Hotărârea nr. 124/2020

HCLS3 nr.124 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubrîtate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție autovehicule și utilaje cu societatea Grădinariu Import Export SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 345770/CP/07.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 345246/06.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 345250/06.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

■— Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din actul constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrați al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție /autovehicule și utilaje, cu o valoare de 1.160.398,92 euro Iară TVA, cu societatea Grădinariu Import Export SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prev/derilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.NR.

DIN 08.05.2020Contrasemnează pentru legalitate ț Secretar Aeneral ' Marius Mihătță

Anexa la HCLS3 nr./j?

Nr. crt

Denumire produs

Buc

P.U fără TVA(euro)

| Total fără TVA (euro)

1

Autoutilitară de 3,5 tone cu platformă basculabilă

6

29175.25

175051.5

2

Motostivuitor

2

22050

44100

3

încărcător frontal

1

183824.74

183824.74

4

Autovehicul cu macara hidraulică pentru încărcare containere

3

220000

660000

5

încărcător telescopic

1

97422.68

97422.68

Total fără TVA (euro)

1,160,398.92

Total cu TVA (euro)

1,380,874.71

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprinn2rQprimarie3.ro


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție autovehicule și utilaje cu societatea Grădinariu Import Export SRL

în vederea eficientizării activității cât și pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2020, societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și-a exprimat dorința achiziționării de autovehicule și utilaje necesare asigurării fluxului tehnologic din incinta stației de sortare deșeuri, premergător obținerii autorizației de funcționare, stabilind, totodată, etapele necesare desfășurării achiziției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, lansând, ulterior, cereri de ofertă către diverși potențiali furnizori.

Au fost primite oferte eligibile de la societățile Grădinariu Import Export SRL, Eurobody Hydraulics SRL și Renault Trucks SRL iar în urma studierii și comparării acestora, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 3004/06.05.2020, înregistrată cu nr. 345179/CP/06.05.2020 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL, cu o valoare totală de

 • 1.160.398,92 euro fără TVA, respectiv 1.380.874,71 euro cu TVA, având ca obiect achiziția de autovehicule și utilaje necesare operării în stația de sortare, respectiv:

Autoutilitară de 3,5 tone cu platformă basculabilă (6 buc)

Motostivuitor (2 buc);

- încărcător frontal (1 buc);

Autovehicul cu macara hidraulică pentru încărcare containere (3 buc); încărcător telescopic (1 buc).

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.345246/06.05.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.E-MAIL guVtfmantacarporztivț@primarte;..rc

Șoseaua Mihai 6 talii nr.428, Sector 3,030328. București

Nr. înregistrare 345246/06.05.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL

Prin Hotararea nr. 240/12.06.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „Colectarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811”,

Societatea își desfășoară activitarea conform Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, aprobat de Consilul Local Sector 3 prin hotărârea nr. 32/10.02.2020 și rectificat prin HCLS 3 nr .88/30.03.2020 și nr. 116/29.04.2020.

Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L prin adresa nr. 3004/06.05.2020 și înregistrată cu nr. 345179/CP/06.05.2020 solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății în cauză, în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL având ca obiect achiziția de autovehicule și utilaje necesare operării în stația de sortare, conform tabelului următor:

Nr. crt

Denumire produs

Buc

P.U fără TVA(euro)

Total fără

TVA (euro)

1

Autoutilitară de 3,5 tone cu platformă basculabilă

6

29175.25

175051.5

2

Motosti vuitor

2

22050

44100

3

încărcător frontal

1

183824.74

183824.74

4

Autovehicul cu macara hidraulică pentru încărcare containere

3

220000

660000

5

încărcător telescopic

1

97422.68

97422.68

Total fără TVA (euro)

1,160,398.92

Total cu TVA (euro)

1,380,874.71

Astfel cum rezultă din nota internă nr. 2912/05.05.2020 a societății, în urma solicitărilor de oferte au fost găsiți eligibili următorii:

 • 1. Grădinariu Import Export SRL cu nr. înregistrare 2669/23.04.2020

 • 2. Eurobody Hydraulics cu nr de înregistrare 2683/23.04.2020

 • 3. Renault Trucks SRL cu nr. de înregistrare 2678/23.04.2020

în urma analizării ofertelor primite, respectându-se pricipiile eficienței, eficacității și economicității, a fost selectată societatea Grădinariu Import Export SRL.

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr.21/06.05.2020 propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractului cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L„ conform notei interne nr.2912/05.05.2020 cu anexa aferentă, având ca obiect achiziționarea autovehiculelor și utilajelor necesare operării în stația de sortare.

Potrivit art. 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența aociatului unic aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL.

întocmit,


Compartiment Guveipanța Corporativă, Bejena aluca


SI DESZĂPEZIRE $3

Sediul Social: Calea Vitai

C.G.I.: RO 37804020

---umiL_s-,i | idmLaliLAlxLkut

SECTOR 3

). nr. 154-158. parter, birou nr. 2. sector 3. București Reg. Com: J4II/9896/21.06.2017

oo.coin        email: siiltibritates3.ruims:« amail.coiti

CABINET PRIMAR

1 -ut.....

■ (jC. 1 unc

F; L !

....

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea încheierii unui contract de achiziție autovehicule și utilaje necesare operării în stația de sortare, cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L.

Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr, 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. .140/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. . în vederea încheierii unui contract de achiziție autovehicule și utilaje necesare operării în stația de sortare, cu societatea Grâdinariu Import Export S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și

SALUBRiTAU șincszĂPfvmi s.'

stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății): m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv Ti '. I pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

In prezent, societatea își desfășoară activitatea conform Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 32 din data de 10.02.2020., rectificat prin HCLS3 nr. 88/30.03.2020 și HCLS3 nr. 116 din data de 29.04.2020.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2.  operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 3.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4.  măturatuL spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5.  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7.  administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

în concordanță cu prevederile Ordonanței nr. 74/2018 privind modificarea și completarea legii nr. 211 / 2011, în vederea eficientizării activității și a dezvoltării societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. cât și pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții aferent anului 2020. aprobat prin HCLS3 nr. 32 din data de 10.02.2020.. rectificat prin HCLS3 nr. 88/30.03.2020 și HCLS3 nr. 116 din data de 29.04.2020, este necesară achiziționarea unor autovehicule și utilaje.

Atașăm prezentei documentația care stă la baza propunerii de a aproba încheierea contractului de achiziție, respectiv:

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/06.05.2020 privind aprobarea inițierii demersurilor de înaintare a unei solicitări către Consiliul Local Sector 3 in vederea încheierii unui contract de achiziție cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L.

 • -   Ofertele primite pentru achiziționarea autovehiculelor și utilajelor;

 • -  Nota internă privind analiza ofertelor.

Pentru asigurarea bunei desfășurări a activității și asigurarea fluxului tehnologic din incinta stației de sortare, premergător obținerii autorizației de funcționare, cât și pentru considerentele de mai sus, solicităm introducerea ca punct suplimentar pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 08.06.2020 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea încheierii unui contract de achiziție autovehicule și utilaje necesare operării în stația de sortare cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L.

Cu considerație,

Președinte C.A.

Mihai Nițu,

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

ANEXA 1 - Comparație oferte

Preturi minime'

NR. CRT.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Nr.

Buc.

Denumire ofertant!

Gradinarlu Import Export

Eurobody Hydraulics

Renault Trucks

Preț unitar (fara TVA) ■ Euro

Specificații

Preț total (fara WA)-euro

Preț unitar

(fara TVA)-

Euro

Specificații

Preț total (fara TVA) -euro

Preț unitar (fara TVA)-Euro

Specificații

Preț total (fara TVA) -euro

Preț unitar minim (tara TVA)-euro

Preț totul (fara TVA)-euro

Ofertat

de:

1

Autoutilitara de 3,5 tone cu platforma bascula bila

6

29175.25

Conf. oferta

175051.5

Mus fost prezentata oferta

35990

Conf. oferta

215,940

29,175

175,052

Gradinarîu Import Export

2

MotosUvuftor

z

22050

Conf. oferta

441110

24.490

Conf, oferta

48.980

Nu a fost prezentata oferta

22*050

44,100

Grădinărit! Import Export

3

încărcător frontal

1

183824.74

Conf. oferta

183824.74

194.400

Conf. oferta

194,400

Nu a fost prezentata oferta

0

183,825

183,825

Gradinariu Import Export

4

Autovehicul cu macara hidraulica pentru hcarcare containere

3

220000

Conf. oferta

660000

244,900

Conf. oferta

734,700

257990

Conf. oferta

773,970

220,000

660,000

Gradinarlu Import Export

5

încărcător telescopic

1

07422.68

Conf. oferta

97422.68

104,900

Conf. oferta

104,900

Nu a fost prezentata oferta

0

97*423

97.423

Gradinariu Import Export

TOTAL EURO FARA TVA

1*160,398.92

1*082,980.00

989,910.00

TOTAL EURO CU TVA

1,380,874.71

1,288,74630

1,177*992.90

---

1 din

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 21/06.05.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.CU sediul în Calea Vitan, nr. 154-158. clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Se adoptă cu 5 voturi pentru, doua abțineri(D-l Ciobîcă Marius Daniel si d-1 Puiu Sandru) și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA (Consiliu Local Sector 3) de acordare a unui mandat Președintelui CA in vederea încheierii unui contract de achiziție a unor utilaje cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L conform ofertei transmise nr. 2669/23.04.2020, care cuprinde următoarele:

 • a. Autobasculantă 3,5 Tone cu cabină dublă Ia prețul de 29.175,25 euro/buc. (fără TVA) 6 buc;

 • b. Motostivuitor frontal Doosan D25G Plus la prețul de 22.050 euro/buc. (fără TVA) 2 buc;

 • c. încărcător frontal Doosan DL250-5 la prețul de 183.824,74 euro (fără TVA) 1 buc;

 • d. încărcător telescopic Bobcat T35.130S 100 cp la prețul de 97.422,68 euro (fără TVA) 1 buc;

 • e. Autospecială cu macara hidraulică pentru încărcare containere la prețul de 220.

000 euro (fără TVA) 3 buc;

Termenul de garanție al produselor mai sus menționate este de 24 luni, iar termenul de livrare este de maxim 90 de zile de la data semnării contractului. Prețul total al celor menționate mai sus este de 1.160.398,92 euro, fără TVA.

SD3 SALUBRITATE. SI DESZĂPEZIRE 33 Ș-R-L.

?țISAB£ Nr.              ■*****•**•«

' JLfflur* JB4L Anuișfe^


NOTĂ INTERNĂ privind achiziția de autovehicule și utilaje


Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost înființată, in conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 8 și 9 din data de 05.02.2020 cât și Hotărârile Consiliului Local nr. 32 din data de 10.02.2020, 88/31.03.2020 și HCL S3 nr. 116/29.04.2020 prin care s-a aprobat și rectificat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020. respectiv programul de investiții, am procedat la derularea următoarelor etape, pentru asigurarea desfășurării achiziției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate și într-un mod transparent:

 • A. Lansarea cererilor de ofertă, către 4 potențiali furnizori:

 • 1. Grădinarîu Import Export S.R.L. cu nr. de înregistrare 2583/16.04.2020

 • 2.  Eurobody Hydraulics S.R.L. cu nr. de înregistrare 2584/16.04.2020;

 • 3. Renault Trucks S.R.L. cu nr de înregistrare 2582/16.04.2020

 • B. Primirea ofertelor:

 • 1.  Grădinariu Import Export S.R.L. cu nr. de înregistrare 2669/23.04.2020

 • 2.  Eurobody Hydraulics cu nr. de înregistrare 2683/23.04.2020

 • 3. Renault Trucks S.R.L. cu nr. de înregistrare 2678/23.04.2020

 • C. Stabilirea criteriilor de selecție ale furnizorilor, respectiv:

 • - stabilirea criteriilor de eligibilitate ale furnizorilor, menite sa asigure colaborarea cu un partener de încredere;

 • - stabilirea caracteristicilor tehnice solicitate în cererea de ofertă

 • - stabilirea criteriilor de selecție/departajare.

 • I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

Sa nu se afle în situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertelor,

Sa nu aibă datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

 • II. Stabilirea caracteristicilor tehnice:

 • 1.  Autoutilitară de 3,5 tone cu platformă basculabilă (benă) - 6 buc., cu următoarele caracteristici tehnice:

 • •  Motor Diesel, min. Euro 6, capacitate cilindrică cuprinsă între 1900 - 2200 cmc;

 • •  sarcină utilă de min. 750 kg;

 • •  cutie de viteze manuală;

 • •  cabină dublă (număr de locuri 6+1)

® masa totală maximă autorizată: 3500 kg;

® lămpi de gabarit laterale conf. legislației în vigoare;

 • •  pachet legislativ (trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător);

c dimensiuni benă de min. 3000x2000x400 mm;

 • •  benă basculabilă acționată electric prevăzută cu obloane cu înălțime de min. 40 cm;

 • •  podea benă din tablă de min. 2.5 mm grosime;

 • •  pompă hidraulică pentru acționare benă basculabilă;

 • •  geamuri electrice, aer condiționat, sisteme de siguranță (ABS. ESP, și altele).

 • 2.  Autovehicul cu macara hidraulică pentru încărcare containere- 3 buc. cu următoarele caracteristici tehnice:

 • •  Motor Diesel, min. Euro IV, capacitate cilindrică cuprinsă între 10.000 - 12.000 cmc. putere motor de min. 300 KW;

 • •  cutie de viteze manuală sau automată cu priză de putere;

 • •  autoșasiu cu minim 3 axe (tracțiune 6x2), ampalament de min. 4500 mm;

 • •  Cadru șasiu dotat cu patine de uzură demontabile:

 • •  Șasiu echipat cu rolă stabilizatoare cu ridicare/coborâre hidraulică:

 • •  Șasiu suplimentar ranforsat montabil pe șasiul camionului;

 • •  Masa totală maximă autorizată: 26 de tone:

c Suspensie pneumatică pentru puntea spate (axa 2 și 3);

 • •  pachet legislativ (trusă medicală, triunghi reflectorizant (2 buc), stingător, vestă reflectorizantă;

 • •  geamuri electrice, aer condiționat, sisteme de siguranță (ABS, ESP, etc.), sisteme de securitate acustice și vizuale pentru operare braț macara;

 • •  Tahograf digital:

c Cârlig hidraulic cu triplă articulație pentru ridicare/coborâre container cu sarcina de min. 20 de tone;

 • •  Acționare cârlig hidraulic prin comandă electrică;

 • •  Compatibil cu containere de diferite dimensiuni cuprinse între min. 4000 - 6500 mm;

 • •  Sistem de siguranță pentru containerul interschimbabil

 • •  Cârlig de agățare demontabil prevăzut cu sistem de siguranță (inerțial);

 • •  înălțimea de cuplare a cârligului cu mânerul containerului: min. 1570 mm;

 • •  Compactor hidraulic pentru colectare deșeuri cu volum util de min. 18 mc. prevăzut cu oblon spate rabatabil;

 • •  Container compactor cu cadru de fixare pe echipament tip Hook-lift;

 • •  Macara hidraulică pliabilă cu acționare hidraulică (în conformitate cu normele ISCIR), lungime braț de min. 8 m, sarcină de ridicare de min 1500 kg la 8 m, respectiv min. 2500 kg la 4 m;

 • •  Sistem hidraulic de calare;

 • •  Macara echipată cu sistem hidraulic care să permită acționarea rotorului și acționarea dispozitivului de încărcare/descărcare a containerelor.

 • 3. Motostivuitor - 2 buc. cu următoarele caracteristici tehnice:

 • •  Motor Diesel, capacitate cilindrică cuprinsă între 2500 - 3500 cmc;

 • •  Capacitate de ridicare: min. 2500 Kg;

 • •  înălțime de ridicare: min. 4 m;

 • •  Transmisie automată;

 • •  Direcție hidraulică, servodirecție, sisteme de siguranță (cadru protecție, avertizare sonoră pentru mers înapoi, centură de siguranță, avertizare luminoasă de tip lampă girofar);

 • •  echipat cu furci pentru paleți;

 • •  echipat cu clește pentru baloți deșeuri care să aibă o capacitate de strângere de min. 1000 kg, deschidere de min. 500 mm și max. 1800 mm;

 • 4. încărcător frontal - 1 buc., cu următoarele caracteristici tehnice:

 • •  Motor Diesel, capacitate cilindrică cuprinsă între 5000 6000 cmc;

 • •  Transmisie automată;

«» Capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc;

o înălțime dc ridicare: min. 3 m;

 • 5. încărcător telescopic - 1 buc., cu următoarele caracteristici tehnice:

c Motor Diesel, capacitate cilindrică cuprinsă între 3000 - 3500 cmc;

 • •  Putere motor: min. 100 CP;

 • •  Transmisie hidrostatică;

 • •  înălțime de ridicare: min. 12000 mm;

 • •  Capacitate operațională la înălțime maximă: min. 3500 kg;

 • •  Tracțiune integrală:

c Limitator de sarcină și de poziționare a brațului telescopic;

 • •  Grilaj protecție pentru parbriz

 • •  Lumini de lucru, girofar, avertizare sonoră pentru mersul înapoi:

 • III. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute în vedere

Principal: Prețul cel mai mic în raport cu specificațiile și dotările tehnice. Secundar: Termenul de livrare/garanție.

® SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3

 • D. Analizarea ofertelor

Au fost găsiți ca eligibili:

 • 1.  Grădinariu Import Export S.R.L. cu nr. de înregistrare 2669/23.04.2020

 • 2. Eurobody Hydraulics cu nr. de înregistrare 2683/23.04.2020

 • 3.  Renault Trucks S.R.L. cu nr. de înregistrare 2678/23.04.2020

Societatea Grădinariu Import Export S.R.L. a transmis oferta nr. 2669/23.04.2020, care cuprinde următoarele:

 • 1. Autobasculantă 3,5 Tone cu cabină dublă la prețul de 29.175,25 euro/buc. (fără TVA)

 • - Motor Diesel, 130 cp, 1995 cmc, Euro 6, cutie de viteze manuală cu 6 trepte înainte;

 • - Transmisie 4x2, cabină dublă, 6+1 locuri, aer condiționat. ESP. TC, HAS, LAC, EBA;

 • - sarcina utilă conform omologare RAR: 820 kg;

 • - trusă medicală, 2 triunghiuri reflectorizante, cric + cheie roti, vestă reflectorizantă;

 • - benă basculabilâ cu dimensiunea de 3000x2200x400;

 • - înălțătoare obloane laterale plasă metalică laterale de 400 mm;

 • - pompă hidraulică acționată electric;

 • - podea din tablă zincată cu grosime de 2,5 mm;

 • - Masa totală maximă autorizată 3500 kg;

 • 2. Mo tos ti vuitor frontal Doosan D25G Plus la prețul de 22.050 euro/buc. (fără TVA);

 • - sarcina de ridicare 2500 kg. sistem catarg duplex, înălțime de ridicare de 4000 mm;

 • - Motor de 3053 cmc, putere de max, 34,2 KW cu răcire pe apă;

 • - transmisie hidramată, direcție hidraulică pe roțile din spate;

 • - echipat cu furci pentru baloți deșeuri cu capacitate de strângere de 1400 kg;

 • - girofar, cadru protecție operator, grilaj protecție marfa, avertizor sonor pentru mers înapoi;

 • 3. încărcător frontal Doosan DL250-5 la prețul de 183.824,74 euro (iară TVA);

 • - Motor Doosan DL06 Stage IV, cu capacitate de 5,9L, 128 KW.

 • - acționarea hidraulică, cabină modulară, oglinzi încălzite;

 • - capacitate cupă 4,5 mc;

 • - sistem anti-balans cupă:

 • - sistem rcturn to dig al cupei;

 • - sistem TCCO, 3 moduri de operare (ECO, Normal, Power);

 • - distribuitor hidraulic prevăzut pentru accesorii hidraulice;

 • - scaune cu suspensie pneumatică și încălzire;

 • 4. încărcător telescopic Bobcat T35.130S 100 cp Ia prețui de 97.422,68 euro (fără TVA);

 • - Motor de 74,5 KW de 3,4 L, tracțiune 4x4 hidrostatică;

 • - Sarcina operațională la înălțime maximă 3500 kg;

hWHl SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3

 • - înălțimea maximă de ridicare 12468 mm;

 • - sarcina maximă la întinderea maximă 1300 kg;

 • - cupă excavare cu dinți;

 • - sistem furci paletizare;

 • 5. Autospecială cu macara hidraulică pentru încărcare containere la prețul de 220. 000 euro (fără TVA);

 • - autoșasiu 6x2 cu cabină simplă, MMA 26 tone;

 • - Motor Euro VI, cutie de viteze manuală, 420 CP, suspensie pneumatică punte spate;

 • - Hook-lift cu capacitate de ridicare de 26 Tone, înălțimea cârligului de cuplare 1570 mm.

 • - Motor Diesel. Euro VI, ampatament de 4500 de mm;

 • - avertizor sonor, girofaruri cu LED pe cabină;

 • - trusă medicală, triunghi reflectorizant, roată de rezervă,

 • - Acționare cârlig hidraulic prin comandă electrică;

 • - sistem de calare cu extensie hidraulică;

 • - stabilizatori cu rotire hidraulică la 180 de grade, stabilizatori laterali;

 • ■ sistem de stabilizare echipat cu senzori:

 • - sistem de securitate acustic și vizual;

 • - sistemul electric este protejat la apă și intemperii având grad de protecție IP67;

 • - volum cuvă colectare 5.5 mc;

• panou de comandă pentru mecanismele de compactare;

 • - panou de comandă pentru mecanismele de descărcare;

 • - panou general de comandă situat în cabina operatorului;

 • - cameră de luat vederi poziționată pc rama de sus a hooper-ului;

 • ■ ecran monitor de control instalat în cabina operatorului:

 • - volumul util al corpului compact orului, iară hooper: 18 mc;

 • - oblon spate rabatabil, echipat cu senzor pentru blocarea sistemului de compactare la deschiderea acestuia;

 • - Compatibil cu containere ce au dimensiunea maximă de 6500 mm:

 • - Container compactor cu cadru de fixare pe echipament tip Hook-lift;

 • - Macara pliabilă cu acționare hidraulică (în conformitate cu normele 1SCIR). lungime braț de 8 m. sarcină de ridicare de 1650 kg la 8 m. respectiv 2500 kg la 4 m;

  - Macara echipată cu sistem hidraulic cu două funcții - acționarea rotorului și acționarea


dispozitivului de încărcare/descărcare a containerelor.

Termenul de garanție al produselor mai sus menționate este de 24 luni, iar termenul de livrare este de maxim 9(1 de zile de la data semnării contractului. Prețul total al celor menționate mai sus este de 1.160.398,92 euro, fără TVA.

Societatea Eurobody Hydraulics a transmis oferta nr. 2683/23.04.2020, care cuprinde următoarele:

1. Autovehicul cu macara hidraulică pentru încărcare containere la prețul de 244.900 euro + TVA/ bucată

 • - Motor Diesel, Euro 6, 11118 cmc, 309 KW;

 • - cutie de viteze manuală cu 16 trepte de viteză echipată cu priză de putere;

 • - autoșasiu echipat cu 3 axe. tracțiune 6x2. ampatament de 4500 mm;

 • - suspensie pneumatică pentru punțile 2 și 3;

 • - pachet legislativ, geamuri electrice, aer condiționat și sisteme de siguranță la frânare și rulare;

 • - echipată cu tahograf digital;

 • - cârlig hidraulic Marrel dotat cu patine de uzură demontabile, prevăzut cu triplă articulație pt. ridicare/coborâre cu sarcina de 26 de tone;

 • - acționare cârlig hidraulic prin comandă electrică instalată la bordul autovehiculului;

 • - înălțime de agățare containere de 1570 mm, compatibil cu containere ce au dimensiuni cuprinse între 4000 - 7000 mm;

 • - compactor hidraulic cu volum util de 18 mc;

 • - lungime braț macara 8,25 m, cu sarcina de 1700 kg la 8 m și 2800 kg la 4 m;

 • - macaraua este prevăzută cu sisteme de securitate acustice și vizuale, sistem de calare hidraulic și distribuitor hidraulic cu 2 funcții suplimentare care permit acționarea rotorului hidraulic și a dispozitivului de încărcare/descărcare containere

 • 2. Motostivuitor la prețul de 24.490 euro + TVA/ buc.

 • - motor Diesel, 34 KW, 3100 cmc, direcție hidraulică, transmisie hidramată;

 • - sarcina de ridicare de 2500 kg la centrul de greutate de 500 mm, înălțime de ridicare de 4000 mm, sistem de catarg duplex, masa totală 3900 kg;

• furci paletizare, clește pentru baloți deșeuri cu capacitate de strângere de 1400 kg, deschidere minimă de 550 mm, deschidere maximă 1750 mm;

 • - sistem de prezență a operatorului, girofar, grilaj protecție marfa, cadru protecție operator.

 • 3. încărcător frontal la prețul de 194.400 curo + TVA/ bucată

Motor Diesel, norma dc poluare Stage VI, 6 cilindri, 125 Kw, 5800 cmc;

 • - transmisie tip auto-powcrshift:

 • - înălțime dc ridicare la bolțul cupei 3850 mm, capacitate cupă de 4,5 mc, greutate operațională dc 13500 kg, lățime cupă 2750 mm;

 • - sistem de încălzire, ventilație, aer condiționat, distribuitor hidraulic prevăzut cu accesorii suplimentare hidraulice;

 • - apărători roți complete față/spate;

 • 4. încărcător telescopic Ia prețul de 104.900 euro + TVA/bucată

 • - Motor Diesel, norma de poluare Stage IIIB, 74KW, capacitate cilindrică 3350 cm3;

 • - garda la sol: 400 mm:

 • - cupa frontală cu capacitate de 1 mc:

 • - transmisie hidrostatică și cutie de viteze cu două trepte;

 • - sarcina operațională maximă este de 3500 kg;

 • - sistem de cuplare rapidă a accesoriilor;

 • - tracțiune permanentă 4x4, cabină operator avizată ROPS/FOPS;

 • - limitator de sarcină și dc poziționare a brațului telescopic, lumini de drum, lumini de lucru;

 • - sistem de virare cu 3 moduri, cutie de viteze cu două trepte;

Termenul de garanție al produselor mai sus menționate este de 24 luni, iar termenul de livrare este de 120 de zile de la data semnării contractului.

Nu a fost prezentată o ofertă pentru autoutilitară de 3.5 tone cu platformă basculabilă.

Prețul total al celor menționate mai sus este de 1.082.980 euro, tară TVA.

Societatea Renault Trucks a transmis oferta nr. 2678/23.04.2020, care cuprinde următoarele:

 • 1. Autoutilitară de 3,5 Tone cu platformă basculabilă la prețul de 35.990 euro + TVA

 • - Renault Mașter, motor Diesel, 145 CP, 107 KW, Euro VI, cutie de viteze manuală 6-i-1 trepte cu priză de putere, capacitate cilindrică de 2300 cmc;

 • - sarcina utilă 1196 kg,

 • - cabină dublă echipată cu banchetă spate cu 4 locuri;

 • - MTAC: 3500 kg;

 • - benă basculabilă cu volum de cc 2,7 mc, oblon de 350 mm;

 • - obloane laterale cu dublă ranforsare din oțel;

 • - dimensiuni interioare benă (Lxl): 3700x2100

 • - structură benă din oțel cu podea de 2,5mm grosime, rezistentă la abraziune:

 • - instalație de ridicare cu clectropompă;

 • - comandă ridicarc/coborâre electrică din cabina șoferului cu buton.

 • 2, Autovehicul cu macara hidraulică pentru încărcare containere Ia prețui de 257.990 euro + TVA

 • - motor DTI11,316K W, capacitate cilindrică de 10,8L. Euro VI;

 • - cutie de viteze cu 12 rapoarte de mers înainte și 3 înapoi;

 • - cârlig hidraulic cu sarcina de ridicare de 22 de tone;

 • - lungimea containerelor compatibile: între 4000 și 6500 mm;

 • - înălțimea de cuplare a cârligului cu mânerul containerului: 1570 mm;

cadru șasiu echipat cu patine de uzură de tip demontabil;

 • - sistem de blocare hidraulică exterioară a containerelor;

 • - osie spate ridicătoare, roți jumclatc cu suspensie pneumatică;

* capacitate max. punte spate: 21 tone;

ABS. ASR, ESC, AFU, asistență la pornirea în pantă.

 • - șasiu ranforsat la nivelul punții spate;

■ șasiu suplimentar de construcție ranforsată, cu lonjeroane perforate;

cârlig hidraulic prevăzut cu triplă articulație;

cadrul șasiului echipat cu patine de uzură de tip demontabil;

 • - echipat cu rolă stabilizatoare cu ridicare/coborâre hidraulică:

macara pliabilă, cu acționare hidraulică, sarcina de ridicare la 8 m 1500 kg. sarcina de ridicare la 4 m — 2500 kg;

sistem de calare cu extensie hidraulică;

stabilizatori laterali;

 • - macaraua este echipată cu sistem hidraulic suplimentar echipat cu două funcții una pentru rotor și una pentru acționarea dispozitivului de încărcare/descărcare;

 • - sisteme de securitate acustice și vizuale instalate în cabina operatorului;

 • - volumul net al caroseriei: 18 mc. volumul benei de încărcare - 5 mc;

 • - dispozitiv de încărcare pentru containere de gunoi de 1100L și 240 litri;

Termenul de garanție al produselor mai sus menționate este de 12 luni, termenul de livrare nefiind menționat.

Nu a fost prezentată o ofertă pentru:

 • - încărcător telescopic;

 • - încărcător frontal;

 • - motostivuitor:

Prețul total al celor menționate mai sus este de 989.910 euro, fără TVA.

în vederea comparării prețurilor unitare pentru autovehiculele și utilajele menționate mai sus. a fost întocmită Anexa 1, parte integrantă din această Notă Internă.

Având în vedere ofertele primite, prețul total cel mai mic, termenul de livrare și perioada de garanție, consider că oferta cea mai avantajoasă este a celor de la societatea Grădinariu Import Export S.R.L.,

Față de cele menționate anterior, vă rog dispuneți.

întocmit.

Cosmin Ilie

«Nt^r^radlnEirtv.ro


SadDu soitei str. Chldura nr. 47 031872, settor 3 București, RomEnia

T: 004(021} 344 14 B9

F: 004(021) 344 14 92

office9gisdlnariu.nl


;<3 SALUBHi >A----1

SZAPEZlR^Slâ^1-

SE Nr.—

®u^24sisljA*'.

Către: SD3 Salubritate si Deszăpezire 83 SRL

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, București CUI: RO 37804020; Reg. Com : J40/9896/20I7

Nr. 1456/23.00020

Referitor cerere de oferta nr. 2583/16.04.2020

Oferta tehnico comerciala - Gradinariu Import Export SRL

 • 1) AUTOBASCULANTA 3.5 TONE CU CABINA DUBLA

CARACTERISTICE TEHNICE

 • I. Specificații tehnice autosasiu

Ampatament: 3954 mm

Motorizare:

 • -   Turdodiesel, 4 cilindri, 16 supape

 • -  nivel poluare: EURO 6, conform normativelor europene in vigoare

 • -  putere: 130 CP, cuplu 385 Nm

 • -   alimentare: Injecție;

 • -   cilindree: 1995 cmc

 • -   sistem de răcire: cu lichid

 • -  masa maxima total autorizata 13.500 kg

Sarcina utila conform omologare RAR: 820 kg

 • -  Consum de combustibil mixt: 7,51/100 km

 • -  CO2 : 206 g/km

 • -  Sistem electronic de «circulare a gazelor arse -EOR

 • -   Filtru de particule protejat- cDPF

Imobilizata; electronic motor - PATS

Direcție:

servo- asistata

 • -   volan pe partea stanga, reglabil pe doua direcții

Cutie de viteze:

cutie de viteze manuala 6 viteze înainte si 1 viteza inapoi

Transmisie;

4x2

axa tata directoare

www>@ratflnBrtu.FD f fertlu (oda)


str. Chldurel nr, 47 031872, sector 3 București, România


Tî 004(021)344 14 89

FI 004(021)344 14 92 officeOțYainariu.ro

axa spate motoare

Frâne:

frana cu disc pe ambele axe

Sistem dublu circuit servoasistat cu sistem ABS

Suspensii:

suspensie fata tip Mac Pherson - independent» arcuri elicoidale, bara stabilizatoare

suspensie spate cu arcuri lamelare

amortizoare cu gaz suspensie fata si spate

Anvelope:

axa fata: 2 buc 195/75RI6C

axa spate ; 4 buc I95/75R16C

roata de rezerva: 1 buc cu suport 195/75R16C

Instalația electrica:

12 V conform normelor europene in vigoare

in conformitate cu normele in vigoare, lămpi de gabarit laterale de culcare portocalie

 • -   foruri cu halogen

instalație pornire la rece

lumini de zi

priza in cabina 12 V

Altemator ISO A

Cabina:

volan pe partea stanga, reglabil pe doua direcții, blocabil cu imobilizator

afisaj in limba romana

Cabina dubla

număr locuri: 6+1

centuri de siguranța cu prindere in 3 puncte si mecanism inerțial pentru toate locurile

aîrbag șofer si pasager

închidere centralizata cu telecomanda

scaun șofer reglabil pe 4 direcții

computer bord

incalzitor cabina cu reciclare

geamuri acționate electric

aer condiționat cu filtru polen

oglinzi retrovizoare încălzite si reglabile electric

Sisteme de siguranța

Program Electronic de Stabilitate (ESP)

Controlul tracțiunii (TC)

 • -  Asistenta la Plecarea din Ponte (HSA)

Control Adaptiv al Greutății (LAC)

Asistent la Franarea de Urgentat EBA)

WWW4HKilMf1U.N> I Sadlu fodll


str. Chiciura nr. 47 O31B72. sector 3 București, România

T: 004(021) 34414 B9

F: 004(021) 344 M 92 efflcț&gradlnttriU'io

Avertizare la franarea de urgenta (aprinderea intermitenta automata a luminilor de avarie in cazul unei franari bruște)

Protecție Anti-Rostogolire (ROM)

Altele:

 • -   2 triunghiuri reflectorizante

Trusa medicala

Cric + cheie roti

Vesta reflectorizanta

 • 2, Specificații bena basculabiia

dimensiuni interioare bena : 3000 x 2200 x 400;

sasiu suplimentar din profiie de otel sudate si zincate in baie termica;

inaltatoare obloane laterale plasa metalica laterale 400 mm;

platforma din profi le zincate

podea din tabla zincata cu grosimea de 2.5 mm;

obloanele din aluminiu cuinaltimeade 400 mm

 • -   sistem de basculare trilateral cu cilindru hidraulic;

pompa hidraulica actionata electric;

panou frontal in spatele cabinei;

aparatori noroi + perdele cauciuc;

 • -   lămpi poziție laterala si de gabarit;

bare protecție laterala;

www.0rtstlfnariu.ro | Sediu soda!

str. Chidurel nr. 47 031875, secta- 3

București, România

T: 094(021) 34414 89

Fi 004(021) 344 14 $2 officeăflradi nariu.ro


 • 2) MOTOSTIVULTOR FRONTAL DOOSAN D25G PLUS


  DIMENSIUNI SI MASE


  Sarcina de ridicare: 2500 kg la centrul de greutate de 500 mm înălțime de ridicare: 4000 mm

  Sistem catarg: duplex înălțimea catargului strâns; 2580 mm

  • -   înălțime libera de ridicare: 150 mm

  Inaltimea catargului extins: 5330 mm înclinare catarg fata/spate : 6 /6° Lungime utilaj fara furci: 2585 mm

  Lățime utilaj: 1165 mm

  • -   Inaltimea cadrului de protecție al utilajului: 2143mm Raza de giratie (exterior): 2300 mm

  • -  Garda la sub sasiu: 113 mm

  Masa totala; 3890 kg

  MOTOR

  • -  Diesel YANMAR 4TNE94L

  Putere max: 34.2 kW la 2.200 rpm Cilindree: 3053 cmc

  • -   Răcire: apa

  • -   Circuirt eiectric 12V

  • -  Baterie 12V/90Ah


  www^radlnariu.ro f Sediu scdu!


  str. Chlciurel nr. 47 031872, sector 3 București, fta mânia


  T: 0M(O21) 344 14 89

  F: 00X021) 344 14 92

  offiea@gradlii3fiu.rt>


  ni Grădinar iu


PERFORMANTE

 • -  Viteza de deplasare (cu/fara sarcina): 18/19 km/h

Viteza de ridicare (cu/fara sarcina): 0,50 / 0,56 m/s

 • -   Viteza de coborâre (cu/fara sarcina): 0,42 / 0,55 m/s

Panta maxima de lucru: 383%

FRÂNE/ROTI

4 roti

Cauciucuri SOLIDE

 • -  Dimensiune cauciuc fata: 7.00X 12-12PR

Dimensiune cauciuc spate: 6.00X9-10PR

TRANSMISIE

Hidramata cu. convertor hidrodinamic

1 viteza mers inainte si 1 viteza mers înapoi

DIRECȚIE

- Hidraulica pe rotile din spate

ECHIPARE INCLUSA IN PREȚ:

Mișcare laterala de translație a furcilor stanga/dreapta: 100/100 mm,

 • -   Sistem de poziționare a pedalelor similar cucei auto,

 • -   Distribuitor hidraulic cu 4 manete si 4 cai,

 • -   Treapta de acces larga si mâner pe stâlpul cadrului de protecție pentru acces rapid si sigur,

 • -   Frâne saboți,

Sistem de prezenta a operatorului OSS,

 • *   Girofar,

Avertizor sonor mers inapoi,

Servodircctie,

Grilaj protecție marin,

Proiectoare de lucru fata,

 • -   Cadru protecție operator,

Inversor de sens la mana,

Bord cu indicatoare analogice si martori luminoși,

Indicator electronic al orelor de funcționare,

 • *   Indicator temperatura lichid răcire,

Protecție la scurt circuit pentru instalația electrica,

întrerupător general,

 • -   Centura de siguranța scaun operator,

Amplasare ergonomica a comenzilor,

Vizibilitate maxima in toate direcțiile,

www.grKlnNlu.rc


®sSJu sofia!

T: 004(021) 34414 89 Fi 004(021) 344 14 92.

ofta irscflrwriu.ro


str. CHdurcl nr, 47 031872. sector 3 București, Românie

- Coloana de direcție ajustabila, volan de dimensiuni reduse.

ATAȘAMENT CLAMP: pentru baloti de deșeuri

DIMENSIUNI SI MASE

Model A0T-10

Capacitate de strângere : 1400 Izg

Centrul de greutate: 500 mm

Deschidere minima: 550 mm

Deschidere maxima : 1790 mm

Lungime păduri de strângere: 1.000 mm înălțime păduri strângere: 400 mm Mișcare laterala (Side shift)

Greutate atașament: 402 kg

Garanție clamp : 12 luni


J4gnKHnariu.ro | Sodiu sedai

Str. Oiidurel nr. 47


031872, sednr3

Buairajii, România


T: 004(021) 34414 89 F: 004(021} 34414 $2 0ffice4(jredhiartLl,ro


 • 3) ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL DOOSAN DL250-5Imitulne au Titlu Informativ

ÎNCĂRCĂTOR frontal doosan DL300LC-S CU OPȚIUNI

MOTORUL

Tip:

Număr cilindri:

Putere nominala (SAE J1995):

Cuplu maxim:

Capacitate cilindrica:

TRANSMISIE

Tip:

Viteze:

Viteza maxima de deplasare: Diferențiale

Pneuri standard:

DIRECȚIA

Tip:

Unghi maxim de virare: ÎNCĂRCĂTOR

înălțime de încărcare la boitul cupei:

Capacitate maxima încărcare: DIMENSIUNI

Lungime: Lățime:


SCANIA DC9StageIV

5

202 kW(la 1800RPM)

1275 Nm (la 1400 RPM)

9.3 E

ZF 5 WG 230

5 înainte, 3 înapoi

37km/h

HDL (Hidraulic Lock Difierential)

23.5R25

Load sensing

40 grade

3975 mm (4530 mm cu braț opțional

high lift)

3.2 mc

8270 mm

2920 mm


KW*Cjra*flnarliM Sstiiu sectei str. Chiciura! nr. 47 031872, sector 3 Buojrtjjtl, Rixnânla


Ti 004(021) 344 14 80

F: 004(021) 344 14 92 office@0Bdineriu.ro


El Grădinarii!


Unaltime:

3475 mm

18875 kp


MASA

Greutate operatifuiala:

CABINA:

 • - Cabina modulara cu vizibilitate excelenta in toate direcțiile

 • - poziția de lucru a operatorului oferă o vizibilitate maxima a cupei, pneuri lor si a suprafeței de încărcare

■ Ventilarea cabinei este optima. Climatizarea automata este comandata prin butoane, si include funcția de recirculare.

 • - Cabina este montata pe niște suspensii viscoase pentru maximum de confort

 • - Spațiul interior mare prezintă multiple compartimente de depozitare.

 • - Toate informațiile necesare operării utilajului sunt afișate in fata operatorului. Instrumentele de control sunt grupate pe o consola in dreapta operatorului.

 • - Scaunul, cotierele si volanul se reglează după in funcție de operator

SISTEMUL DE FRANARE

 • - franarea se realizează pe toate cele patru roti

 • - sistemul de franare cu discuri multiple imersate in baie de ulei

 • - acționarea este hidraulica

 • - circuite separate pentru cele doua punți, pentru siguranța mărită

Alte detalii:

Cutie viteze

Axe ZF cu diferențial avand alunecare limitata

 • -  Anvelope: Bridgestone

Ungere automata

 • -  Sistem monitorizare complexa prin GPS sau GSM a parametrilor de lucru, consum combustibile rapoarte instant/ zilnice/saptamanale/limare)

 • -   Sistem anti-balans cupa

 • -  Sistem « retum-to-dig » al cupei

 • -   Scaun cu suspensie pneumatica si încălzire

 • -   Ventilatorul este reversibil la intervale programabile (pentru curatarefiabilitate, consum carburant redus)

 • -   Apărători roti complete

Sistem TCCO - decuplează convertizorul de cuplu la nevoie astfel incat viteza de deplasare / urcare panta creste

 • -  Ventilator Reversibil automat controlat electronic Filtru tip Turbcciclon cu 3 sîagii ( filtrare maxima in condiții}

 • -   Oglinzi încălzite

 • -   Distribuitor hidraulic prevăzut pentru accesorii suplimentare hidraulice

 • -  Trei moduri de operare:« ECO »,« NORMAL », respectiv « POWER », ce permit operatorului sa adapteze încărcătorul in funcție de aplicația dorita.

 • -   Turația ventilatorului dc răcire (acționat hidraulic), este adaptata automat, in funcție de temperaturile înregistrate in sistemul de răcire, ceea ce ^uta la diminuarea nivelului de zgomot, respectiv optimizarea consumului de combustibil

Grila de protecție a radiatorului este realizata din otel ranforsat pentru rezistenta la șocuri mărită

’A*vjw.grEdlrfâriU.re ; Ssdlii mkIbI str. Chiciurâ nr. 47 031672. sector 3 București, Români


T: 004(021) 344 14 69

F; 004(021) 34414 92 offlce@gredinăriu.ra


f—'

151 Gradlnariu


 • 4) ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC BOBCAT T35.130S 100CP


  DIMENSIUNI:

  înălțimea cabinei:

  Garda la sol:

  Ampalament:

  Lungimea cu furci:

  Latimea peste anvelope:

  PERFORMANTE

  Sarcintt opamtitmata la înălțime maxima (stabilizatoare}:

  înălțimea maxima de ridicare:

  Întindere maxima a brațului la orizontala:

  Sarcina maxima (p țița(time<t maxima ( vertical’-staițUițfnwrei:

  Sarcina maxima la întinderea maxima (orizontal- stabilizatoare}:

  MASA

  MOTORUL

  Motor:

  Puterea nominala (ISO 14396:2002):

  Cuplul;

  Nr, cilindrii:

  Capacitate cilindrica:

  TRACȚIUNEA

  Tracțiune permanenta:

  Anvelope standard:

  SISTEMUL DE TRANSMISIE

  -Hidrostatica cu regulator electronic


  2393 mm

  422 mm

  2850 mm 7081 mm 2418 mm

  12468 mm

  8764 mm jawAy 1300 kg


  Bobcat D34 74.5 kW (Ie 2400 RPM) 430 Nm 4 3.4 L

  4x4 hidrostatica 405/70 24 IN


  ! Sediu «ocleJ


  str. Chidurci nr. 47 G31B72, sector 3 BucurețH, România


  T: 004(021)34414 89

  F: 004(021) 34414 92 oSflceCgradlnariu.ro


  LSI Gi»&dinariu


-Tip transmisie: motor hidrostatic si cutie de viteze cu DOUA trepte

COMENZILE

-Motorul: pedala de picior pentru accelerație

-Sistem de virare cu 3 moduri: virare cu rotile din fata (pentru deplasările pe drumuri publice), virare stil crab (pentru poziționarea pe laterala), virare cu toate rotile (pentru spatiile restrânse)

-Pornire: comutator de pornire si oprire tip cheie de contact

-JOYSTICK proporțional pentru ridicare si basculare dar si pentru retragerea si extinderea brațului

-Frana de serviciu: controlata de pedala

-Selectoare pe consola centrala, pentru acces facil la toate funcțiile

CARA CTERISTICl STANDARD

-Limitator de sarcina si dc poziționare a brațului telescopic

-Transmisie HIDROSTATICA. Aceasta oferă precizie si acuratețe utilajului chiar si in cele mai restrânse locuri

-Cabina operator ROPS/FOPS

-încălzire, dezaburire si ventilație cabina

-Stergator de parbriz si pulverizetor apa (fata si spate)

-Scaun cu suspensie

-Lumini de drum

-Lumini de lucru fata si spate

-Fereastra spate pentru ieșirea de siguranța

-Alarma la mersul inapoi

-Grafic cu capacitatea nominal de sarcina

-Sistem AMA (Aggravating Movement Arrestor), pentru prevenirea mișcărilor periculoase in timpul operării

-Sistem LM1 (Longitudinal Movement Indicator), pentru afișarea stabilitatii longitudinale

-Semnalizatoare de schimbare a direcției

-Oglinzi laterale stanga si dreapta

-Sistem hidraulic auxiliar fata

-Aparatoare de noroi

-Motor cu turbocompresie

-Rama de prindere rapida a accesoriilor

-Sistem de Management al Vitezei, pentru a folosi accesorii ce necesita o viteza constanta

-Sistem de Floțare a brațului, ce permite brațului sa ramana la același nivel, recomandat pentru operațiuni de nivelare

-Productivitate Maxima, datorita motorului de ultima generație BOBCAT

Acesorii:

 • - cupa excavare cu dinți 900L

 • - sistem furci paiet iz arc

twfiw.gradlnartu.ro j Sediu todu!

T: 004(021) 344 14 BS F: 004(021) 344 14 92 cffijaSarrfnsnu.ni


Hr. ChfcUireJ nr. 47 031872, sector 3 București, România

 • 5) AUTOSPECIALA CU MACARA HIDRAULICA PENTRU ÎNCĂRCARE CONTAINERE


CARACTERISTICI PRINCIPALE SASIU:

VERSIUNE

 • • AUTOSASIU CABINA SIMPLA

CONFIGURAȚIA AXELOR

 • • 6X2 AXA AJUTĂTOARE SPATE PNEUMATICA

MMA

o 26 TONE

CAB COMFORT

o CABINA ACTIVE DAY - STRALIS EVO

MOTOR

 • •  CURSOR I1 420 CP EURO VI

CUTIE DE VITEZE

 • • MANUALA 16 TREPTE

AMPATAMENT

 • • AMPATAMENT 4500 MM

TIP AXA SPATE

 • • REDUCȚIE SIMPLA

TIP SUSPENSIE SPATE

wMnv^&dbisriu.ra ’ Sediu social

str. Chldurel nr. 47 O31B/2, sector 3 București, România

o SUSPENSIE PNEUMATICA PUNTE SPATE

TIP FRÂNE

e FRÂNE DISC FATA/SPATE

TIP AXA SUPLIMENTARA

e AXA AJUTĂTOARE VIRATOARE ROTI SIMPLE

ANVELOPE

® 20081 - ANVELOPE 13R22.5 MIXT/OFF-ROAD

CULOARE

*• 50105 ALB IC 194

POZIȚIE VOLAN

o VOLAN PE PARTEA STANGA

OPȚIONALE STANDARD:

 • 1 - CABINA EXTERIOR

c Girofaruri cu LED pe cabina

 • 2 - CABINA INTERIOR

 • •  Pneumatic Horn

 • •  Aer condiționat manual

 • •   încălzitor cabina aer/aer

■ Fara paturi

 • 3 - SASIU

o 220 Ah Battery

Sarcini axe: 7500-12000-8000

4-LANȚ CINEMATIC

 • •  PTO ZF NH/4c ieșire pentru pompa

 • 5 - CONECTIVITATE

 • •  Expansion Module

 • 6 - MODEL KEY OPTIONS

  i'^isi^.RrEiSrtsrtu.ro t Sodiu social


  str. Chfdurel or, 47 031872, sector 3 București, România


  T: 0!K<021) 34414 89

  F: 004(021) 344 14 92

  Office ©grad rrariu.ro


 • •  Rear Overhang Protection

7-SIGURANȚA

o Avertizor sonor dezactivabi I

o închidere centralizata +teleco

g - DIVERSE

 • •  390 L Aluminum Fuel Tank on Right Side

DOTĂRI STANDARD

 • 1 - CABINA EXTERIOR

 • •  Perete posterior fara geam

® Parti plastic nevopsite (gri)

r Mechanical Cab Suspension

 • •  Rabatate cabina manuala

® Cabina AD-E VO acoperiș jos

 • •  Plafon cabina nevopsit (standard)

 • •  Trusa medicala

 • •  Without Fog Lights

 • •  Plastic Front Bumper

 • •  Bara antiimpanare fata

 • •  Standard Headlamps

 • •   Oglinzi Încălzite + reglabile

 • •  Without Roof Hatch

 • •  Stickers on Doors

 • •  Externai Sunvisor

e Fara parbriz încălzit

 • 2 - CABINA INTERIOR

 • •  Cheie cu Immobiliser

 • •  Kit fumători portabil

 • •  Suport haine perete posterior

-<■ Fara jaluzele geamuri laterale

 • •  Scaun șofer pneumatic

 • •  Certificat de oonformitat WVTA

 • •  User Manual EMEA - APAC

 • •  Fabric Static Passenger Seat - Cushion Lenght Adjustment

 • •  Without Cool Box

 • • DIGITAL TACHOGRAPH DTCO 4.0 SMART

 • •  Volan standard

 • •  Without Bunk Curlains

a Without Manual Roller Sunblind

www.9radfnariu.r0 l Ssdlu cmtel


Str. Oildurel nr. 47 031872, sector 3 București, Rnmânfa


1:004(021)34414 B9

F: 004(021) 34414 92 offtce®oradlnsrlu.tD

 • 3- SASIU

© 630 cc Air Compressor

« Marcare butelii aer standard

o Steel Air Tanks

» Aitemator 90 A (24V)

o Battery Box on Side Frame

o Without Batteiy Charge Socket

o Cale roti (2

 • •  Pachet teri clima temperate

 • •  Without Doubie Height Predisposition

■ Fara pregătire electrica oblon cs Țeava de evacuare coborâta

 • •   Bara stabilizatoare spate

c  Without Emergency Steering Circuit

 • •  Cric

e întrerupător general mecanic

 • •  Acoperire standard

e Standard GCW

 • •  Culoare sasiu Gri IC444

 • •  Echipare cabina standard

i" Arcuri fata parabolice

& Roata de rezerva

 • 4- LANȚ CINEMATIC

 • •  2 Reverse Gears

 • •  Engine Speed 1.900 rpm

 • •  Fara PTO pe motor

 • •  Fara pregătire PTO

e Engine Plate

o Jante otel

 • •  Without Rocking Mode

 • •  EMISSION EVI Step D o Limitare viteza 90 km/h

5-CONECTIVITATE

 • *  Fara monitorizare preș, pneuri

 • *  Mod standard funcționare

c Without Electric Interface for Body Bui Ider

e Fara spoiler pe cabina

c Pilot automat adapti

 • *  Without Driving Style Evaiuatîon and Driver Attention Support (DSE+DAS)

o ECOSWITCH

» Limitare viteza maxima ECOSWITCH pe SPEED LIMITE

« Without Smart Auxiliaries

« Set date standard

o Without IVECO Hi-Cruise (GPS Predictive Croise Control)

www^iracUnariu.K' I


Sediu castl str, Chltlurel nr. 47 031872, sector 3 București, Rnrnâria

T:0IW(02t) 344 J4 G9 H 004(021) 344 14 92 Office ©flraiitnafiu.io


® Fara interfața FMS

o Fara pregătire Toll-Coleotion

• RADIO BOSCH BLUETOOTH - VDV r> Funcție oprire automata a motorului

o Without Connectivity Box

6 - MODEL KEY OPT1ONS

» Rear Overhang 2.073 mm

® Raport transmisie 2.85

» Traversa remorcare D 120 kN

 • •  Fara cârlig de remorcare

o Fara bara antiimpanare

 • •  Cârlig remorcare generic

 • •  Prize electrica semi/remorca 2x7 poli

 • •  Cuple aer comprimat remorca

7-SIGURANȚA

 • •  AEBS Compliant

 • •  Fara echipament ADR

© Sistem ESP

<» Fara lanterna

 • •  Fara ajutor pornire in rampa

 • •  Sistem avertizare părăsire banda LDWS conform nortnleor EU

 • •  Bulb Rear Lights

Without Axle Load Indicator

 • •  Without Front Parking Brake

■» Fara retarder

® Triunghi reflectorizant

8 ■ DIVERSE

o Suport roata rezerva lateral

 • • ELECTRONIC BRAKE SYSTEM + BRAKE ASSIST SYSTEM

 • •  Toba long range

 • •  APU Discharge in Free Atmosphere

Standard Chassis

 • •  Cabina neranforsata

 • •  Without Centra] Lubricatîon

e Fara aer condiționat staționar

® Lumini de zi LED (2008/89/EC)

» Cotiera standard

p Transparent Heated High Performance Fuel Filter

c Cytie mecanica ZF 16S 2220 TD

 • •   Plan schimb ulei cutie standard

 • •  Fara supapa siguranța frana

o Fara spălător faruri

 • •   Tapițerie textila

ww«tr.a>Bdlnariu.iv ! Sediu RxSal str, Chldurel nr. 47 031872, sector 3 Bucuria, Rom&nia

T: 004(021) 34414 89

F: 004(021) 344 14 92 afitee©grBatlnariu.ro


 • •  Sticker HI-STREET

« Oglinzi retrovizoare 2600 nun

» Punte spate standard

 • •  Without Anti-S iphoti

.• Without Fuel Tank Heater

 • •  Centuri de siguranța

» 2 senzori nivel suspensie pneumatica

o Rezervor AdBlue 50 litri

o Rpti spate jumelate

® Liftable 3rd Added Axle

o Suspensie spate pneumatica

o Trusa scule standard

e Rezervor AdBlue încălzit

c VIN cu caracter de control

HOOK-LIFT AL26S - MARREL (GRUP FASSI)

Capacitate de ridicare 26 tone;

° Lungimea de containere posibil de acomodat - 6500 mm;

 • - înălțimea cârligului de cuplare - 1570 mm;

 • - C&rlig de ridicare, turnare ți detașabil (montat cu doi pini pe capătul superior al bal&nsierului), prevăzut cu sistem gravitațional de blocare;

 • - Cadru de înclinare liber avansat care acționează ca multiplicator de putere de ridicare - asigura un unghi de basculare de 45°

 • - 2 buc blocatori rama container cu centrare exterioară;

 • - Lonjeron de sasiu găurită pe toată lungimea pentru o instalație completă cu șuruburi;

 • - Rola spate cu fianșe mari montate pe o axă basculantă, potrivită pentru corpuri cu alergători longitudinali distanțați la 1.060 mm

 • - Dispozitiv de blocare exterioară a recipientului hidraulic, instalare redusă și placă de uzura cu posibilitate de înlocuire;

 • - Panou de comanda electro-pneumatic instalat la bordul vehiculului;

 • - Toți cilibrii sunt prevăzut! cu supapă de siguranța;

 • - Comanda laterală - distribuitor electro- hidraulic cu posibilitate de acționare mecanica in caz de urgenta.

Accesorii;

 • -  Kit accesorii in conformitate cu normele RAR- aparatori cu sorturi colectoare pentru rotile punților

spate, protecție laterala anti-biciclisti, iluminare de avertizare conform norme EEC.

Se asigura instruirea personalului beneficiarului.

Produsul va fl însoțit la livrare de declarație de conformitate, certificat de garanție ți manualul cu instrucțiunile de utilizare și de întreținere

Produsul livrat este fabricat sub standardul de referință ISO 9001:2008

MACARA HIDRAULICA PLIABILA PENTRU RIDICAREA SI INCARCAREA CONTAINERELOR ÎNGROPATE SUB NIVELUL TROTOARULUI

Macara pliabila, cu acționare hidraulica, cu memorarea poziție de încărcare, cu următoarea specificație: Poziționată in spatele cabinei vehiculului pe sasiu specific, construit conform instrucțiunilor producătorilor de vehicule si normelor ISCIR in vigoare.

Construita conform clasei de incarcare HC1 HD4 S2 in concodenta cu EN 12999:2011

Lungimea brațului in plan orizontal - 8 m;

Sarcina de ridicare la 8 m -1650 Kg;

Sarcina de ridicare la 4 m - 2500 Kg;

; Sediu tvdal


Str. Chldurd nr. 47 031872, sector 3 București, Românie


T:0M(02i) 344 14 89 F: 004(021) 34414 92 oflice@flreinariu.ru

Momentul de ridicare - 130 KNm;

Braț echipat cu dubla biela pentru amplificarea momentului - o biela poziționala intre coloana si antebraț iar a doua biela, poziționată intre antebraț si brațul telescopic;

Sistem de calare cu extensie hidraulica;

Stabilizatori cu rotire hidraulica la 180°;

Stabilizatori laterali echipați cu sisteme de avertizare luminoase tip LED;

Sistem de stabilizare echipat cu cu senzori care indica automat poziția acestora si corelează sarcina de ridicat a macaralei cu poziția extinsa a brațului stabilizatorilor;

Unghiul de rotatie al coloanei: minim 410°;

Macaraua este echipata cu sistem hidraulic suplimentar echipat cu doua funcții - una pentru rotor si una pentru acționarea dispozitivlului de incarcare/descarcare a containerelor tip clopot din dotarea beneficiarului (sistem echivalent KINSHOFER KM 920 12 N00203), prevăzut cu cuple rapide pe fiecare din cele doua circuite;

Macara este acționate prin comanda radio cu 6 funcții, prevăzută cu display grafic si sistem acustic de avertizare in caz de supra sarcini;

Sistemul radio comenzii este capabil sa memorize poziția containerelor si a zonei de descărcare de pe sasiul vehiculului si sa efectueze operațiuni repetitive, intre cele doua poziții, in regim automat de operare.

Comanda radio a macaralei este prevăzută cu funcția de crestere/reducere a turatie motorului vehiculului si cu funcție start/stop motor.

Echipamentul este dotat cu sisteme de securitate acustice si vizuale, instalate in cabina operatorului, cu rolul de a avertiza in cazul deplasării vehiculului cu stabilizatorii deschiși sau cu brațul plibil al macaralei, deschis.

Echipamentul este acționat cu pompa hidraulica cu pistoane axiale, avand debitul corelat cu necesitățile macaralei.

Rezervorul hidraulic cu capacitatea coreleata cu necesitățile macaralei.

Echipamentul se va livra insotît de omologare 1SCIR. Se solcita livrare insotîta de carte 1SC1R;

CONTAINER COMPACTOR:

Este construit astfel incat sa permite incarnarea pe cârligul hidraulic fiind prevăzut cu mâner de cuplare la inaltfrnea de 1570 mm;

Este echipat cu cadru de fixare pe echipamentul de tip hook-lift avand ecartamentul de maximum 1065 mm definit conform DIN 30722;

Cadrul de fixare al container-ului trebuie sa fie astfel construit incat sa permită blocarea lui in timpul transportului utilizând sistemul transversal de zavorare al cârligului hidraulic;

Prevăzut la partea din făta cu picioare de sprijin reglabile pe inaltime;

Prevăzut la partea din spate cu role poziționate conform DIN 30722, astfel incat sa permite rularea in timpul operațiunii de descurcare.

Container-ul este de tip Închis, prevăzut la partea din spate cu un Hopper cu deschidere si zavorare hidraulica, echipat cu pâlnie colectoare, specifica pentru descărcarea containerelor tip clopot;

Volumul cuvei colectoare - 5,5m

Raport de compactare 6:1.

Construcția compactorului:

Volumul util minim al corpului compactorului, fara hooper:18 mc;

Înălțimea maxima a echipamentului măsurată de la sol: 3800 mm;

Corpul compactorului - este de forma constructiva rectangulara, ranforsatu cu profite vertical astfel incat sa reziste operațiunilor repetate de încurcare descărcare fera insa sa depaseasca greutatea de max 5500 Kg;

Pereții containerului compactat sunt de tip rectangular, ranforsati cu profite verticale sa fie executați din material rezistent la abraziune, cu grosimea de 3 mm,

Cuva de încărcare - (Hooper), construit din tabla de otel special, cu înalta rezistenta la abraziune, echivalent HARDOX HB450 mm cu grosimea de 6mm.

T:OO4(O21) 34414 89

Ft >21) 344 14 92 Bfflce®ora<Snariu.m

Este prevăzută cu sistem de drenaj pentru efectuarea lucrărilor de de întreținere - spalare si curatare. Este echipata cu garnitura de etansare la zona de contact a corpului containerul compactor cu hooper-ul.

Oblon spate rabatabil - pentru încărcare manuala, echipat cu senzor pentru blocarea sistemului de compactare la deschiderea acestuia (sistem de prevenție contra accidentării - conform EN150! -I).

Mecanismul de basculare al hooper-ului, utilizează doi cilindrii hidraulici ce permit golirea containerului compactor.

Are in componenta, sisteme hidraulice de blocare / deblocare pentru închiderea si sigurantarea hooper-ului,

Hoopcr-ui este prevăzut cu cilindrii de ridicare, compactare, echipați cu supape de siguranța pentru prevenirea căderii bruște in cazul aparițiilor situațiilor accidentale în instalația hidraulica, Unghiul de basculare pentru deschidere hooper-ului este de 70°- 80° raportat la verticala.

Sistem de efecte re/ccmpactere este compus dintr-o paleta articulata avanei suprafața de uzura construita din material rezistent la abraziune echivalent HARDOX HB450 cu grosimea de 6 mm (folosita la incarcare cat si compactare), actionata de doi cilindri hidraulici de ridicare/colectare si doi cilindri de compactare.

Paleta colectare este instalata pe role de translație care asigura deplasarea acesteia alternative de jos in sus, in cicluri automate sau intermitente de operare.

Ciclul de compactare definit de programe de acționare separate care conțin următoarele tipuri de operațiuni: ciclu automat de compactate, operațiuni individuale ale fiecărui mecanism, operațiune singulara pentru descărcare;

Perete interior (mecanism de evacuare) - o construcție metalica fixata pe cadru cu role de ghidare care sa realizeze acțiuni de compactare / golire deșeuri.

Este confecționat din otel rezistent la uzura/coraziune si acțiuni mecanice de tip SJ355S sau echivalent; Acționat de cilindru telescopic dispus înclinat (pentru maximizarea forței de compactare) in interiorul container-ului.

Sistem hidraulic

Sistemul hidraulic este comandat si asistat electric;

Prevăzut cu supape de siguranța pentru cilindrii de ridicare ai hooper-ului cat si pentru cei de manevrare a echipamentelor,

Acționarea sistemului hidraulic este astfel conceputa incat sa permită alimentarea prin conexiune cu cuple rapide, de la instalația cârligului hidraulic avand debitele si presiunile corelate cu necesitățile container-ului compactor;

Sistem de compactare si descărcare, echipat cu cilindru hidraulic cu dublu effect;

Sistemul electric

- Protejat la apa si intemperii avand grad de protecție IP67;

Este realizat in concordanta cu reglementările CE si normele UNI EN 1501-1/2000 si sa cuprindă următoarele componente:

Panou de comanda pentru mecanismele principale de compactare amplasat la partea din spate, lateral drepta pe peretele lateral al hooper-ului;

Panou de comanda pentru mecanismele principale de descărcare amplasat la partea din spate, Lateral stanga, al corpului compactorului;

2 buc lămpi de lucru - proiector LED, instalate pe rama superioara a hooper-ului.

 • 1 buc - girofar de lucru de tip LED, instalat la partea din spate a containerului compactor;

 • 2 buc - butoane de oprire in caz de urgenta, poziționate la partea din spate a echipamentului intr-o poziție ușor accesibila dc la sol, pe partea drepta si stanga;

1 buc - buton (te urgenta / cursa inversa instalat pe panoul dc comanda drepta spate;

vnwv.srcdlnatlu.ro Sediu rocfal str. Chldurm nr. 47 03187?, sector 3 București, tanSnlt»

T: 004(021) 34414 89

Fi 004(021) 34414 92

office©gractnar1u.rci


Panou general de comanda in cabina operatorului care sa conține, buton de pomîre/oprire a i nstaltiei hidraulice a cocnaetorului, buton de oprire de urgenta, sisteme vizuale de avertizare a funcționarii tip LED;

 • -   Camera de luat vederi poziționala pe sus pe rama spate a hooper-ului;

Ecran monitor de control, tip LCD instat in cabina operatorului - pentru supravegherea activităților de încărcare descărcare; Atentie! Sistemul trebuie sa fie echipat cu prize electrice cu grad de protecție IP67 - ușor decuplabile atunci «and containerul este descărcat de pe cârligul hidraulic;

 • - Sistem manual de gresare- ușor accesibil operatorului

  OFERTA FINANCIARA

  : Denumire produs

  Cantitate

  Preț unitar

  Preț total ffara TVA

  Preț total cu i TVA

  ; AUTOBASCULANTA

  3.5 TONE CU CABINA DUBLA

  6

  29.175,25

  175.05130

  i

  208.311,28    ?

  1 MOTOST1.VUITOR

  ; FRONTAL DOOSAN D25G PLUS

  2

  22.050,00

  44.100,00

  ....... .

  52.479,00

  ÎNCĂRCĂTOR

  ! FRONTAL DOOSAN DL250-5

  1

  183.824,74

  183.824,74

  218.751,44    !

  ÎNCĂRCĂTOR

  i TELESCOPIC BOBCAT T35.130S I00CP

  1

  97.422,68

  97.422,68

  115.932,98

  !

  AUTOSPECIALA CU

  MACARA HIDRAULICA PENTRU ÎNCĂRCARE CONTAINERE

  3

  220.000,00

  660.000,00

  r___________ . .

  i 785.400,00

  ____________— - J

  •Preturile sunt exprimate în EURO


  ____________________L......„..__..J------------—

  Total 1.160.398,92    1380.874,71


Termen de garanție a produselor : 24 luni

Termen de livrare : maxim 90 de zile de la data semnării contractului


Gradina

pdrtil’Șjt^ort SRL


Andrei G

23.04.20

Oferta Renault

De Ea: Stan George (george.stan@renault-trucks.com)

Către; salubritate.s3@yahoo.com

Cc:    gheorghe.trinca@renault-trucks.com

Dată: joi, 23 aprilie 2020, 12:10 EEST

Stimate domnule Cosmin ilie,


= Su3 SALU3 • ■■ UE SI □ESZAPEZRE Nr.........6.S

una . A.


Ca urmare a cererei de oferta numărul 2582 din data 16.04.2020, va transmitem atașat oferta noastra, după cum urmeaza:

 • 1.  Autoutilitara de 3,5 tone cu platforma basculabila

 • 2.  Autovehicul cu macara hidraulica pentru incarcare containere

Menționam ca restul utilajelor cerute in oferta dumneavoastră nu sunt comercializate de societatea noastra


De asemenea dorim sa punctam cateva avantaje ale ofertei noastre:


 • 1.   Autoutilitara de 3,5 tone cu platforma basculabila

® Transmisie pe puntea spate cu roti jumelate

 • •   Motor puternic: 145 CP

p   Blocare diferențial

 • •   PEaca metalica sub motor pentru protecția acestuia

 • •   Bena basculabila 3 parti

c   Antrenarea pompei hidraulice de la PTO-ul sașiului. Soluție mult mai fiabila

 • 2.  Autovehicul cu macara hidraulica pentru incarcare containere

 • a.   Punte liftanta cu roti jumelate

 • b.  Cutie automatizata cu 12 trepte

 • c.  Cupla de remorca re

 • d.   Faruri de ceata


Prezentarea Firmei:


1.

 • 2.

 • 3.


Compania: Data înființării: Adresa:


Volvo Romania SRL

01.04.2003

Strada Ithaca nr. 520, Bolintin Deal, Județ Giurgiu,


Romania

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.


Puncte de lucru:

Cifra de afaceri medie:

Firma a înregistrat profit in fiecare an in ultimii 3 ani Nu este in procedura de insolventa sau faliment Număr mediu de angajat':            250

Societatea nu are datorii la bugetul loca! sau cel de stat.


conform fișierului atașat 290.000.000 lei


Pentru orice alte lămuriri, va stăm cu drag la dispoziție

George Stan

Product&Tender Specialist

Renault Trucks

Volvo Group Trucks România

Mob:+40 734 222 316

Qeorge.stan@renault-trucks.com

Autostrada A1, km 23, Bolintin Deal,

Str. Ithaca nr. 520, cod 087015

Județ Giurgiu - România

www.renauit-trucks.rQ

This email message (including its attachments) is confidențial and may contain priviieged Information and is intendsd solely for the ose of fhe individual and/or entîty Io whom it is addressed. If you are nat the intended recipient of this e-mail you may not disseminate, distribuie or copy this e-mail (including its altachments), or any part thereof. If this e-mail is receîved in error, please notify the sender immediately by return e-mail and make sure thatthis e-mall (including its attachments), and all copies thereof, are immediately deleted from your system. Please further note that when you communicate with us via email or visit our website we process your personal data. See our privacy policy for more information about how we process it: https://www.volvogroup.com/en-en/privacy.html

rețea service Renault - semnata.pdf

1MB

0 Autoutilitara de 3,5 tone cu platforma basculabila.pdf 2MB

Autovehicul cu macara hidraulica pentru încărcare containere.pdf ’CJ 3.6MB

Rețea Service

VOLVO & RENAULT TRUCKS CENTER

SC Volvo Romanic: SRL

Oradea, Județul Bihor:

Adresa: Șos. Borșului nr. 39A, cod postai 410605

Contact: tel 0722.329.561; fax 021.529.9703; email ciprian.toma@volvo.com

Izvin, Județul Timiș:

Adresa: DN6, Km. 539, cod postai 307343

Contact: tel 0722.329.561; fax 021.529.9766; email ciprian.toma@volvo.com

Gilau, Județul Cluj:

Adresa: Str. Principală (F.N), cod postai 407310

Contact: tel 0264.502.229; fax 0264.502.205; email dorin.capata@volvo.com

Sibiu, Județul Sibiu:

Adresa: Str. Barcelona Nr.8, cod postai 550018

Contact: tel 0735.312.019; fax 021.207.9284; email florin.mico@volvo.com

Brașov, Județul Brașov:

Adresa; DN 73, Șoseaua Cristianului, km 129, cod postai 507055

Contact: tel 0728.556.410; fax 021.529.9735; email ciprian.rosoiu@volvo.com

Sarata, Județul Bacau:

Adresa: DN2-E85, Corn, Sărata, cod postai 607361

Contact; tel 0745.536.968; fax 021.207.9204; email nicolae.navodariu@volvo.com

Gura Câlnăului, Județul Buzău:

Adresa: Sat Gura Câlnăului, Corn. Vadu Pașii, cod postai 127650

Contact: tel 0754.071.025; fax 021. 207.92.21; email ciprian.boanca@volvo.com

Bascov, Județul Argeș:

Adresa: Str. Serelor Nr. 31, cod postai 117045

Contact: tel 0728.556.410; fax 021.529.9241; email ciprian.rosoiu@volvo.com

Bolintln Deal, Județul Giurgiu:

Adresa: strada Ithaca 520 (ieșire Autostrada Al, Km 23), cod postai 087015

Contact: tel 0723.309.842; fax 021.529.9670; email ciprian.rosoiu@volvo.com

Contanta, Județul Constanta:

Adresa: DN3 , Parcela 989/31, cod postai 900316

Contact: tel 0726.710.576; fax 021. 529.9753; email alexandru.mironescu@volvo.com

02.04.2020                                             Volvo Romania SRL

Director Comercial Renault

heorghe Trinca

RO-RTG.36.1

Cod model: 59PBD6D2L14C

Data ediției: 21.04.2020

Actualizarea tranzacției; 21.04.2020

Număr grilă: 5519560 din 21.04.2020

în atenția


SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


MAȘTER RED - CCAB CREW RTWD 3T5 - L3 - MTAC 3,5 T /MASE

Greutate proprie sasiu

total

__!ss__....

2304

Greutate proprie

Grup axa fată (axa la sol)

kg

1456

grup axa spate (axa la sol)

.JSSL

848

Sarcină utilă

(C)   ___ . _ _

1196

Masă maximă înmatriculare

grup osie față

kg

1850

grup osie spate

kg .

2800

Totală (MTAC)

___kS___

3500

Acest tabel ține cont de masele opțiunilor RENAULT TRUCKS, plinul de uree, da ulei, de lichid de spălat geamuri și de răcire la 100%, nivel de umplere carburant la 80% și prezența șoferului (75 kg)

LUNGIMI

l                     AfnEhvrâmnnî

, - '■ L ....-----------------intra

■ ' 3.682 "I

Lungime carosabilă

(F/BEPL011)

mm

3682

maxim (Wmax/BEP L105)

mm

3416

min (Wmin / BEP L105)

mm

2985

Consolă spate caroserie

maxim (Xmax: BEP L017)

mm

2100

minim (Xmln / BEP L017)

mm

1669

Lungime vehicul Maxi (Z)

(Zmax/BEPL001)

mm

6651

Lungime vehicul Mini (Z)

(Zmln /BEP L001)

mm

6220

Lungime totală șaslu cabină

(A/BEPL001)

mm

6220

Consolă fața

(H/BEPL016)

mm

869

Intrare cabină

(B/8EPL102)

mm

2366

Consolă spate

_______________șaslu __________

mm

1669

ÎNĂLȚIMI


George Stan

Telefon:

Fax;

www.renault-trucks.comTelefon mobil:         ;

george.stan@renauit-tfucks. cam

u-...........

-       -—   1 ~~~~~ QMiiurjr-

mm

[...13,682..'' 1

înălțime pavilion/sol la gol

(O)

mm

2295

Gardă la sol, în sarcină

față (U11BEP H015)

mm

166

spate (U3/BEPH016)

mm

166

LĂȚIMIEcartament

_____ față (vi /BEPW013.1)__ spate 1 (V2/BEP W013.2)

mm

mm

Lățime cabină maximă

(BEPW002)

mm

1750

1612

'2070

Alte informații

lÂmpatament

fj-r ■ .‘^.,*^<1

. .        _mut ...13,682   1

Rază de bracaj

________

_________gabarit (BEP W012)

| mm 1   7060 J


Georgo Stan

Telefon:

Fax:

www.renault-trucks.comTelefon mobil:      / : ■

george,stan@renault-trucks.CGm

MOTOR

DieseTă cilindri în linie cu injecție directa Common Rai! înaltă presiune (2200 bar)

Alezaj 85 mm - cursă 101,3 mm - Capacitate cilindrică 2,3 I

Admisîe de aer răcit

Supra-aiinientat prin turbo-compresor răcit cu apă

Sistem EGR răcit

Distribuție prin lanț

Putere maximă: 145 CP/107 kW Ea 3500 rpm.

Cuplu maxim: 360 Nm de la 1500 la 2500 rpm.

Sens de rotație (vedere de pe partea CV): antiorar Filtru cu particule.

Sistem post tratare anti poluare SCR cu sistem de Injecție cu

AdBlue pilotat electronic

Nivel de poluare EURO Vl-D

Nivel emisii de COD „heavy-duty"

Lichid de răcire: antige! -25flC


ECHIPAMENT MOTOR

'ModECO: controlcGpîu’T’artDgrafiemotor și optimizarea funcțiilor de confort termic

Sistem Stop & Start

Fără priză de forță pe motor.

AMBREIAJ

Ambreiaj monodisc uscat, diametru 200 mm

CUTIE DE VITEZE

Cutie de vTteze ZF4.2, 6 rapoarte față sincronizate și 1 raport

spate

Carter aluminiu

PRIZA DE PUTERE

Priză de "putere pe cutia de viteze.

SISTEM DE DIRECȚIE

Direcție cui cremăîierâ retractabiiă cu limitarea ridicării

volantului în caz de impact

asistență hidraulică cu pompă electrică

OSIE față

Roți independente.

Braț inferior triunghiular.

Suspensie sistem Mac-Pherson.

Bară anti-ruliu de 24 mm.

încărcătură maximă pe punte fa(ă 1850 kg.

PUNTE SPATE

Sfocnre diferenția! integrali.

Capacitate maximă tehnică: 2800 kg

Cuplu 11 x 46 (raport 4,18).

Regim motor la 90 km/h: 2918 rpm

PNEURI / JANTE

Pneuri serie.

Roți 16“

Pneuri 195/75 R16.

Jante J 5,5.

Matca pneurilor in funcție de cHsponibihrste.

Roțijumelate.

Capace standard

Roată de rezervă

Suport roată de rezervă sub caroserie cu troliu

Frână de serviciu:

Frâne cu disc: 302x28 ventilate pe față, 305x18 pe spate.

Dispozitiv anti-blocare roți (ABS) cu asistență la frânarea de urgență (AFU)

Controlul traiectoriei reglat în funcție de sarcina autovehiculului și de remorcă (ESP) care integrează funcția antl-patinare (ASR)

asistența ia pornirea în pantă (HSA)

asistența la vânt lateral (SWA)

aderență îmbunătățită pe teren dificil (Exlended Grip)


George Stan

Telefon mobil:        ;

george.stan@renault-trucks.com

Telefon:

Fax:

www.renault-lrucks.com


CABINA

Exterior cabină:

Cabina - din tabla electro-zincata, tratata prin cataforeza culoare caroserie: Alb mineral cod tehnic: 01385

Pavilion în nuanța caroseriei (pentru vopseaua de serie).

Capotă rabatabilă față, ce permite accesul la nivelul de ulei ai motorului, la rezervoarele pentru spălare parbriz, cu lichid de răcire, lichid de frână, precum și la bornele bateriilor deplasate lateral.

Bară de protecție față granulată, nuanță antracit.

2 oglinzi retrovizoare cu încălzire și telecomandă, cu dublă semnalizare a direcției integrate.

Retrovizoare cu biet lung.

Acces față pe treaptă antiderapantă.

Treaptă de acces ia parbriz integrată în bara de protecție Bavete țață.

Interior cabină:

Cabină dublă echipată cu o banchetă spate cu 4 locuri

Finisaj interior și exterior crom

înălțime H1.

Oglindă retrovizoare interioară pentru unghiul mort integrată în oglinda de curtoazie pentru pasager Fără conirolograf

Scaun șofer cu reglaj lombar

Bancheta clasica

Mâner șofer ridic.

Capitonaj scaune KALEIDO (carbon)

Tapiserie „Kaleido"

Airbag șofer si pasager.

Mâner de susținere pentru pasagerii din față.

Torpedou cu răcire

Torpedou cuilsant de 10,5 litri

Iluminarea plafonului ia deschiderea ușilor și comanda avertizor sonor pentru lumini aprinse.

Geam cu acționare electrică cu impuls, pe partea șoferului.

Lichid spălare geamuri zona europeană

încălzire/ Ventilare degivrare reglabilă (4 viteze și 6 poziții) cu funcția recirculare, care asigură dezaburirea parbrizului și a geamurilor laterale din față.

Climatizare manuală a habitaclutui

Filtru habitaclu, anti-polen

Manual în engleză.

Perete despărțitor spate cabină din tablă vitrat Ștergâtor/spălător de geam față cu 3 poziții.

Autoradio DAB (Digital Radio Bmdcasting) cu conexiuni Bluetooth & USB

Tablou de bord:

Echipament complet tablou de bord ce conține in special: Spațiu de depozitare centrai de 0,61 cu încărcător cu inducție pentru smartphone(l5 W) și suport pentru pahar de dimensiuni mari

Calculator de bord care integrează:

contor de viteză și tahometru cu ecran monocrom parametrabil de 3,5” pentru:

nivel de carburant, valori de consum, nivel de AdBlue, totalizatoare, valori de temperatură

Telecomanda usi

Blocarea automată a ușilor în timpul mersului.

Cheie pliabilă cu 2 butoane

Regulator de viteză și limitator de viteză cu reglare pe volan Ajutor pentru un stil de condus rațional.

ECHIPAMENT ELECTRONIC

Priză OBD în cabină pentru extragere date vehicul și diagnostic vehicul

ECHIPAMENT ELECTRIC

Alternator 185 A.

Ștergerea automată a geamurilor cu senzor de ploaie și aprinderea automată a farurilor

Lumini diurne- fața cu haiogen cu LED

Reglare automată a proiectoarelor

Proiectoare antl-ceata

Două faruri de marșarier cu unghi mare și un far de ceață spate,

Releu pentru semnalizare ranforsat pentru iluminatul remorcilor

ȘASIU

'fabîăde oțel pentru proiecție motor sub caroserie

Consola lunga, cu perforații pentru carosier.

MTAC=3,5T/MTRA = 7t

=>masă maximă a remorcii: 3500 kg Capacitate crescută de remorcare

SUSPENSIE

Suspensie față

Suspensie cu arcuri elicoidale. Arnoitizoare hidraulice și telescopice.

Suspensie spate

Suspensie cu trei lamele de oțel

Jumelate inversate

Arc suplimentar cu limitator

Amortizoare hidraulice și telescopice

George Stan

Telefon mobil:

george.stan@renaUIL-trucks.com

Telefon:

Fax:

www.ranauit-trucks.com


REZERVOR DE COMBUSTIBIL

Capacitate rezervor principal: 80 litri (adica 66 kg de motorina)

Acces securizat la trapele de carburant și de AdBlue Prefiltai decattfar.

AdBlue

Rezervor AdBlue de 20 delitri

ECHIPAMENT STANDARD

Lot de bord sub scaun conducător auto

Șapă de remorcare

Cric

CAROSERIE

Pre-echipare pentru conectarea unui calculator BBM. Permite accesul la următoarele informații: Autorizare funcționare cfim, Poziție frâne, Motor în funcțiune, Poziție ambreiaj, Indicatoare de direcție D/S, Lumini de avarie, Poziție cheie de contact, Informații uși, Blocare centralizată. BCP disponibil în (ritul post-vânzare (cutie-i cablu (racord radio)+instrucțiunî de montaj)

RAPOARTE CUTIE DE VITEZE


BENA BASCULABILA 3 DIRECȚII

SISTEMUL DE BASCULARE

Cilindru telescopic central 4 tronsoane - capacitate de ridicare 5,5 to

Instalație de ridicare cu electropomps

Comanda ridicare/ coborâre electrica din cabina șoferului cu buton

Timp de ridicare si cobarare -18 sec cursa complecta

BENA BASCULABILA

Volumul benei: cc 2.7mc

Dimensiuni inerioare (Lxl) :37L>0mx2100mm - H

Onlon :350 mm

Structura din otel de inalta calitate

Podeaua din otel cu grosimea de 2,5 mm rezistenta fa abraziune

Obloanele laterale dubla ranforsare din otel.

Deschidere intr-o singure direcție (sus/jos) obloane

demontabile

Deschidere In 2 direcții (sus/josâ jos/sus) a oblonului spate Oblonul spate cu posibilitate de demontare

Deblocare manuala si automata a oblonului spate

SASIU SUPLIMENTAR

Lonjerone sl traverse din otel de inalta calitate

Suport! de basculare sferici pentru basculare 3 direcții - 5to capacitate

Prinderea pe sasiu prin puncte de fixare originale

ACCESORII

Panou frontal protecție cabina la nivelul cabinei cu glilaj

Stâlpi demontabili spate

Apărători noroi plastic pe axa 2 cu presuri antistropi

Grilaj pentru stopuri spate

Sabiare si vopsirea in câmp electrostatic

Preț CIP București:

Garanție:

Valabilitate oferta:

35.990 Euro+TVA

12 luni

90 de zile

SC Volvo Romania SRL

Director Comercial Renault Trucks Gheoghe Trinca/'


George Stan

Telefon mobil:

george.stan@renault-trucks.com

Telefon:

Fax:

www.renaull-trucks.com


RO - RTG.36.1                                în atenția

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL


Cod model: 20DM016STD01

Data ediției: 21.04.2020

Actualizarea tranzacției: 21.04.2020

Număr grilă: 5519632 din 21.04.2020

D 26 WIDE P6X2 430E6 - MTAC 26 T / MTRA 44 T


MASE

Masă maximă înmatriculare

Totală (MTAC)

■EKW

_____!ss__

! 5,000 i

Sarcină utilă

(C)

_____kfi_____

17550

Greutate proprie sasiu

total

. kg...

8450

Greutate proprie

Grup axa fată (axa la soD

kg

4613

grup axa spate (axa Ia sol)

____kfi_ _

3837

Axa fată 1

0000

Masă maximă înmatriculare

axa spate 1 ___________________

osie spate 2

k9___

kfl

10500

10500

Masă iehnicâ maximă

grup osie spate _____________ total (Coc; 16.1.)_____________________ grup osii fată (Coc: 16.3)

. JSL_

___kS___

kg

21000

28000

9000

grup osii spate (Coc: 16.3)

. kg__

21000

Acest tubei fine cont cte masele opțiunilor RENAULT TRUCKS, plinul de uree, de ulei, de lichid de spălat geamuri și de răcire la 100%, nivel de umplere carburant la 90% și prezența șoferului (75 kg)

Pentru asigurarea unei deplasări confortabile (direcționare, frânare) a autovehiculelor în toate condițiile de încărcare și de drum, după camsarc, trebuie respectată următoarea sarcină minimă pe osfe/osiife față: 3500 kg

LUNGIMI

Ampatament

5,000

mm

Lungime carosabilă

min (Wmin / BEP L105)

mm

7495

maxim (Wmax / BEP L105)

mm

8841

Consolă fală

(H/BEPL016)

mm

1420

Intrare cabină

(B/BEP L102Î

mm

509

__________Ampatament

(F/BEPL011)

mm

___ 5000
Telefon mobil:

george.stan@renault-Jn.icks.com


Telefon:

Fax;

www.renault-trucks.comAmpatament tehnic

................. "(F'/BEP'1.015)     .......................

mm

5675

Distanță Intre axe

osie 2-3 (BEP L012.2)

mm

1350

Consolă spate

șaslu

mm

2733

Lungime totală șasiu cabină

__(A/BEPL001)

mm

10503

Centrul de greutate al mărfii

minim (Ymin / BEP L104)

mm

746

Centrul de greutate al sarcinii

maxim (Ymax / BEP L103)

mm

1419

Lungime vehicul Mini (Z)

(Zmin/BEP L001)

mm

9424

Lungime vehicul Maxi (Z)

(Zmax/BEP L001)

mm

10770

Consolă spate caroserie

minim (Xmin l BEP L017)

mm

2329

___ maxim (Xmax: BEP L017)___

mm

__3675__

ÎNĂLȚIMI

Ampatament

_          1                             mm •

5 ,000

înălțime pavilion/sol la gol

__________________________(O)

mm

2919

înălțime exterioară maximă ta gol

(BEP H001)

mm

3029

înălțime lonjeroane

(BEP H032)

mm

300

Gardă la sol, în sarcină

față (U1 / BEP H015)

mm

286

spate (03/BEP H016)

mm

249

înălțime sol / deasupra lonjeronului la nivelul osiei față

la gol (H1 / BEP H035)

mm

1062

în sarcină (H1 / BEP H036)

mm

976

înălțime sol l deasupra lonjeronului la nivelul punții

la gol (H2/BEP H037)

mm

1038

în sarcină (H2/BEPH038)

mm

1018

înălțime sol / deasupra lonjeronului ia extremitatea din

la gol (HN)

mm

1020

____spate

în sarcină (HN)

mm

1052

Ampatament

Z7 1 '              - -                1___________________

1 mm

'■ 5.000 .

Lățime cabină maximă

(BEP W002)

mm

2500

Lățime cadru

In față (BEP W035)

mm

1080

în spate (BEP W036)

mm

850

Latima la rotile spate

osie spate 1 (V3/ BEPW003.2)

mm

_ ?499

'2499

osie spate 2 (V51 BEP W003.3)

mm

Ecartament

față (V1/ BEP W013.1)

mm

2109

spate 1 (V2/BEPW013.2)

mm

1837

____     spate 2 (V4 / BEP W013.2)________

mm

1837

Alte informații

!          ’-î/'         Ampatament

—I     .    ‘....."I___

mm

5,000 'J ’l

Grosime lonjeroane

(BEPW034)

mm

12

Rază de bracaj

între trotuare

mm

10044,5

_____________gabarit (BEP W012)_______

mm

10750


George Stan

Telefon:

Fax:

www.renault-trucks.comTelefon mobil:

george.stan@renauit-truclțs.com

MOTOR DTS

Lichidde răcire: antigei-25*C,

Putere maximă: 316 kW de la 1700 la 1900 rpm ‘ Cuplu maxim: 2050 Nm de la 1000 - 1400 rpm

Diesel cu 6 cilindri în linie - Injecție cu înaltă presiune • common rail (1700 bar) - 24 de supape - arbori cu came în cap, distribuție spate înalta presiune asigurată de trei pompe injector Alezaj123 mm - cursă 152 mm - Capacitate cilindrică 10,81 Supraaiimentat de turbo-compresor Ventilator controlat electronic

Sens de rotație (vedere de pe partea CV): sens invers acelor de ceas

Carter «te/ fab/ă                    ;

Norma de poluare CEE EURO VI

Sistem post-tratare compact (catalizator, FAP, SCR) Lichid de răcire

Reducerea cuplului motor cu 25% In timp ce emisiile vehiculului sunt sub pragul fixat de norma step-D (regulament CEE).

Nivel sonor vehicul conform normelor CEE (80 dB).


PRIZA DE PUTERE

ECHIPAMENT MOTOR

Comanda de ralanti accelerat in rulare

Activarea Power Mode prin trecerea de punctul dur la capătul cursei pedalei de accelerație (Itlck-down)

Reciclarea parțială a vaporilor de ulei (circuit semi-închis) Dispozitiv de demaraj la rece prin preîncălzirea corului de admisie

Fără priză de forțe pe motor.

Llmitator electronic de viteza (90 km/h).

AMBREIAJ

Ambreiaj monodisc diametru 430 mm

CUTIE DE VITEZE

Cutie'de viteze OptidriverÂT 2412F (14,94 -1) ambreiaj automatizat. Carter din aluminiu.

Cuplu maxim 2400 Nm,12 rapoarte mers înainte și 3 rapoarte mers înapoi

Alegerea modului de utilizare pe volan (automat/manual) cu ajutorul selectorului de viteză.

Strategie de schimbare optimizată a vitezelor pentru

DISTRIBUȚIE

Sistem de răcire cu apa pentru cutia de viteze

FRINA SUPLIMENTARA

OPTIBRAKE (putere de frânare 300 kW la 2 300 rpm): combinație a frânei pe eșapament și a frânei de compresie pe supape, cuplat cu frâna de serviciu

Priză de putere 884

Ieșire: arbore gol, caneiat (DIN 5462) Sens de rotație: invers față de motor. Cuplu: 430 Nm

Rapoarte: 0.91/1,16

Poziție: 17 h

SISTEM DE DIRECȚIE

Cutie de direcție cu asistență hidraulica incorporata și demultiplicare variabilă.

Circulație pe partea dreaptă

OSIE față

Capacitate punte fata: 9,000t

OSIE SPATE

Osie spate ridicătoare, roți fumelaie cu suspensie pneumatică Comandă detestare sarcină pe punte (10,51 + 30% dacă viteza este mai mică de 30 km/h)

Poziție osie spate : în spatele punții motor.

PUNTE SPATE

Punte P1317G E reducție simplă

Blocare diferențial integrată

Capacitate punte spate (maxim tehnică): 211

Sarcină spate repartizată în mod egal

Raport de punte: 3,08

Regim motor la 90 km/h: 1422 rpm


George Stan

Telefon mobil:

george.sten@renautt-trucks.com


Telefon:

Fax:

www.renauft-trucks.com


[tl

fW


PNEURI / JANTE

Dimensiune 385/65 + 315/80 R22.5

Profil G. KMAX-2 S / D

Jante otel

Capace roți față

Roata de rezerva cu forare provizorie.

Frână de serviciu:

Sistem de frânare cu două circuite independente Frânare pe toate discurile

Compresor de aer de 1100 l/min, 760 cm3 bicilindru Gestionare electronică a producției de aer prin APM (Air Product Management)

Cartuș desicator optimizat prin întreținere preventivă Compresor de aer de 1100 l/min, 760 cm3 bicilindru Elemente de cauciuc pentru fixarea rezervoarelor de aer Dispozitiv de frânare remorca cu 2 circuite cu capete ISO, automat (roșu), manual (galben).

EBS :

Sistem antl-biocare roți (ABS).

Anti-paiinare roți (ASR).

Drag Torque Control (controlul cuplului în faza de retrogradare)

Echilibrare uzură plăcuțe (discuri)

Cuplarea relantisoarelor și a frânelor de serviciu

Gestionarea cuplării diferențialului (dacă există) la viteză <10 km/h (4x2)

Asistență la pornirea în pantă (Hill Start Aid) Alertă privind performanța de frânare Control al traiectoriei și sistem anti-răsturnare ESC (Electronic Stabllity Control) încercare tracțiune atelaj

Asistență la frânarea de urgență(AFU)

Frână de staționare:

Cu comandă pneumatică, imobilizare asigurată prin cilindrii cu arcuri pe roțile spate Robinet frână de staționare.

Reglaje:

Reglare automata a jocului de uzura garnituri.

Frână de siguranța :

Asigurat de independenta intre circuite a dispozitivului principal.

CABINA

Exterior cabină:

Day cab

Cabina - din tabla electro-zincata, tratata prin cataforeza

Culoare caroserie: Alb Ekla

cod tehnic: 09350

Emblemă de culoare roșie

Deflectoare anti-murdarire.

Suspensie mecanica - cabina, pe 4 puncte.

Basculare hidraulica cabină.

2 oglinzi retrovizoare cu acționare electrica si încălzite

Lățime totală oglinzi retrovizoare 2,550 m

Oglinda frontala pliabila

Claxon pneumatic

Priza de aer la nivelul pavilionului.

Indicator de colmatare filtru de aer

Protecție la stropirea cu apă pe aripile din față Parbriz multi-strat fumuriu.

Fara luneta spate.

interior cabină;

Consolă superioară de depozitare, 2 cutii de depozitare (501) închise cu plasă

Trei parasolare pe parbriz

Tahograf numeric DTCO 4.0

Scaun suspendai pneumatic conducător auto cu centură dc siguranță integrată

Cotleră scaun conducător auto

Centuri de siguranță roșii

Scaun pasager reglabil

Priză dispozitiv de curățare cu aer pe consola centrală

Tunel motor - inaltat.

Temporizare iluminare cabină

2 cuiere pe partea din spate

Trusă de medicamente

Geamuri electrice

Aer condiționat

Instrucțiuni de folosire în limba română

Orometru (înregistrarea duratei de funcționare a motorului).

Extinctor 2 kg în cabină, accesibil din interiont) și din exteriorul cabinei

Echipament pe volan:

Volan cu 4 brațe

Comandă OPTIDRIVER

Comandă retarder și OPTIBRAKE.

Radio analogic și numeric în format DAB/DAB-;

Bluetooth 4.0 pentru flux audio și redare în flux continuu cu funcție hands-free și comenzi pe volan

George Stan

Telefon mobil:

george.stan@renault-trucks.com

Telefon;

Fax: www. renault-trucks .corn


Tablou de bord:

Suport tabletă central prevăzut cu 2 porturi USB C

Priza de curent 12 V + 24 V pe tabloul de bord. pentru accesorii.

Sistem anli-demaraj comandat prin cheie cu telecomanda.

Cheie pliabila.

Telecomanda usi

Limitelor de viteză reglabil cu ajutorul comenzii de pe volan (ASL)

ECHIPAMENT ELECTRONIC

Âfișaj în limbile română și engleză

Limbă suplimentară (franceză)

Priză OBD în cabină pentru extragere date vehicul și diagnostic vehicul

Buton de asistență pentru facilitarea geolocalizârii cu platforma 24/7

Cutie de viteze telematică TGW (telematic gateway) 4G, inclusiv o antenă care permite abonarea la servicii Optifleet (Map, Check, Drive)

Sistem de avertizare depășire linie (LDWS)

Regulator de viteză adaptativ (ACC) cuplat cu sistem de frânare de urgență avansat (AEBS)

ECHIPAMENT ELECTRIC

Capacitate baterie 185 Âh.

Baterii fără întreținere

întrerupător gen. baterie

Alternator 110 A.

Sistem de semnalizare spate (norma CEE).

ȘASIU

vopsea de protecție a șasiulul gri mineral

cod tehnic: 03650

Ranforsare șasiu la nivelul punții din spate

Consolă standard, pre-perforată pentru carosicr

Boit de remorcare fata decupiabil

Proiecție anti-impanare fata (DPEA).

Bara anti-impanare spate.

Traversă de remorcare pentru cârlig G150 (fixare 100 x 160 mm)

Atelaj cu pini ROCKINGER 400 G 150, perforație DIN 150 axa cu un diametru de 40 mm, D 130 kN

Sistem normal de filtrare aer motor + cartuș.

Aripi spate cu protecție la stropirea cu apă

Aripi in poziție standard.

2 cale de roti.

Eșapament.

BARĂ DE PROTECȚIE - TREPTE Șl

ILUMINAT

Bară de protecțle"dln plastic din 3 părți

Trepte antiderapante de acces ia parbriz

Accesul la postul de conducere prin intermediul a 2 trepte.

Iluminare treaptă de acces.

Reglare electrica a farurilor.

Lumini diurne

Faruri de ceafa, fata,

2 gimfaruri portocalii

George Stan

Telefon mobil:

george.stan@renault-trucks.com


Telefon:

Fax;

www.renault-1rucks.com


0

rurfTTTnr


SUSPENSIE

Suspensie față

Arcuri cu lamele parabolice, fata.

Bara stabilizatoare

Suspensie spate

Suspensie pneumatica

Bara stabilizatoare.

Telecomanda suspensie.

REZERVOR DE COMBUSTIBIL

Rezervor principal din otel.

Rezervor de 315 litri (D560) pe partea dreaptă

Dispozitiv de încălzire a filtrului de motorina

Prefiltru decantor (R 60). Comanda purjare la tabloul de bord

AdBlue

Rezervor ÂdBÎue din plastic de 50I, adic’a 'SOKg AdBlue pentru capacitate combustibil mai mare de 200 litri.

ECHIPAMENT STANDARD

Manometru de presiune pentru pneuri Prelungitor pentru umflate Cric hidraulic 101

Vesta de siguranța.

2 triunghiuri de presemnalizare.

Sesizor sonor pentru marserier.

Capacitate rezervor lichid de spălare 12 I

CAROSERIE

Pmechipare cu plăci pe șasiu care permit montarea macaralelor cu o capacitate de până ia 20 tm cu degajări pe sistemul posl-tratare pentru suporți stabilizatori pentru macarale

Lonjeroane cu găuri de fixare pentru suporturi de csmserie Perete despărțitor cabina pentru carosier.

Lumini de poziție cu LED cu lumină portocalie și catadioptru Cutie electronica interfața carosier BBM.

Pre-echipare electrice pentru macara

SERVICE

Optifleet:

Optifleet Check: raport de date tehnice pentru wmănrea consumului pentru fiecare vehicul și pentru fiecare conducător auto, abonament cu plata în avans pentru 1 an

Optifleet Map: geolocalizare a autovehiculului, bariere virtuale și analiză a itinerariilor, abonament cu plata în avans pentru i an

RAPOARTE CUTIE DE VITEZE

i__z 71^        3__■’ b .....______ș__Sj * ■ 9

14.94 I 11,73    | 9.04 I 7.09 F 5-M I 4.35 j 3.44 | 270 | 2.08 | 1.63 | 1.27 | 1.00 |


CÂRLIG HIDRAULIC PENTRU RIDICAT CONTAINERE CHARVAT CTS 20/65/SK

Sarcina de ridicare - 22 To;

Lungime containerelor: 4000 - 8500 mm;

Sașiu suplimentar de construcție tanforsata, cu lonjeroane perforate, pentru montaj rapid pe sasiul camionului;

Inaltimea de cuplare a cariigului,cu manerui containerului - 1570 mm;

Cârlig hidraulic prevăzut cu tripla articulație, pentru incarcare/descarcare containere cu o mare varietate de lungimi;

Cârligul de agatare - cu sistem inerțial de sigurantare;

Cârligul provaut cu sistem de demontare pentru înlocuire rapida;

Unghiul de basculare - 50’;

Cadrul sasîulul echipat cu patine de uzura de tip demontabil, ușor de înlocuit in caz de uzura excesiva. Sistem de blocare hidraulica exterioara a containerelor Distribuitor de comanda cu patru secțiuni de lucru, cu comanda electrica in cabina si cu acționare mecanica, din exterior in caz de urgenta;

Echipat cu rola stabilizatoare cu ridicare/coborare hidraulica, poziționată pe consola spate a sașiului;

Acționare prin comanda electrica ou cablu;

MACARA HIDRAULICA PLIABILA PENTRU

RIDICAREA SI INCARCAREA

CONTAINERELOR ÎNGROPATE SUB

NIVELUL TROTOARULUl FASSI F115A.0.21

Macara pjiabHÂ" cu acționare hidraulica, cu memorarea poziție de încărcare, cu următoarea specificație: Construita conform clasei de încărcare HC1 HD4 S2 in concertanta cu EN 12999:2011

Lungimea brațului in pian orizontal - 8 m; Sarcina do ridicare la 8 m ~ 1500 Kg; Sarcina de ridicare la 4 m - 2500 Kg;

Momentul de ridicare- 130 KNm;

Gcorge Stan

Telefon mobil:

george.stan@renault-țruckș,com

/       ' r.-" "

Telefon:

Fax:

www.renault-trucks.com Braț echipat cu dubla biela pentru amplificarea momentului - o biela poziționată Intre coloana si antebraț iar a doua biela, poziționată intre antebraț si brațul telescopic;


Sistem de calare cu extensie hidraulica;

Stabilizatori cu rotire hidraulica la 180°;

Stabilizatori laterali echipați cu sisteme de avertizare luminoase tip LED;

Sistem de stabilizare echipat cu cu senzori care indica automat poziția acestora si corelează sarcina de ridicat a macaralei cu poziția extinsa a brațului stabilizatorilor; Unghiul de rotatie al coloanei: minim 410°;

Macaraua echipata cu sistem hidraulic suplimentar echipat cu doua funcții - una pentru rotor si una pentru acționarea dlspozitivlului de incarcare/descarcare a containerelor tip clopot din dotarea beneficiarului (sistem echivalent KINSHOFER KM 920 12 N00203), prevăzut cu cuple rapide pe fiecare din cele doua circuite;

Macara actionata prin comanda radio cu 6 funcții, prevăzută cu display graphic si sistem acustic de avertizare in caz de supra sarcini;

Sistemul radio comenzii este capabil sa memoreze poziția containerelor sl a zonei de descărcare de pe sasiul vehiculului si sa efectueze operațiuni repetitive, intre cele doua poziții, in regim automat de operare. Comanda radio a macaralei este prevăzută cu funcția de crestere/reducere a turatie motorului vehiculului si cu funcție start/stop motor.

Echipamentul este dotat cu sisteme de securitate acustice si vizuale, instalate In cabina operatorului, cu rolul de a avertiza in cazul deplasării vehiculului cu stabilizatorii deschis! sau cu brațul plibil dl macaralei, deschis.

Echipamentul este acționat cu pompa hidraulica cu pistoane axiale, avand debitul corelat cu necesitățile macaralei.

Suprastructura compactoare EFE18 MC

Informații generale

o Echipamentul consta intr-o caroserie, o bena incarnare cu mecanism de comprimare si un dispozitiv de evacuare in Interiorul caroseriei. Instalația hidraulica si mecanismul de control, toate funcțiunile si distribuirea încărcăturii sunt montate in mod convenabil, in concordanta cu specificația tehnica a sașiului de camion pe care acestea sunt montate. întregul echipament este fabricat in producție de serie ținând seama de reglementările in vigoare.

o Echipare cu cadru pentru încărcare pe echipamentul de tip hook-lift conform DIN 30722;

Dimensiuni interioare

Volumul net al caroseriei: 18 mc;

* Volumul benei de încărcare: 5.5 mc

Timpul de lucru

• Ciclul de comprimare: 25 sec;

o Timpul de descărcare: 35 - 45 sec;

o Gradul de compactare: 1:6;

o Modul de compactare: prin translație;

Dispozitivul de evacuare

o Se deplasează in interiorul caroseriei pe sine profilate de la podea pana la partea superioara;

o Dispozitivul de evacuare este ușor de înlocuit fiind făcut din saboți de poliamida asamblați prin nituri;

o Dispozitivul de evacuare este acționat in principal prlntr-un cilindru telescopic cu dubla acțiune. Aceasta se afla in partea din spate a caroseriei când aceasta este goala, si se deplasează automat inspre fata cu ajutorul supapei de presiune atunci când deșeuri le sunt incarnate in bena;

Bena

o Bena este montata pe caroserie prin balamale superioare si se deschide cu ajutorul unui cilindru hidraulic cu dubla acțiune.

o Aceasta se zăvorește automat când este închisa. Balamalele superioare, cârligele de închidere si cilindrii hidraulici sunt montati pe același ax in scopul prevenirii suprasolicitării structurii posterioare.

o Placa de presare esle astfel dimensionata pentru a goli cuva dîntr-o singura trecere.

o In interiorul capacului colector nu exista puncte de lubrifiere, componente electrice sau hidraulice, pentru a se evita operațiuni dificile sau periculoase de întreținere

Instalația hidraulica

r Pompa este montata pe priza de putere a cutiei de viteze a camionului, iar capacitatea este astfel aleasa incat in 25 - 30 secunde se realizează un ciclu de comprimare.

o Priza de putere este actionata din cabina.

Dispozitivul de incarcare al containerului

» 2 cilindrii hidraulici cu dubla acțiune pentru ridicarea si răsturnare:

 • •   Europubele de 80, 120, 240, 360 L si eurocontainere de 600-1100 L;

 • •   Ciclul de golire pentru containerele de 1.100 litri: 25 sec.

> Posibilitate de incarcare joasa pentru incarcare manuala gunoi vrac sau voluminos

« Puncte de gresare pentru lubrjflerea pârtilor in mișcare

“ Protecții laterale

» Capacitatea de ridicare: aprox 750 kg.

- Apărători de noroi si flapsuri din cauciuc rezistent,

< Rezervor de apa murdara in fata caroseriei.


George Stan

Telefon raobil:         ' j

george.stan@ranaulMrucks.com...Procedura de lucru

■ Gunoiul este incarcat in cupa cu ajutorul ridicătorului de containere si apoi este presat in caroserie cu mecanismul de comprimare.

o Ciclul de compactare este controlat electronic prin apasarea unui buton aflat in partea dreapta a benei.

e Panoul de control este situat in partea dreapta a benei. Aici este prevăzut un bufon de oprire in caz de urgenta, semnalizarea șoferului precum si un întrerupător de selectare a ciclurilor de compactare, secvențial sau continuu. Când butonul de urgenta este apasat mișcarea de comprimare este inversata si oprita In poziția Inițiala. Fiecare mișcare poate fi controlata manual prin manete situate in partea dreapta a benei in caz de defect electric sau alte situații deosebite.

Accesorii

< Dispozitiv de incarcaro pentru containere de gunoi de 1.100 litri si 240 litri.

o Bara de siguranța Intre caroserie si bene folosita in timpul reparațiilor.

 • •   Lampa la partea din spate pentru lucrul po timp de noapte. o Doua scări pliabile montate in partea din spate cu bare de

susținere operatori si senzori prezenta

 • •   Girofar galben, proiectoare ceata, lampa marsarier, lampa spate ceata,

° Apărători de noroi si flapsuri din cauciuc rezistent.

o Rezervor de apa murdara in fata caroseriei.

Culoarea

o Toata caroseria este protejata împotriva ruginel si a reziduurilor de ulei

o Stratul de protecție anticoroziva primer apiicat are grosimea de 40 microni.

o Stratul final de vopsea in culoaiea solicitata este de 40 microni

Preț CIP București:

Garanție:

Valabilitate oferta:

257.990 Euro+TVA

12 luni

90 de zile

SC Volvo Romania SRL

Director Comercial Renault Trucks Gheoghe Trinca,

George Stan

Telefon mobil:

george.stan@renault-trucks.com

Telefon:

Fax:

www.renault-trucks.com


Hydraulîcs

Către: SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, Sector 3, București

CUI R037804020

Nr. înregistrare:       /.....

OFERTA COMERCIALA ECHIPAMENTE SI UTILAJE


1. Autovehicul cu macara hidraulica pentru incarcare containere

Autovehicul cu macara hidraulica pentru incarcare containere- 3 Buc

Autovehicul cu macara hidraulica pentru incarcare containere

Caracteristici tehnice solicitate:

Caracteristici tehnice ofertate:

• Motor Diesel, min. Euro IV, capacitate cilindrica cuprinsa intre 10.000 - 12.000 cmc, putere motor de min. 300 KW;

• Sașiu MAN model TGS - 26 tone

Motor Euro 6 D, cu capacitatea diiindrica 11118 cm3 cu puterea motorului 309 KW;

• Cutie de viteze manuala sau automata cu priza de putere;

• Cutie de viteze manuala model ZF 16S 2220TD echipata cu 16 trepte de viteza in fata si doua in revers, echipata cu prize de putere;

• Autosasiu cu minim 3 axe (tracțiune 6x2), ampatament de min. 4500 mm;

• Autosasiu echipat cu 3 axe, cu formula de tracțiune 6x2,       avand

ampatamentul 4500 mm;

• Masa totala maxima autorizata: 26 de tone;

« Masa totala maxima autorizata: 26To;

• Suspensie pneumatica pentru puntea spate (axa 2 i 3);

 • •  Suspensie pneumatica pentru punțile spate 2 si 3.

 • •  Sarcini pe punți: 7500-12000-8000 Kg;

 • •  Punți echipate cu frâne pe disc;

• Pachet legislativ (trusa medicala, triunghi reflectorizant (2 buc), stingator, vesta reflectorizanta;

• Se livrează echipata cu pachet legislativ (trusa medicala, triunghi reflectorizant (2 buc), stingator, vesta reflectorizanta;

• Geamuri electrice, aer condiționat, sisteme de siguranța (ABS, ESP, etc.),

• Echipare cu geamuri laterale electrice, cu sistem de aer condiționat si siteme de siguranța la franare si rulare de tip ABS, ESP.

• Tahograf digital;

• Echipare cu tahograf digital in conformitate cu legislația in vigoare;

• Cârlig hidraulic cu tripla articulație pentru ridicare/coborare container _______cu sarcina de min. 20 de tone;

• Cârlig hidraulic Marrel, prevăzut cu tripla        articulație        pentru

Hyd râul ies

ridicare/coborare container cu sarcina de 26 de tone;

• Cadru sasiu dotat cu patine de uzura demontabile;

• Cadrul sașiului cârligului hidraulic este dotat cu patine de uzura demontabile.

• Sasiu echipat cu rola stabilizatoare cu ridicare/coborare hidraulica;

• Cârligul hidraulic are sasiul echipat cu rola         stabilizatoare         cu

ridicare/coborare hidraulica;

• Sasiu suplimentar ranforsat montabil pe sasiul camionului;

• Cârligul hidraulic este dotat cu sasiu suplimentar de tip Z, perforat si montat cu prinderi mecanice pe sasiul camionului;

• Acționare cârlig hidraulic prin comanda electrica;

• Acționarea cârligului hidraulic se face printr-o comanda electrica instalata la bordul vehiculului;

• Compatibil cu containere de diferite dimensiuni cuprinse intre mîn. 4000 - 6500 mm;

• Echipamentul de tip cârlig hidraulic este comapatibil cu diferite tipuri de containere avand inaltimea de agatare de 1570 mm si acomodând lungimi de containere cuprinse intre 4000 si 7000 mm;

• Sistem de siguranța pentru containerul interschimbabil

• Sistemul hidraulic de sigurantare al containerelor este de tip interschimbabil, permițând rotirea fălcilor de blocare spre exterior sau interior, fiind capabil sa blocheze si sa sigurantaze o larga gama de containere;

• Cârlig de agatare demonta bil prevăzut cu sistem de siguranța (inerțial);

• Echipamentul este prevăzut cu cârlig de ridicare de tip demontabil (permite înlocuirea in cazul uzurilor) echipat cu boit de blocare si sistem de siguranța la zavorare de tip inerțial;

• inaltimea de cuplare a cârligului cu mânerul containerului: min. 1570 mm;

• Confirmam inaltime de cuplare fata de mânerul containerelor este de 1570 mm;

• Compactor hidraulic pentru colectare deșeuri cu volum util de min. 18 me, prevăzut cu oblon spate rabatabil;

• Pe echipamentul de tip cârlig hidraulic se instalează un compactor hidraulic cu volum util de 18 m3, adapatat incarcarii intre ecartametul rolelor de ghidare. Este prevăzut la partea din spate, cu dispozitiv de ghidare a desurilor in faza de descărcare si cu oblon rabatabil.

Hydraulics

• Container compactor cu cadru de fixare pe echipament tip Hook-lift;

• Container-ul compactor este construit pe cadru metalic (sanie), adaptat pentru conectarea cu echipamentul de tip hook-lift. Se corelează cu cota de incarcare de 1570 mm la mânerului de ridicare si cu sistemul hidraulic de sigurantare al hook-liftului;

• Macara hidraulica pliabila cu acționare       hidraulica       (in

conformitate cu normele ISCIR), lungime braț de min. 8 m, sarcina de ridicare de min 1500 kg la 8 m, respectiv min. 2500 kg la 4 m;

• Macara hidraulica pliabila model prevăzută cu acționare hidraulica, antrenata de la priza de putere a sașiului.

Caracteristici macara:

Lungime braț 8,25 m;

Sarcina de ridicare la 8 m: 1700 Kg;

Sarcina de ridicare la 4 m: 2800 Kg;

• Sisteme de securitate acustice si vizuale pentru operare braț macara;

• Macraua este prevăzută cu sisteme de securitate acustice si vizuale de tip LED roșu si verde si buzzer, toate instalate in cabina șoferului, astfel incat sa avertizeze daca sistemul de calare nu este complet retras inainte de a pleca la drum, avertizează si daca brațul telescopic nu este pliat in poziția corespunzătoare de transport.

• Sistem hidraulic de calare;

• Macaraua este prevăzută cu sistem hidraulic de calare- doua cale poziționate stanga si drepta, acționate independent si pentru siguranța operațiunilor, separate ca si comenzi de partea superioara a maca relei adica brațul de incarcare. Acționarea acestora se face prin manete, de la baza macaralei.

• Macara echipata cu sistem hidraulic care sa permită aqionarea rotorului i acționarea dispozitivului de incarcare/descarcare             a

containerelor.

• Macaraua este prevăzută cu un distribuitor hidraulic, echipat cu doua funcții suplimentare, care permit acționarea rotorului hidraulic si a dispozitivului de incarcare/descarcare pentru containere.

PREȚ EURO: 244.900 EURO + TVA / bucata

Garanție: 24 luni

Termen de livrare: 120 zile

Hycf râul ies

 • 2) Motostivuitor

DIMENSIUNI SI MASE

Sarcina de ridicare : 2500 kg la centrul de greutate de 500 mm înălțime de ridicare : 4000 mm

Sistem catarg: duplex

Inaltimea catargului strâns : 2500 mm

înălțime libera de ridicare : 150 mm

Inaltimea catargului extins : 5300 mm

Înclinare catarg fata/spate : 6 /6°

Lungime utilaj fara furci: 2600 mm

Lățime utilaj: 1170 mm

Inaltimea cadrului de protecție al utilajului; 2150 mm

Raza de giratie (exterior): 2300 mm

Garda la sol: 110 mm

Masa totala: 3900 kg

MOTOR

Diesel

Putere max: 34 kW la 2.200 rpm

Cilindree: 3100 cm3

Răcire; apa

Circuirt electric 12V

Baterie 12V/ minim 90Ah

PERFORMANTE

Viteza de deplasare (cu/fara sarcina): minim 18 /19 km/h Viteza de ridicare (cu/fara sarcina): minim 0,50 / 0,56 m/s Viteza de coborâre (cu/fara sarcina): minim 0,42 / 0,55 m/s

Panta maxima de lucru: minim 38.5%

FRÂNE / ROTI

4 roti

Cauciucuri SOLIDE

Dimensiune cauciuc fata : 7.00X12-12PR

Dimensiune cauciuc spate : 6.00X9-10PR

TRANSMISIE

Hidramata cu convertor hidrodinamic

1 viteza mers înainte si 1 viteza mers înapoi

DIRECȚIE

Hidraulica pe rotile din spate

Hydraulics

DOTĂRI MINIME:

Mișcare laterala de translație a furcilor stanga/dreapta : 100/100 mm,

Sistem de poziționare a pedalelor similar cu cel auto,

Distribuitor hidraulic cu 4 manete si 4 cai,

Sistem de franare cu saboți,

Sistem de prezenta a operatorului, pentru siguranța sporita

Girofar,

Avertizor sonor mers inapoi,

Servodirectie,

Grilaj protecție marfa,

Proiectoare de lucru fata,

Cadru protecție operator,

Inversor de sens la mana,

Bord cu indicatoare si martori luminoși,

Indicator electronic al orelor de funcționare,

Indicator temperatura lichid răcire,

Protecție la scurt circuit pentru instalația electrica,

întrerupător general,

Centura de siguranța scaun operator,

Amplasare ergonomica a comenzilor,

Vizibilitate maxima in toate direcțiile,

Coloana de direcție ajustabila, volan de dimensiuni reduse.

Atașa mente

 • - furci paletizare

 • - clește pentru baloti deșeuri: capacitate de strângere : 1400 kg

deschidere minima: 550 mm

deschidere maxima: 1750 mm

PREȚ EURO: 24.490 EURO + TVA / bucata

Garanție: 24 luni

Termen de livrare: 120 zile

 • 3) încărcător frontal

DESCRIERE TEHNICA: MOTORUL

Tip: diesel, norma de poluare Stage IV

Număr cilindri: 6

Putere nominala (SAE J1995):125 kW (la 2100 RPM)

Cuplu maxim: 800 Nm (la 1400 RPM)

Capacitate cilindrica: 5.800 cm3

|fc=J|

Hyd râul ies

TRANSMISIE

Tip; Auto-Powershift

Viteze: 4 inainte/ 3 inapoi

Viteza de deplasare: 35 km/h

Diferențiale: axe cu diferențial cu autoblocare (Irmited slip diefferential)

DIRECȚIA

Tip: Load sensing

Unghi maxim de virare: 40 grade

ÎNCĂRCĂTOR

înălțime de ridicare la boitul cupei: 3850 mm

Capacitate cupa: 4.5 mc

Lățime cupa: 2.750 mm

DIMENSIUNI

Lungime: 7600 mm

Lățime (la cupa): 2750 mm

înălțime: 3.300 mm

MASA

Greutate operaționala: 13500 kg

CABINA:

 • - Cabina cu vizibilitate excelenta in toate direcțiile

 • - Poziția de lucru a operatorului oferă o vizibilitate maxima a cupei, pneurilor si a suprafeței de incarcare

 • - Sistem de încălzire, ventilație si aer condiționat.

 • - Compartimente de depozitare.

 • - Scaunul, cotierele si volanul cu posibilitate de reglare in funcție de operator

 • - Scaun cu suspensie pneumatica si încălzire

 • - Oglinzi incalzite

SISTEMUL DE FRANARE

 • - franarea se realizează pe toate cele patru roti

 • - sistemul de franare cu discuri multiple imersate in baie de ulei

 • - acționarea este hidraulica

 • - circuite separate pentru cele doua punți, pentru siguranța mărită

DOTĂRI STANDARD

 • - Sistem de gresare automata

 • - Sistem monitorizare complexa prin GPS sau GSM a parametrilor de lucru, consum combustibil rapoarte

instant/zllnice/saptamanale/lunare)

■ Sistem anti-balans cupa

 • - Sistem « return-to-dig » al cupei

Hyd râul ies

 • - Ventilatorul reversibil la intervale programabile (pentru curatare radiator, fiabilitate, consum carburant redus...)

 • - Apărători roti complete fata/ spate

 • - Distribuitor hidraulic prevăzut pentru accesorii suplimentare hidraulice

 • - Trei moduri de operare : « ECO », « NORMAL », respectiv « POWER », ce permit operatorului sa adapteze încărcătorul in funcție de aplicația dorita.

-Turația ventilatorului de răcire (acționat hidraulic), este adaptata automat, in funcție de temperaturile înregistrate in sistemul de răcire, ceea ce ajuta la diminuarea nivelului de zgomot, respectiv optimizarea consumului de combustibil

 • - Grila de protecție a radiatorului este realizata din otel ranforsat pentru rezistenta la șocuri mărită.

PREȚ EURO: 194.400 EURO + TVA / bucata Garanție: 24 luni

Termen de livrare: 120 zile

 • 4) încărcător telescopic

DIMENSIUNI:

Inaltimea cabinei: 2390 mm

Garda la sol: 400 mm

Ampatament: 2850 mm

Lungimea cu furci: 7100 mm

Latimea peste anvelope: 2400 mm

PERFORMANTE

Sarcina operaționala la inaltime maxima (cu stabilizatoare): 3500 kg

Inaltimea maxima de ridicare: 12460 mm

întindere maxima a brațului la orizontala: 8750 mm

Sarcina maxima la inaltimea maxima (vertical-stabilizatoare): 3500 kg

Sarcina maxima la întinderea maxima (orizontal- stabilizatoare): 1300 kg

Cupa frontala cu dinți capacitate 1 mc

Furci paletizare

MOTORUL

Motor: diesel, norma de poluare minim Stage IIIB

Puterea nominala (ISO 14396:2002): 74 kw (la 2400 RPM)

Cuplul: 430 Nm

Nr. cilindrii: 4

Capacitate cilindrica: 3.350 cm3

TRACȚIUNEA

Tracțiune permanenta : 4x4

Antrenare hidrostatica

Hyd râul ies

TRANSMISIE

 • - Hidrostatica cu regulator electronic

 • - Tip transmisie: motor hidrostatic si cutie de viteze cu DOUA trepte.

COMENZILE

-Motorul: pedala de picior pentru accelerație

4> -Sistem de virare cu 3 moduri: virare cu rotile din fata (pentru deplasările pe drumuri publice), virare stil crab (pentru poziționarea pe laterala), virare cu toate rotile (pentru spatiile restrânse)

-Pornire: comutator de pornire si oprire tip cheie de contact

-JOYSTICK proporțional pentru ridicare si basculare dar si pentru retragerea si extinderea brațului

-Frana de serviciu: controlata de pedala

-Selectoare pe consola centrala, pentru acces facil la toate funcțiile

DOTĂRI STANDARD

-Limitator de sarcina si de poziționare a brațului telescopic

 • - Transmisie HIDROSTATICA. Aceasta oferă precizie si acuratețe utilajului chiar si în cele mai restrânse locuri

 • - Cabina operator avizata ROPS/FOPS A

 • - încălzire, dezaburire si ventilație cabina

 • - Stergator de parbriz si pulverizator apa (fata si spate)

 • - Scaun operator cu suspensie

-Luminide drum

 • - Lumini de lucru fata/ spate

 • - Fereastra spate pentru ieșirea de siguranța

 • - Alarma la mersul inapoi

Grafic cu capacitatea nominal de sarcina

 • - Sistem de siguranța pentru prevenirea mișcărilor periculoase in timpul operării

Indicator pentru afișarea stabilitatii longitudinale

Semnalizatoare de schimbare a direcției

 • - Oglinzi laterale stanga si dreapta

 • - Sistem hidraulic auxiliar fata pentru accesorii

 • - Aparatoare de noroi pentru rotile fata/ spate

 • - Sistem de cuplare rapida a accesoriilor

-Sistem de Management al Vitezei, pentru a folosi accesorii ce necesita o viteza constanta


-Sistem floating, ce permite brațului sa ramana la același nivel, recomandat pen

nivelare

PREȚ EURO: 104.900 EURO + TVA / bucata Garanție: 24 luni

Termen de livrare: 120 zileSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MA’L guvernaHtacttrpurativa@prur1ariu3.ro

Sti. Inii are» Odobețtr nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 345250/06.05.202


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.3004/06.05.2020 a societății SD3-Salubrîtate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 345179/06.05.2020.

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvamanța Corporativă, Bejenaru Raluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....tx.....de pe ordinea de ai /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de                .......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............                      a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........

de pe ordinca-de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


FALNICA ADRIANA


SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA >

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............. de pe ordinea duri / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ......., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctuKj~/C:... de pe ordinea de-gi-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței w di iidic/cxtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, \


VĂDUVA IULIANaV

MEMBRI:              \

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Ar.......de pe ordi

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ardifiare/extraordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de .....Q.^..-.0S.-..2.Cf2O..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....£L........... de pe ordinea-de ziTsuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, POPESCUR0MEO

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FÂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL