulare: Formularul 2, Formularul 3, Formularul 5,

Formularul 2- DA(plicl,pg. 15-19)

Formularul 3- DA(plicl,pg.21-23)

Formularul 5- DA(plicl,pg.24-37)

Cerință îndeplinită

Listă personal specializat + documente justificative (diplome, cv,certificate, atestări, etc.)

Da, în copie conform cu originalul (plici, pg.47-250)

Cerință îndeplinită

Listă declarație cifră de afiaceri

Da, în original (plici, pg.251-254)

Cerință îndeplinită

Cerificat ONRC

Da, în original nr. 204324/08.04.2020, în care nu sunt înscrise mențiuni cu privire ia faliment/lichidare (plici, pg.255-258)-OTOGONAL

Da, în original nr. 227861/28.04.2020, în care nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidare (plici, pg.334-337)-ADDICTINVEST

Da, în original nr. 229755/28.04.2020, în care nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidare (plici,pg.449-453)-INTERNATIONAL COOLING

SYSTEM

Cerință îndeplinită

Acord GDPR

Da, în original (plici ,pg.259-265)-OTOGONAL

Da, în original (plici,pg.373-379)-ADDICT INVEST

Da, în original (plici,pg.437-443)-INTERNATIONAL COOLING SYSTEM

Cerință îndeplinită

Certificat de cazier judicîar( persoana juridică și administrator societate)

Certificat de cazier judiciar seria:N, nr.2447716 - Da, în original (plici,pg.266)- Administrator ORTOGONAL

Certificat de cazier judiciar seria:N, nr.2405278 - Da, în original

(plici, pg.267)- Societatea ORTOGONAL

Certificat de cazier judiciar seria:N, nr.2236167 - Da, în original           , cj

Cerință îndeplinită

T-ADMiHISTRARF?

STRĂZI S3 , SRL A

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local


Certificat de atestare fiscală


Bilant(2017-2018-2019)


Listă lucrări similare executate
ISO 14001 1


(plici,pg.333)- Administrator ADDICT INVEST


Certificat de cazier judiciar seria:N, nr.2236166 - Da, în original (plici, pg.333)- ADDICT INVEST


Certificat de cazier judiciar seria:N, nr.2527375 - Da, în original (plici,pg.448)- Administrator INTERNATIONAL COOLING SYSTEM


Certificat de cazier judiciar seria:N, nr.2527376 - Da, în original (plici,pg.448)- INTERNATIONAL COOLING SYSTEM_________

Da, în original nr.67022Z29.04.2020(plic.l,pg.268) — ORTOGONAL


Da, în original nr.303243/29.04.2020(plic.l,pg.328-329) -ADDICT INVEST


Da, în original nr.l966101/29.04.2020(plic.l,pg.445) -INTERNATIONAL COOLING SYSTEM__________________

Certificat de cazier fiscal nr.4360482/08.04.2020, Da în original (plici, pg.269-271)-ORTOGONAL


Certificat de cazier fiscal

nr. 17082/29.04.2020, Da in original (plici, pg.330-332)-ADDICT INVEST


Certificat de cazier fiscal

nr .2043313/29.04.2020, Da în original

(plici, pg.446-447)-INTERNATIONAL

COOLING SYSTEM___________

Da, în copie - (plici, pg.272-327)-ORTOGONAL


Da, în copie - (plici, pg.380-439)-ADDICT INVEST


Da, în copie - (plici, pg.461-519)-INTERNATIONAL

COOLING SYSTEM_______

Da, în copie - (plici, pg.338-366)-

ADDICT INVEST
Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinităCerință >dADMINISTRARE I STRĂZI SECTOR'


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Piton nr.242. Corp C, etaj 1, Sector 3. București Capital social subscris fi vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


Da, în copie - (plici, pg.520-553)-INTERNATIONAL COOLING SYSTEM

Atestate ANRE

Da, în copie nr.13291Z25.05.2018 - (plici, pg.367-369)- ADDICTINVEST

Cerință îndeplinită

Autorizații IGSU

Da, în copie nr.2429/12.07.2012, nr.2392/04.07.2012, nr.4878/25.05.2015

- (plici, pg.370-372)- ADDICT INVEST

Cerință îndeplinită

Autorizări pentru mentenanță

Da, în copie - (plici, pg.454-460)-INTERNATIONAL COOLING SYSTEM

Cerință îndeplinită

"Informații privind clauzele contractuale obligatorii”, semnat ți ștampilat

Da, în original - (plic.2, pg.1-10)

Cerință îndeplinită

Propunere tehnică:

Metodologia si planul de lucru pentru proiectarea si executarea lucrărilor

Propunere tehnică — Instalații de ventilație, încălzire, climatizare și desfumare, BMS instalații sanitare și de stingere a incendiilor (Formularul 7) Grafic de execuție lucrări (Formularul 8) Lista cu cantitățile și echipamentele tehnologice, inclusiv dotări (Formularul 10) Fișa tehnică- pentru fiecare utilaj și echipament tehnologic, de transport și dotări ( Formularul 9)

Da, în original - (plic.2, pg.11-296)

Da, în original - (plic.2, pg.298-369)

Da, în original - (plic.2, pg.370)

Da, în original - (plic.2, pg.371)

Da, în original - (plic.2, pg.372-639)

Cerință îndeplinită

Oferta financiară:

 • - Oferă financiară (Formularul nr. 4) + menținerea ofertei pe o perioadă de 60 de zile

 • - Anexă la formularul de ofertă

 • - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formular 11)

 • - Listă cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formular 10)

Da, în original - (plic.3, pg.1-3)

Da, în original - (plic.3, pg.4-6)

Da, în original - (plic.3, pg.7)

Da, în original - (plic.3, pg.8)

Cerință îndeplinită

Modul de prezentare a ofertei

-Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul beneficiarului din București, Șoseaua Gării Cățelu nr.IMfParc Pantelimon), Sector 3. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor este 04.Q5.2020, ora 10,00. Ofertele primite după data și ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

-Gfertanfii au obligafia de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate

-Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerințele documentației de achiziție, și vor fi depuse în plicuri sigilate, un exemplar original, în limba română, și vor conține 3 plicuri, după cum urmează:

Plicul 1 — Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertanți, ofertanții asociați/subcontractanții, dacă este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate prin prezenta documentație de achiziție

Plicul 2 - Ofertă tehnică

Plicul 3 - Ofertă financiară

Oferta a fost depusă conform cerințelor beneficiarului.

Cerință îndeplinită

Nr. crt.

Denumire entitate

Calificată/ Descalificată

1.

S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.- S.C. ADDICT INVEST S.R.L. -S.C. INTERNAȚIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.

Calificată

Comisia de evaluare a procedat la evaluare ofertelor financiare pentru atribuirea contractului având ca obiect Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinoar pentru Clădire CI, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, astfel, prin aplicarea criteriului de atribuire a contractului ofertei calificate, respectiv „prețul cel mai scăzut”, a rezultat următorul clasament:_________________________________

Nr. crt.

Denumire entitate

Preț (lei, fără TVA)

1.

S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.- S.C. ADDICT INVEST S.R.L. - S.C. INTERNAȚIONAL COOLING SYSTEMS S.RL.

13.719.843,00 lei

în urma aplicării criteriului de atribuire mai sus menționat, cum acesta a fost prevăzut în

documentația de atribuire, Comisia de evaluare:

HOTĂRĂȘTE

în conformitate cu prevederile Prevederile HCLS 3 614/27.11.2018 - Privind aprobarea Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 cu modificările și completările ulterioare aduse prin HCLS 3 nr.681/28.12.2017- privind modificarea HCLS 3 nr.614/27.11.2017 referitoare la Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3, ofertantul câștigător al contractului de achiziție Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinoar pentru Clădire Jl, pentru realizarea contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”, este societatea S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L.- S.C. ADDICT INVEST S.R.L. - S.C. INTERNAȚIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L. cu un preț al contractului în valoare de 13.719.843,00 lei, fără TVA.

Drept care s-a încheiat prezenta Hotărâre de adjudecare a procedurii de achiziție astăzi, 04.05.2020, la sediul beneficiarului.                          *

Comisia de evaluare:                         f uUx A

 • 1. Cristina Bîrzu - președinte fără drept de vot, ...LjM...X^A jdL...

 • 2. Coviltir Podărelu Andreea-Oana - membru,

 • 3. Cemica Roxana - membru..........................27.........................-

 • 4. Mihai Roxana - membru.............................

 • 5. Colțeanu Petruț - membru........................................

  r-Hi MA RiA j» SKIORULU1


  SERVICIUl CORPCONTROl

  COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


  www.primariej.ro


  E-MAIL puvcinuntjio.poraiiva^jvin.aricj to

  Șoseaua Mihai Bravii nr.428, Sccioi 3. 030328, Buruiești


  Nr. 345704/07.05.2020


  A/7


Către.

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Ortogonal Construct SRL-Addict Invest SRL-Intemational Cooling Systems SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.292/06.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 345497/06.05.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guveunanța Corporativă, Bejenan/Raluca

Dalele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....tZ.....de pe


suplimentarea ordinii de zi a ședinței orcHirare/extr aor dinar e din data de .

Comisia de studii,prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....dZ......

de pe ordinea-de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței -ord-mare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNTCĂ-ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA 9

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

de pe ordinea de zf7


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinarc/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică* apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întnmită în ședința din data de               ..........., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctutT*.•..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

jindinafeZextraordinare, și corisideră că acesta A FOST / NIXAr-FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAVORÂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, .

VĂDUVA IULIANA j

MEMBRI:               L

PELINARU CORNEL

BĂETICÂ NICOLETA MARIANA 9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN