Hotărârea nr. 125/2020

HCLS3 nr.125 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea vânzării a două utilaje second hand

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 345782/CP/07.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 345636/07.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

Adresa nr. 345646/07.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct .12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație ^societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea vânzării a două utilaje second hand, respectiv: t •

 • a) finisor asfalt Bomag BF 300 C-2 S 340-2 ETV, în valoare de 651.349 lei fără TVA;

 • b) cilindru vibrocompactor Tandem Bomag BW 138 AD 5, în valoare de 135.239/Iqi fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.hotărâri.


Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL va duce la îndeplinire prevec eijle pfbzentei


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA/^.nr. 42.5

DIN 08.05.2020: VMariuî


ă pentru legalitate r general Mihăiță


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar9primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea vânzării a două utilaje second hand

Societatea Algorithm Residential S3 SRL prin adresa nr, 1274/05.05.2020 înregistrată cu nr. 345573/CP/07.05.2020, solicită împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract având ca obiect vânzarea a două utilaje second hand, respectiv:

 • -  finisor asfalt Bomag BF 300 C-2 S 340-2 ETV, în valoare de 651.349 lei fără TVA;

 • -  cilindru vibrocompactor Tandem Bomag BW 138 AD 5, în valoare de 135.239 lei fără TVA;

Vânzarea acestora are drept scop obținerea resurselor financiare necesare atât pentru finalizarea proiectelor aflate în desfășurare cât și pentru cele viitoare, având în vedere că nu mai sunt necesare societății.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.345636/07.05.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.E-MAIL guvurnanl jrorporabvj@piimaritj.ro

Șoseaua Mihal Bravii nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 345636/07.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea vânzării utilajelor second hand, respectiv finisor asfalt și cilindru vibrocompactor

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 1274/05.05.2020 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 345636/07.05.2020

-Hotărârea C.A. nr. 10 din 06.05.2020 prin care se aprobă vânzarea utilajelor

în conformitate cu prevederile:

- art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 S.R.L.: „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

 • - art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare conform căruia: ” Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”

în prezent Algorithm Residential S3 S.R.L. execută lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”

 • 3. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”

 • 4. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”

 • 5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal

 • 6. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București

 • 7. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru ”Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”

 • 8. Lucrări instalare delimitatoare metalice

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea vânzării a două utilaje second hand, respectiv:

 • -  finisor asfalt Bomag BF 300 C-2 S 340-2 ETV, în valoare de 651.349 lei fără TVA;

 • -  cilindru vibrocompactor Tandem Bomag BW 138 AD 5, în valoare de 135.239 lei fără TVA , cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanță Corporativă, Silviu Hondola

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL  jgp

Residential S3 srl


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               «asâffl.-

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Către

Sediul

Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudeștt nr. 191, sector 3, București împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract având ca obiect vânzarea a două utilaje second bând, respectiv finisor asfalt și cilindru vibrocompactor

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând prevederile Actulului Constitutiv, art. 12,1 - Adunarea Generală a Asociaților lil.m) sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, înaintează prezenta:

Solicitare pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract având ca obiect vânzarea a două utilaje second hand, respectiv:

 • -  finisor asfalt Bomag BF 300 C-2 S 340-2 ETV, în valoare de 651.349 lei fără TVA;

 • -  cilindru vibrocompactor Tandem Bomag BW 138 AD 5, în valoare de 135.239 lei fără TVA;

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 169 din Codul fiscal.

Algoriihm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr 242 București Sector 3 031295

AEciorithm

Residential S3 sul

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea desfășoară 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Algorithm Residential S3 S.R.L. execută în prezent lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic **Mihai Bravu”;

 • 3. Lucrări de investiții Ia Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 4. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

â.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 7. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”:

 • 8. Lucrări instalare delimitatoare metalice;

Pentru toate aceste considerente, înaintăm spre aprobare propunerea subscrisei privind emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract având ca obiect vânzarea a două utilaje second hand, respectiv:

 • -  finisor asfalt Bomag BF 300 C-2 S 340-2 ETV, în valoare de 651.349 lei fără TVA;

 • -  cilindru vibrocompactor Tandem Bomag BW 138 AD 5, în valoare de 135.239 lei fără TVA;

Cu deosebită copstdvrațfe, dl. Panmtrtadu - Alin în calitate iie Președinte C.A. Jgorfthm Residential S3 S.R.L.CUI 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA Sucuruda Pantdiomn           Tel 0314 334 452

Rej Com 340/5481^017 R097RNCB0087137546060001 -Ron                               Ftt 0314.334451

R070RNCB0087IS7546060002.EUR                      altjorhlim.residential geniali corn

ctranraclnsî n>


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 06.05.2020 a

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Art. 13.4. și Art. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi, 06.05.2020:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.Z.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect vânzarea a două utilaje second hand, respectiv:

 • -  finisor asfalt Bomag BF 300 C-2 S 340-2 ETV, în valoare de 651.349 lei fără TVA;

 • -  cilindru vibrocompactor Tandem Bomag BW 138 AD 5, în valoare de 135.239 lei fără TVA;

Art3.Se aprobă propunerea privind împuternicirea Președintelui C.A. în vederea înaintării către Consiliul Local Sector 3 a solicitării privind acordarea unui mandat în vederea încheierea unui contract de furnizare și montaj tubulatură, inclusive suporți și ventilator;

Art.4. Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii Procesului verbal al ședinței organizată și desfășurată astăzi, 06.05.2020.

Președintele Coirriiiului de Administrație

Panait-Radu-Alin

Membru Consiliul de Administrație Cristea Valerică

S.C ALGORITHM RESIDENYIAL S 3 SRL  £


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, <^‘Sî!S «Erăs», _____Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 06 05.2020

Membru Consiliul de Administrație

Gherghe FEorian J

Membru Consiliul de Administrație.

Roșea Lăcrămioara - Marin |

Membru Consiliul de Administrație

Măgureanu Emilia - Carmen

Membru Consiliul de Admrf ■ strațfe

Banță Adrian - SodhAZ


CUI 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Panldlomn

Rog Com J4054Î1/2017   RO97RNCBM87157546O6Q0OI -Ren


RO70RNCB0DE7157546060002 - EUR


Te! 0314 334 452 Fus 0314.334451


algorilhm residci il@tpntul entn constroctiW n>


-------www.primariej.rc-E-MAIL guucrnant3C0rporativâ@>primnrk-j.ro $h. intrarea Odobești nr 5-7, Sector 3, 03215$, BucureștiNr. 345646/07.05.2020


Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea vânzării utilajelor second hand, finisor asfalt și cilindru vibrocompactor, în vederea inițierii proiectului menționat

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL. BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței or din are/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....3.......

de pe ordinea- de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctuh<?î&£L. de pe ordinea de £17 suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmarctextraordinare din data de         ..............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de-zW suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinaTe/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN